OCR Interpretation


The spirit of the age. (Woodstock, Vt.) 1840-1844, August 19, 1842, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1842-08-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

vivit c tu
rnnRDOM of inquiry, and tiiu vowiiii or Tiin rnori.c.
Voliniio 3.
Nimibcr 120.
WOODSTOCK, VERMONT, FRIDAY, AUGUST 19, 1842.
- -
ISAAC CHURCHII.I..1
llfiikr iu I.nilics' tionds nml .Milincry,mlinralrnnil rclnil
liicn'i n ctnlral ilrcn.)
;. i. moweii,
Dealer in Knglish nnd West liuliu Gootls,
Crockcry nnd Glas.i Wnro,
Thrtr doors iccst n the I'ost QHicc, Ctnlral Strrrt,
, C. l SIIKIM).
Ilr.ilrr in rnslisti. l'lt-nrh. mul dniiu-itlr r.ndi:
W . ! f.'onds, Jlrdrinrs nml lliird wnrc lilsn, Uurprtliigi
t'l tllT) liChriipilllll.
Ctnlral Ktrtct,
J.A.DUNHAK,
DctJcrin J)umcslic,and Forcign J)rj Goods.
(I'.lm slroct,)
UIIAltl.K.S DAXA, Jll.,
Dtalcr in Enzliih, h'rcnch and Amtricun (looih, CrocK
trg, tfim and Ciinti H'jre.
strcct,)
0, A. Jill VAXT, .y Co.
Deilrri in I!ii!lMi,I'rciuIi, nml AnuTicuii Dry !oiun,
V, I, (inodi, nnd fJrnci'rirs,
Crockcry, (lluni mid lliird Wnro,
t'.lm Strcrt,
UEO. 11. CIUPMAX,
kiler i.v Ksni.isii, rnuM'ii, imkhix anii k. i. iuioiii,
llurdo Wnru aml I'aper li.ingingi.
(Oppo.nlo WliiliiO', ('(Mitral strei.-l,)
mTVtfUKiriTT,
O n e d o o r west o f the 1' o s t O lli c c
MKIK'lltNT TUl.ORN.
A l.irgo Int nf rrady liinilc rlnlhin", riiimlnutly 011 liiilid,
(Thrcc dnor east rf thc I'ost Qtjicc',) bti
Central street.
I'. ll.SOUTIin.lTK,
M nit 0 II A N T T A 1 J. Olt.
Criitrnl strcct.
AJJ'.EIIT K1XC,
w.mx.v. ix w.i.fionns, n.ouit. axi
t;uo(!i:nn;.v.
(7'ico donrs rnif nf the I'ntt O.'ier, Ctnlral strttt,)
(ii'.ouci: mki.usii,
Dr.Ai.r.u iNn.otm, w. i.(i(H)iisAXi)iit()(;i:RinH,
(CK.NTIHI.8TnBKT,OI'l'OSTE W ill rxEV'n IIOTEI.,)
KUSSKLL & CLAIUC,
W A T C II M A K I! H rt A X I) J II W I! 1. 1. II II H,
iiri'nsiTK iiit.m:v' iiiitei., ce.ntrm. stri.et,
J. II. JMJIIDOC If
v tc n m k v, it a s n j r. w k 1. 1. 1: 11.
ALo, kccjis imi luind Toj , Mu-lral Iniiruiurnti nnd l.incy
urtii Wi oi'rvcry iliicripllini.
Ccntrnl Strcct.
n ,ii. jiaii.iiv,
hii.vkii-imith am jnwr.i.i.r.rt.
InrriiiirKwiiir.tnv'ii iihtbi, centiiu. nrtiEi'.T,!
X A T 1 1 A X I K t 1 1 A X I ) .V 1.1
n'.miiMjKtiii ,tin jiurt:i.u:ii.
'Ik'nlcr lli C'lw ki. l.imHns ;l;ni plnlcs, C'llllcrj nnd, pnrc
Tlninnonl.iii .Mdllclat'B.
Ceiilrul, hitut of Klm Strett.
1'AlltllANKS & rAi..Mi:it
h ADDI.r.IiS, 1IAIINESS ANU THL'.S'K M A K V.llS
HIlIlf.HH Klll.ICITI.il, AM PltllMr rl.V ATTUNIIEII Tll.
(0;iti(e ll'hitnci's llittl, Ctnlral itrnl,)
' w.wmr.x 1 xvtiT,
n itini r.ni, lunNL'.s a.iii tiii.m; ,m h i: rt s,
KI.M Sl'llKIJT,
(Ticotloors north of Ihc Jlnn!:,)
lliiruca nwiKcr, nnd Carriasa Iriinmcr,
Ittur ofKdtrm't llultdlnr.
rilll.OIIATCII,
manukac runnn ov ti.v, siikkt inoN anu
COl'lT.It WAIIK.
(Oncdoorcailoflhc Uourl IIousc,)
ciunT BTnr.KT,
joikv iiLisn,
Dculcr in, imi laiiiufK larrr nf, Slmoi', (.'iicr, .Slin l
Irnn ninl Tin Wnrf.
iVintmt Slrret)
lir.NUV IIATl'll,
One dnor tnuth of IJulnu IMI, I'.lm Strrrt,
t i m, c ii i- r E n, a . n n c c T i n ii .x w o a k e n.
1I(K)T .: Slinl! JIAXIirACTOHV.
KOSS (i I1ICKINSO.N,
IXrrp rnnxtanlh ' ''"'"1 tlrntlrmrn'n finr .0'i(t nnd
mwi;it; nltt, l.ilit'i sailrr html nnd hr.
filiop tmi ijnurK ol nl'tlir rnart IIoihi',
Xpirit nf tht .lye liifMiip,
tounT NTIIEET.
llOOTrSIIOK iV.IXUh'jc5nilf,
JOIII. IIATOX, Agcal.
One door rnst of the I'ost offlee.
Uonlral Stroct.
II. U. TAIT,
TAli.nn.
(Ovcr J. A. Dunbnr's storn, I'lm Htrrcl,)
MICHAKI. iMVKItS,'
T A I I. n n.
Ovcr O. J. Hryanl $ Co's orc,
(KJm Btjvrt,)
WliriWT.Y'S IIO'PKl,,
Corncrof Klmand Ccnlral I rccf,
II V S. XV II 1 T X V. V.
U A c't, K IIO T K I.,
IIY I'. 0. AI.Dl'.N.
cnnn'.R ni' snt'Tii asii green NTncr.rs,
JOIIX WITT,
l'.iintcr, anii dn.ilnr in carriaijoi ofnll liind.i.
(Urar iil'Kdann'n llnlldln;,)
(3CO. H. DAY,
V a r r i n 5 e a 'i d S l c i a h m n 1; c r,
(Kearof r.il,i(iirs lltiilding,)
JOrtllUA MITCIIIll.l,.
A R K I (i I'. A X I) rf 1. 1: I 0 II - M A K T. tt.
Minu srnccT. lli;
I. M. A: :. I'lSIII'.R.
Mmnfjitnrrrsaf,rmrt dratrri In rtibinct fatnilurr nf
rtrry urrrriplmn.
Opiin.iii! Hic J11II, Ccnlral Ktrcrl,
JOHJWY.' WHITK,
II 0 usc P a intc r and Cha i r m ak t r,
(ltivirMiMnn' lluildln;,)
I.IVP.IIY STA1H.K,
11 y m 11 x n 1: ri .t 1 a c k n n.
