OCR Interpretation


The Rutland County herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1852-1855, January 06, 1854, Image 2

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022366/1854-01-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Tii r. li r.i: u.
rrrtx t nmtn ' tat
)y t ,ts - a-as W lita. I ta
aSf .,- M .; tttt
taf - aartaailat taattl-
atll.tal IMI a
gyill.l. its fits h In rasa
trnftllliil I (! MMM ff
I mi ) . aaawn Hiln
TW Mnr MJinti ikraj'
at
JMtW Mmat aai - -
TW aimniuvl KAaai aV TVaynr-
M tra (ra4 at la Uaam to, a4
t aaabilwi taaajf Uaajul i rWfactH
W inli iaww kaa tf. ia
tn.ny aft ! " u armimaj
a la- Mmm If, t hf a-fca a
mf ay ta Varanaj lrfHiM )l
iMfaaaaal a a tW W u-arara
Hf to tKtt. H m t a-v-n; a
I'mmUm raat' yrw it l'mrj
l4 Um - f aX AJasa WW) ftW-t
If Ulattta-ata kv ;
i rn4- 1
, fcaa M
taaaw ay la H Haw I- I'naatM
Cl-aatjr jaatrw-w (mmuI af ikt U -
tarW Ci liw if mrr. a )nn1i'J
Ap-M. af fiaatal Mat
VVaMiMli-lai' la lrf kiaa 1
iaaliii H tfw ttAirliaa f aaawa '
aiMa. ttm Wrraa- ltV- lt of tt
fiian. IMlaa feudal af- Mua)- !
kai IV iiaaftMap- faKr 4t4 b. ta4 j
ill iiwal MattaaMa la annaat. Hattawr
tHll( m lW Vmavat k UVtl aai I
M ta c-hb), aat r"-r a.VaajJ terra, j
1Mmh. Sara fc atat caul lal it
lf at tltt faai M ia4 gtni iU af la j
; itli ar it caaaat a arl4. I tat '
tW lln-igwl t tAjWttMMMa '
fwtlajn, r carnal mi4 tt U m hU .
rt V lav at Ma aaiiar rul la lg
tUa Umo It a lit htl im on. Bum af
Ot aialainli atttaj l la ! tat-kM
attaW law Mr battOT, (MMTi BnaW H Ibm
aajrria-Mata la la y "!, taa til l Haul
la mmi9 laa ymiM fraai -taw, aj
ta fioa ymaiii lac? la la lt, m aajtet
HiiMMtf 4htVWf lb fhaatla af iIm
U. 1 Ailiwi ftimwli ii nilimio
r ta)-i ii i la W tbt4eiUtd mtawtt.).
aaM. IVath aalr 8Hkf la bat m
mhI, "-'' aaai Um U.
la d ltt Ikawt f (itt ta-M-a of laffi,
l aVftttf ttw araafwl ap Ibr tal
llaa, tm wan m oahg i u feM
aatrttj-, ta4 vole tar ItwJ-tW, if laay caaM
r.U Htw la Ui. In lit Itti koaia af
Un Wll - Im ta-HMlaicMi cao up
flat itttl tcuoa. Ilnw m nut luaa lor
-attiHtlua, atvfMnUua, 4 In p ituwnfli
Ut wt af -tinywt j--t mauair." -
III twtf,l tia tnifiti.i taatncit, a laui
ItttMt af at4l-it of irfxol tttj tHMttJ.
tnnA "M tl;ic i frata ill aiianm,
tiki t tatatM ratva) acrotata u tbHr
MMM ft4 Utrlr llf jtnlflBrli!, la-ttjitx
f tbf fat I at ftwof ttWafcaatioatlj aartl
aitn - tkiltj Ihtata."
1V .Mawf.mf cluatf utqecla la Um
iwaanitil aOatttl la Ibv llwtar bjr Mr.
MiM, Mr. MlBft littl not ttrj lb (wit
of JiAlalar w lrtlnB4iritif llirt-titan.
II -tt liin loW i filMW af U,
bwl ItU aat lavj it Wakkr. Ilia tajtrta).
imM u affMaa) M til iMaanijr, taJ it
attliwta Ul Jf tot lb li Ull II li
unurtiT af utU fittaatt ta Mr. Mint
,Vtl"M jt a e ixwr tlaauU lit ? arrrJ ikp
uitnalmrnu af Mr. Mliar, tnl dij bol )
tilr tltrir ti s ImM Iii jttjr liaj tkr
caMfiJxw IIh? Iltwtfi, tnj this trniJ
n4 n alTtraii. 1ih lh )urtluo
, tiltH lt Sitl tHWt-lalHllt llaj
Mr, MMx' tniMtiarrit , ur ttull iw
ttaaiitVnrriU kttaitr ut, Tt clwtco
U tHi irttJ, tuj itrfrrrol
'Vh pt4 (Vttnrtt af lh la ire
I a if i at, ttai K tt H; V rtaWaol
M ta Wiw- K imaaaliil, if Um tts
f4 la tatci ttumj tit iWaall) la etuj ar
ilar tttl itttal la mtm-aUtaj. Hat '
rlrcttUaa Ml Vr hMaVmat Wj lWr iraat
Mi ii "all ta tWf lmat an rwai.
Axr Itw -IK lnnaiiia Hlaaii) iltr if it iJV
ila m ftutttttai tu Nt tapfttrt. Any
rtata atf taWIar if Ml IWtala If burr fbir-
H aal tu ail m Hi aaaaaWvaaa raaia
tR Im tbtaer la aWlt Iraw Ibaai bMWr
Ih fauiln i HatJaef aUtttaW; tW itn4
ltM Uajaer lt m Ml aatVf Ua oaa.
lul af l)i.,tt;tt, ar lba- ba -imlat tac
rWUa atatjdaaf t4ti la pt M t (naftm.
IJf n rw.lmrr. Tbapniflf f WnttwM tra
taftftaf tbt laajinr U. tai -alt v tie at
in Skti mfpn, -ban a ii t u
it t wraurtrM Ntlaln, tkvtt tlf' traati
af ttnlMtna tftl ftltliri.
Ta I mahai u ta at lufbtf tt
mr laamilaii laib lltrtU,hr -hwh m
I tt aar tbtkla. ItbaaMlbtl thafla4
-.aat. tax ta Ma ll-a frtt.a." U't tbtfl
t-i M taW Krt af t -ttua" ta "aai tar, tisl
iatba VM( rtrr. Iabtra4 Ufitv-t
Mr mwlB aftta tH aotjmt. rnt inaaiaa;
Ft f4 M arfiaaf axbhab-rtMltl, af ta ahno
ftnl b)((t bat aau, abltrf that
tat lutj W.
PtTti Aeciiiitt. ( TWt4if af
tbl at4V.Ua M.bac4 tt I ttMa;t
trttat, aa lU .Uttitf A. ItaOtbi rtaWJ,
VmA Hibtci4iA.tr, N. V. tivl Ml.
OntMllli Catatitt, 4 ItulltiJ -tt
erat4 LttM lb aut,ttltUa
Iptutttl tbraaf h t UnJfa mi i Um U
ll ta tWiVtujir pj6;t4,iM Mtint
atxUVniea. Hi attttuMitSS frtn
raf tr, iiMattriuua tJ ataa, riu4.
Ilf bu (aft t ftmilji It tauiusbU UfiUStH
It a,
Wa Itati Haa. Junat Urultia tw
Mr. Htttft,t Itrjurt. .Mm 0. I".
Hrtlf BaW far lb. f.AlK oaatua
la; Um Imrh tvbtj u Iba (unanl uf
Haa. CUrltt Put-, aKl k4irMMa,l.
.. . m. a mm, aati aajratao a, 1 .1
l.t-tTTingUlbt dtkftUtirtjcdBrtrv j
( I -Win MM IW St ' i ' "
i taw tat- ataStaf tal -
HPM.m Kitmmm a- m w a
MMM , i IMil II .
M4 ! ttatt l ta M 1),t
taa a sja urn tt mmmm I
MMM MM MMM taitlllt' I tt
rtr "'' nisiaa. t ataa-at ft
tt aaiaani at tlukiine mm. tt(-akia-tel.
