OCR Interpretation


Spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1845-1913, August 07, 1845, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023296/1845-08-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

llyCHAUI.KS fi. KAST.HAN,
Vi'ooilstoclt, VI.
TIIURSDAY EVENfNG, AUGUST 7, 1845.
f
Yol. VlXo. S7.'.
J'rkc 81, ao in A'lriuice.
(). A. UUYANT,
Ihlerl II niiglMitl'rriirh, uml Amerlcnii Or) rinoiia.
W. I. (Innila.iind (irorerlca,
Criiclrry,(llii iunl llurd Wnre.
Klm Strrct,
3iih,t.ish sr.ADi:,
OIIAMiltfllN l'l.Olllt, W.l. (lOOnS.UlltOCI'HJI'S
Ai.n cnvaT'vn.Y iti ti.wii,
l'I!irrM,OONn:LTI()NAUY,SU,MMi:!lIUIKS.NH
Ur.l'UBSIIMHNTrt.
(!i:nthi, iTni:i!T,oifo8ni. wiurMiv'f iiotci.i
Cicn. Jlni.i.tsii, (li:o. II. Hi.aiii:.
a. jiatoii, a- c7.
At thc old Sliind lntely occupied by
J. O. THIHOl'i
DRAixnsiNn.nmt w.i.nnons ANnrinoiinnirjs.
('0ri:( TION'AIIV,HII,MMHIt DlllNKrs.AND
m:nti:riiiMi:N'i-,t;oNfiTA xti.v on iiand,
CKNrnAl. sriniF.T. !22;l
A t'OUSTIJS IIAVI-'.X',
Wliolcsnlr unilrctnil.Ii'.ilsr In W.l. fSondK.Trun.rrnils
Wlncs, itc.,iil(i,4'liivi'n, I'.irnlliirc, At.
flu unuit aouTii iikad nr htati: htrcht.
tlnnlptllrr,rt, 182 ly
Kitsski.T&. vr.An k.
W A T r II M A K n H 3 A N 1) ,1 II W 11 I, I, II II R,
nppnsiTB wniTMiV'H ilivm., ci;ntiiai. strkut,
" u. iY."aiEhv,
M niiifirln'r nMIWi'p Siihhis iiikI -siiiu-t ii'li'a.niid Dculcr
in Jcwchv, ( utlerv nml riiucy (iniuls
Wltnlesiilo nnil Itolull, 203
Oipposi'f If'iiiify' Ilotcl, Ccnlral Slrccl.
III-.NKY IIATCU,
Onr doarimttli of Unian Ualt,Elm Strrrt,
t i n, c o r i- e R, a n n ii k r. t i n n n wiiinun.
TIIAI.F.S H. WINN,
TAII.nil.
Sitme door wilh A". RundiiU.
MK'II.U'.I. MVKliS,
T a i i. n n .
Qvtr J. C oll a m cr's Officc,
nim nirri'l.
1'.. W SMITII. Taihr,
M:i'i)oi)it ur.i.mv iiiiick sT.rsr. hoiii-t.
Ludlow. Vi. 21s
A.UOS w. vva kkkn.
wm.r.it in iHinTri.siions ai i,i:tiimr,
Ml kuuls ul LpiiiIipp f..r nln rlmiip Altu, lluulsniul
s-'ines (if pvcpv ilesrrtittlnn,
1,-1'iilr..-. I'li'f , Mniils, v;,'0 Ciill', p.wd.tM; Oeiits
i.ee.lh.tuls lnr 5 1, i-ii uu utiier wurk In prnpnriinit
(Ji.viuw. Kntni'.T 2.1 8ly
l). m. n'nwnv.
M ikr P nlthc imprnvcil llolmrl Wnr..lcn Viinips.
JTTIic 'ihovi' l'liinps nre w.irrnnleil tuilruw n Inrrel 11
n iniMiltt' wltli oasc. np In n litimlrcd I'eet.
1t ll npili'p Iriilll :l t 1 4 1 .1 11 - pi ompllj iiltcnilrillii.
1? mkH.1i.Ii VI. 2!l II
wrirrxiiY's iiotp.i.,
C omcr of El m a 1 d Cenlrnl slrccl,
11 v s. w 11 1 r x k v,
i: ACJIjH TWIPKIUXCI! IIOUSK,
nr 1. m wnnn,
sdiitii ii in-: tiii: i uik. sf.n
ntncic stai.'i: noirsi:,
HUTH S I D i: 11 I. A C K I1IVKII,
.10 II N K. SMl'IMI
i.uni.nw, vi . lfil lT
.. V. HVDK.
