OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 10, 1917, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-12-10/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Z TRÓJCOWA.
Zc wzniosłą uroczystością odbyło
się 40-godzinne nabożeństwo w «ko
ściele Św. Trójcy w dniach 4go, 3go
i 6go grudnia. W procesyach czynny
udział brali prócz księży, liczni męż·'
czyni, niewiasty i dziewice, członko
wie i członkinie towarzystw kościel
nych. także dziatwa szkolna. Do nie
sienia baldachimu zgłosili się człon
kowie komitetu parafialnego. Gwar
dyę honorową przed Najśw. Sakra
mentem sprawowali członkowie tow.
Strzelców Obrony Białego Orła. Chór
parafialny pod dyr. W. Bałuty, od
powiednio do okazyi, wykonał pięk
rve śpiewy. Ołtarz był starannie przy
ozdobiony i przedstawiał widok śli
czny. Nabożeństwa podczas wysta
wienia Najśw. Sakramentu odpra
wiały się w następującym porzędku:
ΛΥβ wtorek.
Rano: — Solenne rozpoczęcie 4Oto
godzinnego nabożeństwa miało miej
sce o godz. 9ej. Mszą św. celebrował
Wiel. ks. J. Zwierzchowski. pro
boszcz par. śś. Młodzianków. Asysto
wali Wiel. ks. B. Sztuczko i ks. A.
Różewicz. Kazanie wygłosił Wel. ks.
S. Wiśniewski, proboszcz par. M. B.
Częstochowskiej, w St. Louis. Mo. Po
Mszy św. odbyła się proceeya z 1'rze
najśw. Sakramentem.
Wieczorem: — Solenne Nieszpory
odprawił Wiel. ks. F. Jagielski, pro
boszcz par. Św. Franciszka % Asyżu,
w asyetencyi Wiel. ks. A. Szczerkow
skiego i ks. W. Balcera. Kazanie wy
głosił Wiel. ks. F. Tyrcha.
We środę.
Rano: — Sumę odprawił wiei. ks.
R. Marciniak C. S. C., proboszcz par.
Św. Stanisława Β. M. w South Bend,
Ind. Kazanie miał Wiei. ks. B. Sztu
czko c. s. c.
Wieczorem: — Celebrantem przy
przy solennych nieszporach był Wiei.
ke. J. Obyrtacz C. R., proboszcz par.
£w. Jadwigi. Asystowali Wiei. ks.
L. Sychowski i S. Derengowski. Ka
zanie wypowiedział Wiei. ks. P. Bud
.nik, proboszcz par. św. Stanisława, w
East Chicago.
We czwartek.
Rano:: — Wiei. ks. A. Zubowicz
C. 9. C,, proboszcz par. Św. Jadwigi,
w South Bend, Ind., odprawił Sumę
w asystencyi Wiei. ks. W. Warakom
skierro 1 T. Sampolińskiego. Z kazal
nicy przemawiał Wiei. ks. I. Gap—
czyński.
Wieczorem: — Solenne Nieszpory
i uroczyste zakończenie 4Oto godzin
nego nabożeństwa. Celebrantem był
Wiei. ks. Prałat S. Nawrocki, pro
boszcz par. M. B. Nieust. Pomocy. Do
asystencyi byli Wiei. ks. R. Marci
niak C. S. C. 1 ks. J. Wojciechowski.
Kazanie wypowiedział Wiei. ks. A.
Górski D. D.? proboszcz par. Św.
Szczepana. Mistrzem ceremonii przy
wszystkich powyższych nabożeńst
wach był Wiei. ks. S. Hosinski.C.
S. C.
Oprócz księży Już wymienionych
usługi oddali także Wiei. księża: K.
Gronkowski. L. Grudziński, S. Py
terek, A. Knitter, J. Kruszka, L.
Wyżychowskl, J. Mszanowski, F..
Rusch, S. Szczepański, B. Kasprzyc
ki, B. Męcikowski, F. Kachnowski,
P. Sobota, S.' Chyła. τ. Cząstka, J.
Sprenga, J. Strzycki. J. Drzewiecki
C. R., F. Repińskl C. R.. S. Dabro—
wiak. S. Bubacz, I. Mazurowski. W.
