OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 07, 1918, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-01-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Ι ΙΓΖΒΛ SPORTOWC ÓW ZABITYCH
LI Β&ΡΟΚΛ UCCZONYC Η PODCZAS
ROKI 1917.
^ © X'
Jak wjsaędzle tak 1 w sporcie trafia
ją się wypadki zabicia lub okalecze
nia sportowców biorących udział w
różuych gałęziach sportu. W pierwszej
koluoiuie podajemy nazwy różnych ga
łęzi sport η w których zaszły wypadki
śmierci lub okaleczenia, w drugiej zaś
kolumnie p*nl litera ..Z" podajemy licz
l>ę zabitych, zaś w trzeciej kolumnie
jkhI litery ..R" podajemy liczbę okale
czonych czyli rannych podczas roku
zeszłego. Xajwlçcej wypadków śmier
ci było podczas (Holowania l pomiędzy
bicyklistami i motoreyklistami.
Z. R.
Piłkarzy* 14 27
Oraczy w piłko nożną 1.1 41
Hyeykłistów i motorcyklist. 211 tktti
IMęśeiauzy ...
Craczy w piłkę koszykowy 1 Ô
Jeźdźców na wrotkach ."i o
Zapaśników j ...
Dziokejów 2 ...
NA POLO WAM
Z. Ii.
W ludlana 7 11
Missouri
« .eorgia 4 2
. I.oulsiana β °
Ohio Ί ®
Colorado 1 ···
Wisconsin ■*> 1
Texas δ , ^
Washington 2 · 1
Michigan. 1,Ί 24
N'orth Caroline 1
Maine - ···
Minnesot ta. 1 1
Oregon ^
Kentucky 6 3
Illinois 11 12
Californie 4 ®
Iowa ·* *
Massachusetts 2 . 3
Arkansas 1
Virginia 1 ···
Nevada 1
J<outh Dakota i 1
l'Iorlda \ 4 i ···
Pennsyl vania. 3 4
I»Ktrict of Columbia 1
Λ la l»a tua 3 ···
Tennessee 1
South Carolina 1 2
Kansas l 1
Nebraska **
Delaware 1
New York 1 1
New Jersey 2 1
New Ilampshire 1 ···
Χ θ
DZIENNIK CRICAGOBin liai»·
rcz» więcej drobnych ogłoszeń, aal
tell wszystkie Inne dzienniki polski·
y Chicago ra^eaa wziet*.
Pozbądźcie sis Chorób Nosa
Utrudnione oddy
chanie jest przyczy
ną wiele dolegliwo
Sei 1 bezsennym no
• y. Katar, gruczoły,
r.Ît;9te kichanie, wy
dzielanie flegm v, —
Avszystkie ta nieprzy
jemne dolegliwości a
takować was będą.
jeSli macie nos wasz
—: a w zaniedbaniu. Ja le
czę wszystkie choroby nosa i uwot
wlę was od lekkiego przeziębienia
■ię. Poradźcie się mnie.
Oimsaicie Int na State ulicy.
W tym czasie wyleczyłem tysiące
moją praktyczną metodą: bez bólu,
be* noża. bez medycyny. Ja gwaran
tuję wyleczenie jakiejbądź choroby
noia t usunięcie przeszkód, i posta
wienie was w taki stan. ze płuca \va
sze będą oddychać świezern powie
trzem. Ja uwolnię was na zawsze od
tych nieprzyjemnych, zdrowiu szko
dzących dolegliwości nosa. Utwe,
mterne warunki dla wszystkich. Po
rada darmo.
Mikir vrais stan pod'u ς niniejszego
Jest oddech wasz nieprzyjemny?
Macie nos zatkany?
Czy chrapiecie w nocy?
Plujecie flegmę? ^jtîâ
Czy ciecze wasz nos? ' >MX)
Musicie często kichać? '
Macie ból głowy?
Czy śpicie z otwartą gębą?
Gdy w razie jesteście obclążefłl
Jednym z tych symptomów, ldźcl·
czemprędzej do specyalisty.
F. O. CARTER M. D.
Speryaliata 6 et. uun, uoaa ł gardła.
120 S. State ul. aa pAlaoc od akładu
The Fair.
Godxiayi od 9 do 5; w aledalelę
od 10 do 12.
DENTYSTYKA DARMO.
Mała opłata u materyał tylk»>
Płyta zobAw fS.OO do 94.00
Złote korony fZ.00 do 04.00
Plomby 3So do 75e
Wytnijcie to ogłoszenie. NI· b«dsi·
>1« ukazywało re«ularn!e.
