OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 22, 1918, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-01-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

I HISTOR Y OZOFIA ŚWIĘTYCH.
y
— Napisał — ..
Ka. Jał» Domaszewicz. b. Profesor Rzymeko - Katolickiego Seminaryum.
Ciąg daiszy.
62. Św. Poncyan. Papiei i Męczennik.
2ył około 235 roku. Rzymianin, wybrany po
śmierci św. Urbana I. na tron Papieski w 230 roku,
za cezara Alexandre-Sewera, który mimo swej
rzekomej dobroci prześladował za wiarę św. niety
lc samych chrześcijan, ile Papieża-głowę chrześci
jaństwa. Senat miał prawo pozwalać na zakłada
nie nowych stowarzyszeń, lecz zwykle udzielał go :
ludziom biednym, aby łączyli się w związki „po-;
przebowe" ; a to na zasadzie, iż nie trzeba obawiać
się ludzi, którzy jednoczą się w stowarzyszenia
jedynie dla tego, aby było czem zapłacić wszystkie
koszta pogrzebu i grób sobie zapewnić. Za panowa
nia dynasty i Sewerów za czasów Papieża św. Pon
cyana, to prawo stowarzyszeń „pogrzebowych"
miało daleko większe przywileje: bez pozwolenia
senatu organizować, zebrania więcej niż raz na
miesiąc urządzać w celu pogrzebowych obrzędów.
Kościół był znany, jako stowarzyszenie ..pogrze
bowe", i Biskup jako naczelnik „kurator" zapisa
ny u rządu dla opłacenia podatków za cmentarz,
miał prawo utrzymywać kasę zbiorową i bronić
nietykalności przez pogan cmentarzy oraz ich po
dziemi „katakomb". Papież św. Poncyan w swych
dwóch encyklikach upomina chrześcijan do odda
wania czci należnej kapłanom, jako ministrom
św. Sakramentów, i do wzajemnej bratniej Miło
ści ; ustanowił śpiewać Psalmy we dnie i w nocy w
„katakombach", a przy zaczęciu Mszy św. odma
wiać „Confiteor". Dekretem cezara Aleksandra
Sewera, który nie zdołał namówić do rezygnacyi z
papiestwa, św. Poncyan był skazany za wiarę św.
na wygnanie razem z Hipolitem-kapłanem na wy
spę Sardynii, gdzie w 235 roku życie zakończył i
zasłużył bez krwi przelania koronę męczeńską.
Ciało św. Poncyana później Papież św. Fabian
sprowadził do Rzymu na cmentarz św. Kalixta.
63. Św. Paweł I., Papież i Wyznawca.
Żył około 767 roku. Syn Konstantyna-Rzy
mianina w 757 roku wybrany na Papieża był wiel
ce miłosiernym dla chorych i ubogich i więźniów,
których sam osobiście zwiedzał; za zło zawsze do
brem pładł, dom ojcowski przerobił na kościół;
sprawił grób marmurowy i w srebrnej trumnie
przeniósł ciało Św. Petroneli z cmentarza przy dro
dze Appijskiej, do bazyliki św. Piotra. Papież św.
Paweł I., chociaż utrzymywał z królem Francyi Pi
pinem dobre stosunki, to nie uniknął zatargów z
Dezyderyuszem, który najeżdżał państwo Kościel
ne 1 nie oddawał Imolę, Bolonię, Osimo, Ankonę.
W czasie pielgrzymki króla Dezyderyusza do Rzy
mu, Papież starał się skłonić go do ustępstw i w
części otrzymał ziemie zabrane, lecz trwały pokój
nie aostał przywrócony. W granicznych sporach z
Longobardaml, co naruszyli cmentarze po barba
rzyńsku i ciała Świętych, których św. Paweł I.
cześć ratował 1 pochował u siebie — radził się z
Pipinem, a dwór grecki nie mógł ich poróżnić : po
rtów Konstantynopola Pipin przyjmował tylko w
obecności legatów papieskich. Papież św. Paweł I.
