OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 21, 1918, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-01-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

•fc
j TELEGRAMY KRAJOWE |
PAN MC ADOO DAJE WY
JAŚNIENIA.
Waszyngton, 21 stycznia. —
Cen. dyrektor kolei żelaznych
Mc Adoo został zaproszony przez
komitet senatu dla spraw mię,
dzystanowych, ażeby złożył ra
port o rządowetn kierownictwie
ruchu kolei żelaznych. — lłan
Mc Adoo oświadczył, że tak zwa
ne linie krótkie uwolnione są od
kontroli rządowej, o ile wedle o
trzymanych raportów taka kon
trola nie staje się konieczną.
Rząd nie zamierza też obejmo
wać kierownictwa żadnej takiej
linii, której ruch kolejowy dla
celów wojennych nie jest waż
nym, a gdyby właściciele jej od
nieśli szkodę, to też musieliby
ja ponieść. W razie potrzeby
rząd obejmie także kontrolę nad
transportacyą po kanałach. Ma
łe linie kolejowe życzą sobie ob
jęcia kontroli przez rząd, gdyż
obawiają się bankructwa z powo
du konkurencyi wielkich linij
przez rząd objętych.
ZAMACH NA WARSZTATY
OKRĘTOWE.
Nowy York, 21 stycznia —
Prezes rządowej kompanii okrę
towej Hurley nadesłał do władz
w Newarku ostrzeżenie, iż istnie
je plan wysadzenia w powietrze
warsztatów rządowych „submari
ne boat corporation" i zarządzo
no jak największe środki ostroż
ności ze strony policyi i władz
wojskowych. Budujące się te
warsztaty na koszt rządu, mają
kosztować około $0,000,000. O
bok nich buduje się olbrzymie
magazyny przyborów wojennych
dla departamentu kwatermi
strzowskiego, kosztem $7,000,000.
Konstrykcye obu tych zakładów
są na ukończeiu. Prezes Hur
ley doniósł władzom w Newarku,
że wedle informacyi przez niego
otrzymanych, zamierzano doko
nać zamachu w sobotę, niedzielę
lub w poniedziałek
REWIZYA W LOKALU
I. W. w.
Kansas City, Kans., 21. stycz
nia. — Policya zarządziła rewo
zyę w lokalach byłego „klubu
wolnej Rosyi", pnr. 529 Central
ave., skonfiskowała znalezione
tam księgi i dokumenta, jakoteż
„literaturę" I. W. W. Aresztowa
no tam prezesa Maxa Osadchey,
sekretarza A. N. Chiakena i 32
mężczyzn w wieku poborowym.
Zabrawszy literaturę I. W. W.
policya sądzi, że odkryła, w jaki
sposób gazeta I. W. W. wydawa
na w Chicago podstępnie przedo
staje się na pocztę. AVvdawnictwo
to nic otrzymało zezwolenia do
przesyłki pocztowej. W izbie, w
której zarządzono rewizyę, znale
ziono wielkie paczki tych gazet,
owinięte w papier i zaopatrzone
w znaczki pocztowe 1 centowe,
poadresowane zapotnocą adreso
grafu. Adresy te były przeznaczo
ne do różnych Stanów od Penn
sylvanii do Wisconsinu, a paczki
były pozawijane w taki sposób,
że nazwy gazety nic można było
widzieć. Otóż zdaje się, że paczki
te frachtem wysyłane były z Chi
cago do Kansas City, a stąd roz
syłane pocztą. Gazety wydawane
są w języku rosyjskim, jako wy
dawca figuruje Haywood, a tytuł
objaśnia, że gazeta jest organem
I. W. W.
„GWARDYA FEDERALNA
ARMII KRAJOWEJ.
Waszyngton, 21. stycznia. —
Pod nazwą gwardyi federalnej
armii krajowej tworzy się nowa
jednostka bojowa, w której zna
leźć mogą pomieszczenie wszyscy
którzy pragną służyć wojskowo, a
z innych jednostek są wyłączeni z
różnych powodów, jakoto męż
czyźni w wieku starszym, osobj
mające rodziny od nich zależne
itp. Przyjmowani będą tylko lu
dzie na wszelkie zaufanie zasługu
» i
Emigracya żydów z Polski,
Jak ostatnie depesze do
niosły, ministrowie polfecy
domagają się, ażeby żydzi
wynieéli się z Polski zaraz
po wojnie. Jest ich w Polsce
przeszło pięć milionów. Gdy
"wyjdą z Polski, tysiące pla
cówek w przemyśle i handlu
będzie opróżnionych.