Janiszewski, T. Nowak, J. Stoiński.
; Ruch w Towarzystwach.
jm . ■ ■■*
ZE STANISŁAWOWA.
— Macierz Polska oddział 41 św.
Teofila odbędzie przedroczne posie
dzenie w środę, dnia 12go grudnia,
w hali zwykłych posiedzeń. Każdy
członek ma być obecny, bo sa ważne
sprawy do załatwienia. Zarazem no
minacye na urzędników na rok przy
szły. — Jan Janowlak, prezes; Raf.
Przybylla, sekr. prot., 1050 Currier
Ul.
— Tow. św. Berarda Op. gr. 329
Zjed. odbędzie przedroczne posie
dzenie w czwartek, dnia 13go gru
dnia, o godzinie pół do ósmej wie
czorem, w łfali zwyki/"h posiedzeń.
Wszyscy są obowiązani być obecni,
bo będzie wybór adntinistracyi na r.
1918. Zarazem podatki muszą być za
płacone, aby książki były w porząd
ku. — Tom. Jasiński, prez.; Aleks.
Nowik, sekr. prot., 1424 Dickson ul.
—Tow. Jakóba Wajera gr. 130ta
S. P. w A. odbędzie posiedzenie we
wtorek, dnia ligo grudnia. Prezes
zaprasza wszystkich członków, aby
przybyli na to posiedzenie, bo bę
dzie wybór administracyi na rok
1918. — Walensa, prez.; A. Panfil,
sekr. prot., 1644 Keenon ul.
— Tow. Perła Maryi gr. 152 S. P.
w Am. odbędzie przedroczne posie
dzenie w poniedziałek, lOgo grudnia
o godzinie pół do ósmej wieczorem,
w hall zwykłych posiedseń. Obecność
każdej członkini pożądana do &ą waż
ne sprawy do załatwienia, zarazem
wybór administracyi na rok 1918.—
Za nieobecność kara podług konstytu
cył. Pocztówki ni® będą wysłane po
nieważ pociąg to duży koszt dla Tow.
— Helena Stanisławska, prez.; Ma
rra Gostomska, sekr. prot.
25 M ŁODZIAX KO W A.
— Tow. Królowej Korony Polskiej
nr. 473 Zjed. odbędzie przedroczne
posiedzenie we wtorek, dnia lligo
grudnia, o godzinie 7:30 wieczorem
w hali parafialnej. Wszyscy mają być
obecni, bo odbędzie się wybór ad—
ministracyi na rok 1918 I inne bar
dzo ważne sprawy ną do załatwienia.
\
— St. Wiśniewski, prez.; Ign. Bor
gioch, sekr. prot., 1526 W. Huron
ulica.
Z M AR Y A NOWA.
— Dzisiaj punktualnie o godzinie
7:30 wieczorem, w sali zwykłych po
siedzeń odbędzie przedroczne posie
dzenie Stowarzyszenia Alumnów
Szkoły Najśw. Maryi Panny Aniel
skiej Na porzgdku dziennym wybo
ry nowej administracyi, oraz inne
ważne sprawy, zatem obec. wszyst
kich pożądana. ·
TYLKO
M DNI DO GWIAZDKI!
RÓBCIE ZAKUPNA TERAZ.
NOTATKI REPORTERA. |
Jutro Czterdziesto-godzinne Nabo
żeństwo rozpoczyna się w kościele
św Jana Kantego. Prymaryę o godzi
nie Stej rano odprawi proboszcz ks.
Stanisław Siatka. Nabożeństwo od
bywać się będzie jutro, w środę i
czwartek. Sumy w dniach tych rozpo
czynać się będą o godzinie lOej ra
no; po Sumach kazania. Nieszpory z
kazaniami odbywać ^iÇ będą wieczo
rem; początek o godzinie 7:30.
O O O -
Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ
onegdaj popołudniu prezes banku
Northwestern Trust and Savings. p.