Courl strect,
1)11. 11. 11. IA I.M r. K.
(Ollirc llirrc ilonrn tnt nf llie L'onrl llnii"C,)
I IIURT HTHKKT.
1)K. l-:i)WI. IIAKN,
O irirr n l i hc Intc rrnlilrnce nf I) r. t.'m tlr.
ei.m street.
nu. tiiomas n. I'owms.
Onc door norA of the Kphcnpal Church,
(Cliiirrh KlnctA
II. II. KIMIIAIiTi,
Htackmilh;
sucnr.smn to i.onr.Nzo rnATT.
Iliirne Rnil nt hncln;, .ind nll klmN nfrinlnm wnrki
rArrnji-lfimlii? "a I rrinlrlni; ; nl.n.rarrlazp prituf '
rry di'if rlpli'in iria.Ic in llin hcll;ln mul nlinrtcl nollcc.
"niiu.111 tiie tnn.iER," iiihii ktreet.
R. O'llARA.
n I. A C K M I T 11.
IIqts' nnd nr shieim;, carrhic ironii?, nnd ni'lnm
tcork nf nll kind, donriritk dnrabitity and dmpntth.
(Innlnnr p.vl nf Ihc Jnll, Ccnlral filrrrl,)
ciiAxnr.Kit ic niMiiXG.s,
Attornoyi and Counccllora at Law,
(Ctnlral Slrttt,)
TRACV 4i CONVKKSB,
mHlornty and Couneellors al Lair
ntHrn mrr Itii. IUnV u.
Ii. A. MAKSII& J. HAnUETT,
rtTTOHNBY AND COUNCF.I.I.ons AT IAW,
tlffict 01 rr G II, Miwrr'i storr Ctntrot itrttl.
Y I . ..
1 .ii iiii rii vvi
WIXI!i()lt, VT. Ffi
H. 11. STRKKTER,
A T TOItN K Y A T I, A V,
HAIiNAIlIl, VT. 115
rrauuiiTox t,- I'f.nsox,
A T T O K N K V 8 A T I. A V.
Chcitcr, VI. 80
II. H. Rroi iiiTn. I, II. 1'ersos.
.1. '. UU.XTOX,
ATTon.vr.y ANn cou.vcr.i,i.ou Ar i.aw.
iir.riini., vt. po
N. KOI1INSON, Jlt.,
ATI'OUNIIV AX1) COUXur.I.I.OU ATI.AW.
NOUWICII, VT. 80
N. UlCIIAItll.SOX,
Jltlorney, and Councellor al I.aw
ciikster, vt. 80
J. .(I IIAWKINtf,
A T T 0 U N U Y A T I. A W,
h'.i.cmvii.i.i:, vt.
51
SAUION WlUI'.ri,
ATTOKXnV &. COL'SKIiI.UR AT 1,,UV,
JOll.NSO.N, VT. 103
j. i'. di:am:,
A T T o n x 1: V A T I. A w,
CAVKNllISH, VT. ID.'l
sa.mui:i,ii. iMtici:,
A T T II a N E V X II C 0 I' X (; E 1, I, II II A T I. XV,
W1X DSOK, VT. S'J 1 y
DAimiOUTII IIOTIIl,,
iiv r.itKi:u jioiirii:,
IIANOVKII, N. II.
80
V tN I O N II U U S i:,
n v .ix o. k ic hs k v.
Oi stricl ll'aihinslonian princiiilcs,
JIOKTIT.MKIl, VT.
80
JOJ3 PR1NTING,
l.V KVKUY VAUIIITV,
X c a 1 1 a 11 ti 53 v 0111 ii t In 33 y t r u t c 6,
AT TIIK OKl'ICK OV THK
S)tVft Ot tlJC
Courl ilritt, tivo itoor.i n r.it n llir Courl IIousc,)
VOC)l)riT(J(JK, VT.
OA.vir.i. ii.twnK.vci:,
o.vi.v MANUF.uruui:it or jir.nronu nur,
fiOI.D 11I linlc,ilo liy l!i;i:n A-Srri.i)ici. Xathim
wliirli l.l llin iudv i-Iimo In .Nn-lui.i uliicli II r.m lm
iiiiusni. I.lki'ttin) holtl hy Mummi ,V im.. ,n. l.i
Ci'iilrnl wlmrl', nnd I.. lliriEi.nu', II I Hlntc nnct hl(li
lru iiii- nnlj tiiri'ilu.oiluii Muri' Midjnrd llum ciiu W
111115:11- lUJ-tilll.
April HO, I3IJ.
1' I !U I .S V I liLH A CA !)K.M V.
The Acndi'ialc 111r hI'IIiIh lnlilnllnn h illvlili'd lnln
I'onr Irrniii, llin-r iil'olcu'a uml imiu nl' Ua wcuks iuiii
liirai'lns 114 (iillnwx 1
SI'MXOTIMIM, Marrh, 2d. II WIir.KH.
SIIMMUIt, .lum-, l)
I'AI.I.. " Ansu.l, !llt. II "
WI.NIT.lt. Xnv. :ilt. II
TIHTIUX I'liuinion i;n?li-li Ihiiih M,r,(
llhln r " mid Clnninil $1,00
I'n-nili lliviuliicniid rnlnllna ,'.V"I c.irli i-irn.
'I'lin In.liiiilliin ill I'C uiidir tlit- illrtxiliai ul'lu luria
r IimcIht.
.....11. r.
S. lli;i,i;S lUCIIAIUl.'iiTtai'lKT.IViiKili- DcparliiM iil.
nu. c. n. imi r.i.i'S'
TOMiVTO PILLS
liKTIRIiLY VL'GETAULU,
AS A
SUBSTITUTI! TOH CAI.OMEI1
Altli
UNRIVALLl'D I'OR EFF1CACY.
Tli iv liuvc ln'i n iilniudaiiily ninl niirrniii Irlnlnad
I11 vi' rcrrivid nniwinl iippridj.itlon in llit'titulinilitiil'
Serofnla, hptpla.
itiumlicc, Khcuiuuiitm,
liifluciizit, Couzhs,
Yervmt Dticdsei, ( old.
Hilinus DhcuiCS, .'Irid Stomachs
CottiMiittt, Vulic,
llcudaihc, Ciilurrh, ijc.
ron kai.i : 11 y
J. UO.-'.-'.Mr,
WlllldMlM'k.
Ilucrlicc VIu;Pi
I'riMliirivllli',
lliiraanl-
M. S. I'riirinr.
J. II DNin'i.rlli, Jr
riio.nsoMA.v .ii iidicim:.
vorr .ixi) uxAinii:ri:n.iTi:i) .vr.mcixi:.
AT XATII'I.. RVXIIM.I.'rt Ji'WilrySlnrc.l'ikipln
cni.d niiiirlini'iil f Tiiiimmi.mix Meiiicim:, imi
hl.lin; nf
ltlu.'iinntlc nr llnl lliupi, llrmvn l.nMln,
Wlni' lliiirrii, I'nlvirii'il Slipprry I'.Iiii,
Dtnrnliry firnp, Minilnw 1'iriir Oiiilinml,
Vi'-i'lalilc Ji'llj, llciilins fnUi;
l.liihiiiii iil, Hiliiinlnlin: l.ial.uninl,
I'hii! I,iilx'l:i, Ciiinpii.lllnn,
CimisIi ll.ilsiiii, Ciii'iini',
Xrrvini'iir Vnli'rl ia, iiii'n lllllrr',
liri'i ii l.nlnll'i, Wnniaii'n I'rivnil, Ac
All l'ir Hiili-iil ihv H"lna prlri'i". at
Alirllin. N.ITII.IXir.l.ll.lXn.tl.t..