Kto zajmie ich miejsce?
Wyjaśnienie znajdziesz w
Nowinach Handlowych! Wy
tnij to ogłoszenie i dołącz
swój adree, albo zajdź oso
biście. Numer okazowy, o—
trzymasz bezpłatnie.
POLSKA KOHPORACYA PALATINE
1112-1114 Mllwiikit An., Chicago, III.
jacy, a szanse mają doskonałe,
gdyż podoficerów i wiciu ofice
rów mianować się tam będzie w
miarę zasług z pomiędzy włas
nych szeregowców. Uniformy bę
dą niebieskie. Zadaniem tej gwar
dvi będzie przedewszystkiem u
trzymywanie straży przy mo
stach, przystaniach, kolejach że
laznych, magazynach itp. 'Przyj
muje się tylko mężczyzn liczących
przeszło 31 lat. O ile to rzecz mo
żliwa. rozmieszczać się ich będzie
tak, by znajdowali się w pobliżu
własnych mieszkań i aby mogli
utrzymywać stosunki ze swemi
rodzinami i interesami, ale miesz
kać mają w barakach. Pierwszeń
stwo mają ludzie z doświadcze
niem wojskowem, członkowie
straży ogniowej i policyi. Żołd
ich wynosić ma tyle. ile w regu
larnych żołnierzy, tj. $30 miesię
cznie, oprócz wiktu, mieszkania,
lekarskiej pomocy i umundurowa
nia.
T. R. W WASZYNGTONIE.
Waszyngton, 21. stycznia. —
Pułk. Teodor Roosevelt przybywa
dziś wieczorem do Waszyngtonu
i wiadomość o tem wywołuje zna
czną sensacyę, w samym Kongre
cie zainteresowanie, a także staje
się powodem ciekawych pogłosek,
zwłaszcza dlatego, że właśnie
Kngres będzie miał przed sobą
bile Chamberlaina. Kiedy w kwie
tniu pan Roosevelt był w Wa
szyngtonie, konferował z demo
kratycznymi i republikańskimi
przywódzcami w kongresie, a tak
że odwiedził Prezydenta w Bia
łym Domu i naradzał się z nim
przez godzinę. Było to natych
miast po wypowiedzeniu wojny
Niemcom.
h'KULbb .LA ^ULLi l t-A.
Madison, Wis., 21. stycznia. —
W procesie senatora La Folette a
wytoczonym pismu „Wisconsin
State Journal" o posądzanie go o
zdradę i progerinańskie zapatry
wania, odbyły się przed sędzią
Walterem D. Corriganem wstęp
ie przesłuchy redaktora Richarda
Lloyda Jones. Adwokatem sena
tora jest Walter D. Corrigan z
Milwaukee, który zapytywał się
pana Jancsa. czyli w artykułach
redakcyjnych omawiających sto
nowisko senatora, zamierzał u
I czytelników wywołać mniemanie,
| że LaFolette był nieuczciwym, na
co Tones odpowiedział stanow
czem „nie". Dalsze zapytania i
odpowiedzi były takie:
— Czy pan zamierzałeś przed
stawić go czytelnikom w świetle
przyjaciela Niemiec?
— Jako przyjaciela Niemiec o
tyle, że jego działalność podobała
się obrońcom niemieckich intere.
sów.
— Czy pan w którymkolwiek z
edytoryałów chciałeś wyrazić
mniemanie, jakoby 011 otrzymy
wał pieniądze od zwolenników in
teresów niemieckich?
— Nie.
— Czyś pan chciał powiedzieć,
że był nielojalnym?
— Nie, wyjąwszy, że jego dzia
łalność szkodziła naszej obronie
krajowej.
* — Czyś pan chciał szerzyć prze
konanie, że wyrażenia jego były
niepatryotyczne?
— Nic w tym sensie.
— Czyś pan chciał go czytelni
kom przedstawić, jako zdrajcę oj
j czyzny?
— Tego zamiaru nie miałem.
ULKAD PRZYJĘTY.
Indianapolis, Ind., 21. stycznia.
I — Po dwudniowych ożywionych
debatach onegdaj wieczorem or
ganizaeva L'nited Mine Workers
! ci America na swej konwencyi
[ przyjęła bardzo znaczną większo
ścią głosów układ zawarty 6go
października w Waszyngtonie, na
mocy którego górnicy otrzymują
znaczne podwyższenie płac, a za
złamanie kontraktu wyznaczone
sn wysokie kary konwencyonalne.
