OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 22, 1918, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-01-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Z WYSTAWY SZTUK
PIĘKNYCH. j
W tutejszym „Art Institute",
prowadzącym szkołę Sztuk pięk
nych. oraz urządzającym wysta
wy artystyczne, zrealizowano po
mysł nowy zupełnie i bardzo
szczęśliwy — zaaranżowano wy
stawę utworów ze wszelkich mo
żliwych dziedzin Sztuki czystej i
stosowanej — wszystkich daw
niejszych uczniów Instytutu
wzmiankowanego. I oto obecnie
właśnie wystawa ta trwa, zwie
dzana nader licznie. Oglądaliśmy
i my ją ze szczerem zainteresowa
niem : większa o wiele od podob
nych antrepryz tutejszych uroz
maicona i bogata, jakeśmy tego
zresztą oczekiwali po tej bardzo
poważnej i szereg lat już działają
cej szkole i całym legionie jej ele
wów ; może na tej wystawie nie
zbyt mnogo rzeczy szczególnie
wyróżniających się, uderzających,
'ecz zato poprawności dużo. dużo
przytem szukania sposobów, sty
lów i nastrojów — nierzadko efek
townych. Powtarzamy — wysta
wa jest bardzo interesująca i za
pewne da ona dowód zakładowi,
.:e tego rodzaju przedsięwzięcia
cc pewien czas powinny być· 11
rządzane. że mają wszelką racyę
bytu, że zarówno zasłużonej już
szkole, jak iej uczniom wyświad
czają sprawiedliwość, przywo— (
dząc imiona i dzieła przed oczy j
publiczności naszej, najczęściej j
zbyt pośpiesznie zajętej, by dużo
o Sztuce myśleć i o jej pracowni
kneh...
Nie będziemy wchodzili dokła
dnie w szczegóły tej pięknej wy
stawy, trudno wzmiankować le
gion cały nazwisk zasługujących
zresztą na poznanie i uznanie —
lecz bądź co bądź dla nas obcych
— dalekich: wspomnimy tylko,
że mam v tam bardzo obficie re
prezentowane działy rzeźby arty
stycznej i dekoracyjnej, malar
stwa artystycznego i dekoracyjne
go we wszelkich możliwych od
mianach i rodzajach, mamy szty
chy. cyzelicrstwo, jubilery. arty
etyczną, naczynia ozdobne, malar
stwo na szkle, na jedwabiu i na
wszystkiem. na czem chcecie, ar
tystyczne dywany i meble, afisze,
ryciny i karykatury, fotografie i
— mody.
Tyle o wystawie — ogólnie —
t;a zakończenie jeden szczegół, dla
nas spccyaîuie wart nie-przeocze
nia: znajduje się mianowicie na
wystawie tej i kilka rzeczy pol
skich :
Fierwsza to illustraeya naszego
rysownika, p. Władysława Kra w.
λί. rycina przedstawiająca „Niem
cy po Wojnie" — jedna z najsil
niejszych. jakie pan K. dla nasze
go pisma wykonał : rysunek ten
zawieszono w grupie bardzo po
czesnych podobnych mu rodzajem
wykonania prac. Winszujemy p.
Krawcowi i wyrażamy zadowole
nie z uznania talentu naszego ro
daka i z postępów, jakie czyni w
dziedzinie swej pięknej sztuki.