listownie nawracał cesarza greckiego heretyka
"Γ—ι— ι i 11 ι —ι ι ■■ ι
Konstantyna-Kopronima, który srodze prześlado
wał katolików i wygnał zakonników, lecz bezsKu
tecznie ; tedy św. Paweł I. dawał prześladowanym
kościoły we Włoszech, zostawiając im ich język
grecki i ryt wschodni. Podczas choroby Papieża,
książę Toto z Nepi ze swymi braćmi Pasiwem i
Paszalisem zebrał wojsko i wyruszył na Rzym, by
uwięzić lub zabić św. Pawła, a na jego miejsce po
sadzić swego brata Konstantyna, lecz czujny Krzy
sztof-„primicerius" obalił ten zamach. Wkrótce,
złamawszy przysięgę książę Toto zbrojną siłą
wprowadził swego Konstantyna-laika, i zmusił Bi
skupa m. Prenesty wyświęcić i konsekrować, a lud
złożyć mu hołdy papieskie; trwało to rok i był za
wiadomiony Pipin, który nie dał odpowiedzi samo
zwańcowi. Potem, wojska Krzysztofa-.,primice
riusa" dowódcy i podskarbiego syna Sergiusza za
bili w bitwie ..Toto", a Konstantyna wzięli do nie
woli: został na sejmie ludu przez duchowieństwo
uznany przywłaszczycielem i przez lud oślepionym.
Działo się to wraz po śmierci Papieża św. Pawła I.
w 767 roku, który był pochowanym na Watykanie;
za jego pontyfikatu umarł w 760 roku syn Króla
angielskiego Ryszarda św. WTinibald-zakonnik ; sio
strą jego była św. Walburga, brat Wilibald-Bisku
pem. matką siostrą św. Bonifacego, B. i M. Po
śmierci Papieża św. Pawła I. był wybranym Stefan
IV. — zakonnił.
64. Św. Paschalis I., Papież i Wyznawca.
Żył około 824 roku. Rzymianin-zakonnik.
wychowany pod nadzorem Papieży w „patryarchii"
Laterańskiej, wysokiej nauki i cnót Przeor klasz
toru św. Szczepana, opiekun wygnanych za wiarę
św. z Grecyi katolików, w 817 roku był jednomyśl
nie w dwa dni po śmierci św. Stefana V. wyniesio
ny na tron Papieski i konsekrowany niezwłocznie.
Papież św. Paschalis I. wysłał swych posłów do ce
sarza Ludwika w celu odnowienia dawnego przy
mierza i pozyskał przyrzeczone swemu poprzedni
kowi zatwierdzenie prawa wyboru nowego Papie
ża według przepisów kanonicznych Kościoła, a tyl
ko potem wysłania na dwór cesarski posłów do od
nowienia zakonu „miłości i przyjaźni". Gdy w po
moc sobie Ludwik przybrał syna Lotaryussza za
współcesarza i powierzył mu pieczę nad sprawami
Włoch — to ten syn jego udał się niezwłocznie do
Rzymu, gdzie od Papieża otrzymał godność i tytuł
cesarza. Tedy na mocy przysługującego mu pra
wa protektoratu czyli ,.patrycyusza" odbył w m.
Rzymie sąd w sprawie klasztoru w Farfie, a po
tem śledztwo z powodu zabicia przyjaznych dla
Francyi Teodora-primiceryusza i jego zięcia Flo
rusa-nomenklatora. Jednak śledztwo bezstronne z
ramienia Papieża uznało ich winnymi zbrodni
zdrady stanu, i cesarz Ludwik umorzył swe Śledz
two. Papież św. Paschalis I. odnawiał kościoły i
klasztory na swój koszt, przygarnął wielu zakon
ników prześladowanych na Wschodzie, odnalazł w
złote tkaniny owinięte ciało św. Cecylii Dziewicy
Męczenniczki w katakombach ; umarł w 824 roku i
pogrzebany na Watykanie.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
W PRZEDEDNIU OFENSY
WY CENTRALNYCH.
Londyn, 22. stycznia. — Noc
minęła spokojnie; w patrolowych
utarczkach wzięto jeńców kilku
nastu; pod Lens silna kanonada.!
Paryż, 22. stycznia. — W Ar
gonne pod Four de Paris Francu
zi rejdem skutecznym wzięli kil
kunastu jeńców niemieckich, ode
brali swoich 15tu i zdobyli 3 mi
traliezy. Nad Mozą kanonada sil
na; w Alzacyi podchody patrolo
we. W dniu 20go bm. cztery aero
plany niemieckie zniszczono.
— Na belgijskim froncie patro
lowe utarczki były pod Ramsca
pelle i Houthoulst; Niemcy Dun
kirk bombardowali z aeroplanu;
jeden z tych aeroplanów został
w powrocie zmuszony do lądowa.
uia i lotników jego ujęto.
— Na macedońskim froncie
strzelanina działowa nad Lumni
ca rzeką i Yardarem ; pod Skra di
Legen odparto seryę ataków buł
garskich; w jednym punkcie,
gdzie walczyli Grećy — nieprzy
jaciel zdołał wedrzeć się do ich o
kopów, lecz tuż po tein silnym
kontratakiem odparto wroga za
dając mu znaczne straty. Żołnie
rze greccy stawali bardzo dziel
nie.
