OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 26, 1917, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-10-26/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Półroczny Zjazd P. C. Κ. R.
Liczna reprezentacya na zjeździe
z Chicago i prowincyi.
Obrady odbyły się w zgodzie i harmonii.
Omówiono sprawy Armii Polskiej.
Dr. Drobiński prezesem Wydziału Narodowego.
(Ciąg dalszy.
Po przyjęciu protokółu z po
przedniego zjazdu następuje
sprawozdanie urzędników i ko
mitetow z ich półrocznej działal
ności.
Na salę przybywają prócz po
danych już wczoraj następujący
delegaci: ks. Dudziak z Trenton,
X. T., ks. T. Bona, panowie ad
wokat Rybicki, adw. Piotrowski,
Złotnicki i Porzuczek, oraz pani
Sakowska.
Xajpierw składa krótkie spra
wozdanie. prezes T. Heliński, do
dając, że w ostatniej chwili o
trzymał telegram z Waszyngto
nu, iż rząd amerykański godzi
się na to. aby P. C. K. T\. wysy
łał nadal pieniądze do Szwajca
ryi na ratunek Polski.
Następnie składają swe spra
wozdania sekretarz H. Setrnajer
i skarbnik J. 'Magdziarz.
W imieniu komitetu finanso
wego (p. p. K. Zychliński, J. Ry
bicki i pani Neuman) sprawoz
daje p. Zychliński, żc książki i
kasa zostały zbadane i są w zu
bełnvm oorzadku.
•Następnie interpelacye spra
wozdawców :
<Ya pytanie p. Sypniewskiego
sekretarz i prezes wyjaśniają, że
• ! ostatniego zjazdu odbyto
fK»iedzenia Wydziału wykonaw
czego.
Dr Drobiński interpeluje w
*i>rawie interwiewu z p. Osucho
v. skini w Szwajcaryi, podanego
pr/ez korespondenta Schuette w
Lłailv News. Prezes wyjaśnia, że
telegram z zapytaniem odnośnie
do tej sprawy wysłano do p. Osu
chowskiego kilka tygodni temu.
P. Sypniewski interpeluje, czy
na wszystkie posiedzenia wszy
stkich członków zwoływano. Se
kretarz wyjaśnia, że tak, a tylko
spiawy drobne i błabe załatwia
to przy sposobności posiedzeń
\Vy<fc;ału Narodowego.
Dalej interpeluje p. Sypniew
ski, jaką P. C. K. R. ma kontrolą
nad wysyłanymi funduszami.
Po Cych interpelacjach spra
wozdanie prezesa i sekretarza
przyjęto jednogłośnie. Tak samo
przyjęto sprawozdanie skarbni
ka i k'-wîtetu finansowego.
i mienieni komitetu rcemigra
cyjnejpo sprawozdaje p. H. Set
914jer, że czynnności przygoto
^mAvcze ukończone, a dalszą pracę
broczono na pewien czas aż do
zupełnego wyjaśnienia się sytua
tyi politycznej.
Sprawozdanie to jednogłośnie
yrzyjęto do wiadomości.
Imieniem komitetu wykonaw
czego Wydziału Narodowego
łkłada sprawozdanie sekretarz
tego komitetu p. Setmajer. Po
.dłuższej dyskusyi uchwalono po
wyjaśnieniach prezesa i sekreta
rza. że sprawozdanie to ma byo
\* całości odczytane, a potem na
wniosek p. Piotrowskiego jedno
głośnie je pr/yjęto.
W imieniu komitetu odzieży
sprawozdaje p. Milewska, że wy
słano do kraju i Francy i odzieży
za $6,0«X>. a gotówki jest w kasie
53.2ÎI. Obecnie zajmuje się ko
mitet zaopatrywaniem Polskiej
Armii w ciepłe przedmioty.
