OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, November 07, 1917, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-11-07/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

REGESTRACYA DO 11 LI
STOPADA.
Baczność lfc-ta Warda !
Powinnością jest wszystkich
kobiet Polek regestrować się. A
merykańskie kobiety regestrują
się masami, przymusowein to nic
jest, lecz ażeby wykazać przywią
zanie do tego przybranego kraju,
powinnością naszą jest, zarege
strować się.
Dużo Polek jeździ do miasta do
regestracyi. więc pocóż płacić za
tramwaje, kiedy można tych lOc
oszczędzić. Regestrować się moż
na w parku Pułaskiego, przy u!.
Noble i Blackliawk.
λ Y korytarzu jest ulokowany
stolik i śmiało proszę przycho
dzić do regestracyi. Są tam pa
nie przygotowane do zapisania
wszystkich nazwisk.
Z szacunkiem
L. Kadow,
K. Derengowska,
M. Strelau, komitet.
Z KENSINGTON. ILL.
Baczność Bracia i Siostry Zje
dnoczenia z Kensington, Xorth
Pullman i Roseland! — Wielki)
wiec odbędzie się 9go listopada,
tj. w piątek, o godzinie 7mej wie
czorem w hali parafialnej..
Xa ten wiec każdy mężczyzna
i kobieta należący do Zjednocze
nia powinni przybyć; jest bardzo
ważna sprawa do załatwienia.
Paweł Labuz.
WYBORY W OHIO.
Cincinnati, 7, listopada. —· W
Stanie Ohio kwestya prohibicyi i
kwestya prawa kobiet do głoso
wania w prezydencyahiych wybo
rach główne wzbudzały zaintere
sowanie, a dotychczas niepodobna
jeszcze orzec, jaki jest rezultat.
(So do kwestyi prohibicyi, to po
czątkowo wydawało się, że jej
zwolennicy zyskają większość, a
ie odkąd zaczęły napływać rapor
ta z miast większyeh, większość
ta szybko malała. Co do kwestyi
głosowania kobiet, to wydaje się,
żt tym razem jeszcze kobiety
przegrały, ale rezultat także i tu
niepewny.
W mieście Cincinnati kandydat
republikański na burmistrza, John
'Jahin, jak się zdaje, zwyciężył;
w 40 precynktach miał 4,000 gło
sów większości ponad kandyda
tem demokratycznym, byłym
członkiem kongresu, Alfredem
Allen.
Cleveland, 7. listopada. — We
:!e niezupełnych raportów do
tychczasowych burmistrz Harry
L. Davis, republikański kandydat
ra burmistrza, został obrany wię
kszością około I».000 grłosów.
Z NEW MEXICO.
Albuquerque, Ν. M., 7. listopa
da. — Prohibicyoniśc·' utrzymują,
•ie w New Mexico odnieśli zwy
cięstwo około 20,000 głosami. Do
tyohczas, jednakowoż nadeszły
raporta, swoją drogą wielce dla
prohibicyonistów pomyślne, zale
dwie z 6 części wszystkich okrę
gów wyborczych.
W MASSACHUSETTS.
Boston, Mass., 7. listopada. —
Gubernator McCall wraz z inny
mi republikańskimi kandydatami
r.a urzędy stanowe zostali wczo
raj obrani znaczną większością.
Również przeprowadzono 3 po
prawki do konstytucyi stanowej,
z między niemi jedna zabraniają-j
ca łożenia funduszów publicznych
na utrzymywanie zakładów pry
watnych.
' Z INDIANAPOLIS.
Indianapolis, Ind., 7. listopada.
— Wedle nieurzçdowvch komple
tnych już raportów, republikański
kandydat na burmistrza został
obrany znaczną większością. Po
dają cyfry następujące: Charles
W. Jewett (republikanin) 21.057
głosów, Miller (demokrata)
12,135; Shank (Home Rule) ι
17,479 głosów.
Z LOUISVILLE, KY.
Louisville, Ky., 7. listopada. —
Po raz pierwszy od lat dziesięciu,
udało się tu partvi republikań
skiej obrać burmistrzem swego
kandydata. Wedle raportów już
kompletnych, choć nieurzędo-:
wych, kandydat ich George W.
