OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, November 10, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-11-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

NOTATKI REPORTERA.,
W przyszłym tygodniu Czterdzie
eto-iodzinne Nabożeństwa odbywać
elę będił w kościele św. Salomei, przy
llSej ul. i Indiana ave. i w kościele
Pięciu Braci Polaków Męczenników,
przy 31eJ i Troy ul. Proboszczem pa
rafii św. Salomei jest ks. J. S. PaJ
kowskf; proboszczem parafit Pięciu
Braci Polaków Męczenników — ks.
Józef H. Kruszka. W kościele Pięciu
Braci Męcz. Nabożeństwo odbywnfi
elę będzie w poniedziałek, wtorek i
środę; w kojScleie św. Salomei —
we wtorek, środę i czwartek.
o o α
Na Maryanowle rozpoczyna się
Jutro wieczorem bazar np, korzyść
budowy nowego kościoła. Bazar ten
odbywać się będzie co niedzielę i
środę pod przewodnictwem Klubów
miejscowych, a mianowicie Klubu ob.
Im Adama Mickiewicza i Klubu Pań
lm. Królowej Jadwigi. — Kluby za
praszają wszystkich znajomych i
przyjaciół do odwiedzenia Maryano
wa podczas tego Bazaru.
O O O
W banku Northwestern Trust and
Savings odbyło się wczoraj posie
dzenie akcyonaryuszy nowo-zoreani
zowanej polskiej kompanii asekura
cyjnej od ognia poi nazwa ..The Po
lonia Fire Insurance Co." dawnej
. Polish Fnion Fire Ins. Co." Na
posiedzeniu tern dyrektorami obrani
zostali: Jan F. Smulski. prezes ban
ku „Northwestern". Juliusz F.
AmioTanka, preze* banku ..Deposltors
State and Savintrs".. Alb^łt Wacho
wski. pre?es bauku „Albert Wacho
w-iki's Savipgs Bank". Nikodem L.
Piotrowski, T. M. Heliński, Paweł
Drzymalski. Józef Sadowski. Ludwik
Paczyński i T.eon Sadowski.
Wsklad adminlstracyt weszu dy
rektorzy: N". L. Piotrowski, prezes:
Albert Wachowski, wiceprezs; Jan
F. Smulski. kasyer. Komitet wyko
nawczy stanowić będą: N\ L. Pio
trowski. Jan F. Smulski.fAibert Wa
chowski, Józef Sadowski i L. Pa
czyński. Wybór sekretarza odłożony
został na później.
Kompania asekuracyjna ..Polo
nia" otrzymała licencję Stanowy na
prowadzenie iifteresu. w ubiegłą śro
dę. Interes urzędowo polska kompa
nia asekuracyjna rozpoczyna prowa
dzić z dniem dzisiejszym.
O O O
Jutro na bazar, który odbywa się
w sali parafialnej Władysławowa,
przy 53ej ul. i Newport ave., in pre
mio wybiera się zarząd i wielu ak
«•yonaryuszy spółki budowniczo-po
żyezkowej pod nazw? ..Avondale
B!dg. and Loan Ass'n" Między inny
mi wybierają się panowie Kolanow
ski i Krzykowski. właściciele kanto
ru realnościowego w Avondale, p.
Xajdowski, p. Fijałkowski i i. Począ
tek bazaru, który się odbywa na ko
rzyść parafii, o godzinie 7ej wieczo
rem.
DOC
Od jutrzejszej niedzieli zi tydzień,
dnia 18go b', m., w sali Z-wi^zku Po
lek przedstawienie sztuki Feldmana
p. t. ..Cień" — gra Towarzystwo
Muzyezno-Łiterackie ,.Promień",
znane z całego szeregu wartościo
wych występów dawniejszych. Wię
cej szczegółów w przyszłym tygod
niu.
O O O
Przy współudziale wybitnych sił
artystycznych, w auditorium stani
sławowskim odbędzie się jutro Kon
cert Jubileuszowy, który urządza
chór św. Stanisława Kostki. Koncert
ten stanowi częśó uroczystości jakie
! obecnie odbywają się przy kościele
św. Stanisława, z okazyi obchodzenia
złotego jubileuszu założenia tej naj
I starszej polskiej parafii w Chicago.
