OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 10, 1919, Image 10

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1919-10-10/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

Dokończenie ze stronicy 1-szej.
powiadamia go gen. Graves. Za
pytany jaka jej temat jest treść
komunikacyi gen. Graves'a, sekr.
Baicer odmówił wszelkich komen
tarzy na jej temat.
'Nieporozumienia pomiędzy rzą
dem japońskim a amerykańskim
istnieją od początku rozpoczęcia
akcri przeciw bolszewikom. Japo
nia wyraziła niezadowolenie z te
go powodu, że Ameryka wysłała
do Syberyi więcej wojska, niż by
ła powinna ; jak wiadomo, Ame
rvk* miał wvsłać tvlko siedm tv
siçcy swoich żołnierzy na front
syberyjski, według zaś sprawo
zdań departamentu wojny litzba
żołnierzy na tym froncie wynosi
około dziesięci-u tysięcy. W od
powiedzi na taką akcyę rządu a
merykańskiego, Japonia wysłał?
na Syberyę 60,000 swych żołnie
rzy i dopiero po stanowczym pro
teście rządu amerykańskiego wy
cofała znaczną ich część. Prócz te
go przyszło do poważnego niepo
rozumienia w chwifi, gdy amery
kański generał żądał ukarania żoł
nierzy japońskich za to, iż obili
pewnego oficera amerykańskiego.
Ostatni wypadek w Tien Tsin
zmusił rząd amerykański do sta
nowczego protestu i żądania sa
tysfakcyi. Urzędnicy japońscy w
Chipach wyrazili tylico ubolewa
. cie i na tem się cała ta sprawa
'r.kończ} ła. Drugą bardzo draż
niącą aferą jest sprawa półwyspu
"-zantung; u jaki sposób ta kwę
«tva się zakończy, dopiero przy
szłość wvkaze.
PRZYRZECZENIA JAPONII
W SPRAWIE SZANTUNGU.
San Francisco, 10 października.
— Przyrzeczenia Japonii oddania
hinom póhwsup Szantung, nic
mają znaczenia gdyż zamiarem
jej jest cxlclaé im tylko małą czą,
stkę — oświadczył po swym po
•.YTocie do Ameryki dr. P· S.
Reinsch. który przyjechał tutaj
jako pełnomocny doradca Chin,
^dzie niedaAvno temu pełnił u
rząd ambasadora amerykańskie
go, z którego tQ urzędu w ostat
tiich czasach zrezygnował. P.
Reinsch powiadamia, że w niektó
-ych miastach chińskich doszło do
j ·οważnych rozruchów uhcznvch
•Matego, iż Japończycy starali się
zagarnąć w Chinach kontrolę nad
chińskim handlem i przemysłem.
W OBRONIE PALACZY
TYTONIU.
Cincinnati, 10 października. —
Stowarzyszenie, które swego cza
-u prowadzało kampanię przeciw
ko prohibicji narodowej, zorga
nizowało nową Ligę mającą na
celu bronienia interesów wszyst
kich palaczy tytoniu. Nowa ta ar
-anizacya założoną została celem
>odjęcia się kontr-kampanii prze
.Fwko stowarzyszeniu. którego
namiarem jest zaprowadzenie kon
stytucyjnej proh&icyi na sprze—
Jaż i wyrób tytoniu do palenia.
KRÓTKIE WIADOMOŚCI ZE
STOLICY KRAJU.
Waszyngton, 10 października.
— Z wiarygodnych źródeł dowie
dziano się, że Ameryka nie zamy
dla porzucać swych praw do źró
deł naftowych w Meksyku. nie
źcważając na to. że Senat meksy
kański odrzucił projekt, przodteżo
uy przez komitet senatoryalnr,
zmierzający do otoczenia opieką
wszystkich obcorrarodowych wła
ścicieli źródeł naftowych w Mek
syku.
— Administracyjni prrewódcy
Senatu wielce się zaniepokoili
wskutek stanowiska, senatora
Wateh'a z Massachusetts, demo
kraty, względem traktatu pokojo
wego, który w ostrych słowach
skrytykował go i zażądał, aby
przyjęto do niego odpowiednie za
strzeżenia i poprawki.
o —
KRÓTKIE KABLOGRAMY
Z EUROPY.
Berno, 10. października. — Dn
δ listopada odbędzie się inaugu
racya czes-kiego uniwersytetu w
st^lky Moraw Bernie, przy czem
obecny będzie prezydent Masa—
ryk.
Petrograd, 10. października. —
W ostatnich sześciu miesiącach
zmarłę w Petrogradzie 40,000 o
! sób. Co najwymowniej świadczy
|o rozpaczliwych stosunkach, ja
kie tam panują.