WJI. IMtOWN'S VliNCIT. 1'ASTi:.
XX nnr niliinlc ynn cna prnditf c n pnlili f.ir nipcrlnr In
llrllWi I.Milrr.il I11I113 i p.iitc, l n-i'il vtilliimt niiik.
in: 11 ilnM. ulili Ii U n crcnl o'.Ji rlW'il Inn puwdor. I k
In vniir.Mnvnnnd llr.ilm II' im ttiinld linc Ihnil np.it
nnd ijPirinc n ll?lil linlrr. I'rlrp, 11 1 3 rnil n ndl.
I'.imllli'i ran lm inpplli d ul moil nf llic Driiii.t nnd
(irnriry titnrci in IIimIhii, Dcnlrri pnn l.rkiippllnl nl ilip
iniininiidiircr'ii prirp, nl'll.inn. r.wim .V l.'n., Siln I'lerrc
.V t'n.. Wni. Sli-.irni .V L'o., Wm II. Ilriuirnnl A Cn.
I'nrniilol.y J. A, DIIXIIAII.
WnniMnrk Vt. 91.
MYSTERI0US.
ACI'.X ri.I'.MAX lirlimgins lnnnr nritip mcnl nnrii'iit
nnd wciillhy fiinilir' nl'lhl rily, nliu inn.l Im- i II
knnwn tn ii'I'iiitiiiii rriciidt luvins idnce tlicxpnr )H18
np tn n-ppntly, licrit l.rnt ni'nrly dniildp, nnd fnrnxrrnl
ji-nri" rnnflnn'l In I1I1 lipil,ha I'nrn rrilnri'il lnsno(l lic illli
Iiim rr'iiincd lil ii.itiirnl crrrt pirtltinn nnd Inn niiltliil
lii-t parrln.'jp, nnd nnw nlk wltlipnjp!! Wc lirlipte
tliK ti IIip sriillciinin mvn iip.rripiinnni ncnr n piminip
nnd llirrnl nn rn::rrmioii In II. U'p illclvc lmiilri-r
liin nildrmi. nnd ilnnlit iint lil liiliiiniie rvillnci wlllpt-
rnp IIip lll'Tt! n tlinl nny iint: doubtinz, nny inoic
tlirrc riPt Ihnnsh hr rc(inrit liin iinnii! miy nnl npprnr
In prinl. Aninni; nllicr nliullnr lnlni'r, Mr Jm. !.
IIpniilil, III Cliri'llc ptrc-ct, lini lirpn rnlnrril, nnd nill
Blvn pprnnnil nmnrnnrrn nf tlic ffirti nT hin cjikp. Ilnlli
wrrp rlipiiTitilini, ml rinilriiclcil f(iril nnd nlne.
Ilnw llil I'ppn dnnp I
Jnitrrr. Ily tlii' Indinn I'rsrtnhlt I'.tiirr Inlrrnnllv,
nnd llrwrt'Xtrieand llone l.mlmiiil !trrn.illy. 1. 1.
Ilrrald.
iinly Hnld ly COMHTOCK .t CO.,
"I Mnldrn I.nnp, Xciv Ynrk.
P.'ISS Jr.WnoiMnrk, Vt.
57-ly '' xv.irrox, Xwipii.
.. a. niinnK.i, Hanrni,
A. h II. ll'AIWXI'.n, Wlnilinr.
Cn.VSI'.nVKOKHOI.I.VIUK'K. Onp ..I llir
tipt ronipiinncN mmna Tlinminnlnii incilirliim lor
Uninry, CnliN. IlliriininlWm r.
Fnrnp nt the Jcnclry Alnrc nf
I)rc,J, X. llAXnAU..
200n...:..Sconx,.o,(niP.l.yi)iiNiiAn
Mny9, 1?IJ.
i II KKSKM A X'S AUAIIIA.V 1IAKSAM. A
J frr.li mpply Jiit rrrnvcil nnil Inr !p l.y
Voo.tliKk,Jnnc 1812. JAfi. ItOP.V.
NORSIXG IJOTTliES, furMlfliy
JAB. ItOKH, )t
Wo?'!.tPtk 22 Jimc 15 1 ?
t. i1llUlbil.ll
Jlttorncy ii n d C o c e 11 o r al Lato
NOTIOi: TO rAMII.lKS.
AI.l, I.OVKIIS OF OOOII Illti;Al)nrprfrmnnicnilo.llo
innkc ni? nr ir?i. iiiioirx'.s i'oktaiii.i: caki:
VU.IST in 11 iii.ikrs Ihc lirt'ud mui'li bcllir llinn lliecnm
iiii'ii inndi'. Tl'c Vi'nslin Irru liuin nll iinpnrr liigriilitiilii
mnkri llin Iircud pcrli'cUy wlillu nnd Hslil ii vm-II ndnpct't
Inr blilp'a ll-c, nnd wlll kct p In nll illninlrr. It in nnw in
cikniivu up In lliMnn, und nrdcrii nrc lit'imiln t o lic rc
rt'IMd ll'nin iiliiinrlt rk, in Ix'llrn vidi iu -r i nu t
Itssnpcrinrlly nvi-r iillolln r itrtlcliH mul lor rii-ing brrab'
Ihaa llic lnllnulny i-tiliiU'ntl',
I.'osnii, jlni 20(A, 1311,
Thc iiiiilprsljincil liaxinj mnilo n-e of Wm. llriiwn'n
1'iu liil.le Cnki) Vrnl tr riiina lrc-ml, iii i)iimpiiiliin.sthis
nt'W prpnriiliun nr Vmsl Is fnr I i m r ilian nnj ollur nrli
clcwulniNo tirr mndriisc nl', nnd wlll innkc llic liri'nd
iiincli wliller nnd vi ry llglil, nnd o IjvIIuxu it to lc IVt-c
Irnm nll linpnri' iiiKrcdlriils.
riignril hyllni l'nilr) Cooka nt llio Trrninnt llnup, l'n
villion, Aini ricnn llnn.r, nnd .1nrllmro' JIoti-1, .'ni-lnn.
Jt U nnw In iiiii nt miMt nfilic llnii U In llic cily,niul
nn lioaril gf nll Ihc sti'imislilps liclnnu'iiiK In.Mr Cunnurn
hnu nlpnckrH. A linlp U jnil rcti'iMil Irnm Jnlm Andrr
min, l'n-lrl Cnnk un linurd tlic hlmnililp Ilrillniiiiln, wlin
wrilrs llint liclms inndu iikpol' Wni. Ilrnwn'n Vcnil, Inr
iiml.lni liriiid.diirlnstHn iu) nsrs mrn.'oi llicAtl.iiillr,nnil
raii riTinaiininl it ns liir niptriiir In nny lliinx rlo Inr
lislns lirnid.
Tlir nlinvi! nrllrlp U nnw fiir milp Iiv llio nrnnrlclor. -iEI
Vnlilli;ln xlriri, IkMon. lliluiltil ly
Woodilncki Vt. J. A. DlIXIIMt.