Program w każdym szczególe zaj
mujący, obejmuje:
ι Marsz Jubileuszowy przez orkie
strę Braci Kipkowskich. „Monstra te
! esôe matrem", układu A. J. Kwasi
grocha, na chór mieszany i solo pani
Agnieszki Neringowej. Arye z opory
..Roberto" Verdiego, solo pani Róży
Kvrasi£roch. Powinszowanie, duet
kompozvcyi A. J. Kwaslgrocha. pan
i na Elżbieta Stachowiczówna i p. An
j drzoj Stachowicz. Piosnkę Broni z
| opory ..Hrabina" Moniuszki, solo pa
ί ni Acrineszki Nering. ..Ballac.a o
j Floryanie Szarym", Moniuszki na
cór męski i baryton solo p. Jana Kon
dziorskiego. Oratoryum , .Wierna
Rut" w polskim przekładzie utworu
Gau'a. Caęści solowe wykonają pan'
Agnieszka Nering. pani Róża Kwa
sigroch. pani Marta Kowalska 1 p.
I Jan Kondziorskl.
j Początek koncertu o godz. SmeJ.
Czysty dochód na parafię. Cały.
I koncert pod dyrekeyą, p. Andrzeja J.
IKwasigrocha. Akompaniatoretn bę
dzie p. Jan Kowalski.
O Ό O
Bazar, który na korzyść parafii
; Dobrego Pasterza, której probosz
' czem jest ks. A. L. Jung. urządzają
j Niewiasty Różańcowe i Dziewice Ró
i żańcowe, kończy się jutro. Początek
ι jutrzejszego bazaru o godzinie Tej
' wieczorem, w sali ob. Dumanowskie
( go. przy ^Tej ul. i So. Kildare ave.
Po wyszynku p. Piotra Stanisła
wskiego, pcd nr. 53 Burley ave., o
negdaj wieczorem pewien mężczyzna
przywiózł ogniotrwała kasę żelazna
ważaoą około tysiąc funtów i prosił
szynkarza, aby pozwolił mu kasę po
j zostawić w wyszynku do rana, tłó
j macząc, że żona jego nie jest w do
I mu i dlatego kasy do domu zawieść
J nie może. Przyobiecał po kasę po—
, wrćci<* nazajutrz rano. Nieznajomy
jertoakowoż rano do wyszynku nie
j przybył, więc Stanisławski sprowa
dził policyf. Policya south-chicago
ska tajemniczą kasę zabrała na sta
cyę policyjna, gdzie oczekuje właści
ciela. Jeżeli ten wkrótce się nie zgło
si. policya zamierza drzwi kasy wy
ważyć, aby sprawdzić co się na wew
nątrz znajduje.
O Ç S
Policya wczoraj ostrzegła p. I-ud
wika Karaińskiego. właściciela apte
I ki przy 27ej i Kolin ul., w parafii
| Dobrego Pasterza, aby miał się na
baczności, ponieważ w ostatnich kil
ku dniach pe-wna szajka złodziei o
kradła czt<iry apteki w dzielnicy
Crawford.
Kf Φ
Dyrektor parku Davis Square,
przy 4 4ej ul. i Marshfleld ave., p. Τ
Śleszyński organizuje bezpłatnn szko
łę wieczorną jeęzyka angielskiego.
Interesowani zgłaszać się mogą do p.
Śleszyńskiego w każdy wieczór. Lek
cye odbywać si? będą w sali parko
wej. a instruktorem będzie organi
zator. W sali parkowej we wtorki
wieczorem prowadzone są klasy ro
bienia skarpetek: w czwartki odby
wają się zebrania Koła Dramatycz
nego Dziewcząt.
O V
Chór ..Halka' urządza koncert w
niedzielę, dnia Igo listopada, w sa
li Schoenhofena, nar. Milwaukee i
1 Ashland aves. Komitet dokłada
wszelkich starań, ażeby koncert był
jednym z najlepszych w tym sezonie.
Część dochodu na Armię Polską.