Jan F". Smulski. P. Smulski wchodząc
do tramwaju Milwaukee ave., przy
Haddon ul., spadł ze stopnia dozna
jąc pęknięcia kostki w lewej nodze.
Przy pomocy swego przyjaciela p.
Himes, p. Smulski powrócił do ban
ku, znajdującego się tylko o kilka set
stóp od miejsca wypadku, gdzie za
wezwany dr. Kalacinski udzielił mu
pierwszej pomocy. Z banku p. Smul
skiego przewieziono do domu, 217 S.
Central Park ave., gdzie pozostać
musi prrez kilka dni.
o α o
Alderman 17tej wardy S. Adam
kiewicz i S. Walkowfak, oraz asystent
skarbnika m. J. Ruszkiewicz odwie
dzili w sobotę żołnierzy polskich w
obozie armii narodowej w Camp
Grant, Rockford, 111. Żołnierzom pol
skim z Kantowa i Młodziankowa (dy
stryktu 38 i 39) ofiarowali w pre
zencie tytoniu, cygar i papierosów za
$35, na co złożyli się trzej wyżej wy
mienieni wraz ze sędzia J· LaBuy'em.
Nasi wojacy przyjęli gości tak wybit
nych bardzo serdecznie i radośnie, a
za cygara i papierosy dziękowali bez
końca.
Ό O Q
Za przekraczanie ustawy niedziel- I
nego zamykania wyszynków wczoraj j
aresztowano — Józefa Lewandow
skiego, 2601 W. 24ta ul. i Karola
Lenowicza.571 W. I8ta ul. Lenowicz
starał się przekupić policjanta, któ
ry go aresztował, nalesając aby przy
jął od niego $10.00. Policjant jedna
kowoż spełnił obowiązek, a Lenar
towicz oskarżony został nietylko o
łamanie ustawy niedzielnego zani
kania wjszynków. lecz również o pró
bowanie przekupienia stróża prawa.
o O O
Na liście trzydziestu najcelniej
szj-ch strzelców 34 4 pułku poboro
wych w Camp Grant, znajdują się:
J. Kempowiez, 1000 W. Chicago av.;
Józef Mikota, 2334 So. Sawyer ave.
i August Gronkiewicz, 2101 N.
Spaulding ave.
d η o
Wczoraj w parafii św. Szczepana
odbyła się instalacja nowego Towa
rzystwa Bratniej Pomocy Królowej
Korony Polskiej, grupa 1026 Zjed
noczenia P. R. K. Instalacji dokonał
p. Jan Konopa sekretarz generalny
Zjednoczenia P.R.K., a przysięgę ode
brał proboszcz miejscowy ks. dr. A
leksy Górski. Po instalacyi odbyła
się skromna biesiada, którą bezpłat
nie dostarczył członek towarzystwa,
ob. Franciszek Nowak. Podczas bie
siady za inieyatywą prezesa I. Jeż
urządzono kolektę na głodnjrch w
Polsce; zebrano $23.16. Ofiarę zło
żono na ręce sekretarza Konopy —
który pieniądze przelał do funduszu
Zjednoczenia, na glodych w Polsce.
O S Ci
Do składu wiktuałów Leona Por
talskie?o, 2656 N. Hamlin ave., w
sobotę wieczorem weszło dwu męż
czyzn uzbrojonych w rewolwery, a
zamykając właściciela w lodowni, z
kasy zabrali $40.00 i zbiegli.
α o o
Wywracając na siebie kociołek go
rącej wody, boleśnie poparzyła sobie
nogi Anna Zunicz, lat 8, 1324 W.
18ta ul. Dziewczę przewieziono do
szpitala powiatowego.
α » 8
WjTzucony z kozła woia, gdy
przejeżdżający automobil spłoszył
konia, złamania prawej na?i i licz
nych kontu/yi na ciele doznał oneg
daj wieczorem Szymon Macharewicz,
lat 44, zam. pnr. 2053 W. 22ga pl.
Wóz, którym Macharewicz powoził,
należy do Piotra Mazańca, 2653 W.