11 1! 1 c iv sTAiir. uonsr,.
l'rnpliirtvillt VI. S3: B111
m:iiY T. MAUSIK
lluii"'E ami Sinv i-Ais riJii, u.n m:ii.t:it i.v rutti iiiei
Al VutM"!! tll' hVIMIV llt:l'l! I t'TIHS .
c 1: X TU A I, ST it 1: n T .
WITT c Sf'OTT,
V iliilt-r, -tinl .1 ftitiT-4 1 11 'Miulri nnil (JarriaSPi'tiriilllvlnils
bi-v niAt. iTitr.CT.
.IOlll' Mircnr.i.i,.
c a it it 1 (i r. a 11 fi 1. 1: 1 (i 11 - m a k n n.
Illdl! TRhCT. 116
fJKOIlf.'IJ FIS1I Hll,
Viailftirturfr nf. nml d'fllrr in 'ahlnet furniture 11
ft'fr 'levrriptlnn .
ricatiitil Slrt-cl, 218
l)lt."ll. ."l. i,M vJT.
Olllpp in thc llrtrli lllnrk (ippn.ilc WIiIiiipj',
ci: rnu, srniMJT.
s. .1. Aiii.r. v, jr. i).
piivstci.l jixd sunanojv,
oni-n nppnltp Whllnoy'M llnti-l.
U1V II. HIMMOMI.
TOMsnviw iinrwn: ru( Tinnnn,
llflwcpil llie Mcllimliiil nnil rjpl-ii-.opnl (Jlnirrlii-i.
2.1MI.
uvr.r.Y sTm,i',
II V A 1. II IJIt T V A C K R It.
Cnurt trcc,
c bl . tTa mT: ITTt IjAiiurrr,
A I t 0 r 11 b y 9 n 11 il f!huii"plliirs n l 1. 11 w,
Elm Slrccl. 1SI!
jAcnuCni.i.AMr.n. Jamks Barkktt
o. i. rTiTx Di.Kit ,
Attornnr nnd C n 11 n a nl 1 1) r ntl. n'v,
CcntmlSlrtft, 208
TllAfJY & fiOXVKUSK.
H Itorneyi nnd Counsel Inrs at Liltn
flilii-piivcr llie lliint.IJIni Slrpct,
r,. A. MAiisir,
ATrnRSBV ASH COUVUI.I.(IH AT I.AW
CPnlntl itrtrt.
i:ovin iniTcuiNsoN,
AMTOUM'.Y ANI) norvsr.I.l.MK AT I.AW,
WOOIHTOI K, VT.
wsiiin'itv .C yi ifsii,
ATTimxr.rs n ronxs i: 1. 1. o u s at i,av,
3 j-Ollln' 111 IIip inniii l.ili-h "'(iiliicil m lll" "Ulny Ulnli
Npwh Hoihii,m
1' T.H'tinur.N, ,lat(cr lu Clianrmi.
('. V Mtnin S-Wtl
Ntiv.51. 1"ll.
CAI.VI.V FltKNCII,
.IHorncy nnd Counicllor ul I.nw,
I'lincTonsvii.i.r., vr.
25 J
I. AV. IlICIIAItDSOX.
Jlllorney nnd Connscllor nl Imk,
WESTON, vr. 251
A TT O II NK Y AT h A W !
i.uiM.mv, vt. 1157-l.v
tVAKitr.N (i. rur.Nou.
A T T O It N K V A T I. A W,
siiAimN, vt. 235-1 y
WAi.kint & st.adi:,
JWo) jpi nnd Councllars ul I.tnc,
ROYALTON ,l"V . 12V(I
r ww.ki'.r. . w. m.tni:.
" I'HOS. lTAUTI.ilT'lr,.rn.. '
.UtornrijfCouinrllnranilSntic.ilnriii Clianccry,
at i.ynpov, v r.
TT MlPHil'lliPrfiiperior Cnnrlnln tlircoiintit-f nriJnlc
nnln, nM-v,()rlt-.inninil Wnliln?lnn. 11)3-1 1
H17NTON it JONKS,
ATTnnNfcYs a.n'd nnuN'sr.i.i.ons a r t. aw.
Chchc.i, VI.
A. I. IIUN'TOTS-, 20:i P. 0. .TofJES.
s. 11. sTRr.r.Tnu,
Jlllorney and Vnun?cllcr ul Law.
HATINAH n,vr.
115
.1. (I. IIAWKINS,
Allorncxj nnd Coutncllor ut Law,
KKI.CIIVII.I.K. VT
J. DCANI'.,
Jlllorney and Counscllor al Law,
CA VENDIIiH, VT. 105
JAMI'.3.M. fill.SON,
ATTOIMVKY AT J.AW,
CHKI.SEA, VT. 2IG'Cin
samui:i. 11T iviti;i:,
A t t 11 n ,n 1; v a n n c u u n sr 1. 1. n n law,
WIXDSOK. VT. 33 l
IIICIIAUDSON At MCriOLSON,
Allo rney s, und Counsc l lor s alLuu-
(Jliclcr,Windtor(Jounty, Vt.
