OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 01, 1918, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1918-02-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

NOTATKI REPORTERA. ]
Bank „Fidelity State Bank" pnr.
2934 Milwaukee ave., w Avondâle, z
rozkazu Stanowego rewizora Andrze
ja Russell, został dzisiaj o godzinie
9-tej rano zamknięty. Napis 'na
drzwiach banku tak czyta:
„Closed by thc order of the State
Auditor Andrew Russell. Depositors
are requested to wait for further
developments subjcct to investiga
tion".
Bliższe szczegóły podamy jutro.
O Q Q
Siedmioletni Stanisław Kucharski,
synek właściciela golami pnr. 134 0
Crittenden ul., uderzony został przez
automobil ciężarowy przy narożniku
Milwaukee ave. i Noble ul., wczoraj
w obiad. Szofereift był Andrzej Fasse.
Młody Kucharski prócz pobitego ko
lana doznał także wstrzgśnień wew
nętrznych. Malca do swej kancelaryi
zabrał dr. Balcerzak i tarażo udzie
lił mu pierwszej pomocy lekarskiej.
Podług zeznań jednego ze świad
ków. wypadek ten był nieuniknio
nym; w chwili wydarzenia wypadku
tego. tramwaj -skręcał na północ po
Noble ul. przy Milwaukee ave. i chło
piec. aby nie wpaść pod tramwaj od
skoczył na bok nie widząc wprawdzie
nadjeżdżającego automobilu.
Malec wró^i do zdrowia gdyż oka
zało się. i* okaleczenia nie s? nie
bezpieczne.
« λ ri
W sali „Benter's Hall'"' pnr. 1417
N. Ashland ave. odbędzie się dzisiaj
wieczorem, o godzinie Smej zebranie
obywateli. Celem tegoż zebrania, bę
dzie zaprotestowanie przeciw zam
knięciu stacyi policyjnej „Kawson
Street" pnr. 1312 W. North ave., j
przeniesieniu policji i biura do sta
cyi ..Shakespeare".
Jak wiadomo, ostatni rozkaz miej
ski nakazał włóczenie kilku stacyj w
jedny; tak się też stało i tu ale dla
obywateli na stronie północno-zacho
dniej okazało się to bardzo nieko
rzystnem. Aranżerami owego zebra
nia S4 obywatele Albert Wanderski
i Kazimierz W. Pawlak.
O O Of
Wczoraj wieczorem odbyło się po
słodzenie roczne dyrektorów spółki
budowniczo-poiyczkcwej iw. Józefa
na Stanisławowie. Dyrektorzy, któ
rych razem jest jedenastu, po dość
długich debatach, vybrali na rok
1918 z pomiędzy siebie następujący
zarząd :
Julian Szczepański, prezes;
Tomasz Królik, wice-prezes:
Stanisław J. żyuicki, sekretarz:
Michał Pejza, asystent sekr.;
August J. Kowalski, kasyer;
Michał Błażek, Franciszek Lorko
wski i Józef Imbiorski, komitet fi
nansów;
Albert Rostenkowski, recelver;
A. A. Kowalski, notaryusz.
α % o
Pan Antoni Czarnecki przemawiać
będzie w ,,Association House" pnr.
2130 West North avenue, w przysz
łą niedzielę, dnia 3-go lutego o go
dzinie 4-tej popołudniu.
« O O
Przypominamy, iż w najbliższą nie
| dzielę na Kantowie w sali parafialnej
powtórzone będą odebrane niedawno
•ł tak wielkiem powodzeniem „Skalnik
rzauki" sztuka ludowu Kamiûskicgo
ze śpiewami : ceny zniżone, o bilety po
starać się nałoży wcześniej, by ich zno
wu nie zabrakło, jak na pierwszem
przedstawieniu, na któreui około ."00
osób ικΐ kasy odeszło, nie mogąc otrzy
mać biletów.
α o α
Wczoraj upadł na chodnik przed
składem odrioży „Continental" p.
Bronisław Mindak, klerk na stacyi
policyjnej przy Desplaines ul. Upa
dek ten spowodował okaleczenie pra
wej ręki, którą opatrzył lekarz.
O O O
Obchód Styczniowy urządzony
staraniem Wydziału Oświatowego,,
Związku Polek, odbędzie się w nie
dzielę, dnia 3go lutego b. r., w sali
Związku Polek pnr. 1309 N. Ash
land ave., o godzinie 9:30 wieczo
rem. Publiczność proszono o obec
ność. Program bardzo urozmaicony,
α α
Sześcioletnią ilaryą Albrecht, z pnr.
