OCR Interpretation


The spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1840-1844, May 06, 1842, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1842-05-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

fixtt 0t tbe
FIICC UOJI 01' IXUUIH V, AN 1 TIIE l'ONVCK 01' TU 11 l'UOi'1.15
VOLUME III.
iN'UMIiEK 105.
WOODSTOCK, VERMONT, FRIDAY, MAY 6, 1842.
ISAar rMiiTnmm.i.
Benlcr ln l.udiea' (ion Nund Mlllncry.wholesaleniid rctoll.
yicaiinj central Strett.)
G. II. MOWER,
Dealcr in Knglisli nnd West Indii Goods,
Crockcry nnd Glass Wure.
Thriedoora west if the I'ait Office, Central Slreet,
o. i siiiinn.
Dealcr in nnijllali, Frrnrh, iiint ilumcitlc.sondaj
Vi. I' Goods, Mcdeines niul llnrd ware ulso, Cnriicllng:
ofcvcry ! t.-.c-r i fi 1 1 on .
Ctnlral Slreet,
J.A.DUNHAR,
Vcakrin Domcstic,and Foreign Dry Goods,
(Hlm strcet,)
RlCr. k lSOARMIAN.
Dealers in English and W. I, Gools, Crockcry,
utass anu tiara irarc,
EI.M STKKKT,
(;ii.ri.i:h iiana.ju.,
Dcnltr in Enslish, Frrneh nnd .tmrrlcim Goods, Crock
trij, (jVmrimi V.hinn ll'jre,
(Klm strcet,)
0. A. RRYAA'T, !s Co.
Dciilcr iil KnjlMiJ'mirh, niul Anicrlrnii Dry (ioaus,
V. I. finndi, and firnrcrlri,
Crockcry, filaat itiul Ilard Wiirc.
Elm Slreet,
GEO. II CIIAPMAjX,
Dealcr in English, Frcnch, Amcrican and
W. . Goodi.
(Opposito Whitnej's, Ccntral strcct,')
WITT & Iir.WITT,
M E II C H A N T T A I I. 0 n 8.
A lnrgc lot nfrcudy made rlnlhlng, rnmtnntlv on liiiml.
(Three doors enil ofthe Post ORct,) t6
CKNTRAI. 8TRF.F.T,
i it. southgati:.
M 13 It 0 II A N T T A I 1. 0 II.
(ONE DOOR WEST 1K TltE POST 0FFICE,)
Crnlriil Klrri't,
AL11ERT KhYG,
deai.eu in w. i. goods, flour, and
orbceries.
(Tu-n doors east of Ihe t'ntt Olkr, Ctnlral slreet,)
GKORGK M1XUSII,
DEALKR IN FLOUR, W. I. GOODS AND GIIO
GERlKS, ((invriiM, BTnr.F.T, nprnHiTi: wiiit.vev'n itnTiti.,)
RUSSELli & CLARK,
V A T O II JI A K K II S S 1) .1 I! W I". 1,1. V, It S-,
OIM'cmrK WIIITMKV'l IIOTKI., t'EVriUI. RTIIKKT,
J. II. MURDOtiK,
WATCUMAKKR AND JEWEI.LEn,
Aho, kccjn oti knml Tnya, Mmlcnl Iintruaicnta und luncy
nrtlclea nfcvcry decrlpllin.
CENRTRAI, STREET,
II. II. BAIIiHY,
mi.VEIl-SMITH AND JEWEM.F.R.
orl'O'ITi: WlllTNRV'l IIOTKI. r.KSTIHI. RTUKET,!
X A T II A X I K r U A X I) A T,r..
ii'.tTciiM.iKnri ,i.vi JLii-Ku.m.
Di'alvr in ClocliH. l.onHni; aln i.ilc, Cutlery nnd, purit
'I'hniiMiinlan Mi'dii'lni'.
Crntral, html nf Klm Strrrt,
rAUUlANKS & l'AUIl'.R,
HADDI.ER8, HAIINEHH AND TIIUNK MAKF.llS
oiiiiuni miMciTUn, ami) I'HOMi'Tl.v attkniikd tu.
(Opiiiiitf imtnty' llnti l, Crntral Stmt,)
WARRI'.N NUTi:,
H A D D J E II 3 1 HAIINK1.S AND THUNK MAKKRS,
KUM STIIKB'I',
(Twodoors north of Ihc Ihtnk,)
E. 'lWVEY
Ilarnoss innkur, niul Carriau triinmer,
llenr af EAmn.' Itnililini!,
1MUI.0 IIATCI1,
MANUKACTUREll (IV TIN, SIIEET IRON AND
COl'I'Elt WARK.
( Onc door catl nf Ihc Courl IIousc,)
eorirr sTHKr.r,
JOILX nijsir,
Dealcr ii Jlld iiiiiiiiil'ictnri r nf, Slowii, Uuppcr, Slirt'l
lrnn niul Tin Wnre.
(f.Yiifm; Strtrt)
11KNRV I1ATCII,
TIN, COI'PER, AND SIIEET IUON WO'.tKER.
Onr ilnor of Uninn ll'ill, Klm Strrrt,
JOIIN II. R0I1Y,
MACHINIHT, AND M A N U FACTURER OK
I.EAI1 l'll'B AND PUMPH; STCIVES
AND KTOVB KUUNITUIli:;
Aho, Khci't Inm and C'opprr Wnru nf cvrry ilecrl'tlon,
OPI'USITKTIIR J 1 1. , ( I..NTIIAI. RTIIKI.T,
ikjot & siioi: stori:.
KOSS ti I1ICKINH0N,
ICtrp rnnitmtly on Afli l (Irntlemtn'tjlnr liooti aml
Jumn; uHo, ttfllt't guitrr bootsuml 4iej.
rilmji Iwci donrt west of llic rniirl llouic,
Spirit ofthe Jse llnlltlinv,
uuuiit nntUKT.
UOOT & SIIOI'. .MANUl'ACTORY,
JOi:i, IIATO.V, Agcnl.
One door cat of t he 1' on l offi c e.
CKNTRAI. HTIll.KT,
11. C. T A I T,
TAILOil.
(Ovcr J. A. Dunliar's ston1. F.lin Strcct,)
M1CI1AUI. AIVKKS,
T A I I. II II.
Ovcr 0. A. Rryanl Co's store,
(l'.iin ntroelO
WllITMIY'.S I10Ti:i
Corner of Elm and Central s Irccls,
HV N. WII ITXKV,
K A (J I. H II O T 13 L,
Y P. (J. AU)K..
cuavEii ur south si uiiken hthrk i.
J01LY WITT,
Valnicr,and dcaler in carriagci of all hinds.
(Ik'nr iiflMiiii'ii llulldln;,)
ni:o. s. day,
OarrtagetfidSleigh m a I: c r,
(Rearof ndton'n Huilding,)
I. M. .V (!. IMSIIKIl.
Hinufdetitrtrnnf, aml tlciltri in caliintl fuiniturt of
tvery aetcripuon. i
Opprwilc llir Jnll, (.Vnlriil Slreet,
JOIIJWY. WHITE,
IIouic P ii i nt c r andChairmake r,.
(Ik'nr of Cdnon'a lliiildln;,)
LIVKRY STAIll.r.,
II Y M II X 0 II U .V 1' A 0 K E II.
C'ourt ttrecl,
DKS. UURXKMi St CASTLE,
PIIYSICIANl AND HUI10EONS.
(Attlielr placci ofretduiire, Klm Klrect.)
I)lt. H. U. 1'A I.MKIl,
(Ofllcc twodooriicii3t oftlic Uiilnrsallsl Chnpcl,)
(TIIBCII STREET,
D. II. KUIHALL,
JHacksmith;
SUCCEDSOR TO LOnr.N.O TRATT.
