OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 11, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1917-12-11/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

NA MORZACH.
Madryt, 11. grudnia. — Hisz
pański parowiec „Claudio" został
zbombardowany przez nur nie
miecki, przyczem ośmiu maryna
rzy zginęło; rząd przygotowuje
protest pod adresem Niemiec.
Z CHAOSU ROSYJSKIEGO.
Kopenhaga, 11. grudnia. —
Coraz nowe prowineye rosyjskie
urządzają u siebie rewolucve i
autonomie. Wczoraj było donie
sienie o seperatystycznych zarzą
dzeniach Syberyi, która się jako
odrębna republika konstytuuje, a
ostatnie są wieści, iż we wschod
nio rosyjskich prowincyach O
renburga, Permu. Ufy i Samary
ogłoszono niepodległość od pio
trogrodzkich władz „bolszewic
kich". które zniósł i pokonał w.
prowincyach owych generał Du
tow, oświadczający się po stronie
generałów Kaledinesa i Korniło
wa do walki z „bolszewikami".
Kaledines ma w ielką armię koza
cką i gotuje sic z nią zadać cios
ostateczny „bolszewikom" : kwa
tera jc;*o główna w \owo-Czcr
kasku. gdzie się skupiają przcci
wnicy ..bolszewików"; hau i tani
prezydent Dumy, Rodzianko, da
wny szef sztabu, gen. Alcxicjcw,
srenrrał Korniłow i wiciu innych.
W ojska Kaledincsa liczno i do
brze ckwipowanc zagrażają już
miastom Moskwie. Charkowowi :
F.katerynosławowi. Wszystkie
partyc anty-..bolszewickie" ogła
szają, \λ nic uznają zawieszenia
broni, że jest to tylko ..macher
ka" jednej partyi, której jednak
lud nic uznaje i która do niczego
nie doprowadzi.
— Ostatnie są wiadomości, iż
we AYładywostokti, głównym i
jedynym faktycznie porcie rosyj
skim we wschodniej Syberyi. nad
Pacyfikiem, oraz w całym Kraju
Amursflcim ogłoszono niepodle
głość od rządu piotrogrodzkiego,
oraz przystąpiono do organizo
wania własnego rządu.
JAPOŃCY W ROSYI.
Londyn, 11. grudnia. — Na te
renie Rosyi azyatyckiej stanęły
silne oddziały wojsk japońskich...
Zarówno z Tokoi.jak z Piotrogro
du donoszą, że Japońcy wylądo
wali we Władywostoku i strzegą
wielkich składów transportów
broni i amunicyi, zwiezionych
tam jeszcze przed rewolucyą ro
syjską i później, po niej, a których
z powodu chaotycznych w Rosyi
stosunków nie odstawiono dalej
koleją syberyjską. Widocznie Ja
ponia dać tych dostaw dzisiejszej
Rosyi nie myśli, tak — jak i nic
uznał rządu .bolszewickiego' rząd
Japonii. Napewne działa Japonia
w porozumieniu z Aliantami, lecz
czy to JCJ WKiuticiut -- J
stąpienie jakieś zbrojne przeciw
Rosyi z powodu jej pertraktacyi z
Niemcami — narazić jeszcze o
rzec się nie da. W Mandżuryi nie
pokoje po miastach, któremi prze
chodzi pas kolei mandżurskiej,
trzymany przez Rosyę, że jednak
władze rosyjskie zupełnie bezsil
ne obecnie, przeto po miastach
tych, jak w Charbinie, patrolują
wojska chińskie. Podobno silne
oddziały wojsk rosyjskich, lojal
ne „bolszewikom" ciągną pod
CharbiH. Są pogłoski, iż Japonia
z Chinami uderzą na Rosyę od
strony azyatyckiej.
Z AUSTRYI.
Amsterdam, 11. grudnia. — Hr.
Czernin, austryacki minister
spraw zagranicznych wyraził o
pinię, iż większa jakaś armia a
mcrykańska do Europy wysłana
być nic może, a stąd wysnuwa
wnioski, że wypowiedzenie woj -
ny ze strony Stanów — Austrvi
znaczenia faktycznego na teatrze
wojny mieć nic błędzie. Prasa au
stro-węgierska z obrazą protestu
je przeciwko wyrażeniu sic prezy
denta Wilsona w jego ostatniem
orędziu, iż Austrya jest obecnie
wasalem Niemiec... Zdaje im się,
że jest — niezależna .
Z PORTUGALII.
Paryż, 11. grudnia. — Donoszą
z Lisbony, iż faktycznie rewolu
cya tam zwyciężyła: nowy rząd
wezwał prezydenta Machado, bv
zrezygnował, a ~dv odmówił —
wówczas oświadczono, iż jest a
resztowany: podobnież areszto
wano premiera Costę; rewolucya
nie była rojalistyczna — owszem
czysto republikańską, a nowy
- rząd ogłosił, iż w polityce zagra
nicznej, a w szczególności w przy
% I
mierzw z Aliantami przeciw
Niemcom wytrwa do końca. W
walkach ulicznych w Lisboaiie zo
stało zabitych 70 osób a około
300 do 400 zostało pokaleczonych.
