OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 12, 1918, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-01-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

PATRZ W PRZYSZŁOŚĆ !
Β · * · . #
Gdy się zestarzejesz i nie będziesz mógł dalej pracować, co się wó
wczas z tobą stanie ?
Czy czeka cię los nędzarza, czy też mieć będziesz dość majątku,
by zaopatrzyć się w potrzeby życia.
Jaki los cię czeka, to zależy od ciebie samego. Oszczędzaj—oszczę
dzaj stale ile się da, a zapewnisz sobie szczęśliwą przyszłość.
Konto oszczędności rozpocząć możesz w naszym banku z jednym
dolarem. Płacimy 3°o- (
Pieniądze tu składane są absolutnie bezpieczne. Bank nasz podlega
kontroli rządu stanowego i ścisłej rewizyi przez Chicagoskie Stowarzy
szenie Banków (Clearing House).
Jeżeli masz pieniądze winnym banku przynieś nam książeczkę ban
kową, a sami bezinteresownie załatwimy skolektowanie procentu i sumy
i przeniesiemy do naszego banku.
Od wszystkich pieniędzy doponowanych nie później niż 19go sty*
stycznia damy procent od Igo stycznia.
Bank Polski
Norłh Western Trust & Savings Bank
Największy Bank na Północno-Zachodniej Stronie
,Jàn F. Smulski, Prezes T. M. Helinskt, Kasyer
1201 Milwaukee Ave. „BIAŁY NAROŻNIK" Róg Division Ulicy
Bank otwartp wieczorami w poniedziałki i soboty do 9lej w
wtorki i czwartki do 8tej, w środy i piątki do 6tej.
KRONIKA MIEJSCOWA)
ŚNIEŻYCA I MRÓZ
•Znów śnieżyca, tym razem z
riesłychanym mrozem i wichrem
uderzyła na miasto i na cały kraj.
Do godz. Tmej wczoraj wiecz.
spadło 5 cali śniegu. Obliczono
do godz. 2 giej po północy spadną
jeszcze trzy cale śniegu. O tej sa
r.iej godzinie temperatura wyno
siła 5 stopni niżej zera : wciąż po
tem spadała. Przez całą noc dął
potężny wicher. Wicher ma sic
pi zez cały dzień utrzymać z dro
bnym śniegiem. Temperatura ma
w ciągu dnia stać pomiędzy 5 i
30 stopni niżej. zera. W niedziele
ma się wypogodzić, lecz mróz nic
ma ustać. Dopiero cokolwiek ul
gi spodziewane jest w poniedzia
łek
Śnieg i mróz ostry z tempe
raturą koło zera nawiedził cały
kraj od Meksyku do Kanady., do
noszą raporty. W North Saska
UWAGA REGESTROWANI
DO WOJSKA.
Wypełniam i potwierdzam wasz
kwestyonaryusz klasyfikacyi, dla
wstępujących dD wojska, nic nic
liczę, dla żądających uwolnienia
za wypełnienie <~)0c każde „Afti
davit" 23c. Otwarte w niedzielę.
Wład. Doenges,
' ; Notaryusz publiczny,
j' 715 N. Ashland avc. (Ogł.)
11-12-1:
tchewan rtęć spadła do 42 sto·
I ni niżej zera, w Texas dosięgła
zera. Od wielu lat nie było w Sta
nach Zjednoczonych mrozu tak
ogólnego i tak srogiego.
W New Orléans, w którem nie
widziano śniegu od lat 6, wczo
raj spadło 6 cali śniegu. W tym
samym czasie doniesiono z No
wego Yorku, że śnieg zaczął tam
padać· W Denver rtęć także spa
dła niżej zera. Tylko Stany połu
dniowo-wschodnie i pacyficzne
są wolne od nowej fali mroźnej.
Śnieżyca paraliżuje transporta
cyę w całym obszarze na północ
•od linii, idącej przez St.. Louis
ze wschodu na zachód.