MO Mai ' ' fV Me
. , . ' if l T-rt t art flea-etna
T lo "atl- T ' ott. - lb- waif tit Mat
niWu. na. i tt'aaid ir1
M IA -.-f 1 iliftt kuj ttltaf
S tlta fa aUa J Art fTHV
Te taoa yjintliy ttipiaifi trtrr
r, a I fm& tt
tfta"a !
ap sf lia- fi -1,11 ii
- -af li t- tHMHlHM) SM hart m
jfaWfa" "7pr aaMaaaaj
aVIMI
am
it
ii
it
a
a
M7
3
I
I
T .J I Mil
aM"w"j(
Htm J.ll)l,
Taut.
Tur ii HtaaatTt, Abwt an a'.
tar I aa r4i taanMf laM UW Hrt
fmrt MaattKy. I aliupa; la N. I).
an. t aairbtao af ttiiiailiy ta) rtFtaf.
aiat; taak Ifax, Utt ' Iii1i ta
lb I'arlarf wt IdOaf Mia-x.l r Sut
alrt, aatal -barb -MraVttrafa Nadh
c fMaa Iba abf ta ..rati, tl f-Tt febc
baaha f Mr. V. -hat aa H KKiO, ba.
Of atMl ta trrnaali. nHf tl al -bleb
a r.,W)Mt. TIm a- aail af f'liiii
K't, -aa ab alaitUuaa-1, Iat tkattl
HJ. ratrrrti tmartaca, .Ma
- At t it m He AHmm na Maa4a
atftn. I'o -ataariiii. at lata fiffbl, a aat
ua killaal Um atkf. TIm Mtmtiag
am air M tit teat la Mat l V k.
-Oa Tbanthy af It.t - tat, ,Um
m burttaa) la Ofawatbarg, N. V. Iut
atar tSBJa
-Al Iba-btHb af lUafbtar of A. IL ttU
C. U Kiaarf. M fUn.fM Vu Ht. IS,
l0, Iba Wbt-taj nr raiimiMliuiii ee.
rarrnl, rta.! aw rliftj, two jurroia, futir
)rstvtrttrrau, aiar tarlna tmu.fortjr
oa (frtat a at lea a ad await ; a Hal tbHtjr
"i tat jml aactM Mat tuata j total
a baadraal. (.Sb ba rtaViac) nvtar baa,
bnatuaf, aaatat, ur oataaa. y (!. ,1. V.
aa.
Tha N" Vark iMfMatar ia in m.
atua. All afttMiaatitaaataf Um Vbli;en.
ma t rtWltti Hubnct II. 1'iuyii t Uc.
rajSaajWr ofttf llouaa.
"I'liwii Cn..My red eow, .Mir
Ctral, ta iltaghtT,! wi lit Vrlb Ilc
Waicbt af hlabj Idl IW. Ulk.- 1 1 1 IIm.
Ma 7tCI lba. ; toul I0CO IU. SlwuM
t!.t br tn; Kirait Ibtl acajbl Ilka iHHu
fat ttraf.tlitt -III rittlUM hut uf UM
llttflalt-l, ctll ti mine liiut Cojli, of tliv
Ititil-atl lleuar, for pirrn af tlip prnni.
ink ro, rittn or blol. Mr. (")!, pild
W'jllil fur tlio lilivl iiiitrr of lliit
0. II. V. 1.1 til B.
I.tlll l a 111 I'lll IIIM "1.1. A tfrlM
af iia'fdl and litjliljr liittrtiiij lrlunt
tr bring drill rp.l l 1'nnUiu I fall, mi
lb aabjact of VhyUktgj. Tl lturir
II -nil MiiiIiIm1 iUl lilt aubjKt, alkl
CtnanUy litieii-iVt-n lilgliljr uf lit,
MaitinV lrtuno, ami thr ilitof ilotit.
"t4rr fiiMnl nno ttr nnjilfMTwiitry
rr-olatiana tt tli ektr of dij Irrturc it
thtt plter.
It ii 'mti, imi too tkr t
IIiimc Wr llie lurJ bjr llii l.'lli djjri"
af.Nartli lAtltihlo, -Iwe wiwtfr it tlin
rata, ttal nmmt la tha iicr)tliin, 111J
-t.tfM til arc 4iIi;'m1 tu lrn -i-ll the
Inula af riailn2 for Wlnlrr. Kjirin ia
an rUtiwue llii, SuHiHir a firra ap uf
aalbcr. tiaj Tall t rrlurnto the inielrr
it Ittbiliaf llic cllimto. Ikij rate imirr
fur hinj.alaja linn for luml ctita, tml
Ktlttatia air lihl titjrj lor ti.) brief k wr
lud In tUj l!it inulli to iiul.0 lit n.tl
tlit-H in,
lluttln'to lnnj aintrra ar our blranin)'.
Tlt-y ttarvf out the luafcra and idli-ra, af
fond t )"M-f luncu for fnolt, and furniah
nr rnrtKirajfintnt far nftfity. Com
Wa tlw.it, but inn arv tall. Sixiw
dilfta tu-ptiiilf,.! are UtcVbrrtirn awl
Stfln4-lHfUtr. I'oelrta arr Hrirtlmt
w.j, and tu jula. Tbe ia na mIi.
wilrr tbinf our ahoit, nor are tbf re
iH.r di.IIHciir..
Tbare la but una r iljr in lh! Htatc, and
ttal mm -eUirr. Vi tiira no tlittlrca,
tf ItnAt. V hit in I'idlf r, ld twt
a HatirJrr bit bin eaniwiittrd inllnaSltle
-Ubn lb- Ittl ten rn. bti no
ataitaaia, a(r tver thtyattl nl.
tf, bat e Imt HnMri, cpikiiic
lltaaaa. Utii air lb t-t-wrtof lli wld to
tit laaaallt, far abtrb tb Ktther aarlt,
u,iJttIlt, -liifplhu Mathrr con.
Uul., aiacttra, UUart, tr.J kit ;
tltt raaia atari, a.taUra, nt. rutrtaU.
V Ut Um Si 1 an, iin(htb, Ne V,ng.
IimI taVi f llaair. V lite i,r ,,n
-ha latr bu caMMry fcaltrr thin all oth
M rttaalrtat, bu Hula btr tbtn an
bar Hut, b ta-n bmr tlun anj
tr tt-n, tod bo bivta bu llutne bu
tarlUnaU lh -ixlj bauds. Home u
M( a Uitao, ox a 4tcp, tuunljr ts butrd
tl, tktwi xaatik cAa fr juu, -bro
ablrn tH n jwa, and -Imtu ytw ran
lubtea tnj n4 uanj u, tpwuian,
pa lbMrtttaJ, au-ttbaj ind tHKuabrd,
abate yon eta itt, taa, tut rtl tjun.
tat! ba ctati ar C"1 btlarnl at tbc suod
tfcty ItV yaat. Vaati bat rtol daA MMUgh
far II naw bn y-i but U.aidtd up lb
tBa, jaaatWio4 t ttan, thai ftal lb CrUtr
tiaal Urr fttM. "Di ;mit eatu.
tWt tad tb btab-tt In 1 Dry you etn fr-
aatb ta )ar ta-tM, la year rtKalraa, cbr
M Si t, ithUUaua la aalyar ltae lie
utv4 tltrkctii pltee (W yttur cfcrUrca,
titl lb twttl brtidy tad ttlitfttSory pltr
tW yr atfa. tH lb tiataa tod Um
rttrfitbaj ttwajbt ij yaur mind 14 tu lew.
art a.ata.nla, It af I Iww. Canyaa ran
erirt af aa i4, beawttfal lion tbtt tin
Ud to lltwt, fH it If yu cut. Yen
i"tt Sjla u jatir fijla auut
aim, ifiKaat 01 btnoar, twUncbdly, tad
tMatttv-tty tfU if tlta t tie paatb of
tftaartbe td btd btWt imtHjyoer tit.
tUt t-fi-bt ipkati tb letrutlaa if IMt.
tai-i ittl rty itNurr lU.
11 ta iwT 111 JOB rt kl lltta. The
nrmciakr lonj, lit firt Urut Inflttly,
Ii u HniMtt! jwonf n Uttw. The
Hll it tHM saf at! I li rta. lad
-fata lc.a IX f -stl f lb tit -all
TW fastd kta 'w-aecd t lb ""
tStataat," asi baa roUM -at M lateSta,.
TW kasrt Mat fa tkAtf f ts-atf.
