OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 25, 1917, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-09-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ο
KONTESTł O ΙΊ H AK SW KITZfcRA.
Walka o puhar Sweitzera i medale
Tearuey'ego chyli się ku końcowi. Z
wczorajszych zapasów zwycięsko wy
szły dziewiątki: Clceros. która poko
nała rywali z klubu Rarber Colts punk
tami ii do 1 : Ideals. którzy sprali gra
czy z klubu iHxlger Traiuiugs puukta
mi 3 do 4 : Romeos. którzy bor naj
mniejszego wysilania sio sprzytnęH o
krzyczanych szanjpionów z klubu May
«i
wood A. C\, pokouawszy ich punktami
11 do «î a wreszcie i dziewiątka Mn
tuals która pokonała rywali z klubu
Aristos punktami U do 7. Cztery pozo
stałe dziewiątki na posietlzeuiu dzisiaj
wieczorem ułożjj kootesty na przyszhj
niedzielę poczem śmiało Im.nIjj mogły sta
waó do gier decydujących dwie wten
czas pozostałe dziewiątki.
Mimo tego. Iż rywale lepiej i silniej
podbijali, klub C'K'KROS wygrał wczo
raj. Chwytać* Ku fora dzielnie się spi
sał w k on teście tym. Na znak rozpoczę
cia kontestu piłkę rzucił p. Robert
Sweitzer a chwycił jjj p. All»ert R. Tear
ney których zebrany przedstawił ..Ma
ły Fisga" po naszemu Iïob Kigg. Cyfry
i koutestu takie:
R.H.E.
(itérés: 0 2 110 0 - x—6 7 o
Rarber Colts: 0 1 O O 0 0 0 0—l S S
Rałerye: Cantwell i Kaforski; Con·
lou i Hallagher.
^ v * v V / Λ
Φ Ti &
DZIEWIĄTKA Kl B\ ZADAŁA SRO
MOTNĄ POKAŻKK DZIEWIĄTCE
„M.1 V ΙΛ
Kuba wygrał rł netami H do
Do najinteresowuiejszych koutestów
o pubar S^eitzera i medale Tfameyc·
go zaliczyO >uiiało uiożna koutest Ku
by ą dziewiątką Maywood A. C.. jaki
się odbył wczoraj w Maywood. Przy po
mocy krótko polowego Sars By nie i
innych doskonałych graczy. Kuba spra
wił rywalom takie lanie, iż cl popa
miętają go na dalsze lata. (Jrano iście
po szampioùsku do kolejki siódmej. a
tu, jakby na złość rywalom gracze Ku
by ziK»byli aż sześć punktów. Doskona
le rzucał S i ni mous kt«">ry. prócz kolejki
pierwszej i siódmej. w którym to cza
sie rywale zdohyll owe trzy punkta. uic
icswolił im na v iek>ze piłki
ani też zdobycia więeej punktów. W1
dzów nx koli test ten zebrało się bardzo
wielu. -RąiKirt gry w cvfrarli f.Yki :
SehlK'te. ti
Hettuu. 1 b.,
R. Hyan, I. f..
Henry. e. f.
M»«orc. - K.
By rue, ss..
li. II. Γ*. Λ.
II o II 2
ι ι o ι
11-0
•J 'J 'J V
Slmmons, p..
Larauiic, r. f.
Fleming, c..
I l' 'J 1
·_' l' o o
117 0
0 2 2 2
Maywood A. i'.:
HeUeinan, 3 b„
McHugh, ss..
Sch'berg. 1. f.,
Nieholas, c. £.,
Oswald, 2 b..
Marino, r. f.,
Puttk'er., 1 b„
Sehultz, c.,
Ilagon. p.,
Kazein
11 13 27 10
IŁ. H. P. A.
2 112
0 1 2 2
0 2 0 0
0 110
0 112
0 0 0 0
0 1 12 0
1 1 10 0
0 0 0 8
Razem
KLl'B GREJCZYKA WYGRYWA.
Knybel bohaterem.