Smith otrzymał 22,425 głosów, a
jego demokratyczny rywal Char
les H. Cronan, tylko 19,195. Wraz
ze Smithem zwyciężyli także inni
republikańscy kandydaci na urzę
dy miejskie i powiatowe.
NIEMIECKI BANKIER
ARESZTOWANY.
Tucson, Ari., 7. listopada. —
W tutejszem więzieniu powiato
wem znajduje się Kurt Groth, nie
miecki bankier, od dwu lat prze
szło osiadły w Nogales. Oskarżo
ny jest o przekroczenie ustawy
zabraniającej poddanym kajzera
przekraczać granicę mexykańską.
Podobno odbywał nocą różne po
dróże do Mexyku.
PREZYDENT POWRÓCIŁ.
Waszyngton, 7. listopada. —
Prezydent Wilson powrócił do
stolicy po swej podróży do Prince
ton, N. J., gdzie wziął udział w
głosowaniu. Ponieważ rozkład ja
zdy jego był utrzymywany w* ta
jemnicy, po drodze w podróży je
go demonstracyj nie 'było, ale w
Princeton studenci powitali go
z wielkim entuzyazmem. Oglądał
on tam z satysfakcyą nowe bu
dynki uniwersytetu, wystawione
wedle planów niegdyś przez nie
go podanych. Towarzyszyli mu
I jego małżonka i lekarz jego dr.
j Grayson.
BRYAN W OPAŁACH.
Chandler, Ari., 7. listopada. —
William J. Rryan, były sekretarz
stanu, w towarzystwie R. A. Hay
warda, superintendenta rezerwa—
cvi indyjskiej Pima, wybrali się
byli na polowanie na kaczki w
niedalekiej stąd pustyni, z innymi
myśliwymi. W czasie kiedy polo
wali, dziki jakiś byk napadł. na
nich i gonił ich, póki nie przybie
gli do małego meskitowego drze
%
Stacye Rekrutacyjne do
Armii Polskiej.
\
KWATERA GŁÓWNA. — CEN
TRUM 2-GCX
Porucznik W. X. Skarżyński,
główny oficer rekrutacyjny w
Chicago dla Armił Polskiej we
Francyi.
Ordynują lekarze : —
Dr. Baloerzak, lekarz naczelny
Centrum 2go .·
Dr. A. Pietrzykowski.
Dr. B. Klarkowski.
Dr. L. Szumkowski. -
SUBSTACYE.
Town of Lake.
Sala Słowackiego 48ma i Paulina.
Dr. F. J. Łownik, lekarz ordy
nujący.
Sierżant rekrutacyjny A Miller.
Wojciechowo.
Sala parafialna szkoły ś\v. Woj
ciecha.
Tymczasowo prowadź! J. Ry
bicki.
Ordynują dr. Czaja i dr. E. Na
pieralskł.
Bridgeport.
Lokat pnr. 3135 S. Morgan ul.,
naprzeciw salł Mickiewicza.
Sierżant rekrutacyjny Stefan
Baliński.
Dr. McGoy, lekar2 ordynujący.
South Chicago.
Sala parafialna Niep. Pocz. Najś. '
Maryi Panny, przy 88mej i Ex
change ave.
Sierżant rekrutacyjny J. Olech.
Ordynują: dr. R. Lenard i
dr. J. A. Stefański.
Indiam Harbor.
• Przy Cedar ulicy.
Tymczasowo urzędują sierżant
rekrutacyjny Włosiński 1 prezes
Kom. Obyw. mecenas Sambor.
Dr. L. Ostrowski, lekarz ordy
nujący.
Hammond, Ind.
W budynku dr. R. Ostrowskiego,
przy Homan ul. ł State Line.
Lekarzem ordynującym jest dr.
R. Ostrowski.
Sierżant rekrutacyjny J. Swler
czek.
Kensłngton, 111.
Stacya przy 118 tri. I Indiana ave.
Sierżant rekrutacyjny druh
S. Grześkowiak.
Lekarz ordynujący dr. Łazar
ski.
Chicago Helghts, Î11.
Stacya rekr. w Sokolnl przy
Shie4d ul.