Mimo .to komisarz robót publi
cznych -Bennett twierdzi, że w
śródmieściu, które już całkiem
: zostało oczyszczone z pierwsze
go spadu śniegu, łatwo będzie
można sobie dać radę. W innych
częściach miasta nie będzie tak
łatwo. Już wczoraj wieczorem
dały się odczuć trudności w ki;
n.unikacyi ulicznej. Trwało to
przez całą noc. Xic ma ani jednej
linii, na którejby tramwaje kur
sowały regularnie.
Komunikacya podmiejska, zwła
szcza elektryczna, znów ostała·
W przedmieściach i miastach
c kolicznych brak żywności i opa
ai. Wielkie wysyłki żywności nie
I przechodzą jeszcze wskutek nie
dzielnej śnieżycy. Kompanie eks
presowe nie przyjmują pakunków
ze żywnością.
Miasto dodało 41 automobilów
ciężarowych i 17 pługów śnie
gowych do swych przyborów dli1
usuwania śniegu. Robotnikom za
usuwanie śniegu masto płaci 75
centów i $1 za godzinę pracy- Żą
dają $1.50. Nocują w bezpłatnym
hotelu miejskim. Miasto ich wozi
do pracy we wozach patrolowych
ażeby ich kompanie kolejowe nie
skradły, które także na gwałt po
tizebują robotnika.
Kap. A. W. Owen, z brytyjskiej
stacyi rekrutacyjnej w Chicago,
cfiarował miastu brytyjski „tank"
który ma wkrótce być sprowadzo
ny do Chicago. Ma do niego być
przyczepiony ogromny pług śnie
gowy, który za jedncin przej
ściem oczyści całą ulicę ze śniegu
Śnieg jest dobrodziejstwem dla
pszenicy na równinach w Stanach
środkowych, lecz szkodliwy dla
bydła. ' f.
Śnieżyca a za nią fala mroźna
idzie ze zachodu na wschód.
Wszystkie pociągi z dalekich
punktów ze zachodu, południa i
schodu spóźniły się o kilka go
c zin. Bardzo wiele pociągów wca
!e z dworców nie ruszyło. Na ko
lejach Chicago and Alton, Bur
lington iSanta Fe, ruch pociągów
niemal całkiem ustał.
I
250 pługów i maszyn do zamir*
tania, należących do kompanii
tramwajów ulicznych, czyści to
IV.
Tysiące ludzi są bez pracy z po
w od u* braku węgla i „cokc", a
zwłaszcza w South Chicago, Tle*
gewisch, East Chicago i Gary..
W Stanach południowo-wscho
dnich ludzie giną z mrozu. Ci,
którzy mają węgiel, przyjmują
c'o swych domów tvch, ktôrzv w-.
j .
gla nie mają.
NOWY ROZKAZ WĘGLOWY
R. E. Durham, administrator
węglowy na pow. Cook, wydał
wczoraj rozporządzenie do wszy
stkich handlarzy węgla, ażeby
przez następny tydzień lub dzie
sięć dni, aż sie warunki transpor
tacyjne poprawią, nie sprzedawa
!· więcej węgla nikomu jak tylko
na jeden tydzień i to tylko tym,
którzy są w absolutnej potrzebie.
Każdy aplikant o węgiel musi w
piśmiennej aplikacyi oświadczyć
ile węgla mu pozostaje. Jeśli wo
dnica przekona się, że ma dosyć
węgla na tydzień, nie ma mu wę
gla dostarczyć. AdministraCya
węglowa postąpi surowo z tymi,
którzy wypisują fałszywe zezna
nia·
P. Durham twierdzi, że jeśli
v szystkie obywatele się do tego
zastosują i każdy tylko w mniej
szych ilościach będzie węgiel za
mawiał, starczy opału dla wszy
stkich i kryzys minie bez żad
nych smutnych następstw.