XATIOX4L iCHOOL OF
MECHAXfCAL DEXTISTRT.
ZOO Se. Webuk Ae.
J. H. OLSON
Ogrzewanie parą i gorącą wodą.
Ogólne reperacye i przerabianie
System wentylacyjny
40IÎ3 State Ulica Chicago.
Dajemy obrachunki na żądanie.
Telefou Oakland 1441
FRANK KLAJDA
KONTRAKTOR BUDOWNICZT
Buduje dom?, szkołł. kościoły 1 hale. Robi roz
maite przeróbki ora» reparacye.
Ceny bardzo umiarkowane.
IMl Nekle al., rdg Blackhavk ιΐκ;
Telefón Harmałket ΓΤ73
âl
McShjne Bell Foundrv Co
BALTIMÓRK, MD.
Dzwony koéciehw, diwonkl
diwlfcin· ! _ Meraoryeljr
olcha . β|»#'·τ·Η»οί«Ι·
OR W. β. SCMRAYER
, POLSKI LEKARZ I CHJRUWQ
tpacyainie ws wiz y st kich chorobach nn«cxyx>
kobiet i dzieci.
mon Noble ui. Tel Monroe IBM
* Codi od Mej rano do itr wiec*.
PIĄTKA „TERRAPINS" WYGRYWA. !
X © X ·
W sali gimnastycznej w szkole wyż
szej Emersona piątka ..Terrapins" —
składająca s i ν z graczy polskich po
konała ubiegłej soboty wieczorem pią
tkę rywali p. n. ..North Encls" punkta
mi ."V4 do 11. Cyfry takie:
TERRAPINS: —
Woliński. R. F.
Schefler. L. F.
Czajkowski. C.
Grzywiński, R. G.
Żarek. Ii. (.i.
NORTH ENDS : —
Quinn. R. F.
Swison. L. F.
Siustele. R. G.
Quon, C.
Aager. L. G.
Koszyki zdobyli — Woliński 13: —
Scheffler 8: Czajkowski 5: Grzywiń
ski 1 : Qninn 4 : Ouon 1.
Jeden wolny rzut zdobył Quinn.
3 X © X @
KOŚCIUSZKOWCY POKONALI GRA
CZY Z KLl BI POLSKO-AMERY
KAŃSKIEGO.
X à X
Jedenasty z rzędu kontest zdobyli
ubiegłej soboty wieczorem pracze w
piłkę koszykową z klubu ..Kościuszko
Mercuries" pokonawszy praczy lek
kiej wagi z klubu Polsko-Amerykań
skiego punktami 2."» do tf Cyfry:
KLl Β KOŚCIUSZKO: —
Iwański, R. F. ·*
Cold, Ii. F. .
Weepe. C.
Christian, R. G.
Hudson. L. G.
P. A. A. C.: —
Colt (?), R. F.
Czerwiński, L. F.
Nowicki, C.
Sosnowski, R. G.
Krim (?), L. G.
Koszyki zdobyli — Iwański 3: Colil
Ô ; Weege 3 : Sosnowski 3.
© X © X ©
PIĄTKA Z KLUBU „POSTAŁ" SPI
SAŁA SIĘ DOSKONAŁE.
X' © X
„Postał Imps" — piątka reprezentu
jąca klub atletów p. n. „POSTAŁ A.
C."' pokazała swym rywalom z klubu
..Seward Mercuries" jak to się gra w
piłkę koszykową na Kautowie. „Imps"
wygrali punktami 22 do 16 dzięki spra
wnej grze Simuniiha i Cochrane'a. Cy
fry :
POSTAŁIMPS:—
Simunicb, R. F.
Cocbraue. L. F.
Richards, C.
Andrzejewski, R. G.
Cicbofi. L. G.
SEWARD MERCIRIES: —
Deaus, Ł. F.
Donahoe. R. F.
Bennett, C.
Santry, Ł. G.
Murtaugh, R. G.
Koszyki zdobyli — Simunlcli 4;
Cochrane 6; Richards 1 : Deans 1; San
try 1.
© X © X ©
LEWIS POKONAŁ WŁADKA.
Z Savanagh, Georgia donoszą. iż
tam odbyła się dnia 4-go b. m. walka
w stylu Grecko-Rzymskim pomiędzy
Strangler Lewisem a Władkiem Zby
szko. Władek zobowiązał się rzucić Le
wisa dwa razy w 73 minutach czego
w czasie oznaczouym nie dokonał. Le
wisa ogłoszono wygrywcą.
