OCR Interpretation


Puget Sound weekly Argus. [volume] (Port Townsend, W.T. [Wash.]) 1876-1882, May 10, 1878, SUPPLEMENT, Image 9

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022761/1878-05-10/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

I’l'HlCT SUITNI) WEEKLY ARMS Sl’l,’l.’l;li“\lEXT.
Local and News Items
,n <1 \\‘n\‘r l‘u:|\r~ \\' nl3 '|‘l.--
~.\m--li*"|l- Yull‘lg I'lvilx N In! May 114~
l‘1‘i'lll'"'l“l\l"l. ll i~ luhll-hwl u 'l'upvkn.
|\;n.~:|-. li)‘ -' K. ”Who“. :1! 7:” w-nh lu-l
WW I! i- In 101 u-Mul. I'llll'llrlmilI; mul
'er [um-“ml rlvvulillg in ul::l|':n"vr. Ii
.mmixh N'lmui I'l:l_\'~'. l'rn'lur 'Snmuw. :l
I'm-J Huh-v. anuml “Hwy. .\nvmlnn~~.
[Hm-um .‘l(Hn-~. :IIMI ix lid: il. ~l|u|l :Irli
cw I'o\'|'l‘i|.:: :l \\i:|-- I‘.ll||_"«- nl‘ lup‘uu.
l'r'u'lu'h hum (thin to (‘Lifinruizl lulw
.miwrwull} gin-H it llu-ir :llnpruml :uul
allmvl‘fi‘l.
-- --—-—-»-o¢---—————‘
I'SIJ-ZN Illt- ("lumlirllm l'm‘ni‘ll tho
--m-mllm“ llu-y will gvt nu mnru mail
hum this .~i(lu- :ll'u-r llu- l~'t ”1' July,
lliKlu-rln l!"- l'. 5. (in-\t-I'lnm'nt lms [mid
J“ lln' “NI"IN‘ M ”H- wl'vivv from llw
Sulml. Nud‘ it rl'llluw to II'A'V any of ii.
l'llTlll'Hill'v making a: “(lawn In wrmv
Hu- Ilt".'(‘~Hl|‘_\' :Immmriuljuu ul'l‘umk Mr :I
lii—\u-rkly mwviw from l'urt 'l'm-.'n~t-In|.
:uul Hwy “H |vi'uh;l|vly Imm: nlu-m~-'I'IH.
_ m“... ..N ,_
{\‘l'l'H'li|~L~P~>illllhl III'(‘1||I1")'('III||‘
Ini~~i~lwr~ :m Ullll'l' \\‘:|~' lul~~ml [u notify
'qu m-wq :lIII'|~ in (hv umuly (In! :.1 nu
:ul'yourml mvrlingnl‘ lhr hmml. on Mun
.l L" nrxt. lriul~ wil. lr- row-ivml [or all put»-
lir priming. l'ul' llu- h-rm «II "no yrur.
’l'lwuhjwt i 4 m mmlun'm with :m m 1 0!
I'm l.vgi~':uurv [nu-wt} :lml :Ipprm‘ml ,\'u\',
11. I‘TIL :lml c-nlill: ‘I "All m-t n-gulul
ing‘ xlw pulliiruliun nl l"_‘_"|l laoliuu,"
Illitiumlsn Hm rllicivm-y nl' Iln- In:
\ln-lirk. mlu-Iliwd luy u~ lu-Ihy. u'o- lum
“HIM“: In my that L Iml :Ilrrmly \W'l
kxmwn hy I»:|l'll('~' cm the Smxml film lum
mwiug to tln. Slw i~' lumw-H'ul unnngh 11-
«lnnuy kimlul towing. and Ilmll'r ~lu'h
m:l|l:|;{rllll'lll :|- uill in-uu- IIM- la‘ulnl'nl
pvl'l'nrlnin'; ul' all labor rnnllrn-to-II l-n‘.
“llil'h i-nll lhut lln- mnel [ulllinLll‘ mu (I
.\ \lim’ [Hmhilul luttrr ll'nlll er l.i/
/.'lv li. (:1 r. lluuuri)’ ul‘ Lug-w. lizmd
“Ell .‘II prvwnl ul ll:l\\llml'm-. lama. lnrihf:~
m nvw~ nl xlw -:u!‘v :n‘rh‘ul nl' hn'lwifdml
I. wily :u l‘ll'il‘ Iln-dinulion. .\ wumuuai
nllinll :Ilm. fur Whit-h “1-, Imu- nut runm
in [hi-4 i<-lu~ wiil unTml :1 pl: umm l-vm-ul
Inlll'il'lulm
, < 0.. -----—--—»-
(31 l'.l‘.\'~‘ l:u:ruh,\\‘.—'l‘lm St-nllfu I'illv
h :1111 Inm- :u'vuplml llu- Viulmiu. n-lulih-nuv
l'urllu- '.’|ll| ul' .‘l:|)’——1li~lilllt‘l' m ho 2:00.
