OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 20, 1917, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-10-20/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

NOTATKI REPORTERA.
Blisko asm tysięcy rekrutów znaj*
dujących się obecuie w obozie wojsko
wym w Rockford, III., wysłanych bę
dzie wkrótce «lo Camp Login w Hous
ton. Tex., lub 1'anip Pike w Little Ko»'k
Arkansas.
Jedni ι pierwszych. którzy wysłani
będą do obozu lx>gan, w Houston. Tex.,
z polskich zuchów będg następujący :
KOMPANIA A.
Bazio» Stanisław. Bajko Jan: Bar
tochowski Adam; Batura Piotr;' Bol
siewicz Kasper : Boronkiewicz Zdzi
sław : Borakowski Władysław ; Boraw~
>ki Stanisław : Borzewski Władysław :
Bura Sylwester: (,'epa Kazimierz: Chał
cara Stanisław : Dropiński Bolesław :
Drarwożewski Stanisław: l»ubel Kran
ciszek : Puda lMotr : Dudczuk Stani
sław; Dylewski Józef: Dziedzina Mi
chał: Dzia'duch Jan: Falarz Michał:
«łłowacki Franciszek; Gregorcayk Kran
oiszek : Huczek Franciszek : Jabłonow
ski Józef: Jachiiu Paweł; Jarzeinhski
Jan : Jendrycka Wojciech: Karaś Józef
Kattler Franciszek: Kawiecki Alex.:
Jendrycka Wojciech : Korzeniowski Ku
geniusz: Osyp Władysław: Pasowicz
W.; Piknowicz Adam; Pikula Józef;
Piwko Michał; Poczjjtek Jan: Połczyń
ski F. S. : Przybyła Michał: Siedlecki
Tójrpf: Skalski Jerzy: Stankiewicz Wła
dy^ław : Strzempek Karol; Sochodolski
Franciszek: Tencza <ίrzc^orz; Tworek
S. M.: Widomski P. S. : Woźny Ignacy;
Matewczyk Józef; Mleczka Andrzej;
Bieloglowiec Józef : Krzyżak F. J.: Pod
zór<ki Wm. ; Piotroski Jan: Przywa
ra Jan; Przyczyński Stefan: Ruksze
wski I. : Szczęsny Stanisław; Siczek
łan: Sinkiewicz. Alex. : Smoliński Frau
> iszek : Stańko Franciszek: Stoklasa
Stanisław: Strzoda Alojzy; Szymu*
wjer. Jan: Krupnik Jan: Kula Jan: Ku
misa Ignacy: Kurda Józef: Lesnecki
Francis/.ek : Trojoiiowiez Jan; Wujeik
.li*»7.rf i Kwiatkowski M
ΚΟΛΙΡΛΜΑ 15.
Chrobak Stanisław; Czysz Józef;
Tlrzykow >l\i Jan: («abriel Michał: Gło
«a .I«'»ztT: tionka Józef; Uernsa Stani
sław: Grabowski Franciszek: Górecki
Alex.: Kabiclcwski Ccnjamiu; l'a nok
Jakób: Partyka Józef: ltybka Józef:
liyr.kowski llronisław : llygłewski An
toni: Spryszuński Mikołaj: Sekuła Mi
chał: Wójcik Mirlutł: Kry czka Stani
sław: Kuliński Félix : Jankowie/. Wa
syl: Jackowski Tomasz; I«ewicki To
masz: Małek Ignacy : Mucha Włady-*
>łiiw ; Okowski Julian: oclmla Stani
sław: Piętka Albert: Dudzik Jan: Pru
ski Władysław : Witkowski Józef: Le
śniak Kazimierz: Wojtowicz Piotr:
Wierzbicki Jan; Zygmunt Jan: Stu
iziński Jan J. i Radomski Franciszek.
KOMPANIA K.
•Fruziński Józef: Kosakowski Piotr:
Kuzur Andrzej: Maślak Andrzej W.;
'llchałski Stanisław } Trojan Jakób.
O O O
Jutro Dzień Fundatorów Sierociń
ca. Do sierocińca polskiego św. Jad
wigi rroszeni s<* o przybycie w dniu
jutrzejszym wszyscy Polacy i Polki,
któr>m dobro tego wielce pożytecz
nego zakładu leży na sercu. Zwiedza
nie zakładu przez gości rozpocznie
się o godzinie lej popołudniu. O go
dzinie :'ej popołudniu w pięknej sali
sierocińca odbędzie się dla gości
przedstawienie, urządzone przez sie
rotki. Wszyscy ci. którzy jutro złożą
iakikolwiek datek na sierociniec, za
p sani będił do Złotej Księgi.
Λ Λ Λ
W pracowni fotograficznej Brac!
Różańsk k'h przy Milwaukee ave., wy
konano zgónj L'O.Ort») kart poczto
wych. przedstawiających podobiznę
«ztandaru bojowego, ofiarowanego
prze τ Polki nasze pierwszej drużynie
•chotników Armii Polskiej, udającej
>;ę do Krancyi. by obok Aliantów wal
zyć w imię spraw Ojczyzny naszej.