22ga ul.
o σ o
Nieżywego w pokoju jego miesz
kania od nr. 2320 W. 19ta ul., zna
leziono wczoraj Michała Manerczy
ka, lat 43; przyczyna śmierci nie
znana. Koroner wdrożył śledztwo.
O O O
Koroner Hoffman wdrożył śledz
two w sprawie śmierci Anieli Kosmo
wskiej, 48 ~ 7 So. Throop ul., która
onegdaj umarła w szpitalu powiato
wym.
NOTATKI
1 OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE.
Wczoraj o godzinie Hej rano do
stacyi misyjnej w dyecezyi Dacca, w
Indyach, wyjechał Brat Piotr llo
sinski, C. S. C., który przez przeszło
ćwierć wieku pozostawał na Trójco
wie, z początkiem jako przełożony
szkoły parafialnej, a następnie jako
rektor Szkoły Wyższej Św. Trójcy.
Brat Piotr w drodze odwiedzi swych
dwu braci zamieszkałych w Los An
geles Cal. Na stacyę towarzyszyli mu
członkowie Stowarzyszenia Alumnów
Wyższej Szkoły Św. Trójcy — p.
Wiktor Parowski. Feliks Maćkowiak,
Justyn Jankowski, Jan Jasiński, H.
Tonerowicz. S. Parowski i inni.
Brat Piotr był przewodniczącym
komisyi wyłączeń 36go dystryktu.
Miejsce jeizo obecnie zajmować bę
dzie brat jego ks. Sylwester Hosiń
ski. C S. C., wikary przy parafii Św.
Trójcy.
O α O
Na urlopie w domu rodziców pp.
Jana i Rozalii Sciiefflerów, zam. p.
nr. 1143 No. Robey ul., na Stanisła
wowie, bawi obecnie syn ich Edward,
który 27go ub. mieś. ukończył kurs
oficerski w Fort Sheridan, otrzymu
jąc rangę drugiego porucznika. Po
rucznik Scheffler za dwa lub trzy ty
godnie wyjedzie do czynnej służby
wprost do Francji.
* O O «
Stowarzyszenie Polskich Studen
tów Medycyny z Chicago College of
Med. and Surgery, połączyło się ze
Stowarzyszeniem Polskich Studen
tów z Eennet College of Medicine
and Surgery, przybierając nazwę Sto
warzyszenia Polskich Studentów Me
dycyny przy Uniwersytecie Loyola.
Ostatnio działy medycyny Kollegium
Chicago i Kollegium Bennet przyłą
czono do działu medycyny Uniwersy
tetu Loyola.
Stowarzyszenie Polskich Studen
tów obecnie liczy 39 członków. W
skład nowego zarządu na rok 1917
1S wchodzą: Stanisław Przygocki,
prezes; Edward Wolinski, wicepre
zes; Stanisław Kmiecik, sekretarz;
P. Orzesiński, kasyer i Jan Bryl, mar
szałek.
Dnia lOgo stycznia 191S r. w re
fektarzu parku Douglas, połączone
mi siłami polscy studenci zamierza
ją urządzić Wieczorek.
ODO
W sali Klubu Młodzieńców św.
Kazimierza, przy 23ej ul. i Sacra
mento ave., jutro wieczorem odbę
dzie się biesiada członków Towarzy
stwa św. Stanisława K. Biesiadę dla
członków urządza kasyer towarzyst
wa, p. Ksawery Cząstka, zawiadowca
banku p. W. Wachowskiego, na Ka
zimierzowie.
0 O O
Nie zważając na mróz jaki obecnie
panuje, bociek zawitał do pp. Józefa
i Anny Witkowskich, zam. pnr. 1839
No. Hermitage ave., na Maryanowie,
zostawiając im tęgiego wojaka.
O O O
Przy parafii św. Heleny za inicya
tywą p. S. Przybylskiego onegdaj
eorganizowano Kółko Literackie im.