Sierżant rekr. T. Skuba.
Lekarz ordynujący będzie mia
nowany.
wa, kiedy inni myśliwi 'byka ubili.
Bryan utracił w ucieczce części
ubrania i przyborów myśliwskich.
MORDERSTWO.
Detroit, Mich., 7. listopada. —
Kiedy wczoraj popołudniu Louis
de Konick powrócił od pracy do
domu, w mieszkaniu przedstawił
mu się okropny widok. Żona jego,
zamordoAvana, leżała w kałuży
krwi przy kołysce dziecka 8 mie
sięcznego śpiącego; głowę miała
prawie zupełnie odciętą j ślady
krwi i nieład świadczyły, że sto
czyła z mordercą okropną walkę
1 w kuchni i sypialni, przyczem
broniła się miotłą, którą w walce
złamała. Zabrano z domu $120
znajdujących się w skrzynce i re
wohver ukryty w maszynie do
szycia.
o
FILARECI BACZNOŚCI
Na dziś wieczór przypada piąty
nasz z rzędu występ w koncercie agi
tacyjnym na rzecz Armii Polskiej, u
rządzonym przez p. Tadeusza Wroń^
skiefo. Koncert ten odbywać} się bę
dzie na sali Sw. Stanisława Kostki. O
ile możua wnosić, będzie to taki sam
wieczór, jak sobotni w sali Zjednocze
nia, a może i liczniejszy, gdyż Stani
sławowianie entuzyastycznie są uspo
sobieni względem koncertu. Zależy więc
bardzo wiele na tem, aby ze względu
na rozmiar sali, wszyscy członkowie
stawili się jak Jeden mąż w sali na
„Wawelu" o godzinie 7:30 wieczór, lub
też wprost na salę Stanisławowa podą
żyli. Pamiętajcie, że sukcesy kapeli
Wrońskiego są związane bezpośrednio
z naszem własnem powodzeniem — a
więc — Czuj duch Î —
RADA MUZYCZNA.
Z KAZIMIERZOWA.
Posiedzenie Wydziału Obchodów
Narodowych, odbędzie się w środę,
tj. 7go b. m., og odzinie 8mej wie
czorem, w hali zwykłych posiedzeń.
Każdy delegat i delegatka jeat pro
szony o stawienie się punktualnie,
gdyż mamy wiele ważnych epraw do
załatwienia. — Fran. Skorupa, sekr.
2723 W. 23rd pl.
Z JADWIGOWk.
Baczność Tow. Sokół Połski „Zgoda"
gn. nr. 192 Z. S. P. — Wszyscy dru
howie i druhny obowiązani są stawió
się na posiedzenie w piątek, dnia 9
listopada, do sali J. Tomasika, Ro
bey róg Webster ul., o godzLtie ós
mej wieczorem, ponieważ są ważne
sprawy do załatwienia. Czołem. —
A. Mlkrflt, prezee.
|
Ruch w Towarzystwach, j
ZE STANISŁAWOWA.
— Tow. św. Bernarda Op. nr. 32D i
Zjed. odbędzie swe miesięczne posie- j
dźgnie w czwartek, dnia Sgo listopa- !
da, o godzinie pół do ósmej wieczo- <
rem, w hali .zwykłych posiedzeń. —
Wszyscy eq, proszeni o przybycie na
to posiedzenie, bo jest ważna spra
wa do załatwienia. — Tom. Jasiński,
prezes; Aleks. Nowik, sekr. prot.,
1424 Dickson ul.
— Tow. św. Wincentogo a Paulo
nr. 221 Zjed. odbędzie posiedzenie
miesięczne w czwartek dnia 8go li
stopada, o godzinie 7:30 wieczorem
w hali posiedzeń. Każdy członek po
winien .byt obecny, ibo sa ważne
sprawy do załatwienia. — J^r. Fuhl,
prezes; lg. Lama, eekr. 391C North
Christiana ave.
— Tow. św. Szczepana M. nr. 318 ι
Zjed. odbędzie posiedzenie w czwar- j
tek, dnia 8go listopada, w hali zwy
kłych posiedzeń, o godzinie pól do I
ósmej wieczorem. Wszyscy członko
wie s$ obowiązani stawie się na to i
posiedzenie, bo sq, ważne sprawy do j
załatwienia. — Boàifacy SItkiewicz, I
prez.; Jan Zawiszewski, sekr. prot., '
1224 Noble ul.
/ KAROWA.