Rzym, 22. stycznia. — Nad
Brentą i Piave strzelanina działo
wa wzmogła s»ę onegdaj ; pod O
steria li Lepres była potyczka po
myślna dla Włochów, którzy
garść jeńców wzięli; pod Asolone
i Ponte delia Priula bvłv również
potyczki, pomyślne dla broni
włosikiej. Awiatyka działa pilnie.
Berlin, 22. stycznia. — Pod Y
pres i Epehy kanonada bardzo się
wzmogła w paru dniach osta
tnich ; pod<Vendhu?llc atak nicmie
cki powiódł się dobrze i jeńców
wzięto. W Szampanii i nad Mozą
działowa robota nie ustaje ; w po
bliżu Rheims było parę pomyśl
nych potyczek.
— Na włoskim froncie i na ma
cedońskim zmian niema.
WALKI W AFRYCE.
Londyn, 22. stycznia. — Desz
cze i powodzie ostatnie w Afryce
Wschodniej sprzyjają postępowi
wojsk anglo - belgijsko - portugal
skich : Niemcy zewsząd wypierani
trzymają się jeszcze tylko pomię
dzy rzekami Lujenda a Luvum
bula, skąd im się z powodu we
zbrania rzek tych trudno będzie
wydostać.
PO MORSKIEJ BITWIE.
Londyn, 22. stycznia. — Szcze
góły 7 bitwy pod Dardanellami, w
której został zatopiony turecki
krążownik „Midulu", a drugi krą
żownik „Sułtan Selim" został fa
talnie rozbity i z biedą do brzegu
dowleczony, gdzie jest pod o
gniem dział i okrętów i aeropla
nów angielskich — donoszą, iż
straty angielskie w bitwie tej są
mniejsze, niż przypuszczano: za
tonął w tem spotkaniu monitor
angielski „Raaglan'', lecz załoga
jego uratowała się prawie cała z
dowódzcą,-którym był wicehra
bia Broomc, dziedzic mienia i ty
tułu lorda Kitchenera, niegdyś
naczelnego wodza angielskiego.
Z zatopionego okrętu tureckiego
uratowano i zabrano do niewoli
172 ludzi. Z monitora „Raaglan"
załogi i z drugiego statku małego
również zatopionego, 13? osób
zostało uratowanych.
STRATY ANGLII.
Londyn, 22. stycznia. — W ty
.godniu ostatnim straty Anglii na
wszystkich frontach wynosiły w
zabitych 76 oficerów i 2.277 żoł
nierzy, rannych było : oficerów
213, a żołnierzy 14,4*7.
INNE TELEGRAMY. ·
Z ANGLII.
Londyn, 22. stycznia. — Ed
| ward Carson, minister bez teki
zrezygnował i premier Lloyd
George polecił królowi przyjęcie
rezygnacyi tej. Sprawa tâ stoi w
związku z kwestya Irlandyi, któ
rej autonomii Carson był zagorza
łym przeciwnikiem: spodziewać
się wypada, iż obecnie kwestya
samorządu irlandzkiego lżej po
stąpi, jakkolwiek do jej pomyśl
nego załatwienia wciąż jeszcze ró
wnie daleko.
Z PRUS.
Amsterdam, 22. stycznia. —
Baron Batocky, dawniejszy kon
troler spraw żywnościwoyclt zo
stał premierem pruskim.
— Niemcy we~Flandryi belgij
skiej, okupowanej propagują a
mancypacyę autonomiczną Flan
dryi z pod jarzma Belów: urzą
dzają tam aigtacyę zebrania, adre
sy itp., które władze wojskowe
niemieckie oczywista przyjmują
skwapliwie i zapewniają o najle
pszych intencyach niemieckich.
Z CHIN.
Peking, 22. stycznia. — Kano
ί nierka amerykańska ,.Monacacy"
1 zostala przyjęta strzałami działo
wymi przez Chinów z Yo-Chow
portu na rzece Yang-Tsc-Kiang:
marynarz nazwiskiem O'Brien zo
stał zabity, a kilku innych jest
ranionych. Okolice, z których
strzelano są trzyane przez re
wolucyonistów południowo-chiń—
skich.
Ruch w Towarzystwach. )
—Tow. św. Walentego gr. 847ma
Zjed. odbędzie roczne posiedzenie w
wtorek 22 stycznia, o godzinie 7:30
wieczorem, w hali zwykłych posie
dzeń. Obecność wszystkich członków
ponieważ są. ważne sprawy do zała
twienia, zarazem odbędzie się insta
lacya nowych u^ędników na r. 1918.
McShane Bell Poundry Ce
BALT1MORK, MD.
