OCR Interpretation


The Rutland County herald. (Rutland, Vt.) 1852-1855, December 23, 1853, Image 2

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022366/1853-12-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

TIIK ilT5.,.VI..i.
I MMMMalw a......,
aaaa, .aaa aa a aaiaa
latlalHaaaall ItaaiiHaiaaaaalla ..
I .4 at a , p, ji v
-aWanaa ti Hitrra.tr
ii'ti (, iif i
laa ai - a I It a Of.. It eaatt
' I'
al x
l-aa aaajBalaa. t
atja inwi a umli ) r ,
Ml a." it, a., A V. a
laiUaal avn aaenr-a 4 '-!
p (,'
Marina -m Wm bWt t.
U !. aJ abaW 'IM imMim, i v
Nw, t.l m WWf. It ''.
a .. laa !1f Mil, at! a. ' -i.tff'
NVwaia aa..P'a a ald l"KtUW'
. aaa- a!. !- a tla Mat, It l.a
' rtrtl J ar i -ag p""! f
twal awaaaarwJ paaptt. a ll
ja-et-iawi bf aa. aW af rMixajk (l..a
in W ox n't ia lb: Hurt. aavl Ua
faa! mlaart l at Caamdy -t
a . la taaparirr of thi (' m'i
pi f.tav-tag 'iaiBie4i twgVPi.
TKw umi ata-aof na trfm tiv
vuridMtU Nxawant, end gae It Ita!
MtMft aaaaar a a Mf, aa- -ia nt a , a j U ,
aawt4 TVc an a atari i. tape t in
a4 aaf aataal a niun tlal't Tlx-
laa. Half ll ato'l; if ft edaV'f hU II
aw naa- ra TV rtajtrwrae if th Uai-l
Hat awa, aha la i-alra aaf lltetrlraataa tn-l
MMntWlaiM, txr f mi ad na lit tt.tt.
If ttmtr rr twa mlrtud aaVrliiiwi.
i Mrta" taraMl M that li I .!nn
mhi ta If ISlral id4kii ikI
I'natlf N ir n KnnnBnliitiMailriiiiHS
ll- f itu -tnm M Uwi l 4
! trkaB ia ihit r-jfrun,
M !' tin)' nkrilhl. lltriiinj
tt IIHIV
Tan ronrrfv u iiiii.iifw bur nl
.f SVw V ik a! It aKia, aitita. City -
lt Ama) tU) country. M Ihrin ar, il
tV? a.ailij. bul tknrWVtr Uitr
lb- uj!r ft-r a buar iMianatt imWim-
' ih -iif ..n 'hil- ratW rr
t it Iw akxui thtt Warn fmprrt, anil
Ikaai tlw JolIn pl"T "f
It. nti rn h? trtil. Ih- ri-nmrj . f (
. . w. o..;.-w-- ailh lVllo ii. than
Mi- imlr f.,-i, ihr IiiH hlr eta Hiw-im,l
lUe lM taf ih, in.
Tlo iar itaf wpuattW mli-tri, and
w nr pa (..r aiautli'Va HwatMtf, (h'trfon
' Mil Bl!waS r ran aril KM aabrv rhr-f
ilhaaki" .ifth r.wiMry (aanrt, Imiw
!. ltt ani'l "irtiifl," tori of raurav low
ll finMlanr aa vaurli to jnMmIi Uh
llla.iui hi m il alial vn a?n. It
i. ii. h K kf a r. !. ptara of (atiwr h in
raaol Iw ., law ptare of labor m
iimcla litftatr, - attr) aiaanM rf nrr -nart
. t !if liaa rartej (anaan arr -Ila
lit llm adrttarrd ID pfw ' Wrt
' all . -larar Uaatli rminWr of iu tulawnb-
iw n am J a 11)1 tin- graaitaf ).
I. arfb.ifiulf.il. thaw blfli i t "
Tla Kaiaji n Uf Itiadw. V- tajtsn.
in Haw ar f(ittr. and e xullU Braafxr
i'i h . m.
aV i. t I 1. 1.. that Uif pxapaa uf
! I'l a.alilUu lla papf 4)t Rim
i .. orf !.. at a !) nrtiHk"
1 f ii 4 iixkp " atuah of aW.
ii.l'ofa ihlr-i.n.c iJHff, ltrat mrwy
i.. NK. ii-i.-ri iffort, it taak in
i .t, T . ''ilJ iH lf.14 a laatitta; orrr
t',. I.J .fan clitur, tMiiprl him to be
..an ana) imi t .an) t!i pwir Mlow
a In. 4 1 US. . a , .rk, n. i laral baa ir-titta:,
uflfilHlljr . iiuirrali- lu iiiid brrutaixl h.it.
W'tarn (i liait- ivathinf "U tn drar
H. i.Uf. iii't ifiiAi'i thaan Hi n ' aihl
A.nt frfga aLilafil" tllnltlK at. W'r
li ti t- -i.Mara llac )nrH5l Milhiritt
I. , if liana- I aitb lb gboata ut tlx-mi.
Inui I ilia I alMM'iibr.f. Va ftatlt XU
k rluaaat i.f " ruiutlli In dtaat" 1ir-1
r. All if -rv nalaral.
Wc bnmjbt mtwij into Ihp
III ail (ll 1 1. 1 . bill inti od thai it aliall
miiI ati)( Kd iKifAll a kaaaiia. To
j.i lha. a al ali buoawt raaaW of tlif
111 Hal la CaMUaVae aw riaadaari.- aaal a
h'l't. ao lu aa la arartarablr, iaW bar1
aratna of xiying ih aWaaHanr. V naal
'tHxrauaw aa itaad lbw ttr kataatml ticw
anWnbat n tkia ( .wl) , hot aw- l-ax.
U ial lla of lb Hi tain (
dtr-ritaa( ataal J VVitfk la t n tfiir
a. haie aaiti ir nrrdarcaa-rr fr il.iaf
(. W a aoaii aa hu) Ik. Tmia t laaaof
!fMa anaoanta Li llif anu aaam of (,
a.. avcraiaK aitlun Uhi Uat )ar. i
aatat I boa alau afr aaaia-biaal fur liu lira
aia tV la! aar aboald laa a ywal
nalai4 VJ up Ifdaa-a; aVklU Oil
t'.M. at aaWh'4 W iJT Wr ud' laWi
lata m.
ttf d. UaajaartaW Ui (at; an. c4J
xaWnbOH W. l Mafia vWaaT aatWenptaun, - -M4
lira ajer lu iOal Ca, W'm aaa .liar
a laaaa lb' -a.l o mmft,) tii to ft
i x. lal aWall b aaa aaaaai rW lu
a avi paaair ta baaa tai aVaaa Mat (aavaagr,
a aaVail i.n!v t Wfr baia a blaJ.- pnrr.
XV r pnn aui l, bat WwoJ, lliubrt
al I'anaWa il. bi tat mi at owtV ai ro,
lata i .a lallaabad l)a- raatl..u tbu
ff4alau u- i aaWi klk .Jf.i(f.l
i i trt ta 'a isailara afalO Car a lath,
in -lalfe
WIV. VOI- VltliHtlr lUH'IIHTa.
r,,' fajb aaV.' f Ik, atahmc at ll. Kf
(jf lb I f an ia aaf Ibr ItVaam.af- t'.frt
. I -ruM'. t. .a a Kb V. T Nacboia
aaHj utoapaa fm liar ilaaabanaaf
i. Katla!l aW. I'lW. baaaaal a
.'I. KiJad Vaaaaaf aa abaaf,
for tf Map brb a-ean rajay Aav
liia'i rtimii. M lualrbta ! I., if
Jaaar Ma baa
TV 7" paaaa Maadaraf h I
l.a la tta a laill aaaiH IK af h '.
14 la aw ad lb lataawt Ua, ..1
.T a.t Mlaiaf Ua - lb laa. ataiaia n. ...
i .-4 aa a.i a avalai fn inaami ii.
v i -atl . ll.. r-,l a( lb SM aad
i.'. . atl.. ,. " i'.U . lual tla- laa la
'"fi var i , ifcha laa- )liaw? ia
i .aiiaa a", at la ii v. ( rxjf aad
auia,. A, Mi iw.a r -j( iai)r f wAa.
Tlr laV I" ki !-..' l.a.
i. ib H tlWa i bac uaaVa Ua
...i.j. a Kuai Sa.' at. a. I'-auuaaaM
iv . - It aa ar. a. .Ma aia Ma p44.
i U a . ix 'a t .& a-r
V .,. - a
av. tc ai .'. laVf HfwJ i.
1 ar almw xf ata(. XaaVra 1ia- ai
1 aaaa aa l T - .. a
. . it i ; , t.i .ar
'..... M .-.'I t. itl
l . aaa iii.j t '.J(' ll. i a i".
i ijMi ia- at . ' i a n a ka.
a, ia- i-a fwafaatR., iat a'aa'a N "lt 1"
a-.. aaf '.araj wal a..l ai-taala4 t aaaa
awuaiaa aVaAf k tat (It of Vt.
i-xaaj by Jw . i.' i an .. .