Wenecya, 10. października. —
Rząd włoski udz-ieHł patryarcha
towi Wenecyi 1.896 ton bronzu,
ażeby ulać z niego dzwony, ce
lem zastąpienia nimi tych, które
zabrali Austryacv w czasie swej
inwazyi włoskiej.
Paryż, 1θ. października. — W
całym Paryżu nie można obecnie
znaleźć ani jednego mieszkania
czy to umeblowanego czy nie. Od
czasu wybuchu woinv 75,000 ro
dzic schroniło się do Paryża i ten
fakt stał się przyczyną ogromne
go braku mieszkań..
Wiedeń, 10. października —
Rząd aus-tryacki zabrał sie z całą
energią do wprowadzania w ży
cie dekretu, na podstawie które
go wszyscy cudzoziemcy, a zwła
szcza skupieni we Wiedniu żydzi
galicyjscy, muszą opn.*zczać gra
nice nowej tej republiki.
o
Kronika M[ejscowa.
Dokończenie ze stronicy 1 -szej )
nik Η. M. 'Byllesby mianowany
zastał prezesem komitetu przyję
cia. a D. F· Ke41v, wice-prezesem.
Miasto '(Chicago niezawoddnie go
rąco przvjmie u siebie bohater
skiego kardynała, który nie uląkł
się Krzyżaków.
AKTOR PODEJRZANY O
MORDERSTWO STARUSZKI.
Policya aresztowała wczoraj w
Pittsburgu Ludwika K-msnera,
aktora, którego podejrzywa, że
pozbawił życia panią Louis
Brown, staruszikę zamieszkałą w
Maywood. Detektywi chicagoscy
są już w drod-ze do Pittsburga,
którzy zabiorą aktora do Chicago,
gdzie będzie w sprawie tej bada
ny. Zaprzecza stanowczo, jakoby
miał cokolwiek do czynienia w
tej aferze, mówiąc, że w dniu mor
derstwa grał w teatrze. Twierdze
nie jego popiera jego żona, jak
również nranażer teatru, o którym
mowa. Wyszło na jaw, że gdy
Kinder z»stał aresztowany, usi
łował popełnić samobójstwo w
«wej celi ; teraz strzeżony jest u
stawrez-nie.
MOKJJEKtJZYIMl AUWUKA·
TA PRZED SĄDEM.
Przed sędzią Hugo Pam toczy
się ^>rawva 16-letniej Margaret
Seśthaimier, która kilka miesięcy
tema zaanordowała adwokata Ben
jamina Burra, który ją miał u
wieść. Wczoraj zeznawało trzech
policyantów, którzy wnet po do
konanym morderstwie znaleźli się
w kanceiaryi adwokata pnr. 106
La Salle ul. RJicyant Patteson
mówił, że gdy przybył d0 pokoju,
zobaczył stojącą nad zwłokami
dziewczynę; gdy zaś zapytał się
iej, kto jest winny czynu, z u
śmiechem mkpła nru odpowiedzieć
że ona. Świadkiem morderstwa
była przyjaciółka paimy Seitha—
mier, pani Marie Hermes, która
miate. się wyrazić, że griyby pan
na Seifchajmier nie'byłaby tego
wpierw uczyniła, było jej zaaraa
rcm pozbawienia a-dwakafa. życia,
[jonie-waż jej również życie zwich
r.ął. Dzisiaj przesłuchiwaną bę—
dzię matka adwokata, pani Mary
•Durgess, oraz narzeczona jego,
patrraa Tilhic SatrteT. Zeznawać
również będzie morderczyni. Pod
czas wczorajszych przesłuchów
panna Serithazmer kilkakrotnie
wybuchła płaczem.
Gdy Thomas Brennan, lat 18,
rabował wyszynk C. Ebelinga,
5001 South Ashland ave.t ojciec
tegoż Henry, śledził polcryjomu
^andytę. Ten ostatni udał się po
dokonaniu napadzie do -innego wy
szyrrtcu, przy ul. Loomis i 50 gdzie
również nieco się w monetę zao
patrzył. Stary Ebełmg, którego
Brennan nie znał, widząc, że ten
że opuściwszy wyszynk wsiadł
do automobilu a następnie do
tramwaju, opuścił swą maszynę i
również wsiadł do tramwaju· Nie
tracąc czasu chwycił go w swe
dłonie, odebrał mu broń, a następ
nie odwiózł na stacyę policyjną
Englewood, gdzie Brennan do
winy się przyznał.