Układ wszedł w życie 1 listopa
da. a obowiązuje do kwietnia
1930, ale przestaje obowiązywać,
jeżeli wojna przedtem się zakoń
czy.
SZPIEG NIEMIECKI.
Nowy York, 21. stycznia. —
Pewien szpieg niemiecki, który
wszedł do warsztatu okrętowego
w Nowym Yorku w uniformie ma
rynarza Stanów Zjednoczonych,
został schwytany w sobotę kiedy
wychodził w innem przebraniu, *
mianowicie marynarza innego
kraju. Zamknięto go w areszcie.
Przekonano się. że sbpieg tc:.
przynajmniej jedną noc, a może
dwie, przespał na pokładzie pew
nego zagranicznego okrętu wo
jennego, który znajduje się w|
warsztatach do reperacyi i zabrał
Z parafii św. Jana C.
w Phoenix.
W pięknie udekorowanej sali pa
rafialnej, wczoraj popołudniu odbyła
się instalacya nowego zarządu Towa
rzystwa św. Anny, £r. 941 Zjednocze
nla Γ. R. K., zorganizowanego przez
panuę Annę Pionke z pomocy paul
Anny Kubiszewskiej.
Przysięgę od nowych urzędniczek
przyjął proboszcz ks. Demctryusz
Zinc. Po instalacyi członkinie zasia
dły przy stołach zastawionych pasz
tetami, ciastkami, owocem i kawą,
mile spędzając kilka godzin na po
gawędce.
W skład nowego zarządu wcuodzą:
proboszcz ks. Demetryusz Zinc, ka
pelan; Anna Klabiszewska. prezes
ka; Kazimiera Kalinowska, wicopre
zezska; Helena Sylwestrzak, sekre
tarka protokólowa; Leokadya Małe
cka. sekretarka finansowa; Francisz
ka Maślińska, kasyerka: Józefa Pe
yor 1 Dorota Bejgrowlcz, marszalki
nie; Maryanna Szepltowska, opiekun
ki kasy.
OOO
Zdrowym, a tęgim synem pobło
gosławiony został związek małżeński
pp. Jana i Maryanny Malec.
O O O
Pracy w Phoenix i Harvey poddo
statkiem. Fabryki, z których kilka
pracuj3 nad kontraktami rządoweml,
pędzą całą siłą pary. Brak robotnika
daje się odczuwać do tego stopnia,
że w fabrykach jako ,,core ma
kers" zatrudniane są niewiasty.
O O O
Proboszcz ks. Zinc, obmyśla ju£
plany jakby można w bieżącym lub '
najpóźniej przyszłym roku przystąpić
do budowy nowej, a bardzo już po
trzebnej szkoły. Dotychczasowe klasy
okazują się za małe na pomieszcze
nei dziatek rodzin polskich, licznie ι
si ęw parafi św. Jana Chrzcciela o- I
eiedlających, w szkole uczą Siostry
Nazaretanki. Parafia św. Jana C. o
becnie liczy około 250 rodzin.
O. O O
Miejscowy organista p. Jakób Bo
chniak z wielkiem powodzeniem pro
wadzi skład pięć i dziesięć centowy.
Ruch w Towarzystwach,
— Macierz Polska oddzla. 19ty św.
Anny odbędzie roczne posiedzenie w
poniedziałek, 21go stycznia, o godzi
nie SmeJ wieczorem, w hali zwyk
łych posiedzeń. — Anna Klarkow
ska, prez.; Julia M. Wichłacz, sekr.
prot., 2235 Thomas ul.
Z MAJIYANOWA.
— Tow. Polek św. Kunegundy nr.
H5 Zjed. odbędzie roczne posiedze
nie w poniedziałek, dnia 2ligo stycz
nia, o godzinie 7mej wieczorem, w
hall zwykłych posiedzeń. Obecność
wszsytkich pożądana, ponieważ są
ważne sprawy do załatwienia. zara
zem odbędzie się jnstalacya urzędni
czek na r. 1918. — Józefa Siuda,
prezeska.
odzież nadliczbową pewnego ma
rynarza znajdującego się na wy
brzeżu. Przeszedł przez straże,
aie kiedy szedł do bramy, spotkał
oficera owego okrętu zagraniczne
go, który go zatrzymał.
KAPITAN — ROZBÓJNIK PO
CHOWANY.
Colby, Kans., 21. stycznia. —
Wczoraj odbyły sic pogrzebowe
ceremonie nad zwłokami kap. Le
wisa R. W hislera, który popełni
wszy rozbój i morderstwa w
Camp Fuston, odebrał sobie życie,
w metodyskim zborze tutejszym.