— Tow. św. Władysława Króla
ma swoje posiedzenie dziś wieczorem
o godzinie 8mej, w hali nr. 2gl —
tS. Kupczyk, prez.; B. Niemierowicz
sekr. prot., 1540 Division ul.
Z INDlkNA HARBOR, IND.
W ubiegłą niedzielę, 4-go listopada,
pp. Wincenty 1 Anna Kijowscy, obcho
dzili lOtą rocznicę pożycia małżeńskie
go. Z okazyl tej pp. KIJewscy urządzili ,
wieczorek, na który zaprosili sporo go- j
Soi z So. Chicago, West Pullman i In- j
dlana Harhor. Pani Kijewska przy po-1
mocy kilku przyjaciółek przyrządziła
smaczną kolacyę. Do suło zastawlo-- ^
nych stołów zasiedli goście i każdy z |
kolei życzył państwu Kijowskim wszel-1
kich pomyślności i aby państwo KI- '
jewscy doczekuli szczęśliwie srebrnego '
jubileuszu, a nawet dyamentowego we
sela. Pani Kijewska otrzymała w po- j
darunku od swych przyjaciółek kilka j
naczyń aluminowycli. Bawiono się o- j
choczo do późna wieczora. Nie zapo
mniano też i o naszej Armii Tolsklej,
która pójdzie walpzyć z wrogiem by |
krew swą l życie ofiarować za naszą !
ukochaną ojczyznę, za jej wolnoSO; za !
inieyatywą ob. Józefa Karmiłowicza ι
skolektowano ofiary na Armię Polską
od następujących osób:
PP. W. A. Kijowski, $5.00; pp. M.'
Κ. Karnilłowlcz, $3.00: pp. J. M. Ivar
mlłowicz, $3.00; pani J. Smykowska,
$1.00; pani Mar. Cerojewska, $1.00; p.
Piotr Sztukowskl, $1.00; p. St. Siedle
cki, $1.00; p. Bron. Siedlecka, 50c; p.
Magd. Mltros, 50c; p. Sal. Santor, 50c;
p. Bron. Sztukowski, 50c; p. J. Ech
man, 25c ; pp. F. M. Rudzińscy, $3.00 ;
p. Szym. Lewandowski, 50c; p. Zygm.
Warzyûski, 25c; ρ» B. Warzyński, 50c;
p. Winc. Tejkowskl 50c; p. Wład. Wa
rzyński 25c; p. Daniel Zugalski, $1.00;
p. Tom. Maliński, $1.00; p. Mikołaj
Serdyński, 50c; p. Wacław Sztukow
skl, 25c; p. Józef Kazuba, 50c; p. Józef
Biołek, 10c ; \>. J. Lukacz, 10c ; p. S.
Doktycz, 5c. — Razem $25.75.
Pieniądze oddano komitetowi obyw.
w Indiana Uarbor, Ind. Wszystkim o
fiarodawcom 6kłada się serdeczne Bóg
zapłać.
Oświadczenie Koła Pol
skiego w parlamencie
niemieckim.
Jak wiadomo, na posiedzeniu
par'amentu niemieckiego, na któ
rem przyjęto pokojowy rezolucyę
większośsi, Polacy złożyli osobną
deklaracyę. Ponieważ telegram c.
k. Biura korespondencyjnego o
świadczenie polskie podał w skró
ceniu, nie oddającem należycie a
ni ducha, ani treści tej deklaracj i,
podajemy ją poniżej w pełnem
brzmieniu:
W imieniu Koła polskiego zło
żył wiceprezes Władysław Seyda
deklaracyę następującej treści : (
„-Mości Panowie! Frakcya pol
ska już kilkakrotnie zajęła stano
wisko w sprawie wojny i pokoju:
mianowicie na posiedzeniu z dnia
1 marca br. oświadczyliśmy z te—i
go miejsca, jakto wynika ze steno
graficznych zapisów, co następu
je:
„My Polacy, którzy pomimo
państwowego rozłączenia, nigdy
nie utraciliśmy poczucia narodo
wej jedności, którzy zawsze wy
znawaliśmy zasadę prawa naro
dów decydowania o własnym lo
sie, protestujemy przeciwko temu,
aby przy zakończeniu wojny, całe
narody lub części narodów zosta
ły wbrew woli własnej przyłączo
ne w drodze aneksyi do innego
państwa.