Ilnrai; and t ilinclns, And ull klnda nfrustnm worV
r arrliiirlninlin nnd repalrlnj ) nUn,crrlaj;o aprinsj ofeT.
ery dcncripilnn made m tlie bcatityln and nlmrteat noticc.
"nciunuTHE toaxEii," llinil tsket.
R. 0'IIARA,
, l II I, A C K M I T II,
toftt and ox thoelnf, carrlate ironinf, and cuttom
xirkof alUinds,donenltkdnrabilit!and deivatch.
'Ojicdour ciut uftli" Jall, Ucndul tfirctt,)
Dlt. KDAVIN IIA.KN.
Office attheresidcnceoRer.J. Ilazen,
ELM STREET.
1)11. TIIOJIAS B.l'OWUUS,
One door north of thc JCpUcopal Church,
(tihurrli Slrrt'lA
CIIAXDhKlt lllliLIXUS,
ATTORNEVS AND COUNCELI.ORS AT I.AW,
(Central Strcct,)
L. A. 9IARSH& UARRUTT,
ATTOHNEVS AND COUNUKM.ORS AT I.AW,
QIRcr orcr (1. II. Moieer's slore, Crntral itreet.
TRACV COXVKUSK.
A ttor n cys and Councel lors at Law
Olllrc ner tlm lliink, l.lin Plreet,
J. SAKUKAXT.
A t t o rnt y and O ou n c e 1 1 o r at Law
(M iln Ktrcet)
WINDriOlt, VT. fC
S'l'OUnilTON k I'KUSON,
A T T O R N E Y 8 A V I. A W,
Chester, VI, SO
II. K. HrnpmiTni, I, II. 1'kiisos.
A. 1'. IIUNTON
ATTORNEV AND COUNCKLI.OR AT LAW.
iir.Tinii., vt.
N. ROMNSON. JR.,
ATTOItMIV ANI ('OU.VuriM.OK AT I.AW.
NORWICH, VT. 86
N. ItKJIIAUDSOX,
Altor ney, and Councc l lor al La w.
CUKSTF.il, vt. eu
J. .a HAWKINS,
A T T O It N K ' A T L A YC,
FKI.LIIVII.I.E, VT.
01
SASiur.i. ii. I'Ricn,
ATTORNEV AND COUNCELI.OR T I.AW,
AVIXDSUK, VT.
Mr 1'. 1.01 leave In refer In
Tlie llnii. Aa Aikkns, Vlmlnr,
llnn. Wm, C. Ilium.nv, Wrhtmliihtrr,
llon. Damei, KEl.i.iKin.lldi'kiiigliani,
llnn. Ait Kkvko, llralllcliiirii',
Jnv. I). Mmm.hv. In.. llrulllilinni'.
Tj-Mr 1'. take llin (iilicu nf Jinlgn Alkeiu. i) y
union iiousi:,
KKPT II A' J. K I-'1SEV.
MONTI'tn.IKll, VT.
8G
DART.HOUTII UOTKL,
nv l'Aitnnit mousi:,
IIANOVKR, N. II.
8G
J013 PRINTING,
IX F.VEliV VARIETV,
X c a 1 1 a n a ?) v o m p 1 1 n Ijjtc ctttrD,
AT TIIE OFFICI! OF T1IF.
Sjjftlt of tljc 5t0t.
(Court Slreet, ticn dnon rvtnt nl thr Courl Ilouie,)
WOODSTOCK, VT.
DAXI E Ii I.AW II E. V y
ONI.Y MANUFAUTU1IEH OF MUDFOKD Ul!M,
SOI.I) iil'whnli'Hali' liy Ueeii SrAi'i.niNn, ftmiun
whUii N Hii "iilr Kliirn in ahna wlilrli II nin lie
linnnlit. I.lkculn idd !' Jh.wnn ,V llu.l,, Nn. II
Central liarf,niid I.. HliiKl.r.w, III Hlale lreet wlili Ii
nre llie nnly ntortHlnWojKm wluw .lleilford Jlmn rnii dc
Imualil. " U3-Cm.
April 20, 1812.
I'EKKIXSVII.r.E ACADEMY.
Tlie Ai'nileinle eiir nf tliln lnslilutlnn U dlvlded Intn
fnnr lerni, tliree nf eleu'ii und nnc cf ten weeU com-
nuiii'ini! n lullnwa i
fil'ltlXriTIJlt.M, Mnrrli, 2d. 11 WT.r.KS.
rtll.MMIllt, " Jiiiie, ll. 10
I'.M.I,. " AiisiikI, .'llnt. 11
wiNTi'.n, 11 Nnv. nim. n
T1MT10N (.'oiiinmii V,ng)Wh lininrlie, (i.1,nn
MlshiT 11 nnd (Jlnnlcnl 81,0
I'renrli Drawlnj nnd l'nintlng S-."n t-nrli rttrn.
Tlie linlllulloii will liu iiiulcr tlie directlnii nl'ln lnrin-
er teiicliern.
A. 1'. RIIAHR. I . , ,
H. A. Illll.l..lll)1j,r""!'',',''
0.1
H. lini,i:Nni(JIIAUI)SiTe.irlier,IVnialcl)epartinent.
nn. a. it. iMi ui.i'S
TOMATO PILLS
ENTJRELY VEGETABLE.
AH A
SUBSTITUTSl FOK OAL03MEL
Aiti;
UNRIVALLED FOR EFFICACY.
Tli iv lnive lieen nliiiiidnnlly iind niieieliill trlidnnd
liavu rii'i lved nnivrriul npprnliiitlnii in tlielitntiiaiil nf
Scrofiiht, Dyspcpiiit,
Jaundice, Rhatmtttism ,
Influenzit, Conghs,
jYerivns IHicttw, Colds.
Rtltou Diseascs, Acid Stomachs,
Costivcncss, Colic,
Heudachc, Catarrh, fyc.
FOR SAIiK UY
.1. nOrlSJr, WoniNlnrk.
t.'iKlilni! A Mcliidi, tlneelieo Vlllngp.
M.H. l'nwlnr, l'rni tnrvllle,
lliHwnrlli V I'lmler. ISnrniird,
TIIO.MSONIAN MEDICINi:.
vum: .ivj Ui.ti)uin:n.m:i) mkmcixk.
AT NVril'l.. KWI)Al.l.'fl .lewclry Rtnre, U kepl a
gnnd iinrtliieiit nf TlluMSDMlN Muuict.M:, emi
kMIiii! nf
llheiimnlin nr Hnt Ilrnpn, llrmvn l.nln lin,
Wine llllter, I'ulvrrlzcil Slippery llim,
ll)ienlery Myrup, Mendnw l'erne Ointmiiit,
Vcjctnlde Jcllj, Ileullns Ailve,
l.liiiainent, KtimnlntiiiK l.liilament,
I'lno l.nliclln, (,'(iiiii(i"IIIimi,
llimjli llahiui, Cnjenne,
Xervluenr Vnlcri.m, Splce lllltern,
Ureen l.nliella, Wnnnn'n I'riend,Ac
All fnr :ili! nt llic It'Ktnn prlren, at
ApnUO, IHIJ K.iril.l.SlKL II.IXI) AUs."