Na idącego ulicą James'a St^i
gera, za.ni pnr. 3825 W. 66 ul., na
padło dwu murzynów, którzy zra
bowali mu $800 w gotówce. Stei
ger spieszył do domu swego bra
ta, któremu pieniądzmi tymi spła
cić chciał dług. Napad odbył się
przy ulicy Lawndale i ó^ciej.
Ława wielkoprzysięgłych u
chroniła wczoraj Józefa Rorchar
da, mordercę, od stryczka, dlate
go, że jest kaleką. Swojego cza
su Borchard, oraz niejaki Peter
Scaper, rabując pewnemu obywa
telowi kurnik, zostali przychwy
ceni na gorącym uczynku przez
poŁkryanta Henryka A. Mandełco.
P-orolrard dał strzał d0 policyan
ta, który wnet po^wypadkii u
marł. Morderca przesadzi resztę
swe!go życra w więzienin.
O· 4o tflMM — wielkie* ! BA*
(fefc, katde*o rotfm^a i treści —
DZIENNIK cmCAOOSKl zajmuj*
tmyriaciilt
te]
łauwwm concAoomn
Mu wt*o*j 4iu>wj<* ofłontń, &ai.
leli wacjstJd* Ua« mwittt totekic
j Buch w TewarzystwgGii.
ZJK STANISŁAWOWA.
— Tow. św. Stanisława K. No.
9^>9 Zjed. odbędzie ważne posiedze
nie dziś, w piątek, dnia lOgo paż
dzierotka, o godzinie 7:30 wieczo
rem, w sali zwykłych posiedzeń. —
Obocooeć każdego członka pożądana,
ponieważ będą omawiane sprawy,
które były dane przez Sejm towa
rzystwom Zjednoczenia do zadecy
dowania. Także są inne sprawy do
zatfatwieira, (tyczące się osobiście
każdego członka. Za nieobecność na
tem posiedzeniu kara podłoę konsty
tucyi. — Józef G. ucha. prez. Jan
J. Kactrnowskl, sekr. prot.
— Bractwo Młodzieńców ś* Jó
zefa odbędzie nadzwyczajne posie
dzenie w niedzielę, liro październi
ka o godzinie lszej poT>ohłdniu, w
sali zwykłych posiedzeń, z powodu
zgonu jednego z naszych braci. Bro
nisława Po"xor**ow«kia^o — Romsn ι
•Grochowina, yr-?z.; A,ojzy Kałis
sekr. prot.
— Tow. im. X. Winc. Barzyńskie
go No. 91 Zjed. odbędzie miesięcz
ne posiedzenie dzisiaj wieczorem, o
godzynie 8mej w sali zwykłych po
siedzeń, Ważne sprarwy do załatwia
nia isprawozdanie delegata ze sej
mu, więc kaśry crfonek po»wkiien
się stawić. — FYan. Czonstka, prez.
Fran. S. Żywicki, sekr. prot., 3235
N. Law-ndaJe ave.
Posiedzenie Dwom Fryderyka
Chopina No. 1399 Z. K. L. odbędzie
się w piątek, dnia 10 października,
w sali zwykłych posiedaeó. Każdy
brat powinien by -obecny, bo bę
dzie instalacya urzędników, a po ln
startacył wieczorek. — Jan Ni»r*le
rowski, Nudl. Win. Kalinowski, se
kretarz prot., 1616 N. Wood ul.
Chór św. Stanisława Kostki pór
nopo kościoła. Oddziału starszepo i
młodszesro ma <tziś w piątek wieczorem
lekeye śpiewu i próbę. Jaskini lica t usa
na którą najuprzejmiej zaprasza,
Λ. J. Iv wasi proch.
Wszystkim krewujm i znajo
mym donosimy, ie za spokój
duszy
Ś· P.
Alojzotpo F. Wyraykofirskic^»
który poległ na pohi walki we
Prancyi odprawiona zostanie w
pierwszą rocznicę Je*zo śmierci
rekwialna Msza Św., w koście
le górnym św. Stanisława Ko
stki, w sobotę, dnia ligo paź
dziernika, o godiinie 8:31 ra
no.
Do licznego współudziału w
nabożeństwie zapraszają w ża
lu pogrążeni:
Michalina Wyrzykorwska, —
matka; FYaaciBBek, brat; Kata
rzyna. siostra.
t
Wszystkim krewnym i znajo
mym donosimy tę Rmntną wia
domość iż najukoohaDszy m^ż
mój
Ś. P.
Ijpod llrpk*
po krótkiej i cifzkiej chorobie,
pożegnał się z tym światem, o
patnrony św. Sakramentami, d.
Sgo października, o godzinie 6
rano, przf»żywszy lat 31.