Ih a(Vi ' .'.t.-.l rrafa. f r
-laajatif I1 Hi-oar ar(irUa1 lb" Kfi
abarb ii .a tf a. ifniaifa fr.n tl
ftU Tt"r ' i i, - IK iajrTav! f
frirajlliirf t !,. M-fl.aiw. Art" B-
tta Umiif ififi v. f auraf. T)' i ' .
utiaaftaf r51 aaa maaV In n, II
ban all a ATI Arm, lav. '.i l f .f n
faail aa 4ffl"4 b a laff t .-. .. n
rV bay M Ihta appairnlrali .." .am-n
tftft) U mail, at la lb daKf f-i I, ,wr
If. rb rfHitKT to ka an laalrmal in ib
ffMinlf I'nw. and tatbr a fair rabtbi' tf
il ayrara'tiiral and mrrlaaoarat faa4uta
bul aa inl nad tarred rtati tit I
ablwaaut( lb uaVra of Slaa and T..n
rtf (il I '.Hffipan Hriaraola. i.nd
lb I'lJiratr Conit lo a pp. .ml
IVHjr "jaiupnolitiaVnt. Tba ("oflratr
8iiM-nM uJf fat am i)-ml I., riaaiin
Uarhota awl from -r1iaVlaa fiar lhir-)aaait,-.ti
aaart i i achwd la iha C-miit);
tava is Tr. la baM laacbrr' toian-u- j
tan -and aaaaitallr lo aBrv at M'arrtpHirr
anal ml a jaanl ltpnjt nf thf r anditmn .
oflbe Srbraul. 'I'M l(noti l.i (,
imblialMad iixl rirriltd throaf l I la Hlalr. '
Tb whnlf firapnariaf Ihta tm ofHchnul
."uplBnn ataalat be about :i.(WO anoa
tlf. It falld.rf'apiaaafbjrl majntitf.
ll oWfra-d abrttrr file, anj Uap Hrbfatda
daM) arttf tuuif. i
- 1'aor. I. (i. Hriinn, ruTnawlj- of
MaddWaurj- Vl and a vuluMm in tba
Mr-ttctti War. u afuMina; tn eiliKW of
thta aleo, br hi rpHlnato ia I'vfHtolo
(fy, m call-.l. readily obtain cntirl
rr bta aohjrct.,- Uy thu n.irl and
rtrangv pn.T. What l(ll ponav w r
Itnnw ant, but bat" no mann to brlirve
lb r(poriuint to be coupled mill ci.llu
aaran iar trar k. W hat degrn of a. now ili;c
or aklll nun abcmlj poaacaa ia orilr to lap
a aalo pablac lclurrror trsprriniantpr, it i
illflariilt In y. t ia a por winch one
Imtnan baing hw orar ataulhnr, llul ought
on to Ua tnllml v.iUi. I'rof. Stptru got '
fnnii Urn lu Middkbuiy.
Tim Trat nri'i Von r. A moMtilf
paibliralaon rf Iti padea, -aatbtoaj by K.
l'aH(-boro,aiKl publiahed at &U Albtaa, Vl.
at par annum.
Ttwlital nmnlarrrf thua-liriolpatisdieal
Saauad 'at r:ir, in order to aaa him
lb public ou!,J rierU" it. .rrr:fre
uwiita air n .a imili- to Imc It raobll-iU.-d
mry lajntli. Tl.i wurL la urut-h naxdeil
ia thu Stair, and il Kill (tabUm be ol
aNaawa) by TwirPti and otham. U r. I'aBj--bom
U an oporia?oc.od ami kvuloot 'IWh
. Matt fe ell ajwaliaeil for a nrHar iu
pablacatioa of tbia lund. II r. I'angbtara t
alatwiine of aMa, abd hopaa VaraaoM
iU gaaafiwljf aapaott a boms tpax d.
naai to VarmaHt ttelaoabi, 'Jtie "Vim t"
i twiaiwily printad at the .1inirrr of
fice. 1'rtxtldanat Plrtro dad Not frr"ni hia
nirn aoa.nby to any put of Voa-rnont.
I'rrbap be don't tbiafc VaYRMant W niaeb of
v H'at. All ngfat, Vanooot doo'l tUak bo
la anoeb of a I'rfaMaVnl.
-lluinr im. In tba I Ion of
ltrpiiafattn.- Uat week, 11, Saga of
Na nrk t.irrraxrl a joint rtaaotutioti ituk.
inj an appropruti.m for th pewrbaao of
Moaot Varnon rvute, provitjwl tba cooaerrt
of V train) be firat ublaimxt , debit
aapruaaf up, iu uhich all I bo Virg li.aa drb .
iralioa oa)tFal tiar HwduUoa,
It a ill b niiM.iibixrM that III- praxu-nt
naar of Ml Vrtafm. (apl. John Wah
infUaa, baa baapn otT't-ivl a Urfe antn .f
nvaoey fiar bla aaatalr, by a couipauiy of pri
nt aaaraialor a bo tntimi to make a
plarr of aablu nxa..rtuftu aaarred aput,
and a fMif tia.-rn f lb bona oi Waah
iiajrlon. tpt. aabmstoa ba MrrFptrd
lb otfaar of i lata coanpany, prorvivd that
tbt lVattara, dunnf it arat aaaton
will pay th .mi - prtr ilir th- 4al.
Wnaa tbf r'xitutton tain rami up,
Virftaaa will talk largaiy a boot axeaerria;
bar lanwiy raMrr, and bt-yuad lb aoHtrol
of lh(bnraJ !oaaruwiat. All aarti of
abatiaet Matmaj will la rraa1ad itb
lb aaallaM, a laohHoaa ipinbaa arjfl b
aaadv, aad lb rdaiti.m a ill ffkH oft pa.
taaj. and Mt Yerw.n ail! baxfanaaa btam
aaund, abt i!l raxrt aalrlol ait4ria,
idlera. aaai. r uf pi. , InaiVaa, bora
rara, (aaablara, aV r., and rb tba aoi.
anaa apraK f tba) aacrrd faWa-t b di
tarbvd by ia of roariifoo l iKaf.
Tb raaat ia fat jFroaMuj ap m bailba I
aad aartaaw. It ha air-aadj bafOBH a tail
data Tb buaai it (aia( ftat
lo Haiavav tb Uraaa lioaa. bank by
Waialiai.. la fclWa aVax aV tba fardani
m Wxa h , i. tba aiW and pnaaai
abwtt tb lbM ara oarifroaa a alb ad,a
lb taaatb in abatb tb raaaiia of Waab
aaaTWa ware faat ipiKlFd. hw Mia in,
aad tb ar aoadV ia ri amVtiat awiay.
A idd, ay inli mi altaataa h, and
Uat aaaa aatl Mrkwy ( by tb aid
ofk
Vlrftaia aaaf ciaUa th MtWuaaba lifbt
I., lanld i.iWk i , in aJ Mt, Yataaat, MM
ua- au' taja llii.aaan' a. ail axat rtprad
.-fiat U, aaa lb' II . a af Kan(-
i fitaaa in a law. ai laa iHafc
' ' I'athf-f U -ai c jot : f a bajavaa
i a ..!" jw-aiii ' i .bpaoi vfitr '
4) inaarallili. VlrfVoit aa (real Ha aarrca
aaad la Uib. baal aaW b a fTaaaloaxaa ti
aacaal aajtlilf .at lo pr.al.art VI ' ' f-ta- 1 'axjia.
fi.aalajL ra.- a all lari!b-t ta.t- a are of
It laaTaaaK, U..I aM ' I'- l.lxw Uj l.a a a- a ti
li .rti-aH ,a.J laa'tf i. .' " I. ajar
I .a! I ..a ta-xa ai.i a .'1 .i.,' 1 aa'at
talwlliaaiaf twa baal I aMH aat taaaaa a-
latr aaad axaaaaraaua a fi . ixuai., aa- ta.
rll-a tt- dtkfrta T'r ,
... a-..- M- ' a
I.
M -
aa I - a. f
. la at dra'-a laa aaa.
aVaaa. ur aav faaa.
. raxart diaaar.lr in tba
"Tat
r .e
1 1-
,,.. l...
. .,..'' ' ,
r a. .. - a a,. t'r. ' i. n'
. ' . , r - lJ i-arr . f 1 .
a la . 4 V. i .1. - l-a - 'a -a ! ;'Wtt' l
v a t a ia rr-l1,'l" ' T"ai i t.
IS if ..'. . a ..it af IT. Tb l iratMaa-l.
ray llaaraala i lb- tj.)f t.laati. Hotlwla,
aa) rmsvit t iaVral baif a'avad b..ar.1'
T - . ati fa-ciM M !--Hr-a
a ... nf ai a .. '.If n a1i , I I, la
I ail an. al'a'.u.auta ra.a'l. aa'l nil
'a '. -f ll aall ajlla a n-t -ra-. 'I laf1!'