4ótf No. Halsted ul., opiekowali sic wczo
mj sąsiedzi. Ojciec Maryni zuiarł w
szpitalu powiatowym z ran odniesio
nych przed wczoraj. Powrócił 011 do do
mu w stanie podchmielonym i zauwa
żywszy l»rak Maryni wyszedł na ulice
aby jq poszukać. Znalazł ją w skła
dzie cukierków niejakiego Samuela Ro
senthal'a pur. 4ô2 No. Halsted ul. i do
bywszy rcwolwera chciał strzelać, lecz
w tern potknął się o krzesło, padł na
podłog? a Roscnthal wyrwał mu z ręki
rewolwer i jHM-zql uciekać. Gdy niule
szła pollcya Albrecht leżał na podło
dze ranny, szkło w szafie wystawowej
pobite a w ri>gu składu stał pies Il<>
senthala i warczał.
Marynia Albrecht pozostała sama te
raz bez ojca i matki.
OOO
Spółka budowniczo-i>ożyczkowa Al
liance Building and Loan Association,
na Trójcowie, otwiera nową 12-tą se
rve. dnia 1-go lutego, b. r. Zapisywać
się można każdego piątku wicczorem od
godziny 7-mej do godziny Otej wieczo
rem, w starej szkole Św. Trójcy, w
hall numer 1., lub też w biurze spółki
1 u sekretarza Józefi I*. Małłek, 1S01)
No. Hermltage a>'e.
Q O O
Antoni Matysik z pnr. 2037 Tho
mas ul., liczący lat 60 wieku, leży
w łóżku obłożnie chory z% powodu
upadku na chodnik przed własnym
domem, dokąd Jeszcze dowlókł się
p. M. i zaraz kazał zawezwać dra
Millera ze szpitala Najsw. Maryi
Panny. Matysik jest polieyantem z
górą lat 27, a stacyonowany obecnie
przy stacyi na Chicago avenue.
λ λ η
Maciej Bernaciak liczący lat 02 wie
: ku a zamieszkały pnr. 1 Tltî West 22-ga
ulica, poświęcił życie swoje wczoraj w
celu uratowania Józefa Markowskiego,
liczącego lat ."2, współpracownika gdy
ten odurzony był gazem w fabryce
| Franklin Pipe and Fouudry Company,
! 24.'iS So. Paulina ul.
Marsowski upuścił rękawico do pie
! ca (furuace) i mimo wiedzy o niebez
pieczeństwie. zeszedł on po drabinie
aby rękawice upuszczoną odszukać.
Bernaciak widział jak jego koleba
schodził na dół do pieca po drabinie i
gdy sranył na dnie przewrócił siç nie
przytomny z powodu zaczadzeniu sic
jrazem pocliodzjp-yni z palqcego koksu.
Bez wacha nia zeszedł po drabinie i
Bernaciak ale i jego spotkał los podo
bny i padł on obok Marsowskiego.
Inni robotnicy widząc to dali znać
zaraz formanowi C. A. Day. i przy po
mocy jego wydobyli naprzód Marsow
skiego. który jeszcze oddychał. Berna
ciaka wyciągnięto zaraz potem ale on
już nie żył.
Marsowskiego odwieziono do szpita
la powiatowego, gdzie lekarze orzekli
że uiurze.
O O O
Cenę jazdy z Chicago do Maywood
podwyższyła uczoraj z. 10 do 13 centów
kolej ..Aurora. Elgin and Chicago Elec
tric Railroad". Żadnych oficyalnych za
wiadom iefi o podwyżce nie było: oby
watele o podwyżce tej dowiedzieli się
wczoraj wieczorem od sprzedawaczy bi
letów na stacyach kolei.
DO CZŁONKÓW TOW. LEKARZY
POI.SKICU.
Na ostatniem posiedzeniu zapadła
uchrała, ażeby Towarzystwo Leka
rzy in corpore wzięło udział w wie
czorku, w środę, dnia 6go lutego, u
rzadzonym przez ligę „National Se
curity League" w hotelu La Salle o
godzinie 6:30 wieczorem.
Spodziewać się należy, że każdy z
kolegów znajdzie czas ażeby pokazać
ogółowi że polscy lekarze dbajjj o
dobro imienia polskiego'. A zatem do
>
zobaczenia się na obiedzie w hotelu
La Salle.
Dr, W. Kuflewrki, prezes;
Dr. F. II. Clenclara, sekr.
Monroe 882.
MXIRJSZEM po łajemy publiczne za
wiadomienie. i* rejrlstracya wyborców
w ofis!e Wydziału Komîsariy Elekcyj
nych mlixta Chicago 1 przedmieścia Ci
cero d > e!ekcyi 2 kwietnia. 1918. zakoń
czy sie w oflsle wymienionej Komisy!
w sobotf. 2-κο marca. 1918. Dennîs J.
Renu. ffłrtr» η» klerk. H»nil«a
r*y F.lekcjJ njeta.
TANIOŚCI NA
SOBOTĘ
11c
za 3 puszki Kitehen Klcn
zer.
ΐ *7 ^ za - pliszki No. 1 pomldo
ł # C rów lub znpy.
Λ A ^ ω 2 puszki Blackeue pu
* » C cu Jo pieca. ^
ł 'T za tuzin pudełków zapałek,
1 · C wartości.
0 za puszkę Cleveland Pork i
OC beans.