© x © x e
PIĘŚCIARZ MAŁECKI W SŁUŻBIE
WI JA SAMA.
X © X
Pięściarz chicagoski, Małecki (alias
SPIKE KELLY) radby stanąć do wal
ki mi»że ostatniej z Young Denny'em.
.uamM uurguaj yrajjfi.v zusmi uu
korpusu awiatyczuego Wuja Sama i
dlatego żąda aby menażer jego, Doe
Krone wystarał mu się o kilka walk
przed odjazdem do Houston, Texas,
gdzie trenować się już będzie tylko do ]
walki z kajzerem.
© -X © X ©
W ŚRODĘ POSIEDZENIE NOWEJ LI
CI KOSZYKARZY.
W sali „Northwestern Settlement"
przy Noble ulicy odbędzie się w pr*y·
szłą środę wieczorem posiedzenie me
nażerów uowo zakładającej się ligi
graczy w piłkę koszykową i tych któ
rzy radziby do ligi tej należeć. Liga ta
znana będzie p. n. „Inter-Settlement
Basket Bail I^eague" a piątki do niej
należące będą podzielone na dwie dy
wizye podług wagi graczy — 115 fun
towe i 123 funtów. Pierwsze kontesty
rozegrane będą w przyszłą sobotę, dnia
12-go b. m. Grać będą:
Christopher Hoùse w sali Associa
tion House.
Henry Booth w sali Chicago Gom
mons.
Northwestern Settlement w sali
Bohemiau Settlement.
Kii Bates House w sali Hull House.
Marcey Center w sali Olivet House.
Menażerowie których piątki radeby
należeć do ligi tej proszeni są o zgło
szenie się do G. M. Wallmera, pnr. 42
South Wabash ave., lub też przysła
nie delegatów na środowe posiedzenie
Kto chce czytać najlepsze co
izienne pismo polskie, nieci, sif
cda do pana F .M. PAWOLL,
naszego agenta <ia Duncan i oko*
iicę i zaabonuj· «obie .Dziennik
Z Koncertów kapeli p.
T. Wrońskiego.
7t miasta do miasta, z jednej miej
scowości do drugiej, jak ów legendarny
żyd wieczny tułacz stale się „mufuje
my".
Zazwyczaj po koncercie — jaki koń
czy się krótko przed 12tą w nocy ; a ja
ki zaczyna się o godzinie 8#j wieczo
rem — wszyscy tak muzykanci jak żoł
nierze są tak całodziennem ..mufowa
niem" i pracą w czasie koncertu z sił
wyczerpani, że o niezem innem nie my
ślą jak tylko o łóżku.
Λ nie zawsze ogranicza się czynność
na samej wędrówce i koncertowaniu,
bo od czasu do czasu, tu i ówdzie, ko
pcia od czasu do czasu łącznie z miej
scowymi Komitetami Obywatelskimi u
rządza pochód w dzielnicach polskich
a nawet obconarodowców by przez to
ściągną»* na koncerf jak najwięcej lu
dzi. Rozwijamy wówczas własne sztan
dary, gwiaździsty amerykański i pol
ski z białym orłem. Niosą je żołnierze
ochotnicy — jacy kroczą na przedzie
a kapela rznie marsze od ucha. Cliłop
ey, wyprostowani jak struna trzymając
tempo, maszerują jak starzy wojacy,
czern na siebie zwracają powszechną
uwagę wszystkich t. j. i swoich roda
ków i obconarodowców. a zwłaszcza
chłopcy ostatnio z obozu przysłani, nic·
mundurowani na wzór czwartaków w
konfederatkach na głowie.
Niebieski kolor mundurów z arna
rantowemi wyłogami (u muzykantów)
na tle śniegu pięknie się odbija co ca
łości „parady" dodaje więcej powabu i
uroku, a naszym tak do uczuć serdecz
nie przemawia, że widzi się ich łzy w
sercach, łzy szczęścia i radości. Xic dzi
wnego, boć to nie wojsko malowane, to
już nie „pułki" i bataliony „kanonie
rów" piknikowo-barowycb. ale napraw
dę wojsko polskie, które dzisiaj na ró
wni z innemi narodami tłuc idzie ścier
wo szwaba, a tłuc go tam, gdzie go
tłuc można to jest we Francy i !
Publiczność nie szczędzi więc im o
klasków, tak podobają się chłopcy wszy
stkira, t. j. i naszym i obcym.