Prezes wyjaśnia, że w toku jest
kwestva wysyłki delegata do
Szwajcaryi. Wysłano ?77 skrzyń
odzieży, w czem było 70,747
sztuk odzieży dla mężczyzn,
ców. 288 dla tfziewcząt, H3 dla
dzieci rozmaitości 309 i mydła
2.500 kawałków. W sztukach o
dzieży dla mężczyzn włączonych
jest 600 par trzewików.
Imieniem komitetu matek dla
Dzieci sprawozdaje pani Neu
man, że na dzieci polskie wysła
no przeszło $4,500 do komitetu
szwajcarskiego. · Postanowiono
też adoptować troje dzieci.
imieniem Kółka dla Dziew
cząt wyjaśnia panna Napieralska,
że członkinie Kółka pracują bar
dzo energicznie, zbierając fundu
sze, głównie na cel pobudowania
domu dla unieszczęśliwionycl·
dziewcząt w Polsce. Dom ten ma
się znajdować w Warszawie pod
nazwą Dom Pracy i Odrodzenia.
Sprawozdanie przyjęto.
Imieniem komitetu Pomocy
Gospodarczej Polsce sprawozda
je p. H. Lokański, wyjaśniając,
że komitet ten działa obecnie na
razie tylko między Amerykana
mi i zebrał już dotychczas około
$18,(>00. — Przyjęto.
Imieniem komitetu wniosków
mecenas Kościński, odczytuje na
stępujące wnioski :
1) Wysyłać stale na ręce p.
Stabrowskiej w Londynie po
$1,0^0 miesięcznie na jeńców Po
laków w Niemczech,— ("zostało
sprawdzonem, że to, co się wysy
ła, dochodzi jeńców.) — Sekre
tarz wyjaśnia, że są całc stosy po
dziękowań od jeńców, którzy naj
gorętsze przesyłają wyrazy
wdzięczności. Przyjęto.
l') Stworzyć z funduszu P. C.
K. R. osobne konto pomocy go
spodarczej Plsce i zatrzymać ten
fundusz, aż do ukończenia woj
ny, poczem użyty zostanie na ce
le dla których Kom. Pomocy
Gosp. Polsce został założony.
Przyjęto.
3) Pani Turczynowicz zapropo
nować, aby wzięła czynny udział
w zorganizowaniu Polskiegc
Czerwonego Krzyża w Ameryce i
wszelkie prace swe w tym kie
runku wytężyła. — Przyjęto.
4) Zwrócić Komitetowi Oby
watelskiemu Armii Polskiej
fc>58.47, wręczone przez pani^ M.
Sakowską. a skolcktowanc pod
czas manifestacyi pod pomnikiem
Kościuszki i zapisane na konto
Wydziału Narodowego, ale jed
nocześnie zażądać zwrotu .$-30),
pożyczonych od Wydziału Nar.
na koszta zaaranżowania manife
stacyi w Dexter pawilonie.
Nowe sprawy.
Dr. Drobiński żąda, aby pole
cić zarządowi zwrócić się powtór·
nie do p. Osuchowskiego ay
Szwajcarvi z zapytaniem w -pra
wie wspomi\ionego wyżej inter—
wiewu z korespondentem Daily
News Schuettem. Przyjęto.
Dalej dr. Drobiński stawia
wniosek, aby zwrócić się do p. O
suchowskiego za pośrednictwem
swego reprezentanta z przedsta
wieniem, aby zrezygnował, albc
;· prezesostwa albo z kasyerstwa
Komitetu w Yevey, gdyż nie po
winno się razem piastować dwu
tego rodzaju urzędów. — Przy
jęto. , .
Dr. Drobiński stawia wniosek
aby zażądać od Amerykańskiego
'Czerwonego Krzyża wyjaśnienia
ile wpłynęło z proklamowanego
przez prezydenta AVilsona Dnia
PolskiegQ 1-go stycznia 1916 r. i
co się z tymi pieniędzmi stało.
Wybory.
Dr. Wagner stawia wniosek, a
by przez aklamacyę obrać stary
zarząd na rok przyszły. Wniosek
ten jednogłośnie przechodzi.