N UicitAitnnoN. 80 A. A. Nichoi.son.
SKWAM, l'UI.I.AM,
J1TTORJVEY Jl T I. Jl
i.unt.ow, vt. 181-ly
II. 13. STOTJCHTON,
J1TTORAEYJ1T LAW,
Chester, VI. 219
HI.ODGHTT & WKYMOWTII,
A T T 0 R , K Y H A T L A II',
nunini., vr i'a
I) C Dlodoett, I) I' Wkvioi rn
CiKHA'l' KiNOI.ISIl UKJir.DY
vtu
COUGIIS.UOI.US.ASril.UA.ANnCONSUMl'-
TON.
fPIII'5 nri'nt iunl (inlj icninlj fiir f iII. r'nugln, .
X nri.nnil (J.niHiiiiii'lli'ii. Irt lllc lluiiitmliin llnNiim ul
l.ll'p, illarnvi'rcil l v ilii' t-L-li-lir.it 1 1 !)r It vi-liuii ol' I.fititltiii,
llnuliiiuljiinl iiiiriMliit'til lniii ilic Hinitii nii J.-i- ihc
iiiiini'tll.ilt' MiptTliili-iiili'ni't- ul ilip lnvcnlnr.
Tliii flr.iurilliiiiryiiirivH8N nr I til-t mnllrlno, In tlic
r-itrt- ul" I'uliiiiiriitry illn-iivn, miitiiiiIh iIiii Aiin-rlriiii A.
Ri-nl In milirllliig Ihr Iri-iiliniiit lliu WOIt.ST l'OriSIIII.i:
l!ASi:S lliut i-iin lic I1111111I tu Ihe t-i.m 111 11 11 1 1 t'ltot-n lli-it
NPt'l. If'lll'l lll Vllill rilltll llllt ul llii.f.miiiii.iii ..f'lti..
llllll llllNC lll'l II t-IM'H H ll) 1 1 1 1- IIHM lllHllllllixllt'll
I'liiMi-iiin-i, iih ccnilii nii-tl iunl Iiiriirulilu. lliipnl.in
IIiiIk.imi Iiii i-urtil 11111I will ciiu- llu- iiutft ilurritt ol
i-n-i-s. ll i 110 (inacli nnstiniii, lini u nininl.iril l.'nsllsh
nii-illrinn nl' l.innvn nnil I'Mulilii-lit il t'lllnu v.
Ill-r I'Mllllh lll lllU UllllCil SllllPH (.lllllllli lC Kllpplll-ll
ullli iltii-liit n'a llniif.ti-liin II iImiiii ul l.llr, nm tnilj m
riiniilcniPt llu- rniiMiiiipllvu ii-nili-iip( nf ( rllnnitr,
linl tnlit- llspil n-i 11 picvi'iilh'i- iit-1 11 11 1 1 i'.im'h nl'cciM-,
rmmhx, Kpliiln ol' llldii.l, I'nlii n llu: ic!c nml rln-l,lirl-lullnn
iiniU(irciii-H ul llu- I.migi, llnnirliiilt, PilhYully
ol' llri-ullilnc, HiM-llr IVrrr, Maln Sui-hIk, llniiicliillnn
iunl (it-iicriil Uclilllt), A nl li liiu , 1 11 Ilm.-11ii , 1 1 tioi'ing l-ciu-ll ,
iind ' r n 1 1 1 1 .
JJ-Hnlil, In lnrRcliollli-s.iil 1 jit-r liollli-, wllli fullili
rrrllniiH I'orllu- n-Hnriitloii ol' llpnlih.
l'.unp'ilplii, i-nnlnliilnn 11 iiiiiha nl KnjlMi ,-inil AiiiiTirun
i-prlinpiiu-n, iunl iiilii-r i-vlil.iuT, rliiiwlnii Ihi-1 it l-i n .t 1 1 l il
iiicnlln 1.1'ihis (lre.it linsllnli Ki-nu-ily, imij hu nl.i.ii nt-il
nl'llii' Aui'iitn tiriilnltiin-h.
DWII) 1'. lliniJl.i;V,'suiiAStntriirlliulliillfilSliilcA
1 11) Cniirl cln'i'l, IIiiiiii,
.fi'inl VVodil.tiK-L, S. .1. AM.K.N; Mnmprllrr. (Jl.nl,
,t (;iillin(llnrliiiiliin, I'l-i-l. .icnri Hi-IIi.wh l.illt, N.