Po koncercie — jak już wepomnia
łem — odpoczynek, kładziemy sic do
łóżka, po to. by wczesnym rankiem
danq miejscowość w której wieczorem
koncertowaliśmy — pożegnać i dalej w
drogę do drugiej miejscowości ruszać
— i w dalszym ciągu swojską, ludowa
melodyą „Idzie Maciek bez wieś z ki
jakiem za pasem", budzić ducha naro
dowego wśród szerokich mas ducha na
rodowego wśród szerokich mas naszego
społeczeństwa na Obczyźnie i zagrze
wa·*· bra«'· naszą. tak śpiewem (p. T.
Wroński) jako też przepiękną grą ka
I peli, a nie mniej żywem słowem do
l pracy do czynu tj. tworzenia Armii
Polskiej.
A trzeba bowiem wiedzieć, iż p. T.
Wroński twórca kapeli Armii Pol
skiej, objeżdżającej kolonie polskie w
Ameryce, jest nie tylko niezrówna
nym o sławie światowej, śpiewakiem,
ale i utalentowanym mówcą, posiada
jącym niezwykły dar przemawiania do
naszego ludu. czego dowodem rekruci
i królewskie, że się tak wyrażę — o
fiary składane na koncertach p. Wroń
skiego.
Pan T. Wroński swoimi koucertarai
w Ameryce w obecnej dobie oddaje nie
ocenione usługi, świętej naszej spra
wie. Praca jego, pełna poświęcenia od
nosi pożądany skutek.
Koncerty Kapeli Polskiej w mia
stach jak: PhUadclpbia (15 b. m.),
Trenton. X. J. (16 b. ni.), Wilmington
Del., (17 b. m.), Baltimore, Md. (18
b. m.) a ostatnio w Shenandoab. Ha
zleton, Mt. Carmel. Wilkes liarre i
Nanticoke. Pa., cieszyły się wielkiem
powodzeniem, bo mniej więcej, kolek
towauo (Jzienule około $2,000 do .%'{.000
i po dwudziestu kilku ochotników za
pisywano do Armii Polskiej.
1 Mniej lub więcej korzystniejszy wy
nik koncertu zależy od pracy przygo
, towawczej Komitetów obywatelskich
jak np. w Wilmington. Trenton, Slie
nadoab. gdzie zapisało się 30 ochotni
ków. Gdzie w skład Komitetu Obyw.,
wchodzą jednostki jedynie dla zaszczy
tów i honorów, tam powodzenie jest
mniejsze albo niema żadnego, jak w
Filadelfii, gdzie ponoć liczą 70.000 Po
laków, a do Armii w czasie koncertu
zapisało się 26 ochotników i na cele
narodowe z Armią Polską zwtązane
skolektowano zaledwie coś około $3,000.
.Sala świeciła pustkami. Tam zaś, gdzie
członkami Kom. Obywatelskiego są lu
dzie ranie mocni na kieszeni i w buzi
a za to niezmordowani w pracy na ni
wie narodowej, powodzenie Kapeli
Wrońskiego przechodziło wszelkie o
czefciwanle. jak n. p. Trenton. N. J.,
Shenadoah a nawet Shamokin, Pa.
W pierwszej jednakże linii — tam,
gdzie koncert dopisał względem kolek
ty 1 rekruta — jest wielką zasługą na
szego W-nego Duchowieństwa, że nale
ży wymienić nazwiska zacnych kapła
nów-patryotów : Ks. Jana Dudziaka,
pro. par. św. Krzyża w Trentou, X. J.,
ks. ks. Stachowicza i Dąbrowskiego
w Shenadoah, Pa.. 00. Franciszkanów
w Baltimore i Shamokin.
Dzielnie również pracowali: W-ny
ks. CJulcz w Wilmington, ks. Monkie*
wicz. ks. dr. Godrycz i ks. Krauze we
Filadelfii, o czem jak najlepiej jesteś
my poinformowani.
Inaczej natomiast rzecz miała sic w
takim np. Reading, Pa., gdzie pewne
wpływowe osobistości noszące płaszcz
na obydwóch ramionach (na jednem
niby.... „polski' na drugim na gwałt
ze strachu przed kozą.... amerykań
ski, a pod spodem.... płaszcz austrya
cki....).
W takich miejscowościach (Reading)
powiadają sami, że „Koniowców" η
nich niema. Λ jakże, ale cóż, kiedy na
to w Chicagowie mówią : „On go wi'\
i niby lara nie „konie" — nie pomaga
ją w tworzeniu armii polskiej i niby
nie szkodzą (???) a na koncertach wy
wołują zgrzyty — jakiemi chcieliby pa
raliżować dobrą robotę.jfóż kiedy war
choł wielkiej szkody nie jest w stanic
wyrządzić chociażby stawał na gło
wie
Robota, jaką prowadzi p. Wroński
I ze swoją kapelą jest widoczny i przez
wszystkich uznaną jako Środek agita
cyjny na rzecz armii polskiej — za naj
lepszą dotychczas.