I". ' lff.1 faf b-alll JIPat JfJ tSaar a. ! M x"l
fa fa , ,J H ta aaatlnalrai that Ih - I Ijttirna
barjla and ViTnaooi I'eaatral il! ran rar-t-I.
if axon arfi-fax tonal th raxn
iap aaaaa-aia. Tbr a owe UivtT in v
'aid J l hear rod ahtrb as aurtliy 'A l
' ra, a ir.. lb.- I la I lb it aa aa 1 f ar -a, lit
a a-a a iial tha' a iifaallia It a i itt t
mi aa. a.aa .ti, f i'fl !. . I 'J
jaaa aa lal aa thf 4 All'.,, aft t laia ai'i
la., ra-l.r-'ft bi taadh aiwre aifl (xfaad Ivalal
a ra ara.l ajltaaanfb tapr-nx-ari aaf pxajraaa-nt
liaa tiitafaiararih an laynrvKwrnWt. raathmc
ta liaaafa rraaiatll than lb UrtMrntf laetaeflt
laf tai-aain aharb pat a at ap Ua taf mill
imh l alean af depUlpm so Ion; ailflMaxd
b) tb CO-api. 'a aa1'.. I -a! t- I I ..f
rflre lia laf ..ra! that any Kailaaat
r.ampail. -U'lilfl laa' a afnaalU'il ll fall. bill
aain lb, raa of n itvliii'lntl who -Beada,
r'h-r Ihta to aic tifh-e hi a' t,
the nail ra-uil will h bcttrr for iha- cnxfi
laara. V lie Ii. ac Ilia-.' runiinnaxa arc
faad for a la-It dallir if tlielr mil btetineM,
and It arill u t br I hij ba-fore lb proof in
uptaurt of thw opinion a III b forniaahrd. if
prea nt lmine ran be rrlied npain a a
teat of r ipse it;."
Itcly npain il, that lb boaimwi on tin
'i mnirrt railroad will uke no . p bai k
"arda. The prodaicl of tba Vermont
faarm (o to tupiort life ami not to mum
tr to fartiiaoaa iWrreaa. Tliry are naxera
aanen, aad will alwaya find imrket in lint
latroom of inuatha, Noa York, or IVj.
ton. Sorb u tbn nature of our anil anal
climate, and the vani'ty of imr pruJuclumi,
that our fiinuer ill aend a laiyp anrpltia
lo mulct of ome kind uf airracnKunil .
prradnrt.
Heaidoa, I lie iniiradoction of railroad lit
eacned up ne a. , iromenae, ami rxhnitliia
oiircea of iii.neral ttaallli. A few year
riiice, atal marble iinanyilij ara an indif
araul bnainuaM. 'I'liu tri!MorUtioii of
imrble by huiw-pooer "a a butnea to a
raaally lo bo largely carrieil on. The im
mrnaa ajoarriea of valuable Slate tvere fatal
jilat bcnntli the turf, and nnthins; but an
rartrMHIac or a railroail mchiM lnya dia
luilaeaj tlmn. Hut enterpruio 1 atiiniilated.
Capital find a aafe and araintible intrwt
ineot at Iran. Indiutry is h.ipeful, ami i
funla it teaanl uitliiti I ho St.nr. Ilim.
K rat ion it elirvknl, onil productire labor '
Umk a full rr trJ.
'Ill nraductti of Vprinont forrata, lanii,
tiwl milieu mil for all time furnish limy
itliriioymelil for lire lUihraal.
Tb people of Vermont cannot bo too '
Ifratelal to the pioneer i.l' rallroailins; in
thin Stale, and lotho rapitalista, atliHlit r
Iniiij in, or out of, the Htate, uholmvei i
pnidtal llie)fii milUontnf dollar in our
mlroail. rlujapow Unit our tracU were,
today, torn up, the cara, l.acuiiaoliie., and
ataUon houa lieatmyeal, thu bridgm torn
aay, tb valley ekateal ol Ih aaartli e-irt.
od into lham, and thn jrorge in Uie hill, '
mada by Irish hands Med op, mid men ',
were one mow called upon to ronaUuet ,
the Rutland and Burlington, tho A'trmont J
Central, Vermont and Caiiuli, Woatcrn )
Vennnat and all lh tallter ruaii noiv vx
iatuif, win in Vemunt, Jlotton, Now- I
York, or any other place would dan at- 1
tempt itf No loan, nor rtaapaay nf men,
after iho eiperieiie of die lit aix yetr j
raa told Uietn, nould dire to mike the tri
al.
lint a petter calamity could hardly via
it VonabM Uiau the ilwtrtaction of ber
nklraad. Weabould 1 out nf invtiaea,
oat ol eh, oat of laaulel, out of tlvo unrlal.
Tho iaUoiJtctaoM of Itallrotd into thu
Htale baa ilon viuitly mora titan addint; to
our wealth, Whrreter it lit iecreaaoil
wealth, tt Inn done it by rewarding labor,
and creatine prodoclno iiialoatry. It liaa
deciTMod idliii '.i. It Ilia virtually tratM
portrd tba a hob' Ktatn latlf-ay to tlioaoa
board, ll (ia addeil value lo utery acre
and to every rock if en. ll benefita nre
aaa every ftrin, and at eiery "atctMI. It
(food reaalt are felt iu etory aork-ahop,
and at every fin-aide. Hardly a nan -aU
in tlie Bute, but ainra a better coat,
Mrta a better dinner, haa) a fnlier ock t,
and abwrat aaniMV at ni(fal, fion Uic mu
nineaa' railway train-through thu Mtate.
"Wuh the Ilaillxaaii wre drttroyed
V an uiifbl a "all niati that July anj
Aujoat wars atrvken out of tb year. -"t
i lad th y don't pay f" llul Utey do jv,
aad pay tbuae who baa aaner aaoiaid a
dollar la tbeir atinaractian. Oea ari
Uag at tb aalkar and tb railroad enmpa
tim, wiab tb latlor good aueoat. a bap
py N Your, and a goad dlvidond, and
keep clear of lb track, tod 70a will feel
and fare bettor.
I Tba fi arnat a Oamim aaaxwacea
taVat iWkaag-lxjraioad "laaieaaa" ia aboal to
. appear, and b pat mnauag batwaan
' Ne York and llaviw. I ler pidw 1 en-
finea are lad by hot air akaa. 'IIhi
1 faamnaa veaart baa bad the ba-aiit of abaa
; daat prtaprieey, bat lb kn of aatare have
Mat fat bee partaaided to yiedal t rU ful
' CUiaeat. lie laawraiaaM bain all heca in
, la fatau taav, and dnbtfal aaaod. Tb
plat aaf main ifuaa baa at
' aawi tb pawair f bat wMr a 1
I tbaa awwr, and, ia law nrgbta, tb puaraarta' .
j cold aw a Gut nttrm4t tbat of hot air. I
j A aweaawia in Nw Yark ky U i
j Wan ajwacbiag in aabip yard, ajjnanat Ko
! wan i atbidkmp. A great r avoid aJvwt to
j awar biam, abraaat tb May at an tan ad lb
j aaaa- Mr-- , a tba reapaaat af a aDadj.
j 1' llmriaa-. waauaia aawadaaaMam t 1
1. .pai. laikrai mmt.tMfmwt
a- a ta ala-,,,, tat. '' aSaaat aM '
ka talbaxd in tb paea air, iixaaaaad of air '
t atraW up aad aaruaaxi '. a . 1 tr!
H tin- aair a4aia . 1 1,. a,.uo luil t
' a- aad i lwix.ll a-laaif. .a , Ua .Ma- l-
a ,'aa-taaaed IM era..' a lit" 'a t,! I.u.
faxl u aara aia4 la a "
apiiliaaii-- a
S .tt 'ik'-fa
I P 1 -1 .1 ,!
a . ;i inf rial ar txr 'I; . - - aa
paJNa.'.ad at, tb .. ' mala
fata-- -rlaaata-' l ll ar,,' a
f A. R. rWa. .'.1 a(a' xati, and anti ta
BMrt -,( ii. aankiaqa aia aa.
'. 1 ' n't. ,a Ii a. 1 1
1 ' 4. arvt alaia- aa .11 an 1 a a ft 1,,' J
t. l I aa aa .:, Mr U ral af, i
a aiaaa tfa er tla-aotb r of th-j balti-i. ami
Wa baaa la la " t aid aaa T'laad'T wlatt H
tb real autbe. Rati it " lawlh J aat mod.
et aad aortby frtead Mr. rA.t ntill la
l.a aliaalaxl lll of tla c'-.llt dUaf iint.
I'bia a fa in, Maxx. K trd h t',-..
pobiaahrra in Hfaataan, bit. mmjal a h'- t
uf Maraar for w bleb "WaM Yaaa" fwrnixh-
lha-a fard lo br nns. Tb niaaar aa(;i
earareaaw-a ik . ntimnl faf th paaantt and
ar ai clid Hut ll ft li!alaU"l. B.lltlix
;rrrr ia.'.'l ra1i'J ta. Mr. Ward. Ki.
i 11 t'a II intr'.y M tjgtuw anl--iap pra
a.W.ia. ff aj . . .' .J lrt"il llir .ll-1ll,a
MKfHn Kaxrd & I 'ia, a a hxve Iwejvfl rt
rral popular pn-cea. "WiaH You r" I a
fill" Billwl, by Alfred Ward, a ioraonal
friend of our, a ho ba an aanatttal ajtury in
tela nuuaber of our paper, a line or lao of
which anil bring It lathe minlef mirreul
er which ran than
' nax fa.alf a x.af a tnra.,
11 faalf ,aa -ar aa llMla aiia.