Ilurrlv, Uiiuiiil, 1. ii ti.l lli-ll; IJr.iiilcliiirn', lliitiiui
.V Chrkt-l Kt-i-ii. N. Il..liliu llixliy. 2'ifi.y
SA!I)S' SAKSAI'AUILLA,
rOltTlli: IUAIOV'AI, A iN I) lTliMANr.iNT
ci:i:i:oi' ai.i, dihi:asi:s auisino kiiom
AN I.MI'nil'.STA'l'KOI'TIIK IM.OOI), UR
HAiiiTor'i'iir. sy.sti:m.
XT c rcnil llu-lii-lur nl iii-niucrs o mio nMoniMitil
tli it iiicn ItvL-, If nl pnri'-i. we .irt- i-iill mori' iiiiiitii-lii-il
llinl lln-v 1 1 ii-. And jl'I lu t'.ii-i iiciirlj 11II iliM'iiii a lnivii 11
viinitiK.il o-iyiti In llu- ni'2'iiii tilrli pri-p.im nnl
liliiilll) llu-IiIiiimI, willi 11 riinrih, illiTili-il tu lliu m-,iI ul
ilimi.i-i-, will I'l'iinivcii lini 1 nl itn pln 11111111 ihi, It U llu-pi'i-nlli''
i-liiiriic'.i il-ili- nl' ,-miiiiIV Sin-Mipiirill.i, llnit I11
mi'I ri'li inji upi-i'ti I iinii. ri urlu-h 1 lu- r 1 1. 1 h nl iI1m-:isl-, .1111I
llu-i-iiri't ll pi-rtiinii tini ilii'ii'tiiro inilii-iil nnd Hit.tiiiiglt
Ttii- 'irnllli nl llu- htiiintii h ti-ni ilipt'iuN nliiiinl i-uliti-U
iipnn llie -ilnli' ul lliu liluinf. II lliu vtiiliiii; llulil wlili-li
pi-rv.uli-i i-M-i liiu-, I'vi-rj iiii-iiilii.ini', lllni-, lilt iiin-nt,
l iinl.tir iitln-r nrmiu prltnni nr milniilini-j j II' tliu limlt
lu-rli.iry-il wuli llm uli-iiu-niH nl' il ihi-hm-, ' t,li-knts mii-t
lit- llu- niiiM'iiiii-ni-e, iunl iinlil Ilip riiiin- nf tllicn-T psiI
inS 111 llu- liliiml, iiru 1 r.iilip.itcil, ihi pvi'iiiiiiii'iit ri'luf i-iin
lu-cpii-li-il. It Is Iii-ip lli-it llu- pmvi-rl'ul liciillli I't'ilni--Inp
pnipi-rlii' nf 6jiiiN' ri.n-.-.i ini illri nn- iiniilli nti-.I; 111.1I
liir tlilnrctiion, In i-rriil'ul.-i,t.nli ilii-nitu-, .1111I nll piuptlvi-illi'-ii",
in rll in In nll ileiiinm-iiii-iili nl llu- swi'i'llna
llltllllH, il U Cllll-illlTI-ll lll.lli-,
'I'lii-fulliiHinx liiiiTi-siinj! i-iim-,I prpnitul, nm! Ihi-iTiiili-r
lnvilril In ils rtiri-riil jii-rnnil. I'iiiiiiiii-iiI nn
allt'll UVIlll'IICI' in IIIIIll'i'l-hMir).
New Yiirl.JnlvS'i. IPIJ.
Mi:siis Si.vn-i: (tciili I roiiciili-r It Iml 1111 nrt nl jm
lit-u ln 011 In stiiii- llu- liillnwiii! f'li-l-. in i-li-i i-tit-i- In 1I11-prt-iii
licni lll I Ii-im-rci-i'ivi-il 111 tlit-rure nl 1111 ulolinulp
(jAci.ii(iur Ulckii nn m liri-11-.r.