1:1”! and All!) ynnls. will: hm ~ightin:
4...“- linr van-h rungv. 'l'lw szlltlv lul-v
lulil (mun Inn‘n- .llmm-N-plwl our rlml'vugu
:nl‘ n gum:- In ln- p'aywl :Il “tn-mm llilE.—-
Virlnrin "('nloui-l,”
.. . -..» . -.
'l'lu- -' I’m, nt' la-t Saturday .~-‘l.\"' that
[Eu- mo!“ 4:! mum-y “'rungly given ulll h)
"Hagan nl'lhl' PUNIJIIH H. (llull'it-s ”ole
n l'c'u' \\'|'ll\'" :ngn «am now In- he how-Hy
:m'ulluh'll l'or. Mr. h‘u'huH'r gut. :l-’ lu
~\' 0 v. ||i~' nu'n «wk ut' mom 3'. “hilv lhzu
m u of Jun- Sllvpml :unl llmt. ul :\ Yum
hill mun \wrc- rxrlmngml.
“'ls um lllt‘aw'll In mm: ”11- n-lurn of
WNW anr)’ linlllwlnihl. \\lm lur -ulln'
tnn' [-:ut 1m luw'll :lllt'HlHwJ; ~(‘IIIml in
(":nm'nmin. :mul glml In ~m- lmw ml:- 3 mung
l' in ml Im: «Invdupml in mind and hme
in all lhu-v gmul qmiil Us llmL mnku 1111
lrw- um: and r. :11 gvmlvmrlu. .
.m‘lil'll Wain-rs who \\:l- rmnluilh-«l l 0
”1- llmlmul fur Ilw lu-nm- l'mm tlui~
Humly. climl :u that imlinuiuu April 22'.
IsTS. Ih'vl-n-‘u' ('illllt' In'ru :Hmllt :I. _\'(':ll‘
am; on lln: hurl. \utim-11. l'mm San Fran
c~i~m. (‘:u.. ulwrv it ii lu-lit-vml In: In.“ .‘I
mmilv.
“Amman-Hark I’m-Hm. {mm Smutlu.
animal :It n'nll l"r.'lm'i~mmn Iln- 1~1. Sunn
‘lm' hark \‘llh-lu- :uul lmrlu'mim- W. ll
(hr n-y ~IIiIWI tur l’urt .‘luulimu. brig “Wl
unu l'ul' I'Ul'l Din-"wry. wlmnm-r A. I’,
Jordan l'ur 'l'ummn. and ~l'lumlwl~ Ifumm
ITIH-I'uml [\"ln'u- Sin-\‘NH for ( mu lily.
.\l.\m'l| .\l.\l:l\l-Z 1.n,~~|-:~'.-—'l‘ln- llllmlwr
ul‘ Has-"old 'muxnl to :lll'| l'mm l'uiiml
hum-a Imt nr mi~'~in;: timing (In: nmnlll
ul' ll':|l‘('||. ii 1". and llm :lggl‘rngl' vnllu
"rtlli' mm", imh-lA-nllunl ul' I':ll'gua:.. N.-
UiH'lN). ()l' ”10- "how. 3‘ .‘ll'l.’ "living; :IH
t w HIIIN" \H-ru lulu] Inc-w.
.“Jltlnllzll. -()u that fill iIM. by .luclgv
knlm. nl' l'uul 'l‘u\\'||~'n-m|. at ”w lmlm: n 1
Hu- brill-"i INIH'IIIP‘. .\lr. (it-mgr .“_\'l'lii ll
,\li~~ Sush- I-1.. daughter ul' .\lr. J:I~. Kry
llu-~'. 0! Port hi-cnvm'y. all of .h'flivlwun
('nunly,
“It. (I. M. .\l£|l'~h:l| has Imm nmmmml
mlminiflmlm of the (Male 0! Jae“. [firm-y.
mn'r 'l‘nxvxsrzxn. “axsmxu'mx 'Hcmu'rnmx MAY 10. .473.
CAP'URE 0F FULIER AND ALBRI3HT.
n uur I'l'mi III' or M ; nu.