ISall a...f half , . a llaiiaail. a .rial fa "
Vl.al4 laa. IMaal II aa aa ,4 aara41
Tall 11. . - tat ta.ii Ml aair r.al. t '
If .ai naardihr 4.alv.' aula)...1"
IliiHor Ilnrki.M' I.iciini: baf.ar'
tin- Yuan; Men' ,aaorition in tin til
lag, on Wedn lay erpning, waa aUend
ed hi a larp. ami attr nllte auilletiCtV .i
prrttmwly nniafllV-ed, hi mbject a
"The Hut. meal Krialenciw uf rhrlatianity."
On aiiarli a llicui" bo could pc.ak aa a eliol
ar and a Cbtt-Uan, an.) eueli men alone
wight lo deliver popular lecture on nucli
anbjrart. II did not apeak a if ilnndlng
in a poliit, girttei in Mcerilnlal robe, nor
iwc language too ennnnical. lie aimed
lo ititerest a nine "llaueom auilience, in &
tuhject appiafd lo bel.mg t Suinhya
and aorinoii.
The lliahop gave an onlline of tho Mu
tiny and chancier of Mme, uml of hi
lawn, and tlenntippoat.d him lo be an isi
paartnr. Wliil iinpoHor ever uiHlerlieilt to
ptlorm rurA tnirnelixa, ur to tench mirA
(rutin. He perfonneil llie ivorlt of a fjonil
nun, In' (,'ae lan inimical in nil falno
hood ami imposture, -lie lieeiut B( miee
the leader, propbet, and protector of more
than I no million (if men. In hi limn were
miracles naught, lint inllnilely mrpail
ll the trick and aH-hemo of nil impawtor.
To deny bi claim to all lint liable ruprc
onta linn to be, woulil compel ihuh to be
licve n llroiumiKl nlmiiruili at "or it!i
linman experienee, and intellrfrenea.
Clirlat and tlm Apmrllca laught none nf
IhedogiuM nf impostor, aouslit none of
tlicir reward. Thoy did eaixf, or rle
irofiitao liiatory laa clioat, lhn prmrnl ex
uteneoofa Omreli protee tint limy one
eMxted. PlirUt ttttereil hi aelWenyiiiff
iloclrin, anal pmllctml Iiia own uml hi
dU-iple clontfi. lie loretold na well the
apimrent failuto a the fsjiece-s of liia mi,
ion. Ilia teaching hid lefonucil every
di'porlinent of hunnn i-eieiico, art, ami
fjovernment. It had done fur "womin,
the trongral bond and brighteat r,rtia
inent of 'ocicty," wlnt no other religion
lunl done. I'liti) aahl many tiixe and true
thing, -but ""ho ii I'lato but Mono talk
ing (iricli lie tlicn pio n fine ilca
critlon of tho tiroek nnal lluuini Mytliolo
try. lie caaimed tint Ilia Iliblc una re.nl
ami believed in by all the dominant n.-itioiw
now on thu earth. There waa no ctvilin-
tion nor rtilightctiment but 11 lint hail
jarunj; frwn Chiiatiantly. He nnurel
the ubji etiona Bgainat the justice of the
distraction of the Cauaauitea, an! naiint
Chriil'ai miiaclex. Ha mil that after imny
year of obaxavrvation and rellaction, it via
a comiction of hi tint inmli rn infidelity
waa uKMtly the rixwU of w il fail ignorance.
The leeturn n worthy of the learned
IlialHan,anoltlie important subject treat
ral upon, allhoiiafh our inoafre oullinc uf it
niay eiiv no ovnlencc uf it.
I'atil Aiciiir.tr Mr. William g.
gletton, uf Mcndon, ua falling a Urge
proeo true on Monhy lut alien tho tree
lodgoal, 111 iu fall, againtt anaitlnv free.
Jlr. I!gglolon atruck ono blow with din
axe loclear&nay the obatrtiction, nhen
the whole ccm.j iIon, nnd th unfortunate
irtati ii tlruclt by the apruee tree and
killed inataiitly. Ill ago nut oboot fwly
file. He na a man nf the liigheat rc-aax-Ubllily,
and haa left n hrye family.
Wiit Tin: 1'm.i: Snii.r.a aAV of the
TriK-k and-Dieker moreaMnt at Montpe
lia r. The Huriixjtin Cturiir lia the
faalloa. Illg i
"Till- 1'. S. Sl.XiTlaR LOIT. I.aioi.l.te
Btti. nnii it. If any reflocUon can be
bitter ha nu n alto Uke right vita of lb
pmciHMlinrf of thone who bargained tw out
of a I'. S. Sinatair, at the iate aeaaion of
onr lfiaalaiurr, it moat be the tlamght
th -at uch a boon waa npurivd for the ml,
erabl paiUaga- a.f k ik'.rabipa, cleii-.!in.,
aiooAaatpentnip ami mh Ii other little ahian
a ar lloated at the corner of the ham.-,
by children on a waab tub. Do not thtM
Mil Mpa noa baok pitiful rnoogh, aa tliey
disappear ia the thwtance.
'IV SfrimtgiUI Ttltgnif, roMaim aev
al tang eoaaoMinealMana in reference lo
th - aril." Itaaye:--
"Tb MrantaaalVf e'-ainaaaa may now b
regard d in tbn tagbt of being on a Mra
I trial baWe tb pabhe at aafgaa Jaaag,
and tb faaw !aaueiary of VriaaeM aa
e uvlic Invent et fiarlb in aaabatencr,
tbat a mijorny of prfatraaod Kre Ilrrno.
etatie ivpawrialaHv ind S-tutnra, aaci.
adh thnaagb tb iaHoenr of radaWll.
liirbar, abaailrd and aa.a-rifaa-.xd tha Ira a,
terawaa of tb Pr Ih n.arraiic party of
Vinauiat by awfaaaiii;. .11 i!i tr finii'i
repwaniititiiea, to . inl.r.r , 1,., !,.,. ,
BOMttab la. elect a I nalavi (;, .... ,r
by a I 'nvm with tb Whig ri ptwataiite.
tC rtJ.at pairie,.-n4 tbat Ihffebr, the
IVee Ik-inaarracy ba ban a Hrnaiiar. "
Hi Man at Taints. Tweiat aartbir
l 11 r agn.. aalt fr baal plit.ct-, t,
laa ll alaaeaa. . aaaa.Haaa a LJu, aw aiaaiiriulfa
le'al, aatlialai Tla. r. t , xfc
la' .' ,Mila b ' . - oa a, fta itnijaa. Wl'S
a ;.ia.:i aU ijw iw. .aax .4 baa )a tfl
div are e abondanHy d-aa.d."
H' x-ir r A ..1 y ai ha ll. . - it. PbyMTaan
"XI - hi laOU ' airi, kii.g pi, Ju, ,4 Itflir,
aaaa tfaaraa taall. ar llill,
,aa! !-.' . v , u' i
at ..
(., 4 ,.
"" ' .. i . alad .'ad n '
I ia a lie !. I .1 N "l.aug i.. i
win ptuaW diKi-iaaa faraapma a n.1
;ae ait .ama-1.,
' Ill Up a.a-ai j
ll
ans
lUtmonl Kctia Iniui.
-a.-i' ' I la at''. ' d t
'"' a a . f . . , a... fll.' vtar.
-"-.-Mr'n lH.i ,., 4, ..aaaana
Ufftt '. K. nfax. in ua a laaw,. Tb-- lantial
lefl ( ahK-k al.nar, t? iaaTBltad artll
r n . l-a, TV if '! xin', i , bn, ,
ft f'a.ai. ',. a ,aa .- -ii ataa tf . la-aii t' ill t
I'.- r un o axififf ueoaand. and tli li - ia
I a. -a a a .-laeiaflake rharatt--r .laa la-aa-r, ,Jfa.
d, A itfn. The peaxfale of rirf, aho re
alwjrarafce to tbaar lnlerx-t and
aanatperrly, are tipoath pMnt of eowRrorl-
mga riaak ttoad fiota tboir vilUgr to
He f,'ii Kta'kan, a dnitanr faat abaant faa i-iri'l'-av.
The facileie faar ita can-tnici an
a" niiaurpiiafl, ail n thinjf a "ilia to
a ara-ant in peadv c.atipl ti an. fl'rank
' lin V aun'j Herald.
Thf !xna aaf Teinpennce at lt!l.
taw puaa-d a KaatalB'auu, at a tale m -eting,
Ihuaking the nwinihi'r of In ti.'nrral Ai
senWy. who vfHed for lb- l.iafiMW l.aa
Am 11 lue nt. that they nnd the law 111
one than thy liiv mub. i ra .tli -r
rraildtton pafd thanking Mr. Che
la r a'xiaencer lor hi com in the Iloimi',
. In n ference lu the l.Hpir law.