1 wiih iiltrnilcil t-k'lili'i-ii i.hiiiiIh Ii 11 rryul.ir riiii) -Mt
fnll I'lij.-icliin, iiM-lid liy llul iiiMci- nnd I'niiii-i-l nf nnr
nf iiiii-innt iiMc iunl t'pei ii iici-il Mtrpcoii, uithonl llu
lcnsl lit'in-lll lmlc-vt r. All (hr vnrlnns tni-tliniN nl In-.-it-piinrt-rs
wi-u- rixirii'il In: fnr Ihi' MrkK In Micrchiiun
ni lii'nisl w.n liinnril vmiIi cnit-lic ilii'n' tlmi's 11 il:;),iiiul
lnr mi it wiim ilnit) KNriiinl willi nr-ik r.nlntinn nl' 11!
lllc nciil, iunl tlit-c.-ivll v nr I11lrrn.1l nlrrr nn mi lirii' tlia
ll lii'ld iiiir hii iiuiii'c.ii ilic Miliiiinn. '1 lu' lliu hii'pmln il
llie tlli'rr 'in.l rxiiinillril llie lionr, .lllil Mtnl tllc ili-('iii'
mh :i(lviiiii,ni2 rniiiillv lntlic liutiis, nnil il I ilnl mit rt
Hpni'dy ii'lii'l liy tiifdn'iiip nr nn iiprr.itinn, lliu ri'.iilt
wolllil lu- I llul. I wiih iiilvix., tn li.itllii lirril-l lllill
ppL'ii iii'.d llu' Ikiih'.h cMiinlnril, Imii II111I1115 nn rrlitl liiim
wlinl Irnl ht t'li ilniii1, itni !l'i-Iiiip I .-is riipiilli ki ll 11"
uorM', 1 nlitint ili'sp.'iiri'J nf rci'fiwry, rnnniili'ml nn
I'n-U llt.irl) Impi'li'fii.
ftct'lii!! vnrinii'. ii'-iiiiiniiinis nini rcrilliriili'p nt (nrch)
Ilic ii-l- ol "f.imls'S.ir.ipiirilliil" In nix.-riliiil.ir 10 mv
nwii, I I'onrliiilril In lr 11 fuw liotlli"., .futiil if wliidi
wui'i' instil, liill Itnni lilt' Itnis iH'i'P M'.itt'il rnnitiilL'r 01
lin ili-ciiM.', prmliiri'il niuir l-t-itl 1 fli'iui-i ron-iilri in-;
Ihin 11-Ihi; (111I; prnti.ililu curo liir 111 v nnt, I prrM'icirii
I'ntll Ilip iIiMi-i v.Mrnlliil rtii-t'ii. it is iinw omt LlcM'ii
tiioiillMxliK't1 tlui rnre wni rnnipli'ti-it; ilu-rc is nnl lliu
i.li2lili'Kl nppi'nr.iticr nl iintiini. I lliri-t'lntt! prnni iint'i
imsilf 1:1,1., nml lliu I'urc onlii'ely I'llirlnl lij
S 1111I-' S 11-ip.ti ill i' is 1 1,10k nn nilifr mi'ilirini' ol n u
kiiiililnriiis Ihc liiup I wiik 112 It, lini' lniw I lnkcn iiu'y
isi 111 1-. I'lr li" l'M'il-l' lllii I11112 1I1 li'lTl'il ncknnult'ill lllrnt,
whirli 1 tlilrk il nl unlv tiMiinki1. Vntir vnl 11.1l.lt- Sirsii
p.trlllu I'lirril 1110, w 11I1 Ihr hli'ri-inas nf Divino I'i-iimiIi'iii'i:
ln 11 iiniliiiis nNt' 1 011 1,1 , nml ll'i'i l nn-rll 1 1 1 1 J t r liiniliii
nlili2.illon-lt.MHI. 1 ('.in k:i ninll) tliul2S I (' iniint M iti'
iunl 1 n pi ctfnllj inxitc liulii'd nlllli'li'il in-1 linvr hicn
tn I'nll npnn ihc nml 1 will a hi-I) Hiciii lnll) nl tlit'.lrnlli
;is j.tiiuil iiIhim', nnil iiiniiv f.llicr Iliin2s In K'lcrciipu ln
Ilic i ii-c. NAM.'V .1. MlI,l.i:it.2HA'nllMin l.
Tlit' I'il!inviii2 lcllcr Irnni nnc nl tlic iiiohi .iniiifnt i'li
cii.inns ln Ilic iliy nf lliilliinnrci piiM'iilcil ullli 11 v
nl llnwlll2 llu' npinlnim 11C l'li J kicIi.iiv. BcntT.l'll ' il) rijiinl
In il.li vnliiiil'lc nii'illi Inc, 111.11. j ollii'i'K'ofii -iinilnr 1 linr
ni'lcrliiiM' l.ccn n ri'iMil Irnni c'.rnilnf tlic inot di-liii);-nl.lnil
pIuhi'i in- II110112I11111I onr ciiiinlrv.
ll'lllillKlrl'.ril.. 'llll l"ll
A. II. A- I). S:ind (Ici.tli 1111 11 I I111M' n-cd nnr c
Iihi'I of S.irmp irill'i ""itiri" il-liitrnilii.Mliin intn ilit ril.
ll yiM liu' l'li nsllH' tn.slltlc I ll!lc fnillld il tn llll-ucl'
mv iiu.-l ...1112111111' .vpict'iiiniH. I lcllco 11 ln le llu'
liist iri ii.r.ilinii nl llinl i lii-tl.tr arlirlcmiw in l:.-c.