Slu'lill' )Ill'q-r rvlumwl nu .‘lull'i-y uni
~t'-:l'nvr .\'mlh I'm Mir “ill: I'm» at Hm l"-‘
Illlinilg llm-o- lui-unvri. \Hmw 1-r:l|u
Irmu .h Il'vrmu ('uuul ' jail \w- :mlmlll.u' I
mm“ \H'vln him-v. 9| :11l lhmv llml «~-
ruln'wl. Simon “lune rvumim :|L mgr.
l'lu- huliun um mmmul at (‘him
,u-nm. fl~ \w illllullllu‘t‘ll NH “ml“. 'l‘lu
|\\'n pliwlu'N IHII' NIH-rill brought \H-Ir
l"u.ivr.nn| Adwiglll. ll wrms llml wln'n
in rmnlmn)‘ (In-y h-l'l lleuil “illl Nun-n.
tlll'y -lul:- u lm:.L :IL llu- Imul ul Ihi< l.:|‘\
and um! Ilium-Hy upllue Huuul. limJy
C:llu|ih_*_':ll :1 lmiul lwlwwn Ul'l 'l‘mmnn
:Ilnl l'uim llrlinm-u. lln-I'u Allnriglnt Ile
ill", ullu-r {\mmul rmmmm'ml u m.u.uu|-
iug t-xphliliun on l|i~' u\\|l hunk. Hr
hmkv mm ”In l.:|lw View [walullim' :H tl
[ring mupmrul by llw pmtlnzhlt-I', um
wlgmi In Sh-ilnrmnll jail.
Hullun uml l’nlivl' kl‘l‘l on Him-5,! Hu
ruilrmul. [wk :1 umm- m l’umloml-_\‘~
':mtlin;.{;uul Went dun“ llue ('n umhiu In
.\~Im"la. llvmllw)’ “ru- m‘vn in:l<:nlmm
hy Mr. Hulwn :I I'vvnmr u-«i‘lvnl nt
[hi‘lnlmwu mull 111- infiu‘miln; lhn' [-ul‘m'.
llw)’ lvlvgrnlllml for :l tl! 5n i] ri-m. “hivl:
\\':x~' [lrumpt y Inn-mnuiml. living >f|li~lit||
(In! llu-y \w-rn- nt‘lm (h - !-i;;tnl mun. llu
ullim-r-ut .\~luri:l gut Mr. link. r In -_n
\\ ilh tin-m In Iminl um lhvir om n In Ilu-m.
lhlu-r pawwl hy Hn- hlhmll “hit-II [ln-y
I'l'n lllll‘llll‘ll :Iml wring Fulu-r. puinml him
out lntlw ”Ilia-H. .\\|xn :H um» um m 1!
him. \VII'I'H thu-y \n-lv HlZlLi‘lgllh :n‘
rm" SIIHHII “lm \\:l~' walnl m-un'r llw
.lu uw-l lln- ‘zllmm. hm h'uhlvn from \‘ivn
lwlnirul thwluur. ~l:lzlml nut and jllmlml
nil'llu- \\‘||:l|'l'uuln llu- lunu'h and I! bring
liuu' “uh-rand Inlv 'm (lu- l'\'1‘llill:1'. Ins mun
l|.i ! l.im-vll'rliw.u|H_\' in ”I" labyrinth u!
l[film-m “Mr“ Inn 1‘ .\~lmi;| i< luxi‘t.
1 Hllll'lll IIAI‘ ~im'r lm'll u'l-l' ml llw \\':l~|l
jinnuu 'l‘rrl'ilnry ~itlu nl' lln- (‘ viumh'm
fr'm-I :Iml hi- mpnm- i~ mmiulx-ml rvrmin,
{ .N'po-viul School liq-Minx.
‘ 'l’hvanru-rlorMll‘ Nil-ml Mflrir! NO. 1..
iJa-H'vrmn (mint). lwhl .u ~|:H‘i.ll nu-rling
Von lhv SIII in-t.. lur lln- |l|ll'|llb:al‘ 0! www
:inillg inln lln- mmphinl mm by W. 11.
H. [warm-11. I’m... :Iguin-l .\li~~ ,‘h-(‘un
[.lqu [av win-l lruulnwul In M 4 um Alphnn
{~n. ..U‘n-I'nn t-xnminrl'iun 01' [hr mw :Hul
'IIIII-(lt‘liht'l‘flliflll lml. it was Imnninwl~|_\'
ll'wnlwll by llw lunlrll Khnl lln- :n-limn nl'
‘Hu- h-m'lu-r- in llui~' mum-r In: and [ln-y
Luv 'lt'l't"!_\' ~u~t:liuwl.
' lhianl-JI. 'l'hnl :n'lm' rurh‘iJrHr’g Ilw
‘lllilllt'l'ill :IH il~lnllrhlfl~y \wl'uly lwlimn'
lhzll llw luu't inn-um! nl' unr pulniir ~\'||tvl|’
lth-mrm'h Hm llm min-maid .\lHm:~n
ILvm-m-ul Inn and In- i< lu-nl-g» rxyu-IHI
ilhun llu' winmi I'u' HIV nun liu-L‘.‘ of [ln
.pn-~ul|l h'l'm.