„Tezet".
ZE SERCOWA.
λ\τ ciągu tygodnia ubie
głego. odegrano kilkakrotnie
w parafii naszej Jasełka Polskie
K. Wacbtla pt. ,,Bóg sic rodzi!"
za każdym razem przy bardzo li
cznym udziale publiczności. V
rządzono tc Jasełka na skalę isto
tnie niezwykłą, a zajął się tem X.
Antoni Kłowo, asystent parafii p.
w. Xajśw. Serca P. Jezusa, nie
strudzony pracownik wśród mło
dzieży miejscowej, który obecnie
organizuje z niej Kółko Dramaty
czne. dla skupienia i prowadzenia
sił amatorskich, coraz lepiej się
wyrabiających. J.^ełka wzmianko
wane były prawdopodobnie naj
większym występem — co do li
czbV uczestników, jaki na scenie
Sercowa widziano: brało w nicli
udział z pół setki młodzieży —
starszej i młodszej, a wszystkie
role wykonano z werwą, z przeję
ciem szczercm — wszystkie też—
rzec można, wypadły bez zarzu
tu; żałować jedynie wypada, że
muzyczna strona Jasełek nic mo
gła być wyprowadzona, lak jakby
należało, lecz widocznie trudnoś
ci było na raz za wiele—z czasem
i ten brak z pewnością da się u
zupełnić. Ze starszych amatorów*;
znanych już z dawniejszych wy
- 1 — - - -1_
biçpuw — \\ ^ \> > paua
— panienki: Ewę Skwiercz, Ma
ryç i Kazimierę Pacer, Teofilę
Monicę, Rozalię i Katarzynę Sta
chacz, Helenę Buinda, Karolinę
Krzysiak i Anielę Lojas; z mło
dzieńców z uznaniem wymienia
my wytrwałych pracowników
sceny amatorskiej miejscowej,
pp.: S. Pacera, J. Dłuskiego, A.
Skwierczą, W ładysława Dłutko w
skiego, L. Królewczyka. F. Szym
czaka. L. Xowaczyka, II. i L. Ci
ciorów, M. Sądeckiego i w. i. tru
dnoby wszystkich wyliczać —
zwłaszcza młodszych, bo groma
da tego była liczna, przeto wszy
stkim razem ślemy słowa pochwa
ły i szczerej zachęty. Zaznaczy
my osobno, iż szczególnie dobrze
wykonane były role Żyda, Szata
na, Dziadka, Gaspara i św. Józe
fa, a także: Maryi, Dzieweczek
Polskich (zwłaszcza 3cia) i kil
i innych. Znakomitem dopełnie
niem tych przedstawień, które
dano w drugi dzień Świąt, w nie
dzielę minioną i w Nowy Rok,
była orkiestra, zorganizowana z
miejscowej również młodzież}*, a
grająca już wcale wprawnie i co
szczególnie miłe — grająca nie
mal wyłącznie rzeczy swojskie—
rodzime. Orkiestra ta, zorganizo
wana przez X. A. Kłowo ma wiel
kie szanse powodzenia i widoki
jak najlepszej przyszłości.
Jak widać, życie młodzieży w
parafii Sercowa żwawein bije tęt
nem i krzepi się z roku na rok : ma
młodzież w parafii tej Klub, sku
piający ją i dający jej rozrywkę
miłą przy parafii, pod dozorem,
posiada orkiestrę, już dziś bardzo
dobrą, mieć będzie Kółko Drama
tyczne... Wszystko to przciawv
są niezwykle donośne i godne ti
znania, a zawdzięczać je należy
pracownikom parafii tej — pod
przewodnictwem proboszcza, X.
F. Karabasza, który popiera
wszystkie prace owe, oraic
wzmiankowanemu wyżej praw
dziwemu młodzieży tej przyja*
celowi, X. .Vitoniemu Kłowo.
I SOKOLICE DLA ARMII
POLSKIEJ.
W niedzielę, dnia 20go stycznia
popołudniu urządzają Sokolice Okrę
gu II Związku Sokołów Polskich ze
współudziałem Komitetu Obywatel
skiego wielki Wiec agitacvjno-rekru
cyjny, na którym wręczony zostanie
przedstawicielom Komisyi Wojsko
wej wspaniały sztandar bojowy prze
znaczony dla pierwszego pułku Armii
Polskiej.