„Żywimy nadzieję, że pomimo
wszelkiej nienawiści, jaką wywo
łała ol^cna wojna pomiędzy na
rodami, ludzkość poprzez morze
krwi przyjdzie do przekonania, iż
żaden naród nie ma prawa do cie
miężenia drugiego narodu, że
' - j *
________
przeciwnie, każdy naród posiada
prawo do wolnego i nieskrępowa
nego rozwoju swej przyjaźni na
rodowej.
„Jeżeli przekonanie takie stanie
?ię ogólną własnością narodów,
natenczas nastąpi trwały i praw
'dziwy pokój ku ogólnemu dobru
i szczęściu całej ludzkości.
„Oświadczenie to podtrzymuje
my w całej pełni i dziś. Dążenie
do przyśpieszenia pokoju i wew
nętrznego swobodnego rozwoju,
które się obecnie tak silnie w tym
parlamencie ujawniło, możemy
tylko powitać z radością.
„Proponowana przez partyę
większości rczolucya, będąca wy
razem tych dążeń, jest dla nas z
powodu swej tendencyi pokojo
wej na ogół sympatyczną, nie od
powiada jednak w zupełności za
sadom, w naszem oświadczeniu
zawartem. Nie możemy przeto
za nią głosować i piątego wstrzy
mujemy się od głosowania."
KATALOG NUT
NA ROZMAITE INSTRUMENTA
lOc
NAJNOWSZE WYDANIE NUT
DO NABYCIA- W KS1ÇQARN1
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
——- rimrj
1488 W. D1VIMON βΤ
OHICAÛO.
/
·?·
■Ai
S
Λ.
:M
Ψ
•i·
Po Wszelkie Lata
νψν
bardzo chętnie był nabywany i czytany ++
•A·
przez wszystkich przyjaciół
stanu wojskowego.
Λ
Ρ
Kalendarz
RZYJACIEL
ŻOŁNIERZA
Kalendarz ,JPxzyjariel Żołnierza" właśnie wy
szedł z druku w pięknej kolorowej okładce z do
datkiem kolorowego obrazu wielkości 8x12 cali
przedstawiającego zatonięcie krążownika „Em·
den", oraz kalendarza ściennego.
Kalendarz „Przyjaciel Żołnierza" oprócz ka
lendarium, posiada bardzo wiele powieści 1 rycin
aa tle tak obecnej, jak i dawnych wojen, bardzo
wicie map z obecnego terenu wojny, oraz bardzo
piękny dział humorystyczny.
Kalendarza tego posiadamy bardzo mało; za
mawiajcie więc zaraz. Cena tego kalendarza 40e,
z przesyłką pocztową 45c.
DZIENNIK CHICAGOSKI
DEPARTAMENT KSIĄŻEK
1455 W. Division Słr. Chicago, HI
Γ
.OK.: . . f' -:
Jonathan i
Grimes Golden
bardzo dobre
do jedzenia, po
lc
1336 -135Q MILWAUKEE AVE
Jabłka
Grimes Golden
bardzo dobre.
188 jabłek w
kaście dosta
wiamy do
waszego domu,
kasta
1.83
Nowe Płaszcze i Suknie po Niskich Cenach
Damskie sukienne płaszcze \\ Damskie eleganckie płaszcze
Damskie sukienne płaszcze, niezwykle do , Damskie eleganckie płaszcze — z piek
li re wartości, najnowsze kołnierzykowe e- i! nych materyl i ślicznie ugarnirowane, do
fokta, ufrarnirowane fu- 1 1 AO !')reg0 *ΤΓΦι, piękno < m i Q
trem materye, specyalnio I I ~łX jl i modne style, I / ' rS
* · · " KJ ;, γ-jQ Γί1 η#> ----•--.......♦.W ®
Piękne Bro?dcloth Płaszcze
Plęknp Ilrondcloth płn«
cze — ujrarnlrowiine do
brvm trwałym ôegla
stym kołnierzem 1 gar
nirunkiem na płasaczu,
jedwaibiem, podszyte —
nowe piękne OA QC
odcienie, po
DZIEWCZĘCE SKROMNE
PŁASZCZE
Dziewczęce skromne płasz
cze, wielka rozmaitość sty
lów ł raateryi, wełniane
velour, zibeline wełniane,
aksamitna z dużymi kiesze
nia mi z paskiem i dużym
kołnierzom, wiel
kości 8 do 14,
PO
8.98
Futrem Urgamirowine Plasr.