O 8 «
Komitety z Kółka Dramatycznego
Tow. Muzyczno-Literackiego Im. Le
ona XIII, Stowarzyszenia Alumnów
Szkoły św. Stanisława Kostki 1 Chó
rów kościoła górnego I dolnego, zaj
mujące się przedstawieniem ,.Perły
Cyllejsklej" z okazyi złotego Jubile
uszu parafii, zapraszają, na ponie
działkową próbę, o godzinie 7:30 w
wielkiej sali, wszystkich członków 1
członkine tychże organzacy dla o
trzymania relacyi z przygotowań po
czynionych i zaopatrzenia się w bi
lety. Wszystkich grających o punk
tualność proszą, Win. Jóźwiakowskl,
reżyser 1 A. J. Kwasigroch, dyrygent.
8 α α
Motorcyklem, którego właściciel
zdoła uciec, przy ulicach I8ej 1 Al
bert, najechany wczoraj został Woj
ciech Napornv, lat 39, zam. pnr.
1431 W. 18ta ul. Rannego ambu
lansem przewieziono do szpitala po
wiatowego.
rf) Kf
Na powracającą do domu ze szko
ły, siedmioletnią Józefę Skambolę,
2620 W. 23cia ul., przy California
ave. 1 23ej ulicy najechał automobil
firmy Thompson and Son. kierowa
ny przez Ray Ehlcin'a. Dziewczynka
odniosła poważną ranę na lewej stro
nie twarzy.
"TrSï
NOTATKI I
1 OSOBISTE I TOWARZYSKIE.
Członek Rady Szkolnej, p. Anto
ni Czarnocki, który bezinteresownie
nieomal każdego dnia na temat spu
stoszeń w Polsce i historyi Polski
przemawia na różnych zgromadze
niach, ezcze»gólnie obconarodowców,
w różnych dzielnicach miasta i oko
licy, dzisiaj wieczorem wygłosi mo
wę w sali parafialnej przy kościele
Our Lady of Sorrow, przy Albany av.
i Jackson boulevard. Jutro p. C.
przemawiać będzie w Michigan City,
Ind., popołudniu, w sali parafialnej
przy polskim kościele, a wieczorem
na zebraniu członków Klubu ,,Rota
ry" , w poniedziałek przy North I
Western aves., na zgromadzeniu sto
warzyszenia „Royal League".
a o α
Wczoraj wydano kontrakta na bu
dowę wielkiego budynku apartamen
toweteo przy Jarvis ave., blisko wy
brzeża Jeziora Michigan, w Rogers
Park. Budynek ten, w którym znaj
dować się będzie dwadzieścia siedm
apartamentów, a który kosztować
będzie przeszło sto tyeięcy dolarów,
stawia pewna Amerykanka, pani *1.
Cochralne. Kontrakta na budowę
gmachu otrzymali nieomal wyłącz
nie kontraktorzy polscy: — kon
trakt na wykonanie robót ciesielskich
otrzymał p. Feliks Mondrowski,
kontrakt na wykonanie robót mular
skich otrzymał p. Jan Konczyk I
gyu. roboty tynkarskie wykona ρ»
Roman światek, a dach pokrvj"e fir
ma p. Majewskiego. Plany na budowę
gmachu wykonała firma architektów
MWorthmen and 6teittbach*\ Widać,
że nasi zabierają &Î9 do konkurencyi
z Amerykanami.
ÎStîSa!^! I^^^ISś^sSsSSfS!!
1 Po Wszelkie Lata
$ . —-τ
bardzo chętnie był nabywany i czytany
przez wszystkich przyjaciół
9Ą$2 stanu wojskowego.
•A: Kalendarz
$ PRZYJACIEL
& X ŻOŁNIERZA
*V* Kalendarz „Przyjaciel Żołnierza" właśnie wy
4» szedł z druku w pięknej kolorowej okładce z do
·|1· ćatkiem kolorowego obrazu wielkości 8x12 cali.
■■■ przedstawiającego zatonięcie krążownika „Em·
W; den'', oraz kalendarza ściennego.
O Kalendarz „Przyjaciel Żołnierza" oprócz ka
iu 1· lendarium, poeiada bardzo wiele powieści i rycin
Mg na tle tak obecnej, jak i dawnych wojen, bardzo
•W* wiele map z obecnego terenu wojny, oraz bardzo
piękny dział humorystyczny.
ijfcl Kalendarza tego posiadamy bardzo mało; za
mawiajcie więc zaraz. Cena tego kalendarza 40c.
•W? z przesyłką pocztową 45c.