Pogrzeb odbędzie się w so
botę, dnia lltfo października, o
godzinie 9:30 rano, z domu żu
godalnie 9:30 rano. z domu wi
łoby pcir. 1511 McHenry ul.,
do kc^rioła górnego św. Stani
sława Kofrtki, a stamtąd na
cmentar* św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w ciężkim ialu
pogrążeni :
Wiktorya m KzercpAi^kich—
lVipkjt, żona, wraz z całą rod-zi
ną. , 10
(Or.fOCTTVÏA
POTRZT5BA kioszeniarok, do robie
nia dziurek rocznie, wykończarek,
do robienia wierzchnich kołnierry
do fastrystrwania dziur około ra
mion, Stało 7* trud η km le. 44 godiln
na tydzień, cza* i pół płacone za pra
cę po czasie. Jasna pracownia, 1 przy
Jemne otoczenie.
H. M. Marks Co.
900 W. Jackson B!vd.
Telefon Monroe 6N44.
Kalendarze Gwazdkowe
piękne, z odpowiednim powinszowa
niem wrierszem, wyrabiamy dla każ
dego rodzaju hrznesn. Przyjdźcie zo
baczy* wystawę okazów. tyieszkaJa
cym dalej posyłamy sample bezpłat
nie, jeżeli wcześnie zażądaj*. Adre
sujcie: North Western Calendar Co.
( nneorporated ), 908 N. Ashland av.
Chicago, Π1. 11
JAN Michalak poe^uknje frwego br*
ta J-órofa Kaczmarka, niema wiado
mości od 9 lat, liczy lat 39, pocho
dzi z RrAłeetwu, Kaliskiej grrbernlt,
powiat Słupce. 7*g\o«it ulę lub pi
sać por. 404 Franklin ul. JOliet, 111.
Kto zawiadomi gdzie przebywa o trzy
ma $10 nagrody. lo
TYLKO PRAWMIWA SZKOŁA
■mtvczy kaskdofro mA-wtć, cxytać 1 pisać
po arvglelek-u pod (nurancjrł w prw
o!»łu Jedn«*O kursu, albo nie płaci
się ani centa! DARMO wyeyłamy OXka
zo*· L»kcye każdemu. więc pica deli
i przekonaj się.
AMERYKAŃSKA SZKOŁA
1097 CkfM St„ D«*r«Jt. Mlek.
DO wynajęcia 5 pokojowy pomiesz
kanie. 410 Noble ul.t oraz pur. δ 15
Ν. Sangainon ul. 4 pokoje.
Ht*ni*fcw Stojak poezukujo Fran
ciszka Stojaka. Ktoby o nim wie
dział niech da wiadomość pnr. 1702
X. Ashłond ave., a otrzyma nagro
dę, albo sam niech się zgiost.
SZI7KAOIE ciepłego ren tu. Zgłosić się
do drewnianego domu % tyłu. 1412 Au
gusta ul.
PANNY na mieszkanie. 1646 Augu
sta ul.
PIES zaiglnjtf w środę, na 17eJ 1
Laflin ul. brunatny, c*amy na grabie
cie. Wabi się BiHy. Znalazca otrzy
ma nagrodę. 1412 W. 18ta ul. Te
lefon Camal 217. 11
^^iÛÎT^wIaz
rwamni
S*. FRANCISZKA
%
«μΙ·μ··Μρ·$15·
m i| ι 111 t - ptalą $L«S
^ * «■ Π! U
BZJOHiu UK2fKKK|S)
ακια
t
Wszystkim kre-wnym i tnajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańszy ojciec
i brat nas®
Ś. P.
Tnmasi KJonow»ki
po długtej i ciężkiej'chorobie,
pożegnał się z tym światem, o—
patrzony św. Sakramentami, d.
9wo października, 1919 roku o
godzinie 9tej wieczorem, w po
d«B3>ł> m wtieku.
Pogrzeb odbędzie «if -w so
botę, dnie ligo października h.
r., o godzinie 9tej rano, z do
mu żałoby pnr. 13 03 N. Ash
land ave., d«o końcioła dotaego
św. Stanisława Kostki, a stam
tąd 'na cinentar* jw. Wojciecha.
Na ten snrotny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
1 znajomych, w ciężkim ia-iu
pogrążeni:
Marya, Sł*ni«ław, Anna, Pren
d0mc-k. Wfktorya i JSaerf, dzie
ci; Jóief 1 Bronisław, brada.
t
Wszystkim krewnym 1 znajo
mym donosimy tę smutną wia
domość iż najukochańszy mąż
mój
Ś. P.
Kajetan Dunajewski
pożegnał się z tym światem —
nagle 1 niespodzianie w czwar
tek dnia 9&o października lfl9
r. o godzinie Ig*ej rano prze
żywszy lat 3β.