MEDFORD N. E. RUM.
rnillP. SllllSCltllir.ll lutns Incatcd n far frnm Ilmlnii,
JL lln.U ihat kluee llie Uuil Unada rnme Intn netlic In
rnnvinleiiec l er treat tn liia rniinlr) riwtniiu'tn, nnd
llioio wlio wUli tn purrliiwn Jleillord llnm nl hlui, nr ct
tlo llielr ncenunlj tn rrmedv llila Inciiimiilniee lu: liaa
inn.le iirriin;uilC'lit wltli Mr I.tDEUTY llldEl.mv, tokcepa
qllnntlt) nf
MMJFOIll) flf.V, rtlllK SPIRIT, r,0 per ccnt. C1IKII-
HV IIUM JXI) COIIDI.lLl,
rnnitnnttr n handnt lili tnre, Nn. III, Klato fit. antliN
nndnt .MaiinlnsAi llnlNNn. 11 Cenlrnl Wharf, nre llie
nnly plares ulicre Mcdfnrd Itum rnn lie liniilitln lln.lon.
I.lkw le nt 1 1 1 Htnto nlrect may lie liiund n rneral inMirt
nient ol all klndi nfnewii, wnippiiisnlineiind lettrr paper;
nln my llonka arc kept theru an lliat niy cu(omcri may
sptllu t'lielr nei oiuila witliuut Ihe Iruuble cif gnlnj tn Mi d
fnnl nn piirpiMf.
Thnnllul fnr pmt pntrnnnscjic liope liy n wllltu pleiue,
nnd atrlck ntlentlnn tuliuitlncaa tn meet llirtlier pntron.
nse.
N II. AllnriUrnd.lrci'iifdtn',.lcroie,lUSIiitetrict
Dosloii wlll rcceivu lniniediiile nllentlnn.
DANIKI. !..YVnr.XC!5.
Medfnnl, Slasa. Fel. 1, 1312. 'J0-3mn.
'.V3I. BROWN'S 1'ENClTi I'ASTIi,
IH ono mlnute ynn ean prndnco n pnlitli f.ir atipcrlor to
llrltlli I.uater.lt bclns H pnate, la iucil willin'it limk
Ini a ilmt, uliirh In n ereat niijectlnn tnn pnwdcr. I.ook
tn niir A'lnveinnd (Iraiea If ymi itnnld harc tliem neat
nnd liearlnj a llaht liutcr. Trlce, 12 12 eenta n rnll.
Kamlllrl ran lie aupplied nl mn.t nf tlie Drii2llt nnd
flmrrry Htnrca In llnalnn. Dealerarnil lioanppllnl attlie
maniil.ioturer' prlee, nfDann, Kvein A Cn., flilni l'lerre
it C'o.. Wm. ttenrna k Co., Wm U. Ilradfnnl .t t!n.
Porankby J, A.UUNUAR.
Woodatock Vt. 31.
THOMSOXIAX COUGII CAXDV.
JUST arrWed,frnm lloston, nn entlre new nrtlrle, rem
pnunded cipreMlyfor clilldrctl nnd nilulln nlllirteil wllll
lianl cnliln, ron;h. nr prranna nf conanmpttre lnlilti
Fnr nnle nt Ihe .tewelry Stnrr of
April, 29. XXTIIXXIUL It.lXlJ.I
W1M.1AM HUOWN'ri
CO.lIl'OUNI) UONESr.T CAKHY,
TVrnilK.'ATi:!) l'BICEGctii.ra, 19ct, l oi,(, l-3ctn,
1VX lli. A reinedy tluit lins gulnnl u f:v.il repntntlmi
lnr llui rnre of ciinijlis, rnldn, uIiii(iiiik cimph, phlliUic,
nnre tnrnni, nini oji uiM'ascs oi ine inni:a iUnuit m in e
teniMi iisc rnrrleiiriiis th Milcclor Vurnllkia or l'nWir
ienkcrl nnd in ciineiia'iiee nf Ihc etenivo nnle uml
WDinli rliil eillniey Inr enring tlm iil.me eoiiipjalnlii, lins
eanai'ii n niunner in iirnactsis unii unnierunnern tn eniin.
terfelt tlilt valnatile emigli reined). All Iniltntlnn li:i.jnl
lieeu sliiiwn inti witli in y naine nlnmpid ou tlicem.dy, evl
ilently tnileeeivo tlie pnldie. l'ur llio neniilne ynuwlll
eall fnr " Wm. Ilrnwn's llonenei Cnndv. Mediented," nnd
hentliat tlie directlnii h signed liy llie prnprlelnr nnd Ihe
eaiuiy mnnipeu " i. iinmv.N." llie trim nilli le la Inr
muu in iinsinn, iu wnmcsaie rnii reiau, ii) ine Mniiiiinciu
rcr, rnrnernf Wutliiustnii nnd l)llinli..
I'nr nale liy ( J. A. l)IIXIIAlt, Wondntoek, Vt.
NOTIOE TO FAilIIIiIES.
AI.I. I.OVr.Krt OF f!OOI) imMADnrerecninniendedtii
make ,e nf ll'M. IIROIWS l'OUTAlll.i: (,'AKU
Yil.tS'V in it inakes llie lireail imitli lntler lliuli tlii'riiin
iiiiiii innde. Tlie Vi-in-t ix Irrn linm all Impnre lnuiiilii iile
inakes Ihe liread peil'eelly uliilc ni'd llalit la nilapte
for liih'a Ufi and will kn p In all rllniau r. Itiannn in
extciiMW! iim' in llii-luil, und nrilira ari healiiniliK tn he re
eeiveil Irom alliiinrtera. Nn l.elti rcidi lu ela wuntlnsel
ili Miperinril) nver ull nther nrtli'lia uxil lur rUinj limib,
tliuii Ihefullnwlng lerlillrute.
Ilonton, tlaij 20A, 18H,
Tlie iindcraiancd Ii.inIhs niaile ue nf Wm. llruun'ii
l'nrlnliKi Cake Viaat fnr rWns hieud.iu nureplnlnnalliia
new )r puriiliiin nf Viust ia Inr heller llian ini) nlher ai'li
i leveliaie eur iniiilf u-.u nf, and will maku llm hriud
imifli ulillci' nnd Mrv liaht, nnd u liilicve it luliulHe
Iiiiiii ull iuipure In&reilienta,
Mijjniu ii) iue niMry unnhn ni ine ireninni iinuse, nt
villinn, Aiiiirican lluue, and iirarllinrn' Ilntel, ,'d-l nn.
It la nnw In iimi nl iiiihi n llic llntiH In llie fll, niul
nn Imard uf ull llie teauililp hehiuaiiii: tn Mr Ciiiirail'n
line nl nalketa, A nnln is Ju-I neeiMil Irnm Jnliu Auder-
Miii, 1'in.lr) Cimk nn Imnrd ihe aleniihlp llrllluniiiu, ulin
urilea liiul lie hua inuiln ne ol in. Ilroun c n-. I . Inr
uiaklns liread,iliiriugtivo Mijiiiiea ncriwa tlie Atl.iutie, und
ean rei oiiiiiiiiid it na far kiipcrinr tu nuy tlilng tl-e for
rllng hrenil,
The nlinve nrtlrle U nnw for knle lu thc. prniirlctnr, -161
Wnililnutmi elri e, lloston. lletulUdhy
ooiiniiieiv i. j, a. iMUMina.
