OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 30, 1917, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-10-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIENNIK
e
*· Τ
BNTKRKD AS SBCOND-CLAS3 MATTBR DBCBMBBNt 2»-TH, 1β»0, AT THH POST OFFICB AT CHICAGO, ILLINOIS, UNDER ACT OF MARCH S-RD, 117».
Zapisujcie się do
„Czerwonego
Krzyża"
Nr. 235.
WTOREK DNIA 30. PAŹDZIERNIKA — (TUESDAY, OCTOBER 30.) li)17 ROKU.
(2c ZA NUMER.)
ROK XXVIII.
Wojska Centralnych
pod Udine.
0 dwrot Niemców z Werderu
Na Zachodnim Froncie.
Ze Spra>vr Morskich.
Wieści z Niemiec.
Nieudałc Zabiegi Pokojowe.
INNE TELEGRAMY.
WŁOSKI TEATR WOJNY.
NIEMCY POD UDINE.
WŁOSI WSTRZYMUJĄ NA
PÓR WROGA.
Londyn-Paryż, 30. październi
ka. fuż poczyniono kroki, by
dać W łochom wszelką możliwą
prasa angielska przypo
mina". iż Wiochy od szeregu mie
sięcy wzywały pomocy zwłasz
cza w artylcryi ciężkiej i amuni—
ryi. oraz wskazywały plan uderze
nia wspólnie na Austryę, od stro
ny Lubiany; premier Lloyd
< ieorge plan ten popierał, lecz
wobec zajsc we Hiadryi widocz
nie zaniedbano j3rośb i planów
włoskich — co się treaz fatalnie
pomściło na wszystkich Aliantach,
niema bowiem wątpliwości, iż
zwycięstwo niemieckie wzmocni
znowu ducha w Austryi i w Niem
czfch _ a tem samem wojnę zna
cznie przewlecze.Niemcy najwido
czniej rozumieli, iż plan włoski a
taku na Lublanę był dobry, bo
właśnie też od I^ublany uderzjli,
l v stańitąd Włochów odeprzeć —
nie od Tryestu, gdzie Włosi byli
nawet dalej posunięci. Teraz to
wszyscy wiedzą i widzą, niestety
za późno. Teraz trzeba Włochy
ratować od losu — Belgii.
Rzym. 30. października. —
Wojska włoskie już się reorgani
zują po klęsce, zadanej przez
Centralnych i wstrzymują napór
nieprzyjaciela. To cały raport wło
ski dzisiejszy...
Prasa ze wszech stron roz
waża zajścia ostatnie na włoskim
froncie : Xie ulega żadnej wątpli
wości, iż mają one charakter nad
zwyczajnie doniosły — zarówno
polityczny, jak strategiczny: poli
tyczny, ponieważ wzmogą ęne ży
wioły malkontenckie we Wło
szech. socyalistów, republikanów,
pacyfistów, neutralistów — i jak
się tam jeszcze nazywają; ci
właśnie teraz obalili ministeryum
Boselli'ego ; intrygi i złoto nie
mieckie też mogą zrobić swoje:
mogą wywołać we Włoszech re
wolucyę — słowem powtórzyć to
:o się stało w Rosyi, a wtedy
Włochy jak Rosya nie będą w
wojnie miały żadnego znaczenia;
w takiej sytuacyi pomoc Amery
ki dwu tych państw nie zastąpi i
trzeba będzie zgodzić się na po
kój wojny nierozstrzygniętej
czyli otwarcie mówiąc — przegra
nej... To jedna strona sprawy—
druga może być inna: jeśli Alianci
dadzą Włochom pomoc wydatną,
dadzą im ciężką artyleryę. to
wódz tak znakomity, jak Cadorna
może jeszcze odwrócić losy kam
Jpanii: przedewszystkiem moż<
! tam stoczyć się bitwa w otwar
! tem polu — decydująca, tair
I Niemcy nareszcie z okopów wy
' leźli, a pozbawieni obron zawcza
su przygotowanych mogą być po
bici, a wówczas Włosi od zama
chu jednego odzyskają to co stra
ciii i owszem wezmą cele swoich
cfensyw .Tryest, lub Lublanę
"zTrrnssając Aûstryç 3o zawarcia
pokoju, ku bezpośredniemu za
grożeniu Niemiec.