Federalna administracya opału
wydała rozporządzenie, według
którego miasto otrzyma 50 pro
cent swych zamówień węgla bez
dymnego.
Bardzo wiele szkól publicznych
będzie zamkniętych, gdyż ich za
pasy węgla są na wyczerpaniu, u
nowych nie można było dostawić
wskutek śnieżycy niedzielnej.
Dziś dostawa będzie jeszcze wię
cej utrudniona.
ŻNIWO MIEJSKIE DLA
EKSPERTÓW.
Jedną z wielkich luk, przez
które uchodzą fundusze miejskie
i mało rezultatów przynoszą, sta
nowią wydatki na t. zw·.,eksper
tów".
AYczoraj nad tą luką zastana
wiał się aldermanski komitet fi
nansów, na którego spada odpo
wiedzialność główna za gospodar
kc finansową. Komitet ton stara
się, ażeby odbyła się nadzwyczaj
na sesya legislatury stanowej i
ciała miastu upoważnienia po
większenia swych dochodów o
$5,000,000. Jakże wobec tego wy
gląda rozrzutność, której komitet
rie starał sic na seryo zapobiedz?
AVroku zeszłym na ekspertów
miasto wydało $688,422. Jest to
trzy razy więcej aniżeli w r. 1910
Za administracyi burm. Thom
psona wydatki na „ekspertów"
powiększyły się dwukrotnie i trzy
krotnie.
Jest wątpliwem, czy wydatki
n? ekspertów w roku ICI 7 będą
mniejsze aniżeli w roku poprzed
l im. Wszystko wskazuje, że będą
jeszcze \vieksze.
.Burmistrz Thompson z wielką
hojnością traktuje swych pople
czników.
Oto lista wydatków na eksper
tów od roku 1910: ,
1910 ··.... S 180,960.8-1
3 Gil α85,099.95
191 2 ·· 120,467.81
191 3 106,300.11
191 4 .. "28,027.15
] C15 2« T',480.65
1916 ·· 6SS,422.32
Razem $1,787,958-83
Wydatki w roku zeszłym jesz
é nie zostały ogłoszone przez
kontrolera miejskiego.
Komitet finansowy postanowił,
że wykonywać będzie swe prero
gatywy, t. j. będzie badał kwali
fikacye ekspertów, czego poprze
dnio nie czynił i nie udzieli swej
aprobaty na wydatki te, które u
waża za zbyt wysokie·
Gdy jeden z tych rzekomych
ekspertów, F. II. Mescc, który za
! swe usługi otrzymał przeszło
! $40,000, wezwany był przed ko
j'niitet dla wyjaśnienia swych
! kwalifikacyi, komitet stchórzył,
gdy Mescc zajął stanowisko wy
j zywające. Było to przed kilku
miesiącami.
Komitet postanowił, że suro
wo postąpi ze wszystkiemi samo
zwańczymi ekspertami·
DARROW PRZEMAWIA W
OBRONIE B. SZEFA PO
LICYI.
Wczoraj przemawiał w obro
nie b. szefa policyi C. C. Healey'a
oskarżonego z dwoma wspólnika
mi o graftowanie, obrońca adwo
kat Carence S. Darrow. Jest to
trzeci adwokat, który przemawia
>.\ obronie oskarżonych.
Darrow wyraził się w swej mo
wie, że ława sędziów przysięg
łych powinna uznać b· szefa nie
winnym, nawet jeśliby dowody
prokuratoryi uznała za prawdzi
we.
Darrow twierdził, że Healey
był tylko ślepeili narzędziem w rę
kac h przebiegłego Costelli. Ape
lował do sympatyi i uczuć sę
dziów przysięgłych, prosząc ich
r litość nad starym, znużonym,
słabym i złamanym człowiekiem.