Dzwony kościelne, dzwonki
diwlMioe ! Memorjały
I elch·
ANjfcZU KUCHARSKI i AJ L j
JÓZEF W GRIGAL rtUWOKaCI
Pokdj 3C6 Horn· Bank Budynek *
Milwaukee 1 Ashland Ανββ.
OUirt» wiec·, de 9. lei. Haymarket 782
— Piotr Nawrocki, prez.; Ant. Zien
tek, sckr. prot., 1216 Holt ul.
Z «KANTOWA.·
— )nstalacya Klubu Królowej Kin
gi odbędzio się w środę, dnia 23go
stycznia, o godzinie pół do ósmej
wieczorem, w hali zwykłych posie
dzeń. — A. Pcyor, prez.; M. Kuja
wa, sekr.
Z .JAOKOWA.
— Kółko Dramatyczne 6w. Jacka
odbędzie swoje roczne posiedzenie w
środę, dnia 2>3go stycznia, 1918, o
godzinie Smej punktualnie. Obecność
wszystkich jest pożądana, albowiem
odbędzie się instalacya nowego zarzą
du, zarazem na tem posiedzeniu od
będzie się wieczorek rozmaitości po
leczony z przekąskę. — A. S. Drof
ke, prezes; Alex. Lukowitz, sekr.
prot.
Wszystkim krewuyiu I znajo
mym, donosimy tę s tu u uni wia
domość, iż
S. I».
Konstantyn Kirhstaedt
po krótkiej, Irez Hężkiej choro
bie, pożegnał s iv z tym .światom,
opatrzony ś\v. Sakramentami. —
dnia 1!I-jjto stycznia, 101 ^ roku,
0 godzinie t:ir> popołudniu, prze
żywszy lat 72 i 21 «lui.
Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek, dnia 24-κο 1>. m., o godzinie
lOtej z domu żałoby pur. 1755 W.
171 a ul. dn kościoła iw. Wojcie
cha. η stamtqd na cmentarz iw.
Wojciecha.
Xa ten smutny obrządek za
prnsznmy wnzystkioh krewny cli
1 zna.iemych, w ciężkim żalu po
grążeni :
Katarzyna (z domu Tesiuer),
żona ; Józef, Bernard, Franci
szek, Alexander, synowie: Joan
na Duńczyk, Agnieszka, Katarzy
na, Helena, córki: Julianna. A
gnieszka, synowe; wnuki, wnu
czki i liczni krewni. 23
Wszystkim krew ujm 1 znajo
mym donosimy tę smutna wiado
mość iż najukochańszy mąż, oj
ciec, dztaduś i brat nasz
S. P.
Wincenty Motzny
członek Bractwa Różańca Św.,
po krótkiej, lecz ciężkiej choro
bie pożegnał się z tym światem
opatrzony fi w. Sakramentami,
dnia 20-go stycznia. 1918 roku,
0 godzinie 5:20 wicczorem, prze
bywszy lat 04.
l'ogrzeb odludzie się w czwar
to:*, ·Ι:Γι:ι 2ł-go M'tznia. o iro l.tï
nie 9:.T0 rano. z domu żałoby, p.
nr. 1327 Noble ul. do kościoła gór
lego św. Stanisława Kostki, a
stamtąd na cmentarz fiw. Woj
ciecha.
Na ten smutnv obrządek za pi a
szamy wszystkich krewnych i
znajomych, w ciężkim żalu pogrq
żeni :
Maryanna Motzna, żona : Sio
stra M. Wincentymi ze zakonu
Sióstr Notre Dame. Julianna i
Marj-a, dzieci : Ludwik Sakowski
zięć: Helena Mot zna, synowa:
Irena, Leokadya, Henryk i Tere
sa, wnuczki i wnuk. Floryan i
Wawrzyniec, bracia : Maryanna
1 Magdalena, bratowe.
IN MEMORIAM.
We czwartek, dnia 24go sty
cznia, jako w pierwsza rocznicę
śmierci najukochańszego męża i
ojca naszego
Ś. P.
Walentego Kamieńskiego
w kościele Św. Trójcy, o godzi
nie 8:30 rano. odbędzie się Msza
św. żałobna na kt6ra zaprasza
my krewnych i znajomych.
Rok już upłynął, gdy od Boga
powołany
Śpisz snem wiecznym mężu i
Ojcze nasz kochany,
Śmierć Cię zabrała rozłączył nas
los srct?i,
Lecz Tyś nie zapomniany mężu
i Ojcze nasz drogi
iMiejece Twe w sercu naszem o
próżnioue.