Pogrzeb odbędzie się w so
botę, da. ligo października br.
0 godzinie 9tej raro z domu
żałoby pnr. 12 36 W, Huron ul.
do kościoła św. Jana Kaniogt»,
a stanrt^d na cmentarz dw.
Wojciecha.
Na tan smutny obrządek za
praszamy wszystkich krewnych
1 znajomych w ciężkim żalu
pogrążeni;
Anna Donajewskn. tona.
DROBNE OGŁOSZENIA
POTRZEBA dwóch mężczyzn n~
mieszkanie. 2gie piętro, front. 1144
N. Wood ul.
Frontowy <lużv pokój do wynaję
cia, lszy fiat, 1054 Noble ul., przy
Milwaukee ave.
RIO NT wolny dla człowieka za doglą
danie domu. Zgłosić si^ tlo N. L·. Pio
trowskiego 0S4 Milwaukee fite. 11
PRACA.
POTRZEBA chłopców do znaczenia
(label) w hurtownej piekarni. Mu
s7.ψ mieć 16 lat. Zgl-ccić się The H.
Piper Co., 1610 N. Wells ul. 11
POTRZEBA DOBRYCH KOBIET Do
MYCIA STATKÓW. $12 NA POCZĄ
EK. 1207 N. DKARBORN Uli. ' 11
POTRZEBA DZIEWCZYNY MÓ
WIĄCEJ PO ANGIELSKU DO
SPRZĄTANIA ZE STOŁOW. 1207
N. DEARBORN UL. U
POTRZEBA kobiety w średnim wie
ku do ogólnej domowej roboty, po
jedvpcze gotowanie, niema prania,
jeżeli chce może iść do domu na
noc. Musi mieć dobre świadectwo.
Zgłosić się 4442 Berkeley ave., albc
telefonować Oakland 2710. 1υ
POTRZEBA dobrej kobiety do my
cia statków na noc, dobra zapłata,
stała praca. Power House Restaurant
2437 S. Leavitt ul. Telefon Canal:
6251. 11
POTRZEBA mężczyzn kiesxoniarzy,
do fastrygowania podszewki, do ro
bienia wierzchnich kołnierzy i do
brych krawców do rozmaitej roboty.
Stało zatrudnienie, 4 4 godzin na ty
dzień — cza θ i pół płacone za pra»cę
po caesie. Jasna pracownia i przy
jemne otoczenie.
Η. M. MARKS & CO.
900 W. Jackson Bold.
11
POTRZEBA chłopców .14 do 16 let
nich do ogólnej roboty około fabry
ki. I>obra spoaobnofić do awansu dla
chłopców nie bojących się pracy.—
Standard Electric Mfg. Co., 216 N.
Clinton ul. 1θ
POTltZEBA 2giej Kucharki, dobrej
kobiety do cafeteria. Dobra zapłata.
721 N. Clark ul. 11
POTRZEBA do mycia naczyń, od 8
do 6. — $15 na tydzioń. 1831 Mont
ro8e boul. 11
POTRZEBA kobiet do d«purtame<n—
tu wykończania w fabryce mebli. —
Dobra zapłata, stała praca. 1919
Olybourn are. 11
POTRZBBA prasownica na czysto
przy surdutach .1910 W. Nocth are.,
3cie piętro. 10
POTRZEBA bahwienia na sobotę. —
KiOJł W. llurou iri.
POTRZBBA kobiet do mycia naczyń 2
na dzień, jedny im no»1, elektryczne
ma«zyny do do mycia. I>oł>ra zapłata.
ZgłoinY· zaraz. Parkway Ri»staurant,
404 E. 63rd uL blieko South Park ave.
POTRZEBA kobiety do mycia garn
ków, $2 na dzień. 1207 N. Deerborn
ul. 11
POTRZEBA dziewczyny do obiera
nia *e stołów, od 7ej rano do 3eJ po
południu. 1207 N. Dearborn ul. ll
POTRZEBA <\gT.am tnôtorôw przy
męskich surdutach. C. B. Shane Co.
3 25 W. Madison ul., ostatnie pię
tro. 11
POTRZKBA sprzeda wacxa 1 sprzeda
waczki towarów btewatnych. H. Ro
senbaum Dry Goods Store, 186«
Blue Island are. 13
POTRZEBA robotników przy budul
cu, zapłata 45c na godzinę. Hartman
Hander Co.. 2155 Elston ave.