Fotografie te wykonano nader sta
rannie w ciągu niecałego tygodnia
przr pomocy kilku wprawnych ro
botników i specyalnie założonych ma
^yn. Pracownia Braci Różańskich
zaprowadza u siebie ulepszenia i u
r^d-enia fotograficzne na większa
'kalę. a zakład ten rozwija się szyb
ko i ze wszech miar pomyślnie.
o o o
Dziś i jutro wieczorem odbędę się
w parku Holstein. ,na Jadwigowie
wielkie obchody, poświęcone czci i
pamięci Tadeusza Kościuszki. Pro
gram obchodu, który będzie dwukrot
nie powtórzony, dziś o godz. Sej wie
czorem i jutro o godz. 8ej wieczo
rem. jest prawdziwie niezwykły; po»
»a mowami, śpiewami itp. danych
będzie kilkanaście wielkich żywych
obrazów z życia Tadeusza Kościuszki.
O »? O
Po około -0·> robotników zatrud
nionych przez firmę Wolff Manufac
turing Co., ł>01 W. Lake ul., którycb
większość stanowią Polacy, o w-aż—
no-ci kupowania Bondów Wolnościo
wych oraz o ich wartości, przemawiał
wczoraj w południe sędzia Edmund
Κ. Jarecki.
O-O O
W s*ali parafialnej Władysławowa,
przy Rot>cue i 53ej ul., jutro wieczo
rem odbywać się będzie w dalszym
Magu bazar urzadiauy na korzyść
parafii. Jutro in gremio wystąpią
Niewiasty Różańcowe. Proboszcz
Władysławowa ke. Antoni Hałgas za
prasza na bazar tak swych parafian
jakoteż Rodaków z sąsiednich pa
rafii.
O O O
Chór »m Kurpińskiego, z Kazimie
rzo wa. urządza Wspaniały koncert w
saU Sokoi. przy Kedzie ave. i 24ej
ul., w niedzielę, dnia 4go listopada.
Chór Kurpińakiego ze ewych znako
mitych bezinteresownych występów
I na różnych obchodach i uroczysto
j ściacli patryotycznych znany jest
ι nietylko w Chicago, ale i na przed
mieściach. Sala Sokol, w której kon
cert się odbędzie, jest jedna z naj
większych i najokazalszych na połu
dniowo-zachodniej stronie miasta.
O O «
W automobil marki ,,Ford", w
którym znajdowali się Karol Wigent,
lat 19cie. 921 W. 31sza ul. 1 Józef
Domesecki, 4945 So. Wood ul., ude
rzył wielki siwy automobil, którego
szofer po zderzeniu wcale się nie za
trzymał. lecz szybko odjechał. Wsku
tek zderzenia z ..Forda" wyleciał Wl
gent. doznając pęknięcia czaszki i
poważne uszkodzenia wewnętrzne.
Rannego zabrano do szpitala powia
towego.
O O O
W szkołach publicznych, z dniem
29go października, zapoczątkowane
będą na sezon bieżący t. zw. ,,Com
munity Centers". Na zebraniach wy
głaszane bdą mowy patryotyczne, u
rządzane będą przedstawienia, odby
wać się będzie agitacya na korzyść
Czerwonego Krzyża etc.
❖ <> ❖
Podczas pracy w zakładach kora
' panii Midland Terra Cotta, w Cicero,
zachorował wczoraj Józef Jeleń, zam.
pnr. 5009 W. Cisza ul. Przewieziono
go do domu. gdzie wkrótce umarł.
Jeleń który liczył lat 50, jeszcze w
lipcu bieżącego roku doznał udaru
ε-onecznego. Od tego czasu zupełnie
idrowia nie odzyskał.
ti tt
W poniedziałek, o godzinie 2-ej
popołudniu, w sali ..Crystal" hotelu
L· ackstone odbdçzie s!ę zebranie w
sprawie sprzedaży Bondów Wolno
ściowych. Omawiany będzie program
ι ustawienia w ostatnich trzech dniach
przyszłego tygodnia kiosków w róż
nych dzielnicach miasta, z których
ii )ndy będą sprzedawane. Kioski ta
! kie istawlone również będą w dziel
nicach polskich.
Na zebranie to proszeni są wszyscy
interesowani Polacy i Polki.
0 0 0
Na wczorajsaem posiedzeniu spół
ki budowniczo-pożyczkowej Jagiełły,
uchwalono zakupić Bondów Wolno
ściowych za $30.0.00. Prezesem spół
ki Jagiełły jest p. Zygmunt Poczaski,
sekretarzem, p. Jan Smorowskl, ka
syerem p. Jan Wiśniewski. Posiedze
nia odbywają się w każdy piętek wie
czorem w sali Macierzy Polkiej, pnr.
14j>,5-57 W. Divsion ul.
O O O
Na wyróżnienie zasługuje Towa
rzystwo Korony Polskiej, grupa 771
Związku Nar. Pol., z Trójcowa. Trzy
mając się zasady, że Armia Polska 1
Bondy Wolnościowe to śmierć kajze
ra. towarzystwo to znowu uchwaliło
zakupić Bondów Wolnościowych za
$200: chociaż już przedtem zakupiło
ono Bond za $100.00. Towarzystwo
:o również wyasygnowało ze swej
kasy $Û0 dla Armii Polskiej oraz $5
na fundusz biblioteki Z. Ν. P.