A 4-.., . - M w
‘ \“l.ilt'l\lll)'\'il'||f_'l‘-HH',l'l'l‘l‘ill!”l -In iln'i
‘Htion In :Hu'vnl u l‘nhi‘w :nnl l'umml rvu'p
glinln lnh-uivwll in .‘u'ulllt'. nu lev it'll]
|ill~l.. in lmlmr M lhv 2-3”. :nmi\'n~r~:u)’ ul'
:lnv \\‘mltli|l;; 0| HM’. I. [HUI-II :llul \\ iw Hf
lllll' .\I. E. (’lulrrll. in that vily. I
j .\ l-‘liw of ”It t-mvrpridug Se-utt'c-irw;
‘zm- mailing; 111-'mwhw ul' Hm svnivm “1i
llu-.\lA-11-.-|.~:ln:ulw-ulhingumlinm. NH-j
licm ul'zln-in-I.liln~ Illmu Iqu {ANN \\'il- ln-l‘
1i” nruh'l' nvxt inlm, I
‘ ~ -———-~‘. on- ~-~-- ' I
‘ l'pum'. mln lllh city. nu ”In 1!!» NHL. tn}
‘llh' \\i|u' ul' 1'). 11. lli4".mnu. :ltl:lll_;|lh'l'.;
ylhnmuwnys thu Iww cmnvr \u-ighul l'Jl
Hm, Inn um (IUIIM, it. I
~ -.., ..-..- ‘
()l'u n-zulvr: “ill ploum- :u-m-p: :In mun
"’i-"b' fur “IL' rlu'mmhnn 111 of :ulwzliuu:
Inn-nu mum n-mling spun- um “wk. l
«awn—u
l‘U'l‘. llmll'y I'l. “mgm. ul' Illll‘ tmvn.‘
[m- IIH'II :Immimul glumlivn nl‘ llur [WP-J
sun :Iml v-lun-nl Mary I“. llunl. ’
—— -» - ......~_-...~_ 3
'I‘Hl-Z u'll l'illm'll pruiwrrv in Sc-zmh
lmrnml-lmvn MI 'l‘mnman night LN. Tinn‘
ligh: “31‘ «1-1: I'rulu m.- pu’ml. l
..n, - -.- --A———~r
'l‘lll-. " linlrrpriw“ .‘l‘ll‘lu'l um h- :l-[ nl‘
uli~plnyhxfi lln- lIIIO‘~K ”mum In'n “..l‘
vw'l' brought In mu 1:.
’l‘Ill~: qulliul n- um mnlwry Irah‘ «mm-ml.
ml “pm-utimw fur tln- Inn-win, «him In in;
out nl'wumn.
- _ .-——q.a——....._ ~ ..
Mu. “C. I". lu:\\'i~h'n 1..1~' lu-m :qnlmilxlm
:Id:llilli~'ll'rltm' 0!" III" 13-min ni' Hirlmlt':
Frill». clm val-Ml.
« 0.. ~————_.
'l'lllitl‘ull-‘it 0| .\lvl'otul'_\' \\:l~ \‘i-iln- in
lhht'i'y on Monday ltl~l from 7 ;\. IL. 111
'1 l'. )l.
--—-——~—-—~ -.—« v»
“must—ln Ihlm‘ily. m the wilt. ul‘ m...
lh-lhu-H'n'.'~. u (luughh-r. -
_.,._.__.__..-._.__.._ .
l‘lll. Slmiu' lw gun-e m “'ou Wulh.
Wiiw
. Telegraphic Summary.
. WW. . .
} l.u\ln)\'. .“IH' 7.» I'll" m'IIInI~~Ium-I~
w-l'tln- ~|nu|lpnx :I~_\‘ ums la'pnll lll'lt Hui-
Il!.~v:|~(' i< vp‘nlvun- lu-w .‘L‘ mum: :I‘ it
\LI‘ :| wan :lgu. 'lwru- bring him m-qm'.
l'ln- «lurk pmlih-rkimn :uv Ilglil‘!‘l}' in
‘lzu‘nr ul‘ luau-v.
i .\'l~lW \‘mx May 7.—.\ tli~|uuh~h I'rmn
'lelnm NUS :1 lu~i~ ul :Irmngc-nn-m
i\\lli|'ll”I"|I(|\\'I‘|'~l|l'~il’1‘tlll)“|l)l|lillll”lt‘
‘rmr luuln-m "gm-«l upon. 'l‘ln-urrJIIK‘“
hm‘lll i« in ”w Ili\'i-'imn-‘. 'l‘lw lir~l (“Vi--
iinh lu'npmm (In! lln' [Wu rvginlh H! “II!-
iguiu mull nl‘ the 13'! Luna slmJ ln- run-
H't'ah'd In ”IN-in and that ”10' s‘nullu-I'n pur
‘Liun ~|mll “mm“ In El grmt vxlonl unnh-l'
'tlm :mlhmlly of Ilu- .~ull:m. 'l'lu- «mud
3l|i\'i~inu “‘3:th mluly to .\~'i:lli\' HHHlH'll
‘~‘:l!'ltll|.\\hi\‘l| it i~ pwlm-ml slmll In.- ru
‘tluml m :1 minimum.