W końcu uchwalono jednogłoś
nie odczytanie przez p. Lokań
skiego imieniem odnośnego komi
tetu rezolucye. poczetn odśpiewa
no ,.Boże coś Polskę'' i zjazd zam
knął swoje obrady.
WcShane Bell Foundry Ca
BALTIMORE, MT>.
Drwony kościelne, dzwonki
dMfeu· 1 Memerymly
«Uh· Ιρ··/·1·η4»ι1ι
REZOLUCYE.
przyjęte przez Zjazd półroczny P. O,
K. R. w dniu 20 października,
1917 roku.
Zpoza brzemiennych chmur na
wałnic}· europejskiej, z poza łun o
bejmujących całą Kuropę, błysły
wreszcie dla nas zorze wolności i re
alizować się zaczynają nadzieje
wskrzeszenia naszego bytu państwo·
wego.
I znani już Jesteśmy!
Francja dekretem z 4go czerwca
b. r. ogłosiła pozwolenie na utw Oj
rzenie odrębnej i samoistnej armii
polskiej pod zjiaklem Białego Orła,
zyskując równocześnie zgodę w tej
sprawie reszty aliantów — Stany
Zjednoczone natoiyiast dekretem ml
nisteryum wojny z dnia 6go paździer
nika b. r. ogłosiły pozwolenie na re
krutację sił polskich do tej armii na
terenie amerykańskim. Dwa te de
krety stały się kamieniem węgiel
nj™ powstającej polskiej siłj- zbrój
nej. /
Oceniając o'brz;ymią doniosłosć
tych dwóch aktów, my, reprezentan
cl orwanizacyl polskich, w Polskim
Centralnym Komitecie RatunkowjTn
skupionych, na zjeździe, odbytym w
dniu ΐίβ października, jednogłośnie
rzucamy zew, który winien przejść
jak gromki okrzyk rycerski przez
wszystkie osady polskie w Stanach
Zjednoezonych:
Do broni!
Do broni wszyscy, komu siły star
czą, kogo obowiązki utrzjmania
swoich nie wiążą, kto niema głazu
w piersiach, ale serce krwią polską
tçtnVce. Do broni młodzi i starsi, na
bój z odwiecznym wrołficm, ta wol
ność, ?a niepodległość i zjednoczę·
nie. Nam, którzy mimo opuszczenia
Polski, pozostaliśmy nieodrodnymi
jej synami, pozwolono chwycić za
broń i rozkuć więzy, Jakie dalej krę
pują błagalnie do nas wyciągnięte
rvee ojczyzyny naszej. Kto Polak, za
broń i do szeregów armii polskiej.
To dzisiaj najświętszy i najpierwszy
obowiązek.
Rozumiejąc, że ha.sło to winno
paść i z kazalnic świątyń polskich i
budzić i zapalać serca, a oceniając
akcję już w tym względzie przez pa
tryotyczne duchowieństwo polskie
podjęte, wzywamy wszystkich kapła
nów, aby stall się budzicielami pol
skiego zbrojnego czynu i hasło to-·
nieśli między mnogi lud polski.
Wyrażamy cześć mistrzowi Igna
cemu Paderewsklemu za jego akcyę
polityczną i za jego hymn. którym
nowe ognie w duszach polskich roz
budził a ogół polski wzjwamy, aby
•współdążył z nim do urzeczywistnie
nia jego i naszych pragnień.
Uznani jako aliant, możnoMi ο
ι tworzenia armii polskiej odznaczeni,
państwom sprzymierzonym a zwłasz
cza rzeczompospolitym Francji 1
St. Zjed. wyrażamy najwyższą cześć
i wierni tradycjom przodków na
szych stwierdzamy, że stać będziemy
na wyznaczonych nam stanowiskach
dopóki nam tchu w piersiach dopó
ki nie wywalczymy wraz z nimi
wolności dla wszystkich narodów
świata.
Niech żyje Armia Polska!
Niech żyje wolna» zjednoczona !
niepodległa Polska!