— Gen Smuts, członek wojen
nego gabinetu angielskiego, oma
wiając sytuacyę włoską wyraża
się, iż jest ona ciężka i poważna,
lecz bynajmniej nie rozpaczliwa;
Niemcom się udało — to prawda!
lecz cios AYłochom zadany, może
łatwo i rychło powrócić jak „boo
merang", wojna zaś nie na włos
kim froncie się rozstrzygnie, ale
we Francyi i · Flandryi, gdzie
Niemcy są stale bici przez Alian
tów.
Berlin, 30. października. — Ca
ły włoski front Soczy zniesion}'
został pod potężnymi razy ofensy
wy austro-niemieckiej : druga ar
mia włoska, pobita cofa się ku Ta
gliamento rzece ; trzecia armia
włoska pobita — cofa się z nad
Wippach wzdłuż brzegów Adry
atyku; pierwsza armia włoska po
bita — cofnęła się z gór pomiędzy
Flitsch a Tolmein, a jej straże tyl
ne usiłują wstrzymywać napór
Centralnych — bez skutku dla się
i pomyślnego. Wojska austro-wę
I gierskie są już pod Udine, zajęły
one Cormons miasto i gotują się
do szturmu na Udine; wszystkie
drogi zapchane są uchodzącymi w
popłochu Włochami i transporta
mi ich wojsk; liczba jeńców i
zdobyczy wciąż wzmaga się. De
szcze padają nieustanne, wstrzy
mując walk tempo nad Soczą.
— W Niemczech i w Austryi ra
dość nadzwyczajna z powodu
zwycięstwa na włoskim froncie:
szkołom ogłoszono święto, po
miastach chorągwie powiewają...
Podobno w Austryi 'zwycięstwo
to odnosi rezult?t dość nieoczeki
wany — wzmaga mianowicie pra
gnienia pokojowe: teraz, skoro
Tryest już nie jest zagrożony,
kiedy odebrano wszystko, co byli
Włosi wzięli — teraz Austrva po
winna skłonić się do pokoju, tak
bardzo przez całą Austryeę i wszy
stkie jej ludy upragnionego. Opo
wiadają teraz pisma, iż atak na
Włochów przygotowywano od
dłuższego czasu ściągając ukryte
mi drogami masę najcięższych
dział, amunicyi i koncentrując
wojska: dzięki górom — nieprzy
jaciel tego nie zauważył i nie był
zgoła przygotowany do obrony;
nadto używano w ataku gazo
wych pocisków, na których wy
trzymanie Włosi też masek nie
posiadali.
Rzym, 30. października. — Ko
menda -włoska cofnęła zarzut, iż
wojska włoskie, drugiej armii,
najsilniej zaatakowanej przez
•Centralnych — nie chciały wal
czyć z tchórzostwa, lub zdrady—
obecnie wiadomo, iż wojska tc
tylko zaskoczone zostały przez
przeważne siły, a czyniły co mo
gły, by się oprzeć nieprzyjacielo
wi — lecz nie zdołały. Jako przy
kład — podają walkę morderczą
o okolice Monte Nero, gdzie Wło
si przez dni szereg bronili się za
ciekle, odpierając masy wrogów.
Gen. Cadorna posiada jednak do
skonałe linie obronne i na nich z
pewnością wstrzyma najeźdźców.
'W kraju spokój zupełny — profe
sor Wiktor Orlando, nowy pre
mier dokonał składu swego gabi
netu, któremu wróżą pomyślną
przyszłość.