Chopina. Do ąarządu Kółka, które
składa się z panienek i młodzieńców,
wybrano; Stefana Przybylskiego, pre
zesem; Józefa Kulińskiego, wicepre
zesem; Stefanię Chodor, sekretarką;
Bronisławę Kochańską, kasyerką 1
Bronisława Szczybickiego, marszał
kiem. Kapelanem owego nowego
zrzeszenia młodzi Helenowa jest
miejscowy wikary ks Paweł Sobota.
o
Kto chce czytać najlepsze co·
dzienne pismo polskie, nieci. b\%
ude do pana F .M. PAWOLL.
naszego agenta na Duncan i oko
licę i zaabonuje sobie .Dziennik
Z Biura Meteorologicznego.
W ciągu doby wczorajszej najwyż
sza temperatura wynosiła 6 stopni
nad zerem, najniższa 3 stopni niżej
zera. Normalna temperatura w tym
dniu wynosi 31 stopni; niedobór
temperatury w tym roku 512 stopni.
Wschód słońca o godz. 7 mi. 7
rano.
Zachód słońca o godz. 4 min. 19
popołudniu.
Godzina 7 rano··*· 0
8 " .... 1 wyżej zera
>* 0 " » » » 2 " "
" 10 " 4 " "
Pięknie 1 w dalszym ciągu zim
no dziś wieczorem i we wtorek. Naj
niższa temperatura około 5 stopni
niżej zera. Umiarkowany zachodni
wiatr 8
TELE6RAMY KRAJOWE i
DALSZE SZCZEGÓŁY O KA
TASTROFIE~W HALIFAX.
Halifax, Ν. S., 10. grudnia. —
iWychodzą na jaw cyfry co do
zabitych i rannych w barakach i
na okrętach. W barakach żołnie
rzy kanadyjskich przy Welling
ton ul. 6 jest zabitych, 27 zagi
nionych i prawdopodobnie także
zabitych, 141 poważnie pokale
czonych, 96 lekko pokaleczonych,
44 zaginionych — razem 314.
W barakach dla żołnierzy żo
natych 160 kobiet i dzieci albo
zostało zabitydr, albo pokaleczo
nych, albo zaginęło bez śladu.
13 majtków i niższych ofice
rów zostało zabitych na krążow
niku kanadyjskim Niobe, a 15
zaginęło bez śladu.
Na wybrzeżu przystani i we
wodzie blisko tegoż znaleziono
200 żołnierzy, majtków i robot
ników.
40 ciał znaleziono w kadłubie
norweskiego okrętu line, który
kolidował z okrętem Mont Β land,
naładowanym amunicyą, która
wskutek kolizyi eksplodowała.
Wszystkich majtków i ofice
rów z okrętu Imo, którzy pozo
stali przy życiu, władze brytyj
skie aresztowały. Liczba areszto
wanych nie jest wyjawiane. Trzy
mani są pod ścisłym dozorem na
angielskim krążowniku. Admira
licya wdroży śledztwo co do nie
szczęsnej kolizyi, które się rozpo
czyna dziś.
Aresztowani zostaną także ka
pitan Lamedoc z okrętu Mont
Blanc, oraz pilot Mackay, który
kierował okrętem w czasie eks
płozy i. /
Władze rzadoAve wciąż twier
dzą, że kolizya była przypadko
wa, co ma być orzeczeniem eks
pertów. Lecz są nieurzędo-we ra
porty, że okręt znajdował się po
niewłaściwej stronie przesmyku.
Śledztwo będzie gruntowne i pu
bliczne.
W piątek szalona śnieżyca
przerwała akcyę ratunkową, a
wczoraj deszcz ulewny.
Pomoc nadeszła tak szybko, żc
t już jest dosyć lekarzy i pielęg
niarek na miejscu, ilość zapasów
medycznych i odzieży już także
jest na razie wystarczająca. Lecz
potrzeba jest gwałtowna materya
łów budowlanych, a zwłaszcza
szkła.
| Burmistrzowie m. Halifax i m.
Dartmouth, wydali odezwę z
prośbą o $20,000,000 na ratunek
ofiar i odbudowę miasta.
Żaden Amerykanin nie zginął
w katastrofie, według raportu
konsula Stanów Zjednoczonych.
Wicekonsul T. Fisher ma lekkie
rany na głowie od pryskającego
szkła.
szybka produkuya ae
roplanów.