Kilku biznesowych jego znajo
mych wzięło udział ze względu
na jego rodzinę. Niektórzy człon
kowie zarządu zboru sprzeciwiał:
się otwarciu zboru, na te ceremo
nie, ale ich przegłosowano.
GOMPERS A PROHIBICYA.
Nowy York, 21. stycznia. — W
odezwie do publiczności ogłoszo
nej wczoraj, Samuel Gompers, w
swym charakterze prezydenta
„American Fédération of Labor",
oświadczył się w imieniu tej orga
nizacyi przeciw prohibicyi. W o
dezwie swej uzasadnia stanowis
ko organizacyi wobec tej kwestyi
w taki sposób:
„Projektodawcy tego ruchu
prohibicyjnego nie są ani mądry
mi, ani praktycznymi, ani patryo
tycznymi. Kierują się egoizmem i
fanatyzmem. Projekt ich nie dą
ży do zjednoczenia naszego naro
du."
wiadoœoéd » OJeerny,
•roimalcone orygtnalnemi (Ilustra
cjami, camlesscu stale DZIENNIK
PHiPinniHfi
Prmirî.· kutilr ItKnr* DOlrKl alâls «·
cianza ict «odxlny ofltowe m ssp&i·
lach TffilKNNIK» r-Hir \i»OSKIKOOl
„Dziennik Chicagoski" można
amawiać u następujących agen
tów:. Jones, 3927 Ν. Troy ulica.
SlcbódL 4021 Ν. M^nKcrllo ave.
Kto chce czytać najlepsze co
izienne pismo polskie, nieci, si*
ude do pana F .M. PAWOLL.
naszego agenta na Duncan i oko
licę i zaabonuje sobie .Dzienni^
KRONIKA!
■l MIEJSCOWA Η
DZIŚ NIE WOLNO PALIĆ
WĘGLA WEDŁUG ZA
KAZU FEDERALNEGO.
Według zakazu administracyi
federalnej opalu dziś jest pierw
szy z poniedziałków, w których
nic wolno ogrzewać węglem pę
wnych budynków i skiadów· Dziś
jest także trzeci dzień pięciodnio
wych wakacyi przymusowych, z
wyjątkiem tych, które maja do
czynienia ze żywnością dla na
tychmiastowej konsumpcyi lub
ulegającej natychmiastowemu
zniszczeniu.
Dzisiejszy tydzień zwany ,work
less Monday" albo „fuelless Mon·
day", należy przestrzegać jak na
stępuje :
W żadnym budynku biurowym
(office building) temperatura nie
ma być wyższa jak 40 stopni, a
służba elewatorowa ma być mi
nimalna.
W wyszynkach, które są dziś
otwarte, nie wolno palić, a tem
peratura musi być taka, jak na
zewnątrz.
■Xie wolno trunków alkoholicz
nych dziś sprzedawać w liote
toch ani klubach.
Publiczne zebrania, nawet dla
celów patryotycznych, są dziś
zakazane.
•Miejsca zabawy, jak n. p. tea
try, mogz być dziś otwarte, lecz
za to muszą być jutro zamknię
te. Pod tym względem zakaz
węglowy zmodyfikowano w so
botę. ażeby tysiące, które będą
skazane na bezczynność w po
działki, mogły się przynajmniej
zabawić, jeśli tego pragną.
Komunikacya na kolejach gór
nych i ulicznych jest dziś taka
jak w niedziele.
Biura federalne, stanowe i
miejskie są dziś otwarte. Nie
podlegają zakazowi węglowemu.
Rcstauracyc i kawiarnie są
dziś otwarte, lecz nie wolno im
dziś trunków alkoholicznycn
sprzedawać.
KORZYSTNE SKUTKI ZAKA
ZU WĘGLOWEGO.
Zewsząd donoszą o korzyst
nych skutkach, jakie zakaz wę
glowy wywiera na transportacyę
kolejową i dostawę węgla w każ
dej miejscowości.
Okazuje się, że wszystkie nie
mal protesty były nie tylko przed
wczesne, ale i bezpodstawne.
Rekwizycya węgla w Chicago
przez władze federalne ustala·
Transport węgla jest taki, jak w
dniach normalnych.
Na wszystkich kolejach ruch.
Ścisk co dzień staje się mniejszy.