WW i tM f lw tWw Uaata ntttlf
xfjifT m1 )m4 W N, rw
af (MHtf. w N br fHM
i ii tw h-t lw7 N"
faa r HWI far ftwl 4rpoa4t laM
i kaf wa.w if wwt;
UW awU. rk far Um-, Vv.
ftmt i nw. cm van Cm mcm.
(Ha tbaaa a wr rpapai t4 utu tbaw
tatajtof N. tatd Itriiar M atar. !ita
I laa-la, itM-aodtil tby ar Moabal aaSal
(M lam la
m4 UaialMtf. and yea W
tM a 4x IMM ta yr 44Rr tkit
Mart bar brlybtat trad aatr WkfWUj-, Wa.
Ul Um -ab.iM-tai wilifM af Uanuui ii
ili nty Mad, ind lb t trail afattjl af ci--ta$
tkttMt a4 mii nitag tpa-Ka tt Ml by
an tbd tkuglilar. Ita
aatri, lad tbtart fallfU U
bna( an a Ml akrii af taaaW.
(FX At llattM )
llllT 11(11. 1,1.
Ma, liTk I rattler t ntyjut la
yaar pipar af a Ul aUla, that j-aar
rattWff -aM fWatad rarraafHtMane far
lb llratL. Von ara riflat ta Haaliaj
lata ratpwtt and if it H ea wpbftl ilb,
praal lairmK wnaM b ttldl U mr rwtin-
tr atar. We bale I'nwta hu eaaM
wrMe apaa ftrrmr-.; .Mt"aifeliirTi tbtl
roald naaraaawat amcb lbl w intrrrat.
lac la rrfrrrac la Utntr art' ; Miarrt tKit
ratrM tall yna rattter t amllitod ofinlar
ttUac ftett roUltO); In Urn quarrying of
MttUaand Sb)4i Mtn caniMCtHl -illi
KlrlmaaVi mi(kt impart i'"By tbinci the
pajbtic wild liVc ta Vim-j tn-1 School
Mttaurt miitbt UlV of tJwtr prafrotion, i!
rttlar tut) iwi.
A caaalry adilw ttntiot Iw riprctctl to
tall aa all thai tnntptrtwof ib!ic intnreit
rllrtn hl 1c1mlr. lie nnit rit, fi
le t, b hit on atfa-rtl in olfUliiinff anliavcri
bra, pariiifH at type, -or It bit prt, fubl
hit papwa, "lltrft them, cut Im o n oai
(if It bti any,) and do til llu. while com
prUHf -lib tba iifiaper uf the city.
Nil-, llaadare uf Uie Iltnu r, M u nld
oar IMt rditar in furnuhius I-j 1 ne-t
for ba piper. TIm paper M ourt iihI wu
ought to hire tn intenat, atut a pride in
it. U'lut 1 bare to My tliM eck, inay
not be of any great vuloe, but I - ill mike
1 be;ilmill, li-jjiili' abler uiiea will folio-.
Mmiot Holly - Pirineil froni Jtclxin't
(Jot, awl a jortion ef the toum of Wal
llrMjforil and l.uillnn'. It litu on the "Cl
ient alope of the (ireen MounUint, ii hilly,
but -pII n dipt ill to caHlo-raialn'. The
high prvcei for dairy product, occaaiuned
in a Kli-at nit-tnirr, by our oay accem to
market by railmtd, gnrtonr Tanner (,'uixl
riK4wra:rinrnt for their labor, iimhlet
Uiem to buy the neccaaine niut many 'of
the Imntii a of life, and altutohivaahaiid
tonie nrdua in the "wallet,"
liich mill lmong u lno M4 own ter
ritory, ind altu where liii labor and atlrn
lion tre to bo betto-iil. Wc never go
toil, ny our debu, ind let Attoriilen ttli
eiro of theniicln'r- liidetl, lhi year e
aro tr)in to jjet alon; -ithuut Juilicct of
the I'eare, fur by an oienlght Iheto iifli
Clila did nut receive the oath of ollice
-illnn the lepl time. Hut e Imo no
ftNir of mobt or ro-dyitm, fur there arc no
praMcr, harte-jocteja, or auU amuni; 111
Wo luvc to new Church, in -Inch
imnittvr t-o clergymen, and "hero aor
ahlp a goodly number of jeople.
Through the northern put of the loan,
in a caput" the mountain kindly left unfill
ed by nature, puaettho Itutland and llur
Imlon Jlailrtud. Irithmcn and cun-Kji.
der have In tn incredible manner, -roughl
a Ai'jfA-way for the iron home to travel with
hit immeme load, over the mounUin and
through the valliet. "VillairKiui ilt-e-tre,"
a hide hot-water, and a "heap" of
money luve done the work.
Onre our hill tub- -ere climbed with
painful labor, and "alow lutte." Once we
felt out uf the world. Ooco the farmer
fuund nr encoiiragrmeiit for hbor. And
once, loo, (who can Imaging when?) tha
the niephuil crotted or rather, attempted
to Croat Mount Holly, and got ttuck in
, ,, ,1
the mud ' While the It. &. II. ILilroad
wat oonttructin through tbii town, tho j
fo.t.1 bone, of an WejAant were fou. at I
, ,
tn elevation of lll.i leet abovo the en '
level. In Um centre, of an elevated uiitt
of rock covering t paeo of tonic thirty-five
tcret, it hollow filled w ith vegetable
mnek about IS feel deep. There are re.
malm of betvert' work about thi batin.
In IflOtbe -oilmen on the railroad in
digging through thtt muck, found a huge
tooth. Koontao tuakt were dug up.
Then otber bone twl twtb brlongin; b
the time huge animal. Thete futailt w ere
tent lo I'raf. Ag-tair, who pronounced
them the reimlm of in elephint of an ei.
llnct ijiecie. One tooth weighed eight
irtundt. The tutki were broken but whit
retniined of Uie ranger one, wat rX) inchet
in lengtli. Itt nreumferrnce -tt 13 inch.
Tl... i. probably ,! only tpecimen of ;
k fottil raatUtnt ever fuund In New Huj. 1
lartJ. I
.... ,l . j t . , , I
hen that elephant cam tlong, and ,
why h tbauU be ooqading the dentin of
i Moatat IliaUy wud-Ititle, ire quettiom I 1
wHliM-erwben I can. The tlephanta
ran be tpirrd, for til cftiirm, whether in,
or upon lie ground, are Dot worth one
good IKMnMive.
Vauni truly,
P.
MrchkSttiikMf, lVee. ai, I Bib
NliMktk ar DktTai in Uie It at Ptrith
la lUUind danag the year liZl Tlie
faSawin- table u furnitW by Itct. J)r.
Aiken, bat iaet n-t include tH the death
iKKieg tbt foreifapopuUtUHi.
()ir fO yetrt of tgo y,
lb -rB K) and 70 ri
- 70 - 00 a
" rj - so -j
" 50 - 40 1
- 40 - SJ 4
: " vu y
Oo-iO a
10 11
Ubitr
WltaltKa.ofdettiu,
.
' j
W -rn hi Ii raatMtM
fhy, tlH ! asitk ttw b4n(,
TW iux) Ira iiaint lU n f- f
al im4 mH iry . K.)
Tin MTllr, -Till Atitl.
aawtf a al aan 1 aaaatt twata
Tat t-i rai i.
raaaaaa Maaaar titaai tt4 aati
It tat ajaatt tt dot.
Hatt.
TV t tat tataa-t ltd It wttwl
IMtalMt,
ttjtjii-t.1 itttw ai - t m
aa IV. rraaar tt t Maatv,
a natal tkr ttatX O r-attt (
Trt ra.
pa' faarlt r-ttt lW ttf-a,
rata r-at ili t-tavt tat-,
Tr ttatatf.
atiaa.t p, Mr m m,.
laaata tub ttt taa ataMi
"irt-a a
ItaaajM aatatan aat atteltkr jta,
Tn Maa,
Ittab M tM tart rtia tttt aaa 1
Tty tttta.
lH faat ata I fait tad ttth 1
llaaaa Hat- MM a,ai ativ-lutt-i
! ta aal tm tJ al(l
Tit aiala.
rir.it ks.
The Mttt. ljititturT aamened on
WettttMtliy, and tie Seatla ettct-d Out.
I! rvt.ii.wi..r ttu,a iijj...! .n.1 !
Ibe 1 1 oat ebtcliti UtM H. Ird (whig) of
Salem, Speaker.