Waszyngton, 10. grudnia. —
Produkcya aeroplanów i budowa
dla tychże motorów nowego typu
,,Liiberty" idzie naprzód tak szyb
kim tempem, że projekt olbrzy
miej floty napowietrznej, powzię
ty wkrótce po wypowiedzeniu
wojny przez Stany Zjednoczone,
jest blisko urzeczywistnienia.
Szczegółów oczywiście wyjawić
nie można, lecz wydział okrętów
napowietrznych, który wrócił z
objazdu fabryk i stacyi awiatycz
nych, przywiózł bardzo pomyślne
raporty. Ćwiczenie bowiem ludzi
dla aeroplanów idzie także na
przód szybkim tempem i w Sta
nach Zjednoczonych i na froncie
francuskim.
Członkowie wydziału zapew
niają, że za 60 dni wielka część
proponowanej floty już będzie go
towa.
Pierwszy motor „Liberty", wy
kończony maszynami, był gotów
w Dzień Dziękczynienia. Obecnie
już we wielkiej liczbie bywa wy
rabiany. Kilka fabryk jednocześ
nie będzie go produkowało. Jed
na z tych fabryk będzie wyrabia
ła kilka tysięcy takićto motorów
miesięcznie.
Rząd amerykański będzie do
starczał tych nowych motorów
także rządom alianckim. Motory
te przewyższają wszystkie dotych
czasowe motory, jakie używano
w aeroplanach.
Nie ma tajemnicy, że już prze
szło 1,000 Amerykanów ćwiczy
się w awiatyce we Francvi.
PROHIBICYA MA DOBRE
SZANSF.
Waszyngton, 10. grudnia. —
Prohibicya lerajowa zostanie pra
wdopodobnie zaprowadzona w
całym kraju, gdyż w kongresie
ma silne poparcie. Prohibicya bę
dzie zawarta w odnośne) popraw
ce konstytucyi.
•Na ostatniej sesyi rezolucy.i
odnośna została przyjęta przez
senat. Jeszcze w bieżącym tygo
dniu komitet sądowniczy izby
niższej zreferuje przydhylnie re
zolucyę o prohibicyi krajowej i
jest niemal pewnem, że jeszcze
przed świętami izba rezolucyę tę
przyjmie.
Następnym krokiem będzie
przyjęcie odnośnej rezolucyi
przez dwie trzecie wszystkich
Stanów, ażeby poprawka o prolii
bievi krajowej była Wcielona do
konstytucyi Stanów Zjednoczo
nych.
SUFFRAGIUM DLA KOBIET
NIE MA POPARCIA.
Waszyngton, 10. grudnia. —
Suffragium dla kobiet ma tak sła
be poparcie w kongresie, że rezo
lucya w sprawie odnośnej popraw
ki do konstytucyi nie zostanie na
sesyi obecnej przyjęta.
Kongresmani ze Stanów połu
dniowych, którzy są za prohibicya
nie są za równouprawnieniem ko
biet.
— Znaczna liczba członków
kongresu jeszcze nie przybyła do
Waszyngtonu, aczkolwiek pracy
jest huk, a święta już za pasem,
j Senat dziś obraduje nad bilem
eksportowym Webb-Pomerone'a,
a izba niższa nad bilem aproprya
evi pocztowvdh.
NAFTA ZAMIAST GAZO
LINY.
Waszyngton, 10. grudnia. —
Departament dla spraw wewnętrz
Dych wyjawił wczoraj, że wyna
leziono sposób używania nafty na
miejsce gazoliny w motorach bez
żadnej zmiany w konstrukcji te
goż z wyjątkiem nowego „carbu
retor". Jest to wynalazek ogrom
nie ważny a zwłaszcza w obecnej
wojnie, gdyż nafta jest tańsza i
obfitsza niż gazolina, a bez ostat
niej aeroplany nic mają żadnej
wartości, a transport zapasów i
amunicyi na frontach byłby tak
powolny, że strona pozbawiona
gazoliny wojnę przegrałaby z kre
tesem. gdyż ten. transport doko
nywa się w automobilach.