Wil Ii niin Ii n-i'i'.'i. Vniii--,
.loii.N wiiriiiiiKin.si. i. ,(!. n.
I'nr lui'tlicr piu iicul'iii nnd cniu'ln-ivi' I'ltiliiut cf ilb
Jiipi'i'inr viilnu nnd I'llli'nt'w 111 .umplilil, wlik'li ninj
l.p i.i.iuiiii .1 nl iii'iii', ijiii.
rri'P.in'il nnd old w Ik.IcmiIc nnd icttill.hv A. II. A' 1)
Stiinln. DriiKiiloln nnd Clicinil, ?!l 1'iilti.n t.1., iNcw 'V nll..
rii.ld til-n Ii S. .1. A1.I.IJN, i.niltlni'ki ll. Jl. A- ri. 1!.
Siocki'r, llurtliind I I'nriicih-, A, , A. II. Viirdiii'i','inil
,sniN,i;, llnlr. (Jlirl-cn.nnil l.y l)riiiiW t'lirrullj
tlirmilioiit tlui I'nlii'il fttiitcw.
I'ripn M prr l.ntllc, ii liotlli t fnr
3 f'l lic piildic ni'c ic-pi clliil H'lincsicd tn KMiU'inl'pr
llinl il N S.ind's iiisiiinirlll i llinl lnn nnd U ('ini-liililly
Iuliicin2 mii'Ii ri-iii-irk.il.li' I'nrt'.. nl ilic miiM dlllit'nlt pI.im
nl ilii'ii-ox tn w liicli Ilic litiiiiiui fr.inu' Is hiilji'i't, llirrij
fnrc iitd, lnr SnniU1 .Sartniiiiirilln. iiuit tiikr nn uilur.
23S Iv
(iieosriiiaifs iriihi:iii nalsiiiii
tTIOH TIIK CIJItKnfiil klndoil wnnn.U, spr.iliM,
' Ii'im.cnit2lii. xirr Inns", llif ino-l dcpi'rnti' pilci,
nml ilicimi.ili-ni nl'iill klnili-. ll will pi'i'vcnt tlic tootlt
iti lic, r'flurt' tnr.'iil -ind pi'i'ilicd Iunl.'', still iiiiilx, 111111111-c-.
fcr., 11 iiil i'.ui Ii.' di'pi'iiilcd iipnn ln ri'lli'vi: snicnr.'.J
in nll ni-i'M.
Tlifs vnlimlil.i iiicdii'liio lini licpn vcry 1'Mcn-ivily nril
fnr Ilic l.i-l lcn t vnrt, wliilr IIh ini'ii-n-inu ilciiinml.'il.c 11.
crt-ul s.illsf.iclidil it li.it aiirn. nml Ilic tc-tlinnn) nf n
nr2ii innlliliidii nf inilividiinU nf Ilic llrxl -1'iiul-ln
ln Ihc I'liniiniinl'v. wlu. Iiiivc Ic-uil 'ind Infilhl.li
prnvcil ilt cllli'ni') , dunv llinl II nccilt nnh In hc n-cd lu
prnvc itn Invnllnnlili' I'M'cllcni'i'i lndi nl nll wlio h.nc cv
cr trli d tlui l.nl-nm, pii.p 11 n hislil) llinl tht-y will nnl
hc indiKiil iiiiiIit m I'niHidcriilinii tn dn Hithntil It. Thc
l.l.iUimi Ii is iiltiiirlr'il Ihc nlti iilinn nf nii'ii nf n'ii nre nnd
l'h)i-Ii'iiint iunl !3'ir2i nm nl'lhc pri'nln-Hcii'iillfic i.ciiiiire
inciHK. Sivc il llii'ir iiiiiiiiililii'il nppiiilinllnii wlule inniiy
nl (lii'in In illll'crcnl n'ction" nl Ihc Wnilcd Snics now
n-c It ln lliclr mclirc,iiiiil liuvc niiCki.firtl Ilic puUicn
linn nl'llicircciti'.lrnics.
Alxi.CH KliSKMAX'S A U Mll.VX I'U.I.S, n
viilnnli r incilirliic lnr nll lnllloiH rnnipliiinit, .vp.