TV IWotlVro inlhit village it re
nwied la the new brick bbwk at the bead
af WkHiingtan ttrceL It it now auppotrd
by uVta -bo bite mnde a rough calcula
tins, that it It very near the centre of the
-ortd, a'.tooojrh tome (vrople arc nearer to
the otfice than otbert.
(!ti Wimn in llrni.noinx The
tetive tgentt in ittablithing the Hulling
ton (ita -urkt were the gentlemen who
compote thrlnn of Ut'M'tM, CtRTwaioiiT
A' Cii, of 1'iilladrlpliu, I'a. Thete gentle
men organ!? eome nanth ngo, the llur
lingtou (lit light Company, with a capital
lik of j7.'i,(KKI, took thenneltea, or c.
enreil, all Uie Hock, a very small portion of
which U held here, bought land ontheeor
ner of lltnk and Water Street!, erected the
neeetury ttnicturea, have laid between
thro and four unlet uf cast iron pipe
through our ttreet and are now manufna.
turtng gat lor Iheirciittninera. niewhnle !
lilt been clone n.ee May laal, under the
"iiperiiitendsnce of II. (I. I.t iaow, V.n.,
one of the firm aboto mentluned, and tho
very ctpvble and gentlemanly tmnigcr of
their operitiont in tint place. I
The gatomoter of tho llurlingtnn gat
-oika, holda, when full, about forty thou,
taml cubie feet of gaa. The retort house
11 cniittructed for fue benchee, (a bench it 1
a brlek work containing a (urmce nnd
three rttortt) and to nrrangedtli.it it ca-
mcitv can be doubled with mull increaae I
I of ejpenae. It it of brlek with tn iron '
framed roof, coverctl it la tlate. The oth
er buildmgt, of which there are two, aro
tlao of brick, with oniiuientcd cornicer,
and prenrnt a very licit and taitcful ap.
penrniicc.
The gem-ral gool tatte nnd thoroiighnets
with which all the work hut been done de
tenet notice, aa well the energy with
which .Mr. Ludlow hat, in tpite of unsinl
hindrance, punhed tho work to itt comple
tion. "fii'y I'm I'rtst.
Finr. Between four nnd live o'clock
yettcrihy morning, n fire broke out in tha
wcttcnJof tho low noihleu wing of tliu
building corner of.Main nn-1 Water ttreetc,
owned by Mr. Ilomco Wheeler, nnd occu-
i!iilai!Utj;j.'o"J,"(h!f'i."J
("irtion, which wat meedilv eontllmetl. Ihn
lire .pread to n tmall buHding ow ned by
-Mr. Ilrew, ami ,r,l n, R ,,,, 1IIlr,p, n,i
to tho mvin brick biiildln-orMr, Wheeler
nrcupieil below by Mr. Simoudn.nnd above!
by the lat I'nclory of MuurH, Wing i.
hinith. IVoin tint the flamca rnread to tho
Unoccupied brick building joining; on to
the but, ami owned by Hon. Timothy Fol
let, which wiih the otheri wna Intallv run.
atimed, liothinj being left at eight o'clock
but a pile oftinoking mint.
Hut lntle proerty wna saved from tho
burning building, and tho total lata it e.
limited nt tome ten thounand dollar. Wo
hear of iimiraricct to the amount of .?7,.'W0.
Mr. Simondi wan fully intured, or nearly
o, on hit property deatroyed, hut utaini
a lota in the ttnpnago of hit huainet under
a prett of order from varioua qtnrtera.
.Mr. Wheeler wat alto, wc understand, in- '
tnred tn nearly tho full value. Mettrt.
Wing ,t Smith had larcer ttock of lasta
011 hand than iitual, and lote tomeljiing 1
over and above their insurance. Mr. I)rew
totea tome in U10 di-atruction of the 1
mall meat market. e have not learned
whether Judge 1'ollott wna intured or not.
Tree I'res of the 2d.
Air. Nicholt hvt iuiendcd the pub.
licatinn of the newtpaper which tho hat
edited, and announced tint ahctliall devote
henelf tn lecture on temperance, woiinn'
righlt, Ac, and that while the thai! not
neglect toim tA ifortmjrf," the will
v.f ....,..1.u.l- ll.., !.- . t 1.. . 1
- i""' i'i iii'-ii ute touit 10 ua
d d alo.-l,rovi.lenco Journal.
-
- ,s YYJ ST"U"-.
T ho ttonn orthe IlOth wat one of unpre-
cedented teverity, erpec'lallv along tho
coatt of Mtiehue( and Maine, and na
the Sound. The pvnera from the lUtt and
Soulh come U Ul filled with accounti of
ditiatert. The name of over $trtnty vet. 1
ael athore. are given in the H-Mton p'tper, 1
which 1 butt portion of tho nuinennu .
wrlt ill along tho coitt. One captain
ttatea that in hit opinion nearly teventy.
, ,1,,.- arrttfiore in inrntiaoic my alone.
' In rnott civ tho crewi and pitienireii
were tiveil, but the Iota of life at well at
1 of property it very Urge.
I It It md that mint than tutntr llrtt
, were tint from two tchooner wrecked in
' the vicinity of Ctpe Iiltnd, New Jertey.
I The barque Kluabeth went aahorc. In the
' night. The captain tuecerded with grett
difficulty in landing with hit wife in the
j morning, but thr fm'iW in kit ami on
um Dram, ami uieir nine cuiiu, winch wat
I..I...I ,.!.. r a .....
ViU H.ce
Point, reporti ting a tch'wner go to plecet
!iJ iavfifnt' The tchooner Miil
hre of her rrcw ami Uie tteamer K
Itrty, bit her mate tlx! itew.rd. Snow
fell in Itmton to Uie depth of nearlv or
''""C '.)"ch -aa blown by the
wind into drift of twrlrnor fifteen feet
rendenng imnr of lb highwtyt impitta
ble. All the Itailnatd out of ILttton had
terrible timet with traint blocltde.1 in the
innw, engine froien, tnl rnttengert de
laved in tome eaiwt for two dtyt.
In Taonton, Mw. two flitle gtrlt were
found Ktlardty inoming, pn-trile ainlho
tnow m lint town, life being nearlr eitinct.
Tbe genlletnin -Ir) dltrnverrd them, cir- 1
ris thrra to a boue in the rwnghborliood, ;
here the proper nw-ana ere employed for ,
UMir reonrry.
The ttfina wt very tevere lhrouliout
the tUttern and Stthetn pr-tiara tf -N'ew
r.ngltnd a 11.I eilended Vcttt far a Ue- I
troil and Cbicagu
CoLtici DiiTtorrn r Kiai. Tlie
Alb K CaBage bnibiing at Albion. Micb, I
-at burnt yntrrdiy mormrj, Uie fue
breaking out hn tb itodenu were it
brealfttt. Mutt af lb property vu tared,
laott f ISiCO; ua intnnncr.
Tb roUan erop of Um Koath Uie pre,
nit Vfir u ctaaiutrd br Ibe Ctitrlettown
KlaiUardla be two tiulliao ind i hvlftf
bllrt.
lltrmont Nctuo 3tcmo. '
.ftrr a ttaart laaaVt Ibe IltdWt y.,it
,'attaWaat rtaar forth la aa ettlarfwd
a-raa, a nk ar- lta, oa -bile frt
aaabrr Ua aataa td Ik tadiatat iVdlt.lrw.
We M Ua .ti for alt aJitii-niltiir.
tad craerdkl colUHoa af banaa ne t. It da.
attrvat taaea ta ttaa af aa ktttaM paHt
- I. tail t Ttia. TW ldt. uf lianata
eTa t'harrk. 1 tVttroattt, 1 ia Ibtt viltaf,
bait) a fcir al tb laltad Stttre, oa Tbart
4tf tWntma tad ereniavg bvat. Tb dt
phy tl trtardM a twy lain, tad UmW
tla rad. la UW i"a. a rasper
aetttai af la lb 1IH aUalt, wbieb wat
pttittfa of by a taiye innabar. 'I "be ns
MdfMt, wittrli -te Itrge, ara, wr baHrta,
ta be ifti d ta Ibe ainltf of t new ar.
ptB far ttbattof wortbrp. l'.tery thing
roaarrud Hb tb alTatr ,! ir very
tdaaitady, tad Umhc baling Um imnage
Inetit af tt, oVtenet maeh credit for the ml.
latrable raianfr in -bwb rb tirtrtgraieMi
-ere made and rrbatjcmt. (Argoa.