Wszelkie prawa patentowe bę
dą na czas wojny udzielone rządo
wi. Ten now}" przyrząd będzie
dopiero po wojnift wyrabiany dla
prywatnego użytku.
REZOLUOYASABATHA.
Waszyngton, 10. grudnia. —
Kongresman Sabath wniósł w
kongresie natychmiast po ogło
szeniu rezultatów głosowania nad
rezolucyą, wypowiadającą wojnę
Austro-Wegrom, rezolucyę w
sprawie wykluczenia z pod kate
goryi cudzoziemskich nieprzyja
cielskich tych nieobywateli w
Stanach Zjednoczonych, którzy
aczkolwiek są poddanymi austry
ackimi, lecz należą do narodowo
ści, które nie z własnej woli zno
sić muszą panowanie austryackie,
gdyż im podbojem narzucone zo
stało. Są to następujące narodo
wości : Polacy, Czesi, Rusini, Mo
rawianie, Słowacy, Słoweńcy, Ser
bowiem, Kroaci, Rumuni i Wło
si. Rezolucyą proponuje, ażeby
poddani austryaccy tychże naro
dowości byli zwolnieni od przepi
sów co do innych cudzoziemców
nieprzyjacielskich, oraz również
proponuje, ażeby im było wolno
służyć w armii Stanów Zjedno
tzonych w myśl ustawy poboro
wej.
Kongresman Sabath stara się
usilnie, ażeby ta rezolucyą była
jak najwcześniej przyjęta.
Z OBOZÓW WOJSKOWYCH.
Rockfort, 111., Camp Grant, 10.
grudnia. — 200 żołnierzy odmarz
jo sotbie nosy i uszy podczas ćwi
czeń w ostatnich dniach wskutek
niebywałych mrozów. Wszyscy
znajdują się w infirmeryach. Brak
ciepłych wełnianych „hełmów"
jest mocno odczuwany.
Camp Logan, Huston, Tex., 10
grudnia. — Instruktorzy trzecie
go kursu dla kandydatów na ofi
cerów rezerwy będą w tych
dniach zamianowani. Kurs trzeci
będzie tu otwarty, gdyż klimat w
Stanach północnych jest obecnie
zbyt ostry.
— Pułk. D. Moriarty z Chicago
dawniej komendant jednego z
pułków gwardyi narodowej w
Chciago, obecnie komendant 108
dywizyi bagażowej, otrzymał roz
kaz, ażeby stawił się przed komi
syą, która ma zbadać, czy posiada "
wszystkie kwalifikacye na ofice
ra. ,
I
.
Naprzeciw Naszego Składu Departamentowego
2027-2029 SOUTH HALSTEO STREET
Nte pomylcie się w drodze
do Naszego Składu. - Pamię
tajcie naszą Nazwę i Lokacyę.
Nasz Skład Fortepianów
będzie otwarty każdy wieczór
aż do Gwiazdki dQ
Kupcie Kerzheim Player-Fortepian
na Gwiazdkę
Piękny $500 Kerzhcini
PŁAĆCIE Player fortepian, gazowa
lub elektryczna lampa
PODCZAS stojąca na podłodze, 40
iiîvum rolek muzyki, ławka i
UZlWA- przykrycie,
NIA wszystko
za
Warunki tylko 2.50 tygodniowo.
Nic liczymy procentu.
'395
ZNAJDZIECIE Avielkn przyjcmość w toj muzyce, C(lyz
każdy może grać z prawdziwym artyzmem na jednym s
tych Ker/.heim Player fortepianów.
ΡΛΛΙΙΙ-.TAJCIE, żo dostajoeio jeden z pięciu najlepiej zna
nych player fortepianów w Ameryce — gwarantowany
przez Klein Bros., skład który ma renomę 3Tletnig. sprawiedli
wego l.andiu.
Będąc jroza dystryktem wysokiej dzierżawy oszczędzimy wam
sto dolarów i oprócz tego 6 lub 7 procent.
_ Cable—Nelson I inne Kerziisim Player-Forlepiany, Ocenione aż do $700.