Drugą rzeczą polską na wystawie
te j jest plansza p. Józefa Macie
jewskiego, rysownika mód mę
skich firmy „Meyer a nil lïooth"
·..· Chicago, jednej z największych
w kraju: i ta praca wyróżnia się
\V swoim rodzaju kommercyal
nych malatur. Xakonicc znajdu
jemy wśród wielu i pięknych bar
dzo sztychów — do najpiękniej
szych należące— trzy panny Ma
ryli Modrzejewskiej : prace szty
charskie panny M. oglądaliśmy
już kilkakrotnie z wielkiem zain
teresowaniem i szczerą admira
cvą — zasługują one na to w peł- [
iii. bo talent w nich zgoła niepo
śledni. subtelny, wrażliwość w wy
czuciu piękna — ogromna, a wy
konanie iuż zupełnie skończone z
•panowaniem zupełnem środków
umiłowanego sposobu. Panna Mo
drzcjewska jest u wrót artystycz
nej karyery i na progu jej staje
już w blasku jasnym własnego
swego pojęcia piękna i umiejętno
ści rzadkiej oddania go znakomi
tego: życzymy jej na dalszą w
tym kierunku drogę — powodze
nia i sławy.
DWA GŁÓWNE CELE ZA
KAZU WĘGLOWEGO
OSIĄGNIĘTE.
Waszyngton, 22go stycznia· —
Administrator opału dr. Garfield
wczoraj oświadczył, że dwa głó
wne cele rozporządzenia w spra
wie zamknięcia fabryk i pewnych
zakładów i lokalów przez pięć
dni, począwszy od piątku, już zo
stały osiągnięte. Są to: dostar
czenie węgla domom prywatnym
w Stanach wschodnich, oraz za
opatrzenie we węgiel setki okrę
tów handlowych, nic mogących
sic z miejsca ruszyć w portach
atlantyckich. Więcej węgla do
chodzi do Stanów wschodnich ι
do portów atlantyckich riż
dykolwiek w ostatnich kilku mie
siącach.
Trzecim celem rozporządzenia
było zniesienie ścisku na kv ·
jach. lecz tego jeszcze nic osią
gnięto z powodu silnych mrozów,
które jeszcze wciąż uparcie pa
nują.
Administracya jest zadowolo
na 7c sumienności, z jaką obcho
dzono wczoraj pierwszy z ponie
działków, które przez dziesięć ty
godni mają być przymusowymi
dniami wolnymi od pracy. Do
niesiono o bardzo małej liczbie
przekroczeń.
Dziś jest ostatni z pięciu dni,
w których zamknięte zostały fa
bryki.
W Nowym Yorku jest dosyć
węgla dla 00 okrętów, a w Ilam
ton Roads, Ya·, dla 100 okrę
tów.
Wyszło na jaw, że początko
wo dr. Garfield był za nałożeniem
„embargo", t. j. nie przyjmowa
nia do przesyłki frachtowej to
warów, z wyjątkiem węgla, żyw
ności i zapasów wojennych Lecz
! projekt ten nie spotkał się z a
i probatą generalnego dyrektora
! kolei McAdoo.
Są tacy we Waszyngtonie, któ
rzy sądzą, że embargo w jakiejś
formie, wykluczające towary nie
essencyonalne, musi być zastoso
wany, jeśli ma nastąpić ulga w
ścisku kolejowym jeszcze tej zi
my.
Krytykowanie zakazu ustaje.
Lokalne embargo' zostało zastD
sowane przez kolej Pensylva
nia za aprobatą dyrektora kDlei
wschodnich Smitha.
Składy żywnościowe drobiazgo
we i hurtowne mogą być otwarte
przez cały dzień w poniedziałki,
według specyalnych instrukcyi,
które wczoraj wydano·
NOWE USTAWY DLA KOLE
NOWE USTAWY DLA KOLEI
KONIECZNE.
Waszyngton, 22go stycznia. —
Dyrektor generalny kolei McA
doo wczoraj wyraził przekona
nie swe w czasie przesłuchów
I przed komitetem senatorskim dla
handlu międzystanowego, iż no
we i racyonalnc ustawy muszą
ί być przeprowadzone przez kon
gres dla kolei, zanim te zostaną
po wojnie zwrócone pod kontro
lę właścicieli. Ustawy te są ko
nieczne z powodu zmian, jakie
rządowa kontrola wytwarza w
podstawowych zasadach transpor
tacy i.