Wagony z fachtcm, a zwłaszcza
z węglem, dochodzą na miejsce
przeznaczenia, a wagony wraca
ją do kopalni.
R. E. Durham, powiatowy ad
ministrator opału, wczoraj oświad
CLvł. że nie ma żadnego powodu
obawy i że dla potrzeb będzie wę
gla pod dostatkiem. Jak wiadomo,
pierwszym bowiem cclem przy
musowych dni świątecznych jest
dostarczenie dostatecznej ilości
węgla dla opalania mieszkań.
Natomiast 11a miejsce rekwizy
cyi dotychczasowej administracyi
opału w Illinois zastosowała inną
metodą nabycia węgla dla potrzeb
nagłych.
Metoda ta jest następująca:
Każdy zarządca kopalni węgla w
Illinois, wysyłający węgiel do
Chicago, otrzymał rozkaz, ażeby
wysyłał codziennie dziesięć proc.
węgla pod adresem p. Durhama,
administratora opalu w pow.
Cook. Rozkaz ten dotyczy kopal
ni, produkujących więcej niż 500
ton dziennie. Według tego rozka
zu p. Durham będzie miał do dys
pozycyi 300 ton dziennie, które
tam, gdzie potrzeba jest najgwał
towniejsza będzie wysyłał.
Prócz tego kopalnie na kolei
Burlington, objęte powyższym
rozkazem, mają codziennie wysłać
jeden wagon do Galesburg pod a
dresem p. J. E. Williamsa, admi
nistratora opału na Stan Illinois,
? kopalnie na kolei Illinois Cen
tral mają codziennie wysłać jeden
wagon pod adresem p. AVilliamsa
do Ąmboy.
P. Williams wystosował wczo
raj apele do właścicieli kopalń, a
żeby jak najwięcej przyspieszyli
produkcyę, a do wielkich firm
przemysłowych i handlowych, a
żeby jak najwcześniej bez wzglę
du na trud i koszt wyładowywa
li węgiel, gdyż próżne wagony są
na gwałt potrzebne. Szybka do-1
stawa węgla nie jest możliwa bez
wielkiej liczby wagonów. Produk
cya powiększona w kopalniach
będzie daremna, jeśli nie ma próż
nych wagonów.
Jest cokolwiek obawy, żc nie
które fabryki, zwłaszcza stalownie
w South Chicago i okolicy, nie
będą w ruchu nawet jeszcze w
środę dla braku węgla, którego o
gromne ilości codziennie konsu
mują.
Władze federalne pod kierow
nictwem p. Clabaugha, szefa biu
ra sprawiedliwości śledzą tych,
którzy gwałcą zakaz węglowy.
Również śledzą tych, którzy gro
madzą tajnie zapasy węgla. Karc
za te przekroczenia są bardzo
surowe. Władze tutejsze mają in
strukeye, ażeby ustawę surowo
przestrzegały.
Tysiące wagonów węgla mięk
kiego dostało sie do Chicago z
południa, a węgla twardego ze
wschodu.
Xiektôrc koleje znoszą pociągi
pasażerskich, ażeby przyspieszyć
ruch frachtowy, a zwłaszcza wę
glowy.
Stalownie w South Chicago, na
leżącego do Illinois Steel Co., bę
dą dziś otwarte. Zatrudnionych
tam jest 10,350 ludzi.
Dziś wszystkie miejsca zabawy,
oraz zakłady kulturalne, jak bi
blioteki, muzea, zakłady sztuk itp.
3ą otwarte. Będą za to zamknięte
jutro, tj. we wtorek.
W następujących niiejscacn
ria Town of Lake można otrzy
mać „Dziennik Chicagoski"; *
BOCHNIAK —
1615 W. 43-cia ulica.
WOJTKOWSKI —
4524 S. Ashland ave.
CICHOWLAZ —
4612 So. Lincoln ulica.
KRUPOW1CZ
1718 46-ma ulica
MIEL2YNSKI—
1714 W. 48-ma ulica.
BRADEL —
1718 W. 47-ma ulica.
STREJSMAN —
4809 Loomis ulica.
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańszy mąż
i ojciec nasz
ś. r.
Wincenty Mocny
pożagmał się z tym światem, o
patrzony św. Sakramentami, d.
20go stycznia, li) 18 roku, o go
dzinie 5:20.
Dom żałoby 1527 Noble.
Dalsze szczegóły o pogrzebie
Jutro.
W ciężkim żalu pogrążona:
Mnryanim Mocna, żona, wraz
z cala rodziną.
DROBNE OGŁOSZENIA
Szkoła Angielskiego!