Uroczystość wręczenia sztandaru
poprzedzona zostanie poświęceniem
podczas nieszporów w kościele św.
Wojciecha, a dokona Jej Wiel. ks. K.
Gronkowski, dalszy zaś program,
składający się zprzemówień i wokal
nych numerów wykonany zostanie
na sali Pułaskiego, przy Ashland av.
i 18tej ul.
Na sztandar dli pierwszego pułku
Armii Polskiej złożyły się Sokolice
Okręgu II Z. S. P. w Am.; wykonała
go zaś panna Agnieszka Wisła, wice
prezeska Okręgu ligo.
Z OBOZU ARMII
POLSKIEJ. '
WILIA W OBOZIE.
W poniedziałek, we wilię Bożego
Narodzenia przybył do obozu szef mi
syi polsko-francuskiej porucznik Gą
siorowski. Powitanie sprawiono mu
prawdziwie owacyjne. I porucznik
Gąsiorowski wszędzie był, wszystkie
mu się przyglądał, żołenirzy o naj
mniejsze drobiazgi rozpytywał. Sam
nie szczędził im wyjaśnień i te wza
jemne wynurzenia długo trwały. Ale
wreszcie nadeszła chwila kolacvi wi
gilijnej. W każdym z koszarów obo
zowych urządzone zostało drzewko,
bogato i strojnie przyozdobione, na
stołach dymiły potrawy wigilijne. Po
rucznik Gąsiorowski obszedł wszyst
kie baraki i wszystkie stoły, z każ
dym żołnierzem łamał się opłatkiem,
do wszystkich przemawiał z tą. ser
decznością, z jaką on to potrafi, po
czein koło drzewka żołnierze śpiewali
kolędy polskie, te kolędy, które ty
le wspomnień na pamięć przywodzą
1 tak dziwnie po polsku nastrajają.
Wzruszenie też ogólne panowało, ale
Po przez kolędy przedarły się wresz
cie okrzyki silne, pełne mocy żoł
nierskiej, wiary i godności rycer
skiej: Na bój! Do Francyi! Za Pol
skę wolną, Polskę niepodległą! I
huczały te okrzyki mimo, że ofice
rowie już opuścili koszary, aby się
udać na zabawę oficerską.
GWIAXDOR OBOZOWY.
Jak wilia żołnierska była od go
dziny G do Gtej, lak zabawa oficerska
.rozpoczęła, się o godzinie Smej wie
czorom. Nic było na niej już kolacyi,
gdyż tą zjedli oficerowie wraz z żoł
nierzarai, ale za to ukazał się gwiaz
dor obozowy. Sprowadzili go ku nie
spodziance oficerów Polaków ofice
rowie kanadyjscy i oni też zaopatrzy
li gwiazdora w podarki, którymi ob
dzielił on następnie oficerów pol
skich, kanadyjskich, nie wyłączając
pułkownika i gości. Ile to było u
;iechy, wybuchów prawdziwego śmie
i Ii u lub żywego zadowolenia, trudno
cpisać, gdyż podarki te były różne,
jodii6 komiczne, inne cenne, jak się
tam gwiazdorowi podobało. Po roz
daniu tych upominków gwiazdor
znikł a rozpoczęły się tany, w któ~
r>(h w pierwszych parach hulały Żo
ry cficerów kanadyjskich z oflcera
•ni polskimi.
PODARKI DLA ŻOŁNIERZY.
Długo I choczo bawiono się w ka
synie oficerskiem a wśród gości nie
brakło członka Komisji wojskowej
na Amerykę p. Znamlęckiego. a tak
że dzielnego oficera p. Sierocińskle
go. Ale i ta zabawa musiała się rych
lej ukończyć, gdyż na drugi dzień na
ho;eństwo i rozdanie podarków żoł
nierzom. Nabożeństwo odbyło się w
budynku V. M. C. A. o godzinie 9ej
rano, poczem nastąpiło obdarowywa
nie upominkami żołnierzy. Do roz
dawnictwie podarunków pułkownik
l.e Pan przydzielił zarządcę Y. M. C.
■\. w Niagara on the Lako, dyrek
torkę Związku Nar. Pol. panią M.
Milewską i dyrektora tegoż Związku
p. Fr. Nowaka 1 p. Baker'a. Była to
praca rzeczywiście żmudna, gdyż po
darunków tych było bez liku, a przy
były one ze wszystkich niemal osad
polskich w Stanach Zjednoczonych.