N. & M. O. H AND AI.I,
HAVIIIllied up thc hnp fnrnierlj ornipied hy Warren
A: Xute, ou Ceiitrul treel,lieie tlie) Intend tohnld
Iheiiihelvi H iu rcndincM to iln ull klnda ol WATCII A.MI
UI.OCK lti:rAll!IM!,Mii,l Jnli work nfevery i!t i-ci ipllcui
tliat ia iloiiiiln Wutcli repalrlnif khoa, Tliey liiiejiiil
retnriieil I'rnin lloalnn ullli un enlire new und fiiklilonaliln
aasnrtiuelit, rnnalatlni! of Cloeka. WulrhcH, Jeuelry, lto-
SiT" heal Ciitlery, aeverul cu.eiml KnlM auud I'orka.Tojb
nl nll MiuH, Vlnllu uml iliifs vioi Kliliia,riarioiuii iieui',
llr llnii a Wure ol tho lieat nialerial unii lnnrt laliloiiubIe
patlerua, CoiiiIm, liell niul lioni i lruelllii! Iluakela, l'er
linnery, Muruaaiir and llear'a Oil, I'inctiold llei.da, Ae. Ae,
All nf wlilrli aru ollmd, ua leiiMiualiUi uaeiiii helomid in
In Ihla vlrlnlly.
.V. II. l'leaierall nnd exniiilne.uud. iinen oiirlionor. Ihc
Tliniilaonliil' liil'dlelueiiliull be kepl nl lia),lldealnd.
A. ff .11. V. U.IM1.1I.I..
Wondatnck.Hept. 20, 1811.
ltllVllllUXI) 1. t'OVKKTrl.
BALM OF LIFE.
1 XUII' and talnnble rimidy fnr Ihi aurr nj Coutuwii
tion, .him, llrouchitt, Cruup, H'litioiiini; l'oiili,ahi
iiltdiHian.i nf tlie I.huk'k and ll'Mplpt) ilttnsiuly
u.fi d undrtrn'mmi ndtd liu llirMidii nl f'tir.iiftu.tii urJiom
tlie. rrci'ipt lian tntit jretltj vindt kittiitn.
I. tHU'Kln'tf CO., I'riijiriilnrn, Jtiburn, X. 1'. d'O.IW
.I , PllEl.l'S IMJ l u, II IIUl.UZ.Il.l. IJUUlilil.il r,
1 12 ir.tTt'.ll STUKET, IIEXi'.HM. .ICf.XTS, .IHE
rilEll.lltUI) TO SUPt'I.Y ALL VIWEIti OX TIIE
riiorniEitmi's- teiims
Tlli; I'HIH'IIIIITOlt ia nnw reeiivlnc, nliiunl dallr,
lealimoui il ol tho liblieal leaptelalilill) iu l.ivor ol hla
iiiiillelue, linm rii)aleiutia, Clergiiueu uml olhera, ulio
liavu liecoiiiu iiiiiiaiiited wltli ila lialure nnd ellcii,
union" lilrli nrollie I'ollowliig i
l'roni llliillinliill MidiralJoiiriinl, AU8IHI2r.Ui, If 10.
Thc, fnllnlui iaan I'Mraetlri'm un arlielcln llint paper
ull " Mnrlim Lurniiiru Caurlaniiltiritm," or llromliitis,
liy I'llANK II. IIAMII.TON, l'roliMirln Mnleila Medlea
and (li lieral I'atludog) in (ieuuMi Mulleul College,
"T inlleV. I, Cnerl a.i!lliire,nlo liuw iim H rneitcn
fively fnr Ihla nllii llou liy Clernjiuin, lulonca In the
(ia. ofatlinulntliii;epccti'raiit,lieluc ( nr nl llioM'liicky
iinibliiailona nl mi iltrliuiliiga iiiliir!i,wi!H'll proinoiea
Mierlnriilliin. dnea nnt luiluiir Ihe tone ol'lliealnuiaeh.
01 Ihla mcdicic.f uclccl ut llbcrlj lo icnk,li!fc Ila nmi
pmllliill ia unt held I'roui Ihr 1'noi'I.HMo.v, und we hnpe
llie proprieinrawui anou aee iu io u in iue piiniie,
We llii rc lnre, vciilnru lo rcroiniueiul it, liailna emplnjtil
1 ii nnr imn raac, nnd lu Ihe cusu of miilij ollura, ullli
erlded lieneflt.
Tn nll ifflom II inan coneerni llila ina rertllV llint
I liuve exaiulneil llie ltev. I t'uxerl'a lusredii nla, roui.
pouuiled iiuder llie iiame of tlie 1IAI.M nt' 1,11 i:i and l,e
lleved aald eoinniiuiiil la haiMillt riileulnled lo rel!eeiier
Kiuia ol'ullncea and aexea nllllcled llh aeiileniiil elironle
diiieuaea ol tlie luusa nnd ulmlnlpc, na luilleiitiil Ii)
riiiilia,illlllrult brenllilni!, uml paliia iu dlllerelil purtani
lhce!iuat,lfndinliiNteri(l liederanltiilderlrniinaliiueiaauil
iu npproprlale doaea. JOr'n'll T. I'lT.NI'.V,
I'lujskiun tf SurKion.
Alintins, AujiiatSiat, I8.1P.
Thia ecrtinea llml hnvlna exninined Ihe llev. I. Cnvirl'
It.lLM 1)1' LII'E, iu nll Ila eoiiipoin nt pnrta, we dn bc
llee ll tn lie uue of Ihe lieat eompnuiula for luualia, eon.
aiuillillniia, clirnule inlluuialloii", i lr., of whleli we have
niiy kiinwleilcc, nnd dn lumt corillall) riToiiiuieud ila llsc
tn ullailllctcd u llli llie uboe iiuiikiI iliM 'isc.
.1. V.lANIi:i.H.M. D.l ,,,.
W..l.l.t)Vi:J();,M,ll.yK"lll"u
COUIION Xi:i:i)IIAM,M. II. Onoudagn.
IM,Vitr,.Nt:i'.M. II llaldulnavllla.
):i. (i.lt.rili;i,rri,.S'uw.!'.iii;l:iiiil Ageiil,llarlloid,Coiiii
MEXTS IX I'EllMOXT.
J. IIOSS,Jr.
II. II. Xewlon,
J.C. Ilrnuka,
Wnnilir ln ner,
Huwiicr, Xevlna .v; Flah,
O, tilentnn -V I'u.
II ItlrlinriNuii ii Cn.
Mcrlek (lay,
.1. W. I'rencli,
H. II. Ma-on,
Rgrrton A- Wnlker,
Wondlnck,
iorlcli,
llarlfuril,
Klinron,
Itninllnii,
lletln I,
Hnelic'tcr,
Hloeklirldse,
Itinnlnlpli,
Weat Iliiuilidpli,
L'nat llundolpli.
5My
jNcw Lino of Bliigus,
FROM LUDLOW TO WOODSTOCK.
Tlll! aiilMrrlherauill eomnieiire ninnlna n Tun Ilnrne
Slnnr, nu Ihe llth nl Oelolu r, Irnm Ludlow, ln. T.
ann l'lirnaee, I'ljlnoiilh nnd llrldaewiilir tn Wondlnrk,
VI,, lcnNlnj! Jnliuaun'a Holet, l.lidluw.nn Mnndna, Weil
uiail.iya nnd I'rldaja, ut halrpaat'J n'eloek, 1'. M,, uller
Ihenrrltnl orihcKccnuund Hiitlnnd Htugea, nnd nrriveut
Wondatnrk, nt Inlf-puat 7 n'eloek, l'.M.i lene Wlillney'a
llnlel,Wondatock,oti Tnckdu), Thuril'i)iillil Suturila)a,
nl 3 o'clnek, A. M.,and arritc nt Ludlow In llmelor the
Keeue ritn:e, wlilrh lenvea l.mllow nt 10 n'elnrk A. JI.,
nnd thu Ilullaiid und llurlington iitiigv, whlch lcuti'iut
hiilf.pnat 2 n'eloek, l'..M.