Wczoraj popołudniu dziewiątka Crej
jeżyku p. n. „IDEALS" pokonała rywa
li tęgich z klubu ..DODOKIl TIÎAIN
1XGS" punktami Ô do I, wygrywając
czwarty z rzędu kontest w obecnie to
czącej sic seryi o puhar ttoberta Swei
tzera. Κ ou test ten rozebrany był na
boisku przy Elston i Kedzie aves., przy
licznym udziale miłośników gry w pił
kę metową. Gra była zacięta od po
czątku do końca i tylko dzięki spraw
ności mańkuta Zwicfki nasi kontest ten
wygrali.
Bohaterem gry okazał się wczoraj
krótko polowy dziewiątki wygrywują
cej „Ni»" Knyl»el: poibiwszy piłkę na
dwie mety do średniego i>ola spowodo
wał iż do mety domowej wszedł kolo
sa jego Laydeu z punkteui wygrywa
jącym. Knybel za dziarskie spisauic się
otrzymał w prezencie „sweatereoat" od
p. Bronisława Mindaka.
Na konteście tym Warda szesnasta
była licznie reprezentowaną : byli tam
B. Mindak. J. Zwiefka. J. Pitlock, Dr.
L). Coffey, J. Trandcl. D. Schroeder i w.
i. Kaport gry w cyfrach, spisany przez
W. J. Kapelańskiego taki :
..Dodgrr Traimng": 1ί. II. l'. A. E.
Wa lisek, 2 b.,
Scihcrt. r. f..
B. Lebldn, 3 b.
Vovesny, c. Γ
Α. Lcbbin. s. s..
Heilman. 1. f,
Kraft, 1 b.,
Nelson, p.,
Singer. <·..
ι i o i
10 10 0
1 2 2 4 o
1 '2 O 0 1
o 2 0 O 0
o 2 ι o o
0 2ί>10
o o o - o
O 1 11 1 o
Cronan. c..
Zwiefka. p.
„Ideals":
Spreitzer. r. f..
Laydeu. e. f..
Kuicb, o. b..
Baude. - b..
Knybel. ss..
Hutt. 1 b..
I.avin, 1. f.,
Ra/cm
4 12 24 11 2
IÎ. Η. r. A. E.
12 0 10
0 0 110
0 4 2 i
112 4 0
U 1 s o o
1 O O 0 1
0 O 1 o o
1 4 11 0 o
110 2 0
Każeni . ·"» 1- 27 10 2
l..l)odger Trainings:
0 0 2 0 2 0 '» ·» o—l
Idcal.s:
0 0 0 1 2 1 1 0 0—
Skradzione rorty Hutt. ('rouan.
Uderzenia na dwie mery SiSoi
fort, Cronan, Knybel i Wali sok.
! Wymarha:»ieb : prztz Zwicfko 11 ; —
przez Nelsona 10.
Wolne mety na piłki: od Zwiefki
od Xols«yja 2.
Uderzony pitk;| przez rzucacza —
Krafr.
(.'zas gry 2:13. — Widzów HHH).
Sędziowie gry MeAvoy i llusk.
W. J. Kapelański.
__
Uderzenia na dwa mety, Henry. —
Moore, — Larramie, Simmons, McIIugh
Scharenberg, Tuttkamer, Sehultz.
Podwójne gry Byrne do Moore : Hel
leraan do Sohultz; Hagon do Oswald
do Puttkamer.
Wymachanych przez Simmousa 7;—
przez H a gon'a 7.
Wolne mety na piłki od Siinuions'a
2: od Hagon'a 3.
Sędzia gry Broad. — Czas gry 1 :Ô0.
CZŁONEK JEDENASTKI UNIWER
SYTETU CHICAGOSKIEGO.
U0NDZ1ŃSKI.