- In Ihia toa n, lain w.v k, tao men and
woman were a treated in Ibe rtrert for
! being drunk. They went lo the County
1-r.aranaja.i', and lolil tha? truth. TIumi
' alio wild the ln0.ar wen1 fin -d i?:iO and
I CoU, which Went into th-- fun 11 trejnr)'.
About 1 00 (ration of liapinr ere eir.ed
and poured into Die gutter, without taking
men there olao, aa it uittally doe.
I Tiieaday morning a yonng mu nim-
1 ml llaelr, employeil In the Wooden Ware
l"aetory in tho rimieer Meeltinie' Shop,
wh.laa leaning over llie I'lining .Machine
ahH'h he wt trnJing, brat hi balance
from hia foot lipping, and fell fnrwinl,
thruMing hi right arm directly between
1 llie cttlter. Ilcfhre the mirliine coiltd be
' thrown oat of gear, which was done in
j ulantly, lira reiolvlng knives lud cut lo
i piece th? lower put of his arm nearly In
j th eloow.
I'ortlnna of the machinery Ind lo be re
inoveil before llie millVrer could be exlri
caleil, when lie aa itnmeiliilsly taken to
Dr. Ma rah a ollice, where the arm wn
aktllfutly nmpuuted by Dr. llirbor. Ilur
j lingfoti Tree I'ream.
, The Ciledwiu (Ju. (feurt ooainieneeil
i ils mjxiiin Dec. ti:h. After one Jury triil,
the Court adjounifd on account ol the ill
luiM of Judge Poland. I'or reventeeti
yoarii, JiKl.fe Poland In n.it nixpendeal
j irufoaii(iuil bmiinwa on account of illnt ea-a.
J Dkitii or (Sroaoi: II. Smw,
i The l!iitlington(Vermoiit)pipcra'iinnoiiiicu
the ileitli of fleorge Ilmdford Sln, r,i.,
' nged li'l. Mr. aSliiw counncticod hi prac
' tice in III" hffil profeiiimi al Djuville,
mime tcnty-lin' or tl.irly ycir ngo. lie
ai a gilleil atlvncate before a jury, nnJ
j ma well laivonn lo many of our ckljtom tii
a mm ol talent an 1 psraon il ortli. After
1 leaiinff Danville ho located at lliirlington,
here he haa roideil cvor since, part of
the time bfing engaged tn other than legal
i pursuitis,
I xlainen Donelly no atreated in Spring-
field, hit weolt, clurgeil illi etajaliitr mm
j dry artielaw of ctKiiin, mil the printer'
I mill. Ha flung aiiile inut of hi own
I clothing, nnd then oaeappil from tho ollice.
I The laowcll mid mill persists in de
olinlng to coin" into the arrangement with
j the other riudi guaranteeing toc!( I'or the
e.vteinioii of tho i'iisaiinipuc road, yet 11
pl inlu been hit uaon by which the object
will bo in xurely acco.nplia!.;d. Th.-uth-1
or roul intrrc'ual, in adJitinu to thoir
I own, guarantee llio prnjwrtion which il
1 waa mipjaojxj tla l.jwell roid would take.
The Director.! of ih- 1'jiMiiinpiic road
held a meeting in II oitnti tliti week for llie
purpoie oftraniactingbujmeas npiurtiin
ing lo the project nf exteniiun. Tliey pur
(aoie, ifpoawible, to put all'iini in mieh a
tram tint aoaiething miy lu done u .limit
1 delay. Tliey deaire to hive opirationi
j commeticeil npuiKome of the bird einU
Itliepro'eut winter. OjlealDiiiin.
Dr. Uii.vi.t- Jkivi-.tt died at !St.
j Julmibiiry, on llie llh Dec., of a dLavaao
of the heart, lie ui n much eatoctnsal
citixen, and a skillful pliyaician.
i Mnr. Killnirii .V. Co, lino com.
i nif'iiceil the uianufteturo uf Cluir iu the
Pioneer .Mechanic Shop, at lliirlington,
and employ ',0(l hinj, and uiinufucturc
about (XVOOcoril of wood into oluirn, it
year. Tins Vie I'rm furtlisr aaysi
"'I'liere are now iu the Piouacr Mocliau
ic aSbop, a manufactory of iron wagon ax-
I lo, a uumlcii-nari) fortury, a friction
j match factory, and a an'i an 1 blind factory,
all llouridniig. Theae, with the cluir fac
tory, fill all but nbjiitono third uf the .Mo
chimca Shop. Tlu renuinuig portion of
tho building will unloubtedly be ajiendily
let. There i alio a forge and iron clab.
IiIim nt aaooii to gu into operation or. the
graund belonging to th Mecliuiic .Shop
l'oiiaHiiy, thuiigh not iu the main building."
I i'liti: it Miinim nti:.
I Mn. Kiutiiu: Tlienoarly newSawaud
j (Jriat Mill belonging to Joiiillian Wlllaon,
j Uwj, wia entirely ileatruyinl by fire on
WeaWdty mght, tho "Ui iiKt., together
with about .'aO.CKX) feet of lumber of varioiia
I kiitd. ala moat of the machinery uhich
, wa niarly ready for niiimfaclurtng
lab into lata. Mr. Willaon' lo, over
and above tb inauranc, nmt be about
i-'ii . It ta rumored Ihit there wa a
, large cauldron kettle iu the mill with a few
; eoal in it to ucciilamilty warm cob) fin
gora, but tint th k.-ltl-. a a tiled up with
anow amnetiiii" ba'faara- the workmen Lafl,
I tWeru Ua.-R.abiliiy aallin! Ineendiiry.
j Mm waa tba? nuar. 11. 1,
r"tterbirn , Dec. Ill, loSVJ.
llaiaiaatralll pll In Varaauaal, I
Mvm.i ii n, Monday, )., ft.
Tb lW-Soil DwaocraU of N'atruinnl ,
. are great1! ' xcated agaiiut Ibe Old latne
mi: , tliey reaoliad tbat tbame wbu by tbrir
i ita-x : tted Jonail UoaiaM. Oaaiernor,
and J 1 1 l l aaaaa V. Klaaata, Lwajt. flnvrr
im . ' Ofiawat, aboiild b held in otter de-
t -i, iuu by all una tend of iWaW
, Iu tb other, tbaxy reacdved tbat thoaa aaan- j
bcra of oar IgwIaUore wbo ban givea
th.tr uppurt to a (ma-aiianery aad draalui ,
pin), ara traitm and rg nt b aafab; a. ;
I .. 4 on board tb bip FMaobaa. TWy j
i.-" 'aiabladatd a aww papaw in taw !
ral.. r.i.d aba ' - ' Tk. 1
in rrrai in kittamiii tb i
war . Utj -ahelba" la N Viatu (X
T.'e.
y
)ll Liai Hail 1 Si la iial.
I'll-laf II laa lalllltl. 1 at.iei.la- s
'. WeailafBOll II. la
II- a a- a xl;-. .i - i I. - i . i
J'a I
It.
- i J ' a i, If ... .1. , ,. ...
a af- i a r rax i'raxa aaa :
" l a llaltlaf a i.aVl.'.. ui-l itagf'ta'.
' a i ' t ,.' a I a a .1. .aa'xtiUta -I
iHitHcllnncijuo iJjcmp.
Mb a eaarr lavea.'ij-.iaaai. ,f far Irae
Mltae ta lTf!i' lat U a aVe f'lll VxJO
Ma-roa- ia (ami tVitaaa, i ' tba ii.taa
iaanib ia baiag aag-aaf rnal dan; .
TnTt la I'Tlfif, til.c..'
I aeaWgll.
lit H a'-, a. I aa r.-gb. Mia l.aa I ( 'awnaay
Wfltlll laajn af in N -a axrl , tl'l III iaaaeT
aa goat, and tb. 11 Ih" tfma.aelar lnne-.l
htm aautaf-daaaw. I'aiot -t flung brick 10
to grrag rUtV ain l.a, and th-n gmg- !
Irr went out and lnat t'n-oy dead.
- man gad dniiA on a atTi x -xi.t
if lata 'i . ana? irtnj a bowte klill". iii-'i i
tblaall ''i th. r I'llpinv of pienjer, 'ab-
bing riifhl and HI. A blua from a ii,u -ki
t alopped hi it.
Two or three ni -n pren-li , th
lrif' of New ork nn Sunday laat, gad
the city 1 atill aUaadiiig !
- A lirjrr brirl a'nre in lljatori, nt
ar a tad a.n'Miait' liiial." ia aat aetttiRJ,
U .ala-.. gu ail aba Ilka lla .
It i rumored thai Hon. Huftn Cboate
a ill aniii ra.tgn hi nrtic of Vtlnrney (ien
eral, lion. A. II. Nelaon, of Wobu:n,ui
paaken of a hu Ull l'l-aaaair.