Wtini'aTtn Co. Ilionoi Sriiooi.
TIm If'airaaMn Int tli fotlo-inj; ex
tract. Tin H'nfffieWM may tell itt ntadert
that the chief objection to the retnoul of
Norkb I'mver-ity to MoatpeHer, ,
btetuie Im jwopM of thtt villtge took to
Hltle care of the tcltool it alrmdy hid.
The Uobjai or (Jraded School, would be a
great bleating to Mnn!elir. The ll'alth
nan ttyt !
Her. Mr. Ilerrick hat retired from tin
inttllutron, on account of ill health, and hit
been tucceeded by a gentleman from Matt
lehiitett, .Mr. llerry. Mr. Ilerrick re
main at anuatant. Once more we venture
to invito the thought of our town folkt to
thlt venerable inititulioii. No town In
Vermont jtitteiHe ftirer advanUgee for
tchool umJ-r the I'nion Syateui, with
which the (irammar School ought to be
connected ami impruied for ttudeiit of Ihu
liighett clat. Whether our people think
of thi matter or not, wc can nature them
that other ctiplo hnvn their eye and
thought upon the condition of Muntpclicr
in thi Important rerpect.
"Tin: Towm or MiMiin n. Some
year mice, the tho town of Mnntfield,
ehvrtered in 17UI, a nnncxed to Htowe,
Our legislature toward tho end of the
laal tCMIoii, patted 11 bill repealing tho net
ofnnnexation, pruvided tho people of the
two town tote in favor of r teperation.
Should they do to, we shall once more
have n town in our State, which hat not,
nor ha ever had,attore, meeting house,
tavern or public house of nny kind, wheel
wright' thop, hoo thop, blick-siuitli hup,
or carpenter thop. They hart Ind inill
log tchixilhoiite. The population of tint
tliiving townthip it 'J7.'I oul."
Ho say the Iliirlington I'rtt I'rtsi, nnd
Bay truly, hory Luce had much rather
rule in .Mantficld than teno ir. Stowe,
I lo ha bothered tho LcgUlaturo mid the
town of Stowu by hi iinporttinitica for a
divorce from Stowe, that every one concern
ed wa glad to get rid of him.
Tho erection of .Mansfield into n town is
about ns neccstiry ns tho incorioratioii of
a Woodcliuck' hole. And yet the Itcprc.
tentative of the barren hill nnd perpendic
ular ncre of Mansfield will Invo as much
power ill tho legitlnluro as tho Represent"
ntito of any inhabited town in Vermont.
Tho Woodstock Temperance Standard
a) :
"A n. tii- fll" 1" i.Mn lying III Jail In
till llllkgo nw il.. f. J. ?,: ,..
kit, (a ieriod of three month nnd a half,)
na a witness 011 tho part of U10 government
ill n ciiq of llu.'ll. Ho was iinl'orlumto
enough to bo miuimoned to teify before
tho ungntrolo who bound up tlio thief, nnd
being nn iuiiortnit witnem by which to
irova tho offence, wn ordered la find bail
for hi appoirmco at the present term of
tlio County Court a a witnes, agreeably
to a long established law of this State,
Iteing oor nnd a Mranger, ho was uniblo
to procure the reiiired ball, nnd was ac
cordingly committed to jail, to remain in
close confinement threo mortal long months
and a half, simply for being a iciViirjr, dr-s-tituto
of friends or money I Why, w o ak,
havo not these kind and ym)i'Jiiiing
friends uf tho poor drunkard, ill lit twenty
four hour confinement, under tho twenty
tecond lection of the liquor law, in which
lie muclly sleeps off his debauch, raised a
wnrfjru against a ttatutc that authorizes
tho imprisonment for an indefinite period
of time, of tho limn who happen to be a
government witness, with no mean by
which to prtcure a voucher for his timely
apjicareiico nt court ?
(Jetting drunk, and oppcaring in pub.
lie, has been a dangerous business in St.
Albans during tho last ten mouth. It ap.
pear that there were 77 commitment! to
the County Jail in St. Albans, during this
year ending Nov. 30, I AVI, of which ,Ti
were for telling liquor and intoxication and
111 for other oftence.
Imi kovi.ii Cr Ilntki.. Mr. Marcus
P. Norton, of Wet Poultney, Vt hat e
cured a patent for a Ilrnko for llailroad
Car, which will have tendency todiniin
ith the number of accident, and vc U10
machinery of the car. It i Hoconttructed
that all tho Hrakc nrc ajiplied to th
wheel at the nine time throughout tho
entire train. Thit 1 dono by the Engi
neer, or Ihggage-tnatter. In cato of a
collUiun, tho Kngino may bo cj rated
from tho train, thu removing tome thirty
ton of burthen frum tlio train, which rcn
dera tho jiattenger cir moro oaty to bo
uddenly tloppedi if anything I to bo dc
alroyed, it mutt be the Engine. The tame
kind of brake ire on the Engine, but it
cannot be Mopped to quick al the jiataen
ger cam, on tccount of the great weight
which ia in such rapid motion. The can
may be ttojqied in two or three rod. It it,
alto, to constructed, that if an axletreo
breakt it cannot fall, or rue up; it mutt,
Uierefore, keep in it place and the train
upon Uie track. There I no ttraln in the
bctringi, or upon the wheel, no loose
chain to be gathered up before the brake
tro applied, but aru instantly brought to
aet on Uie wheel. If a rubber ahould
break it cannot fall under the wheel and
throw the train from the track, it it tome
tiuvot the cat by Uie onat now in ute.
The brake arv applied to the tide of the
wheels, and being ippliod to all Uie wbet It
at the time tune, reaiovrf all ttriiu upon
different parti of the machinery and throwa
It Un etch part alike. So much friction
biog applied at Uie time time, Uie train
mutt tluji.
1'or further information, tddreai Mr. Nor
ton tt Wtt Poultney, VL, where a modal
cm be eiimintjd. We.torii Vl Journal.
Hat ix I'oi. The tmall pes Itat tp
pekrrt bsalb at Sim e in' VjJUge and Me
laoWa Pktti in Oimet. We are ibferux-l
thtt there are terenl eataa t each of
Uiete vtlliget. There are rnwont lo tp-pra-hend
lit tp(ariuC0 it other place.
iCalcdociin.
illisccllancouo 3lcmo.
Tb Nw lork llarilJ offien 1 re-
trtt :i liar aa aatbMUC cofv of a let
ter -iMesiby PrmVlia I'Mrra. la rarity ta
ta mrtUlUn ta ttletM the Iwfftlo coarrn
Haa af Jil", trtd etpei-iit: lytattitiiy
Mil tb BtaiatUiitiL Tat IWieVta
Jtrt tyr 'll ii larky far the Pre-1.
tteal tbtl tM daeameat it r in utte.
No af tay of Um dtstrtatttlt, Tha of
fer aoaM bn at; tb arbjUnL
llu. A eotaajotwtrj- ttrt
Thtt m 1 taan f ia oar coaatiy -bo kl
way payt let M tpr In adraar. He
baa taerer hid a tek tky ta h lifr-aesr
hid tny earni or tttb-eb -bit potatoet
iwier rwt the -eevtl never ettal.it -bet I
ill fat iMtar kittt bit nam or twain
bit bibtea irrvarerr In Uie mcbl, and bit
wife never teoldt. Itatder, hire you piM
lb printer ia adranetjr'
Popular lctnre during our long
winter are boiiBjf very ctwmwn in thi
Stale, r.rry vtlltfr of fire hundred in
IrtbllinU, or over, tbouW terore tuch lee
tHre. Ill Rutland, llfimmgton. Iliirlinglcm,
V.lttik, UtttlMiom, Muntvelier, and
SL Johntbury. lecturw are being deliv
errsl. The llntthmnn aayt:
MosTrritik I.triaikT iMTittnr.
Soch 1 the title of a new aatorution in
thu village, for the winter campaign, and it
prnmttct to be highly useful. The firt of a
tenet of lecture wat delivered nt Wath
irtgton Hall on 1'rnliy evening last, by Ilev
Mr. Erra llAdiuu, of Ntthua ,N. II. Mr.
Adaiiitliada goinl audience, and hi lecture
(on the moral aiidtorial condition of Prance'
was highly InteretUng.