Komitet ten spodziewa się-λν
sobotę zakończyć przesłuchy w
sprawie noweli, mającej popar
cie administracyi, która ma na
celu protekcyę włosności kolejo
wej w czasie kontroli rządowej.
Jedną z głównych kwest yi, któ
re pozostają do załatwienia, jest
kwesty a , czy bil ma oznaczyć
czas, w którym kuleje mają wró
cić dt/* prywatnych właścicieli,
oraz podstawę kompcnsacyi, ja
ką rząd będzie płacił kolejom.
Sekretarz McAdoo jest prze
ciwny upaństwowieniu kolei że
laznych, lecz także nic jest za
lem, ażebv oznaczono c/.as, w
którymby koleje wróciły do pry
watnej własności.
Sekr. McAdoo oświadczył, że
fundusz w sumie $500,000,000
dla rządowej kontroli kolei nie
iest zbyt wielki
P. McAdoo także zapowiedział,
że nastąpią gduntowne zmiany
w systemie transportacyjnym.
Ruch cały na wszystkich kole
jach będzie według odmiennego
planu aniżeli za kontroli prywat
nej. Jak wiadomo, konkursn
cyi na kolejach już całkiem nie
ma. Łatwo zrozumieć, że zmia
ny będą bardzo szerowic.
η y będą bardzo szerokie.
ROOSEVELT PRZYJEŻDŻA
DO WASZYNGTONU.
Waszyngton, 22go stycznia.
Wczoraj wieczorem przyjechał
do Waszyngtonu Roosevelt. Jest
to podobno początek jego kam
panii o republikańską nominacyę
na prezydenta w r· 1920.
Tego przyjaciele jeszcze trzy
mają języki za zębami, lecz dzie
ją się pewne rzeczy, z których
łatwo można wiele innych wy
wnioskować.
Kilku zwolenników Roosevel
ta niedawno temu zjechało do
Waszyngtonu i sytuacyę staran
nie omówiło. Przed tygodniem
był tu F. Hitchcock, były poczt
mistrz generalny, przyjaciel Roo
sevelta.
Przyjazd Roosevelta ma roz
wiązać języki. Dziś rozpocznie
sie wojna słowna. Rooseelta ma
odpowiedzieć na ataki sen. Sto
ne'a·
Zwoleivicy Roosevelta są prze
konani, że nikt inny, jak tylko
Roosevelt poprowadzić partyę re
publikańską do zycięstwa. Dą
żą oni do zdybycia kontroli w ko
mitecie krajowym partyi repu
blikańskiej. Przewodniczący W.
R. Willcox rezygnuje, gdyż zo
stał zamianowany członkiem fe
deralnej komisyi płac ftinkcyo
naryuszy kolejowych. Zwolenni
cy Roosevelta mają kandydata w
osobie W. C. Hays'a z Indiana.
KRAJOWE.
Waszyngton. — Komitetowi
rolnictwu iziby niższej został
przedłożony bil przez prez. W\
sona, proponujący, ażeby mu da
no szeroką władzę ustanawiania
cen żywności i innych produktów
koniecznych dla prowadzenia woj
ην. ι
— Waszyngton. — Szerego
wiec L. AVoodward przyznał się
wczoraj, że on podłożył pożar,
który zniszczył zapasy w maga
zynie kwatermistrza wartość
1^50,000.
Nowy York. — Sytuacya kle
jowa się poprawia. Węgiel do
chodzi do Nowego Yorku i in
nych portów i miast wschodnich
we większych ilościach, niż kie
dykolwiek, dzięki temu, żc
zmniejszono liczbę pociągów pa
sażerskich, a powiększono liczbę
frachtowych pociągów.
Waszyngton. — Prez. Wilson
wydał wczoraj oświadczenie, w
którcm poleca, ażeby w armii i
marynarce ściśle obchodzono nic
dziele i pracę zredukowano do
minimum.