I'aaaengera ciiin; Xnrtli, frnm llie I5nt or Hniilli,
finil llila thc liiosi illrect rnulei na Ihey rnii tnke tli
llurlliiiinnKla;ont Keene. Wnlpnle, II. I'all, Cluatern
I'aveiullali, nadarrlve nt Wnndatnek Ihe aaine davnt half
paat 7n'eluck, F. M.t atan, paaai mera eau tako the lluri
InsloiiHlaja nt Middlebury, Ilrandoii, l'lllafnrd, Itullanil,
Mhrcwabiir) nmlMniint llolly,niidnrrlvi)iit Woodatock the
a.iiiieiliiy, ut linlf.pnat 7 n'eloek, whrrc rltugia liuve the
ne.it day lor ull partaof llio rnunlrt.
ii. i. rou.Aitn ,v co.
It. I'. 1'nM.inn, Plymouth,
Ai'iiVJTii llE.v, Tytofi I'urnnce,) ;.,
Jn,Er Mihtim, l)o. "tVropnetori.
InAtu I). JmiMtux, Ludlow, j
Hept.2l, 111. 71-tf
Tin, Coppcr and Slicct iron "Work,
Tlli'. aiilHcriher unuld Inlorin lilafrlrnda nml tlie publlc
llint lie rnnliuuea tn earry nn the almve hmdnca In
nll ila rarlniM hrancliea, nt hia old atund, iicnrl) oppo.lle
Whilney'a llulrl, wherc he ulllhold hliiell In rendineaa
tn Bcenmmralate nll ilia may feel dlapnaid In pntrnnirr
hlm. The beit nfatnek will lie kept fonatnnllj on linml,
nnd nn palna will be apnred to keep thp beat wnrknien in
cnnatnut rendlnpaa locAicilleordtra fnr Ihe moat ilurnble
wnre in Ihla line.
ox iiimi Ain rnn aii.E,
STANl.r.Y'fl l'Ani,OIt STOVKK-rniirilic,)-lhcmc-it
lieiiutlfiil patlrrn In tlie lonrlel. Alan,
WOOI.HO.S'rt COOK, nml aheel Irnn dltlng llue, COOK
8TOVU, nnd Sheet Irnn Hlnvea nnd I'ipe.
COI'l'KIl ItOIt.EIIS A: TKAKETTI.RR.
TIN aV IIUC'KF,Tri,(n ncwnnd much apprnved nrtlrle.'
IIARI) ll'.IHE, IfC. t,C.
All whn are In want nf nny nf tlm nlmve nrllrlc wtll dn
weil tn rnll nnd eiamine the wnre nnd rlrra, l.efore pur
chnalnir elarwhprr . JOIIN IH.IKII.
Wnolalock,I)ee.22.1840. 43
2Q OROS3 VIAL3.
Bhicli, 22.
For salo liy
JAS. ROSS, J'.
SPEECH OF
II ON. WM. ALLEN,
Ol'OIIIO.
In he Sennte of the U. Stales March 1.1. IS.I2
On llio followiug rcsolution, furiiierly sulimitted
liy liiin;
lhtolrcd, That thoSt'cretary of'lio Treasurv Le
ilirecleil to iiifortn llieScnalu,as8noiinsiractica'blu,
ulictlicr, in liia opinion, tho Uovcrniiii'iit ean, in
tlio (in'sent t'.xigcncy of itsiinancial nlliiira, bo car
rieil on willmul uitlier rceallini; lo it.-i scrvico llio
ruvcnuc derived from llio sales of llio public do
iiiain, nnd wliicli, by nn cxisliiig nct, U sct ap.irt
Inr ilisltibulion to tliu Hlalus, or williout drnwing
fniiii the ncotilu, in addilion to tliuir tirosent taxua.
un aiuouut u(iial to tliat rcventic, aml in consc
qucnco ofiid dislribution, by nieans of increasiug
tlm taxes now lcvicd uimn tlictn in tho ftirm ofta-
riH'duiiesj or by imposin" a new niul tlircct tax
upon tliciu; or liy borrnwmg upon llicir crcdit, in
llio form ofdirecl loans, or nf Trcasury nolen, to
bo paid ovciitiiully out of tbeirlabor and propcrly.
And if, in liid opinion, llio Gnicriitui'iit cannot bo
so carricd on williout tlitw rocalling thu laml rev
cniio, or incroasing llio taxea or llio lo;uu to an
iiiiount cniml tn that revcnuo, nnd in conacimoneo
of iu dislnliutinn, thcn which ofllicso iiltcruativcs
will, in liia opinion, bo tlio niost cconotnical to tho
pcnplo tliu turall of that rovouuo, thu laxe.a, or
llio lonnn. tUo, that lio bo dircctcd to lay beibro
tli.; yuiiiito tho cstiinalPii und tho reasuns upon
which liia opininns may bo fuuiultd,
.Mr ai.i.en eaiu:
Mr I'n.'sident l'or tho sccond limo I Jiavo call-
cd up ih'm rosolution, nnd I now nsk, tho fuuil nc
tiou of tlio Henalu upon it. I am ohligcd lo ad
mit, howovor, that from tho hoslility lntlierto nian
ifested townidi it by ihu inajorily horo, I nm willi
out liopo ofits passago. I nm, sir, williout hopo
lliat 1 sliall lio ulloweu tlius lo outain Irom tliu
I'ri axur y DiMiarliuont iIkimo ollicinl t'stiniatcs from
wliich it wm my purposo lo provo lliis iiiiporlnnt
fact, that by thu act of ilistriliution, sunposiii" lli.it
act tn rnnliniio, n pnsitivo lnps of ncnily two mil
linns ofdollars will liu umiuully lliroun upon tliu
grcnt laxpajing body of tliu Anieiinin peuplo a
oi9 lu llieui us tiln-oliilu 11.4 M llioir propoity lo tliat
niiioiiiit ui'io vacli yoar tahcn und uoiinuincd by
firc, 1 hau aslcd lur thosu asliinati s, nut that ihc
ollicial coiiitnuniciition ol'thoui isatall indisicnw
bleo in y nbji'Ct, but borausu, Luiug ollicial nnd
rotning Irom a gnurrc uot liKi.'ly lo unilcrrato tho
blessings of tho dislribution nct, llioy would bo lcss
ihc Aiihjcct of L'litil, iind, iu thu judguiuut uf tho
country, inoru ronclusivo ovidcnco of tho fuct I
seek tn csliiblih.