1 Kerzheim-Fortepian Rozweseli
Wasz Dom
NIE MOŻECIE dać większej
przyjemności. Wasza eaia rodzi
na przyjmie go z niewypowiedzia
ną radością. Kerzheim fortepian,
zc swą nadzwyczajną konstrnk
cyą i bogactwem tonu jest rzeczy
wiście nadzwyczajnym ·7|*
instrnmentem za 1 # «/
ψ
Warunki SI.00 tygodniowo . >ι« liczymy prtict-mu.
Cable-Nelson inne słynne Fortepiany ocenione do $400
Ten Yictrola Komplet $64.50
w
Sprzedawany na łatwe «płaty
Ten komplet włącza Huber gabinet
do rekordów, jak illustracya, No. VI
Victrola lub Columbia Graf*nola i
1 utworów, 6-10 calowych podwój
12 utworów, 6-10 calowych podwój
cznie droższego wyglądu. A £/\
Nie omieszkajcie go θ4·0ν
zobaczyć za
KOMPLET GRAMO
FOXU.
». 10 Ylctroln lub
('oliimbln Grafonoln,
KOMPLET GRAMO
FONU.
Xo. 4 α Victor Vlc
troln. lub Columbia
Grnfonoln 1 12 utwo
rów β—10 cnlowycb,
podwójnych rekor
dów. wnryetko *pccy
:i"le 24.75
dębowe lub innłionlo
we wykońe*enłc. 24
utwory, 12 podwój
nych, 10 calowych
rekordów, QA ΛΛ
WNcyNtko νΤινν
\o ΙηίΛτβ «plnty. 1 Χ η tutrre «pin ty.
Inne Vlctrole 1 Grnfonole ocenione
po 820 do 8200
Vicrele tpricdiwtac w atujm ikUdzie
towym, niprifci* autcfa (kitda Fortepianów.
Nowość
Najpożyteczniejsza Książka Opatrzona 17
Tablicami Zawierającemi 700 Okazów.
oraz 631 rysunków w tekście według dzieł Bergiego, Lakowitza
i innych
zebranych przez Wł. M. Kozłowskiego
wyszła z druku.
Książka ta powinna znajdować się w każdym domu ze względu,
ie opisuje tak pożyteczne jak i szkodliwe zwierzęta, rośliny itd.
DZIAŁ PIERWSZY obejmuje królestwo zwierząt —
W części 1-szej małpy, nietoperze, owadożercze, drapieżne,
gryzonie, wieloryby oraz t. p. gatunki.
W części II-ej wszelkiego rodzaju ptaki drapieżne, śpiewa
jące, tażące, grzebiące, biegające, pływające itp.
W części III-ej żółwie, krokodyle, węże, jaszczurki oraz
wszelkie płazy.
W części IV-ej żaby i ogoniaste.
W części V-ej wszelkiego rodzaju ryby.
W części VI-ej owady i motyle.
DZIAŁ DRUGI: Królestwo roślinne; a więc drzewa owocowe,
leśne, drzewa i krzewy rosnące w strefie gorącej, rośliny wa
rzywne, przemysłowe, pastewne, zioła trujące i zdrowotne,
grzyby, trawy, zbieranie roślin i układacie zielników.
DZIAŁ TRZECI: — Królestwo minerałów.
Książka ta obejmuje tyle pożytecznych rzeczy w pięknej płó
ciennej oprawie na pięknym papierze; kosztuje tylko $1.50.
Dzieło to wydaliśmy w ograniczonej ilości — nie odkładajcie,
lecz zamawiajcie dopóki zapas starczy, adresując :
DZIENNIK CHICAOOSKi:
Departament książek.
1455 W. DIVISION ST. CHICAGO
KATALOG NUT
NA rozmaite: instrumenta
lOc
NAJNOWSZE WYDANIE NUT
DO NABYCIA W KSIĘGARNI
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
—— ·-» w ϋ
14ββ W. DIVISION ST.
CHICAGO.
CZYTAJCIE OGŁOSZENIA W „DZIENNIKU CHICA6USKIM."

xml | txt