Obecnie spokój przywrócony. *
[telegramy KAAJOWE;
MIĘDZYNARODOWA SZAJ
KA FAŁSZERZY PIENIĘ
DZY W ARESZCIE.
Nowy York, 11. grudnia. —
Władze federalne wykryły tutaj
międzynarodową szajkę fałszerzy
pieniędzy, których plany obejmo
wały $1,000,000. Ich fabrykę tutaj
obłożono aresztem i wszystko w
niej skonfiskowano.
Szajka ta ma rozgałęzienia w
Stanach Zjednoczonych, w Połu
dniowej Ameryce i w Europie.
Już trzech członków szajki are
I sztowano. Fakta powyższe wyja
wił sam szef tajnej służby Sta
nów Zjednoczonych, William J.
Fi vu η.
Louis de' Shelly, alias Marcos
Gonzalcs, postawiony był nieda
wno temu w stan oskarżenia
przez ławę wielko przysięgłych w
Nowym Yorku za to, iż w sierp
niu rb. usiłował wydać na Wall
Street fałszywy banknot francu
ski na 1000 franków. I)e Shelley
ma być krewnym urzędnika z
Guatemala, obecnie bawiącego w
Paryżu. Za poradą adwokata Eu
gène Parodi, Dc Shelley uciekł
z Nowego Yorku, chociaż był pod
kaucyij, lecz został ujęty znów w
Hawanie. Zaś Parodi został wczo
raj aresztowany za radzenie kli
entowi jak się wymknąć z rąk
sorawiedliwości.
W zeszłym tygodniu został a
resztowany Leon ijro&swald,
który według agentów federal
nych dał inforinacye, które umoż
liwiły konfiskatę przyrządów do
fałszowania pieniędzy i paszpor
tów. Gdy agenci przyszli do tego
domu, już wszystkie przyrządy
były spakowane dla wywiezie
nia. Między innymi znaleziono ta
kże zwój banknotów francuskich
na $135.000.
Śledztwo wykazało, że wszyst
kie przyrządy przywieziono w
kwietniu z Hiszpanii wraz ze
zwojem francuskich banknotów
na $1,000.000. Z tej sumy wydano
w Stanach Zjedn. przynajmniej
$65,000. Były tam także przyrzą
dy do fałszowania francuskich pa
szportów.
DECYZYE NAJWYŻSZEGO
TRYBUNAŁU.
Waszyngton, 11. grudnia. —
Najwyższy Trybunał Krajowy
wczoraj wydał ważne decvzye w
sprawie praw pracowników i pra
codawców, decydując, że jakkol
wiek pracownicy mają prawo or
ganizować się dla celów praw
nych, jednakże pracodawcy mają
także prawo prowadzić swe fabry
ki jako „open shops" i zapobiedz
sprzysiężeniom się, mającym na
celu wciągniecie nieunijnych ro
DOtniKow αο organizacvi rouunu
czych. Wyroki te zostały wydane
w dwóch sprawach: Hitchman
Coal and Coke Co. vs. Unii Gór
ników, oraz Eagle Glass Manit
facturing Co. vs. Unii Szklarzy.
Sąd niższy nazwał obie nnie nie
prawne.
Decyzya Trybunału Najwyższe
go nie podoba się S. Gompersowi,
prezesowi Amer. Federacyi Pra
cy, który ją nazywa za daleko po
suniętą.
Najwyższy Trybunał także wy
dał dwie decyzye w sprawie pro
hibicyi. Jedna dec>*ya podtrzv- j
m uje prawo Stanu Idaho, które
zakazuje posiadania napojów upa
jających dla celów lekraskich, sa
kramentalnych lub przemysło
wych bez zezwolenia, a druga
podtrzymuje prawo federalne, za
kazujące przewozu trunków w
Stanach suchych."
PIERWSZA SESYA RADY
WOJENNEJ.
Waszyngton, 11. grudnia. —
Wczoraj odbyła się pierwsza sc
sya t. zw. „wyższej rady wojen
nej", składającej się z pięciu
członków gabinetu, oraz wojen
nych administratorów i prezesów
wydziałów wojennych. Była to
pierwsza sesya, na której przy
! stąpiono do , pracy. Prezydent
Wilson powitał radę krótką mo
l wą i wkrótce potem wyszedł.
Przewodniczącymi nowej rady
jest sekretarz wojny Baker. Sesye
są tajne. Jest pcwnem, że rada o
mawia uchwały miedzy-alianckiej
konferencyi paryskiej i udział
Stanów Zjednoczonych we woj
nie według tychże uchwał. Niema
.
wątpliwości, że obrady rady sta
nowiłby nieoceniona wartość in
formacyjną dla wroga.
WYDZIAŁY MEDYCZNE ZA
MIANOWANE.
STALI BĘDZIE PODDOSTA
TKIEM.