1'chwalono także płacić asesment
za członków tych. którzy albo zosta
Mi powołani do służby wojskowej,
lub też obecnie na ochotnika wstę
pują w szeregi Armii Polskiej; jest
ich już kilkunastu. Pierwszemu z
polskich żołnierzy, któremu by przy
padło to szczęście ..uspokoić" kajze
ra uchwłlono z kasy wypłacić $1000.
Towa~zystwo Nar. Korony Pol
skiej od samego początku czynnie
wspomaga sprawy narodowe; dotych
czas bowiem do Wydziału Niepodle
głościowego wyasygnowało z kasy
1450.0».
O O O
Z okazyi piątej rocznicy istnienia,
jutro wieczorem w sali parafialnej
Niepokalanego Serca Maryl, wieczo
rek połączony z kolacyą urządzają
Towarzystwo św. Feliksa, grupa 64 4
Zjednoczenia P. R. Κ. 1 Towarzyst
wo św. Waleryi gr. 641 Z. P. R. K.
Na wieczorku przemawiać będzie o
brany na Sejmie 35tym w Schenec
tady, prezes Zjednoczenia p. N. L.
Piotrowski, oraz ρ. Λ. F. Soska, pre
zes Macierzy Polskiej, ks. Rajmund
Appelt 1 1.
0 0 0
Nieżywy na kanapce, siedm-dzie
sięeio-letnią M. Strutz. w jej miesz
kaniu pnr. 'JO44 W. Chicago ave.,
znalazła wczoraj jej siostra pani
Klandt. zam. pnr. 5^6 Wells ul. Przy
czyna śmierci nieznana.
O O O
W niedzielę, dn. 18 list. przedsta
wienie daje znane z wielu występów
wartościowych Tow. Muzyczno-Ll
I terackie ..Promień": tym razem o
brano sztukę Feldmana „Cień", o
której szczegóły w swoim czasie po
damy do wiadomości.
O O O
Upadając na gorący piec kuchenny
ôc'esne poparzenia na prawem ra
n eniu, boku 1 nodze odniósł Ignacy
Zmuda, lat 34, zam. pnr. 2912 W.
?5ta ul. Poparzonego przewieziono
dc szpitala powiatowego.
0 0 0
W sali sądowej sędziego Edmunda
K. Jareckiego, oskarżony o nieutrzy
mywanie swej żony Maryanny i cór
s ta wał dr. Władysław Statkiewlcz.
Sędzia nieczułemu małżonkowi na
kazał żonie płacić $12.00 tygodnio
wo.
o o o
Dzisiaj kilka minut po godzinie
lej rano. wybuchł ogień w aptece C.
A. Schutana. przy Milwaukee ave.,
blisko Diversey ave. Zawezwano
straż pożarną, lecz nim ta przybyła
ogień nabrał takich rozmiarów, że
apteka została kompletnie zniszczo
na.
NOTATKI
OSOBISTE I TOWARZYSKIE.
'l·.· ι i. ■ ■
Ob. Teodor E. Sakowski. zam. pnr.
2821 N. Kedzie ave., który od lat
szeregu pracował jako agent, a po
tem jako superwlzor ubezpieczeń ży
ciowych kompanii ..Globe", objął o
statnio posadę superwizora w pol
skiej Kompanii ubezpieczeń życio
wych ..Providers Life Assurance Co."
S S O
W odwiedziny do swego przyjacie
la dr. Antoniego Linowieckiego. któ
ry zamianowany został pierwszym po
rucznikiem, do obozu Fort Benjamin
Harrison. Ind., wyjechali wczoraj p.
Leon Hitnzke i szwagier jego p. Ka
zimierz Rozmarynowski.
o o σ
Na dzleslęcio-dniowy urlop z Fort
Benjamin Harrison. Ind., do domu
swych rodziców, zam. pnr. 1716 No.
Wood ul., na MaTyanowie, przyjechał
Franciszek Domrzalskl. Franciszek
jest sierżantem 46go pułku piecho
ty C. O. K.; przez trzy lata przeby
wał on w strefie Panama Canal.
» O O
Ochotnik Armii Polskiej p. Antoni
Jabłonowski, który w poniedziałek
wyjeżdża do obozu wojskowego, przez
łamy Dz. Ch. żegna wszystkich swych
krewnych i przyjaciół.
O O O
W Chicago bawi p. A. A. Wawrzy
niak, właściciel wielkiego składu to
warów żelaznych, w Berlin, Wis. —
Chwilowo zamieszkał on w hotelu La
Salle, w· śródmieściu.
Z Biura Związku Wojsk
Polskich.
Po wydaniu odezwy przez Zarząd
Centralny i Sztab Z. W. P. w sprawi©
Armii Polskiej, otrzymujemy co
dzień wiele korespondencyl z róż
ny· h stron z prowlncyi od naszych
oddziałów 1 pojedynczych członków
z żądaniem lnforraacyi jacy członko
wie sa przyjmowani do Armii Pol
skiej i czy Zarząd 2. W. P. jest w zu
jeinem porozumieniu z ta cała spra
wą, jak również żądają na gwałt
otwarcia stacvl rekrutacyjnych, po
nieważ w wielu miastach na pro
v"r,cyl niema jeszcze otwartych cen
trów, aby się mogli w tej sprawie po
rozumiewać 1 pracować dla sprawy o
Sô'nej.,
Najwięcej nagląca sprawą jest ot
.\iucie centrum rekrutacyjnego w
•Irana Rapids, Mich. i w L'tica. Ν.