7 9‘39"?“ WV “v—n.
i CORONER’S VERDICT.
, __
’ u t
. “'l'.tlwlln(|vl‘<i2_‘uml Jury. «My Impnn
‘lH'Ylwl. :HM Hum» [u in [mm mm flu
‘l‘JlH‘ ul'lln' (11ml: Mr William \\ llll“. :IHM‘
liuqu-rliug Hm lvml)’ Hf tln- (li~('al:c~'m| :uul
iII--:uiw_: HlC!‘\i‘!t'iH'U :ululllcwl, ll(H.‘l’l'Hl_\' ah
.lnHl-“x: ~
‘ Th I! lhv n'mu- nl'llm llq'l't‘llHl'll \\':l~‘ \\ II
;lium Whilv. lnlrly outplayed on the 4mm
Wu: I! :llu-ly.
. 'Hm: h“ nlnw In IN" 111-:IIII 1H I’m-l
‘l.4>\\|l-I'lll’.\‘.’l‘.lH| Hu- nlghr ul .\pll|
‘Chl. INN. by :m-hlwnlrul drumming. Inu'mg
‘l'ul ‘ n I'l-um tlu- gang-way plank in gum:
l'mm [Tuiun \\ hull nu lmunl mid slmmrr.
11. 1.. 'l‘llHMlh‘. l~‘urum:m
.I_4;. (‘LINHICIL
.l. S. \\‘\'(7l\'()l“l“.
‘ n. s. llnxn‘).
‘ ’ .l. (‘. .\l'l’l.l'2'|'().\.
‘ l). W. SMITH.
‘ Unfiwl .‘X-l)’ “11. [‘7s.
" JAMES l).\L(§.\l{lL\().
3 (women
_. ‘ _._,,.. _,4-,___ _ ~ ..__
' Tun “ 'l'cilnlm-” sens how Scuttle
will lm iunm-nm-Iy lwxwfittcd, (:mu
mt-H-iuilv in lln- “vent 01' u. war bu
1m- ‘ll 1‘1.l:_1'iilllll and Russia.
. -..._v. -.. -..._-___.~,-..
, Jun.\ Mnxrim-Iv, (11. Nuw Ym'k,
Ill'E/A‘ hyhtvr. gambler, antit-inn uml
c'nlugl't'~sillilxl, died at Suralugu UII
Kl“: lr‘l.
..-—m--.mm W
LOCAL NOTICES.
f. ._".\'h-m~¢'n[-ir \‘in'u'e ()f :1” important
wink nl' l'uuvl \‘uuunl :lml Unlillu'uizl. fur
- <Zlh‘l”J.l~.-’lH||'sl_
Hutu ‘V-uvrmnn & Kali. fur the but
£'.|l'|sl‘l-. :Il |'--.l~un‘|hh- priws.
: > "Hm m Jae. Jun”; l'urull kinds 01
mil: "mm 1' ‘lan llnuw.
1 L;;' l 3 :mk «hm-(la Inm-tgngm. Mlle ul'
~.‘l!u~. t'h‘. lul‘ ~.l’|r:ll‘ Jns. -lmm-‘,’ ('(H‘Ht‘l‘
‘vlMum huuw lmiiuling.
RELIGIOUS NOTICES.
‘ M-H ix'l~ will hl- h"[il in 5!. Paul's (‘hnrt'll (m
‘xn‘lu n--\lnt HA. \I. :ml 7 l’. \l. Sumhu'
w haul :11 2 I'. \l. l'lwninzz l|l':|)n'l‘1|ll “Kuhn-v
I|.u\. :zl .‘n‘vim-k. l.'!:nn' on Fri '2l_‘. nml'nillL'.
.11 I‘l. 'I‘H - In hm n ill yum-I :u muul nu 'l‘hms
‘ ‘|:|,\'v\c-nin'_' :n 7 0" Inn-I‘. '.ll lln- Hui 'mm- 01'
III" lih'lui‘.
‘ 'l'hwn- \\ 'Il 3w m-vuvhin: in ”w .\1.1<2.1-hurrh
on mm 'uy III‘U. lnm‘uiu‘: :In I ('\'0‘Ilill:!. by
,‘lb-v. Juh'. l’lll'vbllx lln- p'wmr. mm |:|_\‘ ~'\ llnul
:11 ~':" I’. \l. l'l'il)l'| nun-nu; nu 'l'm-wlu)
v.4“1.u.;~
D
Farm for Sale. ,
l-UR SALIZ \‘l'IHY ('HI‘IAI’ 4mm- ul‘
'hu- In «I [lmm in 5:1“ Ju m mumy. Fm
11-Il'l'll'ulflr‘”1‘1”."'0 J. L. Sill-ZINE“. '
[WIN Lulu-I. Hand. W. 'l‘. f
BRIGCS 6L FIELDS.