Futrem ugarnlrowane
płaszcze, bardzo piękno
desenio sprzedawane
wszędzie po $50.00 osz
czędzicie róż- Ε?Λ
nlcç, po «3/·θυ
Dams. Pluszowe Płaszcze
Damskie aksamitne płasz
cze, gwarantowany czysto
jedwabny aksamit, dobre
go ga tanku — całe podsze
wkowane, wielkie taniości, j
warte $2.100,
tylko
po
14.98
Dams, Jedwabne Suknie /
Damskie jedwabno suknie, »
speeyalna oferta, wszyst
kie najnowsze modele i ko
lory, skromne ngarnirowa
ne z jedwabnej i atłasowej
charmeuse,
warte $13 1 $18,
PD
9.98
Oziewcz. nowe jesienne płaszcze
DiIfwciÇOf nowe jenionne jifnsxcze %
corduroy zielono, niebieskie i bru
natnej wielkości tî do "· 4.98
Dziewczęce eleganckie płaszcze
' DïIfMTiçcp clfKnni-klf ptnN/.czr % weł
: nianej velour, iale śckjffanc i z paskiem J
modele, wielkości S «Ιο 14,
I po
98
Dziecięce białe płaszcze
Dziecięce błate ptniicze z pralnego
dobrego gatunku Chinchilla, skrom
ne ugarnirowane futrem, Q Qg
wielkość! 1 do 4, po .... 0·4/0
J Damskie S5.00-81, calowe Ncvsity Trzewiki
s Havana brunatne, siwe, białe i czarne —
szklące, kidskiu, piętkie podeszwy, wyso
kie Louis obcasy, szmiro- λ ψη
wane desenie, wielkości ^ fg /
3 do 7, para po
DAMSKIE SPATS
Dnmnklr Npntit, M j«okkso kroju zapi
nane we wszystkich najnowszych od
cieniach jak np. bear siwe, białe, ivory,
jelonkowate ciemno siwe i brunatne. —
wszystkie wielkości. 1.50 ł ι Λ
wartości, wybór para po .... 1 · 1 i?
Panieńskie i dziecięce wysokie trzewiki zrobio
no ·/. gunmetal ealf skóry, trwało skórzane po·
deszwy, footform palce,
Wielk. 8 Va do 11
2.35
Wielk. 11V, do 2
2.65
Dnnutkie Jullet domone
ślipry. zrobione z nie
hieskiej winnej siwej i
brunatnej skóry, pięt—
kie ręcznie wywracane
podeszwy, wielkości 4
do 8, specyal- -1 1 *7
nie para po 1 · * ·
«nmoïki· •«tr.s·!;.. rîSSSî
ne z lakierowanej cuit przy
szwy, matowe kiil i płócien
ne wierzchy, giętkie
ręcznie wywracane
kroju trzewiki, zrobione z nieprze
makalnej skóry, czarne lub cegla
ste, 2 trwało skórzane podeszwy z 2
rzemykami i klamrą style,
podeszwy, wielkości 13^ j>o
3 do 8, 1.Γ.0
'n-ielltoftcl « do
wartość, para
1.171 2.65
nirlkoArl
0, po
2.95
0 do
Jeżeli Chcecie Prawdziwe Wartości w Chłopięcej Odzieży
znajdzieoi iż nn.sz chłopięcy departa meiit jest jedniom miejscem dla zakup ienia ich zimowych ubrań. — Odzież
■ - "''"Ίη "îicfo ni/ inni żadaia.