I'rzy komu pierwszego tygodnia ów i
czcń kandydatów na członków regular
ncj jcHlennstki Uniwersytetu Cliicago
skiego zwanej „MAllOONS" i>odają iż
widoki na przyszłość są mar nęć choć to
prawda, iż ta sama historya powtarza
sir każdego sezonu przed rozpoczęciem
regularnych kontestów z których pił
karze zazwyczaj bardzo dobrze się wy
wiązuję. Na członków regularnych tym
razetu kandyduje tylko ośmuastu stu
dentów, a z tych piętnastu jest zdat
nych do gry. Jest nadzieja wybrania z
tych uiatcryału najlepszego; jedynie co
sprawia instruktorowi Staggowi nie
mab· kłopotu, to wybranie godnego
przy bocziι i ka i', rcI< >sa.
l'o ukończeniu zeszło sobotnich <"wi
1 czcń instruktor Sla^g ogłosił następu
jący układ jedenastki na sezon nadrbo
dz;j<\y taki: liorgas. center ; BONDZIN
SKI i liebor, guards; Mclbniald i Jack·
(son. tih-klcs; Brelos, end : BŁOCKI.
«piarter bark : Kouse i El ton, halfj
barks : i Higsins, fuli bark.
Brclosowi do pomocy jako ,.end" po
słany będzie Kalin, który zes/Jecro pią
tku podczas praktyki został lekko po
kaleczony.
Na boisku podczas ćwiczeń znajdo
wali się dawni członkowie jedenastki»
...Maroons*' w uniformach wojskowych
a między tymi i „Shorty" Dos Jardicn,
J. Breathed. Kit ty Gordon, „Ski" Sauer
, Bob Harris i liick Mathews.
© «X © x> ©
AKI8TOS „WYLECIELI" NA DOBRE
Mutuals wygrywają punktami 9 do 7.
^ ^
W czwartej parze występowali pił
karze z klubów Mutuals i Aristos także
w walce o puhar Sweitzera. Ci pierwsi
pokonali swych rywali punktami 'J do
7 w konteśeie pełnym sensaeyi. Mu
tuels górowali do kolejki dziewiątej
puuktami 9 do 2 gdy w leui nie wiado
mo skqd i jak tamci poczęli piłkę pod
bijać aż miło ozem też zdobyli sobie aż
pięć· więcej punktów. Cyfry takie:
Mutuais 20400300 0—0 12 0
Arisjos: 00001 1 00 3-7 1ΰ 4
Baterye: Smith i 1'lcrre; Lindemann
i C. Jaeobs.
/C\ \/ o o.
y\c v^y y-y
REZULTATY SOBOTNIEJ WALKI 0
SZAMPIONAT LIGI RYCERZY
KOLUMBA.
X3 © X
Szósty z rzędu koutest o szampionat
ligi wyżej wymieuiouej zdobyli ubie
głej soboty popołudniu piłkarze z klu
bu „PEREZ" pokonawszy dziewiątkę
„FEEHAN" punktami 12 do -i. lion
test ten rozegrany był na boisku przy
Kedzie i Van Duron ul. Dla dziewiątki
zwycięskiej występowali dwaj piłkarze
polscy, bracia Wojtaiewicz na îuccie
drugiej i trzeciej. Cyfry takie:
PEREZ. R. 11. Γ. Λ.
Fox, 1. f. 2 2 2 0
Winkler, ss. 0 12 1
Bullen, 1 b. 2 2 10 1
E. Wojtaiewicz. 2 1». 2 10
C. Wojtaiewicz, 3 b. 2 113
Grimes, c. f. o 0 0, 0
Burkę, c. f. 110 0
Dix on, c. 110 0
Mcliart. c. 0 1 Ô 0
Ormsby, p. 1112
Casey, ι». 0 o 0 o
Razem 12 12 27 10
FEEH.W K. 11. Ρ. Λ.
Barrett, Ib. 1 0 12 0
McDonald, c. 1 0 11 0
McC'y. ss.-3b. 10 0 2
Wood. 1. f. 0 12 1
Scbutin. 2 b. 0 0 14
Stone. o b.-ss., 12 12
Morrisey, c. f„ 0 0 0 0
Chapman, r. f. 0 0 0 0
Collins, r. f. 0 0 0 0
Condou, p. 0 0 0 0
Razom 4 3 27 14
Peroz: 2 3 1 0 1 0 0 1 4—12
Fechans : 20001 0 0 1 o— i
Omyłki — Bullen. McUarr, McDo
nald. Wood.