1 C za funt suszonych śliwek —
AOC warte 20»·.
ł O za dużjj puszkę Carnation
A OC albo pet uileka.
■ .
35c za funtów czysto białej
pszennej my ki.
91 za funt świeżo palonej Pea
■ 1C berry kawy. 20c gatunku.
.14c
za ."I paczki <»old Dust pro
szku do prania.
OP za 0 kawałków Galranic
■vC mydła do prania.
ΠΛ za 10 kawałków Armoura
żółtego mydła.
EXTRA Perkal do Pośeieli, Jeden
jard szeroki, różne wzo- 1
ry, 23c wartość, tylko 1Ό 2 C
1 1 za jard pięknej korouki —
» C warta 3c Jard.
za jard śliczuego haftu, —
5c wartości.
10c2;
ąA za dziewczęce lub dla chłop
O 27 C ców runem podbite koszu
le i gacie, warte ">0e.
/»Q za męskie białe runem pod
OÎ7C bite koszule i gacie, $1.00
wartość.
4Q za damskie koszule, 7">c
• ■27 C wa rtości.
O Q za .">0c gatun. różowa mate
027C rya na wsypy.
Π za lôc białe tureckie rę
i C czniki.
QO za duże heklowane białe
t/OC wełniane chustki na szyję
warte l.HS.
OBI WIK — wiele specjalnych ta
niuśri w naszym departamencie trze
wików w każdą sobotę.
OUMiRŚ TYKIKTY DAKMO.
EXTRA!
Z OSTATNICH TELEGRA
MÓW.
POLACY PRZECIW BOLSZE
WIKOM.
!
I
Londyn, 1. lutego. — Donoszą
z Kijowa i z Mińska, iż oddziały
polskie, dawniej w armii rosyj
skiej, ostatnio zaś trzymające się
na boku względem rewolucyi bol
szewików — wypowiedziały wal
kę tym ostatnim... (?! Doniesie
nie zupełnie niejasne; podajemy
je za „Associated Press" na od
powiedzialność tejże ··. Przyp.
Red. D. C.)
ZAMACH NA LENINA.
Piotrogród, 1. lutego. — Do In
stytutu Smolnego, stanowiącego
centrum bolszewickich żywiołów
i ich administracyi — wtargnął
wczoraj nieznany jakiś młodzie
niec i strzelił z rewolweru do pre
miera Lenina, chybiając go jed
nak. Jest to już dimgi zamach na
Lenina w ciągu niespełna miesią
ca.
.
SPORT.
KAPRAL· CYLKOWSKÏ ZAKŁADA
PI>TKÇ W OHOZ1K.
Kapral Wincenty Cylkowski, 3611
So. ellrmitagc ave., były gracz w pił
kę koszykowa na Uniwersytecie Sta
nu Illinois, zorganizował silną. piąt
kę z członków kompanii ,.D" 311-go
regimentu inżynierów, w obozie Gran
ta, w llockford, 111. Piątka żołnier
ska składa się r. następujących żoł
nierzy Wuja Sama: sierżanta Fred.
M. Norlin, 2744 Milford ave., kapra
la Geo. II. Tłderman, 4145 N. Rich
mond ul., Geo. S. Elliot, 47123 So.
Karły ave., kaprala Λ. C. King, 521Π
Marshfield ave. P. Kane, 5336 So.
Wood ul., i Geo. E. Grimes, SI7 No.
Dearborn ul.
Piątka jest a i graczy też porząd'
nyćh wybrał Cylkowski, brak im te
raz tylko niezbędnych przyborów do
gry. życzliwym radzimy posyłać przy
bory na ręce żołnierza Max. E. Mark,
prezesa komisyi „Soldier's Welfare
Board", Company D, 311-th Engl
neers, Camp Grant, Rockford, III.
xy: /Ok xvi
vrv
W SPRAWIE TURNIEJU ŁYŻWIA
RZY ΧΛ LODZIE.
5H* ΟΐΡ ®X®
Liga „Holstein Park Athletic Lea
gue" urządza turniej łyżwiarzy, któ
ry odbyć s-ię ma w parku Holstein'a,
N'o. Oaklev ave. i Ems ul., na Jadwi
gowie, w niedzielę, dnia 3go lutego,
b. r., o godz. lszej popołudniu. '
Na programie znajdują się konte
sty dla dziewcząt niżej lat 16tu na
dystans V» mili a dla panien na dy
stans \i mili. »
Chłopcy niżej lat 13-tu stawać mo
gą do wyścigów na dystans % mili,
od lat 13 do 16, na dystans % mili
a chłopcy pomęidzy 16 a 1S rokiem
iia dystans Ys mili.
Młodzieńcy zaś stawać mogą do
wyścigów na dystans ys mili i na
dystans 50 jardów.
Mężczyźni stawać mogą do wyści
gów na dystans jednej mili. Czterech
mężczyzn tworzących klub stawać
mogą do wyścigów na dystans jednej
mili, t. zw. „Relay".