Niech żyją Stany Zjednoczone i
I ich sprzymierzeni!
Plenarne posiedze
nie Wydziału Na
rodowego.
Wczoraj popołudniu odbyło się
plenarne posiedzenie w Domu
Związku Polek członków Wy
działu Narodowego.
Sesyę otworzył prezes adw,
Sypniewski z Pittsburgha. Ponie
waż sekretarz dr. F. Fronczak z
Euffalo nadesłał list, że obecnym
być nie. może, pióro objął Dr.
Wagner z Milwaukee. Do spraw
dzenia mandatów przewodniczą
cy wyznaczył komitet, w skład
którego weszli : Dr. Drobiński,
ks. Sobieniowski i pani Milew
ska.
Po sprawdzeniu okazuje się,
że obecni są następujący legalni
członkowie: Prezes Sypniewski,
Dr. Wagner, Fr. Nowak, Dr.
Starzyński, ks. Celicliowski z
Milwaukee, T. Blachowski, K.
Życliliński, adw. J. Rybicki, J.
Iłorodyski; P. Rostenkowski,
adw. Kości ή ski, T. Wroński, ks.
Lemke, J. Porzuczek, Κ. B. Czar
necki, M. Magdziarz, ks. Bona,
ks. Zapała, ks. Budziak, Dr. Hel
ler, Tomkiewicz, Wiśniewski, Po
lański, St. Szwajkart, Pijanow
ski, Orpiszewski, Złotnicki, Ra
koczy, Grutza, Singer, Czerwiń
ski, Dudek. Zawiliński, ks. Bu
bacz, pani Neuman, T. Heliński,
■."■ϊλιζΜϊ Ś A? : î -ai ,
T. Chrzanowski, Sakowska, Mi
lewska. Obarska i Wołowska, T.
Olsztyński, F. Missal, Wrzesiń
ski, Panczyk i Samulski z Pitts
burgha, J. F. Smulski, M. Osuch,
H. Setinajer, ks. Sobieniowski,
Dr. Starzyński, Dr. Drobiński, N.
L. Piotrowski i panna Napieral
ska. — Reprezentowane są dzien
niki: ..Chicagoski", „Związkowy"
i „Narodowy."
Po zaprzysiężeniu nowych
członków postanowiono wybory
/
Stf·
Λ ' ! .v.Vw
I odłożyć do nowych spraw, po
czerń sekretarz H. Setmajer od
czytuje protokół z ostatniej se
iyi,'który został przyjęty. Następ
nie sekretarz odczytuje sprawoz
danie komitetu wykonawczego
Wydziału /Narodowego, oraz
sprawozdanie finansowe. (Podane
obok).
Z kolei składają sprawozdania
kasyer Wydziału Nar. P. Rosten
kowski, oraz w imieniu komitetu
finansowego p. J. Rybicki.
• ; ? · .
Następują interpelacye, po któ
rych sprawozdania złożone zosta
ją przyjęte, poczem Izba o godz.
6:15 odracza się do godz. 7:30.
Posiedzenie wieczorne rozpo
częło się punktualnie o wyzna
czonej godzinie, poczem składa
sprawozdanie prezes komisyi woj
skowej p. T. Heliński. Dotych
czas otwartych jest 12 stacyi re
krutacyjnych, obecnie jednak za
pewnione są już wszystkie, po
trzebne środki finansowe, tak, że
w najbliższych dniach _ zostanie
otwartych 30 nowych stacyi, a
niedługo potem utworzy się i re
sztę, tak, by razem było ich 40.—
Dotychczas idzie wszystko do- ,
brze. ·
Po dłuższych interpelacyach
wyjaśnienia komisyi uchwalono
przyjąć, uznając je za zadawał—
niające.
Sprawę wysłania reprezentanta
do Europy postanowiono oddap
do rozporządzenia i decyzyi Ko
mitetu AVykonawczego Wydziału
Nar.
Z kolei przychodzą na stół spra
wy nowe.