I przez nikogo nie może być za
pełnione,
Zawsześ v.spominany, smutno
nam bez Ciebie,
Lecz mamy nadzieję, da Bóg
zobaczyć sie w niebie.
Marya Kamieńska, żona; Olga
Janek, Mięciu, dzieci.
I Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę smutna wia
domość iż najukochańszy mąż
mój
S. P.
Tomasz Dalko
po krótkiej chorobie, pożegnał
się z tym światem, opatrzony
św. Sakramentami, dnia 21go
stycznia, 1918 roku, o godzinie
4:30 rano, przeżywszy lat 52, 3
miesiące i 13 dni.
Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek, dnia 24igo stycznia, o go
dzinie lOteJ rano, z domu żało
by pnr. 4800 S. Wood ul.„ na
rożnik 48mej ul., do kościoła
św. Józefa, a stamtąd na cmen
tarz Zmartwychwstania Pań
skiego.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszsytkich krewnych
i znajomych, w ciężkim żalu
pogrążeni:
Agnieszka Dulka, żona; Fran
ciszek, Salomeą, Roman, Wła
dysław, Emilia, Zofia, Jadwiga
i Tomasz, dzieci, wraz z całą fa
milią.
DROBNE OGŁOSZENIA
DO wynajęcia pokój parę ogrzewany.
1649 W. Grand are., 4te piętro, —
front. 22
DO wynajęcia 4 pokojowe pomieszka
| nie, elektryczne światło. 831 Reed ct.
! 1 blok od Western, blisko Chicago
| ave. 22
MASTER
5Υ5ΤΕΠ
TO JEST TWOJA SPOSOBNOŚĆ
zostać przykrawaezein ubrań. Przykra
wania ubrań jest jednym z najlepezych
fachów. Przez nasz system łatwo Jest
nauczyć si? tego fachu. Nasi uczniowie
zatrudnieni .«ij przez najlepsze firmy
chicngoskie. Kobitny modelka dla kra
wców.
MASTKR CLTTIXG SCHOOI..
Jo·. F. knilnlckii, prynpfpal.
118 La Salle »t. Pokój 410—Π7.
j Naprzeciw Ratusza Aliejskie^o.
ZGUBIŁEM książeczkę z notatkami
i rachunkami, czarna oprawa. za
zwrot nagroda. 1452 Oleavcr ul.
Poszukuję partnera do mieszkania.
Ogrzewane parq, elektryka, telefon,
gaz, kąpiel. Odstąpi? oso»bio inteligen
tnej i pewnej. Komunikować wieczo
rem, godz. δ. 6 a 8, a z chęcią dam
wszelkie informacye. Telefon Hum
boldt 6512. 23-26
POLSKI phimbiarz poszukuje wspól
nika, w jakiej polskiej okolicy do
założenia interesu plumbiarskiego.—
Zgłosić się 8424 Kingston ave., —
South Chicago. 23
POTRZEBA panów na mieszkanie.
Osobne wejście. 675 Milwaukee ar.
ZAKŁAD fotograficzny poszukuje
wspólnika na bardzo dogodnych wa
! runkach. Informacya na miejscu. —
i Telefon Haymerket 1688. — 1069
j Milwaukee ave., 2gie piętro.
I 22-24-25-26
ZNALAZŁEM małego pudelka. 23lło
sić się 2979 Ridgeway ave. Telefon
Monticello 9546. Buczyński. 23
Poszukuje się Maryanny Różniakow
wskiej z domu ZbawJcka 7 Przewozu,
Κ toby o niej wiedział lub ona sama.
niechaj się zgłosi do Heleny Borko
w.Uej. 920 W. 32gi place, Chicago,
Tli.
DOM na zauiiane na grosernię lub na
grosernin z buczernllij z małą dopłatą.
2008 X. Robey ul.
POSZUKUJE Jankowę Cwlkllflską o
waSnrç sprawę·. Adamowa Cwlklifiski).
2ί)00 N. Dawson ave. 2o
PRACA.
POTRZEBA doświad
czonych Operatorek
! przy domowych suk
niach; tylko takie mają
się zgłosić, które stale
pracują i mogą robić
dobrą robotę.
Zgłosić się w środę 23go
stycznia o godz. 8 rano
A. MALTZER
11056-58 N. Wood UL
POTRZEP.A do robienia dziurek rę
cznie przy kamizelkach. 1101 North
Paulina ul. 23
Pomóżcie mi znaleśl człowieka ucz
ciwego, któryby chciał pracować I
uczyć się. Dla człowieka odpowied
niego dam możność zarobić $30 ty
godniowo za parę godzin pracy wie
czorem i wykształcę go na pierwszo
rzędnego handlowca, że potrafi ł sto
dolarów na tydzień zarobić. Wytrwa,
lego w pracy przyjmę na współwła
ściciela całego przedsiębiorstwa. Po
trzebuję kilku takich ludzi w Chi
cago i w innych osadach polskich.