ÎS'ie zapomniana także i o malcach
niżej lat 10-ciu gdyż i dla tych jest
kontest na programie na dystans po
jedyńczego odjazdu toru wyścigowe
go.
Chcącym brać udział w tym tur
nieju radzimy zastosować się do na- !
stępujących przepisów:
1. Kontestanci muszą być członka
mi ligi „Holstein Park Athletic Lea
gue" lub przynajmniej mieszkać w
dzielnicy północno-zachodniej miasta
w granicach objętych przez Komisa
rzy Parków Zachodnich, na północ
od Chicago ave.
2. Aplikacje wręczone muszą być
nie później jak w sobotę, dnia 2go
lutego,' 1918 roku, do północy; adre
sować trzeba aplikacye do p. Irving
Fox, prezesa komitetu łyżwiarzy li
gi atletycznej w parku Holstein'a.
3. Kontestanci wyżej lat 16 wie
ku dołączyć są proszeni 10c do każ
dego rodzaju kontestu w którym ży
czą oni sobie brać udział; pienią
dze te dołączone muszą być do każ
daj aplikacyi. f
.Dla szczęśliwych łyżwiarzy l!:ga ta
ma przygotowanych wiele cennych
nafród.
Po blankiety i Informacye zgłosić
się trzeba d<^ p. Irving Fox, do par
ku Holstein'a na Jadwigowle. Tele
fon; Monroe 5840.
ZBYSZKO VS. FRKIBERG.
X*@°X
W teatrze „Chicago" w przyszły po
niedziałek wieczorem odbędzie sl\- wał
ku Władka Zbyszko z Janem Frlebcr
;:lem. Plestina miał stawać ·1ο walki z
Frieborglcm alo w ostatniej minucie
Ple*tlne usUnlfto.. Ben Keuben staje
tło walki η Pergantlsem z Gary, Ind.,
> ' *
'.uu .· Λ
a Steve Savage zmierzy slç z rat Con
ley.
©X©X©
MEYERS Z TALABEREM STA.I V
' DZIŚ DO WALKI.
•Χ © χ .
Zapaśnik polski, Jan Meyers i Lei
Talaber staję do walki w teatrze Vir
ginia dzisiaj wieczorem. Meyers bierze
się do walki z Cbarlie Petersonem o
Talaber walczyć będzie z Young Sleg
friedem. Trzecią na programie będzit
walka \Vilcoxa z Turnere'm. Meyers
Talaber do walki gawać mają takż.<
w niedalekiej przyszłości.
© X © ©
OTWARCIE SEZONU DZISIAJ.
pX © x°
Trzema kontestami dzisiaj popołu
dniu liga „Catholic .High Sehool P.as
kot Bali Leaguo" rozpoczyna srzon swój
tegoroczny. Klub św. 'W ia tor a stajsj dc
Kry z pigtką św. Ryty. De La Salie zaś
zmierzą sic z graczami szkoły św. I·
gnącego a piętka św. Filipa staje dc
gry z piątka Dc Paul.
ë) κ o o
GRA W PIŁKĘ NA LODZIE.
©. °x°
W przyszłą niedziel? popołudniu w
parku Oarfielda dwie silne dziewiątki,
jedna z klubu „Northwest Sportsiuen's
Club a druga z ligi miejskiej, staj?} do
gry w piłkę metową Ν Λ LODZIE —
poraź pierwszy. Spis graczy obu dzie
wiątek nie podają. Kontest ten rozpo
cząć· ma się o godzinie 10-tej rano.
Z LIGI AMERYKAŃSKIEJ.
Χ'@οχ0
Trzy partye przy pomocy kręglarza
Fojuta, zdobyła wczoraj piątka „Per
fects"' w konteście z piątką „Iligli So
vereigns*'. Dwie z trzech partyi zdobyli
kręglarze piątki „Americans"' w grze
z piątką Szymkowskiego. Cyfry:
PERFECTS: —
Fojut, 216 200 210
Knight, 1î>:î 221 187
Mulcahy. 12.", 1S7 19S
Ilurwitz. 221 168 172
Smorowski, lY.'ï 106 17 Γ»
Iîazem : 931 072 012
HIGH SOVEREIGNS: —
Parker. 148 143 1ϋ.*ΐ
Kuh-hek, t 14S 171 107
Parchem, 102 127 136
lluriis. 102 100 101
Dolatowski. 177 103 101
Razem: 707 SOI! S·"»!
Americans. 821 020 S."»
Szymkowski, S00 S Kl 8(50
Kontesty wyżej wymienione odbyły
się w kręgielni „American Bowling Col
lege" której właścicielami są Wroński
i Wejnerowski.
SPRAWOZDANIE
LOKALNEGO KOMITETU OBYWAT.
W DZIELNICY AVONDALE.