„Lepiej jest puścić zbrodnię
bezkarnie, aniżeli jakiegokolwiek
j człowieka uznać winnym na po
stawie tak nędznych i tak podle
I osiągniętych dowodów, jakie
przedłożyła prokuratorya" — mó
wił Darrow.
Sala sądowa i przedsionek był
przepełniony publicznością. Pro
ces bowiem budzi wielkie zainte
resowanie. Darrow ukończył swą
mowę o północy.
Wczoraj była pierwsza roczni
ca, jak Healey zrezygnował z u
rzędu szefa policyi po swem are
sztowaniu pod zarzutem grafto
wania.
Prokurator Jolmston dziś za
kończy argumentacye. a popołu
dniu sprawa będzie oddana w rę
ce sędziów wielkoprzysiegłych·
!
Obrońcy Darrow i J. J. Heaîy
niemiłosiernie w swych mowach
j itakowali świadków prokuratoryi
; a zwłaszcza Costellę, nazywając
ich łotrami i zbrodniarzami.
T wierdzili, że Costello był tym
arcyłotrein, który sfabrykował
dowody i cały spisek uknuły któ
: rego celem jest wpakowania b.
' szefa za kratki. Skidmore zaś i
Barry, współoskarżeni b. szefa
policyi, mieli być tylko pionkami
w rekach Castelli.
INNE WIADOMOŚCI
... MIEJSKIE.
Galli-Curci, primadonna opery
chicagoskiej, pogodziła si^, z ma
na/.creni opery Campanilii i wy
stąpi po dwutygodniowym odpo
czynku w Nowym Yorku i Bosto
nie według pierwotnego kontrak
tu. Od jutra Galli-Curci już wię
cej w bieżącym sezonie nie wy
stąpi w Chicago·
Prok. stan. Maclay Hoyne
wczoraj podpisał petycyę o umie
szczenie na balocie we wyborach
wiosennych kwestyi prohibicyi.
\Będzie jednakże głosował prze
ciw prohibicyi. %
I. E. McGinnity, młodzik z ° o
vidence R. I., zadurzył się w Dcl
lly Best, jednej z chór^ystek z
„Follies", obecnie granych w tea
trze Illinois, i «ścigał ją j o Jta
nach Zjednoczonych, fundując
jjej obiady. przejn'.dxki w auto-j
! mobilach itp· ()ncg !aj na jej ur:·
j dżiny podarował jej czek na
I Czek ten okazał się bezwartośco
wym. Ażeby chórzystce zaimpo
nować, nosił mundur porucznika
w armii amerykańskiej. Okazało
się, że nie ma prawa do noszenia
tego munduru. Wczoraj pod obu
zarzutami stawaj· przed komisa
rzem Masonem.
Komitet finansowy wczoraj
uchwalił, ażeby proszono wydział
wydajności publicznej o grunto
wne zbadanie finansów miej
skich.
Komitet nie uda się we wtorek
do gub. Lowdena na posłuchanie
w sprawie nadzwyczajnej sesyi
legfislatury, gdyż jego program fi
r ansowy nie ma poparcia organi
zaCyi obywatelskich i handlo
w y *u
Kłopocecie się o
Rachunek doktorski?
TO zapłaćcie I pozbędziecie się kłopotu —
Morris Plan pomoże wam. Możecie pożyczyć
tutaj przez Morris Plan na wasz charakter i
siłę zarobkowania tak jak którykolwiek byz
nesista pożycza w banku kupieckim. Potrzebujecia
tylko podpisu dwóch odpowiedzialnych przyjaciół,
jako poręczycieli na wasz note. Mv nie żądamy w
zastaw żadnych osobistych nieruchomości.
Płaci się tylko sześć procent z małą dopłata za usku
tecznienie 1 możecie przez rok spłacać pożyczkę.
Morris Plan Banki — a jest Ich przeszło dziewięć
dziesiąt w Stanach Zjednoczonych — pożyczają ludzlona
umiarkowanego charakteru.