Trzy miesiące Jó. Zapisy do wieczornej
klasy w poniedziałek, Arodę 1 piątek od
7-ineJ do lOteJ. Dzienna nauka w kftż
dym czasie. Xarodoirn NrJtoła. 1152 MII
u nu ker Avr„ blisko l)l> l*lo·,
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie, bez wiktu. 3cie piętro, front. —
11:54 N. Lincoln ul., blisko W. Divi
sion ul.
DO wynajęcia pokój parę ogrzewany,
1649 W. Grand av^ 4tc piętro, —
front. 22
POTRZEBA mężczyzn na mieszka
nie. 11515 Holt ul., 3eie piętro.
NA zamianę grosernia ze salonem l
trosernia z buczernią. Na Jadwigo
vie. 2008 N. Robey ul.
DC· wynajęcia 4 pokojowe pomieszka
nie, elektryczne światło. 831 Reed ct.
1 blok od Western, blisko Chicago
ave. 22
FRONTOWY pokój do wynajęcia z
osohnem wejściem. 1159 Milwaukee
ave.
OSOBA w starszym wieku poszukuje
lekkiego domowego zajęcia lub ople
kę dziecka nie młodszego jak 2 lata.
Znosić się 2733 Monticello ave., —
2gîe piętro.
PRACA.
POTRZEBA doświad
czonych Operatorek
przy domowych suk
niach; tylko takie mają
się zgłosić, które stale
pracują i mogą robić
dobrą robotę.
Zgłosić się w środę 23go
stycznia o godz. 8 rano
A. MALTZER
1056-58 N. Wood UL
POTRZEBA do robienia dziurek rę
cznie przy kamizelkach. 1101 North
PauHna ul. 23
PRACA.
POTRZEBA DOBREGO CHŁOPAKA
ZGŁOSIĆ Si Ε DO ADM. DZIENNI
KA CHTCAGOSKIEGO.
POTRZEBA 10 doświadczonych ko
biet do przebierania szmat. Stała
praca, dobra zapłata. 1820 W. 14ta
ul. P. Goldman. XXX
POTRZEBA wykończarek przy suk
niach. Dobra zapłata. Benj. R. Ross.
1231 N. Ashland ave., budynek z
t;.łu. 22
Potrzeba Górników.
do węgla w Kentucky z familią lub
samotanych. Także żonatego do wik
lowania robotników. Przejazd darmo
po 3ch miesiącach pracy. Ofis dar
mo. Bliższe szczegóły 30 S. Canal
ul., 2gle piętro.
ROBOTNICY - Kucharze
i inni pracownicy Libby,
McNeil & Libby dowiedzą
się cos pożytecznego przez
adresowanie listu W. H.
Dziennik Chicagoeki,
POTRZEBA operatorek do kenweso
wych przodów przy surdutach. Stała
praca, dobra zapłata. 913-921 Van
Buten ul. 24
POTRZEBA 2 kobiety do pracy w
kuchni. Dobr a zapłata, pokój, wikt
i pranie.. Zgłosić się Washington
Boul. Hoepital, 2449 Washington
boul. 21
POTRZEBA inteligentnych i czyn
nych mężczyzn jako reprezentantów
wielkiego przedsiębiorstwa na zacho
dzie korporacya hodowli bydła i stu
dnie oleju — certyfikaty spółki gwa
rantowane, dobrze się opłacające dy
widendy i zabezpieczenia na realno
iciach — szczegóły pokój 1123 Con
way bldg., Clark i Washington ul.,
od 12 do 7mej wieczorem. 21
POTRZEBA piekarza na pierwszą rę
kę, do chleîïa i ciastek. 1235 — 50
court. 21
POTRZEBA dobrego rzcźnika do wy
robów europejskich. Zgłosić się —
1105 Noble ul. 22
POTRZEBA operatorek doświadczo
nych na mldcly' 'bluzkach i dziecię
cych sukniach, także wykończarek.
Zgłosić się w środę o 8mej rano. —
Modern Dress Mfg. Co., 203-5 Frank
fort ul. 22
POTRZEBA robotników do ładowa
/
nia wozów, 30c na godzinę. Stała
praca. Zgłosić się Jutro o 6:30 ra
no Artesian Co., 2500 Grand ave.,
róis: Campbell. 23
POTRZEBA do robienia kiełbasy. —
Drexel Packing Co., 854 W. Grand
ave.
POTRZEBA doświadczonych tkaczy
przy ..ingrain" dywanach. Dobra
zapłata, stała praca. American New
Method Rug and Cleaners, 4835 W.