Praca naszego Komitetu postępuje na
przód, ale powinna iść o wiele lepiej,
gdybyśmy mieli poparcie wiciu naszych
rodaków, którzy sobie lekceważą na
woływania do pracy i do ofiar na cele
naszej nieszczęśliwej Ojczyzny. Nasz
Komitet, szanowni Itodacy, robi co
tylko może: poświęca swój czas, swoje
pieniiidz i swoje zdrowie, ale od was,
Rodacy żądamy większej finansowej
pomocy. Jeżeli mamy rekrutów wysłać,
to musimy koniecznie ich przyodziać, a
żeby mogli walczyć o wolność naszą i
swoją : skoro oni dają swe życie w o
fierze. to my z naszej strony starajmy
się. ażeby byli przyodziani i aby nie
narzekali na tych, co go wysłali. Daj
my dowód, że nie lekceważymy ich po
święcenie. ·
Komitet Obywatelski w dzielnicy A
vondale musi zaopatrzeć każdego re
kruta. który jest wysłany z dzielnicy
Avondale, a uznany przez doktora za
zdolnego do służenia w Armii Pol
skiej. Komitet dzielnicowy wyposaża go
w spodnie, bieliznę, dwa garnitury, w
szkarpety, sweater, w szal, w hełm i
rękawice i t. d., tak by nasz rekrut nie
mógł narzekać że rodacy z Avondale
o nim nie pamiętają.
A na to szanowni Rodacy, potrzeba
pieniędzy. Mamy Tow. i Obywateli, któ
rzy pośwłęo-ają tyle, ile iui z ich zarob
ku pozostanie, że mogą ofiarować na
cele narodowe, ale ich mamy pomiędzy
sobą bardzo mało. Perwsze uznanie na
leży się Gn. 27 a gr. 705 Z. Χ. I'., które
zwołało Wiec Sokoli, a ten przyniósł
dla naszych rekrutów $loC.13. Druga
składka dobrowolna odbyła się na in
stalacyi urzędników, gn. 27 ; przynio
sła 22 doi., a druh Starczyńskl ofia
rował 5 doi. Xastçpnie uznanie należy
się parafii Św. Wacława którą urzą
dzajcie wiec na rzecz Armii Polskiej,
zebrała dla naszych rekrutów pokaźną
sumę $123.09 i deklaracye na $0.00. Na
tymże wiecu został wybrany Komitet,
by reprezentował parafię św. Wacła
wa w komitecie obywatelskim Armii
Polskiej w Avondale. Do Komitetu
wchodzą następujący obywatele: Woj
ciech Dan'isch, Félix Pawłowski, F.
Wróblewski, pani Anastazya Nowak,
pani Emilia Plata. Z wioezorku obywa
telek klubu Avondale wpłynęło $18.41 z
bankietu Klubu Sobieskiego przy para
fii św. Jacka $.'50; pa nStefan Smoliń
ski ofiarował $4. Tym wszystkim ofia
rodawcom zasyłamy w Imieniu Komi
tetu stare polskie Bóg zapłać.
Komitet dzielnicowy po wyasygnowa
niu pieniędzy na rekrutów ofiarował
kilkadziesiąt dolarów na wełnę, ponad
to komitet zakupił 0 „slidos"' czyli o
głoszefl do Teatrów, ażeby zwrócić u
wagę obcoiiarodowców na to, że Pola
cy tworzą Armię Polską która rów
nież walczyć ma o wolność Narodów.
Nadto komitet starać się będzie, ażeby
teatry w dzielnicy Avondale dały po jn
dnem przedstawieniu na rzecz Armii
Polskiej. Również Koniljtet postara się
o urządzenie koncertu pana Wrońskie
go w dzielnicy Avondale.
Posiedzenia Komitetu odbywają się
co poniedziałek w Staeyl Rekrutacyj
nej pni*. ΙίΟ-Κϊ Milwaukee avenue. Ro
dacy. którzy majy zamiar złożyć ofia
ry dlą Armii Polskiej, mogą ją złożyć
lia rcce sierżanta na stacyi rekrutacyj
ncj. a pokwitowania ogłoszij pisma pol
skie.
Niech żyje wulna. niepodległa i zje
dnoczona Polska !
Alojzy Hojnarki, prezes.
J. l'. Kośkiewioz, sekretarz.
JH37 Springfield ave.
Caryński cofa kandy
daturę.
W ubiegłym tygodniu Klub Pol
ski Demokratycznych Obywateli w
15tej Wardzie na swem posiedzeniu
zadecydował postawić mię jako kan
dydata demokratycznego na Alder
mana. Wszystkim obywatelom ser
decznie dziękuję za tak wielkie zau
I fanie, którym mnie obdarzono za co
• będę się starał w przyszłości wy
wdzięczyć.
Jednakowoż dla rozmaitych przy
czyn jestem zmuszony oświadczyć,
że nie raosę w obecnym czasie kan
dydować i ustępuję na korzyść pana
Klemensa L. Wróblewskiego, który
jest tak samo zdolnym i rzetelnym
człowiekiem, zasługującym na wszel
kei poparcie w tej kampanii.