Waszyngton, 11. grudnia. —
Reprezentanci największych sta
lowni w kraju wczoraj zapewnili
wydział przemysłu wojennego, że
nie zabraknie stali dla wszystkich
rządowych potrzeb wojennych.
Na konferencyi byli obecni urzę
dnicy trustu stalowego, United
States Cteel Corporation, Lacka
wanna Steel Co. i inni.
W myśl ich polecenia lepszy
system został zparowadzony we
wydawaniu zamówień, czem się
zajmie wyłącznie stalowy ekspert
wydziału przemysłu wojennego.
Springfield, 111., 11. grudnia. —
Wczoraj zostały zamianowane
wydziały medyczne dla 24 dy
stryktów w Illinois, które będą
egzaminowały ponownie poboro
wych. uznanych jako fizycznie
niezdolnych w pierwszej egzami
nacyi. Są to wydziały, które zo
stały ustanowione według no
wych przepisów pozorowvch. Na
kiIkrw dystryktów poborowych bę
dzie przypadał jeden wydział me
dyczny dla ponownej egzamina
cyi.
W mianowaniu tych wydziałów
pomagał gub. Lowdenowi major
F. Billings wybitny lekarz chi
cagoski. obecnie członek rezerwy
medycznej, który otrzymał spe
cyalne rozporządzenie od dep.
wojny, ażeby się tem zapł.
INNE WIADOMOŚCI
KRAJOWE.
— Oficyalnie zosta'a zaprzeczo
na pogłsoka, że w obozie Camy
prant bęclą internowani cudzo
ziemcy nieprzyjacielscy i że żoł
nierze będą przeniesieni do Catirp
Custer w Battle Creek, Mich.
— 200 przemysłowców z Chica
go i Illinois, którzy się zapisali do
rezerwy marynarki, zostało powo
łanych do czynnej służby.
— W Madison, Wis., areszto
wany został L. P. Xavier, który
się przyznał do oskarżeń, iż wy
rażał się w sposób nielojalny. Już
jest w stanie oskarżenia. Był asy
stentem sekretarza stanu. Z urzę
du tego zrezygnował.
— W El Paso, Tex. tworzy się
pierwsza dywizya kawalcryi Sta
nów Zjednoczonych od czasu
wojny domowej. Ma być użyta z
czasem na froncie francuskim.
— Fundacya Rockefellera obli
cza swój budżet na rok przyszły
na $10,000.000. Dochody Funda
cyi wynosić będą $10.740,000.
— Amerykanki, które wyszły
za austryaokich magnatów, mu
szą donieść rządowi amerykań
skiemu najpóźniej do dnia 2f>?o
bm. o wszelkich funduszach i wła
snościach, jakie mają w Stanach
Zjedn. dla użytku lub korzyści o
sób z Autryi. W przeciwnym ra
bie fundnsze te i własności będą
skonfiskowane.
Z TOWN OF LAKE.
Z TOW. POMOCY ARMII
POLSKIEJ.
• Tow. Polek Pomocy Armii Pol
skiej na Town of Lake odbyło swe
posiedzenie w środę, dnia 2Sgo listo
pada, 1917 r., w sali parafialnej św.
Józefa, przy współudziale li&znego
grona kobiet, należących do tegoż
Towarzystwa. Na ternie zebraniu do
kasy Tow. Polek Pomocy Armii Pol
skiej, wpłynęły na wełnę następują
ce sumy: Tow. Niepodległość gr. 168
ZNP. 25; Gn. Sokół Polski nr. 37 Z.
NP. $10; Pani Rozalia Chrobak $2;
od pewnej osoby skolektowała pani
Chrobak $3; Tow. Król. Wandy gr.
258 Z. P. $25: Tow. Gwiazda Zwy
cięstwa igr. 1163 Z. Ν. Ρ. z parafii
św. Jana Bożego $25; Gn. Sokolic
nr'. 122 Z.S.P. $25; Tow. Wawel gr.
1590 ZNP. z parafii św. Jana Boże
go $5; Tow. Dobroczynności z para
fii Pięciu Braci Męczenników $10;
Bractwo Niewiast Różańcowych
$10; pani Agnieszka Palka, zamiesz
kła pnr. 4 S1G S. May ul. zrobiła 6
„sweaters": pani Agnieszka Tatyk
ofiarowała jednęt parę skarpetek.
Szanowne Siostry! Robotę, którą
macie wykończona, prosimy przy
nieść na przyszła środę, ponieważ wy
kończoną odzież odeśliray do Kana- !
dy, jako gwiazdkę dla naszych pol
skich żołnierzy.
W końcu dziękujemy serdecznie
Towarzystwom i osobom, które złoży
ły datki na cel tak szlachetny.
Z szacunkiem,
J. Skwarczyńska,
M. ŁopacińPka,
M. Szymańska,
Komisya Prasy.
0«t~.tat· wtadonoief t O
•roHŁAlcone oryginalnemi tllugtr»
eyamt, gamlesicsa stal· DZIENNIK
cuiiltaosKi
. - .. _λ ài
Stacye Rekrutacyjne do
Armii Polskiej, w Chi
cago i Okolicy.