Human I'nov ixrr.a. Inlel'igenre hia
tmebil Itnabee thai laord III gin, the (iov
enmr (len -nil af the llntiah NVrth Amen,
cm Prut i in-L-a, will leave Kngjand am hia
rrluin to Canada in tuns lo be prearnt at
th-xiip ning oflhe apfoacJiing l'roilncul
I'arlumeut in (Inobec. Tim lion. II. (I.
Daley hi hern piint(nl l.ietil. (iuvernur
of New HmiMwick, iu place of .Sir llilmtinil
Ilr.td, who in on a vieit in llnulinil, ai.il
lm it imml hi hid ollcreil lo him Ihn
! apfaaintiiient of (Sorcrnorof i)rilili (iiiMtn.
talari. Si'iT. A atnt for libel upon Hon.
(iiwge Axhinun hi been instituted againaL
CluriosaSteirn, Willinn rreiH'h and I).
V. .liley. 'f he Uat iwo are eilitura anil
piihliahi'r of the Springfield Post, and Hie
alleged libel wm contained in nrticle
written for that piper by Mr. .Steam.
Tlieee otlicle charged Mr, Aalimuti e
believe, with obtaining money ol govern
uient by friiuiliileut pretence. The alani
agci are laid iu 'lie uit nt iWO and the
Poit Ina been ultnchcd for eecunly.
(Spring. Ilcp.
At W.isliinelon, list week ono of the
" very hard" wai congratiililing himself
iu Ilia priwn'co of Mike Wnluli, upon tho
cordiality with whiclitlie Preaident Irentiil
him iu n recent interview "ilul.ing him
by llio hind tilth an iilli'Ctioiiitc warmth,"
n h" expliinnl. He naked Alike whether
it didn't look m though hi;- laiccllcncy
might be coining round to the " llanla."
" No," aid Mike, " it look more like tho
aShcriiriliikiiig Ii iiul.s with h fellow hIUt
he hi pulleil llie cap mer In eye."
The lliiilon ,l.n7 of Monday any:
'Money in Yeriimnt Inn never been ao
plenty or more u.mly obtained, which i
alnay the caw whero no ovetlrnling ii
dnno."
1'nii'Ticii.iTii h. Tho New York
Jiiffimmi comments thin:
' A aoilod oliirt colhr Ina riiineil imny
a clever fellow and a a irele4 dropping of
siliv iikiii hii lio-oiai cut iill'lliu lirightiwt
prmperta. A friend of iiiim reecntly oh
tainod nn nngcl with an iiieo.ne ofij-10,000
n year, iniply by the nid of n two dollar
frill ; an 1 an ither i4 about to load to the
ultar a $.10,000 piece of Del line, by atudi
ii'ialy aporling four nml ai penny writ
hand. Hippinemr, clran linsu, nu 1 p r
macili have cloax coniK-itiun.
Mr. (!iy, n depot mister nt (iuincy,
.Maa wn crushed between two eira on
Mun.hy, and probably filally injured.
It ii a fact not u Utile icuntkable,
that (leai. W. (a'rjndy, and W. II. II. Ding,
him, the Whig and Denncr.iticiiinJiiliteai
for llie KpakiThii in the litu I Initio of
Ili!preenUtii04, voted ngjiW the iep al
oflhe Vermont laiijuor I.iw, while Horatio
Neeilhiui, the I'ree .Soil Speaker nilnd for
it. Hut the I'ree Soil Porty uro gentrally
in fator of the l.iw.
That prolific genim and oft mioled
psraonage, a " Wealcrn I'aditur'Hayii proof
ctiutigli canlieiiecn lint pmple naw-a-diij
don't live o well nor so long 114 in olih'ti
tune, in the fact that we don't tind any
very old folks but were horn a great while
ago. He aiy the preent haa never litr
niilncd them, and ho don't Iiclicvn it can.
Hcv, IMwaril llcecher, D. I), lui left
the oliloriil r.lnirof the t'oiigrtgaiionuii
and been mcccedifd by Itcv. .Mr. aSloue, of
Park aStreet church, ll.iatuu. The reaun
given by Mr. lieechcr for bu reaiguilioti lit
the inaiiugr in which In work, the "Con
llict of Agon," haa been criticiacil by the
I'ltrilmi Ittcordtr, which he aiyu ha "fun
ihmcntally and pfraevcnngly miirepre
neiitcd it main argument, anil conducted
the whole dicii4iiiu in a inintior omiuetit
ly and remarkably adapted to proilnco an
undeorvual Kiiilar odium ngainit me,
which would aliiMMt uf macoaiity imi.1i in
injury to the inpcrof which I waa tliearn
ior oditir,"
Th thirty-filVli nnniveriMry of the
Metlioiliat ll;nxcopil Miiouiiy aocitly
wai held iu Ciricinniti lut tieiik. The
raceipu for the yar ainountod at New
York to $I.V.,(!J)7 81 j and at (.'incitiniti to
$fW,K ' ; linking a grind total of 'i 17,
Pe'U'3. Tlie contribution of IS.1'1 nill
probably exceed tlioae of iav by !0,(Kil.
The banpie layimn aailal the 'J,l
luiU, from llatii for fMoulu, having n
b.nrd a piaawngem. Her. J. I DongUw,,
formerly paator oflhe llaptw church in
Fort Ann, K. Y.. and the It v. A. It. H.
Crawliy, ol Nov.i Scout, and a graduate
of Neatuii Tboulogaral InaUlution, una
ionarini of ilia American RipUat Mteaiun
ary I! niun to livwmab.
Of th I Jlie airuWaaa (maegational
a bareba m Xaw KngUoai, are wifboat
Orar eOW inambra bar been
iat ytar.
, An excbinge paper aiya that the Hon.
Henry A, Wm hu reeenttv mam-d. Tn
j aay deir barbelor friend atili "kakjag k.
ta-ex,, iwoipiiikaaa," are aav, Oo iod do
Ots Ifm.
' atapate h woaaxai
riMiwtigan iaataw kaMper. rnarg: .ad
iawiurat andb an manor.
aMrbarki clear uf apiag,
' "ni in rtraaikM and
aaniruf a In aa at tni ataaoi; of lb,
: year.
Biauaarn (i Wnaaa, Tba
aiaanna'
iaf tl" 'a
' 1.' d.
i la .
I . I'rar'.
ai.ialia a. p.
Two Wart.
x la. la t'l a tl l l-a. lax
x ,'. a a,
' .l-.iag ,4 tla . ,x it. f Kix I-'
B a' K-i'lvaal r, 4,,i.i - . A-t, th
e lit a .ting lo la ),. '. , ' M.a.. ,'.
i ,'''(- ol Wain a. ii , i .' ai.itan:,
Ut KlT(Wi ' CiW'lia.' al aa it till
n -- .'11 ra.ax.xn B I ' i t x
alia ih f.l raa iaf Tra.. -a , -ni.i.i
pill la.ll r'.t' n.1 III. Ill tin p-at aa h .
la ll au.it'i tSal a a ,-t t. X x'a aU I h f p
reaeiila d. hx-aav thi- l. !u rt ri lal .i I
of th-1 line on a 'nn nt" n fl tiiaxn. a.l'
tel tha i nporlan'e nf a cimii xn ats oal.
' atif e from all ptria irf th Stat .
The meeting will ciantt.me tan dav.
j rfariirMnciaa at U oWt, aWeaapwiii, on
t Witlia -al.v, ilK-llilidar of Jannary n.
The llailriatal c, ii;nnie will, it fa pre.
, aiai.afii, etlenl th -ir rii.i.Kniry llbaralitv lo
1 niisibjxa alteraJmg the ( V'livenlion, anil re
. qnir' fare on'y one way.
JmiriiSlr.ti.l:,
! Ww. I". (frratMii:,
j '.iMai llewt.
( na.iri a 8rtn i a,
Atairc Wii.ii a,
11.0. 1 1 loin,
JaMl lUaniTT,
HtHtir thmmUlrt.
Clleton, !), II, l-ri.
mi! i-iitit n t ii ail i.itaivi.vn nn
ut Tim t.Kim'it i.tii.
final in lha. Maaa..a. - kill .... t.i
... ... ...t - -.aaaaaa, a. vaaa XBI llltn'
ducrd for Ih repeal of tba laMttor I,aw of
lt yair. It ram tip in the llouai on it
final imamgo, and waa pttMxid by a lole of
1 1 J yea to 1 nay. Wc give the rote bv
Caaoiitiea Dfaanocral in lloman, Wlngx ill
Unlit), and I'ree Democrat in Siui.l
( ti'i.
IH ttiMiTiit t o. i m Mew. III.
eon, lllood, llrttrhll, (VNntrr, lliidley,
Uirii, lllnell, (my, 11 italic. h,, llnr'J,
Itotaert, Htone, 7'i7or, Thmnpxon 1 1,
Nnya Menam. .ifmrr, .NifaM I'htp,,
xl.