Kto zna takiego człowieka, niech go
przyśle do mnie. Kto sam jest takim,
niech sam przyjdzie do mnie. Przyj
muję w soboty od 6 do 9 wieczo
rem. 7j Innych miast mogg. zgłaszać
się listownie. Adres: Józef Mierzyń
eki, 1263 N. Paulina ul. Pokój 712,
Chicago, ΙΓ.
4-8-11-15-1S-2 2-2 5-2 9
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny
do domowej roboty, dobra zapłata z
mieszkaniem. 1712 W. North ave.
POTRZEBA balwierza na wieczory.
953 W. Chicago ave.
POTRZEBA kobiety do mycia naczyfi.
1039 Milwaukee ave.
! POTRZEBA dziewcząt do mycia na
I czyó. 1013 W. Huron ul.
BIURA PRASY.
BEZPŁATNE STANOWE
hlURO STRĘCZEN.
(ILLINOIS FREE EMPLOYMENT
OFFICES)
520 Ho. Dearborn etr.
ma do rozdani» tywfcjce /atrudulea
wszelkiego rodzaju robotnikom 1 rze
mieślnikom, tak mężczyznom Jak 1 ko
bletom. tak w Chicago Jak 1 poza mla
•tern. Obsługa zupełnie bezpłatna tak
dla pracodawców Jak 1 dla postukują
cych pracę. Niema iadnycb zatargów
robotniczych w miejscach, gdzie to
biuro etręczy pracę. Zgłaszać się moi
aa pod powyższym adresem osobtfcie
od godziny β rano do 4 popołudnia,
albo telefonować od 7 rano do 5:80
popołudniu. Telefon: Wabaah ΙβΜ
PRACA.
POTRZEBA DOURBGO CHŁOPAKA
ZGŁOSIĆ SIE DO ADM. DZIENNI
KA CHICAGOSKFEGO.
POTRZEBA 10 doświadczonych ko
biet do przebierania szmat. Stafa
praca, dobra zapłata. 1820 W. 14ta
ul. P. Goldman. XXX
POTRZEBA wykończarek przy suk
niach. Dobra zapłata. Benj. R. Rose,
123-1 Ν. Ashland ave., budynek »
t;. lu. 22
Potrzeba Górników.
! do węgla w Kentucky z familią lub
ι samotanych. Także żonatego do wlk
j towania robotników. Przejaid darmo
ι po 3ch miesiącach pracy. Ofis dar
mo. Bliższe szczegóły 30 S. Canal
ul.. 2gie piętro.
ROUOTNICY — Kucharze
i inni pracownicy Libby,
McNeil & Libby dowiedzą
si ç coś pożytecznego przez
adresowanie listu \V, H.
Dziennik Chicagoski,
POTRZEBA operatorek do kenweso
wych przodów przy surdutach. Stała
praca, dobra zapłata. 913-921 Van
Bure η ul. 24
POTRZEBA dobrego rzeźnika do wy
robów europejskich. Zgłosić ałę —
1105 Noble ul. 22
POTRZEBA operatorek doświadczo
nych na middy' bluzkach 1 dziecię
cych sukniach, także wykończarek.
Zgłosić się w środę o 8mej rano. —
•Modern Dress Mfg. Co., 203-5 Frank
fort ul. 22
POTRZEBA robotników do ładowa
nia wozów, 3Oc na godzinę. Stała
praca. Zgłosić się iutro o 6:30 ra
no Artesian Co., 2500 Grand ave.,
rćis Campbell. 23
POTRZEBA doświadczonych tkaczy
przy ..ingrain" dywanach. Dobra
zapłata, stała praca. American New
Metkod Rug and Cleaners, 4835 W.
Chicago ave. 23
POTRZEBA doświadczonego sprzeda
wacza męskich ubrań, który ma do
brą. znajomość do zbierania zamó
wień na komisowe dla dużego de
partamentowego składu. Zgłoszenia
listownie, podając wiek, doświadcze
nie i ostatnie zajęcie. Adresować po
angielsku listownie X. Y. Z. 23
POTRZEBA dziewcząt do mycia na
czyń. Dobra zaplata. North-Western
Restaurant, 1456 Milwaukee ave. 23
POTRZEBA dziewcząt do mycia na
czyń, $9 tygodniowo, co druga nie
dziela wolna. Crystal Luncii Room,
3211 Madison ul. 23
POTRZ'EBA operatorek do rozmaitej
pracy przy żołnierskich spodniach.