T? l'nrrlini'cr honlil lniiilic lnr llin Irnc nrlirlc l.y
nln2 llu' wliiilciiiiinc Clicc-ciiiiiii' t Aiiilihili ll.iNiini
nnd i-i'ii llinl ll linn mv nmno wiltlcii lu mv omii liniidl
wrilins iiprin lliu prliucd dlri'ctluntt nn t'li- umpi'cr 11
cvin liotllc. n. (Jnni.ki.MiM.
I'or S ilc I.v
R. .1 AI.I.IJN, Wonilslnrki 1',. M. .V R. It Ftnrkcr
lliirll.inn. 1 ciiriicrvi N. (! . Ilnlc, riiclrii,.inltlirnii;hunl
Ilic roiinlry s iicrnlly. 2.17-ly
X.II. )0'jYS' VF.C ETA11LK J1ALSAM-
ic i: lix 111.
rplIP. sicnl Xorllicrii rnni-.ly lnr Coiisiiiiipllnn nml nll
.L nlliirdiM'n-u of llie I.IINftti- Tlir unpirnllcil uli
nnil Micios nl'wliiiii Is vw-llktmwn. ll It Ihcrclnri' 1111
ncrcsvury lo pulill-li loii2.lulsnuiu nilvurlii"iiicnltciiicnut
in; Ironi Irn-Kpniisililc niiirecs.
Can l.eliud i.rilicl'ullowliig ugpnlH nui ol lliim onl) in
tli" iii-l2hhorhoiiil,
S..I. AI.I.UN, Wnmlsini k. Ollvpr ll.illcy.Sonlli Wnml
Ktock. (Jlis.TlnUhuin. (Inclirec Vlll'icc. K. 1. Ncvlim
A; Co. ltojiillon, J.C. Ilronkt. Ilnrll'oril 2PI-I).
Bolnnie Modiciiies!
A GKXKIlirj A SSO IITM KNT of Tlinniponl
nml nlhcr HiiliinlpMciliclncs hotli cru.le nnd pie
pnrpi!,iliiip!r nml roiiipnuti.loil' it cnnttniilly kcpl I'or
sule liy lllc piii.scru.cr, m uu. rutiui-iiic, .ii-iii-n .nu
Mclliodltl nuil Iljilsi-opul (Jhiirchi-s.
Thi- ul.nvii Mciilcliiri. will lic rcuily put np nccompnnlcil
i.i. ,iiitniil dlrerllnin.iinil wiirriiiilnl criiuinc.
Ciutiiin. Tn tliosu who nrc dcnirnitt nfiihlnlnlnspuro
Thoimonlan mcdlrlnct, l woulil aay ncwnrr otwiioni ytui
...irnimse. ns ilicv nre (rcrtncntlv ndullernlpil willi unrlli
iVst pernlclniiHBiul poltonouK siihtmnrci! for llio purpnsn
ol hppciilallon or-ofbrlnslPg tliosc Invnlual.lp rcnicillct In
in.lisri niite. A- II. IIAM.MONI).
Wnodttock, Nov. 28, 1811 237-lf
FIDDLE 150 VS!
4 T 5 OR S. m chcnp ilinl llie wlinlc wnrhl muv cn
."IX. In tlili'llii;, nml prn.HKini: -n.uius 111.11 ... nm
rnutctlic l itnc und liall 10 iliiin c willi lov
June
CONCOM 1UIL R0A.D.
Farc rciluml lo .',011 from Concord lo lloslon.
HII.MMP.lt AI!lt.N(!I!Mi;NT.
0N nnd iillcr Aprll lnl, I'n.tunsi'i Triuni will nm
il.ill), (fliiml.iyH cvcrptcil,) ln cniiin ciiomvllli llu
llntlnn iunl l,iell, ind Niithiiu nml l.owcll Itnllrn,ul,,t.
I'iiIIowh:
l.i'tiwi llntlnn nl 7 A . M. 1 1 A.M., nml 5 1 2 1'. M.
l.i'iivntJnni'urd ut '1 3-1 A. M,, 11.20 A. M. nnd a 1-1
I'. ,M.
'rrnlimfroiti Inli'niii'dliilnpl.icpii will run imfullnnn.vl.
III'TIIAINH.
I.ctiVB I.nwrll nt PilO A.M., I2..1. '. M.,nnil Ci.lll r.M.
" Nnlinit nt H:Hi a. M., 12i'l.' p. m., nnd 7i2n r.M.
" iMniichili'i' ni.'ir. A. M., h.'JU p. m nnd Bi5 I'.M.
nrlliiniriliiitil) nll Ihc nniMil nf llu; nii'Mrum llnlon,
DOWN TltAINS.
I.riitp Mniu'licnlrr f. 1-2 a. m., 12-S p. m., nnd 4 p.m.
" NiimIhiii nt f. 1-2 a. m., 1:1.1 1 M. nnd !i p n.