— Ostatnie są doniesienia, iż
Austro-szwajcarska .-granica zo
stała znowu zamknięta dla ruchu
kolejowego — pasażerskiego, co
zawsze robiła Austrya w czasie
przewozu Avojsk na włoski teren:
wnoszą stąd, iż i teraz znowu no
we posiłki wojsk transportują do
Włoch...
WSCHODNI FRONT.
ODWRÓT NIEMCÓW Z WER
DERU.
Berlin, 30. października. — Na
całym froncie wschodnim, od Mo
rza Bałtyckiego do Czarnego nie
ma ważniejszych zmian, ni wyda
rzeń/ W Macedonii strzelanina
pod Monastyrem.
Piotrogród, 30. października.—
Nâ całym froncie — w poszczegól
nych odcinkach strzelanina silna ;
od soboty minionej Niemcy wyco
fali się zupełnie z półwyspu e
stońskiego Werder : uszli na okrę
ty, rabując co się dało z miejsco
wości chwilowo zajętych; na
Bałtyku niema walk; na terenie
rumuńskim, nad Bystrzycą i w o
kolicy Lamentelu austryaccy żoł
nierze próbowali bratać się z ro
syjskimi, lecz ich rozpędzono sal
wami katabinów. Nad Seretem
Niemcy zestrzelili aeroplan rosyj
ski ; na Dobrudży rosyjskie aero
plany silnie zbombardowały od
działy wojsk nieprzyjacielskich
pod Tulczą.
Niezwykła Uroczystość.
Poświęcenie Obozu Kościuszki.
Ks. Biskup RM święci.
Wywieszenie Chorągwi Polskie).
Niagara on tlie Lake, Ont. Kan.,
dn. 29go pażdz. 1917.
W przyszłą niedzielę, tj. dnia
4go listopada odbędzie się nie
zwykła i pierwsza w historyi wy
chodźtwa polskiego uroczystość,
a mianowicie podniosłe poświęce
nie obozu Kościuszki w Niagara
on-the-Lake, Ont., Kan., wywie
szenie flagi polskiej na maszcie
obozowym i wręczenie trzem ba
talionom Polskiej Armii bojo
wych sztandarów.
Na wzniosłą to uroczystość
j proszony jest Najprzew. ks. Bi
skup Paweł Rhode, który dokona
uroczystego aktu poświęcenia o—
bozu Kościuszki przy licznym
współudziale duchowieństwa z
Buffalo i Kanady.
Wszystkie organizacye polskie,
jak również szerokie sfery oby
watelstwa polskiego proszone są
o wzięcie udziału w tej jedynej,
może ostatniej tego rodzaju uro
czystości w Ameryce.
Komendant obozu, pułkownik
Le· l'an ρυ omówieniu wszelkich
szczegółów z dr. T. Starzyńskim,
szefem mobilizacyi Armii Pol
skiej w Ameryce, jak najserdecz
niej prftpozycyę tę przyjął i do
współudziału Polonig całą z Ame
ryki zaprasza.
Specyalny pociąg z Chicago.
Komitet obywatelski z preze
sem W. Perłowskim i poruczni
kiem W. X. Skarżyńskim na cze
le, licząc na to, że zbierze się do
syć Polaków z Chicago i okolicy,
którzy będą pragnęli wyjechać w
tę sobotę, dnia *>go listopada do
obozu Kościuszki, zamówili spe
cyalny pociąg, w którym dość bę
dzie miejsca dla każdego .
Κ toby przeto z obywateli i o
bywatelek Polaków chciał jechać
do obozu Kościuszki, raczy się
zgłosić najdalej do piątku w po
łudnie do głównej kwatery rekru
tacyjnej, Centrum Nr. 2, pnr.
1309 N. Ashland ave., Chicago,
Tli., i tam na listę uczestników się
zapisać. %
I
Paryż, 30. października. — Xa
macedońskim froncie strzelanina
jest bardzo silna, kanonada nieu
stanna: pod Vartîarem i Monasty
rem szczególniej silnie działa gra
ją; nad Strumą częste patrolowe
utarczki.