In tho absnnco of thrso oflicial epliinales, nnd
fcnrfut lliut thnao ulio, in lliij body, lunothopow
or, will coutiuuu tu Intcrillct tlicui, I slmll prucccd
witli my own i.'Miiuiatos, to inaho good if I can,
llm my cliargo ol prolligacyuiul wasto. Ilut liolorc
I bei'iii, I dcsiro Sonators on tlio otlicr sido to spo-
cifv, wlien I havo doun, in uh.it particular inv os-
liuiiiti.'a tipiaro not witli llio luctd, aml lo kiioiv, ll
practicublu, wliuro.ii my couclujiuiid nru ut all un
soiind. In llio first n'aco, thcn, thora aro llireo prnnosi-
tionsin which, I prcsuiiio, all will concur: tirst,
lliat in coiiciUL'ncu of tlio distributinu nf tlio llirco
tnillioiH annually bronghl iutu tho Trcasury from
tlio publio dninain, llio (loicrnuicnt, to supply ils
plnco, tmist incrc.-iso thutaxca upon tho pouplo, iu
tho form of tarill'iliilies; sccoml, lliat tho cllbct up
on tho pouplo will bu tho s.imo, whclhci this in
crciifo rcsulu from nddilinnal dutics upon goods
liow payiug dutici), or from the iniiiosition of r.ow
duiicM upon guods now payingnono,o frouinduty
ol twcnly pur ncnt upon ono arliclo, nr ol o;ic pcr
ccnt uiion tu cnly urlicli's; nnd tliinl, tliat if in onlcr
to rtpliico tho tiin.'Q inillinns diilriliuU'd, bunlnnj
li.uo to bo iinposeil iipiui tho ponplu, in nuy form,
ovcr nnd alinvo lliat iiinoiint, tho surplus thus im
posecl iiiust bo u Iosh to thcin a om rcsultiug solo
iv from tho distriliulinn aut, as from that act alono
nriars tho ni:cesit fui such buidcn, Thcso prop-
osiuoih un ii i.i n wiii iiiapuiu; unu now u occunics
my duty to pnno, firat, tho fart of thia iurplus,and
nu.t, Ila aiiiuuut. lu dniug thia, I sli.ill bo uudcr
stood wcll cnougli liy Ihu Kcnatc,liul 1 desirc lo bo
iinileiti)ml IiKcwisi: liv uvury cili.cn who inav dn
inu tho honor tn reail wliat I spoalc. 1 .hall thcrc
I'oro udopt it iiioilo nf ruasoniug so plain, and so di
rcct, as tn niliuit nf nn ipiibliloorobscurity. 1 sliall
maki' a fliorl, iinaiuliitioua fiicccIi, bcnintiing witli
udmittrd I'lcli.und omliiig witli cnncliiHions, provcd
lliroticnnitt, liy llio siinplo proccsi ol liguri'H. illi
ihis icw ofiuaking tho inattcr porfcctly fainilliar
lo nll, I will takj it singln arliclo of liieri'Itanilise,
witli n civcn pcr ci-nt. of duty upon it, and a sm-
glo iuilividual to rt'prcsoiit cnchni'tho sevcral ogen
ciun in the proecaj of collocting tlm duty. Thi.a
will illuslratu lully llio wiinlu opcralton.
l'irst, llion, llio thron inilliuiu distributoil nro to
bo ri'plnecd iu llio Trcnsurv by tatill' dutics. A
tatill'duty U n tax upon thu pcnplo, nnd U lovicd
'jy tliu Goicrnmciit ut ihis way: An Amcrican
mcrchaiit c.illcd nn inniorlcr, nnd rcaidont in onc
of llio Alljnlic cilicii I will suppuau in tho city of
Acw 1 oik nnporU inlo tliu, Irom n lurcign coun
try.tncrcliandijc I will mipposo cofli'c, for which,
wlien purcliafcd, ho paid, 1 will supfinsc, ono
lliouaainla dollars. Whcn tho coilco li landcd,
nnd bcforo lio U nllowcd to scll it.it U tnUwi to tho
(I'ouiiniiiuni's ollicoin that city, rnllcd n ciistotn
houe, or, if nm so, thu Goirrnmcnl'sotliccr, call
cd llic cnllcclor, gna nn Imnrd tliu vcsscl bcforo
llio coll'eo h landcd. In cillicr caso thu colloctor
ptocct'da lo ni-ct'rlaiii tho kind, ipiiilily andcost of
tho colfec, nnd whcncc it camo frnm. TIih bcing
donc, ho m to llio importcr, "bcforo you can bc
nllowrd to scll thi coilco in llio lTnitcd'Slatc.4,rou
tnual my to tun, for ihu usu of tito (invermiicnt,
two huiiilrcd dollarK, that bciug llio tnrilf duty of
twcnly pcr ccnt. fixril by law on tho original cost
of llio rolFoc, uliidi wn ono thousund dollars."
Thia two liuudicd dolkus duly, tlnn paid by llio
impnilcr, aa n tax to tho Gnvcrnmont, ii nnw- nd
iled by liiin to, nnd forms niie-sixlli p.irt of, wh.it
llic collro col liiin bcforo ho is nllowcd tn scll it,
and whicli nowninoiints, ofcoursu, tolwcHehun
drcd dollars. Tho impoilcr ncxt prorccds lo cal
culutc und fix Ihu prico ut which ho can profitably
nfl'onl to scll thc coll'eo to llm rctail inercliant, wlio
is called ihc rotailcr. Tliis prico tho impoilcr intist
of ncccAxitv lix suflicicntly high tn iucludo tho in
tcrcst nn llio tntnl cost of llio cotlcc, nnd likcwiso
lo yicld a nrnfit on llio cofleo itsclf, ns a coinpcn
salion for liis riak nnd Irniililc. Tlio rctailcr lias,
for the sauio rrasnn, to do tho ratno thing, whcn
lio clla llio coll'eo to llio farmcr, who, in tlm cnd,
tiuyg nnd uscs it, nnd is, for that rcason, called ihe
consnmci of tlie colfec.
Thus it it that llie two linndrcd ilollnrs paid in
llic first inslnncoliy tlie importcr, ns it tax of duty
to thc Gnvcrnmcnt, is, nltpgctlicr whh Ihc intcrcst
nnd profit upon i..' inado lo cntcr inlo aml fnrm
ntie-sixth part of tlio price which tho retailcr pays
the importcr for tho cnlTce. Thus it is, tno, that
tho samo two Itundrcd djdlars, witli tho importpr's
intrrrt nnd profit upon il, nnd likcwiao witli tho
ndditional intcrest and profit nf llio rclaller unon it,
nro nll tnnde lo cntor into and form onc-sixtli p.irt
of llic piico which tlio farmcr h.n to p.ty tho rctai!
cr for llic coireo. And thus, also. il t, lliat thu
furmcr who docs not scll again, but consumcs thu
collec, nnd thcrcforo has nobody bchind liiin on
whoin lo shovo thia tnx, has, whcn ho buys, to
pay ii prico ouo-sith grcalor for llio coll'eo th.in
liu would havo liad to pay but for this tax or
uuty.
In othet words, whcn tho importcr pays the two
humlrcd dollars lo tho Govcrnmcnt, ho chargcs it,
wilh his intcrcst and profit upon it, in his prico to
tho rctailcr, and whcn tho retuilcr pays tho impor
tcr, ho, thu rctailcr, nlsn chargcs tho samo two
liundrcd dollars, witli tho imporlcr's and witli his
nwn intcrcst aml prolit upon it, lu lns prico to thc
farmcr; tho importcr and retailcr having, in the
cnd,dono nothiug muro thun advuntc tho two hun
dred dnllars to tlio Governinent for thc farmcr,
who, whcn ho liuvs thu cotlcc, pays, iu tho prico
ofit. tin two liundrcd dollars back to thom, lo
gclhcr wilh tho iuterrst and prolits which both
havo ch.irgcd and mado upon it,
Tho tarilf duty is called an iudirect tax. It is
called so, bccauso it is takcu out of tho pockuts of
tho pcnplo hy such a rounuubotit aml sccrct pro
ccss, that thoy nro thrown oH'their guard, nnd pay
it, opprcssivo ns it oftcn is, williout cvcu noticini;
Ihe fact that thoy pay nny nt ull. I'or thia ica-
son, I havo ntlcmpicd lo trnco thia sH nnd slippcry
i i. '.. i e.t. n ., 1 1 .
i.ix, wiiicii is uvery wneru iuii, inu nowiicro secu,
Ihrougli its circuilous passago from tho hamkof ihe
peoplo to thu cull'eis of tiio Uovcrnmciit and tho
mcrchants.
And now, sir, having douo thia as wcll as I could,
having shown that tho farmcr h;n paid n prico,
one-sixlli higlier for llio colfe.o llian lio would havo
paid, but fur thia tax, it is imporlant ncxt tn show;
iirst, uhat ii tho finnl iH'L'rcalo prico ho navs;
secoudly, what is tho ono-si.xth part of that aggrc
gato; and thirdly, whcro that sixth part goes, iu
wliat proportions it is dividcd bnlwccn thc pnblic
l rcasury, llio liovcrnmcnt olncers, nml thouupor.
tin!! aml rctail mrrcliants.