Morris Plan Bankt wypożyczyły przeszło czterdzie
ści milionów dolarów przeszło 300,000 osobôm. .
>aasa bezpłatna książeczka »J*k Pośyeayć" objaśni
rra· o wazyatkieni. Zgłoście "lę albo piaście po nią.
TUB CHICAGO MORRIU PŁAX BANK
(Bank Sianowy)
Mówimy po »olekn.
21 >. I.a Salle «1.
Kapitał fl.OOO.OOO.OO.
Telefom Franki!· 57O0.
ϊ> Mil
iJKIr 1
Dubeltowe
Zielone
Znaczki
Do Południa
EB
MILWAUKEE AVE.
przy PAULINA UL.
Zamówień Liliowych
Telefonicznych
Albo C. 0. D.
Nie Wypełniamy
ι LINCOLN, SCHOOL i ■
I ASHLAND AVE. 1
! DWA SKŁADY
Poniedziałkowe Prawdziwe Taniości
To tygodniowe zdarzenie taniościowc jest najpopularnicjszem w* mieś
cie, ponieważ zaoszczędziło ludziom tysiące dolarów. Zaoszczędzi
, jeszcze więcej w przyszłości, bo im większe za kupna tern większo za
oszczędzenie dla każdego.
PONfiEE. — PrawJziwa soi
sette pongee, 31 cali szeroka, ja
sne albo ciemne kolory, fabrycz
ne długości, lfniîjce, s fj
wykończenie, 33c J[|J(J
^jminek^ardpo^^^^^^^^ ^
^ΜΒΜΜΜΗ·····················
Γ SHIRTING. — Madras sliirt-Λ
SHIRTING. — Madra» shirt
ing:. 36 cali szeroka. tkane albo
drukowane paski, dobrze się pie
rze. fabryczne długości
30c gatunek. jard
po
Γ l'I.AV
17c
J

Λ NELA. — Obliaftowana sha
ker flaneia, różowe, błękitne aj
bo białe, regularny 15o gatunek,
specyalnie na tę wy- Q λ
przedaż, jard OC
r~
REPK DE CHINE. — 3000 Jar
dów crepe de cliine georsęctte,
crepe, także piękna krepa, 50 ca
li szerokie, jasne albo Q Q
ciemne kolory, fabry- QOC
^ozmwlhJgości^JmMio
FRANCUSKI 8EU/. —
wełniany francusk
szeroki, najnowsze _
że czarny, najlepszy
1.89 gatunek, specy
^alni^jarcMîo
ΚΗΛΚΙ ΛΥΕΙ,NA. — Prawdzi-^
wa bear marki wełna do wiąza
nia. sprzedawane wszędzie po
1.10 specyalnie w QC
poniedziałek, motek OOC
za
V.
f DZIECIĘCE PŁASZCZYKI. —
Dziecięce ciepłe zimowe płaszczy
ki. wielki -wybór materyi i ko
lorów i wielkości,
v:
warte do $">.00.
po
1.79
' PLUSZOWE PŁASZCZYKI.
Damskie i panieńskie jedwabne
seal pluszowe płaszczyki, kołnierz
i mankleiy z futrzanej — - —
materyi. $23 wartości
l>o
' ZIMOWE PŁASZCZYKI.
Damskie i panieńskie cieple zi
mowe płaszcze, kersey, veiour,
broadclotłi i mieszanki λ nr
niek. maja futrz. kol- J/.OO
^ Sl'KIENXE PŁASZCZE. — T^i
okazowych płaszczy, chiffon, — I
broadcloth, pom pom, billvia etc. I
różne kolory i stylem « ΛΓ
. piękne ozdob. futer., I / βΓ/Λ |
^Warte do $33, po .... Ϊ
^β······>······ι,,1,·Β·,··>—·
' KAFTANIKI. — Damskie ρο-Λ
ranne kaftaniki, asortowane sty
le I desenie, wszystkie wielko
ści, regularne "9c CO
, wartości, ty i ko UJjÇ
v° J
^ NIGHT fiOWNS. — Damski^
slipover długie nocne koszule, u
brane haftem i koronką, regu
larne 68c wartości, p· Ą
specyalnie tylko D4C
^po
' DAMSKIE TRZEWIKI. — Dani>
skie dobrego gat. trzewiki, z la
kierowanej colt i mat. skóry. zap.