Izba postanawia przez powsta
nie wysłać list do JE. ks. Bisku
pa Rhodego z uznaniem dla jego
obywatelskiej i patryotycznej
pracy. Uchwalono też wysłać list
z uznaniem do organizacyi; które
Wy«dział Narodowy popierają i
wiernie przy nim stoją.
Sekretarz przedstawia następ
nie projekt budżetu na dalsze 6
miesięcy, który zostaje przyjęty
w imiennem głosowaniu bez
żadnej opozycyi, poczem odczy
tuje proponowane zmiany konsty
tucyi. Do zbadania tego projektu
zamianowany został komitet, w
skład którego weszli: Dr. Sta
rzyński, adw. Kościński, Dr. We
gner, ks. Sobieniowski i adw. Sy
pniewski.
Ąa wniosek p. bmulskiego po
stanowiono wysłać telegramy
gratulacyjne do prezydenta Wil
sona i pana I. J. Paderewskiego.
Zredagowaniem i wysianiem tych
depesz ma się zająć Komitet Wy
konawczy. Ażeby dać komiteto
wi dla zbadania projektu zmian
konstytucyi możność poznania
całej sprawy, Izba zarządza krót
ką pauzę, po której wspomniany
komitet przedkłada swe polecenia
w myśl wniosków sekretarza. Iz
ba, wszystkie te rekomendacye w
imffennem głosowaniu przyjmuje
bez opozycyi.
Sekretarz odczytuje telegramy
gratulacyjne od p. Stanisława Gu
towskiego, od ks. Jul. Mauteufla,
od „Rekordu Codziennego" w De
troit i od Komitetu obywatelskie
go w Detroit. Następnie uchwalo
no wyciąć apel do organizacyi,
należących do P.'C. K. R., aby
pieniądze; od siebie wysyłały, za
pośrednictwem tegoż komitetu.
wyoory.
Z kolei przychodzi do wybo
rów. P. Żychliński nominuje na
prezesa Dra Drobińskiego, a p.
Złotnicki adwokata Sypniewskie
go. Ten ostatni nie przyjmuje,
wobec czego wybrany został p.
Drobi ński.
Na pienvszego wiceprezesa o
brano jednogłośnie Dra K. Wag
nera, na drugiego mecenasa Leo
polda Kościńskiego. Na sekreta
rza plenarnego Wydziału nomi
nuje p. Szwajkart pannę Napie—
ralską, której wybór przechodzi
też jednogłośnie.
Do komitetu wykonawczego na
18 miesięcy obrano pp. Smulskie
go, BlachoAvskiego i Sypniewskie
go, oraz ks. Cèlichowskiego, na
12 miesięcy panie Sakowską i
Neuman, a na 6 miesięcy p. Rybi
ckiego; '
Następne plenarne posiedzenie
ma się odbyć w kwietniu 1918 r.
Na tern zakończono i odroczo
no się odśpiewaniem „Boże coś
Polskę." 1
Roczne Sprawozdanie i Stan Kasy
od Września 1916, do Października 1917 r,
STAN KASY FLNDU SZU RATUNKOWEGO,
DOCHÓD:
Odebrano od byłego kasyera ks. Wojtalewlcza $2,200.52
Wpłynęło w miesiącu września i październiku 1911 7,247.36
Wpłynęło w miesiącu listopadzie 191§ 1,682.88
Wpłynęło w miesiącu grudniu 1916 2,622.00
Wpłynęło w miesiącu styczniu 1917 1,451.3β
Wpłynęło w miesiącu lutym 1917 1,855.57
Wpłynęło w miesiącu marcu 1917 23,660.94
Wpłynęło w mleelącu kwietniu 1317 1,010.95
Wpłynęło w miesiącu maju 1917 1,969.61
Wpłynęło w miesiącu czerwcu 1917 1,301.76
Wpłynęło w miesiącu lipcu 1917 3k150.77
Wpłynęło w miesiącu sierpniu 1917 2,012.93
Wpłynęło w miesiącu wrześniu 1917 1,012.64
Razem · . S50.959.16
ROZCHÓD FUND. RAT·:
W grudniu, 1916 — wysłane do Kom. Gen. w Szwajcaryi $11,000.00
W styczniu, 1917 — Alma Tadema . . 1,000.00
Polskie Tow. Ofiar Wojny 1,000.00 2,000.00
W marcu, 1917 — Alma Tadema » 1,000.00
W kwietniu. 1917. P. Paderewekiej od Dz. dla Dz. 200.00
Do Gen. Kom. w Szwajcaryi 10,000.00 10,200.00
W maju, 1917 — Alma Tadema 2,000.00
Gen. Kom. Szwajcaryi 15,000.00 17,000.00
We wrześniu, 1&17 — W. Stafeorski 1,000.00
?