■ ·
. CENTRUM Nr. 2, KWATERA
130Î) N. Ashland avo.
K. J. Wiecliecki, Oficer Rekrut.
Maks. Szubert, Sierżant.
Lekarze: l)r. A. Pietrzykowski —
10—12 przed południem.
Dr. L. Szumkowski, — 3-4 po pol.
I)r, B. Klarkowski — 4-5 popoł.
Dr. A. Balcerzak, 7-9 popoł.
DZIELNICA TROJCOWO:
Kwatera Związku Wojsk Polskich.
1114 Milwaukee ave.
W. J. Andrzejewski, sierżant.
DZIELNICA TO W Ν OF LAKE:
Sala im. Słowackiego, przy rogu
ulic 4«mej i Paulina.
A. Miller, sierżant.
Dr. P. J. Łownik.
DZIELNICA SOI TH CHIGACO:
.Sala parafialna Niep. oPcz. Χ. M. P.
Commercial i 8Sma ul.
P. Olech, sierżant.
Lekarze: — Dr. R. Lenard.
Dr. J. A. Stefański.
DZIK LNICA BRIDGEPORT :
Lokal pnr. 3135 S. Morgan ul.
S. Baliński, sierżant. .
' Pr. M. C. Goy.
DZIELNICA WOJCIECHOWO I ÀN
NOWO:
Sala parafialna św. Wojciecha.
Lekarze: — Dr. E. Napicralski.
Dr. A. Caija.
DZIELNICA KAZIMIERZOWO:
Lekarze: — Dr. S. W. Parowski.
I)r. .1. 11. Łuczak.
DZIELNICA KEXSINGTON I SĄ
SIEDNIE DZIELNICE:
Lokal przy roku ulic llH^-j i Indiana
ave.
Jakób Iïzdek.
Dr. łazarski.
DZIELNICE CHICAGO IIEIGHTS:
Sokolnia przy Shield ul.
T. Skufca.
SUIJCENTRUM ». 2. Ν A LA Κ Ε CO.
Gary, Ir.d. 1705 Broadway.
S. Wiosimki, sierżant-organizator.
EAST CHICAGO, IM).:
Jan Krupa.
HAMMOND, IND., liOHMAN I
STATE LINE:
J. Świerczek.
Dr. lï. O. Ostrowski.
WHITIXG, IND.:
Lokal pnr. î;33 Schrage ave.
J. Dostatny.
INDIANA IIARÏÏOR, INI).!
A. Krajewski.
Dr. L. Ostrowski.
Nie V/styiîz siç!
Gdy powracasz do rlomu ze érfi<J«
ir!.c«cia, ze składu, ofisu lub fabryki,
Kup sobie DZIENNIK CillCAGOSKI
I śmiało czytaj w tramwaju lub wa
gonie.
DZIENNIK CHICAGOSKI można
stale nabywać na następujących ua·
rożnikach:
Slate 1 .Madison — przed składem
departamentowym „Boston Siore"
- State i Madison — przed apteką
firmy Buck and Kayner;
Siato i Madison — przód składem
departamentowym firmy Carson,
Pirie, Scott and Co.;
State i Quincy;
State i Van Burenj
State i Harrison;
W abash i Huirison;
Van Buren 1 La Salle)
Adams i La Salle;
Adams i La Salle;
Washington i La Sali·}
Randolph i Dearborn;
Washington i 5-tJb av·.
Ρ(ι«Ι!Ι|Κιι]ριι prirf » — Czvtaj ρ||η|·
ogłoszenia co»î rut>ryk* α·
•ZQuitach DZlKNNlK A t?HJ.W OOSK liv
Ο
— Baczność Tow. Sokół Polski
Zgoda gn. 192 Z. S. P. odbędzie
przedroczne%posiedzenie w piątek, d.
14go grudnia, o godzinie ósmej wie
czorem, w sali J. Tomasika, Robey
WVM«ł
1
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochńszy syn i
brat nasz
ś. r.
Stanisław Hojnowski
po krótkiej lecz ciężkiej choro
bie, pożegna! się z tym światem,
opatrzony św. Sakramentami, d.
Sgo grudnia, 1917 roku, o go
dzinie 8mej wieczorem, przeży
wszy lat 31.
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę, dnia 12go grudnia, o godzi
nie 9tej rano, z domu żałoby p.
nr. 1222 Noble ul., do kościoła
św. Stanisława Kostki, a stam
tp.d na cmentarz św. Wo<ciecha.
Na ten smutny obrzndek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Icjnncy i Leonom Hojnowscy
rodzice, po?ostają w krn'u; —
Maryanna, Rozalia I Paullnn,
siostry; Imiacy i Bolesław, bra
cia; Paweł Soiiwoda i Stanisław
Rroderek, szwrj^rowie; Piotr
•Brzostek, Wiktor Iksiński i
Franciszka Lesińska, kuzyni, —
wraz z całą familią.