Uderzenia na dwie moty — Fox (2>
Murpby. MeOarr.
Uderzenia na trzy mety — Di\on.
1'derzenia na cztery moty — Burko.
WyinaHianycb : przez Orinsbyego 7:
przez Cordona 10: przez Casyego 3.
Wolne mety na piłki: od Ormsbycgo
; ud Contlona ·"»: od Casey "go ·"».
Sędziowie gry — Conley i DriscoU.
y % ν <0
W drugiej parze występowali piłka
rze λ dziewiątki ,.UXIVKRSITY" i
„ST. JAMES". Konlcst ton odbył się
na boisku w parku Schorlinga a wyg ru
li cl ostatni pokonawszy swych rywali
punktami 0 do 7.
W pozycyi krótko polowego wystę
pował dla dziewiątki przegrywająeej
piłkarz polski, Dęjwgiałło który sam
zdobył jeden punkt dla swoich i dwa
razy piłkę podbił a w dodatku l dwa
nieznaczne „byki"' popełnił. Tak po
stronie dziewiątki przegrywającej jak
i ci co wygrali tego piłkę podbijali,
jedno gra ich w polu słaba była i wca
le na pochwałę nie zasługuje raczej na
naganę. Rezultat drugiej gry talci:
l'niversîty: R. H. P. A.
Trący. 3 b., 117 0
Wagner, p. 2 113
Boeclier, 3 1». 3 112
Kim'th lf. ι». o 1 1 O
Dowgiałło. ss. 1
Smith. r. f.-J b.,
Kom, c.
McN'y. 2 b.-r. f.,
Hylami, e. f. o u u O
Razem 7 Ν 21 8
Si. James: R. u. l'. A.
Maloney. 1. i., 111 o
CRfford. 2 b.-ss., o i 4 i
Harper, 3b. 3 c' 2 o
Hottua, 1 b.. 1 2 12 2
Xicholl, r. f.. 12 10
Luptou, c. f.. 1 υ U 0
Tarney, ss.. 0 0 3 1
Couley. 2 b., o 0 0 0
McGuire, t\, 114 3
Morau, p. 110
0 2 10
0 0 9 1
o o i o
o
Razem U 10 27 12
l iiiversity : 2 o o. 0 0 3 o 2 o— 7
St. James: .10110132 x— 'J
< Muyłkl — Powgiałło (.2 >, McNul Iy
(2>, Maloney, lłnrper (2), Nleholi,
Tarpey.
Wyuiachaiiycb : przez Wagnera 0;
przez Kimmetht 2; przez Morana 2.
Wolne mety na piłki: od Wagnera
3; od Klmmetba 2; ικΐ Morami 1.
Sędziowie gry — Rruad i łlutlou.
Λ .V. A lv< A
vç> 'O' -r% <ry
JANOWU WYGRYWA.
5^ © Χ
Nu boiska Juuowian w Shermau par
ku przy 54tej i Loornis dziewiątka z
parafii św. Michała Archanioła w So.
j Chicago została pokonana przez dzii»
1 wiqtkç z parafii św. Jana Bożego w
gfze w piłk^ metowy punktami 9 do 4.
Smary tc Mlchałowianic zapamiętają
długo.
J. Dymek rzucał doskonale i też tę
go podbijał ; zdobył on uderzenia na
dwie, trzy i cztery mety dla swoich. Cy
! fry takie:
Św. .Michała Archanioła: 1C. Η Γ. Λ. Ε.
: l'anka, 2 b.,
• Kolanowski, " h..
Mubifiski, ss. i p.,
i Sól, c.f
0 0 'Δ 0 1
J 1 'J 2 0
(.ι | 5 c u
0 14 3 1
RADOŚĆ W NOTRE DAME Z POYVO
Dl POWROTl FRANKA RYDZEW
SKIEGO.