- W»wfcłe niższe nli inni
?hł»p.ęce maekinaws, gruby
ratunek w skromne plaids, —
shawl kołnierzyk z paskiem
w tyle. 4 do 17 O Pi C
lat, $3.00 wartości
Chłopięce Norfolk ubrania —
śr-duie i cieniue kolory, wiel
kości G do 17 lat, regularno
wartości,
w czwartek,
po
3.95
Zapas chłopięcych
szkolnych palt, —
ciemne kolory,
przewracnlny lub
shawl kołnierz,—
wielkoSci ló do 18
a? 3.95
PO
Chłop, τ 2 parami
spodni Norfolk u*
brania z trwałych
materyi, wielkości
G .do 10 lat, w
czwartek specyal
>3.95
Clrfopiçce Macki
naws i palta z
trwałych ma tory i, .
Trench lub regu-κ
lamo modele, — *
u ielkoScl .0 do 18
lat, G.óO
wart.,
po ...
4.95
Zapas palt dla malców, 2'/i
«Ιο 0 lat, zapinane (lo szyi sty
)ι». regularne Q A Q
$5 wartości,
specj alnie po
Chłopięce palta eaio wefniaiie
chinchilla 1 skromne wełniane
mieszanki, 2V> do η λγ*
10 lat, wartości i MS
do *5.50, po OtUO
Męskie flane
lowe koszule
Męskie flanelo
we koszule, zro
bione z trwałej
flanely, niebie- j
skie, siwe, oliwkowe, c^laste i brunatne,
wielkości 1-1 do 1ί)Μί,
po $2.79, $2:48, $1.98,
$1.48, $1.25 i
95c
Potmkowe surduty
Potniliowe surduty, zakupiliśmy okazowy
zapas fabrykantów, potnlkowycli surdutów
po wlelkiein zniżeniu w cenie, kompletny
zapas gładkich kolorów i prążkowanych
kolorowych koinbinacyl,
specyalnle tylko |>o $6.95,
$5.95, $1.98, $3.48, $2.48 i ...
1.69
Materye Bawełniane i na Suknie
Chiffon tafcta — gruby gntu
nctk, jard szeroka, lustrująca,
trwału czarna tylko j jg
warta 1.65. jard po
SERWETKI.
10 valowe bie
lone dlce dese
ffle, trwały ga
tunek, skrom
ne ugarnlrowa
ne, warte 7c,
%lk.° 2ic
MRSE GI >' G.
Scer*ucker prij
|żkowany, nie
bieski l biały
nurse gingham
także, ciemne
tło. gwaranto,
wane trwałe
kolory, warty
18c. 1Ql,
I Jard
13łc
Crfpe de chine — jard etero
ka, miękki lustrujący gatu
nek. pralne kolory, ceglasty,
zielony i czarny tylko — war
ta 7óc, jard 37c
po · V
Kołdry nn ΜΛ
ta, extra duże
>odw6jneJ wlel
coścl łóżka, a
łasowe tło —
:ą.bkowaty do
>ry brzeg. $ó
vartoścl — tyl
;°· 2.99
Muftlln, Jard
szeroki, mięk
kie wykończe
nie, resztki fa
bryczne, do
bre długości —
warte do 20c,
'„r.. i2łc
Firanki i Draperye
Nottingham koronkowe flrnnkl 2*4 I 3 Jardy
(HukJo, podwójna nić, dobry trwały Katu- QA
nek, biuty 1 ccru, 1.50 wartoić, para po 271/C
Jlndrns na draperye,
36 cali szeroki, pię
kno odcienie, niebie
skie, zielone, różan
ne 1 brunatne, reguł.
ZZrU"· 38c
Congoleum przykry
cia na podłogi, — 6
stóp szeroki, sani
tarny i trwały, leży
gła.lko na podłodze
bez przybijania war
ty 50c. specyalnie —
kwadratowy O Λ _
jard po ... OtC
Lniano zasłony do oklei»» 7 nt6p długie, we nn;
stkich kolorach na dobrych sprężynowych rol
kach, kompletnie z podpórkami 1 sznurem —
regularne 60c wartości, epecyalnie
tylko po 4ÛC

xml | txt