Y.. gdzie jest wiele oddziałów woj
skowych i dosyć liczna Polonia.
Kolega Jerzy Kozakiewicz, który
zaraz po ogłoszeniu odezwy, przez
Zarząd i Sztab ZWP. ogłosił się do
uaszego biura jako ochotnik, jedno
cześnie i ks. Fijałkowski, wice-kape
lan ZWP i kol. J. Czyżycki, wszyscy
trzej z New York Mills. Ν. Y., poda
ją nam odpowiednie miejsce na o
twarcle centrum rekrutacyjnego w
Utica, Ν. Y.. gdzie się znajduje kilka
oddziałów ZWP. w pobliskich mia
steczkach okolicy Utlca, Ν. Y., rów
nież jest masa młodzieży, którą moż
na pozyskać do Armii Polskiej.
Zaznaczyć muszę, że kol. J. Koza
kiewicz jako doświadczony żołnierz,
który również piastuje przez parę lat
urząd pułkownika ZWP. jest "v tam
tej okolicy szeroko znany jako dziel
ny działacz na niwie naród., to też
i w tym kierunku może wiele zdzia
łać dla Armii Polskiej, potrzeba tyl
ko aby główna komisya wojskowa
dala mu władzę działania. W tej
pracy dopomoże kol. J. Kozakiewiczo
wi ks. Fijałkowski, gdyż za jego przy
kładem jako ochtnika pójdą chętnie
I inni.
Z niecierpliwością oczekują nasi o
chotnicy i komitet z Grand Rapids,
Mich., aby jak najprędzej mogli mieć
otwarte centrum rekrutacyjne, by
mogli rozopcząć swa pracę jak naj
•ędzej, by się nie zniechęcili ci. co
mają chęć wstąpić jako ochotnicy, a
przvtem że znajdują się też i czer
wono-żółci, którzy chętnych odma
wiają do wstępowania do Armii Pol
skiej.
Z niecierpliwości,} c^ctvti nao*
komisarz kolega J. Solowski, który
się zgłosił jako ochotnik zaraz po o
trzymaniu zawiadomienia z biura
Zarządu ZWP.; kol. J. Solowski pro
si, aby mógł otrzymać pozwolenie na
otwarcie stacyi rekrutacyjnej na za
chodniej stronie miasta Detroit,
fdzieby mógł. zanim odjedzie, pociąg
nać za sobą wiele młodzieży do Ar
mii Polskiej.
Zupał pomiędzy naszymi żołnierza
mi jest wielki do pracy, potrzeba
tylko by główna komieya przychyliła
się do naszych żądań i dała chętnym
możność działania.
Uważamy za stosowne i korzystne,
aby ludzi zdolnych i chętnych do pra
cy, którzy się zapisują jako ochotnicy
do Armii Polskiej, pozostawić na pe
wien czas àby im dać możność po
ciągnąć innych za sobą. Wiemy z doś
wiadczenia, że w każdej organizacyi
ci którzy zajmują jakie stanowiska
mogą wiele za sobą pociągnąć ochot
nika.
Może niejeden dzisiaj powie co ro
bi Zw. Wojsk oPlskich? Możemy
śmiało odpowiedzieć, że nie śpimy,
ale niektórzy z nas pracują całemi
nocami, co jest najlepszym dowo
dem. że korespondencye 'Z biura na
szogo nie ustają na wszystkie stro- I
ny, gdzie ile możności informujemy '
nasze Oddziały na prowincji i od
każdego żądamy pracy.
W biurze naszem otworzyliśmy
także stacyę rekrutacyjną pnr. 1114
Milwaukee ave., i choć do tego czasu
prawie, że nic nie zdziałano, ale to
nie dowód, że nic nie robimy, przyj
dzie chwila, że praca nasza uwydatni
się. Tylko chwilę cierpliwości, wszy
stko będzie w porządku, gdyż jeden
człowiek na razie wszystkiemu podo
łać nie może. Jednocześnie zwraca
my się do naszyca pism polskich, aby
raczyły od siebie więcej pisać i ogła
szać stacyę rekrutacyjną No. 1 w na
szem biurze, która jeszcze nie jest
znaną.
Jednocześnie zawiadamia eię wszy
stkie nasze oddziały w Chicago i oko
licy. iż będzie urządzony wielki wlec
na północno-zachodniej stronie mia
sta Chicago w dniu 28go paździer
nika. gdzie zawczasu każdy oddział
powinien się przygotować, aby być
obecnym na nim Jak również
przyprowadzić ze sob? swych przyja
ciół i znajomych.
Jednocześnie zaznaczam, aby ci.
którzy mają życzenie zapisać się do
Armii Polskiej z Chicago i okolicy
zgłaszali się do biura ZWP., stacvl
rekrutacyjnej, 1114 Milwaukee ave..