And first, wliat is tho nggregato cost uf tho cofieo
to tho farmcr ; lliat cost is sixtccn hundicd niul
nercnty tu-o dollars, ;md is mado up of four itcms,
ns foriows:
l'irst. Tho original cost of tho colTue to thc impor
tcr, whero piirchaaed '1,000
Sccond. Tho tarill'duty of twenty pcr ccnt.
paid on llio ubovc, by tho importcr lo
tho Govcrmiicut. 200
Third. Tho intcrcst al six pcr ccnt, on tho
diovo two sums, calculated for ono ycar
from tho timo tho duty is paid, and cnters
into tho price of thu coll'eo, until tho cof.
fuc is sold to tho farmcr 72
I'ourlh. Thu joint profit of tho importcr
nnd rctailcr, cstimatcd on tho $1,200
which tho coilco cost tlicm nt tho rato of
thirty-thrco and ono-third pcr ccnt which
ia less than thu nvurago profit on iuur
clinndi.se, nnd which in llns instanco a-
inounts to .100
Thcsu four itcma nddcd logcther, show llio
finnl ,narH" COst of tllO COtlco tlt lllO
furmcr, to bc ua bcforo stated tj?l,G72
In tho ncxt plnco what is tlio ono sixth part of
Ihu iiggregatc llio part xvlucli tho lariner playa
snlolv in coiisorincnco of thia larill'?
Tltoanswcr l278,()G
And laslly, whcro docs this sixth part go, nnd
iu what propurtiona tn thoso lliat rceeivo .' Tho
answcr is, into thu publio Treasury iu part, and
in part into tho pockots of Govurnmetit olliccrs,
nnd tho otlicr part inlo tho handsof tho mcrchants.
And thia it docs in tliu followiug proportions.
I'irot. Tho publio Trcasury rcccivcs 180 00
Sccond. Thu Governmeiit olliccrs and
ngcnts (and hcro it ia to ho rcmntiibord
that tlicro are, of thcso olliccrs and iigeuts
no lcss lliau bctwccn throe and four'liun
ilrcd in, nml conuucted witli. tho siii"lo
custom houso ut tho city of New Yorlf )
got, I'or nnd in tlio proccsa of collocting
this duty, us is shown by ollicial cstimatcs
hithurto" mado, upon an nvcrage, 10 per
ccnt. on tho grosa tuiu of revcnuo cnllcc
ted, nnd which, on thia grosa sum of 200
paid, asa duty ou tho coll'eo, ainounu
to 20 00
Third. Tho itnpnrting and rclitil tner
chants reccivc, iu intcrest and profit, out
of llio Iwo liundrcd nnd sevcnly eight
dollars nnd sixty-six ccuts, nll tho bal
nnce, which ia 73 CC
Tho two last namcd sums rcccivcd by tho
(iovcrnmcnt olliccrs and tho iiicrchanta,
ninount logcther to !)8 6G
And thus, sir, it is tiinuifi'st, tliat tho Govcrn
mcnt, in ordcr to got 180 of nett roicnuo into
llio Trcasury, has, by this taritfduty on lliocotl'co,
to imposo upon tho firmcr n tax of 278 CO, of
which 93 (ili ccuts is n dcad lois to liiin, williout
any cqui;olcnt or nn oxcuso.
If, thun, it bo truc, ns I hiyo ccrtaiuly provcd
it lo be if. in order lo gct 1S0 dollars of nett
revcnuo into tlio Trcasuiy, tho Govcrnmcnt has
to imposc, by tnrill'duties a tax, of two liundrcd
nnd sovcnly eight dollars nml sixty-six ccnls upon
Ihu pcnplo, iri amoutiloflux xcill il livre each
year to imposc liy tatiff duliet, in order to gct in
lo Ihe Trensury Ihcthrcc milliont of nclt rccenue
to tvpply thc placc of thrte millior.s annually
diitributcl I
To this imporlant qucstion tho answcr is four
millions six liundrcd and forty-four thnusand three
liundrcd nnd thirly-tlireo dollars and thirty-thrco
cents, and n fraction. This is n question of ligurcs,
ubout which thcro cattnol he two opininns; und as
tho peoplo of Atnericn are gcnctully prctty weil
skillcd iu nrithmetic. almostorcry ono can tcst thu
trulh of tho answcr I'or himself
Tho samti proccss of calculation wliich I havo
npplicil to Iho cot of tho coll'ce, will show lliat, of
tliu nbovu siiiii of four inillion six liundrcd nnd
iorly-foui ihnusaiiil thrco liundrcd nnd tliirty.lhreo
dollars uml thirty-thrco ccnls, thcre gocs
l'irst Inlo Ihu Trcasury, ns nett revcniie,
$3,000,000 00
Socond--To tho ofilccrs nnd .igenls
of Gnvcinment.as thcir couipciisa
tioii for collcction 300,000 00
Tliinl To llic impotling and rctail
tncrclialits fur thcir intcrcst und
profits . 1,311,333 33
Tho Iwo sums last namcd bcing nd
dcd logcther will show an aggrc
gatonl 81,0.4,3.13 33
cicry dollar of wliich is n tax thus paid by llie
peoplo' m tho form of tnrill' dutius. uut inlo thc
public Trcasury, but into llio pnckots of Govctn
incnt olliccrs and inercliants, nnd is of coursc a
dcad lossto tho pcoplc.
Now il must bo bornc in inind llint tho pcoplc
nro tn bcar this los ecry jcar in tho proccss of
colltcting into tho Trcasury tho llireo millions nf
nett rovcnuc, lo taltn inu piacii ot inai sum uirirt
bulcd. Ilut ihis loss, great us il is, is not nll fur,
from cxpcricuco in ihccaso of tho surplus revcnuo,
it was shown that thc proccss otdittributing nion
cy frmn tho nntioiial to tlio Stato Ircasurics, costs
in tho rliargcs of public olficcrs nnd agcnts, ut lcast
live pcr ccnt. nf llio sum dislributcd. This cost on
ihc ilitribiilion of llio Inml rcienunof thrco mil
lions, will ihcicforc, utfno pcr ccnt. amonnt to
$120,000 00
This is also a loss to the pcople, as il
has lo lie sublracted fiom ihn sum
d'ntrilintod, nnd n( coursc lcavcs for
di t.ibution but 2, 30,000 00
15,000 OU
bution nddcd to tho sum of 1 ,044,333 83
sustaincd tnthe proccss ofcollccU
ing the thrco millions of nett revc
nno, will show tho uggrcgate loss
thus far lo bo 1,704,333 3S
Yct, cvcn thia is not all llio loss bustuiued liy
thc peoplo in this opcration. I'or, it is to bo ob
scrvcd, that thc aliovo namcd 150,000, which ia
tnken out of tho 3,000,000 dislributcd, does nnt
go into tho Trcasury, nnd therefore docs not di
minisli tho amount of laxcs nccessarv to rrnlaco
tho thtco millions. This onu hundrctl and fifty
thousund dollars is, therefore, in cll'ect, u loss to
doublc that ninount, nnd bein!! added aa such to
the nggrcmito loss abovc stated, will tnake that ne-
grcgato ono inillion nino liundrcd and forty-four
tuousunu llireo nunoreil and thirty-llirco dollars aud
thirty-thrco ccnls, Theso facts I hac stated ns
briclly und ns plaiuly as 1 could in llib form, Ilut
as thoy aro fncts of such vjtal iniporlanco to tho
people, nnd us it is tny desiro that thcy should bo
lully understood, bv eery ciiizcn, 1 will, wilh n
yiew of making tliem yet moro plain, restato thotn
in another form in tho form oi' an nccount be
twcen the pcoplc and tho Govermiifiit ui thus:
Thc Governinent lo thc Pcovh Dr.