I'OU l'llD.MOTIM! Tlli: (iltOWTII
AND HUAin'IKYINC: TIIK HAIH.
rniu: iiii.nimm: iikitai.o nu, h nit mMn ti.o
A pliii-unridl ntliiT prcpnrnllnns fnr iIip linlr i.nw in
uc. It liiniilillis nnd i-nllini 1 1iv linlr. clv Inz It .'inilln
Slnhi lliut nu iillicr arlli'lc ildcs, nnd I'nin-in; it tn i-nil
ninniuniiy. A iiuiiallniin Iirl ii'i'i'nliy iiiipcnrnl, llio
nnMde wnipprr nl'llin "i iininu w III In' rintil liy llio prn
prii lnr Wm. Ilmw.v. nl-n n rnii wriuhl Inr llio insniM'd
ilireillon Iiih lni a m-piirnl nnd inlrrnl nrnirdlns In nct of
Ciinrri, IHI0. Ain lliat " lliiflulii 1)11" in inipri'nM'd npnn
llin sl.iss linllli', tn nind llin i iiiinlii li ll. Ilinlrrn rnn lr
biipiml WM. IIi) .N, -1HI Wiisliinstmi Ht. llnnloii
1'nra.iloliy J. IIOSS Jr,, Moi'k, Vt.
XASIIU.V AXI I.UWKIili UAIIi-llOAl)
ritl.MMr.lt AltltAXfHIMnXT.
OX nnd nflrr Mnvmv, Mnrcli II, 1P12, llio i:itciitr
lininswlllriili ns Inlluum
I.kvm; X tiiiiu I I.Eivi: llosrns
At I! l.l a. M. At 7 nnd II a. m.
Al In 1-1 a. .m I At 1! I'. M.
At 1 1.1 nnd 5 1 M. At H 3-1 r. M.
I.kim: I.nw ei.i.
At 8 1.1 a.m. Al 1.' 1-1 I'.m. I At !t Ll r.M. At 7 l'. M.
nr Ininii'dlnli I) nn llio nrrial nf llio riirn linm lln-.nn.
V 1 A11EM1EUM lllkl'll lllll Il'lt llt 1 llhllUIIIII'll.
Xnilli Cln lni-1'.'id nnd M IJI It.-r x .
l'lTin.i In l.nucll wllilii" In tnkc Iiii' Cnri fnr .Nn-lin.i
lll lip rnini jnl lo tlic CarnliTU nl' ppi'iii', Ii) luivliij!
Iln.-ir iminr nl llic lt.illrii.id Tirki l Ollicr, nnd inM'ii:i'u
nrrnlnjnl l.nwill Iu llir Cnra I'lnin Xindinii, will l,e rnn-
M'ltu iu an puri ni nu' iii) wininiii i iniric.
i'-..... V.. I ... I 11 r .
i .irt j .r11) , I((,M ttltt, SlpW.
Ou lln nrriMil nl' Iiii' r.iri nt Nn-lint. Htast'si lcavc Inr nll
pnrl nl' Xiiw.lninplilri',Vinnnnt, New Ynrk nnd Canadna
vin Aiiiii'kt'ii;, Cnnrnnl Kii ni', IMiarliiliiwn, I'riini'i'ntiiwn
nml Xiwv l.nudnii X. II. WIiiiImh', nnd lluiltlilinrn, Vt,
llnnks nri'kipnn ihisto.n nl llio M.-io Ullli'c, An. U nnd
II i:im-lrni, hImi In I.iiuki.1., nl llic Xnrlmra nml
Wisili'rn Itiiilrmid nnd St.iEi- nlllri' in I'rnnl nf llio lli'imt.
ulu-ro "I'lilH rnn li hi-rnrt-tl iu unv nl llin Ccuclici. nnd
curRYl liiliiriiiallnii ultulii(il rcsjt-cting lliu iljllt-rcut atn;i'
riiuici.
ru'icnii M li'iv ii" Xiniiua n Iup iMnnl n 1-1 nnd 10 1-1
. M. i'.iii lnko llu' ran nl llio llinliin nnd Mniui' llnilin.nl
nl Wilmington I'nr Andnwr, llnvi iliill, Ilwlir, llin i r,
(iri'al I'iiIIi, I'nrUmnulli nnd i'nrlhiinl,
Mr.nrmNni'nTaMN'.will IouvpiIip I'rristit llrnninl
ni.lili-.lnn n nnd Xaiiiilii,t-iT) ninrnlna, (SiiiiiIiijhpxi'i'Ji
un.)
Allcnn.lilii lic Irunipnrlrd nn IIip lllll Ilnml, "ninc
nlinvp l.imill, iinnl In' Krnt In IIip l,'iiiiip,iii'.i l'iri;lil
Hi'pni, rnil ii Mnw n,iii iiii'iim ni iturrrn liri.iui1.
(innd-i In Im Inrmirdoil l.y llin innriiln" Iruiiii liiimtln'
si iil In llin lli'pnl ni urly ni llin rvi nlUK liil'nii'.
Tlii' l.'iiinp.iuy lniy llin priildi'd larKP und rnniiiind!nii4
Slnri'-IlniiK'-t lnilli in Xnliu i nnd Cliiirli'hlimu, und ln.
Inz rnmpli'lcil tln lr iirriiici uiruti fnr Ihc Tr.iuipnrlnllnn
nl'.Mi'rPlinuillM', (Ivp nnllni llinl llii y nrc nnw pn p.iri'd
In Iriiuipnrl.ill CnndK.iiuil Cniinlr) I'rnitiu n ulilt'li lun) Im
liirwnrdid In llulr lli'pnln, mid fnr (Iiii purpntp liaw
funililii'd ml't' nml I'nM-ri'ii rum wliirli will prifirlh m.
ruro cniidifrnin i.imap I nnd niri I'ul nml rvprrii ni rd ini'il
In luko i li il -i- nl'lln' Triinipnrl.illnii I'lHilHBi nt lliu iii -pn4,
und In urriimptiay llir ;iiiid4 nrr IIip rinii).
Tlic Cniiipiiiiy, ili'li ruilni' Iint nuly In niTnuinindtilP
llio pulilii', Imi In I'Mi'inl i'rry f.ii-illly iu lin lr pnnrr,
linlli In Ti'niiili-r4 ninl .Miri'linulH, havu llxid upna llir
fiilliiwliij ruliH nl'l'rrliilil i
50 por lim Mrli vn) liclwrpii Xinlinn nml C'liarli'n-
mwii.
Ilulkrt ill, I'I.iit, l.luir Hlnnr, l.nml.i-r, A r. ft'iprr liui.
$1,00 prr Inn rilrliwa) lirlnrrn Xanli'liiund l.nwrll..
All Iti'snl ir Trliimlrii ruiinllis In IIip rnn I II lip rur
rlril nvrr llirrn.iil hrlwi rn Xmiliua nnd Clinrli'iitnuu,nii'li
waj.lrii" iifi"iprnp.
O.NSI.OW fTI'.AnXfl,Kiiprrliilriidriil.
NiixTinn, M.irrh al, leli. lOMf
S I ATK )!' VKK.MOXT Thclhn. llir I'roMr
IUHriili r nr IMRrti'llli i.!1. iC'nurl fnr Ihr District
nf II irlfiird l'ii nll ;irriwt rnnrrrnid In Ihr rstalr nf
SOI.OMO.N Wllli r,,.ir ( Xurwich In taid JIMricl,
dir.Kiscd, intistatr,
nnr.nrixa.