H DZIENNIK CHICAGOSKI
•U· DEPARTAMENT KSL\ŻEK
1455 W. Division Str. Chicago, 111.
m
'i
► ··▼···
Z vSZCZEPANOWA.
W krótkim bardzo czasie parafia Sw.
Szczepana, której probostwo zaledwie
kilka miesięcy temu objqł ks. dr. Alek
sy Górski, zmieniła siy do niepozna
nia. Gdzie dawniej zdało się, że wszy
stko chyliło się ku ruinie, dzisiaj wszy
stko przybiera wygląd nowy ; widać że
rozbudziło się tam życie. I tak stary
kościół Sw. Szczepana został pięknie
odrestaurowany i odmalowany zarów
no wewnątrz jak i na zewnątrz, zbu
dowaną została dzwonnica, λ także już
nieomal zupełnie wykończony stoi no
wy gmach szkolny.
O O O
Wszystko to pociągało za sobą wiel
kie koszta, lecz dzięki ofiarności szczo
drych Szczepanowian 1 niezmordowanej
pracy i zabiegów proboszcza, oraz o
statnlo przydzielonego mu do pomocy
asystenta ks. Wojciecha Janiszewskiego
zmiany te i budowę można było usku
tecznić.
QOO
Dzisiaj w budynku szkolnym wykoń
czona zostanie nieomal wszystka robo
ta ciesielska, która wykonywana Jest
pod nadzorem kontraktora Antoniego
Promiliskiego. W przyszłym tygodniu
sprowadzone będą tablice, ławki i,inue
potrzebne przybory szkolne. Nauka ze
starej do nowej szkoły przeniesiona bę
dzie w poniedziałek 10-go b. m.
•J» «3*
W niedzielę lS-go b. m., w sali para
fialnej rozpocznie się bazar, który od
bywać się także będzie wo wtorek 20go
w czwartek 22-go, w niedzielę 25-go,
we wtorek 37-go i w czwartek 29-go
listopada. Bazar zapowiada się nad
zwyczaj dobrze zewsząd napływają po
darunki Proboszczowi dzielnie dopoma
gają kluby — panien Sw. Jadwigi, które
go prezeska jest panna Tenczar i Pań
Królowej Waudy, którego przewodni
czącą jest pni Florkowska.
·>
Ostatni spis rodzin wykazuje, że do
parafii św. Szczepana należy obocnie
przeszło 410 rodzin polskich i 250 pa
nów i pafi samotnych.
0 0 0
Nim rozpoczęta została szkoła para
fialna do szkoły publicznej uczęszcza
ło około 2.">0 dzieci Szczepanowian. 7,
tych z rozpoczęciem szkoły parafialnej,
ławy szkoły iuiblieznej opuściło i do
szkoły polskiej rozpoczęło uczęszczać
blisko 150 dzieci. Widać, że rodzice na
leżycie umieją ocenić naukę religii pol
skiego Języka w szkole własnej.
O OS O
Xa Szczepanowie istniejq Już dwie
grupy Zjednoczenia. Obecnie pni Po
wers organizuje tTzeoiij grupę
Oddział Macierzy Polskiej organizuje
pni Peyor.
OGRANICZENIE ZUŻYWA
NIA WĘGLI.
Waszyngton, 10. listopada. —
Urzędnicy w Waszyngtonie obli
czyli, iż około 250,000 ton węgla
rocznie1 zużywa się do oświetlenia
szyldów elektrycznych i celem
zaprowadzenia oszczędności w
zużywaniu węgla, wydano rozpo
rządzenie, by na przyszłość czas
oświetlania takich szyldów ogra
niczj'c wszędzie do godzin od
7:45 do 11 wieczorem. Xatomiast
małe szyldy używane przez kup
ców do zwracania uwagi na ich
interesa, mogą być oświetlone dłu
żej, ale tylko do chwili zamknię
cia składu lub interesu.
Są ponadto jeszcze inne plany,
ograniczeń oświetlania elektrycz
nego, nad którymi odbywają się
obecnie narady. Być może, że zu
pełnie zniesione będą wielkie
szyldy i ogłoszenia elektryczne, a
nadto inne jeszcze zaprowadzone
zostaną ograniczenia dla wielkich
przemysłowych zakładów.