[Mir/unus- A“ Par/cows. '
"AH'I'H l'l..\li
.I.".‘\'l"l'|‘.\'l‘lu\ l'\||l ’IU NIIII'I’I‘JK‘ ..f-i')
“Mo-r Pal, Purl ‘lcnulseml. .
New Shoe Store.
\V .\l. \' l‘l'l‘T I". H, ‘
Fashiamhle Best and 81100 Maxm‘.
\llki'l I~ nl Hw"m:!'l|l_'.' “ml |'l|~lum “m'k‘
‘lnm' In In h'l'un "hul‘l unlit --. '.".'
\\‘ \'l'l‘Ll€ “IX - - I’HH'l‘ ’l'l>\\'.\\l‘.,\l‘.
Upland Nursery.
FRUIT 'I‘IHCE‘IS. -'
At Reduced Rates-
I. HIM“. S’l'Ui‘K.
l-‘IN l'? QI'AIJ’I'Y. |
Hum-1 Lh'r HH-TH.’
('(H'I‘UNInbIHII'IH'U Hulk-lied.
l:1-. .lnnv“ i< my :Ij.:--nl. :ut l‘uri 'l'nwmc-ml.
‘ .IN(). .\l. H\\'\.\’. l
‘ Jin'im U J'lnpirl. \\ .'l'. l
’ t"c 8‘! |
l
“)0“ k L, “N
STO R E
O
MEN‘S, 151 )Yb"
l..\l)ll'l>", .‘IISSI‘IS.
AX!) (‘HILDIH‘IN‘S
Boots w Shoes
(H‘ Um wry hut qumlimw and n! thu
l.:m-~L ":Ilh'rn".
¢:.-||t‘<-:fil_l_.:nliv<‘
Arctic Over-5311009.
‘ (i4-Int'~.l,:uliv<'.SUN-«lnd('!li!ll|'v|l'~'
Ilub‘bcr Over-Shoes
.'|‘|ui‘i~‘l'u- Largest and Best
5.4 m“ ‘I Nun-k H! “mm mm hlrw on I'll
:v: Sound. 1' unlnri~illg
'mem-z Axn SHIN IMHstNu,
M \ ~u.\~ ( 'u.\LLI-:xulc ”LAI‘KINH.
FRANK Milli-ili‘a‘ Wynn:
l'muw “LAI'KINH.
M.\(‘lll.\'l-l SILK .\.\'D N I'} H “LES.
Shoo Findings.
(if [lvory I)I‘~('l'l])ll(lllo
Rigging & Harness Leather.
(“3. \(L‘
‘ .\ mmplvh- :l~'~ul'flnt'l|flhf
Mlscellaneous Stock!
. Custom Work 1
.\ml vairing I‘XN‘IIINI :I~' [mm], and 5:1!»
isl'uvlinn :Ilnrnnln-ml.
3:" .\ I'uir ~|mru of lhv [mlrumlgc ol the
p:|hlit'i~‘ ~‘nlil'le.
w 3 l Irm- .‘l Hrmlt IH'ZVEIH'INCI‘I I'm
-I'.\.\il “II‘HIHH'I'M I
John Fitzpatmck. i
a W II ‘
. t , ;
1 * ‘ 1 U
I I L -
. Winnie-wilt,- :1111l “Mil“ llHllt‘l' in
Sh 1 D 01131.1(] 120.17 3'
‘ .-\.\lp
a r o c e r ies
ALSO §
(Ir/M's/'Hl'Hl'.s‘/I.l'//2' Liam/x
(Vol/I inc”, ('l'nw/wl'g ‘
um/ (.f/(lxs'l/wrw. ‘
At 1119 very Lowest Rates, for Cash;
‘ Port Townsend. '
- JOHN T. NORRIS,
STOVES, TIN WARE
' Pumps, Iron Pipe, '
' HOUSE-FURNISHING HARDWARE“
TEE} 33.2153 32.11.".'.'.'.T.1'.'..""'°°‘
PEOPLES
‘ A 1 A I IKJC'I‘,
Opposite Washington Hotel
I. Constanta-4n— Hand the
CHOICEST MEATS
: Vogeéé‘blcs.
.\l~u. ('nl'llml “WI and l'wL. Nun‘w
.\|: at". Park mm [tn-Mm. ‘ >.H1~.!;- ~.
i IL-ml (TIIL'PN . 'l'rhw. .\- ..x‘.