Z mej strony zaś· oświadczam, iż
Jak dotąd tak i nadal będę praco
wał z Polskiem óbywatelstwem rę
ka w rękę celem osiągnięcia celu
nam korzystnego w tej Wardzie.
Z szacunkiem,
Stet'un K. Caryński.
WAŻNE DLA PAŃ
Z WACŁAWOWA.
Wsczystkie panie, które należą do
Tow. Pomocy Armii Polskiej im. H.
Paderewskiej, w par. św. Wacława,
zawiadamia się nieniejszem iż z powo
du iż nadeszły instrukcye z główne
go zarządu by robić szkarpetki za
miast Innych rzeczy dla armii pol—
1 skiej, mają się wszystkie zejść na
pewno do sali parafialnej św. Wacła
wa o godzinie drugiej popołudniu w
przyszły poniedziałek dnia ifo lute
go, gdzie będą panie specyalnie na
to by udzielić im specyalnych iustruk
cyl w wyrabianiu szkarpetek. Także
zaprasza się i te panie które jeszcze
nie należą, by raczyły się także zgło.
siô-l przyczynić sw^ pr;icy dla armii
polskiej.
Z szacunkiem
Aniela Danisch, prezeska,
Maryn Wierdak, eekr. prot.
t TOW. POMOCY ARMII POLSKIEJ
IM. H. PADEREWSKIEJ.
FILIA Z AVONDALE.
Xastcpujqce osoby które złożyły o
fiarę nn wełnę nil moje ręce: M. Do
! iniuow.ski. $0.00: St. Milewski. $2.00:
Λ. -Majewski. $3.00; 8. Sikorski, $1.Λθ:
; M. Mulzof, uOe: M. Hoże, óOo: Λ. Hoj
j ka. $2.00 : Szczeciński. $1.00: V. Majew
| ski, $2.00: Ed. Szajkowski, $."».00; Ko
lanowski i Krzykowski. Λ1.00 : X. Flo
j si Bros., $1.00; Kaz. Ilojka, $1.00: Ko
waezek Kros., $1.00: ,T. Bartkowski.
$1.00 : J. Kleczewski. $2.00 : A. Amhro
żewski, $1.00; J. E. Rastnuson, $1.00;
B. Wawrzynkiewiez. $.">.00; A. J. O·
rzechowski, $1.00; W. Groiiwald. $1.00;
Tow. fiw. Salomei prr. (JS Z. Γ.. $3.00;
Komitet Armii Polskiej. $24.50; Komi
tet óbchodowy z Avondale. $20.00; Pa
ni Smith zebrała. $.'».."»0: p. Kipałciń
ska. $1.00 ; Gn. 27 a «r. 7(»-"ί Z. X. P..
$10.00; Γ.. Zydroń. $1.00: Augustyno
wicz. $1.00; Pietrzykowska. 25c: M.
Krajewski. $1.50: Bchuke, i® 1 .ΓΗ_> : od
Alumnów św. Jacka. $1.78.
W imieniu Tow. Pomocy Armii Pol
skiej dziękuje, staropolsklem Bóg za
płać.
H. Tyrakowska.
Z 15-tej Wardy.
. Obywatele polscy sio budzę. Na wez
wanie Pol. Klubu Dom. lótcj Wardy
aby kros położy·' wyzyskom politycz
nym, postawiono Polaka na kandy
data na aldermana przeciw sooyall
stycznemu kandydatowi, którego kaden
eya koûczy się w roku bieżącym, o ile
sic obecnie przedstawia, polski kandy
dat ma jak najlepsze szanse. Słyszy sio
przedwyborcze zdania bardzo przychyl
ne dla polskiego kandydata nie tylko od
polskich obywateli lecz, także od inno
narodowców. Zmiana musi nastąpić.
Obywatelstwo już więcej nie da się
wziąć na łep słodkich obiecanek.
Xa kandydata był postawiony jedno
głośnie prezes Pol. Ob. Klubu lotej
Wardy, znany całej Polonii' adwokat
Stefan Ii. Caryński. Ponieważ dla waż
nych przyczyn kandydatury nie mógł
przyjąć, w miejsce jego postawiono tak
że znanego i rzetelnego Polaka Klemen
sa L. Wróblewskiego, który od szeregu
lat prowadzi biuro realnościowe oboc·
nie na Helenowie, a oprócz tego jest se
kretarzem Pol. Klubu Dem. w 1,'tej
wardzle, więc zna wszelkie wymagania
które w tej wardzle są potrzebne i bę
dzie wiedział w jaki sposób złemu za
pobiedz.
Komitet Wykonawczy Pol. Den.
Klubu 15tej Wardy.
ZE STANISŁAWOWA.
Ważna lekcyn chóru starszego górne
go kościoła iw. Stanisława Kostki. dzi$
wieczorem. Obecność wszystkich po
żądana.
Andrzej Kwasigroch,
Dyrygent,
λ :
Z Biura Meteorologicznego
ΙΙΒ&υ·
/www
WciĘc.u doby wczorajszej najwy/..
sza temperatura wynosiła 16 Mojmi,
najniższa 2 stopnic pod zerem. Nor
malna temperatura w tym dniu wy
nosi 23 stopni; niedobór temperatury
w tym roku :Π4 stopni.