Zgłosić się 1482 Milwaukee are..
2gie piętro. 23
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do mycia naczyń. Dobra zapłata. —
I 2021 W. Division \A. 23
POTRZEBA panien na mieszkanie.
1363 Bradley ul., frontowy dom —
wchód z boku. 22
POTRZEBA operatorek przy spódni
cach i sukniach, także wykoóczarek.
Stała praca, dobra zapłata. J. D.
Herman and Co., 332 S. Market ul.
23
POTRZEBA dziewczyny iub kobiety
do domowej roboty. 1124 N. Robey
ul 23
POTRZEBA doświadczonych opera
torek przy damskich spódnicach. —
Stała praca. Phillips and Gauss, 1258
Milwaukee ave., wchód przez skład.
24
mmtmmmmammmmm—mtmmmmmammam—mamm—ammmmmmmmmm
POTRZEBA dziewczyny do mycia na
czyń. Stała praca, rcstauracya. 1121
N. Ashland ave.
POTRZEBA wykoóczarek, operatorek,
kieszenią rek i małych dziewcząt do lek
kiej pracy. 1742 Iladdon ave. 23
POTRZEBA dziewcząt do przyszywa
nia guzików i do szycia ręcznie przy
damskich płaszczach i kostyumach. —
Zgłosić się Reskie Kirschbaum, 302 S.
Market ulica, 3 piętro. 24
POTRZEBA mężczyzn do fastrygowa
nla kantów przy damskich kostyu
mach i płaszcząch. Reskie, Kirsch
bau mand Co., 302 So. Market ul., 3
piętro. 24
POTRZEBA starszej kobiety do ba
wienia dwojo dzieci. 1708 Augusta
ul., 2gie piętro, tyl.
POTRZEBA dziewczyny do szorowa
li in, cd iłine.1 rano do 5tej wieczorem,
dziewczyny do czyszczenia stołów. —
7 :Γ.Ο ran») do 4:30 popołudniu i pomo
cnli'> piekarzowi, 6:30 rauo do 3:30
popoluduiu. 1207 N. Dearboru ul. 23
POTRZEBA dziewcząt do robienia,, o
ver cast" przy spodniach. 1331 Moor
man ulica, 1 blok na południe od I
'orson/i.
POTRZEBA mężczyzny do układania
„spotter" bal biliardowych wieczorami
i taki któryby mieszkał z właścicielem.
1001 W. 31st ul. 22-24-28
POTRZEBA ORGANISTY NAUCZY·
CIELĄ. MUSI MIEĆ DOńWIADCZE
NIE I MIEĆ REKOMENDACYE. SA
MOTNY — MUSI MIEĆ CERTYFI
KAT NAITZYOIELA. $β© MIESIĘ
CZNIE I WIĘCEJ DLA ODPOWIE·
DMhGO. ZGŁOSZENIA LISTOW
NIE PO ANGIELSKU. CATHOLIC
PASTOR, DZIENNIK CHICAGO
SKI. 38
POTRZEBA kobiety In mycia nacavfi
musi być doświadczona, 6 dni, 8 go
dzin dziennie. 2316 W. 12ta ul.
POTRZEBA portera. 1537 W. Divi
sion ul., róg Milwaukee, 2gie piętro.
POTRZEBA doświadczonych kelne
rek. Dobra zapłata. 2662 W. Division
uh 23
POTRZEBA obłopca na trzeci® rę
kę do piekarni, od 15 do 18 lat, do
bra zapłata. Zgłosić się 604 N. Red
zie ave.
POTRZEBA introligatora. Zgłosić «(«
do sierocińca polskiego św. Jadwigi
— w Nile·, 111. 24
PRACA. .
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny da
domowej roboty. 1152 Noble ni.
POlUZfcBA dobrego balwierza zaraa.
1452 Blackhawk ul.
KUPNO 1 SPRZEDAŻ.
HARVEY-POZNAŃ- BIUE
ISLAND
* '3
Loty Tik Tanio Jak $39
na łatwe spłaty.
Chodujcie wum własne warzywa.My
sprsedajemy loty i farmy za je Inę.
trzecia wartości. Zorzemy was*
grunt darmo, gotowy do sadzania i za
siewu na preysal^ wiosnę. Roboty
podoatatkiem w pobliskich fabry
kach, blisko liaii tramwajowych, ko
ś ci ołów i ssk6ł.
WŁADYSŁAW ΗΕΥΜΛΝ
(F«faU iflWMI)
A. T. McINTOSH & CO.
1061. LaSAlLE ULICA
4-te Piętro
Filia ofisu na
143-ej Ulicy I Western Ave.
(POSER) . !