Pogrzebem zajmuje się Fran.
A. Brandt, 1241 Noble ul. 11
ul., róg Webster ul., ponieważ sg. waż
ne sprawy do załatwienia 1 wybór
admlnistracyi na rok 1918. Obecność '
wszystkich druhów jest konieczna.
Czołem! — A. Mlkrut, prezes; Stan.
Młowskl, sekr. prot.
drobne ogłoszenia
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1034 N. Ashland ave.
Poszukuję pokoju z wiktem. 216 So. |
łiulsted ul. St. Reichter. 12
POTRZEBA panów na mieszkanie.
1133 Milwaukee ave.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka— J
nie. Zgłosić się po 7mej wieczorem.
1G40 N. Itobey ul., 2gie piętro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1045 Milwaukee ave., 2gie pię
tro.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 717 N. Racine ave., 2gie piętro,
front.
DWA flet do wyrentowania naprze
ciw szkoły i kościoła. Telefon Albany
7101. Jasiński
POTRZEBA dziewczyny na mieszka
nie. 1448 W. Chicago ave., na dole,
Iront.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 1513 Pry ul.
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 13.%l) N. Paulina ul., front, na
dole.
POTRZEBA galwanizatorów do go
rącego galwanizowania. Zgłosić się
Illinois Malleable Iron Co., 1809 Di
versey Parkway. 12
WIELKA chicagoska korporacya po
trzebuje doświadczonego stenografi
sty lub stenografistki, który możo
się zająć polską korespondencją. —
Zgłosić siy lub pisać Fore:gn De
partment — Pokój 1550 McCormick
bldi. 12
POTRZE"A uczciwego m?żczyzny do
departamentu anraw zagranicznych
(foreign) w Chicagoskiej fabrycznej
kompanii z kapitałem przeszło trzy
miliony dolarów. Odpowiedniemu
mężczyźnie modemy ofiarować ργο
pozycyę w której może zarobić z na
szą pomocą więcej pieniędz" aniżeli ;
zarobił kiedykolwiek w jakiej innej |
pracy, jeżeli jC3t inteligentny, ucz- .
ciwy i energiczny, mofemy zapewnić '
o powodzeniu. Angielski język nic
konieczny. Zgłosić się lub pisać Eo
reign Departament — Pokój l.V'O !
— McCormick Bldg. 12 ι
Po-rzeba Dziewcząt lo
"Core Ro^ni" pracy w
ras ej pracowni ca 15ej
ui. i Cinal. Zglosx îi§
do biura trący
CRANE CO.
4Qia u', i So. Kedzie Av
POTRZEBA do fastrygowania dziur \
oko!o ramion. 2037 Wabansia ave.,
2gie piętro. 11 i
POTRZEBA kieszeniarek do fastry- j
gowania kenwesu, ,top* prasowników |
l do prasowania ta^my na kantach. !
i Dobra zapłata, stała praca. B. Kup- j
penhcl.ner and Co., 22ga i Western
ave. 12 '
i
! POTRZEBA kieszrnk.rek przy su Γ
Ι .lutach, także knwcfiw, Perîstc'n
• and Co., 15-1 Milwaukee avc. 12
ΡΟΤίΙλ'ΕΒΑ ręcznych ściegarzy przy
I skórzannych wyrobach. Dobra zapla
ta i warunki. Zgłosić sio zaraz. —
Taylor Trunk Works, 678 N. Hal—
sted ul. 15
POTRZEBA rzcźnika. 1512 North
12
ave.
POTRZEBA gospodyni i służącej na
plebanii, dobra zaplata. Zgłosić się
listownie pod literą. X do adm. Dzień
nika Chicagoskiego. 12
POTRZEBA praczki. 104 4 N. Lin
coln ul., wchód z frontu, drugie pię
tro.
POTRZEBA dziewczyny na .spécial'
maszynie, wykończark i dziewczyny
do czyszczenia przy spodniach. 1811
Ellen ul. 12 |
POTRZEBA do przyszywania guzi
ków doświadczonych przy męskich
paltach. 544 W. Ohio ul., 4te piętro.
12 i
POTRZEBA do szycia ręcznie, przy
szywania guzików i wykończarek —
przy spodniach. 1714_West Division
uh 13
POTRZEBA do robienia kieszeni i
do wykończania przy spodniach. —
Goldberg Bros., 1934 W. North ave.
13
POTRZEBA kucharki na drugą rę
kę, dziewczynę do mycia naczyń, —
musi być doświadczona. 1139 N. Ash
land ave.
rSURA PRACYT! :
Itl ZPł.AT.NE STANOWE
Uli KO hTUĘCZUN.