$4 ©
Instruktor atletyki. Jesse C'. Harpor
kazał ogłosić iż dnia 3-go listopada, od
będzie si».' kontest jedenastki z Uni
wersytetu Notre Damo z jedenastką Ar
mii Stanów Zjednoczonych a nie z
przedstawicielami staeyl marynarzy w
Great T-akes jak przedtem mylnie po
dano. Kontest z marynarzami miał się
odbyć w Chicago gdy zaś walka z je
denastką „Army" odbędzie się w West
l'oint.
Iladość wielka panowała ubiegłej so
boty z powodu powrotu Franka Ry
dzewskiego do Notre Dame a radowali
się wspólnie i instruktorzy jak i też
ruterzy i przyjaciele jedenastki Notre
Danie. Był on referentem w konteśeie
jedenastki składajt|cej się z członków
regularnych i członków zwanych ,.Yan
nigans". Kontest ten zakończył się re
zultatom lu do 0 na korzyść tych
pierwszych.
O powrocie Rydzewskiego do Notre
Dame napiszemy więcej później.
Gałecki, 1 b.,
Ziółkowski, e. f.,
GedziAski, 1. f.,
I'u wcisk i, r. f.,
Kraśkiowiez, p. i .·»<.,
liazom
Św. Jana Hożego:
Jankiewicz, 1. f..
I'rz.vbylski, r. f.,
Pałka, Ssf.,
W. Dymek, c.,
Augustyiiski, i. f.,
Jeżewski, .'5 h. i c.,
Majewski, 1 I».,
Dymek, p..
Janicki. - b. i li 1»..
Niemczyk, c. f., i 2. I».,
1 1 10 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
1 0 1Î t o
1 t 20 11 O
1ί. Ti. P. Λ. K.
1 o o o o
0 10 0 0
1 2 2 1
1 0 7 1 o
0 o o o o
2 2 1 2 O
1 2 7 0 1
2 3 2 o
I 2 0 10
0 110 o
] {.·ι xc m Ο H 24 S 2
Św. .'Michała Archanioła:
0 2 2 0 0 0 0 0 0— 4
Św. Jana Hożego:
0 Γ» 0 2 1 1 O 0 x— fi
Skradzione 1110(3* św. Micilału Arch..
I : św. Jana Bożego 4.
Uderzenia na dwie mety Kolanow
skić Janicki i J. Dymek.
Uderzenia na trzy mety J. Dymek.
Uderzenia na cztery J. Dymek.
Podwójne i:ry 'l'. 1'nłka do Janickie
go. i]·» Majewskiego.
Wynwhanyeh : przez Musińskiego 4 :
przez Dymka 10.
Wolue mety na piłki: od Musińskie
go
Sędzia gry Augustyniak.
STASIEK KOWALf-wsw i u\r.R\.
W A DRIGT KONTEST DLA CLEYE
LANDCZYKOW PUNKTAMI 2 1)0 1
W JEDENASTU KOLEJKACH.
$4 ©
Pierwszy kontest zdobyli także kole
dzy Kowalewskiego punktami 3 do 0.
Z Filadelfii donoszą o podwójuem
zwycięstwic piłkarzy o podwójneui
landzkiego odnlesionero ubiegłej sobo
ty popołuduiu. Kon test pierwszy zdo
byli Clevclandezycy punktami .'Î do 0.
a drugi, trwający aż jedenaście k<dc
jek punktand li do 1. W konteśeie pier
wszym piłkarze z Filadelfii nie mogli
zdobyć ani jednego podbicia od Uab
by ego gdy koledzy ich znajdowali się
na metach. Stanisław Kowalewski zaś.
w drugim konto.ście krótko trzymał ry
wali nie zezwalając na podbicia. Itywa
le górowali do kolejki piątej a to z po
wodu zdobycia jednego punktu zaraz w
kolejce pierwszej: w kolejce pin («'j
Clcvelaudczycy zdobyli także punkt je
den i w ten sposób stawili rezultat gry
na równi co trwało aż do kolejki je
denastej. W kolejce jedenastej punkt
decydujący i wygrywający zdobył pił
karz Speaker na podbicie pojedyncze
przez drugo stanowego AVambganssa.