Waszyngton.. — Generał Per
shing wczoraj nadesłał następują
cą listę żołnierzy zmarłych w ar
mii amerykańskiej we Francyi :
sierżant G. G Shiley, sierżant
A. R. Robcrts, kapral G. C. Mor
ris, kapral J K. Fawcett, szere
gowiec L. O. Larsen, szerego
wiec W- R. Ledford, szeregowiec
f.R. Cruts, szeregowiec λΥ. F.
Laloan, szeregowiec H. W. Gray,
szeregowiec C. C. Crawford, sze
regowiec Ρ· O. E. Moyer i szere
gowiec Β. P. Conway.
υ —
W następujących mtejscacn
na Town of Lake można otrzy
mać „Dziennik Cliicagoski":
30CHNIAK —
1616 W. 43-cia ulica.
WOJTKOWSKI —
4524 S. Ashland ave.
CICHOWLAZ —
4612 So. Lincoln ulica.
KRUPOWICZ
1718 \V. 46-ma uiica.
MIELZYNSKI —
1714 W. 48-ma ulica.
BRADEL —
1718 W. 47-ma ulica.
STREJSMAN —
4809 Loomis ulica.
HONDS—
47-ma ul. i Racine ave.
ŁOPACIŃSKI —
4669 Gross ave.
S. TALAN —
1012 W. 51-ta ul. Skład paszy.
NIEMCY PO WOJNIE.
Iiysunek p. W. Krawca, obecnie ua Wystawie w „CH. AKT INST1TUTL".
GORDON'S
Mustard Oil Cream
(Podwójna s.ła)
Na chore piersi, lumbago, reuma
tyczne kłócia. pleurisy, zapalenie
płuc. gr)-j>ę, zapalenie ganiła. U
Smierza ból ι zapalenie. Lepsze niż
mustard plastry, nie wywołuje pry
szczów.
W żółtych pudełkach zawsze
tyiko Soc. i óOc we wszyst. aptekach.
Macie Konstypacy*?
Niech to nie będzie chroniczne. Za
ćmijcie dziś — użyjcie
TRASK'S PILLS
Nowe lekarstwo na
Ouołomiriilr Xilto»<l.
Kei«typar.Tf Ból Kłowy.
Czekolady obłożone pigułki które
ulżj» największy bóL
10c. 25c 1 50c wielk. wszystkie apteki
WESTERN LABORATORIES. IMC.
C'kleago. 111.
DR. W. β. FCNRAYER
POLSKI LKKARZ I CHIRURG
•lote we wMjsikteb oborobacb m«łcznt
kebiet i dzieci.
Nobł· ui Tel. Μι
Ood» od tt*J ranodotiel wlec*.
IfRONIKA
Il MIEJSCOWA Η
1
PIĄTY DZIEŃ PRZYMUSO
WEGO ŚWIĘTA MIJA PO
MYŚLNIE.
Pięciodniowe święta przymu
sowe z rozporządzenia opaîowego
administratora, dra Garfielda w
celu zaoszczędzenia węgla, które
go brak przypisać należy jedynie
tylko śnieżycy, jaka nawiedziła
miasto Chicago dwa tygodnie te
mu. taić iż transportcaya «•frttîTa
zupełnie uniemożliwioną z powo
du olbrzymich zasp śnieżnych —
kończą sic z dobrym rezultatem.
\Y dniu wczorajszym tj. ponie
działek, samo tylko Chicago o
szczędziło przeszło 40 proc. wę
gla. Przypisać to należy nietylko
wielkim fabrykom i składom, któ
re z rozkazu dra Ciarielda zostały
zamknięte, ale również oszczędno
ści w domach prywatnych, bądżto
/. braku węgla, bądź to z punktu
patryotycznego.
CHICAGO STALE W PO
TRZEBIE.