WIII'.ltCAS Im Duii Rilniiuinlrnlnr nfllip pnlnli'
nl llir mid iii n iird,pripoiri rf ndr'lns "ll nrrnunt
nf Iiii nilmimilr.illiiu, mul priniiln Iiii nrrnuiii nsiiliM
Kiiid ril.itp, Inr nltiiwiiniT, nt n M'i4iniinf k.iitl t.'iiurt In li
Iii Id at llic I'rnli.ilc nllii-p in wnndtnrk In niid ilnlrli l) nu
IIip 7llul iv nf Hi'U. iirtl. Tlicrrl'iiri'.MUi nrc hrrrliy nn.
Illli d In upirnr Inlnro rnld Cnlirt, nt llir llinr nml plnrp
nliiri'Miid. nml flimv rinnr, ifnuy )nil luivr, wliy tlic nnld
nrt'iiiint rlnnild nnl lir nllimi il, Aml llir liririi nnil nll iitli
rri iilrrntt il, nnl lil.ni mdllli'd In nppcarnl llir nnnip lluic
nml d irp nml citr ImiiiN l.ir tlic paiiiicnl nf llic rlaliiM
nnd rlnirgrms.iluU nnlil ilnlr, nr lii'ni'C will lm griiutiil
fnld niluiiniilriitur niillinri.in: Iiim tii nll llir w linlr rrnl
iMlnlr nf wlildi llir ilii'niinlillrd n Irid nnd pn-rfCd rll
iinlril in Xnruirliln milil ili.lrirl (ni n pnrl rnmint lc nid
'.vltlinnl injiiry In llimr Inlrrolrd In llir rriiinlmlrr) I'nr
llic iiirpnaciifia)lug llir rl.ilun uml rlwr;ri .i;nlinl mild
I'ntalc, ll!)-3w
Dnlrd nl Wiimtilnrk iiimild Ili.lrirl. lliln .'Id d iy ofAu.
cmt A.l), j.'. oiil. HII.I.IX(iH,;fW(ir.
fn.VIIIir. CITI.KUV. I (X) Cn' kiilxm nml
X rnrkijn.l rrrrivr.l, nnl. mrinc nll llir difl'in nl M In
nfTia nnd Tnlilc I'ullir), Irinn M ru lip. TIip nlmvp
imtc impnrliil In nrilirnnd lll Ip nld ut inurli luwrr
prirri lli in iiii U Iiim- nlli rtd In lliii ii itillv.
Aii!! 8 C. iAXA,Jr.
QTliVKTlKII sl'dilXS. li'ilni'i'ilicri d Inlilc
0."'piium. IJ ilnniltiml Ir.i i!n. u iu-w nrlirlc Miprrlnr
In tirrui.m Hllvrr nr riiuiuinn plilnl wnrr, Jn-l riri lvnl
nml Inr v.iic nt nn lnw priri'n liy C. DAXA, Jr.
Aiij.S
Tl I.AI'K, lilur lil.irk mid rnl.ind lljurrd nml plalu .ilki
SS llninlnriiiiH (ind I'rinlnl I..-iwn, jnit rrrrlinl Iiv
.May 10, HI. (i. II. MOWIilt.
5ri A Hl'l'VI'lXt.'S. Kiilinlimli-r. VrnctlRn nnd llimp
Cnrprllns nml llitji. Jli-I ri rilM il nml I'nr "iilp hy
M.iy, 11.!. (i. II. MOWIIII.
ETII'U, Midokili nnd l.rghnrn Ilulf, jiut rrrilvrd nnd
1 lnrnilrliy J. A. Dl'XIIAU.
Mny 0, l"ta.
aSI.IIX'l'V nl Criickir), lilu- hiiip und I'nppr linng
S iu:, Inr ..ilr l.y J. A. IIHXIIAU.
Mny 3, l"IJ.
RUS"8ELL& CLARKE.
WATCJIIMAICiniS V JinVKIiI.KIlS,
HAVKJtnt rrPrtpil,nnd kirp rnnlniilly nn linnl n i l
nrlrrlrd nonrluirnl, nf IKII.ll AM SII.VIHl
WATCIIIIrl, inilnlilinir nr Ruld nml nh.ir I.rtir.,
Ilnrirnnt.il l.i pi iu, Alnf iiiii, It rp :itln, I lm 1 1 irr nn I i nm
nmn WATCIIIIrt. Al"ii,llirr TiiMp Hin rt nml lm
ni'iinxj Cnani lullif.jSufnr Tnn'n; f.ilt nml Jlmlnril
nriio. ttrrtnin Sihtr Inldp nml Ira riion. Cnh
Hiln r nmlHlirl llnniil HI'IXTAri.lIHi tinhl nml Siltpr
I, i:XCII.I'Mi:-ii.hlllindvllPrTlilmlitc,xid,l Clmlii.,
KpiiU aml Kpjk, .( Inrjp ""ilini-nl nf finjir tin, mr
rhc hrriKt pim, miull' hntri, Ira hp, py cldtr,
ilrit rnlc rurur, lit-iikiiitCK, Itntlscm linp rrinrp, flicll
xiilc pnmln, loji llirr wllli tiirjniM nlln r nrlirln u.ii,y
krpt in nJi'wi'llrrrhip,tlic w linlr rnniprl.lnj n Iu llir n.
nrlinrnt Ihna i ti-I nnVml in lliii l.nr l.rlnrr ln;rllirr
wllll n "iKi.1 B.mrlliirnl nf Clork, mirh nn llr.in H
II. iy Cliiiur; llr.114 8 ilay riiiniiniillrnii 21 liniirn, llrnii
innnllr, Ihnt rnn 2I dnyi irlth nnet trindini:; llrn H dnv
linip pipp", wilhnill mrikln:i nl" firjt ralp WOODIIX
l.'I.OCKr; nll nl wllirll llir) will fi'll nnn;nih Irriiln lli
lliprrnn hp pnrrhn.pil.il nnv plnrp In llilnlrlnily.
CI.I)i;KS AXII WATCIIIM rnlllilnllr rrp.ilrnl, aml
warrnn Inl nt IIip nhorlnt liollrr, nml nit kindi nl' Jnh
ttnrk iimnlly dnnpin Ihrlrlinpof lm.inr, ili.pntrhril wiih
nralnr", nml nn pnin pnrnl I" slvp i nllrc nnlinlnrilon
All nrdrr frnnl nlirnail nill mrr.t wllll prompt alttnllnn
X. II. I.'n'.li p.iidlnr nl.lrrl.l m l n rr
W".frl., Llcf I, lll, l(.
UTDNKSDAY, AUGUST 17, 18-12.
Dou't fnrgnt llio mcn, ulio in Congrcts Iirtvo
tricd to dcfuat Ihr. coiismniiiatiou ofn TiiriH'Iiill!
Tticy aro
Ililand Ilnll, Iloracc Evcr
ctt, William Sladc, Jolin Mat
tocks, Augustus Young.
Ilon't furgct tlicin, nnd dou't forgct tliat tlicv
aro llio mon wlio nro writit'g linmc clcctionccriii"
lcttcrs in T.ivnr ofClmrlri I'aiim wlio undcrslnnds
nnd is a liarly to tlio g.unc tlioy nto plain" in
Congrcss
To dcfcat tlic pasagc ofa
'i'ariil Uill!