Otwarte w niedzielę i poniedziałek
Wziasć Halsted ul. tramwaj do ftliej
plsce i transfer na wielkie tramwa
je Lasnaczone ..Harrey" — „Kent"
lub „Kankakee". 24
DARMO
FARMY
ME DAJEMY, ALE ΤΑΛΚ) SPRZE.
DAJEMY W POLSKICH KO
LONIACH.
w Stanach Obło, Pennsylvania I Ten
nessee, pomiędzy miastami Cleve
land, Youngstown, Erie i Pittsburg.
Grunta nieczyszczone od $4.00 za
akier, na 10 lat wypłaty. Farmy z in
wentarzem i do rentowania takża ma
my. Koszta podróży kupującym swra
camy. — Piezcie po nowy katalof
do:
R. T. HURDLE LAND CO.
3340 East 35th sir., Cłerelaad, O.
NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiona
piekarnia. $40 tygodniowo gwaran
towane. sprzedaję z powodu dwóch
interesów. 620 N. Ashland ave. 22
COKOLWIEK MACIE OO SPRZE
DANIA ?
DOM — I.OTĘ
MORGECZ — AUTOMOBILE
lub jakikolwiek interes zamienimy wam
na properta w jakiejkolwiek okolicy.
Tylko tacy nieehaj się zgłoez* którzy
chcą rabić interes rzetelnie. Mamy aetkl
rozmaitych propozycyi dla was.
CORNKLIA RB AL KSTATK AGESCV,
883 y. Ashlwd Av. — Tel. Moaroe US».
NA SPRZEDAŻ dobry kou i wóz eks
presowy, tanio. 1742 Blucaer ul. 25
BACZ.XOSC! Ja płacę gotówką najwyż
sze ceny za składy 1 zapasy towarów
różnego rodzaju. Transakcye poufn·.
Rezultaty prędkie. — ED. BŁOCK, —
ΙΜΟβ Milwaukee ave. Tel. Hiimb. 8βββ.
SPR2JEDAM piano na wypłatę. $61.
Paczyński, 1340 N. Ashland ave.
29
NA SPRZEDAŻ mongecz na muro
wanym domu 6 pokoi w polekiej oko
licy. Zgłosić się do ofisu W. KAS
PRZAK, 1018 X. Ashland ave. Te
lefon Monroe 3472. 1
NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiony in
teres towaru bławatnego, w polskiej
okolicy, z powodu iż zsmierzam wy
cofać się z interesu, dobra sposob
ność dla Polaka. Frank B. Zwick,
945 — 8th ul.. La SaHe, 111. 24
NA SPRZEDAŻ skład z rozmaiteml
towarami, robi dobry interes. Wła
ściciel eprzedaji 7l ważnej przyczyny
Kto ma chęć kupić interes powinien
na)przód zobaczyć wyżej wymieniony
interesc. W. Janicki, 8409 Burley av.
So. Chicago. 111. 23
NA SPR2JBDAŹ statki domowe. —
1859 W. Huron ul., 2gie piętro, —
front. 22
Pożyczki Realnościowe.
Wypożyczamy pieniądze na pierwsi·
morgecsa na niski procent I liczymy
mate komisowe.
Hammsnn'a Bank Morgeczovy
1922 W. Chicago Avenu·
Telefon Humboldt 178 I 174
Otwarta co wieczór do godziny 9teJ
oprócz piątku.
•zoiAvaixxaa κ
ϋ 'ojj&jd a;S2 '"in irjsnSny
Zlfl 'fcJïiàflJoi tiuui z draf.izid
«^jniçde oqiT? 'oçpezjds XMOi«d
uXjtn q-ηι zoefjom XzsMJdfd «a
pXzaXjod '008$ 'Xïpéiuajd èoqo
•VOVALl
Pożyczki na Drugi Morgecz
Wypożyczam pienUdze na drugi·
morgecza, na łatwe spłaty i liczę
małe komisowe. Pieniądze wypłacam
w dwóch dulach.
Marek Kraus,
1922 W. Chicago Ave,
Biuro otwarte co wieczór do godziny
9tej prócz płatku.
NA zamianę dom i byzneeowa lota,
za małą farmę. Zgłosić się Dilurkie*
wicz, 3950 W. Belmont ave. 23
Koń na sprzedaż, tanio. Zgłosić sio
zaraz. 1712 W. North ave.
SPREDAM za bezcen piękne fixture·
7. grosernl, składu i cygar, z towarem
Zgłosló się 50Ί0 So. Justine ul.
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. —
<·t· 9 N. Racine ave. 24
NA SPRZEDAŻ balwiernla. 636 North
Ashland ave. 23

xml | txt