Chicago ave. 23
POTRZJ3BA doświadczonego sprzeda
wacza męskich ubrań, który ma do
br.-j znajomość do zbierania zamó
wień na komisowe dla dużego de^
partamentowego składu. Zgłoszenia
listownie, podając wiek, doświadcze
nie i ostatnie zajęcie. Adresować po
angielsku listownie X. Y. Z. 23
POTRZEBA dziewcząt do mycia na
czyń. Dobra załata. North-Western
Restaurant, 1456 Milwaukee ave. 23
POTRZEBA dziewcząt do mycia na
czyń, $9 tygodniowo, co druga nie
dziela wolna. Cryetal Lunch Room,
3211 Madison ul. 23
POTRZEBA operatorek do rozmaitej
pracy przy żołnierskich spodniach.
Zgłosić się 14 82 Milwaukee ave.,
2gie piętro. 23
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do mycia naczyń. Dobra zapłata. —■
2021 W. Division ul. 23
POTRZEBA jednego, dobrego, trzeź
wego woźnicy. Pułaski Lumber Co.,
3 S35 Ν. Robey ul. |
POTRZEBA kobiety do mycia naczyń
— 709 Milwaukee ave.
POTRZEBA doświadczonych operato
rek na ,power' maszynie przy fartu
chach. M. Simon and Co., 821 Rees
ul. 21
POTRZEBA OPERATOREK PRZY
IM FORMOWYCH SURDUTACH
kieszenlarek, do robienia podszewki
rękawów, ściegarek do szycia ręka
wów, prasowników na czysto 1 do
prasowania szewków, do przyszywa
nia guzików, fastrygarek, egzamina
torów. 1435 N. Ashland ave. 21
$2 ZAPŁACIMY odpowiedniej oso -
bie za każdą godzinę. Po jnforma
cye zgłosić się pnr. 1638 W. Chi
cago ave. 21
Poszukuję pannę Mikię. Niech się
zgłosi do niżej podpisanej. Helena
Steltman, 3712 Haddon ave. 21
POTRZEBA panien na mieszkanie.
1363 Bradley ul., frontowy dom —
wchód z boku. 22
BIURA PRACY. «
S
BEZPŁATNE STANOWE
MURO STRĘCZEN.
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT
OFFICES)
526 So. Dcarborn ii;,
ma do roidanłą tyeWjce za truda i ea
wszelkiego rodzaju robotnikom 1 ne»
tnleelnikom, tok mężczyznom jak i ko
Metom, tak w Chic&go Jak I posa mla
item. Obsługa zupełnie bezpłatna tak
Ala pracodawców jak i dla poszukają
rych pracę. Niema żadnych zatargów
robotniczych w miejscach, gdzie to
biuro stręczy pracę. Zgłaszać się moi
ua pod powyższym ρ dresem osobiści·
ud godziny 8 rano do 4 popołudnia,
albo telefonować od 7 rano do 6:90
popołudnia. Telefon» Wabaeb MN
POTRZEBA mężczyzn na podwón
węgla. Zapłata $2.75 płacone codai·
nie. Efeceteior Coal Co., 41<H) Irvll
Park bo ul
KUPNO I sprzeda!
HARVEY -POZNAN- BLU
ISLAND
Loty Tak Tanio Jak S3
na łatwe spłaty.
t
(.'hodujcie wasze własne warzywa.W
sprzedajemy loty ł farmy za je ln
trzecią wartości. Zorzemy wal
grunt darmo, gotowy do sadzauto 11
siewu na przysała wiosnę. Roboi
podostatkiem w pobliskich fabry
kach, blisko linii tramwajowych, ki
1 ściołów i szkół.
WŁADYSŁAW HEYMAN
(Polaki RaprcieBtM*;
A. T. McINTOSH & CO
106 N. LaSALLE ULICA
4-te Piętro
Filia ofisu na
143-ej Ulicy I Western An
(POSER)
i Otwarto w niedzielę i poniedziale
Wzi^ść Halsted ul. tramwaj do β2<
! Tlące i transfer na wielkie tramwi
' je Laznacrone „Harvey" — „Kent
lub „Kankakee". 2
DARMO
FARMY
NIE DAJEMY, ALE TANIO SPRZI
DAJEMY W POfjKKICH KO
ŁOMACH.