Kir. On Saturday night tho dwell
ing house on llerlln ttreet.wcuppied by Mr.
Malony and barn, adjacent, with theircon
tent,wcre destroyed by fire. The preinite
were owned by Dr. S. Smith of thit village.
No inturance. lb.
Tin. Sin airi a 11 1 1. The struggle is
over, and A. I.. Page i deputy therifT for
Mnntpeller, notwithstanding ojiKisitiou
from autidiqiior law men. Mb.
The Saratoga Ukig announce that
the Stratoga nnd Sackctt' Harbor Hall
road, hate inido contract as far at Car
thago, and a largo force will probably be
at work on the lino by Feb. Itt, Tho en
gineers nro engaged in surveying tho
lauds received from the State.
Men, and not steeple ought to go to
ward Heaven, as you may infer from
thi extract:
Early nn the morning of the U11U1, U10 spiro
of the 1'imt Dutch Reformed Church nt
Kingston N. V. wns blown down, crushing
in the roof of tho church. Tho Hjuro w as
JIH feet in height and had been built nhoul
a year. No ono .vas injured. t
Saxo is rcrtcil to have "aid in a re
cent lecture, while discoiirseing of tho nr
titic imperfection of moat female )Kcl,
notwithstanding their wealth of l'micy and
sentiment, that "it seems iuipMsiblofor Pe
gasus to trot handsomely under a s'ult
taJilltr A fire occurred on Sunday, In Notro
Dame sb, Montreal, destroying four stores
occupied by Mr. Solomons, Furrier, Mr
Low is, dry goods and other. Loss very
large. Insurance, -i.",()00.
Mr. Forhamniul J. Wesley Jones, pro
prietors of tho gift lotteries have been ar
rested at tho suit of tho (lovcrmir of the
Aim House for the violation of the lottery
law. Perlmm was ordered to irivo hail of
$50,000 and Jones $10,000. It is said
that measures have been taken to arrest
T I.1U- a. it-a .u, r,;vUM of
1).- Inllioo -M,wie lottery. I'viojiii na
sold Kl.000 tickets in his scheme.
A young lady given to tattling, says
she never tells anything; unless to two
classes of people thoso who auk her and
those who don't.
Tho Owen Sound (C. W.) Lnt r says,
tho United Stntcs (iovermnent havo nd.
lertiscd 111 the Montreal papers for recruit
for their nrniy! Quito cool for Uncle
Sam 1
Wi.nii I'i.i Hector Jenning. of
SandnsUey, ()., ha been notified by his
attorney in Iondon, that lie is undisputed
heir to one half of thu Jenning estate In
Iaondon, valued at .ilWOOO.tXHJ.
llitciKi.io Out. A man in Ontario
county, named Adam Datcr, hvaing pub
lished in the .Messenger a caution not to
trust his wife, back down in that paper of
thi week a follow:
"Tho matter i now amicably adjusted,
and 1 regret and reciml all pat grovnnce,
which aro very wrong, as bring against
0110 of tho most prudent, economical, in
duatrious and exemplary women that ever
blessed a man through life."
Tnor, December 211.
A Fire broke out at at 8 o'clock this
morning, destroying Daniel tt Ililchim
extensive furniture establishment, P.I7 Hiv.
cr Street. Is $!),000. Insured if.'i.SOO.
Kobinson AV. Critwold Drug Store adjoin
ing wa much damaged, principally by wa
ter. !h $.ri,000 fully insured. Iludgct
Iluildings adjoining, touth, partially dam
aged. Ixiw cr part of building occupied by
Itockwood of the Alhambrn, lots tmall.
I nsured.
Hcv. Tliomai F. Norri. lilitor ami pro.
prielor nftho Iloston Mire JrouncA, died
at Homerville, recently after an lllnes of
threo monUi. Ho had been connected
with the Oirr llranth for eighteen year,
andva a native of CheUea, Vt.
There i an old lady in Virginia, who
believet it to be a bible doctrine, Uiat for
acven yean before the end of tho world,
110 children are to be born and tluU give
her comfort ; for at every frcth birth the
h"ar of, the nyt to hertelf "Well, the
even year hat not yet begun.
Miin: Law Lraccr. Wc ire in
formed thai fund to the amount of about
half a million of dollar hate been pledged
in Franklin County fur the purpose of tut
Uiningtho law against tho manufacture
and tale of intoxicating liquor. It it a.
to laid that mnaiure are in train for a liin
ilar arrangement in I lauipthire county
In (Ireenftcld, Uie ipcial Uiwn meeting,
on Tuesday, roted unanimously to instruct
Uie telectnien to proaccotn all violation of
U10 liquor law, in behalf of the town.
Springfield (Miss.) Republican.
The fanners In wine of Uie tonthern
couiilut uf Iowa have been obliged to In 10
recourse, to jioiton 'o destroy U10 wild gettq
which hare became dcttructlic to Ute whcit
field
Hon. H. Pbelp hat taken hit teat in
Um U. H. Senate. The President of the
Senate hkI the Kecrtttry ttid Uiey were
not kotborid lo ttnke hi name from Uie
roll. Mr. Sewaid arferw a resolution on
the lid, that Mr. Plittlj be allowed aetU
It wit lihl over.
During Uie year lcV) 1,107 vet tats ir
nrad la the harbor bf New Vork. Of Uie to
'din -ere atttiutbip.
Threwr,K7 deaUi In N. Vork
city in leA'i. Oftb about 1 1,000 were
children.
tiKMiittil lxrr.Kt.lui:rr.
M" '! Ibr-w,.' lUif .rd. I mi.
whothad tw lb- libb Intl . I -ft (n b -r an,
JUa-i ls rtrad ! ark..tf.birt, in tb
Tbttaotrtril lattlMI. S-awib Wa4tr.
, f ijuni-lht ll.tant Mttttaairr Sjr.
1 and il.lkltcli to lb Ammo sit l.ev
Uaxi S,kty. lUrlbtrtl lata"- Aajltiv
Araervein Tracs S.tcity, tnrttrit I
! Iliancb. ta taptwrl c.tftwtaort , C nnett. j
! esil lwenlltlioa Sivtel an! SW t th j
I 0iiCTCtbaail S-acirlr af llvrlr;J,rkf the
Ht-wlay Srbortl Ubrirr ; and Ih- milara
j of her ffttr, tM- jasviag a f-w anull !"
trie, lo Ih Ibtartj of l',wuiMHt'r for
1 INansuit Mitssstata.
A ritntia rbnrrb, aitaW the ebv r f
! Iter. II. W. MnA, hts been nrtnid ia
i Albw'inirifin-. New Met wo. ll ia Ihe Beat
I I'rtattatlaBt rburrb la thtt reaktu. aal eoaw-
mrivrrx with arvrn itvernbiw-.
Aoootdintf In IM llnilad Slat (Vmus,
the It tmxa CiUwltw hn II I'd nbairrKt
in thM Ct-inUy, trtxwsrtvaliliiii: itJI.OOO
liMrrrt ; their 'reUliv ts not mil one
iderwnth th number of chilirV'bisngitij
lo tb Melhivlistt. ts-arreiy nne-aifhth Ibe
number of Iliptlst, and trt on fourth the
number of Ih Prmbyletlins.
TIm St. lii CuiiiUeilaiil Pre-bvlrian
tirt thst tho new Pre-bytentn ehurrh (N.
S. in thtt rily, It aiirtn united by 1 Urge
gilt emit 111 uiKitutl elrciiiitUrK'e tn
re-et to Prbytenn eliiirrlie.
A revival of religion is In pntyretx, in
llrnlgetnn. New Jertey, under the preach
ing of Rev. Dinlel Hiker.
lly iheeaiinn of the Enitsvipvl Church
in th United Slates for laSI, tii pnett cin
be ordtmil who einnit read III" Old Te.
lament in tin Hebrew laiiguige, and the
New Testament III 111" Original (ireek.
About half tin- Orthodox Congregational
churclie 111 MaachuotthivrTciinidd,
nt some periml of their existence, by the
Home Mlssioiiiry S.iciely, III are now de
peiidant ujion It for aid, while I'ZI, onl
brtcing Ifi.OOO nisni'ien, have become to
prosperous through it moans as to bo able
to contribute to it iiiwrt.
There are in Ir-lvnd SI oonvenl, H7
nunneries, and III tit masteries.