Boston, Mass., 10. listopada.—
Kupcy miasta Bostonu za wspól
nem porozumieniem już od przy
szłego poniedziałku zaprowadzą
liczne ograniczenia światła elek
trycznego, a mianowicie przede
wszystkiem w oświetlaniu okieij
wystawowych, przez obniżanie
temperatury, zniesienie mnóstwa
szyldów oświetlanych, ogranicze
nie poshigi w elewatoracfi (wzno
śnikaefr), jakoteż usunięcie, o ile
to możliwe, nocnych robót czysz
czenia i porządkowania.
SPRAWA ZAMORDOWANIA
DRA CHAPINA.
Cleveland, O., 10. listopada. —
Policya przypuszcza teraz, że dra
ι Chapina zamordowano, ażeby go
obrabować. Przekonano sięT żedy
amenty i kosztowności wartości
$-1.000 zostały mti zabrane. Od
cięto mu nawet krawat, w którym
była szpilka dyamentowa wyso
kiej wartości. Zwabiono go pod
pozorem, że mu się sprzeda pe
wien narkotyk, do którego dr.
Chapin miał nałóg· i pomimo bła
gań żony udawał się wszędzie
gdzie mógł^ aby go>dostawać; zna
leziono też pakiecik w pokoju, w
którym doktora zamordowano,
przeznaczony widocznie do oszu
' ii ι ~ i¥ UraMfcAiiiŁAiMiiii 11 ι » ii
kania po,ale w tym pakiecie znale
ziono tylko stare podarte papiery.
Złożywszy szczątki papierów, po
licya natrafiła na nowy ślad. O—
czekują aresztowania pewnej o
soby w Chicago, która dostarcza
ła doktorowi dawniej narkotyków
i innej podejrzanej osoby λν Cle
veland. W zaułku za hotelem zna
leziono narzędzie mordtreze : był
to ciężarek z wag^ w ramach ok
na, owinięty w pokrwawiony ręcz
nik.
Dr. Chapin uległ nałogowi
przed ośmiu laty, kiedy odbywał
dalekie podróże na Wschodzie.
Tam też oślepł w pewnej pustyni,
ale później częściowo wzroK od
zyskał. Był znanym jako podróż
nik i autor cennych dzieł.
Λ\Λ7Τ ΛΤΠΤ?ΚΤ
St. Louis, 10. listopada. — Ut
worzono tu w tych dniach organi
zacye po-d nazwą „Women's Na
tional Aviation Home Guard of
North America", której celem jest
wyćwiczyć około miliona kobiet w
sztuce awiatycznej, ażeby w tym
kraju mogły zastąpić mężczyzn u
dających się na wojnę. Lokalne
stowarzyszenie posiada już 1000
członkiń, których prezeską jest
pani Anna Leimbach, a inne sto
warzyszenia takie założono w Ar
kansas, Pennsylvania, Colorado,
Kansas, Oklahoma i Texas. Głów
na kwatera ma znajdować się na
razie w St. Louis, a kap. John
Rerrv, znany powszechnie aero—
nauta. odstąpił organizacyi pry
watne swe pole awiatyczne w East
St. Louis do ćwiczenia kobiet w
aeronautyce.
FLAGA HONOROWA.
Nowy York, 10. listopada. — Z
głównej kwatery „Bell Téléphoné
System7', pnr. 19Γ> Broadway, po
wiewa obecnie „flaga honorowa",
wielkości 52x3# stóp, na której
błę-kitnemi gwiazdami przedsta
wiona jest liczba 6,861. Liszba ta
oznacza, że tylu funlccyon ary uszy
i pracowników „American Télé
phoné and Telegraph Co." i sto
warzyszonych z nią kompanij,
znajduje się obecnie w czynnej
służbie armii Stanów Zjednoczo
nych. Każdy Stan w tym kraju w
liczbie tej jest reprezentowany.
Z KAMPANII W OHIO.
Cincinnati,O., 10. listop. — Wy
nik kampanii w Ohio w kwestyi
prohibicyi jeszcze zawsze jest nie
pewny; liczenie urzędowe głosów
jeszcze nie jest skończone. Do
tychczas przeciwnicy prohibicyi
mają λviększość 1,102 głosów. U
rzędowe liczenie zakończyło się
w 78 powiatach; pozostaje do
przeliczenia wynik w 10 powia
tach. Nieurzędowe liczenie : —
322,240 za prohibicyą, 523,342
przeciw prohibicyi.