Razem ' $42,200.00
Satn aKsy fund. Rat. dnia Igo października 1917 $8,759.16
STAN KASY FUNDUSZU OBROTOWEGO.
DOCHÓD.:
Odebrano od byłego kasyera ke. Wojtalewicz $2,398.74
Wpłynęło w miesiącu wrześniu i październiku 1916 2S8.84
Wpłynęło w miesiącu listopadazie, 1916 31.10
Wpłynęło w miesiącu grudniu, 1916 52.65
Wpłynęło w miesiącu styczniu, 1917 2,535.56
Wpłynęło w miesiącu lutym, 1917 20.87
Wpłynęło w miesiącu marcu, 1917 58.45
Wpłynęło w miesiącu kwietniu. 1917 69.77
Wpłynęło w miesiącu maju, 1917 52.52
Wpłynęło w miesiącu czerwcu, 1917 637.80
Wpłynęło w miesiącu lipcu, 1917 " ' 174.99
Wpłynęło w miesiącu sierpniu, 1917
Wpłynęło w miesiącu wrześniu, 1917
188.99
113.13
Razem $6,573.41
ROZCHÓD FUND. OD ROT. :
Wrzesień 1 październik, 1916 $1,030.87
Listopad, 1916 163.40
Grudzień, 1916 · 1,155.90
Styczeń, 1917 -----
Luty, 1917
Marzec, 1917
Kwiecień, 1917 ' 175.19
Maj. 1917
Czerwiec, 1917
Lipiec, 1917
Sierpień .1917 174.66
Wrzesień, 1917
234.01
173.74
223.25
181.93
66.57
136.34
131.17
$4.546.93
Razem
Stan Kasy Fund. Obrót, dnia Igo października 1917 $2,026.49
Sprawozadnie od Igo kwietnia do 30go września 1917 τ Wydziału Nar.
DOCHÓD.
Zamiesiąc kwiecień z różnych funduszów , $4.945.61
Za miesiąc maj ' 4.125.60
Z?. miesiąc czerwiec
Za miesiąc lipiec
Za miisiąc sierpień
Za iiiesiąc wrzesień
Z prezniestenia
Kfzem
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Razem
Dochód
Rozchód
ROZCHÓD.
ZESTAWIENIE.
6.100.50
8.490.00
5,985.15
4,492.34
$34,139.20
17,480.12
$51,619.32
1,242.56
4,169.28
6,428.42
5,436.54
6,337.85
6,996.12
$30,609.77
$51,619.32
30,609.77
$21,009.66
DOCHÓD WYSZCZEGÓLNIONY.
Od Związku Nar. Pol. wpłynęło $12,000.00
Od ZJcdn. Pol. Rzym. Kat. 12,000.00
;)d Związku Sokołów Polskich 1,500.00
Od Związku Polek 1,500.00
Od ?'jean. Kałanów Polskich - 711.50
Od Macierzy Polskiej 350.00
Dobrowolne ofiary 4,233.34
Od Unii Polskiej w Wllkes Barre, Pa. 500.00
Od Unii Polskiej w Buffalo, Ν. Y. 400.00
Od Cemum Ν. W. W. Harkinew* 140.00
Od Centrum Llttle Falls Ν. Y. 84.16
Od Centrum New York Mills * 39.00
Od CełrLm Buffalo, Ν. Y. 99.15
Od Centrum Syracuse, Ν. Y. 250.00
Od Centru:n Trenton, N. J. 100.00
Od ceni rum Albany, 20.60
Od Oenirum Binghamton 75.86
Od Centrum Romeo 20.60
Od Stowarzyszenia Kapłanów na na wschodzie 100.00
Za portrety Sienkiewicza 15.00
4
$34.139.20
Sprawozdanie Sekretarza P. G.