POTRZBBA mężczyin do praey na
farmie, zapłata co wieczór. Jechać
Milwaukee ave. do CraWord, na pół
noc do końca linii — iść pół mili na
północ do Peterson ave. Leeeley
Bros. 11
POTRZEBA stolarzy. General Wooq
Turning Ço., 1750 Ν. Campbell ar.
10-13-14
POTRZEBA dziewcząt do pralni.—
Preebytorłan HcApifcal, 1753 Weei
Congree6 ul. 11
POTRZEBA dziewcząt do pracy w
pracowni cukierków, stała praca. —
ZJgłoficte Bip gotowe do pracy. 2318
W. 12ta ul. American Biscuit Co.
11
PORTERA busxelmana na stalą i «ι.
tra, mężczyzn na wieczorną i>raoę;
na cały dzień; Rtaia praca dla odpo
wiednich. Cascade Cioaners and
Dyers, 7 353 Vlncennes ave. 11
POTRZEBA starszej dziewczyny do
domowej roboty. F. Kaczmarek, 541
N. AshhUKl ave. 11
POTRZEBA Seh męiczym do ogól
nej pracy w fabryce frynr*rafOw. —
Dobra zaplata, stała praca. 811 Nor
ton ave., blisko Racine i Polk. 13
POTRZEBA operatom* Przy dam
skiej spodniej bieliznie, 4 4 godzin
cały dzień w sobotę wolne. Gwaranto
wana zapłata, zwykła maszyna. —
Berger Broe., 440 S. Dearborn ul.
, -11
POTRZEBA robotników na dsioń —
na podwórzu węgla, także m?żczyz.n
do rvôezenla i pnewożenia. 930 S.
Kedzie ave.
POTRZEBA OPKRATORKK I OFK
RATORÓW. J. A. JOHNSON, 1<ΗΛ
W. RANDOLfFH UL. 11
POTRZEBA piekarza na 2gą rękę
Jo elaatek, 2069 N. Oakley ave. ls
POTRZEBA dziewczyny do piekarni.
2059 N. Oakley ave. 13
POTRZEBA piekarza na trzecią rę
kę. 1229 Chicago ave. 11
PORZEBA kobiety do mycia stat
ków. $13 tygodniowo. 1802 W. Di
vision ul.
POTRZEBA starego człowieka za
portera. 2373 Blatom ave., róe Ful
lerton ave. 11
/
PRACA.
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej
domowej roboty. Dobra zapłata i do
bry dom. J. Schwartz, 847 I^akesidu
Place. 10
POTRZEBA mężczyzn przy obuwiu,
doświadczenie nie potrzebne. Zgło
sić się 2147 N. Telmau ave. 10
POTRZEBA stolarzy robotników
przy parlorowych meblach. Zgłoeić
się Northwestern Fum. Factory, —
1610 Augusta ul. Nawrocki Bros.
li
POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH
OPEJŁATOREK PRZY DAMSKICH
SUKNIACH. LEV1PSON BROS.. 35b
W. MADISON UL. 10
POTRZlłiBA doświadczonego szewca
zaraz. Zgłosić się pnr. 74 W. Grand
are. 1:,
POTRZEBA squeezer moulder. Zgło
sić się Chicago Foundry Co., Major
i Grand ave. 11
ZATRUDNIENIE
BLISKO WASZECiO DOMU. U
WIEBOLDTb
SPRZEDA WACZEK
KASYEREK,
DZIEWCZĄT DO OFISU
,.ΚΝΠΤΙΝίί" INSTRUKTOREK.
(10O\ KOBIET I DZIKW<JŁ^Tt
STAIjE Z DOBRĄ ZAPŁATĄ. _
SKŁAD ZAMYKAM!* O 5:30. W
DOMU PRZED 6ią. /A il A ).Ś< Ί Κ SI Κ
DO S Kii AD U NAJBIJLŻKJ WASZE
(X) DOMU.
WTEBOLDTS
MILWAUKEE RÓG PAULINA.
ALBO
LINCOLN, SCHOOL I ASHLAND.
10
POTRZEBA DZIEfWOZ^T DOń
WT AD<^ZON y (TH NA POWER MA
SZYNACH DO NAUCV/RNIA HIĘ
ROBIKNLA OVERA1 jL8. . DOBRA
ΖΑΡΤ/ΑΤΑ. HHUGAR AND DUBÓW
2015 IOWA UL., FABRYKA Z TY
ŁU. 10
POTRZEBA katolickich młodych pa
nienek lub kobiet do nalepiania re
ligijnych obrazów. Czysta praca, do
bra zaplata. 761 S. Clark u1. 11
POTRZEBA pomocników kcrwaha i
wykończamy przy wotach. Mare
most Mfg. Co., 916 3. Wabash ar.