(ILLikOii FI EE EKPLOYîûENT
UiiCES)
5:1(> î*o. iit-arliorn *tr.
ma do rozdjuwa t).si;<e ratriidulcn
tvbze-kicuo rou^łiju roiiot mkoiu l rze·
UiieoliuKuui, juk i !
liietoni, tak w Chicago jak i puza itiu
stem. Obalana zupetiwe uc^pi..uia uk
dla pracodawców jak i Ula poszukują
cycli pracę. Niema %ailu>cli zuUtrgûiv
robotniczy cli w miejt»caclj, gdzie to
biuro etręczy pracę. Zgła-szać się moi j
aa pod powyższym adresem osobiście
od seleny 8 rano do 4 popołudniu,
albo telefonować od 7 rano do 5:;)0
popołudniu. Telefon: Wabash (UiJO 1
ι
PRACA.
POTRZEBA DOBREGO C1H.OPAKA
ZGTOSTĆ SIE DO ΑΠΜ. JZiENNI
KA rilTCAGOSKIEGO.
POTRZEBA do Qbdzierania tytoniu
muszą być doświadczone i do ukła
dania owijek „bands"' na cygary. —
$9 i wyżej, stała praca, dla odpo
wiednich. 1716 Po!k ul., blisko Pau
lina. XXX
POTRZEBA dziewcząt do przyszy
wania guzików na Singer maszynie
i na innych maszynach przy wojsko
wych spodniach. Zgłosić siy pnr. 14S2
Milwaukee ave. 11
POTRZEBA dziewcząt do czyszcze
nia wojskowych spodni. Dobra za
płata. 14S2 Milwaukee ave., 2gie
piętro. H
POTRZEBA do nauki prasowania na
czysto. 2153 Milwaukee ave. 13
POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa
brycznej roboty przy ,,spring cu
shions", dobra zapłata. Valentine
Seaver Co., 1727 Sedgwick ul. 11
POTRZEBA operatorek na .power'
maszynach do szycia przy kenweso
wej materyi. Théo H. Bearse and Co.
1729 N. Winchester ave. / 14
POTRZEBA operatorek przy suk
niach, pierwszorzdęnych tylko. 1231
N. Ashland ave., z tyłu. Ross. 12
POTRZEBA operatorek do pracy w
nocy na .power* maszynach do szy
cia przy robieniu kenwesowej mate
ryi. Podwójna zapłata. Dobre rodzi
ny, 5 nory w tygodniu, doskonnłe
warunki. Thcodore H. Bearse and Co.
1729 N. Winchester ave. 14
POTRZEBA młodej dziewczyny do
pomagania w ealonie, krótkie godzi
ny, dobra zapłata. Zgłosić się po
między 12tą a 2g.ł. — 2200 West
Austin ave. 11
POTRZEBA dziewczqt do lekkiej assem
Idy pracy doświadczenie nie wym:iga
ne. Justrite Mfg. Co., 120U1 Southport
aV(>. 11
POTRZEBA dziewcznt do sortowania
I do pakowania rękawiczek. Roi lanco
Glove Co., 2.100 W. Chicago ave. 11
POTRZEBA DZIEV/CZ.\T 1)0 LEK
KIEJ ASSKMBIA' PRACY, DOSWC II)
CZEXIE Ni Ε WYMAGANE. -Il !S
TłklTE Ml'G. CO., 20ui JSOLTlIi OKT
ΑΥΕΜΈ. 14.
POTRZEBA dziewcząt do iastrygo
wania kantów i do fastrvgowanin
dziur około ramion, przy męskich
surdutach 1531 Tell pl 12
POtRZEBA balwierza na soboty od
godziny 2g'ej i niedziele, 2054 W.
11) ta ul., zaraz przy Hoyne ave. 12
POTRZEBA prasowników przy mę
skich surdutach. 1171 Milwaukee av.
12
POTRZEBA kobiety do mycia naczyń
7:«0 rano Jo 4::>0 popołudniu, tak/.e
,,floor girl" 1 dziewcząt do zbierania
ze stołu. 1207 N. Dcarbor ul. 11
POTRZEBA dwóch porterów do pra
cy w restauracyi. lie!ma Cafeteria,
02G Irving Park boul., blisko B'.oc/T
way. 11
POTRZEBA mężczy?ny do roznosne
nia cyrkularzy. Dobra zaplata, [ućt
kie godziny. Zgłosić się Pokój 20u—
201 — 3G W. Randolph ul. 11
POTRZEBA st: rsze^o c:łov.'ioka oko
ło domowej roboty. ll<4y Michigan
ave. 12
POTRZEBA dziewcząt do mycia na
czyń. Godziny od 7ej do lej, wikt.
Niedziele wolne. $7 tygodniowo. —
A. Weiss and Co., 17G W. Adaias ul.
12
POTî''' VîA pracownika prry suk—
niach. 1-.51 N. Ashland ave., Β. Rosa
— z tyłu. 11
POTRZEBA ,.bandées" przy rękawi
czkach. 2 Γ.0 0 W. Chicago ave., Rc
liance Glove Co. *11
POTRZEBA balwierza albo na wie
czory. 1717 S. Paulina ul.