K.R. za czas od 11-go kwie
i fola do 25-go paździer
nika 1917 r.
Działalność Polskiego Centralnego
Komitetu Ratunkowego w Ameryce
w ostatniem półroczu tak Jak w ubie
głym, ograniczała się prawie wyłącz
nie tylko do ściśle ratunkowej akcyi,
pozostawiając wszelkie Inne agencye
narodowej pracy dla dobra ojczyzny
Wydziałowi Narodowemu.
Pierwszą najważniejszą czynno
ścią Wydziału Wykonawczego P. C.
K. R. po zjeździe półrocznym z dn.
11 kwietnia odbytym, było dopro
wadzenie do unormowania stosun
ków Generalnym Komitecie Ra
tunkowym w Szwajcaryl, gdsfe po
śmierci śp. Hênryka SienkléWlûta
zapanowały chwilowo etosuaki'a
normalne β tego względu,; że Preze
sem, Kaeyerem i Sekretarzem je·
dnej osobie był p. Osuchowski.*Nie
uwłaczając bynajmniej zaufaniu i
czci jakie całe społeczeństwo polskie
dla sędziwego i tak zasłużonego dsia
łacza narodowego p. Antoniego -0
euchowekiego żywi, Wydział Naro
dowy P. c. K. R. sądził jednak,, że
leży w interesie dalszego, pomyślne
go rozwoju w akcyi ratunkowej
przez Generalny Komitet w Szwajca
ryi w całym świecie prowadzonej,
ażeby przynajmniej te trzy główne
urzędy obsadzone * były. przez trzy
różne i również zupełnego zaufania
godne osoby. Po kilkarotnej wymia
nie telegramów udało się wreszcie
Wydziałowi Wykonawczemu ; wpły
nąć na członków Generalnego .Ko
mitetu Ratunkowego w Szwajcaryl,
aby uczynili zadość temu słusznemu
życzeniu, a mianowicie sprawa ta
załatwiona została w ten spo3Ób. że
Prezesem Egzekutywy i zarazem
skarbnikiem pozostał jak dotąd Ρ
Antoni Osuchowski, wiceprezesem
wybęano hr. Żółtowskiego z Poznań
skiego, zaś sekretarzem syna śp. Hen
ryka Sienkiewicza, p. Henryka Sien
kiewicza.
W maju b. r. wziął Wydział Wy
konawczy udział w odsłonięciu Pom
nika Biskupa śp. Edwarda Kozłow
skiego w Milwaukee, Wis. i złożył
przy tej sposobności u ntóp pomni
ka wieniec Jako jodnemu z założy
cieli i gorących orędowników zjed
noczenia wychodźtwa polskiego pod
sztandarem P. C. K. R.
Już od wiosny b. r. napływały do
tutejszych organlzacyl i pism listy
od pani M. Stabrowsklej z Londy
nu z usilneml prośbami o nadsyłanie
zapomóg celem ratowania . Jeńców
Polaków w niewoli niemieckiej. Li
stom tym towarzyszyły karty kores
pondencyjne pochodzące od tychże
jeńców zawierające błagalne prośby
o pomoc, oraz potwierdzenia z ode
branych już od pani 6tabrowskiej
przesyłek. Wydział Wykonawczy P.
C. K. R. na którego ręce skierowano
wszystkie te prośby.odniósł się do p.