Rezultat w cyfrach kontestu drugiego
taki :
C'LKVKLAND:
0 0 0 0 1 l) 0 0 0 0 1- 2
PHILADELPHIA :
1000000000 0—1
Omyłki — Chapman. IMciuieh (2),
Husli.
Uderzenia na dwie mety — Harris
2).
Uderzenia na trzy mety — Strunk.
Wymaehanych : przez Kowalewskie
go ύ ; przez l>usha 7 : przez Seibolda 2.
Wolne mety na piłki : od Kowalew-1
skiego 3; od Busha 2; od Seibolda 4.
Sędziowie gry —0'Lougldin i Mo
riarty.
ex© ©
KONTEST PIERWSZY.
Cleveland: 0 0 0 0 2 0 1 0 0—3
Philadeiphia: 00000000 0— 0
Baterye — Bagby i Blllings; Nay-i
lor i McAroy.
STANISŁAW KOWALEWSKI, wy
grał dotychczas 18 koutestów a prze
grał 11 : darował rywalom razeru 9.'J
spacery a wy machał ich dotychczas
razem J21. Nazwisko Kowalewskiego
znajduje się obecnie czwarte od góry
na tabeli procentowej rzueaczy w li
dze amerykańskiej.
© -x © ·>$ 0
Prnvrlr kuidr irkiri ai*;· o
rłft.iza iws *odzlny ofleowe nt srp*l
i*eh DZIENNIKA CHiCa.JOSK I łiOO.
; KLUB OB LA BIAŁEGO WYGRYWA
Z ŁATWOŚCIĄ.
Na boisku przy Long i Fullerton
aves., w C'ragiu zmierzyły się ubieg
łej niedzieli popołudniu dziewiątki
..Wbite Eagles" i ,Czosek Colts". 7j
koutestu ego jednostronnego wyszli
zwycięsko piłkarze z klubu Białego,
Orła pokonawszy rywali punktami 23
do 12. Cyfry takie:
WH1TE KAGLES: Η. Η. Ρ. Λ. K.
M. Sergot, if. 3 10 0 0
E. Sikora, lf., rf. 1*1 σ 0 0
Smagach. ss. 4 2 0 0 0
H. Filipski, lb. 2 0 0 0 1
Oleksy. L'b. 4 4 0 0 0
S. Michalak, 3b. cf. 4 2 0 0 0
Augustyn, rf. 2 2 0 0 0
Wojciechowski, lf. 1 10 0 0
TJ. Sergot, rf., p. 110 0 0
W. Sikora, c., 3b. 0 l 0 0 0
S. Sergot, p., c. 1 1 0 0 0
Razem 28 16 0 0 2
CZOSEK COLTS: R. lf. P. A. E.
Remus, lb. 110 0 2
Świadek, lf. 1 2 0 0 0 0
Czajkowski, 2b. p. 110 0 0
Dara, cf. 2 0 0 0 0
Mendelewski, ob. 2 3 0 0 1
Nalewaj, 21j. 110 0 0
Potempa, rf. 0 2 0 0 1
Aider, ps. 0 0 0 0 0
Strojak. c. 2 2 0 0 0
V. Filipski. e. 110 0 0
Ibrani, R. 2b. 1 2 0 0 0
Razem Ί J 1Ô O O 4
Wliitc Kaglos:
4470 1' 3030 —23
CYosck Coïts:
600300102 —12
Skradzione mety: Wliitc Eaglcs 12
•— Czosek Colta G.
Uderzenia na. dwie mety: M. Ser
got, Michalak, Mendelewski, Potem
pa. Strojak.
l.derzenia na trzy mety: W. Si
kora.
Podwójne gry: Oleksyi do Sraa
garza.
Wymaclianych: przez T». Fergota 3
■— przez Ibrania 3 — przrz C/ako
wskiego
Wolne mety na piłki: od S. .Ser
cota. 1 : od B. Scrgota 1 : od Thra
ma Z', od Czajkowskiego 2.
l'darzony ρ i ł k 9. przez rzueacza Czaj
kowskiego — Wojciechowski.