POTRZEBA kobiety do mycia naczyń
— 1059 Milwaukee ave.
fotrzebî Górników.
do węgla w Kentucky z familią lub
samotnych. Przejazd darmo po 3ch
miesiącach pracy. Ofis darmo. Bliż
sze szczegóły 30 So. Canal ul., 2gie
piętro. 15
POTRZEBA portera w podeszłym
wieku do salonu. 2021 N. Hoyne av.
12
POTRZEBA dziewczit do robienia
dziurek ręcznie. 1815 W. Division ul.
POTRZEBA starszej kobiety do ba
wienia jednorocznego dziecka. 1237
Cornell ul.
POTRZEBA policyantâ do banku w
wieku 35 do 50 lat. Posada stała.—
Musi mówić dobrze po angielsku. —
Znaję.cy język litewski ma pierwszeń
stwo. Aplikacye przyjmuje L. Drwen
ski, Peoples Stock Yards State Bank
Ashland ave. i 47ma ul. 13
POTRZEBA klerka do składu rzeźni
czego. 1908 Armitaige ave. 12
POTRZ*EBA prasowników na szewki
i podprasownika przy spódnicach, do
świadczenie nie potrzeane. Kahn
and Rosenthal, 1714 W. Division ul.
13
POTRZEBA maszyniarek i maszynia
rzy przy spodniach. 154 0 N. Ashland
ave. 15
POTRZEBA operatorek przy suk
niach. 1123 Ashland ave., 3cie pię
tro.
POTRZEBA do robienia podszewki i
do szycia rękawów przy surdutach.
Perisiein Co., 1521 Milwaukee ave.
13
POTRZEBA dziewczyny Ίο mycia na
czyń. 2746 W. łiiini.»oa ul. 12
POTRZEBA d>:i wcz; t lub kobiet do
mycia naczyń. Dol»ra za p' a. Zsio.-lć
się zaraz. North-Weeu-. u Lundi
Room, 1456 Milwaukee ave. lo
POTRZEBA doświadczonych praso
wników przy spo inicach zaraz. —
Kahn and Rosenthal, 1714 W. Divi
sion ul. 13
POTRZEBA do fastrygowania dziur
około ramion ręcznie. 1231 No. Ash
land ave., 2jrie piętro, w tyle. 12
P"ACA.
lO'j'TîZHBA kîriïzcniarek, ^cîoçarck
i ,io;nors' przy hpodnlacli. 1 ^o 1-33
Ν. \sliîrrc! ave. 13
ΙΌΤΚΖΕί Λ kolio'.,· do tzyszczcnia
do:uu. 3Ó71 Armuage ave.
PC.'TZIir.UA dob;·. ;.) bal . I^rza. —
J 4 »i Biackhawk ul
POTRZEBA panier.ki pr~· ) 20to
letniej jako buciialterki ( Loo. -keep
ei ^ i do pilnowania dokto.· vkii?j po·
czeka i ni i przyjmowania pa yentów,
i.ai.a kióra ma dobrjj szko·", oraz
mówjąca po polsku i :ii'Tnfc!:u, sta·
Ja praca, zapłata S12. 1'o. na o obi·
śtie lub listownie zgłosi - do dr
Franklin Carter, 120 S. Siu^t ul., —»
Cily.
12
Potrzeba doświadczonej kol/e'y le
mycia naczyń, od 5i«j \\i<· '■■·■ r.·, do
12itj w nocy. 2UÔ2 W. Di » iSiu.i u!.
12
rfipfrn ϊ SPP
ri ~* r> « '7
I i : v

Wvoczvczcni Pieniądze
V v
— Na Pier\v<«zv i Druî'i T'or^eci
Κ l'ΓΙ'.1Κ VOlîCKi/T". N«!TY.
TA Kil. MIMIMkTY.
TEOHL STAN
1026 r>liłwaukee Ara. Telefon Mooro· 702
POŻYCZKI.
Ja robię pożyczki na dru-M 1 trzeci mor·
go··z w kilku golzinach po zawiadomle·
• u i u. Tylko ζ,-rł «szenio przekona was, li
nasze raty sa najniższe w Chicago l na
sza metoda spłacania Jest najłatwiejsza.
Możecie uplatać w małycii tygodnie'—
wycli, miesięcznych lub rocznych spla«
lach. ΛΗΤΙΙΙΗ liHK'i.M:.
I Γ.Τ!» Ml LWA l li I : I : A v E.
PoUflj ;;(»0. Olwartf wirciiiraml
KZADKA srOSulîNOSC
Zmuszony do sprzedania ozdobne .Jak
nowe >neb!e, z pięć pok^Jowe^o aj«ar
tamentu za wielki baranin. $!:*."» par
lorowy garnitur $-0. Najnowszego sty«
| lu meble do jadalni i sypialni, - ozilob·
I ne dywany, 3 obrazy oiejne it 1., także
j· £i»25 fortepian z - "> let ι i a gwaraucy$
j $115 i $25o gramofon z warto ciowyml
J rekordamy z.i ?"»5. Wszystka używane
I tylko 10 ty^oîni. ::gl.j«cie «i·.· zaraz. —
I \Vain się opłaci z'baczyć niema różni
cy łjd^io ulie.i^lcucie.