11
POTRZEBA ,wood workers'* przy
,aoto commercial bodieV. Maremont
Mfg. Co., 916 S. Wabaeh are. 11
POTRZEBA dziewcząt do roboty —
priy wypełnianiu koezów eztuczne
mi kwiatami. Dobra zapłata. Kir—
chen Βτοβ., 312 S. Canal ul. Tele
fon Harrisem 3279. 1 1
POTRZEBA szewców do reperaeyi.
2g:ie piętro. 140 S. Wabash ul. The
Bee Hlve Shoe Repair Co. 10
POTRZEBA do mycia naczyń, $14
tyęodrciowo, 4 ipodziny w niedzielę.
4746 W, Harrison al. 10
POTRZEBA kobiet do mycia stat
ków 1 ogólnej pracy, 1 do 6:30 wie
czór. 3272 W. Madison ul. 10
POTRZEBA dziewczyny od 6:30 wie
ęzorem do 3:30 rano, Jo mycia stat
ków. 3272 W. Madison ul. 10
POTRZEBA ZDOLNYCH STOLA
RZY DO PRACY PRZ Y AUTOMO
BILACH. feiTALA PRACA. DOBRA
ZAPLATA. 3518 MICHIGAN AVE.
ZAPYTAĆ SIĘ O PANA CZAJKĘ. 15
POTRZEBA tapicerów, także mło
dych mężczyzn do nauczenia elę ?a
chu. Najlepsza zapłata, fitała praca.
1919 Clyboum ave. Il
9EARS, ROEBUCK AND CO.
Pomocy przy towarach; godziny od
8ej do 4:45; w soboty do południa.
Dziewcząt i kobiet.
Do wypełniania orderów
Czekowania orderów,
Inepektowunia towarów,
Pakowania zamówień,
Zawijania ρ «czek.
Mamy pozycye dla dziewcząt i ko
biet, które eą chętne do wyuczenia
eię pracy przy nastepuj&cycn depar
tamentach:
Za ba w ok,
Aptece.
Trzewikach,
Juibilerstwie,
Odzieży spodniej, '
Koronkach 1 haftach,
i trene lowarfTwe departamenta.
Doświadczenie nie potrzebne.
Dobra zapłata na pociotek.
Dobra sposobność do awanen.
SEARS, ROEBUCK AND CO
Homan are. 1 Arthinjfton ul. 10
POTRZEBA mocnego męitryzny lufo
chłopca w fabryce papiara przy ma
szynach. Musi mówić po angielek u.
Zpłoeić flie Protecto Paper Co., 838
W. Auetin ave. 11
POTRZEBA dziewcząt do lekkiej
fabrycznej pracy. $12 na tydzieU. —
Chicago Dle and Specialty Co., 55s
W. Monroe ul. 11
POTRZEBA do wycia e*ewk6w priy !
«metom spodniach. S. Kłopp, 1301
Larrabee ul. li
POTRZEBA kobiet do mycia na
czyń, $12. — 1207 N. Dearborn ul.
POTRZEBA kobiety do szorowania;
$15. — 1207 Ν .Dearbom ul. 11
POTRZEBA do mycia woeów. Stała
praca. A. M. Forbes Cartage Co., —
901 W. Lakę ul.
POTRZEBA kobiety etarerej do do
mowej roboty, mała familia. 712
Garfield ave. 11
PRACA. ** 1
Polaków
SPRZIODAWACZY — pctrMba kil
ku mężczyzn, dobrej rowierzehowę··
noéci, którzy mówią po polsku; ta
cy którzy mają dabre chęci i chc$
zarobić dobrze przez ciężką, pracę, i
którzy chcą. korzystać ze sposobno
ści nauczenia się stałego interesu.
Tacy ktôrxy byli w interesie przed
tem, maja pierwszeństwo. Będę pra
cował osobiście ze stosowna osobą l
nauczę go swego interesu. Zgłobió
się do:
Pokqj H4a
First National
Bank Bldg.
Biuro otwarte do godziny 8:30 wie
czorem.
S. Mitchell
Zarm^lrui Departamentu Aji^rantn
nego.
I u
ι ■■ . I I
! POTRZEBA doświadczonych kobiet
1 do mycia nacrytł. Niedziele i święta
, wolne. fl2 na tydzieû. 'Home Lunch.
| 605 W. RandoJph ul. li
POTRZEBA dziewcząt do specjal
nych mae*yn w pracowni spodni. —
1722 N. Winchester are., 3cie pię
tro. 15
POTRZEBA panny stemografistki.