i sznur, style, >3 i 3.50 < Q Q
wartości, para tylko χ ·ϊ/0
r
Tlt/KW. Dli A MAŁ. CHX.OP
COW — wys. fasony, rob. z cegl.
skóry. mas. skórz. pod. i obcasy,
wielkości 9. 9^, 10, 4 i Λ
'0,ί» i 11. warte 1
*2.50, para po
^^TÏorC^îsÎxsT-^^raw^Îndhii^
moccassins rob % prawd, kozłowej
i ciel. skóry, wielki wyb. fasonów
wielkości dla panien i Γ"Λ
dzieci, $1.00 i 1.50 Dc/C
I wartości, para po .... j
f "KOMFOnTKltT^^lMiże dobre ^
komfortery. robione z sanitarnej wa I
ty, powłoka z dobrej cretonne, spe- |
cyalnie w poniedziałkowy - —> —
wyprzedaż, tylko
po
1.88J
» ——
f KOŁDRY· — Plaid kol Iry, wici
ki wybór w pojedyrtcze i dubelto
we plaids, cokolwiek zbrndzotio —
$4.00 wartości, w po- c\ Q Q
niedziałek tylko, para 4,·00
po
S
^ 8IIEKTIJVG. — Bielony slieetinpr
resztki, 2\i jarda szerokie, bardzo
dobry Ratunek stosowne dl uprości na
prześcieradła, cokolwiek Q Q
niedokładnie tkany, «3θΟ
jarJ po y
v J
f DAMSKIE POŃCZOCHV. Dam-^
skie czarne 1 kolorowe bawełniane
runiste bezszewkowe pończochy, po
dwójne pięty i palce, resztki ^ f*
i niekompletności, spe- XOC
^j alnie para po ^
f męskie szKAni'ETV, — Mç-"^
skie czarne i kolorowe bawełniane
bez szewka szkarpetv, podwójne pif
ty i palce, resztki, spe- ' ~
cyalnie w poniedziałek
^ara po
lOc
f DZIECIĘCE POŃCZOCHV. —
Dziecięce czarne prążkowane baweł
niane bezszewkowe pończochy, po
dwójne pięty i palce, wiel. λ g
6 do Ο',ΐ, specjalnie w J.OO
w poniedziałek, para po ^
' \
KUBŁY MO WÇUM. Japono- '
wane kubły do węgli, wzmocniony
spód. dobrze zrobione, specjalnie w
tę wielką poniedziałkową O Q
■ wyprzedaż, tylko
l"° V
^ NAItZtfMZIK MO UBIJANIA I
•I\J I śMfETAXKI. — Wszystkie I
regularne 85c wartości, specyalnie I
w poniedziałkową CO
■ wyprzedaż, tylko t3*/C I
l"° :r )
■ \
ΚΟΤΙΛ" MO PRANIA. — \o. S Λ
blaszane kotły do prania, miedziane
dno. stationery ucha, 1 sztukowa po
krywa, specjalnie w po- ~ ~ ~
niedziałkową wj-przedaż,
po j
f SITI^MOPOPIoT^^^Iapo-^
no wane druciane sitka do popiołu,
wielkości 12X14, specyalnie w tę
1.98
yp.