Uezyiîencya:
1922 S. Kod* Je Avenue.
1 "t
'L·* -Ά- O L·
KALENDARZE GWIAZDKOWE wy.
ι rabiumy tanio, prędko. bufc North
! Ashland avc. 12
ZA $05 kupicie mój $350 fortepian.
Fortepian jest tak do' y jak nowy.
• Sprzedać i:o muszę w tym tygodniu.
Z.^osii sio p"r· 16C1 W. Ma lison
ul., rur Ashland boH., do składu i
1 zapytać si·? o fortepian pani Smirh.
i Otwarte wieczorami do Dtcj. 11
! M L'DLE na cprzedu/.. 921 Lincoln ul.
11
|||[r ^
NA SPRZI DAŻ tjnio Lalwiernia p.
j nr. 1412 CornclI ul. 11
ΧΛ /.PR'^'DA'i ST'*'!1 n rvy pktyor for
i teplan 10". — ?200 nowa Yictrola
Λ Π0 i 7 pokof no we meble. tanio. —·
172H Humboldt Loul., blisko North
! ave. . 11
SPRZEDAM wlssno.-V·, 2 ri'trowy, 5
pokojwy dom i Iota w dobrej pol
skiej okolicy, bl d:o nowego polskie
go koU-'o!"., 7. powoda -.v., ja: du na
v;ic$. 2 -5 "■ S. Rawy rr ave. Ζχίοείδ
| Pię 25Ó1 S. SpauMinfî ave. 14
Τ V? lCHO'"V^2i-;T
Λ V Ό i V - L 'J
I Nij'epsze ρrur*a i wyborne frrr.-.y,
i 10. 2<i, 40 nkvowp ·.·. czysto polik'ej
: okolicy i pi'7.y ml:?.'cl.·;, η ?-.!■: a eona,
j dogodne warunki, iuz zaraz po in—
' foiaiacye na adr^s:
S. 1. SZATKOWSKI
j W usmk··*» Slati* ffonk
U KUi.nUiLv'C, Vv Îj.
' NA SPRZEDAĆ h'b wy^ierżawię
skład, murowany dcm, lVa piftra na
kamiennym fund:, τ e*-c.'e i murowa
: ny ΐ:ιπΐ2. Cena — 2147 Greca
j wieli ul. 12
PIEC na sprzedaż 1020 W. Division
ul. 11
Pożyczki Reanoćciowe.
Wypożyczamy pieniądze na pierwsze
morgocza na niski procent i liczymy
ma!e komisowe.
jHjinfli m'a Gank i,!erpzo':y
1322 W. Chic?p Avenus
Telefon HumboMt 17:ï i 174.
Otwarło co v.ie";:.a· do godziny SJtcJ
oprócz piątku.
NA sprzedaż 2 !ó.':ka, piec i stół ku
chenny. 1139 X. Robey ul., 2gie pie
li o Zgłosić się wieczorom.
SALON do sprzedania w pol
skiej dzielnicy, w bardzo dobrem po
1 łożeniu, sprzedam z powodu w^jaz
! d^. 1700 S. Paulina ul. ' 12
Koń, wóz i puszorki na sprzedaż." —
j l;>l.i W. Huron ul. 14
KUCHENNY piec na sprzedaż. 1S42
Wabansia ave.
MEBLE na sprzedaż. 1ϋ2ΰ W. Divi
1 sion ul. 15
NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe, ta
• nio, 2 piece ogrzewacz i kuchenny.
Zgłosić się po 7mej wieczorem. —
i 1Û4 0 N. Robey ul., 2gie pilro. 12
I "·■ " rv- .'V '·>·.. ..·* · - - -Uimm
I NA SPRZEDAŻ piekarnia lub do
wynajęcia ze skład -.a w »»o!> itlcj o
koiicy przy Irvi;:g Park loul., sprze»
! daję z powodu siaiości i je te.a sa
motny, no.·, y du/.y pie·", w ε;.:· I kie u
rzr«d zenie, dobre wyrobione niiej3ce,
sprr dam tania. Zgłosić si? par. 21)28
ΛϋΙν aukee ηve.
linczu»/.'ί· μ«·(Κ'erniiy. Na sprzedaż
g;ookr?g-.v. .ie t.u> tio r. do go
Z* 'o i·'· s'. 15Ί.'ο W Wallon
•il . n i âri'fjiem w tyle.
-ι··*·. Tm
ΓΙ'X k'j.h.'D.iy uj sp.zcuai. 1024
. k}Up<-· iui ui. 12
ΐ ^ Ł , ,·!»·« Γ 1 . · U ι j i t'2
Wypo jezut.. piesi·, dze na tli u la
mo (Jecza, >:a łat» e * ł: ;!aty i liczg
maie l.o.iiXLO^'e. Pisnl^d^e wypłacam
w dv. óch ( lach. ,
Marek Kraus,
11)22 W. Chicago Ave.
Biuro otwarte co wieczór do godziny
9tej prócz piątku.

xml | txt