Wychodźtwo polskie nie zapomniało
o ε w y cli żołnierzach i obdarzyło ich
hojnie, to też wdzięczność bez gra
nic. nie mieli oni dość &łów na jej
wyrażenie, prosząc mnie i wszystkich
któ.iy obóz opuszczą, aby jak najser
deczniej za tę wymowną pamięć w
ich imieniu podziękować. Podarki od
Wydziału Narodowego i Związku Na
ród. Pol. za $2,000 na gwiazdkę nie
L
nadeszły z winy kompanii ekspreso
wej.
W FORT NIAGARA.
Jak wyżej wspomniałem, fegroma
(|xone już tysiące nie mogły się po
mieścić w Niagara on the Lake, więc
wysłano niektóre bataliony do St.
.7 ob u, inne rozmieszczono w mieście
Niagara on the Lake jużto po do
mach prywatnych, jużto w budyn
kach ρ îblicznych, nawet w ratuszu,
resztę natomiast, około 2,000 prze
transportowano do Fort Niagara, po
drugiej stronie rzeki, już na ziemi
Wuja Sama. Popołudniu też w Boże
Narodzenie wyjechałem z dyrektorka
Milewską, dyrektorem Nowakiem i
p. /Inamleckim do tego obozu, aby
igo także zwiedzić. Stoją tu bataliony
polskie 2gi i 4ty. Urządzenie obozu
świetne, pełno wszelkich wygód. Ba
taliony polskie mieszczą się częścią
w murowanych, częścią w drewnia
nych koszarach. W jednym takim ba
raku śpi 250 żołnierzy. Każdy ma
swe łóżko, materac, prześcieradło, po
duszkę, 4 koce pomimo, że wielkie
piece żelazne ogrzewają barak, ustę
py sanitarne we wzorowym porząd
ku. cały barak oświecony elektrycz
nie, zaopatrzony w telefony i wielkie
stoły, na których żołnierze załatwia
ją swe korespondencje. Wszędzie
czystość i porządek wzorowy. Żołnie
rze polscy tak zadowoleni, ze zanu
bliwie śmieją się, lż nie mają poco
jechać do Francyi, tak im tu dobrze.
To samo dotyczy oficerów polskich.
Mieszkają w osobnych domkach, po
9ciu razem, a każdy ma osobny pokój
i telefon. Utrzymanie mają świetne.
I tu wesoło przeszła wilia ,a dzień
Bożeęo Narodzenia przeszedł tak sa
mo uroczyście, Jak w Niagara on the
Lake. Przekonawszy się, że wszędzie
jest najwyższe zadowolenie, z praw
dziwa radością powróciłem do Chi
cago.
Konstanty J. Wieoheoki,
oficer rekrutacyjny Centrum Nr. 2.
Z TOW. LEKARZY
POLSKICH.
W sprawie odezwy do Lekarzy Pol
skich w Stanach Zjednoczonych ko
misy! wojskowej panów: T. M. He
lińskiego, dra T. Starzyńskiego i A.
Znamieckieso, Tow. Lekarzy Pol
skich w Chicago pozostawia decyzyę
osobistą każdemu z członków tow.,
tem niemniej wszystkim lekarzom w
1 Ameryce poleca wstępować do Armii
Polskiej ze względu na jej politycz
ny cel i znaczenie.
Dr. W. A. Kuflewski, prezes.
Dr. A. Pietrzykowski, sekretarz.
•tdaroh etafblerty « ntel«fftCSTi
eyhaJacych na kieszeni· fotwowla*
Łych, al· ma DZIENNIK CHICAGO·
•KI na ewydh szpaltach, bo tawsx·
pracuj· dla dobra ludu. Oszukańca·
„fire salee'' ttanowcso w DZIENNI·
KU CHICAGOWSKIM oflaaaao· M
al· moc·. Ł
DNIA. 2 STYCZNIA, 1918
Towarzystwo Nar. Pol, Pożyczkowe i Budownicze
istniejące od lat 30, otworzyło ewoją
SERYĘ STO DWUDZIESTA
W ciągu trzydziestoletniej swej działalności. Towarzystwo to
pozyskało powszechne zaufanie i uznanie tak ze strony swych ty
sięcy byłych 1 obecnych akcyonaryuszy. jak i ze strony rewizorów
stanowych. Ofiaruje najznakomitszą, i najbezpieczniejszą zyskowną
lokatę oszczędności. Praybtdlcle w którąkolwiek środp. |iomifdr.y
Kodzlnq 4 η S popołudniu, néeby zaznajomień nIç % Jego dzliilnlno
śoląt biuro Jeno znnjduje *lç pnr. 1125 >oblt» mtr., g
WPItOST NAPRZECIW KOŚCIOŁA S W. THOJCV.