wielką poniedziałkową
wyprzedaż, tj'lko
po
lOc
łiOPATKI DO W1ÛGLI. — Japo A
nowalie łopatki do węgli, extra głę
bokie. mocny trzonek, regularna
wartość·, specyalnie na tn "1 O
wielką wyprzedaż, J[
tylko po
r cow ciieamers. — Xovelty
Cow Cfeamers, 4 asortowane dese
nie i różne dekoracye, regu"
warte do 45c, spe- c\
eyalnie tylko ^
PO
1
P
ic
:
J
c
ie
V
f SPLUWACZKI. — Bunatno gla"*^
zurowane, extra duże spluwaczki —
specyalnie w tej wielkiej ponie
działkowej sprzedaży O O
specyalnie tylko ŁasJ C
C J
C Drogerye Etc. J
Egg Sliampoo Van Dykes -* p· ■
regularna 25c wartość, XOO
Po
Armours tal
cum proszek, re
gularna lóc wiel
kość
za ..
lOc
Peroxide of hy
drogen, Va fun
towa butelka —
tylko
za
Cal. syrop of
fig-s. 60c
wie!, za
Nowaka piguł
ki 2.">c w lei Λ A
koSÓ tx l"v»
9c
Î of
39c
v
f NPOD.N'IA niELIZ\A. — Męs
kie ifrubo runlstp gładkie koszu
le i gacie, specjalnie na tę wiel
ka poniedziałkową, *71%*»
wyprzedaż, tylko / OC
i'"
^"si'OIIMA ΠΙΚΜ/.\Λ. — Mę?^
kie prążkowane runlstc koszulo
i Racic, wartości 1.50, specyal
nie na te poniedzlałko- Q JJ*
r «i( wyprzedaż. OuC
^ylko po
f 1 MO.V GAH.MTl II V. — Dani^
Μ
skie union garnitury. niska szy
ja. rękawy po łokcie albo bez rę
kuv6w, specyalnie na -f rt(J
■sprzedaż w ponicdz. ^
l tylko po
f l MON <; Λ Η .νΤγμΜ"^—^^ani^N
skie wełniane worsted prążko- I
Wiine union garnitury. Arednie i I
extra wielkości, cok"I- -« aq
, wiek zbrudzonc, war- 1 .HfS I
^toŚL-l, I.I.OO. po -·— j
PODWI V/-KI. — Jedwabne pi^
on podwiązki, różne kolory i wiel
koSci. regularnie warta <lo l*Jc,
specyalnie w ponie
działek, iiara
m
)
J
ry i wiel I
<lo 1'Jc, I
lOcj
ia
)0
c
OLEJ DO MASZVX. — \ essei
rrarki olej do maszyn, nie pla
mi i nie tężeje, regularny 10c
gatunek, speeyalnie w < r\
poniedziałek butelka
7.Λ f
v> ^
f UA WELXICA. — Penant bawel
nioa do cerowania. jardów na
szpulce, czarna, hiala. siwa albo
oeglasta. 3c gatunek, spe- p·
cyalnie 3 szpulki i)C
J
IC Fl.OtXCIXG. — 125 sztuk
rai! szerokiej embroidery fioun- I
cing. piękne deseniu na dziecię- I
Ce sukienki. 35c gatu- Λ Λ
I nek speeyalnie jard χ Î7 O »
l"" J
* >■ >
f CHI STEC/.KI. — 500 tuzinów
damskich chusteczek. Iiaftowa
no w jednym rogu. speeyalnie w
tę wielka poniedziałkową A
wyprzedaż, tylko
C HI OPIÇCA on/IKZ. — Ubra^\
nia. pa.r.% i mackinaws. wici. 2 do
8 i 9 do 16 lat, maek. wici. od 7 do
16 lat, t ubrania wici- f\ Q Q
m kości β' do 15 lat,
Γ
CHłiOPIĘCE ΗΙΛϋΚΤ. — Tak^
że koszulo we wszystkich wiel
kościach od β do lat, gładkie
fli · - -
w
Vii:
(laneletowe albo pasko- ΟΛ