ŚLEDZTWO W URBANA.
L'hampaign, m., iu. nstupauci
— Na sesyi dyrektorów •uniwer
sytetu Stanu Illinois uchwalono,
by prowadzeniem śledztwa w
kwestyi nielojalności pewnych
profesorów o to oskarżonych, za
jęła się komisya, której prezesem
jest W. L. Abbott z Chicago. Z ob
winionych dr. Arthur C. Cole, dr.
Queen L. Shapherd, prof. W. A.
Oldiat'her, prof. Richard C. Tole
man i dr. James C. Stevens o
świadczają, iż są niewinni i ogło
sili, co następuje: „Jak najbar
dziej stanowczo oświadczamy, że
zawsze byliśmy lojalnymi i stosu
jącymi się do ustaw obywatelami
Stanów Zjednoczonych, jakoteż,
że nigdy nie dopuściliśmy się nie
lojalności wobec rządu ani myślą,
ani słowem, ,ani uczynkiem. Jeże
li prawdą jest, że zostaliśmy ob
winieni o nielojalność wobec za
rządu dyrektorów uniwersytetu
Stanu Illinois, a zarząd uzna za
stosowne nad tem się zastana
wiać, to upraszamy uprzejmie o
zarządzenie ścisłego śledztwa i
dozwolenie nam, byśmy mogli ja
wić się osobiście i bronić przeciw
temu niesprawiedliwemu oskarże
niu."
Z POZNANIA, ILL.
Z POZNANIA, ILL.
Jutro,, w niedzielę Tow„ Mepok.. Po
częcie Χ. M. P. nr., 342 Zjedn.. P.. R. K.,
urzqdza „Wieczornicę RozmaitoScTr w
sail 6w.. Stanisława B. i ML,, na 144tej
ulicy i Mc Kinley ave., w Poznaniu,
obok. Bine Islande UL Program pięk
nie urozmaicony ; — początek o godzi
nie 4tej po poL Dojeżdża się do Posen
tramwajem Halsted do 63-ciej ul.,, gdzie
się przesiada na tramwaje Harvey,
Crete tub Kankakee do Posen.'r
Kto- chce- czyta?· najlepsze co·
dzienne pismo polskie, nieci» si%
uda da pana F .M- PAWOLL,
naszego· agenta na Duncaa i oko
licę i zaabonuje sobie -Dziennik
HlÉÉb jat ..
Polak supsrintendentem środo
wisk rozrywkowych w parkach
zachodnich.
Adw. Teodor Szmergalski.
Adwokat Teodor Szmergalski,
przez lat dziewięć dyrektor parku
Eckhardta, przy Noble ul. i Chicago
ave., otrzymał zawiadomienie od ko
misarzy parków zachodnich, że po
myślnie złożył egzamin na superin
tondenta środowisk rozrywkowych w
parkach zachodnich, 1 że na urząd
ten został natychmiast zatwierdzony.
Dodajemy nawiasem, że adwokat
Szmergalski zdał egzamin jako pierw
szy wyróżniony pomiędzy współzawo
dnikami.
Do komisyi egzaminującej nale
żały tak wybitne osoby miasta Chica
go jak pni Jane Adams, Graham Tay
lor, Prof. Uniwersytetu ehicafeoskie
.go p. Hoben, dr. Angel, dr. Yarrows,
Jens Jensen. Dwlght Perkins i 1.
P. Szmergalski nowe swo obowiąz
ki obejmie w poniedziałek.
- SPRAWY —
MACIERZY POLSKIEJ j
MACIERZ POLSKA.
TELEFON MONROE 4303.
ZARZĄD GLOWXYi
Ks. Franciszek Oordon, Moderator.
Ks A. A. Kłowo, WIce-Moderator.
Wojciech F. Soska, Prezes
Antonina Baranowska. Wiceprezesie».
Wojciech Menklckl, Wlce-prezes.
Tomasz S. Blacho wskl, Sekretarz.
Franciszek Witkowski, Skarbnik.
Stanisław Llczmnńekl, Dyrektor.
Władysław Łopatka, Dyrektor.
Antoni Maiurk. Dyrektor.
Leokadya Kortciiyk. Dyrektorka.
Salornea ITrbafleka. Dyrektorka.