2gle piętro, jak również zachęcać
swych przyjaciół i znajomych do
wstępowania do Armii Polskiej 1 nad
syłanla ich do naszego biura. Biuro
i etacya rekrutacyjna otwarte od go
dziny 8mej rano do 9te wieczorem.
Czołem Ojczyźnie!
W. J. Andrzejewski, sekr. jen.
sierżant staevj No. 1.
«ÎmJmÎmH·
Z KAZIMIERZÓW Α.
OBCHÓD SETNEJ ROCZNICY ZGO
NI' TADEI SZA KOŚCI l'8ZK1,
^\azimierzowianie liczny wzięli u
dział w obchodzie setnej rocznicy
zgonu bohatera dwu światów. Tade
usza Kościuszki. Obchód, który po
przedzony był wymarszem dzieci
szkolnych, towarzystw wojskowych l
towarzystw cywilnych, odbył się w
wielkiej sali szkoły wyższej, Carter
Harrison. przy 24eJ ul. i |Vlarshaal
boulevard. W sali znaduje się pomie
szczenie na przeszło 3000 o*ób; po
mimo tego wypełniony była po brze
gi. a niektórzy dla braku miejsca
zniewoleni byli powrócić do domu.
Obchód zagaił prezes Wydziału Ob
chodów Narodowych, ob. Józef Ma
łysz. powołując na przewodniczącego
prezesa Gminy nr. 79 Z. N. P., ob.
Kazimierza Cholewę, a na sekretarza
niżej podpisanego. Przewodniczący
zebranych powitał krótką przemo
wą. po której przystąpiono do wy
konania programu jak następujp;
1. Orkiestra pod batutą p. J. No
wosielskiego odegrała ,,The Star
Spangled Ranner" i ..Patrz Kościu
szko na nas z Nieba".
2. Przemówienie p. S. K. Sassa.
o. śpiew Chóru im. Kurpińskiego
pod batutą p. P. Herek. — Pieśń
Bojowa.
4. ..Pogrzeb Kościuszki", deklama
cya przez pannę Helenę Gardzlał.
5. Mowa przez sędziego Jana P.
McGoorthy. Sędzia McGoorthy w
8woj przemowie zaznaczyć, że Polska
była tą skałą o którą rozbijały się
wszelkie najazdy na Europę. Wyra
ził nadzieję, że Polska wkrótce zno
wu powstanie, a dopomogą do tego
Stany Zjednoczone, bo jak Polacy
przybyli z poza oceanu, aby walczyć
za wolność Stanów Zjednoczonych,
tak teraz Stany Zjednoczone walczyć
będą za wolność Polski.
6. Skrzypce — solo — występ pan
ny Wandy Simbor. Akompaniowała
jej panna Ludwika Słmbor. Burza
oklasków solistka zmuszoną była do
dwu nadprogramowych występów.
7. Mowa p. Antoniego Czarneckie
go. członka Rady Szkolnej. Po mo
wie p. Czarneckiego, który opisał
5· raLzliwe stosunki jakie panują na
ziemiach Polski, urządzono składkę
na głodnych w Polsce. Zebrano
$73.58. Kolektą zajęły się panny
Marchlewska. Ostrowska. Górska.
Skorupa. Skarpińska. Wycieson, Wą
sik. Rzepczyńska i Dombrowska. —
Podczas kolekty orkiestra odegrała
Wieniec Melodvi Polskich.
8. Śpiew — solo — p. F. Raczyń
skiego.
3. Mowa proboszcza Kazimierzowa
ks. Wojciecha Furmana.
10. Deklamacja — „W Setna Ro
cznicę zgonu Tadeusza Kościuszki"
I— panna W. Szafraniec.
I
11. Zakończenie. Przewodniczący
podziękował mówcom, śpiewakom i
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo
sób przyczynili si? do sukcesu i upięk
szenla obchodu. Obchód zakończono
premialnem odśpiewaniem ,.Boże coś
Polskę".
Każdy numer programu nadzwy
c. a.i starannie opracowany, był rzę
siście oklaskiwany, mowy zaś nie
rozwlekłe, lecz treściwie, zapewne
długo obecnym zostaną w pamięci.
Uznanie należy się także komite
towi, który nic szczędził pracy ni
trudów, ahy całośt'· jak najlepiej wy
padła.
Franciszek Skorupa,
sekretarz obchodu.
CO SIĘ DZIEJE W NIEM.
CZECH?
Kopenhaga, 20. października.—
Sensacyjne krążą pogłoski. iż
Bułgarya usilnie stara się» o pokój
dla się jak najkorzystniejszy η
mocarstw alianckich. W tym cza
sie kiedy ces. Wilhelm z carem.