Frst. To nclt rovcnuc paid into tho
Trcasury to supply tlio place of
that dislributcd $3,000,000, 00
Sccond. To amount pnid to Gov
eriiiiient olliccrs aml tigcr.ts i'or
collcctiug revcnuo 300,000 00
Third, To intercst and profits paid
to mcrchants in tho piocess of col
lccting tho ubovo rovouuo 1,314,333 SS
Fourth. To umount paid public olli
ccrs nnd agcnts for and tn the pro
ccss ofdistributing ttireo millions to
tho Statcs, and which is lo bc sub
Btrnctcd irom that sum 150,000 00
Tutal 1,703'333 32
37ic Pcoplc to the Gorcrnmcnt, Dn,
To inoncy distributcd from the pub
lio Trcasury lo the Stales for tho
usu of tho peoplo 2,859,000 00
Accounts halanccd liy substructing
thu last from thu prcccdiug sum,
Result 1,941,383 33
Ilcrethcn is thc grcat tiggregato loss which tho
peoplo sustain in tlu's opcration, and for which
neithcr llioy nor thcir Governmeiit gct one dollar in
return.For it is to bu rcmcmbered that liy llio act of
distribution on tho ono haiid und that of laxution
on thc otlicr, to rcplaro the sum distributcd, tho
public Trcasury is to bc left witli cxactly thu samo
amount in it wliich it would hvvu containcd liad
neithcr tho dUtribution becn mads nor tho tax ur
duty imposcd'
Again, sir, it will bo observed, that in cstiina
tinu iho lou uoiinini.il liy iho peoplo in conscntinco
of this larill' duty, I huvo selected' as thc object o
!hatduty,an articto(coll'uo)wliich docs not camo in
ccmpetiiion iu tho niarket wilh nny liko arliclo
produccd by Amcrican soil or labor. liu' , sir, by
taking as the object of tho duty an arliclo whiih
7ocs so cotno iu comnetition xvith our own tnanu
ncturca, tho loss to thc grcat body of the peoplo
will, as I sliall show, bo jet greater by far.
To maku this nlain, I will tako u singlc arlicle,
as bcforo. 1 will vuppuso a farmcr to buy for his
own uso six yards nf broad cloth n car of tho
samequality und of thu samn prico I wil supposo
that prico to bc at Uiis timo, fivc dollars pcr anl,
tho six yards costing liiin thercforo thirty diillars.
I will suppose ono yurd of thia cloth to bo of fur
eigiijmanuf.icture.'iinportrd into this country, und
lliooilicr fivo to ho manufucturcd in thc L'nilcd
Statea. 1 will supposo that the Govcrnmcnt, in
order to raiso rovcnuc, imposes, for llio futurc, n
tarill'duty on ono dollar on the yard of foreign
cloth, which dollar nnw cntering inlo und making
ono sixth part of tho prico of that yard of cloth,
makcs that prico, of coursc, six dollars. Nnw,
sir, onc of theso two things must ccrtaiuly happcii;
cithcr thia yard of cloth will scll. at this incrcascd
prico of six dollais, becnuse llie ucccssitics nf tho
farmcr will eompcll lii.n to buy it, or it will nof
scll, becauso tho farmcr cannot ntl'ord to buy. it If
it will nof sull at this incrcascd price, thcn it is
mauifest that tho Govcrnmcnt will not gct this ad
ditional dollar oftaiill'duly, and thercforo get no
revcnuo1 llutif thia yaid ofclolh icill scll nt six
dollars, so will tho othcr tirc yards, bcing of tlio
samo quality, scll nt six dollars pcr yard, for tho
same rcasou, and for tho samo rcason, too, tho A
tucrican manttfacturcr of fivo yards will nslt six
dollars pcr yard fur it. und Iho farmer havo to pay
that for it that is to say, thu fanucr will havo to
givc for tho six yards, iuslea'd of thirty dollars, ai
bcforo tho tatill' duty wns imposcd thirt)-ii( dol
lars togethcr witli tho nicrchant's intcrest and piofit
upon thc six dollars which has becn by iho opcr
ation of this tarill'duty nddcd tu iho cost of tho
cloth to him bcforo he sclls it to tho farmcr. This
intcrcst nnd profit ninounts togethcr, as I havs
shown iu thu caso oftlic cofieo, to nl lcast thirty
nino and a third pcr ccnt. tho intcrcst bciug cix and
tho profit thirty-thrco and a third pcr ccnt. And
thcso nddcd lo tho six dollars will make eight dol
lars and thirty six cents thu amount tlio farmcr
is compcllcd lo pay for tho w'x yards of cloth ovcr
nnd ubovc what he did pay for thc samo quality
and quuntity of cloth, bcforo thc tnx orduty wui
imposcd. Of this eight dollars nnd thirty-six ccnls,
thc Governmeiit gets but the ono dollar which it
imposcd ns a duty on thc yard of foreign, und onl
of tliat dollar, as was shown in tho caso of tho
coffcc, lcn ccnls gocs to ils olliccrs and agcnts for
collection, lcaviii" in the Trcasury but nincly ccnls
ofnelt revcnuo. If thcnto gct ninelv cenla of rev
cnuo Iho Govcrnmcnt has to imposc Lurdens on tho
pcoplc to thc amount of eight dollars und lliiity
six cents, what burdcns must it imposc to gct thrco
millions of nett revcnuo l
Upon Ihis particular point I will say nothing
moro, than to read un cxtract from one oftlic ino
nny ntticlcs of tho New York llciald. Ilut I can
not do this, williout romarking, in justicc to ihu
nuthor of thosn arliclcs, tliat fur a year or two past,
thcy havc, in thu gcncrnl, di'pln)cd n vcry un
common industry nnd ubility, nnd grcntly nidcd in
diaplnving crror nnd cxposing llio frauds and cor
ruption wilh which Ihu country has becn so lung
alllictcd, thtough corporaiions, its currcncy, it
stockjobcrs and paper inongcrs.
Tho nritcle procceds:
"Thcrrj nte in tho U. Slatcs 5,000,000 ofnctiffl
peoplo cmHoyrd in tlio dill'ercnt pursuits, nccor
ding lo llio la'tc ccnsus. Ofthesc, 10 p;r crnl. or
500,000 nro cmployed iu manufactutcrs of all da
scriptions. Theso people xvant thti remainiug 4,
500,000 to pay ndditional laxes Pjr thcir exciusivo
bcnpfit or, in othcr words, tltvsy wtsh to comj
thcm lo buy only of tho inatii;tacturcs in this'un
try. Uy turning to llic cc'jsuj tablo, wp gct tlm
valuo of nll iho goodj li'Jauuf.iRlurcd iptho L'nilcd
Statcs. Tothem wo '.,avc nddcd .tkc value of tho
samc urticlcs impor,cd in thc samc yoar, forming
thc followiug tal'io:
.lortMnctirtt of the Unilid Statei and imporli
of Mitmifacturcd goods in 1839 and 1840.
, M.inufacturra. Impoita.
Wnolnn, 20,069,999 Sr,882,S4fi
Colton, 46,330,453 fi.CIM.llft
i5ilk, . 119.8U 10,011.751'
I'lax, 332.20S 435.U3
(Iare thcn, llio last namcd loss of
Eustaiued in tho proccss of dUti i-

xml | txt