Franciszka Bieschke. Dyrektorka.
Dr. Fr. A. Dulik. Lekarz Naczelny.
Adw. Piotr P. Mindak. Doradca Prawny
Uerta C. Wojtalowlcz, Asyst. Sekr Gen.
(JOD/INY niUROWEl
Biuro Zarządu Głównego otwarte w
4ni. powszednie od godz. 9-toJ rano do
G-teJ wieczorem, (w *obote do 1 -e\ po
południu^. Wieczorem, w dni powszed
nie (z wyjątkiem soboty), od godziny
7-meJ .lo D-teJ. — W niedzielę i święta
uroczyste, Muro Jest ?:amknięte.
PrwMai w poniedziałki 1 płatki wie
/torami od godziny 7-meJ do 9-teJ.
Wszelkie korespondeneye do Główne
go Prezesa należr adresowafi:
WOJCIKCII F. SOSKA,
Ι4Γ/1 W. UivlNlon itr.· Clilcaso, III.
Sekretariat w poniedziałki, wtorki,
Irody 1 czwartki. Wieczorami od godzi
ny 7-meJ do 9-tei, 1 od 1-szej popołu
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od
9-teJ do 1-rzeJ.
Sknrhnlka: wo wtorki. Środy I piątki
od godziny 7-me1 do 9-teJ wieczorem.
Składaniu opłat. Wszelkie opłaty do Ka
ey Głównej przyjmuje Kasyer Główny
podczas godzin oflsowych, aibo we dnie
w godzinach ofłsuwych, Sekretarx Cie«
■era lny.
Wszelkie listy nadayłafi należy na r*·
ce Sekretarza Generalnego:
ΤΟΛΙ. S. Β LACHOWSKI,
Secretary PoilnU Alma Mater,
1455 W. Division atr., Chicago, 111.
FIXANSR,
Praekasy bankowe t pocztowe
(checks, nioney orders etc.f nnleży wy
stawiać na organizację:
POLISII ALMA MATEK,
1 przesyłać pod adresem:
FR. WITKOWSKI,
1455 W. Dltiaion atr., Chicago, 4M.
„Macierz Polska".
* Biuro Zarządu Głównego:
1455-57 W. Division Ulica,
Κ a dmglein pictrze.
Chicago. UL
POSIEDZENIE ZARZĄDU
GŁÓWNEGO
Macierzy Polskiej odbędzie się
.we wtorek, dnia 13go listopada,
υ godzinie 2:30 popołudniu, w sa
li 'Macierzy Polskiej.
Wojciech F. Soska, prezes,
Tom. S. Blachowski, sekr.
W ielu zabezpiecza swoje domy,
lecz ani nie pomyślą zabezpieczyć
siebie na pośmiertne. Niejeden
dom może uniknie pożaru, ale ży
cie ludzkie czy prędzej czy póź
niej zakończyć się musi a czło
wiek nie wie kiedy to nastąpi, ale
wie że po nim: wdowa i sieroty.
Zabezpieczyć się można w Ma
cierzy Polskiej, w organizacyi zc «
siiną kasą, w sumach od $100.00
do $1,000.00.
Aplikacye i broszurkę o Macie
rzy Polskiej wysyłamy na żąda
nie. Adresować:
Macierz Polska, ·
1457 W. Division Str.,
, Chicago, 111.
Macierzysta, Franciszek Siero
sławski, o którym j'uż raz przed
tem wspominaliśmy, . pisze, że
przy ćwiczeniach w skokach doz
nał złamania kości w nodze . tuż
nad kostką. Musi przeleżeć w
szpitalu przez kilka tygodni..
Przyjaciele, którzyby mieli za
miar pisać do niego, niech adre
sują :
Private Fr. Y. Sierosławski,
Co. E., 40th Infantry,
Fort Snelling, Minn.
W zeszłym tygodniu umarł je
den ze znanych wśród pracowni
[ ków Macierzy Polskiej były u
rzędnik w Zarządzie Głównym,
j śp. Paweł Kucharski, członek w
Oddziale 4.
Stroskanej wdowie przesyłamy
serdeczne wyrazy współczucia.