Pomimo, że Chicago otrzymało
wczoraj 2,459 wagonów węgla, to
jednak nie do^vodzi, że kryzys
węglowy minął. Według powia
towego administratora opału Dur
hama, normalna dostawa w zimo
wym sezonie wynosi 1,700 wago
nów dziennie, a w obecnych wa
runkach tylko 1,000 wagonów
dziennie. Szczególnie brak węgla
twardego daje się bardzo odczu
wać. Administrator Durham ape
luje ponownie, do mieszkańców
miasta Chicago, ażeby węglem
nie bardzo szafowano, ponieważ
na wypadek zmiany powietrza,
która może sprowadzić ponowną
śnieżycę, sytuacya mogłaby się
stać bardzo poważną. Z powodu
marnej komunikacyi kolejowej,
300 wagonów węgla zostało za
trzymanych w Stanie Indiana.
WCZORAJSZY DZIEŃ ŻNI
w OWI lV-L<rt x Cjt\ i IV^ W .
Wczoraj teatry i teatrzyki, by
Wczoraj teatry i teatrzyki, by
ły przepełnione widzami tak, źe
większa ich część musiała wrócić
/. kwitkiem do domu. Również
przepełnione były parki, kluby,
czytelnie, instytuty artystyczne,
co zupełnie przypominało niedzie
le. Wobec takiego stanu, rozkład
jazdy „a la niedzielny" musiano
powiększyć na kolejach górnych,
ulicznych i parowych. Dzisiaj
nich wszystkich kolei będzie pro
wadzony według rozkładu dni po*
wszednicli.
Z małym prawie wyjątkiem,
miasto Chicago zastosowało się
do rozkazu dra Garficlda. Przy
inwcstygacyach, polieya zanoto
wała kilkanaście tylko przekro
czeń, których winnymi przeważ
nie byli saloniści. Po pięciodnio
wym wypoczynku, rozpocznie sic
jutro ponownie ruch fabr)czn\ i
handlowy w całej pełni.
— Urzędnicy sklepów departa
mentowych na State ulicy, wnieś
li petycyę do administratora
Williams'a z prośbą, o zwolnie
nie ich z przymusowego święta w
poniedziałki, natomiast będą pro
wadzić interes sześć dni w tygo
dniu od godziny lOtej do godziny
4:30 popołuniu. Zaznaczając przy
tein, że oszczędnośc opału będzie
w tem więkzsa, aniżeli gdyby
sklepy miały być otwarte pięć dni
w tygodniu, od godziny 8mej do
6tej" wieczór. Ponieważ, admini
strator Williams nie jest w moż
ności sam zmienić zakazu, przeto
pttycya zostanie wysłana do Wa
szyngtonu.
SPRAWA PODWYŻSZENIA
CENY ZA GAZ.
.Wczoraj odbyło się posiedzenie
miejskiego komitetu w sprawie
gazu. Byli również obecni dwaj
reprezentanci generalnego proku
ratora, J. H. Wilkerson główny a
systent prokuratora, i G· F. Bu
ckingham, zarządca urządzeń pu
blicznych. Kompania gazowa pod
wyższa cenę gazu o 22 proc., na
co adwokat Richberg zaprotesto
wał. Ostrzegał przytem komisyę,
że jeżeli nie przyspieszy komisya
sprawy $10.000,000 za przeszaco
wanie'gazu na konsumentach,
pieniądze te mogą przepaść. Na
stępne posiedzenie komisyi zbie
zre się w przyszły piątek, na któ
rem to posiedzeniu będzie prze
wodniczył generalny prokurator
E. J. Rrundage.
CZTERY POŻARY W JED
NYM BLOKU.
Sraż pożarna miała do czynienia
aż ze czterema wypadkami poża
rów, w jednym bloku. Pierwsze
.
dwa pożary wybuchły w sutere
nach na Wells ul., pomiędzy Wa
shington i Randolph ulicami.
Pierwszy pożar powstał" o godz.
7mej, drugi zaś o godzinę później.