During the last tlx years and a livlf.'fj,
00(1 person have left the Ronilth Church
in Ireland, nnd become member in Prot
estant churches, whilo mom than HMHX)
havo been unsettled in their old opinion.
A 'liew Presbyterian Collegu has been
established ill ll'lf.ist, Irelanl, which wa
inaugurated on tho (ith lust., Dr. J, II.
Merlu D'Aublgne, of (Spneva, delivering
tho iuiiiliiiral nddress heforti an immense
concourse of nil denominations, laity, eler
gy and peer of the realm.
The oldest preacher ill thu world is Rev.
Robt. Fletcher, of londoii, who in Febru
ary next will be 107 years old.
Tho year of ltd I will begin and cud on
the Sabhnth, five months 111 the year w ill
contain five Sibbaths each, ami thoro will
ho filly-tlirco Sabbath In tho year.
TIIK ll.iOMK!) AllMI.M'HlTIOV.
The I'lerco Adinluistration came into
power by the aid of tho fag ends of all par
ties. Tarilf Democrats nud Freo Trndo
Deinocrats, Strict Constructionists and Lit
ilnilinariiiis, Oi l Fogies and Voting Amer
ica, Cotton Democrat from Cistlo (iardeii,
Southern Scccssioimt from Missisiqu
and South Carolina, and Northern lliill'aloes
directly from tho Freo Soil platform of
181:?, all contributed to awell tho flood tide,
of triumph 111 tho canvass of lri.VJ. Every
mountain sent its rill, every villey its
stream. Tho North gave up, and 1I10S011U1
held not hack, and lot President Pierco
was homo to tho Cipitol upon the topmost
wavoof tho popular avalanche. No sooner
is ho comfortably seated ill the nxccutivu
chair, than ho resolves to bind together tlio
eitrcmrsnf tho pirty by tho ml uil.aiitilio
chains of nn equil distribution of tho
"spoils," tho only bond, ns ho evidently
thinks, powerful enough to iiuitn them.
Accordingly ho thrown tho "sop" right und
left, with tlio executive ladle, to each ex
treme section, hut never a morsel does hu
givo totlnr' Old (iiiard," supposing them
to ho strongly enough wedded to thu Jurty
to follow without fodder. He goes North,
South, East and West, to pick up his Cab.
inet counsellors Likes a Cass Democrat
- tli-ti ,..i.tiitMiii lat'oiociltl irog
Pennsylvania, a Duller Democrat from
Kentucky, mil n Van Huron Democrat
from Now Vork. 'I'o mix with this motley
group ho fishes up n rank hcnd-repiidialing
Disunionist IVoin Mississippi, nud rakmsout
a renegade Whig from tlio hot-bed of tho
Massichusjtts Coalition no two of his
constitutional ndvisers being nny mora
nlike, ns n conteniiorary ro narks, than a
poa and a pancake. Vet while tho cxecu.
tivo iirarrn Itr lasted, the fat, sleek, well
fed Democratic cxpictanU wcro ncemtom
ed to crowd round tho groat National
I rough nnd clamor in fraternal liiniiony.
And whenUiu corn crib was exhausted,
ond tho iniji all distributed In equal sir.
lions to tho hungry ofeach ection, whoso
appetite had been sharpened by a four
year fast, the President doubtless supposed
ho had completed tho work ofcoivsoli'laUn-'
tho party and that tho great Democratic
raiinly was thoroughly united, melted, fused
nnd welded together fur all tnrw to come.
Unquestionably ho wis greatly astonished
beruro ho had fairly fiunhcd fwdin" tho
hungry, to find that, liku most iMwt of n
atubborn kind, (hy would not draw to.
gcther a whit tho butter for being well fed.
(ireat was his ainiieinent, thcreforu, on
the assembling of C'ongress, to discover
that tho party that elected him was a looso
conglomeraln nggregalion of iliscordiiil
element. Their iU irrels rago ficrrely in
all quarters. Al tlio S011U1, tho Union
Dmnocral and Secessionist aro at oh-ii
war. At tlio North, tho ancient family
feud between U10 Hunkers and lliriibiim
er wa never ao fierce a at thi moment.
In hat, the President and Cabinet nro
wainped in a mire of political perplexities.
I'lrmmit Journal.
PoRTi.tNii. TIid peoploof Portland
aro in high glee. Tho steamer Sarah,
hands, of tho linn established to run bu.
twcctl that nlaen ao.l l'n,.l.,,,l
thvro tome diys ago and hi since left on
her return voyage, tier arrival at Portland
wa greeted by tho ringing of bell, the fir.
ingot' cannon, a display of firework and
other demonstration of joy. For tho win
ter eion the armal will bo monUilyj
but at tho ojaening of U10 mmner toason
moro teamr aro to bo aildod to the line?
Tha opening of the Atlantic and St.
Lxsrenco Railroad to Portland, and the
connection of tho place with England by a
tteamboat lino, hivn had a wonderful clU ct
Usiii tho place, to incrcato ita busines and
iu iiiiportanco geuerallr. The real tttate
or thu city ha been coin need In value mil
lions, of dollar aouio tay 115,000,000.-
Tho travel between the Canada and Eng
land u large, and it will m,inIy p,M
through Portland diimigUic winter month,
or w hilo navigation 1 closed in Uie Kl, Law
rence by ice.
Hi.iuoi.aa, Paoriiicr, It I romarlablo
tint the true port often rite In the rno.
inRuttofhit inspiration, into the prophetic
character alto foretelling W1U1 liiuiuteneat
anil 'precuiou event far in Uie future. Nu-In-rous
instance of lliia kind Invo been
cited from the greater et, ttmie of which
are very itriking. Tint prophs-tic ftcnlty
l all Uie more tingultr, when exhibited in
rilalion to Uiu trftoor and wire mirmtti
event, of which kUUiry can only ijxrak
with dignified couslMcentton.
The amhorot Hudibrat liltle a we
thould hive dreain ll app-tr lo hive
forctasten the extraordinary ttale of thing
in our laat lgitltture. The gn-tler prt
of Uie projiltecy hiving been fulfill.!, Ul
of the CHflusting bne may b aet down aa
certain bf iu tcooiii JuliMmrJ . IUd aiti
consider:
f aa l-a atttat. slats lit. .aa r-a.
Alt tat .mm IWl IW,
I-" U -k Utf t f ttu-U altu,
AM- attsi (aaVktlt,
A w iU,.'. atsktat la at at.
Tlatttla IfHiMftKitti,
IVIttti ttS a.t tasoaa'aia l Halt,
tkttatti -tfW aata.-lli.aa.ata
Tb Hoot of Kept aav uutivoi at
Wiabiogtirti, have kd,.,! ii- reaoluinni
len-bnn iu.- t'.ir.ki (' .t.g-.t uad a
word to the gii.iiit (i it, out.
Th- rt'-'m. Vr- 'ti, tpr.1,,,.
o' Hi tjt s h 't .! Snili an I I'rstaliHV well
ttrt
Wketl tbtl g-asl tssbiavl. lb f ill till Wan
of lrv- m aa, . b.snd 1- frtw, lanar rtwatwry
- tH n-titba. I.. Ib Sl ( iatit laiietn t,
ta the I hiltvl Slala and lo lb- aelfan nf
hoarutaly la tny tnj tli isf lb bimtt at
wfctr atal rii4nr aa ashowa irttkar It aal,
1 In otliitf land, n,r n 4,1 w
1 "nUalf4 f ""- dtt.aktaiotute
l, kiiMtr, rrtably and Vlib-rtil, . , a
qiltsrlKsa T -ant, Ustrvatair afctVnrlr aitj ha-
Crtanee wlJ fc t, til b rvatan tn
-V fi.r toH- ltsttjj,ft,l fCMrta. t,,d,
diapiating oar it. IV, ir-tdiMtittH, angry
"" ts which View Stf 0,0
cat Ibm ar nuwd In fas, ran dij tm
(Hot). I)itiietl of imnmlisus;. (nr
intane. in t-ihyes-t evmtit k. tv(w
frow Imt to tHiie, it mutt be, and 5aHy
fur all - ill it bs - ban that iWiitttun' mn
gti fbrwartl in tacli a miiiner tbit atthe
Cbwsrot e-ieli Maa of It, Ui rogsfrsl
thkll rttthi thit they all krto- 11 sire about
tt than they dM IfrtW, anl Ihvt lhy all
are in-re ennitt tn find out the tight ty,
tMeao thy all w.h te walk in it. ,
lU'l i laiostl Tritiums. The loni.
liHtMir illtpilrlieil by th llrilith (ieyt
arnnieiit to iixamliin tivecMlly the ins nil.
ftctiiml k on I'shiliill.ni in the NeV
Vork t'ryatat 1'altoo, and rewrt carefully
uistn all Um deMsit oonlainml lliereln,
givn a a rrtison why the American tnifi.
ufaeliirtts aro to rapidly brcamilng uerTor
to all other intlani, the Urir edin-atloii
of our artiiam. II 1 report I not vet pub.