Wkrótce przedstawiona będzie
Oddziałom tabela i plan zabez
pieczenia dzieci od roku pierw
szego do czternastego życia. Jeże
li są Macierzyści, którzy już ma
ją pewnie wyrobione zdanie o za
bezpieczeniu dzieci, niech osobi
ście lub listownie dopomogą do
jak najszybszego wypracowania
tej tabeli. Sejm XV uchwalił za
kładać „Kółka Dziecięce", lecz
zanim przystąpimy do organizo
wania. musimy należycie przygo
tować plan asekuracyi.
Kore-spondencya w sprawie a
sekuracyi dzieci nadsyłać należy
na ręce Sekretarza Machowskie
go, 1457 W. Division ul.,, Chica
go. 111.
Podziękowanie.
Niniejszem zasyłamy najserde
czniejsze podzięki krewnym i zna
jomym, którzy brali udział w po
grzebie śp. najukochańszego mę
ża mego Pawła Kucharskiego. —
Niech odpoczywa w pokoju.
Anna Kucharska, żona,
wraz z całą rodziną.
Z KAZ1MIERZ0WA.
Szanowni Rodacy i Rodaczki !
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału
Obchodów Narodowych, została poru
szona sprawa braku Komitetu Obywa
telskiego takiego, jakie już istnijtją w
innych dzielnicach, w celu jak najener
giczniejszoj pracy na polu narodowem.
Abyśmy przeto nie pozostali w tyle po
za innymi, lepiej później niż nigdy
wziąć sic »lo pracy.
I w tym to celu zwołujemy walne
zebranie w niedziele, 11-go b. m. do ha
li parafialnej o godzinie 7-mej wieczo
rem, wszystkich zarządów Tow. w na
szej dzielnicy istniejących na wspólna
naradę jak by było najlepiej, tą spra
wą się zająć. Przeto jeszcze raz wzy
wamy wszystkie zarządy Towarzystw,
bez względu do takiej organizacji na
leżące ale się czują Polakami, aby na
to zebrauie przybyły.
Za Komitet.
Fr. Skorupa, sekr.
2723 W. 23rd Place.
DZIENNIK CHICAOOiJKI not»*
izeza więcej drobnych ogłoszeń, an U
tell wszystkie lane dzienniki polaki·
v £hicago razem wzięta.
Pnnl.' mini» leKnrc pOUKi niai* u
ełasza bv;o codzlny ofieowe η* ezpai·
Uirh DZIKNNIKA CHlCA^OSKITCOa
Nowość
Najpożyteczniejsza Książka Opatrzona 17
Tablicami Zawierającemi 700 Okazów.
oraz 631 rysunków w tekście według dzieł Bergiego, Lakowitza
i innych
zebranych przez Wł. M. Kozłowskiego
wyszła z druku.
Książka ta powinna znajdować się w każdym domu ze względu,
ie opisuje tak pożyteczne jak i szkodliwe zwierzęta, rośliny itd.
DZIAŁ PIERWSZY obejmuje królestwo zwierząt —
W części 1-szej małpy, nietoperze, owadożercze, drapieżne,
gryzonie, wieloryby oraz t. p. gatunki.
W części II-ej wszelkiego rodzaju ptaki drapieżne, śpiewa
jące, tażące, grzebiące, biegające, pływające itp.
W części III-ej żółwie, krokodyle, węże, jaszczurki oraz
wszelkie płazy.
W części IV-ej żaby i ogoniaste.
W części V-ej wszelkiego rodzaju ryby.
W części VI-ej owady i motyle.
DZIAŁ DRUGI: Królestwo roślinne; a więc drzewa owocowe,
leśne, drzewa i krzewy rosnące w strefie gorącej, rośliny wa
rzywne, przemysłowe, pastewne, zioła trujące i zdrowotne,
grzyby, trawy, zbieranie roślin i układanie zielników.
DZIAŁ TRZECI: — Królestwo minerałów.
Książka ta obejmuje tyle pożytecznych rzeczy w pięknej płó
ciennej oprawie na pięknym papierze ; kosztuje tylko $1.50.
Dzieło tó wydaliśmy w ograniczonej flości — nie odkładajcie,
lecz zamawiajcie dopóki zapas starczy, adresując :
! DZIENNIK CHICAQOSKI
(Departament książek.
1455 w. DIVISION ST. CHICAGO
«"Mj· ■ n/ii
■·λ> .

xml | txt