Now mind: If a fcw of
tlicso discntci'cstcd whifrs wlio
aroso niuch in favor oi'a Tiw
ilT had united with thc demo
crnts who dcclarcd cvcry
day thcir willingncss to do so,
thcy niight havc puslicd
through Congrcss an adc
qnntc TarilT and thc farmcrs
niight now bc sclling thcir
wool at a fair valuc, in
stcnd of sccing it rot on thcir
hands whilc thcsc lovcrs of
thcir intcrcst arc carting (br
oign wool into thcir vcry midl-
Aml ngnin
Memembcr,
Tliat tlio KtMilucky iltilrgntinn in Congrrss wlio
aro lliu tonls tif llcnry Clay, wlio i-t dclcriuincd
lli.it llic peoplc sliall liavo nn taiiir, Lut tliat thn
(jii cstion fliall lio licpt npcn for liis liciuTitcanio I'or
wnrd nnd sworc lliat iftlic uliigs did nnt rclain llio
iliitriliutiiin, llicitliy ni tlioy kncte ilefcaling llio
llill t'iilirc,llioy would go iig iinsl a turill'iiltngi;lli.'r!
and
Rcmcmbcr,
Tliat tlio wlitiln Vi'riiinnl dolrgation,trailoiH a.-i lliry
nro, siiliniillcil to lliii inolcncc, nllowi'd tlicin.
selcs to I'C liriirt-lieatPii and diiven fonii llic cx-
i:roio oftliuir dnty tn tlicir ronsti Utrtit". plitillii'd
nnd cowcd licni'atli lliu diclntion of llonry Clay,
eiitL'ied intn Iiii leagnn lo ihfrat llio Tariir, and
lcft llio pcnplc of lliii Fiait! to suITpi iimlcr nn un
parillollcd prrssure nnd lliat ton,
AVhcn by joining wilh thc
deniocrats thoy kncw it was
in thcir powcr to pass such
a tariir as thc pcoplc wantcd!
Oh! lll'.ANO Tlll'. TltAITOUS, wiih llio
niiitk of C'aiii.
,25"A POUND!
Nathan SiMii.ir. says, thal
thc larmcrs of Vcrnionl r.aril
raisc wool for thal,
Chahlks Paink says thoy
can, lts
NJiVER FOHGET,
Tliat wli'tlc llic iIcmnrrnlH In L'nngrrm hac hcrn lrliii;t
In lirin? Ihc n ikcd iiirillnn nf n T.irlll' Inaa limc, dur
iliSI'ir uhnlChPKiilon, llic Mliljiliniclicrii ilrhln; tn plil
it itr, ancritlriiis llic lulrrikli of llu- rnnnlry nt llir
Inol-itnnl nf llcnry I'ln), nmliliirrg irillui; lln'i nlli nf tlic
irnir, Inr liip piirpii"!' nf IniUn; llir srrnt 'r.irilf iiirMiini
npi n I'nr llic I'l iif IU nf lliiir rnndliliilc I'nr Ihc l'n n'nli ni'.v,
nml
NEVEK FORGET,
Tli.it wlun Ihr Turin'iiirtlna riunr lip In llic lluiiic nf
Kppri'ni'iilnllvM IIip nlhrrilay, thc hlgii fnr Ihc nkc nl
"II II iiillln; iill'lllniiii'illnn, lnrWd ontn Uir l.i 11, Ihc li'd-
rralliiuii'iiiIlinlrilmilnn,'!)!., knouins th it the I'rtsidrnt
WO'tld tto Ihc tiltl if it paisid uiththc distribntinn fra
llirc KttiKhtd Iu it, TIIE Wlllr.4 RErtlNEP Tll VT FElTt'RE,
llirrtb) nliowlns, to Ihc wlinlr rnnnlry, Ihry ilul n, FOll
tiii: i:pkkss ruiirnsu of nnt'KsriMi nu:
TAKiyy llll.lt! aa I hrliisln? nliont nn Hiljniiriiiiicnt f
Cnnjuti willl Ihc wnnUnf Ihc prnplc iliinli.lird llit'ir
w ilu liiiri'S.iritiil uml ilnir nll',rini; kcnllVil.
AXl) xoir,
ll EM E M B E R,
Tlinl tninn; Uicwlii'i ulin wi rc in;n;cil iu thin nif.irlniiH
traiifirlina wni tlic
W1101.E VEllMOXT DIU.ECATWX!
I.i t llicir nnnii lic krpt lirlnrp Ihc prnplc, ;.nil hr lnnk
,! lipoil willi Ihrcnnlriiiptwhlrh mirh linc iloi rlin nf
Ihc lillcrnli nr thcir rnnllliirnli,.ind jcll'nll lonln nr p.ir
ty ilnrrtc.
Ilrrc llicy nrcnltnjcllirr!
Ililand Ilatl,
William Sladc,
Iloracc Emrcll,
Jolm Mallocks,
Augastus Young.
Flood m on tlic ti'iick oltl,iJJlnc
Li'lil" iraiu of
lioriiblcliniON
Cill'S SlopiMHl
3'lio old rcvilur ofjcni'rson aml tlio nppofcr o
lliu last war, llio I'crmml U'utchmttn, lias asscN
tcd w'celt aftcr wcol tliat tlio dcmocratic incnibcrs
nrCnngrcsa nro opposo lo n latifl'. fc'co liovv llie
following cxtract fioni Ilicliard 1). I)avi, spccr.li,
a dciiiocralic inoiiibcr froiu New Ynrl; iiiailo, in
llic IIousc, July 8, scattcrs to llio winds llio na
sertiom of llio IValchman and provcs U edilor n
vvanloii and inalicious liar.
Almest nny Kinil of inrifT, lliat could lio pcitna
nont, would lio lii'llcr tliau tn prolong tlio nnccr
tainly nnd porpliiMly wliirli now iigitiiton mul Imr.
nfscs llic puliliu mind; nnd ki inipoitaut do I Know
llio polllpiiicnt of this n.altcr to ho, in tlio presctit
silnalinn oftlio ronntry, lliat if thc distrlliulion m
ginn w;i, slitill notftel myielfal libcrtij lu vote
iigiiiiiht ulmoU nny lnriff uhiclt thc mujurity of
cicn Ihis tongrrsi muy mnhe.