Żaden z tych pożarów nie wyrzą
dził znaczniejszej szkody. Krótko
później wybuchł trzeci pożar na
W. Lake ul. róg" N. Wells ul. Pło
mienie zniszczyłyby fabrykę u
brań, mieszczącą się na 3 piętrze
firmy „Reiz Bros." Mniej niż go
dzinę później pożar wszczął sie
na 5 piętrze, w biurze „You Mix
It Co.", w budynku Cambridge
pnr. 160 X. Wells ul. We wszyst
kich czterech pożarach wyrządził
ogień szkody na $5,000.
z 5
II. L. Putnam bibliotekarz Kon
gresu w Waszyngtonie, przyjął
zamianowanie do wydziału, który
przperowadzi egzamin kwalifika
cyjny na bibliotekarza chicago
skiej Biblioteki : p. Putnam wy
raził się iż pozycyę biliotekarza
w Chicago należy uważać za jed
ną z najważniejszych w tym ro
dzaju w całym kraju, przeto pra
gnie dopomódz — ile będzie mógł
do obsadzenia tego doniosłego
posterunku człowiekiem możliwie
najlepszym. Egzamin ów kwalifi
kacyjη y odbędzie się w wyjątko—
wych warunkach — kandydaci o·
trzymają przez pocztę pytania —
może już i dzisiaj, a tylko z odpo
wiedziami będą musiały być do
stawione dowody, iż owe odpo
wiedzi pisali rzeczywiście sami
kandydaci, a nie kto inny.
Nie Wstydź się!
_____
Gdy powracasz do domu ze śród*
Kioścla, ze składu, oflsu lub fabryki,
kup Bobie DZIENNIK CHICAG08KI
I śmiało czytaj w tramwaju lub Wi
tonie.
| DZIENNIK CHICAGOSKI moin»
ι stale nabywać na następujących na
rożnikach:
State t Madison — przed składem
departamentowym „Boston Stor·"·
State i Madison — przed apteki
firmy Buck and Rayner;
State i Madison — przed składem
departamentowym firmy Carton,
Plrie, Scott and Co.;
State ł Qnincy;
State i Van Burea;
State 1 Harrison;
Wabash i Harrison;
Van Β aren 1 La Sali·)
Adama 1 La Balie;
Adama I La SaUe;
Washington 1 La Sali·;
Randolph 1 Dearbor·;
Washington t 5-tu *▼»
Polwkl polityk, czy większy esy mniei
•zy za ooowlazek poczytywać «obie
powinien etal· reklamować narodo
wość nasra wflrfta obcvch. **xn*i*mła4
Am·—·.» »~· ' >u
MOELLER BROTHERS
MILWAUKEE AVLand PAUUNA ST:
1 ŚRODA JEST DNIEM TANIOŚCI.
DAMSKIE l.MOX GARMTIRV.
SOr KNtunrk Jmey prąikowane Her
lor runlNtc union garnitur)', «Dffjf·
nlnie na tç wypraedaś À Q
tylko po ^i/C
DAMSKA SPOnXIA ODZIE/.
7,'c gatunek, dobra Jcracy pniako
wa η a rnnlata, kon/ulc i maj < kl, κμο
cjnlnlc na tf niclkq nj-prie QQ
<laż, tylko i»o OZsC
DAMSKIE Ι'ΝΙΟΝ GARNITURY.
91 Ratunek Are«lnleJ «vnel· Jfr*ej·
pnjikowiinc, rnnlate union gornltary
tv; kuArxunr Jedw. n alq^kq, βΛ
u kitJI, tylko po Oî/Ç
DAM. BLACK CAT POŃCZOCHV.
.Ί9τ Ratunek iMitałlRF łydki, poftwftj
ne ilop)) pięty I pal«r, irwarunto·
wiiif trwał# cxiirne, ng
para tylko pu «OC
DZIECIĘCE CZARNE POKCZOCHY.