1'rzędnikami i dyrektorami tego Towarzystwa są następujący
znani powszechnie obywatele:·
Stefan Górecki, prezydent. — Józef Wrzealńskl, .wicepre
zydent. — Józef Magdzlarz, kasyer. — stnnUtaw Szwnjknrt,
sekretarz. — Fran. Górecki, wicesekretarz. — Ικη. Mlkl
tyriakl, Knr. Zychllńnkl, Józef l'iqtkletvlez, Wnlraiy Ku·
rieirikl, dyrektorzy. — J. J. Bellónkl, adwokat.
•Ρ
Podziękowanie.
Xiniejszem poczuwamy się dc
obowiązku złożenia serdeczne
podziękowanie wszystkim tym
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do upiększenia
pogrzebu najserdeczncj matki na
szej śp. Anny I.isiak. w szczegół·
ności X. Wal. Swiętkowi za wy
prowadzenie zwłok z domu, panu
organiście Józ. Borowińskiemu,
oraz podzięki serdeczne za prze
śliczne kwiaty nadesłane przez
Stcfanostwo Górecki, pp. Rcndys,
współpracowników Law Dept
Sanitary Dist. of Chicago, które
go człokiem jest syn Józef,
Kniglits and Ladies of Security,
Sobieski Colinćil 1Τ Γ» 1 — pp.
Stonescifer, Polisli Dcm. League
of 111., Tow. Pole!c na Obczyźnie
gr. 10 Z. Ρ. Α., Pclouze Mfg. Co.,
którego syn Antoni jest asysten
tem superintendenta, oraz panu
pogrzebowemu za umiejętne pro
wadzenie pogrzebu, panu Piotro
wi Kowaczek. Jeszcze raz wszy.
stkim dziękując najserdeczniej
szem „Bóg zapiać.''
Rodzina.
ZNAKOMITA NA REUMATYZM
Musterole Rozluźnia Zesztywniało
Członki—Wypędza Ból
Powiecie się dlaczega tysiąco używają
Musterole gdy tylko raz doświadczycie
pożądanej ulgi, jaką ona przynosi.
Dostańcie zaraz słoik z najbliższe,
apteki. Jest to czysta, biała maść,
przyrządzona z olejem gorczycy. Lepsza
aniżeli plaster z gorczycy i nie sprowa
dza pęcherzy. Przynosi pożądaną ulg^
jak tylko nią natrzeć!
Musterole polecana jest przez licznycl
doktorów i pielęgniarki chorych. Mili
ony słoików używane są rok rocznie ns
bronchit, krup, sztywność szyi, astmę
neuralgię, zapalenie, opłucnej, reuma
tyzm, lumbago, ból w krzyżu i stawach
wywichnięcie, bolgco mięśnie, potłu
czenie, odziebienie, odmrożenie nćg
zaziębienie piersi.
30c i GOc ełoik; słoik szpitalny $2.50.
Na Palącą Egzemę
Tłuste maści i smarowania nic powinnj
być używane, jeżeli skóra ma pozostać v
dobrym stanie. W każdej aptece za 35£
lub $1.00 za ekstra dużą butelkę, dostai
zemo. Użyte podług przepisu, skutecz
nie usuwa egzemę, szybko uśmierza świerz
bienie i goi przypadłości skóry» a taki<
bolączki, oparzenia, rany i odparzenia,
Przenika, czyści i koi. Zemo jest czystym,
godnym zaufania i tanim, przenikającym,
antyseptycznym płynem. Spróbui po, bo
sądzimy iż nic używanego poprzednio nie
jest tak skuteczne i zadawalające.
Tbe E. W. Rose Co., Cleveland, O.
Wielkości 14x28
Jedyny obraz istniejący w Ameryce, kolorowa reprodukcya słynnego o
brązu pędzla Jana Styki.
~jg Każda familia katolicka powinna mieć powyższy obraz w domu.
ë
Cena tylko 25c
Zakupiliśmy kompletny pozostały zapas po znacznie zniżonej cenie ί ofia
rujemy te obrazy na sprzedaż ZA MNIEJ NIŻ KOSZT WYROBU. Strata
fabrykanta wychodzi na waszą korzyść.
Piszcie zaraz, nim zapas będzie sprzeaany. — Namawiajcie dzisiaj. —
Zróbcie to zaraz.
DZIENNIK CHICAGOSKI
i 1455-57 W. Division St, Chicago, Illinois
10

xml | txt