Czas gry: 1:40. Widzów: 31·"·.
Sędziowie gry: Smagulrkl i T. Ser
fot.
SZKOŁA NA
FORTEPIANIE
Cena 75s
Dla Dzieci Początkujących I Samouków
Wiele polskich i różnych innych utworów
ułożona przez
Maryana Rożyckiego
prof. Illinois College of Musie i Chicago Conservatory
Wydawnictwo Muz. i Księgarnia
1455 W. Dhrision ulica. Chicago, 111. j
M
ρ
F-· .=:
m
m
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Wielkości 15x19 cali, za 75 centów. 1
sr^u
mm
-a
wykonany w zakład;.ie drzeworytniceym Stanisława Hankiewicza w Warszawie. O reprodo·
kćyi tej pierwszej wiernej, wieloharwnej, ełynnego a tak caiej Polsce drogiego Obrtzu Czę
stochowskiego— wypada num rozpisać się obszerniej, zasnuje on bowiem ze wszech miar
na taki* omówienie ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt
i chlubę drzeworytnl p. Hankiewicza, nadto zaś pragniemy na publikację tę zwrócić uwagę
jak najszerszego ogółu rodaków. Powiedzieliśmy, że pierwsza to wierna wielobarwna repr»·
dukcya obrazu, którego dotąd posiadajmy tylko jednobarwne litografie i druki, wierna tal
dlatego. ponieważ p. Hankiewic/, prze?głodną, a amutnei patnlęoi kradzieżą sukienek czę
stochowskich dokonał przy pomocy ar tystów malarzy dokładnych zdjęć obrazu i wysłał jege
ścielą, szczegółową kopię Obrazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cen
na podwójnie, bo artystyczna 1 wierna, a jednocześnie pamiątkowa tak, że podobnej drugiej
posiąść już niepodobna, gdyż owych sukienek nie odzyskano.... Reprodukcya wykonana
jest tak etarannie, z taką drobiazgowością, że wytrzymuje porównanie a pracami najplei*
wszych zagranicznych rytowników, a zaznaczamy z uznaniem, że dokonały jej siły wyłącz
nie krajowe, polskie i polski zakUd artystyczny. Malarska strona robót pozostawał» pod
pozorem osobistym wybitnego artystycznego malarza W. Piechowskiego. O rezultacie iv
biegów z najwyższem uznaniem wyrazili się najnierwsi polscy artyści i prasa, błogosław i βΑ»
stwem zaś swojem odznaczyli dzieło to jk)!scv XX. Biskupi w Ojczyźnie. ·
Obecnie niezwykła ta praca zbawia się wśród naszej Polonii. Wydawnletwo Polskiej
Spółki Nakładowej otrzymało na sWad główny i wyłąciny bardzo tylko ograniczoną i nie
wielką stosunkowo liczbę egzemplarzy obrazu, które są u firmy naszej do nabycia po nader
przestępnej cenie 9+ centów r.a .sztukę — nrrecrytaj kupon poniżej), celem epopularyl
zowania przepięknego dzieła tego i obrazu złąciocego serdecznym pietyimem a tradyc^am
polskiemi; w każdym polskim katolickim domu winien się znaleść obraz ten MPanny świ^
tej, co Jasnej Broni Częstochowy"!
Zgłaszać się do biura
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
1487 W. Division uL ■*- 'Chicago, I
m
SPECYALNA OFERTA
m
;φ!
m
Φί
Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo
zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas.
CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno·Apologetyczna Rozprawa.
FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY.
$100,000 W ZŁOCIE, wolny przekład z angielskiego.
KAPITAN SEIDEL · DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu,
jąca dla młodzieży, także dla dorosłych.
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna
cena na kilka dni tylko 20 centów.
Administracya Dziennika Chicagoskiego
1455 -1457 W. Division St
Departament M. CHICAGO, ILL.

xml | txt