w Stanach Ohio. Pennsylvanie 1 Τβι
nessee, pomiędzy miastami Cler·
land, Yonngetown, Erie i Pitteburi
| Grunta nieczyszczone od $4.00 2
akier, na 10 lat wypłaty. Farmy z li
wentarzem i do rentowanla także m
my. Koszta podróży kupującym zwi
camy. — Piszcie po nowy katalo
do:
R. T. HURDLE LAND CO
3340 East 55th str., Oeveland, (
NA SPRZEDAŻ dobrze wyroblou
piekarnia, $40 tygodniowo gwarai
towane, sprzedaję z powodu dwóc
interesów. 620 N. Ashland are. 2
KRAWIECKI zakład kostnmerekl
czyszczenia można kupić w malei
polskiera miasteczku. Dobra sposol
ność dla krawca na stały interea 1 z
gospodarowanie. — Adres w Dzlei
niku Chicagoskim.
29-3-5-10-12-17-16-2
COKOLWIEK MACIUŚ DO SPRZE
DANIA?
DO* — LOTE
MORGECZ — AUTOMOBILE
lub jakikolwiek interes zamienimy wa
na properta w jakiejkolwiek okolic
Tylko tacy niechaj elę zgłoszą któri
chcą robić interes rzetelnie. Mamy eeti
rozmaitych propczycyl dla was.
(ORXELIA REAL E.'TATE A G ΒΛ C'
ΒΛΖ X. Aihiaid Av. — Tri. .Monroe 383
NA SPRZEDAŻ dobry koń i wóz ek
presowy, tanio. 1742 Bluciier ul. 2
WDOWA sprzeda restanracyę bar
dzo tanio, Interes wyrobiony 7 la
Mieszany naród. 1619 S. Halsted u
2
NA SPRZEDAŻ cottage z składei
cukierków. Mrs. Bijcek, 2706 Wei
1S ta ul. 2
BACZXO&C! Ja płace Rotdwka najwyi
sze ceny za «kłady l zapasy towarô'
różnego rodzaju. Transakcye poufn'
Rezultaty prędkie. — ED. BŁOCK. -
1NW Mllnaukrf ave» Tel. IItuab. 8MI.
SPR2EDAM piano na wypłatę. $6i
Paczyński, 1340 N. Ashland ave.
2
DO kupców. Na sprzedaż bardzo dc
bra grosernla 1 buczernia na byzni
sowej ulicy. Po bliższe szczegóły -
Steve Adamowski, Grossfield an
Roe, Wholesale Grocers, Green 1 Ra
dolph ul. 2
NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe Î m«
ble. 1239 Noble ul., 2gie piętro. 2
NA SPRZEDAŻ mon?ecz na rauro
wany domu 6 pokoi w polskiej oko
licy. Zgłoeić się do oiisu W. KAS«
PU/AK, 1018 N. Ashland ave. Tc
lefon Monrle 3472.
My Wyrabiamy I Sprzedajemy
National Cash Registert
i Credit File·
Najnitoze ceny. Mata
miesięczne spłaty. Nie
liczymy procentu. Piś
mienna war ancy a. Sta
re registry reperujemy j
przerabiamy, kupuje·,
mv, sprzedajemy i za
mieniamy.
A. C. MAC MAHOŃ A peut
The Kttleoal Cub S«|litcr Company
173 Mlchlsaa Are. Tel. Kandoloh 4601
NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiony ii
teres towaru bławatnego, w polskie
okolicy, z powodu iż zamierzam w;
cofać się z interesu, dobra spoeob
noćć dla Polaka. Frank B. Zwick
945 — 8th ul., La Salle, IB. 2>
NA SPRZEDAŻ skład z rozmaitem
towarami, robi dobry interee. Wła
ściciel sprzedaje t ważnej przyczyn;
Κt(f ma chęć kupić interes powiniei
nałpreód zobaczyć wyżej wymieniona
intereac. W. Janicki, 8409 Burley av
So. Chicago, 111. 2Î
SPRZEDAM lub zamienię rogowj
dom z małym interesem. 2300 No
Lockwood. Właściciel na miejscu.
KANARKI na sprzedaż, rolery. 1041
Chicago ave; r
NA SPRZJDDAż statki domowe. —
1859 W. Huron ul., 2gie piętro, —
front. 2i
Musze sprzedać za bezcen z powodi
choroby, 2 piętrowy drewniany don
7 konkretowym basementem. Kosz
tował |4200, sprzedam za $3700. —
S7S0 gotówką, reszta może być spla
cana jak rent. Właściciel, 4021
Kotcoe ul
■ . . ·. . . . v - . . . Λ

xml | txt