}L. SMITH a: r. TERRY
v“..- -\._r-u. ‘ ‘ : "'_‘ mm:
‘ OLY MPIA
1‘ am ...-ll M ;. Imin! ~lm'k ('llllll‘lan. \\ ilh n.
l.l[rli‘|i~‘nul\u| thaw-mum! i-ulmiunwl m lur
m~ll lila‘ i-u-onlunl \\‘;|~hin:lnn 'l‘u-rnllnrv nvl
\.I:I?-I..'I'~II:I‘ wlm'nlnrn m llln-u- lu‘nnrlwunf
.m l) l|~l|,li|\lhlll’~||1“lill.‘I'IIl1‘lllil"lli|‘ll“:h
‘ il-Ivli~<.ln'~'lilwllu' Mum-hmm-111-rnll) [might
in lln- mnnnmn wh-mmol Ill" umnlry.
i ‘l‘llw \hmvl H Ili\'ill«"l lulu llm-o llvnnrt
mwnh‘. \x/..: .‘lil'l'lllll'. Hrnmmnr iIIIII l’l'i-
Ill:|l'_\'.lllli'illlliiizll'l'!‘\|>1'|'lt"lll1l:l“ll'hllll|lo‘
lmw-I m lill' lligluwl zrwlc'. In I'l‘Llllilll‘ol'lll'l'.
ind-in: \\'l‘lll"ll o\:ullin:uinn~4 in lira-vim”
~111 |u-~.un~m-ring 7.} lu'l' u-nl. «II qucsliund
n-ln-rl.
, Course of Study.
| . . .
‘ .~'\(7.\l)l‘..\liU lll'll‘.>\lll‘.\llCN'l‘.
,
‘l-‘Ul‘ll HI: \lll-ZS IGM'II 111-LM‘l'llllNH ()NH
\‘l-2.\1l Hm l'uMl'lJ-L’I‘IUN.
l"ll(.~’l‘ Hun. .~I I um» \‘l-Im.
Luliu Hl'nmnml'. (n) Lullu Urummnl'. (Al
anuml 111-lnl'y. lul't'4'khl'nlllllull'.
l'ilu-Im-Illul'y Algvln‘n. I‘:v-.~m".«l‘numn-nlurluw.
lillu-mriv. .\uv|«-nl llhmry.
lNuHu'ul I’llilnsuphy, Iliull Aim-hm. lAI
ll'h_\'~ml-:\. 111-4 h Al'illmu: ('.(4\l
'IIiJII \l‘Hinm-llv. (11l Hruuwlr)‘. in)
ll'ln ‘-l “I tin-unmihy, I-lenwniury .\.~m-nn'mv
linulhh (lrumuml'. J1‘.11,‘.'.11~1l (immnnu'. (u
i 'l‘llllllh Hun. « l'nl'li'rll \‘L‘Afl.
3l'im-rn‘~' svlm'l‘ m‘ull‘lh llnrm-v's (Mil-s,
l \'ix';_-'il‘.~ .l‘JH‘lll, ;I.i\'_\‘.
‘il'l‘t'ii lin-uvlvrs. ‘llvm'iului.
“\mnhu‘ix 'Sln-nmrnhilin.
inn-mm” llvnllt‘l', ilivl Irvin-Hm(‘ln'lsllun
i'l'rizmmnlvll'y. Wmi 'l‘l-11. (My.
..\l:-n~umlion, survvy- )lnml Svivmm.
.V:|\’i‘_':llillll. ing. I'lllzli'-|l l.ilurnlnrv.
‘l'ullilillllinll V. 53‘ l'll)‘~ll"‘.
-I'uiilil'ul limnnmy, (QI'lIillu),
J’lh‘llli‘ll')‘. l.n;u'.
l'th'l‘l'i~1‘~ilH'l)llllN)~lliH'I :lmi Dvrlnmnllnn
thruuzlmlil 1111-ruuru- In llw liil )‘l-nr. when
Ul‘l:.'ill:ll ”I'lllinllsl. \vrillu-n r-w'n-w“. ulmtrm-l.
0“" w” QUIHFJ).
; (.vIiAMMAR l)l£i‘.~\lll‘.\ll£.\'l‘.
l ’l‘hi~ mn‘u'm'c-H ull llnv- Nill'lil" gum-rally
I muzln in mnunon sulmnli. lu-mm-n thu 'l‘hlrtl
jlln-urlvr. Primary .\l‘illlllll‘lll'. 'l‘hml Urn-£lll
- my! l'Ul‘l'lNllflllllI! sin liw. up In tho llr.~t.
=OIIIII-Awrh-mn' lit-purnm-nl. m whi: II Hum
pupil“un-vxnwu-«l In plum-minim]lun in tho
ilnlluwlnz «lu'lhw. “'illl’ll l-mmilnlv lln hlgll
ml !."l'll|h‘ ul I'll! Hrmumur IH-tmrlnmn.’
i "Illiinll'fi l-luull‘h (lmmumr. ..vuzl'uphy
‘mmnlt-lwl. “'llll Imm-«lrnuin; lrmu mmnm'y
rllll'l ll'h' nl ’l‘urnwlriul tllnlnm‘.