Ferdynandem zapewniali sic o
wiecznej przyjaźni, w c/.asie po
bytu Wilhelma w Sofii, jednoczc
śni-e agenci bułgarscy za granicą
czynią zabiegi o sympatyc Koali
cvi dla planów Bulgaryi. za któ
remi zresztą mają być i Austrya
także i Turcy a. Są pewne i 11 for
macye, iż w jednej z neutralnych
stolic dyplomata bułgarski przed
stawił pokojowe propozycye Buł
garyi dyplomatom alianckim: po
dobno Bułgarya prosi o danie jej
terytoryów serbskich w Macedo
nii. oraz rumuńskich w Dobrud
ży. a za to Serbia zostałaby wy-j
nagrodzona Bośnią i Hercegowi
ną kosztem Austryi, Rumnia zaś
Siedmiogrodem — również kosz
tem Austryi: widać stąd, iż 1 iiił
garya bynajmniej i z Austryą nic
jest zbyt szczera i wierna w p.i-|
stępowaniu. Bułgarya dalej nic
chce walczyć poza Bałkanami, a
sprzymierzeńcy centralni zmusza
ją ją do tego; wojska bułgarskie
były źle podobno traktowane
przez zwierzchnych gen. nie
mieckich, którzy swoich żołnierzy
wneźli pociągami, a Bułgarzy mu
sieli dalekie marsze odbywać pie
szo. Wogóle też Niemcy starali
się wyzyskać Bułgaryę pod każ
dym względem, jakoto w zagra
bianiu jej żywności, węgla itp.
podróży ces. Wilhelma do Sofii
piszą gazety, iż to wysiłek jest, by
utrzymać z Bułgaryą dobre sto
sunki, a nadto pozyskać jej koo
peratywę zbrojną poza Bałkanami
—może zaś—może i o porozumie
niach pokojowych gadano w cią
gli ostatniej podróży Wilhelma na
Bałkany...
Z ARGENTYNY.
Buenos Aires, 20. października.
— Strajk kolejowy nie tylko, iż
jeszcze nie załatwiony, lecz ow
szem znów groźne przybiera roz
miary: wojska niektóre oddziały
nie chcą słuchać rozporządzeń
władz, zwalczających strajkierów
i nie chcą pracować na kolejach...
Prawie kaZdy polek! β rent real*
ooéeîowy ogła-sza się w DZIENNIKU
OHICAGÇ>SKJM bo niejednokrotni*
priekon*t ete. te tu najlepiej mu
1a oDlaol
SPROSTOWANIE.
TV nekrologu ś. p. Rozalii Kołwkiej,
zaszła pomyłka wieku, zamiast 0."» Jat
mii lir/1 Γ>4.
Synowie.
ZE STANISŁAWOWA.
— Macierz Polska odział nr. 26
św. Klary odbędzie posiedzenie w
poniedziałek 22go października, o go
dżinie 7:30 wieczorem, w hali nr. 3.
Obecność wszystkich pożądana. —
J. Henke, prez.; J. Piotrowska, sekr.
prot.
Z KANTÓWl.
Niniejszem zawiadamiam człon
ków To w. św. Wojciecha nr. 304
Zjed. Jż zbierzemy się w niedzielę, d.
21go b. m., o godzinie 4tej popołu
dniu. w sali zwykłych posiedzeń, i
wyruszymy na bazar do parafii Św.
Trójcy. Każdy członek powinien być
obecny, bo cel jest godny poparcia.
— Józef Przybyło, prez.; Ant. Po
czątek. sekr. prot.. ił 19 Will ul.
Z JADWIGOWA».
Towarzystwo Polek św. Barbary nr.
7f»0 Zjedn. w parafii św. Jadwigi, bę
dzie miało swoje posiedzenie w niedzio
lę, dnia 21-go października o godzinie
wprtł do drugiej w liaIi zwykłych po
siedzeń. Obecność wszystkich członkiń
jest. pożądana. — Marya Turalska. pre
zeska : I.ookadya Praska, sekr. prut.;
274β N. Spanldiu;; ave.
2 JACKCWA.
Zawiadamia się członków Klubu
Obyw. Króla Jana Sobieskiego ażeby
sIp sławili w niedzielę. 21 paździer
nika o godz. 1 ej popołudniu na pod
wórzu parafialnem z odznakami.
Wystąpimy na uroczystość poświęce
nia kamienia węgielnego. Każdy ma
się stawić, gdyż także wystąpimy na
spotkanie Prze w. ks. Arcybiskupa.
Zarazem oświadcza się żo posipdze
uie odbędzie się w przyszła niedzielę
z powodu uroczystości zostało odło
żone flo dnia L'8 października. —
T^od. Jaszkowski. prez.; Ant. S. Two
rek. sekr. prot.., .".717 W. Divcrsey
ave.
— Tow. Marynarzy św. Jacka ba
czność·! Niech się każdy ustawi w nie
dzielę popołudniu, o godz. lszej w
pełnym uniformie na spotkanie Bi
skupa. — A. S. Tworek, kapitan.
— Tow. św. Jana Chrz. nr. 294
Zjed. wystąpi na uroczystości poś
więcenia kamienia węgielnego na po
dwórzu parafialnem. o godz. lszej
popołudniu. Wystąpimy na powitanie
ks. Biskupa, więc każdy członek ma
się stawić do szeregu. — Win. Sa
dowski, prez.; A. S. Tworek, sekr.
Z 1RV1NG PAKR.