Wschód słońca o godz. 7 min. 3
Zachód słońca o godz. 3 min. Ô.
Godzina 7 rano···· 4 wyżej zjri
" 8 " 3 "
" 9 " 1 ' *'
" 10 " 1 *'
Pięknie i nie tak ziinuo dziś wie
czorem. W sobotę wzmagająca się
pochmurno·;»· i prawdopodobnie lek·
t ki śnieg i cieplej. Świeży poludnio·
j wo-zachodni wiatr w sobotę.
ra$nw y y y y ι —
— Koop's Z kazem Λ
zakup- fa
li Tykiety
nem j<
I ·
Chłopięce Palta Uziecięce HaszczyKi
Zapas około 50 ubrań i palt wielkości 13 do 18 Znowu obcięliśmy cenę iia tych płaz sc zad i,
lat, większość granatowe i brunatne chinchilla, pluszowe i nowomodne wełniane materye, —
warte 7.50, dopóki starczą O Q C wielkości 2 do 10 lat, wielki aeortment,
tylko po &.VO 4
Chłopięce Mackinaws wartości A
Popularne plaids, podwójne na piersiach, style UU W <
z paskiem naokoło lub do połowy, warO A Q k CA nn β
te do $6.00, po ^ P®
AUTO CZAPKI.
Wełniane nuto oanpkl,
maroon kolor
k«, 91 warto*d Λ**!**
rękawiczki.
Dz-leelęce ciepło podar.e
wkownno nkUrko^vc rę
kawloakl, 0·"»*· 7Û/·
nartoAcl para ..
Kfnwwowe ręknwlerkl
ceyete białe, runi*te wl«
nunc « prie «rubin»
d*le *pry.edawane Ρ»
12V&C do 15c, 10C
para po
ie Koszule
Szczęśliwe zakupno umożliwia
nam ofiarowanie tyrli nadzwy
czajnych wartości po tej ce
nie, prawdziwe „Earlington"
marki koszule, wszędzie sprze
dawane po 1.25 do 1.50, wiel
ki wybór najnow
szych deseni,
wasz wybór
tylko po
1.50, wiel
78c
SPOD.MCK.
Mairutklr dn makie *po
«Inlcc. I kombinacyjne —
garnitury· nieco uicnle
cone lub «plamione B"
tunkł. uprwdawan* po
|ï, specjalnie 95c
(ÎOHSETV.
Millera. *1 . 7Q^
Kornety ·
WSTĄŻKA.
Nr. HO at!a«o>«u wdtąika
Jnane odcienie 1 Λ _
tylko. Jard Il/C
1 · Λ 1 ·
Pończochy
Hcnkle e*tra crubc *baker nzknr
petkl, Nppcynliiir 50c «ar-QQ
to4<·, ca 027C
Damukle rxtrn crulir crnnntuwc
I dhrf, wełnij mlruzniir nzkarpet
kl. prążkowany nlcrifh, białe pic
ty 1 palce, 50c wartoAei, 35c
Potnikowe Surduty
Damskie wełniane potnikowe sur
dufy granatowe, maroon i oxford
warte do 4.50, O Q O
tylko po ι Λ·ΐ/0
apoama usziez
Mçaklc Ι,ηιιιΙιιιιΙοη η union Rarnl
turj. rJłrn erubr runlate 1
epecyiilnlr po JL · # O
Dnnutka npodnin od/Ir/. ko»/.ulc i
majtki, próbkowane runi· gQ
ule, .ixluka po
Wino i Likiery
1.49
2.98
75c
iiilBon "tara *?'*·
kwartowM butelka
Kalif· li rendu» ί<ηη
Mateo Μι Β®'· ^Γ*
lvnl. linrd*o «tare
port wino. Va Κ"'·
Sllver Bow Mtralffht bour
hon wAdkn. *e«t. ni Q Q
bondzle, kwnrta
lïuffy eisyMn ełodoł Q Q
na wAdka. bntel.
«irape eheer, elub houae
marki, butclkp 9c
Trzewiki
ΙΙΛ/,ηρ me«kie Iwnvlkl, ccicla*te lakierowane I
Ku u metal eleleee ninuronanr 1 y.aplnn- Q OC
ne, 3.50 narloArl, po «»00
Daninkle filcowe rtoin/inc nlipry, xkroinne i prr.y
brane, futrem, kolor wlnn.v, brunatny, zielony,
fioletowy 1 eremy, trwało wkórzanc po- Λ —
deiiitwy I obca κ y, 1.50 wnrtoAcl po
uriw»; I
95c
Specyalnie.
Dziecięce kalon/.e, wlelkońel do l0'/j.