ZACHODNI FRONT.
DALSZE SUKCESY ALIAN
TÓW.
Paryż, 30. października. — W
Belgii, w okolicy Draeibank 5>!na
strzelanina; pod St. Quentin ata
'kiem silnym sprowadzono jcń
ców i wzięto kilka mitralicz z po-i
zycyi niemieckich; nad Aisnc, w
pobliżu Hurtebise i Vaudessoni
artylerya pracuje.: w Argonne ij
nad Mozą utarczki, pomyślne dla
broni francuskiej ; pod Chaume i
Bezonvaux niemiecka artylerya
potężnie ostrzeliwała francuskie
pozycye, poczem Niemcy uderzyli
no ataku, lecz zostali odparci pra
wie wszędzie — jedynie pod
Caurrieres zdołali opanować oko
ło Γ>00 yd. pozycyi francuskich:
Francuzi kontratakowali i część
/-.ajętego okopu odebrali. biorąc
garść jeńców niemieckich. Xa ca
łym verduńskimeodcinku walki
zacięte się toczą — głównie dzia
łowe i pozycyjne. Lotnicy nie
mieccy bombardowali znów Dun
kirk — bez większego skutku.
NOWE _PODATKl.
Wchodzą w życie we
czwartek o północy.
Pożyczka Wolnościowa.
Wędzidło na spekulantów»
Strajk elektryków grozi.
Z kampanii w Nowym Yorku.
,,Ku Klux" w Kentucky.
Różne Telegramy.
PODATKI WOJENNE WCHO-j
DZĄ W ŻYCIE.
Waszyngton, 30. października.'
— Każdy obywatel Stanów Zje-,
dnoczonych powinien wiedzieć o
tein i pamiętać, że od czwartku, d.
1 listopada, wchodzą w życie róż- j
ne nowe wojenne podatki, po-1
trzebne do skutecznego prowa
dzenia wojny z kajzeretn. Szcze
gólnie zastosować się potrzeba do|
następujących nowych podatków :
Opłaty pocztowe. — Wszelkie
listy, oprócz lokalnych, muszą być
zaopatrzone w znaczek cento
wy za każdą uncyę wagi. Xa po
cztówki nalepia się znaczki 2 cen
towe. Na listy lokalne znaczki 2
centowe od każdej uncyi.
Widowiska i teatry. — Do ceny
biletów do teatrów, widowisk, ka
baretów itp. dołącza się należy
tość w wysokości 10 procent od
ceny biletu.
Kluby. — Podatki klubów wy
noszące więcej niż $12 rocznie,
zwiększone będą o 10 procent.
Tytoń Cod 2 listopada). —
Stopniowane podatki na tytoń,
cygara, papierosy, tabakę i pa
pierki cygaretowe.
Fracht. — 3 procentowy poda
tek na należytości od frachtc
wych przesyłek.
Express. — 5 procentowy po
datek na należytości za transpor
tacyę expresowa.
Podróże. — 8 procentowy po
datek na bilety kolejowe. z wyjąt
kiem lokalnych.
Łóżka w wagonach. — 10 pro
cent ceny na łóżka w wagonach i
miejsca siedzące w wagonach sa
lonowych.
Oleje. — 5 procent podatku na
koszta transportacyi rurami ole
jów.
Posyłki. — 5 procent podatku
na przesyłki telegraficzne, telefo
niczne i iskrowe kosztujące 15
centów lub wyżej.
Ubezpieczenie. — 8 centów po
datku na każde $100 .ubezpiecze
nia na życie; 1 procent od premii
na różne inne asekuracye.
POŻYCZKA WOLNOŚCIOWA.
Waszyngton, 30. października.