Klub Mikołaja Kopernika. Klub
Elizy Orzeszkowej i Oddział f.Smy
M. P. św. Jana Chrzciciela mają
się stawić, w niedzielę dnia 2Igo paź
dziernika o godzinie β te j wieczorem
w hali parafialnej, ażeby wziąść
wspólny udział w obchodzie ôciolet
niej rocznicy założenia tow. św. Wa
leni i św. Feliksa Z. P. R. K.
Z bólem "serca donosimy krewnym i znajomym iz najuko
chańsza żona i droga mama nasza
Ś. R
Anna Suwalska,
z domu łjobodzińska.
członkini Bractwa Różańca św. 37ej Róży i Dworu św. Franciszka
No. 660 Foresterów, po ciężkiej chorobie pożegnała się z tym
.światem, opatrzona św. Sakramentami, dnia 18go b. m., rano o
godzinie 6:30.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 21'go października
0 godzinie lOtej rano, z domu żałoby pnr. 3639 W. Wolfram ul.,
do kościoła św. Jacka, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych
1 znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni:
Paweł, mąż; Michał, Jan, Mar ja, Władysław Bronisława, Po
lania i Wiktorya, dzieci: Władysław Lcwandowki i Marcin Tojza,
zięciowie; Józefa i .Marta, synowe;Marya Rybarc/.yk i Pelagia Me·
dcn>ka, siostry; Piotr Rybarczyk, szwagier; wnuki i wnuczki.
t
ś. Γ.
Katarzyna l-'alat
po długiej chorobie, |iożegnała
się z tym światem, opatrzona
ś\v. Sakramentami, dnia 18go
października. 1017 roku. o Ro
dzinie 6tej — przeżywszy lat 37.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek. dnia 22go b. m.. o
godzinie lOtej rano. z domu ża
łoby pnr. 1647 W. :!8ma ul., do
kościoła śś. Piotra i Pawła, a
stamtąd na cmentarz Zmart
wychwstania Pańskiego.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszsytkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Paweł Fałat, mąż: Marjanna.
Wojciech, Zofia Klooiiora, .\Ie
xanfler, Edward, Sylwia, dzieci.
20
t
I
Donosimy krownyui i znajo
mym iż njijukochaijs/ji żona i ma
tka nas/a
S. Γ.
APOLONIA KATKA
(z domu Czaszewiczi
po długiej i ciężkiej chorobie. od
dała Ho.cn ducha, dnia IN-yo paź
dziernika, 11M7 roku. przeżywszy
lnt 7(). rodzona w Wielkieui ks.
Poznańskiem, w miasteczku Po
widzu.
Pogrzeb odbędzie się w niedzie
lę. dnia -1 "g<> I». m.. o godzinie
ś-mej rano. w kościele św. Sta
nisława Ił, M.. w Posen. III,, a
stamtąd na cmentarz /martwych
wstania Pańskiego.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w smutku pogrąże
ni :
Jan Kalka, maż: Franciszek,
syn : Julianna Kunka. córka :
Leonard Kunka. ziçé: wnuki i
wnuczki. 20
Drobne ogłoszenia.
Jedyna polsko-anicrykańska
Szkoła Tańców
nkorp. w Chicago, prowadzona 12
lat przez
PROF. W. MALINOWSKIEGO
w Liberty Hali, 1511 Emma ul.
lickcyc tańców odbywają sie w
poniedziałki i czwartki, od godziny
TnicJ do lOtej uleczorcm. Zapisywać
się można w szkole. Dla Pań wstęp
wolny.
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
Isze piętro, ι tyłu. 1340 Holt ul., —
DO wynajęcia umeblowany pokój —
mężczyzn lub familię. 11538 Cornell
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
1137 Noble ul.
230 akrów farma w Illinois zamienić'
za dom. ISI'0 8. Ashland ave. 20
Drobne ogłoszenia.
» LAW S
Daj and Nlgbt Law Claaaaa 22 yeara' H
a suroe*·. 1800 graduates. PreeOratory
*7 — 3 Yeare* Practtce Courae. Flnest
1* Claa* Roorre In the City. O
o DAT AND MGHT HIGH SCQOOL .
COURSES L
Préparés for College. Law, Medicłne. Dentlstry
or Eoglneering. io the shortest possible time.
For Catalog Address Ch»ncellor J. J. Tobias,
53 W. JacUaon Blrd. Tel. Wab. 5593.
| Szkoła Angielskiego!
Trxy miesiące $5. Zapisy do wieczornej
klasy w poniedziałek, środę i piątek od
7-meJ do lOtej. Dzienna nauka w kSz
dym czasie. Narodowa Szkoło, 1152 Mil·
| Hfliikrr \\r„ blluko ΠΜ talon.
SZKOLĄ
Kroju i szycia sukien. Teraz jest
dobra sposobność wyuczenia bię szycia
damskiego. Możecie się wyuczyć w
krótkim czasie. Lekcye odbywają eię
dniem 1 wieczorem.
M. K. PIASECKA,
102β Milwaukee Avenu·
Pomiędzy Auauatu I Nnble ul.
I'oszukuję pań i panów grającycu na
mandolinie, lub gitarze do orkie
stry. Po lnformaeye proszę się zgła
szać pod adresem: Stefania Bora w
ska. 1038 N. Winchester ave. 2gle
1'itęro, tylny dom.