Mpecyalole tylko po
49c
Ciastka i Cukierki
Śwlrio robione bon ΟΛ
bona, funt *a «"C
Moda krekiewy, 1 ΡΛ
funt r.n lOC
Splce drop·, funt 17c
Animal clnatka. a»nrt»«anc
*pecynl»lc 1 Λ _
funt zn AvL
Sltilrtnnkowc cr.ekoli\ilkl,—
nMortownne smaki.
funt /.a L· i
śmietankowe bon 1 Q _
bonu, funt *a 1S7C
Świeże Mięso
\ajlepnze *h«Ho, 5 fun- 1 ΟΛ
Ι6π, za I.OU
\o. I wirprioua karbo- ΟΛ
nada, funt r.n ^OC
Swloir ivlfprwnvc kawał- f)C _
kl. m ZDC
Najlepszy l'ot Koaat bref
funt '/.n
Naplepazy nih Hnn»l
funt /λ
Honmno ukiibano kury
ta
Młoda jnunlęea uzuldra
funt r.n
WfciDMW.
<Κ11i nzynkl. funt
r.n
Λγιιιοιιγ Star nzynkl,
funt un
Wędzone kawntkl,
funt zti
Cukrem zaprawiana mIo
nlna, funt ca
18c
20c
27c
25c
23c
33c
33c
Swifts Classic Di aie my uiu uu
prania 6 kaw. za 2Sc
>la«n poinldorinvn Sen I Zrtltj· *zezypn-J Q 1 I "m*!" iinjlepur.c l'o* Hl
Slde marki, 7-i λ "J Rrorli, funt 1 m2 C
pimika /a / 2 C
Kukurydza, < a«.lno mar- ' Wpw*n.T ezenreowy itro
M. M«k> 15c
ι \\ j borne rodzynki lic*
| ziarnek, funt 15c
J >Hrc/.ne knkno, Moll
M crk*. mała, Q _
: punzkn r.n *71#
Wyborna pr«bfrrj_ kn
I wa, funt
I /.a
17ic
r.n — - _ .
Iljiion proazek do ple- rana nary fa«o
ezenla, 1 funtown^g^ ι In. funt r.n
38c
2 ~r ■ "" - --- ι ku
(ł^AWWWWwl
punzkn za
. .Unrtlett uriis/.kl,
li Ine marki, miel
ka piiKzka za
K
15c
uzek. no. · Q ç
piiarkn 7.n
Wyborne Santa flara—
słodkie Allwki, 1 C «
funt r.n Ł%J^
\*ortotvnne «itrtrkl
wielki mneona
nloik. za OVC.
Wyborna reeznle zbir
i6c
>pr śmietankowe CC λ
funt 7η OÏ7V.
fiwleio robione frnnk
furekle klrlha-1 ·7 1 «
nkl. funt 1 I Z V.
fioto«»nn azynka kmjn
na na r.amrtwle- Cfjr
nie. funl zn JVV
>n]lepsza i»ol«ka klei —
Ιιπ«ιι. funt 18zc
DIMe marki -peejalnn
oleomnr(sar>na
Ie
Ç
ι 3
II
To
i?
funt za
Wyborna mJeszana ber- j frluro do plerzenln I —
bata, apeeyalale O Q _ ! umoienl». 1 fun- Ofl/»
funt r.a OOC I towa pu»7,ka
towa puszka
jlWWWWWft
MNKES^k»
I COFFEEW
. I
Najlepsza, najsmaczniej
sza upalana kawa
Fum 26c
Οο·ο»·|β Uioru ! —
Spri*da«iez«x na Wg·
zieh i wlfkuofć itłi·
I9c
Nnjleptra herbat·,
wacędii· aprzeda·
w.n. IKJ |/\
OOc font. *4"
Nąjlep. crea
mery
masło
I >'ajlep.<lairj
«tolowe 4 RJ
masło
Furl ty Orzechowa Mar?arineQnp
gwarant., że jest najlepsza wUu
Barkes' Składy Kawy.
Na pôlaocao-«a
thodnlcj «trunlei
18i. »> . <_u«c ». A».
t054 M Iwauk · Ar*.
ΙίΤ» Mllw»uk<*e A»·
10.B *1 wtukM A»».
M12 W. Norrb Ar·.
Na pAlaoraeJ
atroale.
40Λ W. l»i»i>i<»n u
:a> W. North A»·. ·
SfliO J.tncoln AT*.
8244 Lincoln A*#.
8413 N. Ciark 8t.
Na aarbodalej
•tronie.
1510 \N . .Mautaon ul.
28S> W. M ad i eon ul.
IBM Blue Ialand Are.
1217 S. lialated ulica
1KM ϋ Halatrd ulica
181S W. 1*. Π
8102 Weat "2."n Π.
Na rotodatowej
•tronie
80W W· itworth A ra.
MZ7 S. łlalataJ uliea.
41» S. Aablaud A va.

Ze Świata.
Obrazki i humoreski przez
Autora ,,Kłopotów Starego
Komendanta". W oprawie.
Teraz tylko
60 centów.
DZIENNIK CHICAGOSKI
1457 W. Division ul. Chicafo
ï r

xml | txt