— Od wczoraj nie robiono żad
nych obliczeń sumy osiągniętej /
drugiej pożyczki wolnościowej,
gdyż oczekuje się jeszcze rapor
tów z różnych miast, zwłaszcza
od banków federalnych. Na pod
stawie przybliżonych obliczeń w
ostatnim dniu subskrypcyi, urzę
dnicy są pewni, że subskrypeye te
przekroczyły znacznie maximum
oznaczone w sumie 5 miliardów
dolarów, ale ogólnych * obliczeń
jeszcze dotychczas niepodobna
zrobić. Departament skarbu po
stanowił nie dawać żadnych
sprawozdań do czwartku, 1 listo
pada, do którego to dnia różne a
geneye, włącznie 26,000 banków,
mają czas złożyć swe raporta.
W CELU ZAPOBIEGANIA
SPEKULACYI.
Waszyngton, 30. października.
— Administracya żywności wy
dala surowe rozporządzenia mają
ce na celu położyć tamę spekula
cyi kupców hurtownych i dro
biazgowych przy rozprzedawaniu
żywności. Administrator Herbert
C. Iloover sądzi, że rozporządze
nia te wystarczą, by odbiorców
nie wyzyskiwano w handlu dro
biazgowym. Wedle nowego roz
porządzenia. żadnemu fabrykanto
wi lub producentowi nie będzie
wolno sprzedawać żadnych arty
kułów takim kupcom i handla
rzom drobiazgowym, którzy ceny
swe ustanawiają dowolnie celeui
osiągnięcia zysków niedozwolo
nych. Nowe rozporządzeni:;
wchodzi w życic dnia 1 listopada.
Ponieważ handlarz drobiazgowy
nie podlega ograniczeniom nało
żonym na hurtownych handlarzy,
przeto można wpływać na niego
tylko za pośrednictwem hurtowni,
ków. Wprawdzie handlarzowi
drobiazgowemu zabronionem jest
gromadzić zapasy, monopolizować
lub niszczyć i trwonić artykuły
żywności, ale niema nałożonych
na niego kar za przekroczenie ta- '
kich rozkazów. Osobne też wy»
dano rozporządzenia celem zapo
bieżenia spekulowaniu z puszko
wymi towarami. Wszyscy dostaw
cy puszkowych towarów będą
musieli starać się o licencye i ża
bo wiązywać się nie przyjmować
zamówień naprzód na prezerwj
kukurydzy, grochu, pomidorów,
łososia i sardynek przed dniem 1
lutego 1918. Ta data później moi-j i
będzie posuniętą w miarę potrze- j
bv. ,Λ
Wczoraj też rozpoczęli sw^
pracę agenci, którzy w całyni kra· <
ju mają pozyskać pisemne zobo- '
wiązania gospodyń tyczące się o
szczędnego ol)cliodzenia się z ży
wnością. Niemniej niż 2*2,000,000
gospodarstw domowych ma być
odwiedzonych w tym celu.
STRAJK ELEKTRYKÓW
GROZI.
San Francisco, 30. października.
— Zorganizowani * elektrycy,,
wzdłuż wybrzeża pacyficznego i .
w Nevadzie zapomocą referendum Ą
odrzucili olbrzymią większością
14: 1 propozycye kompromisowe Κ
podane przez Pacific Téléphoné
and Telegraph Co. Tą samą więk--fi
szością zażądały organizacye ro· 3
botnicze uznania unii telefoni- *
stów. Strajk ma się rozpocząć ju- j
tro, '31 października.
Adwokat Gavon McXab i sena· \
tor James D. Phelan telegraficz—Jj
nie zaprosili sekretarza pracy Wił a
sona, by dla zapobieżenia grożące- I
mu strajkowi natychmaist przy— J
był do San Francisco. Gdyby q
przyszło do strajku ,to zaprzestą'·
łeby pracować 3200 mężczyzn i Ą
2000 kobiet. Komunikacya druto··
wa doznałaby zastoju od Britisfcj
Columbia aż na południe do Sari
Diego, Cal. — Sekretarz pracy*
Wilson znajdował się w Cliftonjl
Ari., na czele komisy i federalne»
do zbadania położenia tamże, kietfl
dy otrzymał telegram.

xml | txt