To my iniiid, n inciliiiin, inodcratc, judicinus
larill", inoiding oillier cmioiho, U llic nno wliich
wc onglit to fnrin, and tlio iinly one wliioli caii tif
ford goncral satiiraction to tlio conntry.or lio nt nl
lilicly to I'lidurc. It slinuld nnt In: l'r.nncd nn llic
prcsonl drprcsscd stato oriinportatinna wns to last,
Lecauso llio liado of tlio connlry will again nnnu
(and nll tlio sooncr tiy onr propor autinn), nnd
whcn tliat sliall happt'ii, clutiti lh.it will nnw givc
cnougli, will tlicn givii too iiincli, nnd again inlllict
llio iiation wilh lliat wnrst nf curscs-a rcdnnd.int
rcvcntic. It .sliould not lio mailo on tlio liigli pro
liibition, fur aucha tarill'cau nol sland, as it would
toon ruin tlio inaniifactnicrs tlictiifcltc.i, liy lli.it
ruli intotliu l t:s?iiifs wliicli it would pinduce.iind
llio dis.atisf,ictlon of tlio pcoplc niainst ila ojac-
lions. It sliould not lic frninrd too lnw, licratisi!
lliat would lic inndrqiiatc fut cvcty nlijoct, wliclli
cr of ri!cnue, or for tlio picscvution of domcstic
maniifnrturts, and llnm failing in nll tliat for wliicli
nny turill'ii wantL'd, it ronld nnt lio ciiilured,
iNoillicr liigli or lnw larill'ini'ii nct wHcly to urgo
tlic adnption of ihcir poculiar prinniplcs al tlio
prcsL'iu imuiiciil, brraiiso iii'illirr of tliosc s).Ipiih,
nor nny othcr can nH'iitd pnddrn inagical icllcf tn
tlio connlry; nnd if citlivr U ndoplcd, it would in
rrrwo, instrad nf alloiallngour Irniiblcs, nnd llius
briug mlditimial imi! tiudcsmcd iliircpnlo on llic
llicnrv of ils foriiialion. 1 co, llicrrforc. for n iuc-
iliuiii larill", tlic bcst for nll llio grrat inicritita of
llio romilry, iindcr c.i-ling circiiiiitaiicpn, nml tlic
bcst for liu'tli particii a.i wcll lliat wliicli favor.i n
liigli, ns tliat wliicli f.itors u low tarill".
.Mr Mnngnni, onc nf llio lcnding wlilgs of llio
f-'t'iintc, inado n TniiH' fpcctli tlio ollicr ilay, in
wliicli lio alsn givos tlio lic dircct lo llio blarncy of
llic liaid cidcr pajiors iu tlio b'talo about tlio ilunin
cial.i licing rppiiscil to llio TaiilV intcrcst. llcar
ivliat lic says:
Tlio qiirjlion lins licrn argmrd upon llio ns.
Fiiinplion tliat u largo pnrliou nf lliii cniiutry nrc
laboiing fur an I'nlircdciiiolilion of llioic cdt:ilili-1i-iih.'iiN;
and nppi'als linc liccn inado to c.xritc
ccry motito nf iutcri'st, and iiiuiuo cvcry sclllsli
principlo, lo inlly nroiind tliii larill' y sl um ,
nnd giotcct it fi'om llio us-ault.i tif ils rutlilcs ns
sailami. Sir, tlicsc appcali liavo liccn inadowilli ndiiiira
blc sag.icily willi n dccp rnit ictinnlli.it llin ?yi
tcm can bc inaintniiicd nuly by tiron-ing llic p.is.
sions, and iwcluiling tlio liglili nf calm nnd soncr
rcason: Iint, ,ir, liai lliii aniinipliiin nny fiiund.i.
tion iu fitt .' h thtre nny jiitrly in this tountiy
thal scfiS to ilfmolhh thc wiimifurturing rii
lishmtnlt 1 hlhcrc miy ichich t' ti ircii i';a
prttscd wilh Ihc dijTn'vlty niid dclicnte icsponsi
tiitity nf rc-orzitniiiw; our ytcm f import,
und tidjinliii" Ihc dutics, wilh n due ityird to
iA. thcgrctit intcrtsh of thc emmlryl Ifthcrc
l,c nny i7i purly, it m tinknown to mc!
Wliat niust llio pcoplc lliinlt of p.ipcrs lliat kocp
up a coniplotu initcprcsi'iit,ilion nf tlio icws of
llu democtatic p.irly .'
Free Tradc.
I!pry wcpI; tlic liatd cidcr pipcrs arc slioiiting
llio liicoi nrc in f.ivor nf frco trailo ficc tradi'
aml dircct t.iation. Ilow iuf.iinouily filiu ii
tlii-.' Wc publMi .loiiic c.vtriict.i from lliu spccclt
nf.Mr Uaviii, dum. finm New Vork, in f.'ongicsi,
wliicli mny fouiid in nnotlicr colnniu Miowiiig llio
f.ilsity of llicio wliy cli.irgei. I'urllicr liow
iniicli do ou lic.tr nbout tlic " frco Irado dolrinc.i
of New llninpiliiro" liow "all tlio l.orofoco.i in
N. Ilainpsliiro aro in fivor oftlio doclrlnrs of frco
trailo nnd dircct taxation." Sco liow f.ilsc U, nl'
lli's too
Hon, Uilniund Ilurlic, onc llio Krircscntatites
frnin Now Ilaiiipiliiio in n spcccli maiic iu llic
lloiisu of lleprcscntativi's July S, 1812, cayn,
wliatcvcr liis privalc opinion inay bo nnd for lliat
ho ii nlnno rc-poti.iblo " I WOUI.D NOT
VO'IT. I'Oll IT," (Ihu iliifc: taxalion sylciii.)
Asilil. "1 DO NOT llfJ.II'.Vi: TIIIICOUXTItY Irf
now i.v r.woit or any iiaiiicai. ru.Mii: ix
otiit iti:vr,.iii: SVSTIl.Ml AND, I'XIII. it l!j i
wotii.n xor ni: i.v r.woit odiaki.m: um:."
Hc sayi ngaiii, lli.u UNDP.It UXlS'nNC
CIUCL'JISTANCia lli: IS IN l'AVOU of a
rrasonnlilc tariirfor rctcnuc,but liltcnll thodcrr.o
cratH, lio ii oppocd lo cvcry sclicmc for cxclnsivu
nnil iudittdiial prntcction.
Wli.it cnn nny maii nsl; moru llian tliii .'
On lliii suhjccl ofn Tiir'ill'tho li.iul cidcr p.ipcrs
and L'lcctiuni'Prcii hci'p up sucli ;t brawliug uliout
locofoco:.4iu ficc Irmlu aud dircct t.ixalion, tlu
it alinofl iiiipn.4Miblc for thc pcnplo to Irll wliat arc
tlio opinioni of llio dciuocrali. It n llio ilrlcnni
iiation uflhcwl'igi tliat llicso opinioiia sliall not bc
liiiowu. Wc i'.iii upon nll cnnilid mcn to lW
lliat ii nll uc asU of llicir.. Ki:aii vxnrc and
iieaii ki!
Look hcrc all of you.
"It Ill'.INi; TUUU. llmt ii dtity on thciaw mit-
lcruil lbn i.r on thr mttmijttclurcr, llic unly
iiircrtnccitlh.il thc miinufiiclnnr oticht lo lr-
cr'irc r dezire of prolcclitin iujjieiciil lo tnablc
htm lo nictl Ihit wi .
Wc ilraw llic prccccding licautiful .pcciiucit of
liard cidcr froin Jty llio Vermont II 'althmnn, of
Junc lo, 1SI2. Ilow do llio f.iriiicr.i likc it .' If
" a duly nn tbo raw iiialcri.il ii a liw on tlio
in.muf.ictut'r" ai tlie H'irimrt 8ay,itcancasi
ly bc rccn why llio cnpccial fricnds of tlio II'.
Jarvis, I'ainc & Co.,aro unuous lo kccp nlf lliat
t.ix by nilinitting fnrcign wooldiily ftcc l)o ihc
pcoplc iindrrjt.ind tliii iiultcr8
llcail! Hcad!
Wc niakc thc follnwing cxtract from tlic ppcecli
ofllon. It. I), Davii, (ilcin.) of New York, dc
livcrcd in llio llomc of Reprcscntativns July 8,
18 I2 on tlio Tariir llill. Tliey cirectually tefute
tlio infainous lics oftlio Hard-Cider papcrs of ihis
Statcs, nnd show tliat llio dcmocratic pnrty nro in
f.ivor of, and willing lo otc for a TarilT.