Iialiexl ollicially, but he thtt '" ho In
found In America a ilire of iiiteiligencu
among the tiuiiufdcturlng uperalivea, and
a slat of thing In mrhinleal art which
hire csinvitiet-1 that if Engjan I is to hold
her own, if the i not tu I ill hack In the
roar of th race of iittion, her rsiple must
be educated o tn put tlienloll a level with
the moro ediieated artium of th" United
Statin."
Jfiiur. Piir.i.i-t's Si:t. Tho following
Telegraphic despatch i all tlio liiforinatloii
wo have yet n-ceiied iu relation to tho ad
mission oi Judge Phelps, to a mnt in thu
11. S. Senile 1
Wtsiil.iiirni, Dec. Ua Judgo Plielpi,
who w:i appiiuted by (!ov. Fiilrbank, of
Vermont, lo till the vacancy caused by tlio
loath of Senator Uphaiii, look hi sent ill
the Senator to-day. President Atclunson,
in a roiiveisition with .Mr. Phelw, .told
him ho claimed no right, no,' did the Secro.
tary of tho Senate, to mint hi tiamo iu call
nig the yea nnd naj. Mr. Plielja coin.
1111M-1011 read "to serve until the action of
legislature." As the Legislature ha fail
ed to elect n Senator, ho claims tho sent ns)
still hi. This c.ao i tui pthtrit. There
is 110 precedent, nud onu 1 now to bo c
tablish. Tin: Iiio.i Tntiii: a.iii tiii! lUll.w tts.
Tho reduction of tho diitic, between 110
and 10 ier rent., on Iryn liiisirled inlo
France, i exiiecleil to ham an important
bearing 011 railway in U10 course of con
struction 111 this con nl ry. A coiwidcrnblo
increnio in ileminil which this reduction
will occasion, nil 1 keep up tho prico of
iron mil, and, of courte, eiichais;u tho
cost of railway in tliocourHO of construc
tion. It will make not lens Uian $l,(K)0 tn
$2,001) a milo iliirercnco in tho cost of tho
rails nnd chairs nlono to wlnt it would twn
years ngo. So serious an item in the cost
must have a (inportionalc eircct on tho
profits of cheap line, and will, therefore,
require increased energies to lisik out for
cheap construction. The list of net pass
ed during tho last session, which wu hogan
publishing inour la.t, slums that them
will bu isi luck of di'iimuil for rail in this
Country. Iftothi wuadd tho further de
mand for France, now constructing rail
waya oil nu extensive scale, nisi for Aus
tralia nnd America, it leaves very liltlu
probability of iron sinking in prico for aomo
timo to cssne. I lura path's Journal
-i-itiiiuuiar Rort of walking, to-day,"
said Aladdin, ns ho picked Ms way over
Um sidewalks. "Let it it," was Uhj ro
Bpoll.se, Among tho bodies striking, or on Iheevo
orlriking, may ho numbered thu fciiialo
cloak ond irwantlo iniikem. They havit
held a meeting to expn-ss their opposition
to tha American Sowing Machine. 1 and
they call niton nil ss-aiustrmsi engaged ill
stablis uiiciita tu aid I lien, in opposnV it.
11s it is likely to Im introduced 'geiwally
into tho wholesale homes, and lllo rulii of
thousand of females must necessarily cn
aue. A petition is in tho eoiinao of signa
turu from them addressed to tho employer
generally, show ing tho complete articles of
dress requiring excessive iieatne, and
heggliig them earnestly to consider Um ro.
sulls of tliu use of thu iiiachiiio 11 libc-ly
lo drive women tomnru "ignohlo"jiuriuin
for an existence.
M'l... r...-.u 1. .,
. iiv itu-lllisoillillllg lliu OII-
servablo want of euterprisu anting their
lNltmlftti.HI. lltV,, AiIl.i.,w.a.1 uiil. :
, .. ........... ...,,,, ,, viiiHsioer
aele niiidity in population and wealth, du
ring tho last seventy yoars, Upsr Cana.
lliL ill IMIW 11 lM,rillfnll.t., ..-...II ,uu.
. I I i CUIOg I, UUII.
OOOperuoiis. lyiwer Canaila posscase a
noun stum oflafll I.. . : .
numerical strength Increatvd 100 percent.
since IrtH. Upw-r Canada In still ,,iom
rapidly increased, as tho number of inliab.
UanU lltoni, in llsi year inoiitionod, wa
only about l&VKH),thiwgjvin(nii advanco
of LaO nor e.etit. in tl. ..,K... ,.r i 1. .
v"-...j u. um jatt
quarter of a century. Tin f.ct, wo bn.
Iicic, 1 caiiitit bo ispialle.1 In tbg annal or
tho Hnlith colonies. Wu annex figure
With tl.n ..ln.,1 I. "
with tho extent, is.ou atloiL nml r...,.-
clat statislte
atle of llrilith America t Acrca-
,, - """"" m-iiiii tcrea-
1 II ellniil IIIh urjioui - .. . 1 .,
i. r,;. ,j;v' -"jr ""-iu- , popuiaiion,
""uU '",lu W'U' tio.i.
70,'00,000. '
A M11
lloni.i. (-'iiui, Rkliard J Crosby
rently stuck out a ahingle iu Elleii.
In ri-cei
ville, and nniiounctsi himself in tho'.w"-
n'u n
Altornoy and Ooundlnr at lyiw, ami
-.on,, sie in an iciriatlcal Court, who
lias through Dmisj Providence, and tho
'nnivcrsal jmlitcnin of the jsple, obtain
6d a License, Diploma and Klicep-tkin l
advocate tho rtiue of lujured innocenco
in all Jutieos Court throughout Um Realm
would announce lo In friend and tho pub.
he (jencrally, that In) Itu isK-neil an oillco
next disir lo Uio office of Himuel llirlow,
E'.. Ill Kllonviltc, where wio ami tigu
opinions, aa aro opinioii, will be dealt out
with a liberal hand, an) all kit illy, crook,
ed legal quettiom mule plaiuand ttralght,
and tlMight iintlert wsrprd and twitted U
order, acoordjiig U tlio Code,
Sivikj Hi ki, rn Cuturx Vior
tabih PIm Cu-tt vig.tablo . or tu.p.
l-Mitsth,tBpIr,MvefarM n,,, ,ir',t
ttalk ofokr that tliuw a sl, let R all m,
Ui toed; the fint cucumber, aspiath or
lii"loii, save ft ,!. In Uil wty wo may
tuecoad in goUiugmuch (arlb r vgtable
thin by following tho utiul m-ibol of uk.
lfig U rofiitf iatl our garden eropi for
ay-ed. Save II.d arilist and beat of civery.
Uung for teed. Our egg plurt might bo
brosiirht into bmring nmch sooner if wrj
would mi. th firtt a,J. Who nn ,Ulj
II, -ul, all tls Wng jo.r-t daarth of deli
emu twtttU, to ttve ih firtt rotttlnaa cur
or toiUi, lltal i,My tpjssir, fur teas J-tml
ytl,lf we wo-ld bring forward Um wbolo
orop tj or t brass week earlier, It mutt bo
. Ixit It bo a IM-ttled unxltH ,,f 1
(irdM.r Uie ftrtl arsl beat or every Udug
tur toed. (Moil uf Um Huulb.
AkKirator Tut Ctsti.a. Ibattwi,
Jan. I. 'Iti HhtauHtliiu tit unit arnveal it
lltit" U"" I-vcrpitl Dec.
TIm Wtrn ini, Power had fill.
Hal to far ta ltubu t l.i t . Jl . .
I , mttijfFimi
j Puwett U lotke ce, tiJ Uto danger of
- f.- -w-'mt at sun inioona-ta.
' d''' ' biitte bad occur td aiijctj
UaO Utt kCCOUUU,

xml | txt