‘ lli~'lnl')' hf lllu l'nin-nl SIuHN. minim-s nl‘
l-2n:.:li~li llielnry. l-‘lllh lh'u'lq-r. l‘. l‘ul'lo_\'.-l
‘lliiml'y. erm-u Slwllinu. l'c-nnmnshl‘v. l’rur
‘llvul Arillmwliv vulnplt'lcil unvl .\l.'mui Arith
'lm'liv.
'-I ‘ V i
l mmmm l)l£P.\lll.\lluNl.
‘_ This “l‘Dlll‘lllli'nf Is tho \mvr nnmtTAN'r.
‘un l \w prnlum- :lmnulhm'nnuli wul'l" in built!
in: lln- ground-“urn mr Illllll'l' t'lill 'mlnn.
‘Hurx-Mvm ol‘inslrm-Iltm u-mhrm-a-s llu: lull‘SL
minus and mm! approved systems 101'
l AWAKENING AND lNh’l‘lll'l'TlNH
tht- yum”: miutl. and 11l ”11- ~mnu- llmv touch
mg it to thm; for inn-ll Aurin'n LY uml‘
’lu-Mnm‘. 'l‘ln- uhwlm'inlu urv Inuglil Imm
l\\'ll~nu'.~t Family unul sl-lmul ('li-u-m unlll Hwy
lvul'n Inn-u Linn-l Iln-n I‘ll“ l‘.i mull-r. m llm
mum linu- l't‘l'l‘iVill'.’ oml ln~4ermlml< in Lun
iL’llllm'. (‘omhiuutumu nl‘ .\umhvrs, ln'uwing.
l'l-nnmnshlp and ngmpll).
‘ I‘AIJ'JNIIAII
Fun Tm: Scuuui. \‘ml: H 77 7s:
[first ln-rm bruins Aug. 27 uni c-nlls Nov. ‘3
Sm’ou'l .. .l Nnv. _‘. '~ Jun. H
v'l‘liirl " " Jun. ll ‘ .\l:II‘ 1":
P'mlrlh “ “ Mm: 2'. " Mu) 3|
i 'l'l'l‘l'lIIN:
i 'l‘uilinn ls I-lunmnl l'mm tin?" of mnmnm- m
‘.j,,‘».‘.',H.-rm.ull'llmlwl lu- Imm in :ulvunw.‘
Nucll-tlm'tinn will in: mmh- c-ru-vpt in mum (It
pi'ulrm-twl illnmN.
.h-uvlumlv Depart. liu' tom: 0! l" \n~vl.‘~'..!lfl {)0
‘Hrumnuu‘ " " " .. o u!)
l'rinmrv “ “ " -i" 00
ilnuin. “I'm-k. lhmk-In-vpin: :11le Norman _
' mlr‘hvxrm...i.l.. 2.10
M. H. ROYAL, l‘rlnvipul.
‘ Seed Potatoes
. up 'l'” H
'EARLY VARIETIES.
'I‘HH I‘NIH‘JHQIHNI‘ID “PHI-IT" TH [_\'.
, l'nrmllwnuhlh-llml ho hn-A I‘N't‘llll)’ im
'ml'h‘ll lmm llu- I‘lnst llu- [7-me in: \‘m'lvliu-n
Mafia-11H":purnlm's, :uul will In- pl'vlmro-«l to
.IHI ”[NIPIN I'nr thum ut the rum»! 8| m-rpmlnd,
fl‘pu-st-puill In uny purt 0f the (UIIIIH'_\'.
SBUBY, ALPHA, Snowflake,
_ Sl‘l'l‘llillHi. 1‘: X 'l‘li.\ EARLY
VERMONT. BIH‘IHUI‘H' I’M)-
LIHU. I‘IIfHEKA. SEN “-
NI'IL Blto \V X ELL.
B.\ R LY U H [4).
Bl' R I! .\ N K
‘ SHEDLINH,
Calcutta seedlings, Peerless,
Monitors.
: z r]"'|'h<-<u putrlmcs um :11‘ ul' my mm
gruu‘iug. frum [ht-51ml I'cuziwd.
.\d'|rv~‘s'
T. B. Jayne,
'Coveiand, Island Co. W T'
CALEB BILL,
' V ' I
Blacksmith, Wheenwrngn'_
LOCK and GUNSMITH.
.\lAl, [\lVl" “I“ >lHI' FNIH'IIY.‘ |'
<>\ 'dlfll.‘ ;\ l‘fflfllkfi Illmh- In ""331“.
All Illllt‘l‘ .llh'mlml In pram: l "\. '
l'orl 'l'u“ IL-u-zul. - - “-’l -

xml | txt