L. Almy Tademy w Londynie, jako
reprezentantki General. Komitetu
Ratunkowego w Szwajcaryi na An
glię z prośbą o informacje co do o
soby p. Maryi Stabrowsklej. Otrzy
mawszy szczegółowe informacye, że
p. Marya Stabrowska jest honorową
sekretarką komitetu niosącego po
moc jeńcom Polakom w niewoli nie
mieckiej i że Komitet ten zatwier
dzony jest przez władze angielskie I
zasługuje ze wszech miar na zaufa
nie, Wydzla! Wykonawczy wysłał na
ręce p. Stabroweklej dwukrotnie po
tysiąc dolarów dla umożliwienia jej
akcyl ratunkowej. P. Stabrowska o
becnle w dalszym ciągu prosi gorąco
o nadsyłanie dalszych zapomóg.
Przed paru miesiącami Hikazala
elę w piśmie lltewsklem po angielsku
wydawanem przez księży litewskich
haniebne oszczerstwo jakoby Litwini
zamieszkali na ziemiach objętych o
becną. wojn^ pozbawieni byli wszel
kiego ratunku z tego powodu, że
fundusze zbierane na ratunek ofiar
wojny na Litwie, dostają alę do rąk
komitetów złożonych z Polaków, a
ci zamiast rozdzielać je pomiędzy
potrzebującą ratunku ludność litew
ską, obracają je na zakładanie szkół
polskich na'Litwie celem spolonizo
wania Litwinów. Wobec tego, że pi
sma polskie podniosły tę sprawę i
domagały się odparcia oszczerczych
zarzutów Wydział Wykotfiwczy P.
C. K. R. poczuwając się do obowiąz*
ku obrony honoru i czystości Imie
nia polskiego, uchwalił podać . do
wiadomości publicznej sprostowanie
oszczerczych zarzutów na podstawie
cyfrowych sprawozdań Generalnego
Komitetu Ratunkowego w Szwajca
ryi, które najdowodniej wykazuje,
że ofiarność polska w rozdziale fun
duszów ratunkowych uwzględniała
ludność litewską na równi z polską,
na ziemiach tak poleklch jakoteż li- #
tewsklch zajętych przez · Niemców,
Ogłoszony, w tym celu w prasie ko
munikat P. C. K. R. pod tytułęm „W
Imię prawdy" podał oprócz sprawo
zdań Komitetu Generalnego Ratun
kowego w Szwajcaryi do publicznej
wiadomości także odezwę P. C. K.
R. do ogółu Polaków ψ Stanach Zje
dnoczonych wydaną swego czasu e*
re wyznaczonego przez Prezydenta
Wilsona dnia litewskiego a wzywają
cą do ofiarnych składek na rzecz Li
twinów. ,· Odezwa ta poskutkowała
bowiem Polacy w tym dniu nietylko,
że pomagali Litwinom w zbieraniu
składek, ale także własnemi .fundu
szami przyczynili się znacznie a
może nawet 1 w znaczniejszej czçécJ
do zebrania znaczniejszych sum n·
ten cel. · >
Sprzedaż guziczków, portretów,
kart pocztowych, i nalepek Białe
Ko Orła zasila w dalszym ciągu fun
duoz administracyjny P. O. K. R. de
tego stopnia, że niema obawy, ażebj #
w przyszłości mogła zajść potrzeba
naruszenia na cele administracyjni
Tunduszu ratunkowego.
We wrześniu ukazał si* w pis
mach amerykańskich wywiad ko
respondenta Chicagposkiego >plem·
Daily News Oswalda 8chuett* z ρ
Antonim Osuchowsklm, w którym
miał się wyrazić p. Osuchowski, ż«
obecnie nie można jut za pieniądze
cebrane dla głodnych · w Polsce za·
kupić gdziekolwiek żywności 1 tą
wszelkie starania Generalnego -Ko·
mitetu w Bzwajcaryl skierowane M
obecnie dla skłonienia rządu amery
HÉlÉettfiÉr '
- -> ' ♦ , ^ *V-". ;v_łv·· h£k

xml | txt