wato. ftpecyalnle w
poniedziałek po .... ΐ
WILliOW DVWAXV. — Γ,6Χ7^
cali wielk. extra «ratunku willow
grass dywany, druk borta, różne
tniesz. kolory, obrzucaj OQ
no wokoło, reguł. 1.98 ^ %£%J
wartości, po J
^PODSTAWKI DO KWIATÓW^
20 cali wys. bamb. taborette pod
stawki do kwiatów, wierzch dre
wniany, wie). 13 'ΛίΧΙ2i Q
bambusowe panels po ^Tc/C
bokach, $1 wartości, po j
^ nnylKi »o firaxkk, rozc^
drążki do fir. posrebrz, końce,
rozc. się od 30 do 54 cali, z linka
mi, śrubkami i podpór- g*
kami, 10c wartości, OC
tylko po a
V
f FIRAXKÏ. — Dutches scrim
ranki, glad.i w pros bar. des., ko
lor. borta, piękne centra do pary,
obrąbiane u góry, gotowe g
do zawieszenia, kremo- Oi/C
L wv kolor, para po ... J
Wielkie Zaoszczędzenie w Groseryi
{ 19^'00 puszek wczo- 4 rt_l. C ? Swifta gem marki nut ΠΛ S\ 1S100 kawałków wliitc Q.I. )
( sncffo czerwcowego ( t margaryna, 2 funty £tąj C ?) ribbon naptlia mydło, ^2Q j
( groszku. puszka za | ( kojtumerowi, funt za )> kawałek za }
Ficser czeskiego
stylu żytnia < A Λ
mąką. Vi J.
beczki za
New Cenlury nig.ka
U beciki J 51
Pomowej roboty
chleb biały a'.bo ży
tni, bochenek, Q _
za O C
Świeżo upieczone
oatmea.1 albo graham
cracker?. 'J Ol
funt za . X £2 C
świeżo upiecaone
vanilla wafers albo
figowe ciastka* C
funt za ... 1 O C
■^laslo najlepsze cl
grin śmietankowe z
magazynu. .słodkie i
źar°!vc'.50c
Tutejszy kruchy —
pot roast i Q
funt za .... 1 OC
Świeżo krajana wo
lowina na. poij *7.3 _
trawkę funt 1 / 4C
Świeże ^-OCS -
dlo funt za iU4 v
Wyborne no. 1 cu
krem zaprawiano pic
nic szynki.
funt za ... . fciOC
Royal marki, świe
żo upalona og
kawa, funt zaćDC
II
Dobra starego zbio
i-ii Santos Feaberryl
kawa. funt 24c
Bakers dobrego sra
tanku kakao na £nia
•lanie. \s fun- ΟΛ
(owa puszka fci"C
Snidrrs czysty po
midorowy catsup —
pintowa -i Q
butelka za lOC
1>t and Perrins im
portowany stołowy
sos, butelka 25c
Wyborne wielkie
Santa Clara έΐΐ1
wki, funt
15c
Kartofle najlepsze
okrągłe biało dosko
nałe do coto- OQ
wania. pok £t*J C
Płukana' marchew
pożądana wielo
koś·*·, funt za m2 C
Żółta bntjtjêw, ca
na4ian sweets t 1
funt za .... 1 2 C
Suche cebule; "wy
brano żółto jęlobef. 5
funtów za l4r, o
funt za .... OC
Jabłka wyborne Jo
nathans, smacz. owoc
funt 6o, 6 fun«
tów. za .
6. ν/ν
?5c
stołowi:
NAP1TKL
Export piwo, 2 tu
ziny butelek 1.25
Californie port al
bo sherry win·», —
pełna kwarta 45c
Pomarańczowe wi
no. regularna cni
i«S<\ butelka
Old Kentucky He
serve wólka luit w
hondzie, pol- ι ÎÏQ
na kwarta *

xml | txt