John Nowak Co., 1624 S. Ashland
ave. lt
POTRZEBA chłopców 14 do II let
nich do lekkiej fabrycznej pracy, $10
na tydzień. Model Form Co., 121*
W. Madison ul. 10
POTR3EBA do praeorwanïa, ręka
wów. 1328 N. Haletod ul. » 11
POTRZEBA do pracowni surdutów
operatorek,
kieszeniarek,
i wykoaczarek.
Jasna przewiewna pracownie
4 godzin na tydzień.
MIDLAND TAI^ORS,
318 W. Washington U| 10
POTRZEBA ,band sawyers'. Doetech.
and Bauer Co^ 15-34 Altgeld ul. - —
blieko Ashland are. 10
POTRZEBA dziewcząt do operowa
nia maszyn, do szycia i Riveting' nia,
szyn. Dobra zapłata, stała praca. —
(îhicago Raw Hide Mfg. Co., 1301
Elston are. 11
Chłopców do ogólnej szapowej robo
ty, do nauczenia się ,,bras6 fitting'.
Jones Brass. 617 Fulton ul. 10
POTRZEBA robotników, &tała prar
ca oał$ zimę. Płaca 45c nagodzinę.
Zgłosić eię The Northwestern Tei
ra Cotta Co., 2525 Clybourn ave.f
Chicago. 10
POTRZEBA cabinet maker i finieze
rć»w pr*y gabinetach fonografowyeti.
3019 Belmont av«· 10
POTRZEBA dziewcząt 1 kobiet; l'»
lat i wyżej do pracy cały dzień lub
część dnia. doświadczenie nie po
trzebne. Palatine Pleating and Buu
to»n Co., 1309 Milwaukee aev., 2gie
piętro. 10
POTRZEBA dobrego szewca. Dorfbra.
zapłata. 74 W. Grand ave. 10
POTRZEBA chłopców niżej 16 lac
do lekkiej .aseembllng' pracy w fa
bryce. Dobra zapłata i warunki pra
cy. Zgłosić się 711 Fulton ul. 10
POTRZEBA kieezeniarek i symsa —
rek przy spodniach. 1540 N. Ash -
land ave. 10
POTRZEBA .sawyers'. stock i ,rip'
pierwssorzędnych. Dobra zapłata.
Lotris Han eon Co., 15(H) N. Kostne r
ave. 1Λ
POTRZEJBA dziewcrat do fabrym. —i
Priyjemne otoczenie 1 warunki pra
cy. 8tała praca przez rały rok —■
ka"Wa podawana darmo podczas prze
k^eki. Dobra z&płata. Zgłosić «'o
dzisiaj. Self Locking Carton Co.,
*37 E. Illinoie ul., 5te piętro. 15
POTREZBA balwierza na wieczory„
2702 W. 24ta ul. „ 10
POTRZEBA piekarza na 3cią rękę.
2907 Archer are. . 10
POTRZEBA pracowników do szew
ków i do robienia podszewki, prz.r
surdutach. 1347 Milwaukee ave. 10
POTRZE®A etructual i architectuai
iron robotników, oraz mechaników
i pomocników. Humboldt Iron Wks
1117 N. Western ave. 10
POTRZEBA sklepowej do filii wę* ·
dlin. Zgłoeić się 1072 Milwauke*
ave. Vj
POTRZEBA .sawyers' i robotników,
Boynton and Co., 1725 Dickson ul.
li
POTRZEBA doświadczonych praso
wnikó»w na czysto przy spodniach.
Κ. E. Fieher, 2144 S. Hoyne ave.,
róg 21 sty pl. 10
POTRZEBA wotfera woźnicy na
truck. Zgłosić się w niedziele popo
łudniu. 1445 Blackhawk ul. 11
POTRZEBA operatorek przy spod -
ni kac h 1 kimono· na single need'.·
1 anion spécial maszynach, najlep
si·. zapłata, krótkie godziny, ora a
d«J*wem*t 16 hit do lekkiej pracy.
Grosvanor Mfg. Oo., 107 N. Market
ul. " ·»
POTRZBTBNT xecer, ręczny lub lft»o
typer, stała praca. Wiadomości Co
dłienne, 1017 Fairfleld ave., Cleve
land, Ôfoio. 11
POTRZEBA DZIEWCZĄT DO ,FTLL
ING\ .OARTONING' I ZNACZENIA
(LABBLING^ W DEPA RT AM Κ N CI H
BUTELKOWANIA. DOBRA ZA
PŁATA, CAFETERIA, BONUSEM,
ODPOCZYNEK. ZGŁOSIĆ Się MISS
HEIL SUPERVISER, CHANYEL
CHEMIOAŁ OO., 1410 CARROfc»U
AVE. 11
. fllrtiiiitftoi· ·<■

xml | txt