WitniiiMCo. Ypaa-Aloxander, Wo,
lliiriiiwia.lli Ti.r,ii,(.',i-;iil(r,,miii,rii i.ii,
im, l.yinin, Mither, I'lvniptou, Itice,
Saiyir, Simmer, UWnrg, U'orJtn III.
Nay fi'orAmi, JiimV, limit, Siur
ti n, 11'Mtr, li!iilmtin(.
ItiTi.iMi Cn. Yea Adiin, llMdley,
lliiruham, Vai ciflra, I'or, IVjiicm, (ilea
eon, Kelley, M t rnr.w sot, Merrill, Win,
Stimmixi, llirt HI.
..ivlli.i4, lUtntnm, llnmhi), Cuh
win, 'iViof Weathaten, IlilchnitX, Jotlitt,
MiM.r.v, I'nge, I'lerer, Sjirnrtr 1 1 ,
Wixiixon Co. Yea llildwiu, fox,
Omn, l),iilgr, V.vtnll, IIi:mii, HiHlgemiti,
Jolyn nf llriilgnw'aiter, Jaialyn of Plvm
oulli, .jfmiiii, I'ditrtdge, lticlnrdaon, Itoss
Nay.l,trTv, a, f.Vrrr, IhleJi,
h'tntlrick, .Vi, ll'itslAxirn, ll'tslont.
aniHBot Co. Yeaa , lUrn, Iliiiiii:n,
Itfnmll, lli'iir, fiijitn, Nrrninji, Sunn,
Wiiiti: of Whiting lx.
Swflliiirnnh, llran, Harms, Jhifl,
I'iiot, (mndry, Ihtirlo, .piroii, ,"nc,
KififW.ttiii.i , IVnVf'uf I'autoiiAVniuiiT
III.
tlKitoi: Co. Yeai lliailey, Hlodgett,
IVIlow, fiVm.rn, laiiii' .1.
Nnya I In a ii i ii u , 1'iim', .,, ;t.
('mill tin.x Co. YeiiK-lluyn'on, Conk,
dtt'iion, Miiitin, Nn mu., Slxtuu, Kmitii
ol Jerichai, Sam H f Willutnn, llrlfrlil V.
W.isiiiMno.t Co. Yeai (iiliniu, llow.
an, lnni, Mellru, Kobiiuon, Hpililing.
Stewart 7.
Niy HtmtiMM, Dniiing, I'liaTrn,
Ih'Jcti, StiiUi, Ti.MPi.ETiit, H'i'.lon7.
Cim:iiiim Co. Yea Hill, Clnae,
limit. Dip!, I)l'tr, Ilatvev, lliitiin,
l.iich tf.
Nay .Mnmi, Jhiurojl, llrndley, (iniiii.
w IX, (allUIHl.t, Jt m.i it I, Mclall.t 7.
I'BXMti.it Cu. VeisCu!mann, llru
ry, Perlcy, .Siri.Vra.Steirim- fl,
Naysi Ihiltn, .1 irsh, KtMi.aia.i, Soulo
latyim.t.i: Co. Yeaa llenjomin, ller
rick, Shatluck, Hturlevani, W.iinar 3.
Niya lliiiglnm, llor.iiius, 1 1 in muss
Ouli: tti Co. Ymt;ifitt,M,Krn hit,
Jhnin, Pr-ine, Smith, Slntlrr, aSo.ner,
Young 1?,
Viya llirtnrd, Itmhnmn, tM, Dw it
.ni:u., Hitchcock, y.iaii., fmfi, Kitn--l-.
I:skx (4i. Yeaa rollimliy, llolhrook
ol la-iiiiugtnn. Aim, ItoHbrwA ol d'uild-
iiiii. schoir i.
Siyslhrtshnrn, lloUnxnk f llio,,,,,.
field, oirt,l,, Coneord, Weill I.
(in tu Ihi.i: Co. Yeas ji'ii Vicii
'1. '
N 1 1 1 1 all, .1jro.nttr, Steal II.
.Ilisrnt Mi-Htrt. Ilenn III inchird. Il-drll,
f'.i'r, (!.irey, llitclicock of We.llli ld, lu
irwtk nf llrighton, Smith of Victory, Il liUt
of Waihingturi 10,
iv.fain.tirro.t rrr.iiH.
It i mid that the Prmident his deter
mined to call Clni. J. McDonild to the
War Depiituient, in place of Jclli'mon
l)a, wliii it h believed will lie elected
Senator from Mnaiwippi, iiotnilhilaiidiiu'
the elfiirt of (iov. Ilrown, who t an nien
candidate for the poaiiioi,. Thin rouree
haa been iletcniiiiied upon to gr t McDon
ald out uf the way of Mr Colih, mi in fn
ajlow tho Utter tncninc to the Kenato front
(leorgia.
The ndininiatratiiin will depenil on Da
v and Cobb in the Scmte, who are to be
duly initialled a ndiuiiiiatratiuii lemlem,
mil il in Imped they will be able lo drill
both the .Southern ITnion men and the aSe.
renaioniitx, and thin put a atop to tho dl
atrection which prevail iu that body.
t Mr. .McDonald wna the I'riwideiit of the
.Nashtilh; Coiivention, and ita firc-rsiter
of the Jeirrann Divia achraolj mi that hi
elevation tn the War Department will atill
leave the (Jeliuict u unit.
Aimlher ileajnitcli aayi :
A plan i on foot to iierauide fpoiigreia
to lend it sanction to the Pacific Kailroad
in tlm folbiwing fomit Th government
lo lernl iu bimd to the (auiaauy, taking
lb road aa security for their piyiuent to
the amount of money id in by individu
al, and foretery iflOOO thin paid iu by
peraoii, iJIOijO to he loaned by Urn (Jencr
al (iovcrimicnt. If .10,(J0,0( are paid by
ubacriber lo the fiaroinny. (fongrea will
be aaked to anbacribe the amine ainoiint.
(-oiigrea, I think, mt .ti tiu
form f aid.
1 can give yoii no idea of Ui magnificent
finiah of tla While Hon, nmler the di
reclion of the variotii New York aitiata,
who liadtbdiroctiMinl th amirouiiationa.
Mr. I'leTee room or parlor, I think, aur
paaaea all the real in quiet elegance and
luxury. It ia on the right of the famuli
(amen I town, both of which alao have b n
beautifully refurnaAed. It waa in the re
ception room that Mm. I'icrce, a fa-a day
ainc. Iiad ber firat public nwptiou lite
pirtt receitad being the fowtgii uiimatrr
and llwir ladiea. The evening levee at
th Whit- lloaae are to Uke place after
the lat Jitiiuiry.
Th ' pra . ni furr aamiloyed on tb new
Capitol i uaa4rdof SCO mm, including
7S bnci I . v. ia. .la, rarpi.nlra, aW) laburera,
and aoua '.iyi n. . utia.ra Bnd .Hlaeiv, who
ai : . i,i, ll,- nialble work.
The V'n'aVutu ba the lialioaiog :
(ien. Co l bilav on-nariua a raaxaar-la ..a.
h Claiton and llolwa-r Tia aty, and not . u I
hi aara-nl umml
Tb1 l'reidf'nt i di'la ruiiiied tairrulili.a ,
beia ni th, Sa-ual.-.
a ra t,,v (iiitlina- wlul.. di e.-n.liiig front 1
tb at - ..( Treaau't laaiiidiiig Uat
Bit f 4'.. ,lt .1.4 la, . 1 IHalraaatd
.1," l, I !.' Uut 4u,(aaijr inmn.d. i
1 to uaeaaar intbiiig Ibe Aaataiaat fxar. '
r.tarv i.f the Tmaury a Pra-.i l, i,ii '
pi.ll.li.irnt Bill lli.rt a.rialitbl) prttail. It
la laial an p.ji nia.x'fjli,.,. , .
(.' i V ' .. I r, x iaa I .1., a
" , ' ' ' I ' '
' ' "' H I" I l ' XX , I ,
' ' '' f- fa' ,. j . . I i . , i ... .i
'' -ia ft' Ii i ii r , . ,. i
i i- ' -llasjaan,, aaf Ua. . 1 . f amc
I, lha- faallaaalajf
I I'-Ufli ll a. ui, . l.'i a,( , . ,,, i,4f i' ,
-t I" II. , . ,
'"ibvia,.
tl tit
a aaeaaa., I
Patxill, at.
a - iMk
txrt'a lena i i
Ta
' laa a aV.la ix. K
Itaaa. 1 lirt, at , ,, .. ,
'in i' i, a r, I ,
b- ' a W)H a , , -
Uoi Caain
i" , laaaa lai I
'ial tl. itatni t a), , .
ww vaa uaiva. auaaiagaaa. al ga,
wiauld bx- riilrd lrt aj,, Ofc,, ,u, , ,
a." '.- OW. !,. b,j tip ,
eiiity.
- ra-baa yatMb raf lateen litrli I.
. b I a man m Birnrt, Vi f ijiat, , , .
l R ava-n, tn ndtictt at,, ha ,r ,
tan I and air. 1eJ on TuWay.