Wprntit r. fabryki, ·Ί.·»ο K^tunek, prn
«dłlwf „Black tat" innrki, annr.
najlrptu csarne, wuyMklt 1Q
wielkie numern, para po 12/C
>II£SK \ SPODMA ODZIEŻ.
81 enliinrh nuturnlne rtin5«te kimr.ii·
le i irnele, dobre zdrowotne MinUte.
wwT«lklp wielkeAel do W, >7g
tylko po · OC
MIÏSKIIÎ Ι'ΜΟΧ (ίΛΠΜΤΓΚν.
gatunek dobre Jfwej· |iri)ikona·
ne * bielonej bawełny, runiNte union
Karni tur}, Mper>»lnie i; IW o 1 39
DAMSKA SPODMA οη/,ΙΚ.Ζ.
*1 I Ι.2Γι eatonrk, κ ilolircj nmtinrj
bawełny kounlr i majtki, l)ut<-h asy
Jn, nisk» lii li nj.ooka nzyja, βΛ
nrfflkoiiri do 44, po Oî/C
llZIECIĘCf POXCZOCHV.
Ί. linie nici, \r rlrnklr pr**kl, arrti
br pończochy, gwarant. trwałe mar
if. waayatkle tvlelkirilrl, 114 Q g? _
7 Û. Κ Vit. ttV4. para &OG
CHŁOP. Rf, \ΓΚ C AT POXCZOCHY.
Wprofit z fabryki, SOe pil., extra g ru
be potrAJne na kolanach, podwójne
pięty I palce, nrnar. trwałe OÓ/%
czarne, parn po
GROSERYE I MIĘSO
Campbell* τ.ιιρη,
κηΐϋβ
kl, pue*- -i-i
kn za 1 łL
Ivory mydło —
kaw.
za
5tc
Rub no more pro
•tfk. wielka pn
"»ka 20c
7.1% V
lliflip linen lub
Oltl eountry my·
d»°. 1« ACc
Uh w. zn
Maało, 131 gin —
ereamery ΛΛ
fnnt **Î7C
l'ncrda kreKIeny
<2 "?■'·>· 6c
par/kn
/.*r «Ha drobin.
EffK"P"y mnrkl
100 fun- 0 gg
Znpnlkl, — nowe
Fast ounll para-·
r: i7ic
PrAnlum lnitr—
ryne OO r
funt 0£iC
Inplr .lerry lub
Annt Jrmlmn 1114
kH nu plarkt —
;r*k* i2c
/jtnin nii|kn —
Pnmprmlekol —
ii" 5łc
Obu In, wyborne
*Ólte globe* —
T' 3c
Knrbonnrin —
28łc
Premium
«r»ki. 34
funt w *
Wçil*oBr kavrel
331c
Wołowlnn nu pu
trawi
funt
Clflfrlna nn po
ïïïï"" 22ic
II
5c
I DWA KUPONY
piciu lab 2c Jiżili ztfi
slci· slf da iflsu oublicli
OBRAZ
OBECNIE RZĄDZĄCEGO KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM
PAPIEŻA
BENEDYKTA XV.
PIĘKNA FOTOGRAWURA NASZEGO WŁASNEGO
WYDANIA, ROZMIARU 12x15* CALI, KTÓRA PO
WINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ WE WSZYSTKICH DO
MACH KATOLICKICH.
WYTNIJCIE TEN KUROŃ
!!
Kto przvniesie dwa kupony i 2c (lub przyśle 5c) otrzyma ||
piękną fotograwurę 12x 15ł cali chwalebnie nam panują· jj
Ce"°' OJCA Sw. BENEDYKTA XV.
Η
ûsiggmasiasaîamwiawnasoaniKcaawagaaiaaKîîîiîmînssîîîîîKitnTîîSînwnnaio
TYLKO W BIURZE:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
a 1483-67 W. Division St. Chicago α

xml | txt