_ 1 6-1 8-23-25-30
ZGUBIONO damska portmonetkę —
przy ulicach Frankfort, Hoynn lub
Hamburg ul. ał.ekawy znalazca otrzy
ma nagrodę. 2110 X. Robey ul. -0
POTRZEBA dziewcząt na mieszka—
nii·. 71.S Racine ?ve., 3cie piętro
front 20
POTRZEBA dziewcząt na mieszka
nie. 1932 N. Winchester ave. 22
I >ί » wynajęcia cztery pomieszkania, cie
pło mieszkanie w bryku, dwa sypielnic
i kuchnia. 151."» Wahunsia avp. "JO
Γ)θ wynajęcia pomieszkanie. $6.50. —
IfilO N. Lincoln ul. 20
WŁADYSŁAW Pluciński który mie
szkał nod nr. 1 229 Noble ul. niech
się zgłosi w swoim własnym intere
sie do «idwokata J. T. Wachowskie
go. 3Π N. La Salle ul.. Chicago. 22
SZKOŁA Muzyczna. Cdzielam lekcy i
na skrzypcach, fortepianie, mandoli
nie i gitarze. Ceny umiarkowane. E.
Mironko, 1014 N. Robey ul.
16-18-23-25-30
SKŁAD do wynajęcia odpowiedni na
każdy interes, grosernię. buczernię
lub na skład wędlin, w gęsto zalud
nionej polskiej okolicy. 2122 W. 19
ul. 16-17-18-20
POTRZEBA ludzi do orkiestry, któ
rzy grają lub zaczynają grać na
skrzypcach lub innych instrumen
tach. E. Mironko, 1014 N. Robey ul.
17-20-24-27-31-3-7-10-14-17
ZAWIADOMIENIE. Marya Stałkie
wicz, doświadczona akuszerka powró
ciła i praktykuje jak dawniej. 105 1
Milwaukee ave., róg Noble. Telefon
Haymarket 5573. 1 3-20-27-1
Poszukuję ciepłego i spokojonego po
koju w nowoczesnym budynku w
pobliżu górnej kolei ,,Ł". — Adres
.V K. Dziennik Chicagoski.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 2416 Mason ave., łlanson Park.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1901 Superior ul., róg Liucoln
ul.. 2gie piętro.
BALWIERNIA do wynajęcia, stare,
wyrobione miejsce. Zgłosić się 2?ie
piętro, front. 1 4 73 W. Huron ul.
POTRZEBA 2 panów lub panien na
mieszkanie. 1502 .Ohio ul., 2gie pię
tro. z tylu.
Pokój <lo wynajęcia, na dwie osoby.
2gie piętro, w tyle. Wcście froutowe.
1152 Noble ul.. Division ul.
Pokój do wynajęcia frontowy dla 2
mężczyzn. 936 Milwaukee ave.
POTRZEBA mężczyzny na kawaler
skie mieszkanie. 1734 W. Ohio ul.,
na dole.
Małżeństwo lub panny na mieszkanie
— 2012 Fowler ul., blisko Robey.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1435 Cornell ul., z frontu na dru
grem.
DO wynajęcia cztery nokoje, cieple,
mieszkanie w bryku, dwa sypialnie z
kuchni. 1515 Wabansia uve.
POKOIK ładny umeblowany ciepły,
dla samotnej inteligentnej panienki,
osobne wejście, w polskiej porzadnoj
rodziny. 2101 W. Chicago ave., 3eie
piętro, front. Telefon West 5130.
POTRZEBA dwie panienki albo mło
de małżesńtwo na mieszkanie, u bez
dzietnej familii. Zgłosić się wieczo
rem od 6tej. — 1351 W. Huron ul.,
lsze piętro, front.
Pokój do wvnajçcia. frontowy, z o·
sobnem wejściem. 666 N\ Carpenter
ul., 4te piętro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. bez wiktu. 84 3 N. Hoyne ave..
2gie piętro. 22
POTRZEBA dziewcząt lub mężczyzn
na mieszkanie. 1266 Wood ul., 2gie
piętro, front.
DO wynajęcia domek w ogrodzie
sam w sobie o 3ch pokojach. Wia
domość na miejscu. 3055 N. Central
Park ave.
DO wynajęcia umeblowane pokoje —
$1.35 tygodniowo. 6S8 Milwaukee
ave. 23
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie, frontowy pokój, u bezdziet
nych. 1322 Crittenden ul., blisko
Milwaukee ave.
POTRZEBA ?ch panów na mieszka
nic. 1355 Walton ul.
POTRZEBA pana na mieszkanie. —
1320 Dickson ul.. L'Kie piętro, w ty
le.
DO wynajęcia w Avondale, pokój dla
jednego lub dwóch pauów, elektryka
telefon wanna. 3119 Monticelłu ave.
Telefon Monticello 9429.
IX) wynajęcia umeblowany pokój;
mężczyzn lub familię. 1338 Cornell.
DO wynajęcia duża kuchnia, jedne
albo dwie sypialnie, wanna gaz, elek
tryka. prolnia i góra. bardzo tanio,
do wynajęcia. 3415 N. Lavergne ave.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1303 \Y. Huron ul., 3cie piętru
front.
i

xml | txt