Tlio illbamj Argvs saya, " tlio fpccc)l,,, from
wliicli tlicsc c.xlracts aro inadc, we liavo not room
for thc wl.olo, ' WII.I. J1KET WITII A WAU.M
A1TROVAI, I'itOM Tlir. GRIIAT RODY OV
TIIK DKMOCRACY, AT LCAST OF THR
NORTH."
Extrncls-.
' Wn liavo fccn lliat A RKSORT TO I'RF.ll
TltADK A.M) DIRIXT TAXKS IS NOT NOW
TO lir.TilOUGHT OF, nml lliat revcnuo from
importa ii llio only cliicf rclianco ol nll partici
and llio u"ly onco of any practical considcrallon."'
" In nnnclusinn, I will sny.that wliilo I can vole
for no tarill', bo it liigli or low or mcdinm, whicli
rnntain.i llio ilisiiibution ctati'o, JIM JIEADY
.1X1) iriu.ixu AXO AXXIOUS, IF
Tll.1T JIE STJUCKEXOUT, TO MEET
n rniTiiE maii taiiiff MeXox
Ml'TI'AI, AND' CONCKSSORY GROUND,
ANDTO UNITF. WITHTIIK.M ON I.IIICRAL.
FAIR, (ll'.Nr.KOUS, ANl) HONORAI1LK
IMtlNC'H'I.I'.S'l'O MAKR SUCII A TAltllT
AS V.,.MIXT Tlli: RUAI, AND I'KR.MA
NI'.NT WANTS OF TIIK COUNTRY. AND
I'n.I ll. AI.l. THR JUST RXl'RCTATIONS
OFTIIK I'ROI'I.R."
Wc liavo lold tlio pcoplc, from tlio firati thal
tlic?n wcro tlio vicws of itio dcinocr.itic (lariy)
whilo tlio liard-cidcr paper.i, willi n rccklessnesi
charactcri.itio of tlicin, liavo bncn continunlly
rliarging upon llic ilcmocralio party in Congrcsi,
tliat thoy wero "in favor of thc doctrino of frcc
trtidc avd oppaud lo a Tarijf."
Wo hopo tlic cxtracU wo liavo givcni tliis weck,
frnin .Mr Davli' Jpccc.lt, will bo sulllclcnt to salii
fy nny rcasonabln man oflho vlcvvs oftlio denio
crati und tlio wilfnl falichooih of tlio cidorcruti
nu llio Milijcct of a TarilT.
Presto!
About tbrcc wcckn sincc, it will bc rcmcmbcrcd,
lliat Cotisul Jarvii laboicd icry hcnrd in Iiii Ad
vocnlc to fIiow tliat .Mr Smillo wns not n farmcr
nnd li.ui no othcr busincss tlian lli.it of kccping a
groccry. Thal p.tpcr of July 4, says.
" Ilc, (Mr Hinilio) ii in f.tcl a procer nnil nn
extcnsivo iloalcr in colfnh, ruin, und molusses."
Ilut now, thrj tunc U cli.ingcd nnd Mr b'inlll(f
ba.i bi'iomn ono of thc niost cxtcmivo firincrs in
tlic Stato owm twcnty fanncs lias morlgago on
a llos( uiorc Scc.Jcc.
Suit younclvcs, gciitlenicn. As fist as you nro
drivcn from ono positiou f.illback uponsnmo othcr
cipially crcditabld nnd tcnablo onc. Mako tlio old
f.irincr out any thing you plnasc, fot your own
baso purposcs llio pcop lc inado hiin out long agn
aud will c.iro nbout ns mucli for your lics nnd
nbuc ni llicy do for llio wh'nlling oftlio wind
jo,go nlioad!
SliE T1IIS, 1'ARMERS!
Whcn llio I'arilT bill catno up, iu tlic Scnato
lliu oihcr i!.iy, .Mr. Allcn movcd to placo sall a
niong ihc rniiinctatcd "frco nrliclcs." .Mr.llcnton
sccondrd tlio mntioti in a bricfand pcttincnt jpccch.
.Mr. Woodbury said Ihc first timo ho had opcn
iii Iiii lipi iu tli-i cbambcr was iu f.ivor o rcduc
ng tlio duty ou mlt. Hc had tlicn calculatcd lliat
tlio c.xpciiso ofthii tax to ihc peoplo ofliis tlutc,
waigrcatcr tlian nll tlio ollicrs impisi'd by thc gen
ral gnvcinnicnt.
'J'c iimciidmciit was lost. riic wlngmll oting a
gainit it!
f'l.AY AND TIIE TAnil'I'.
Wo wnndor if tlio wliigi aro not as mucli in llio
dailf ai to .Mr Clay's opiiiiiins ni llicy wcrc lo Cnpl.
Tylcri. Thcy adtocato h'n claims wiirnily nnd c
vcn willi rnlliuiiiani, yct if nny trli iiicc can bo
placcd upon wliat hc nays liiiini'irho ii npponcd to
ono of llicir oatdinal iucasurcs. An cxplauatnry nf
h'n Taiill'i'pinions wc gitu llio following cxtract
from liHApcccli onllio Trcasury Notcs:
" It wns, fenndalotn lliat thijgovcrnmcntiilioiild
havn gono on foryears past, nnd wasgoingon mnr
by lliu cxpcndituro of niorc tlian wns rcccivcd, -'I
nxatioii bc khcw, und li.nl bcforo said, wns tho
rcmcdy for ihis. Carry out tlicn, thc jpitit nf llio
cniiiproiiiio nct. l.ook tn rcvcnuc alonu for tho
siippottnf Gotcrnmrnt. Do nol rniic tho qucilion
of ptolcrlion, wliicli I had liopcd bud liccn put to
rc.i. TVicrc tt no ncccuUyfor prolitlion."
K N 0 W!
Thnl C'IIAUr.F.S IA IXK I1I11 fivnr nf nllonlni Ihp
lliicil.'Anxnii) wiol lo lobronglil lnlnnii' mnrkiti duly
firi-flnil nt
TinuTF.nN rr.NTs vr.n roiiND
rumpcln wilh onr tntlir Vrrmotit wool, wlilk-n tni ii im
I'nial npnn forrlgil wonlltiif,
K N0 W!
T!nl XATIIA.V S.lll,li:iinpporil Inlhr liilroilur.
linp nl fnrrUn wonl d'H) frcc, nml I. In f.uor of pnitrrl
lns llu- l.innrr'. wonl riiinlt) xvlih iip nmntifnrliirrr'i
UonllriK. Ilr l pppmcil In p'rotrrlliig Ihc mnuul'ncliirrr
ul ihr rxprii.c nf Ihr wnol-fronrr. In
rMtirTiir.si:riiixos..txi).tcT.irconvixaLr.
KEEP
If in mind!
That whilo thc whig Mnnu
faclurcrs arc in Washington,
cndcavoring to procurc thc
passagc of a Tarifl Bill for
" thc protcction of Amcricnn
Labor" thcir Agcnls arc in
Europc hircing paupcrs to
comc ovcr and work in thcir
factorics and thus compcl our
laborcrs lo work for thc pau
pcr wagcs of Europc or
slarvc. Us

xml | txt