- Attbecirtaii tiann nf th .,,
Cantft tNM ta ilii- vtnaga hi Hep,;,, k ,
-t.ir.II. V.4xrwrd IfcJ Jabn I'a-i ,
twomiaatrtler. in J4,a,,h JUy.hon, a r.'
PBlclaNaalo pty Ho w ami c.aat. I ,.
anwaaeit of t!t kn4rr4 nJ W ahZaw. t.,r
aelling ra. in via.Uimn of 'he law of .V
(hir reader will diibil rec dlret th -accmnt
which wegati, n llnm,,
after Ihn Irt.l befaare Ibe Huprrme ( our.
where tlr caiw hid V,.,.H carried raa a hi 'I
of Meriatiotai, Woodward smi tlitrt
e rawaimilted to yi in ihfc, iilbige
few weeba ago. In ilefauh of payment , t
either line or colt. On application t
.auraiiiaaiii, mn nirii Hare neon p
iloned out! Toiipr.n Htandird.
1t.ua. nn I)iniiil.--A decKmii ,.f
much irltwrat in relctloti In railroad ,Ui.
ge. wa rwently ma,,, by the Suprw
lHttt in the State of N Vork. It lathe
..,. of t!, "rmr ,d ,.,,, llr,j
( nmpany vj. Iae," which may lie fiiuiKt u,
the I. lib volume uf IlirUmrV lleiaoit, t
gheii)
"In miking appraiMl of the dunag,.,
Nituincil by n rii who,,. pio.,,tv
taken fur the puip,. of a rnilnaad, the true
rule i, fo ilclermine whit will he thu i lV.vt
orihe pr.,HW change upon the innikit
lain, or the property rriiwimng. Tb..
protver Impifry i. wli, t, rl,t,ri, ,.,,.,
ty lairly worth in the inirket-ainl 7ia(
will that rt not taken be worth, oiler the
linpnivenieiil la made?" Had tin rule
been tialoptod iu Vemuiiat railrawd ilnniaee
would iKjt line figiireil ao largely in ih
ciwt of Vwmont Itoadi.
trihur's "Home Ctutlr" tmj "Hone
.Uigutim" are among ihe cheapen and
beat piiblleationi tor family teoiling. The
inillnr i alw-aj excellent, nml the print -ing
i in giHid Mile, ij'2 per year in ad
vance to aiugle Mibaeribenii reduced price
lo clubs. Aililnw T. S. Arthur at Co, 107
Walnut St., l'lillaaelpliia.
Cim aim, I7lh.
Tl MIIIIM' Itllir Alllltl, It.llllOAIl ,4-
mini ita. A bliMialy riot took place yealcr
day nt I.ianlle, among the labairct on the
llliinn (Vntnil KniTrond, owing ton re
iliiclliiii of wagiH. t began by nnnltetca
Hon between Albeit Slurv, a rontraclorr
nnd a pirly uf lii-liiinii ; i!ui ing which one
oflhe litter wn abut dead.
Sllnllll' llOr-ril Ilflla. Kliarv'4 ..lllaaaa aa ..
attacked, nnd pillaged, and aStory liunai lf,
iv no mu iifii iu n nirii, iirtiiaiiy iniirilcrcil,
Inn body being ihocl,in;;ly mutilated. ilr
StlirV Wll nlxil llraaal IOmiII lull a.,aaat....l a..
jury. It in reirtril lint Mr. Dunn, Story m
uiminii, nu 111c inner sliio 01 tlm river, lias
idiot nine lnborerH.
The lierilV(ifl,a8ille coiintv w.m pre
ent nml micceealeil in orrilmg thirty of
thn rioter, after rliooting ono deed r.nd
Hounding two othtra. Tho ringleader In
twcnpeil.
I.iniiM Civn 17.ATIUN. The ltr imtl uf
.Mr. .Mimcypeny, CoiiimiMionur uf I ml inn
.iriir,'iiii an eUbtirato mid interrnting
Kiiew uftho conditioner the iiiunirou
I ndi 111 Irilnii within Hie limit nf the 1,'iiileil
State, the niiniher of whom nt lh nreaei.i
time ii unlimited nt 100,000. We all ill
tal.o an early opporttinily to give u amn
ninry atitement of Home uftlit more in
Kirtatit fjet. Iln repoit concluilca wuh
the following rather diicnuragitig elate.
m"tit of llio progre of civiliri'loti aui'ing
eieii the iiiot iidi.inced of the' Inbei.
Oil llie lliiavarlxiit milt alaaaaaataa a aal ...a.-l a ., . .
antijcct uf the ciuhnilionanil impruieiiiiiit
ai our i inn nm, i nite nut little toav i leie.,
ilotibtleB. llun nny be expected, ci',n,i !er
lug llio llalleri.ig oc count of llio ruind
improvement" nnd " rapid advancement in
civiltxitiiin" of irmin frontier tribes g.'ii-
erallv. COIltlilieal Itlllie Pi.aaaaatrf p.aa It... -..a..
ject nftlieir cau.lition ami their proMct.
Jiinging iroin incae in pit yeira, moat of
iiieiriuc tint line tiecn under our luiiiie
diate atipeniiinn for ronxidenible perioda,
hoiild by I liia lime huo attained to nil ad
vanced tatiite of cltili7.ition and linproie
tueiit ; but, uiihippily, tin in not the can
with any; yet, tint many hivo made an
ricoiiriiging ilegreo uf nrugria in acijuir
llll? the eleilixill lafaa ni.liaaaaaa)a:axla,.aa i-m.
not ho denied. The cirriinntance ol'lheir
Inving iibaudoiied llie hunler alute, with
IllfHt 111' ita Wllal hlbll latnl a.lanrneta.rixliea
and adopted llio more peaceful nndlirofila
ble purauit of ngrieiillure, ia of iiielf a
great and important a,t(.p In the leilmm
procea nf citiliatinn. And, lo tin- full
extent of the reaonrcr uvailabtu for Hilt
iiirae, every (atorablo upportunily In
lieen laized Uliflll IV llie araiva.rtiiiii.aal. aaa.t
by inot of the Chriifian denominational
lliriHI"l!jlll th land, to ilitrualllCaa niaal ll. III.
illlv alnoileat tbl'ln llna liaaaaliM Maa.t aaarilfaa.
iiiiMitnlitii oft'iiucatioti mid moral ami an
rial elevation.
Mlicll 111 Certlllnlv heeai etra-rtaxaf lint
far more remain yet lo be dnno to ncure
ami iiciiiiiipliali the full and complete re
generation of Una ritigulor but imretiiig
race within our bonier i but the object i
a Illlble line. Ullll 111 nil tlafaff-tM alaa.aaaaiaa
of Ihe attention ami energies nf the gut
crnnieiit and of a great Chiiatian people.
rt.niiiiiixiit rA'i-i i.i'. Miiii:r.
(lla.Uaa ht llaaa aiatal Hill) IdaPfllaaa
At market 'tlT.i V,Me, alwut !ZI00
Ileeve, and ITti .Store.
Pain i. Maiki t lierf Ultra f)r cat.,
?d.00, final oualilv 7-'i0: aecamd do., fll
IV) a 7.00 i thud do., JIUiO; ordinary S.l
aaUJO. Hid6ll.,.."ia(i..'p0ia.rrt. Til.
low, r'.75 a D.WI. I'elu. ijl.00 a 1.117
('alfSkiw, II a p.'c ar Ih. Veal Clvo.
fa 7 a 0. llirrelliui.' Cattle, e.1 SJB a
fl.00.
Htoraaa Working Oxen 7U,H.M(l,ll1
I IV, l'.',, HU'., a IIC.
Cu and Cite fill, SV, .'f, Ifcl.
10 a O. Yearling.. Sl!i, 1 1 a IS. T
yeawold-SliVil, 41, fK) a .(.'. Three
year old. !i, iM, '.H, IV, II, 51 a IfiO.
Hlieef. and IHtba IriSO at luarkarf ,
alma akiw end hard to a-Hart i eilra, a I,".' ,
.1, (la lit jiy tot j i &,uajq, -aa, U'f,
a.flW.UX'Oa 1A
rtwnae-AII Urg. ft b-iga. Si ill f.l
i Il-I, corn led .1 I -Ic per lb.
ajitmlapr fium aa Ii Mat.,
Cam.. . ntrl.. Ibaaaaa
Main, HU (II!.' - -
N. Ilauipabire, 103 11117
Va-ntvaat, lKS 5ttlll "ft
MaatxvbluaKI, I at) U l
,Nw Yank. ift. vfSV
'Hmo, ;m
lanaala, 1 10 Kia -
Total.
'aWI ( Ui
I OUJIIIIIt'l.M. 4.V1I ajnt.VCIAI..
Jl. ..pa at, av.aav.
IliilUia.l lalaa I'aiaaaaal.
I . 'iaaar KaC j (, tru
aW .... 1 ja aa ..i-a
1 lai a
' x ' f! a
' " ' a
t a ax Valla I'.lr.a I'ura.aal.
naaia, rraaaa. aaaaa. i . aw aa a.'.
a, . M a
I 11 a. 1
I . ..a. 4 tt

xml | txt