" l.mvrllnt 715 a. m 2 r. M. nnd 5 1-2 r. m.,
or liiinicilliitcl) on Ihc nrrlviil nl Iho c:il licln (Junrnril
'I lic si'i'iiml linliifi'oni IJoiirordiirrlvi i ut lln-liin ln ucn
tniilnr rinn'iifiTdloinl.c tho l iiVlnrktiiiin toNcw Ynrii
Thcl'iiiid i li(Tl wllli Ilic lln'inn nml Jliilnc ltill
ro.nl, ti tliut l'lmeni'l'H ninv pnni liclwUt Cnnrnrd, llu
vcililll. llvriBr. Dnvcr nnd l'ttrt liuitl cillur n) il.nl).
A"rA(.r,.S'iinniciliiili'l) nn tho nnivnl nl ihc llisl liiiln nl
nnncniil, li'iivc ln viiriniix rniilm l.ir Ilui.kiuiuu.Ncwiii.rt.
CliiiTiuonl nnd U'lml.nr; l,r l.ckumii nml Ihiiim cril'l' in
iiiilh nnd IliivnlilHi ('niiiiun nnd (Irlnidi Mircdiili Un.li'
Ccnlio Iliiilior nnd Ihc Whito MiinntiiliH, (ln tlic mv
nnd d'H Irnni lli.slun, Miick rcucli IIiimiIioii, Mlit!li)mry
Mnnil'i licr nnd llijilii.niun coniici'11112 llicro wltli llu'
.Mi'iiiiiliniil 11 tli- tn Miiiiironl nnd liy Mi'iiiiiImiiiI nnd Mui.cs
tn ()2d('iihlini2hi.Mii;e iiImi run Irnni IIiimiIiIII lo Mim
ili'iid I'liiiiiccling thci'i' l'li .Stiien tn Mnntieiil. Nnmcr.
nnt utlu'r nliiaci enniii'i'llns wllli tlic Cunriii.l Itml Itii.nl
run tn Ilic prlnrli'lo lnv.ii.s In '.New lluiiipitlilri', Vi riiM'ii!
nnil lliu C'nniiiliH.
.St.igt'x run dnil) I'ruiii rrnnkllii nml .-niiiilhornlnn ln tlic
II 1-1 n'ulnck irnin, ruiiiiiilii; itl'ur lliu iirrlvul oliliun.'i'
nnd li'iiliilroiii Ilu-liili.
.Mr.itrjiiANnHnTnAixs
It ll n ilnlly liu IoIIiiwk:
l.tiivu llo-tnn nt 3 1-2,1'. M.,iind nrrlvo nl (Joncnnl
llie K.unc cvptiiii".
l.i'iiM) (Jiiiicnrd ul n l-2,r.M.,ui'd unlvc nlllnnlnii tii
7 l--; l nr iluvi 111111111112.
I'l t-ifilil , rirsll.-l,ix,f.niHrPniiil(;l,t-i.g2,.'in.
I'loijlhl nluudil hu ilulhi-ri-d nl IJuncnril, HnHnn iunl
utlu-r ilcpot-i uu Imiir nt lcn-1 liufi.rc li-nlu-!t lu iu-iuiL- ilt
llvcry liy tlui llrpl min-i-cdlun Tniln.
Alil''it-)t'iigri'n'll.i:giiiir kIii.uIiIIhi iniirl.i-il, nnd whrn
viilucil nl tiiorc I Ini ll N.'ill, iioiIpchIioiiIiI hc 2ivcn nnil u
Ira rli'irgt'H puid, or no -lu iui fnr iluiiin2C or lnsi licjon.l
Michsiiiii will Iiii ulloviid. N.li. UrilA,M,Sup'l.
Aprll I, IWS. 2lil-if
rT 1 1 1 n ori2llinl nnil oiilv . iiuliid .M.UllOAl. l'Al.N' IJX
1 TltMJTOIt lliu v onili-i' nnil lilc-iic. nf llut tiac n
hitnilml Inl'l rhrai'rr nnd -.upi-rlnr n nll nlhcr rniiipi.nniN.
I'unic frnin n niilllini loii2iir- s, "ncl lo Ilic llihlc lul
it l.c tnlril--ll H i-ust f 100 u l.nx m- will kci-p ll i-uil
.llillll) lll hnn-P, wc 1 1 ol. I ll IiiiIUjil'IikII.Iu ns l.runil." All
iittu-, i-vt-ii ih n-c utilip wtirbt liurn-. uro in-u.-iuJl) t.lnppc.1
l. it, uiid nf lirnUcil, swuli-ii. Iiinkt-ii, --Iriiliicil, pniioncd,
iui. j iincil, or ol'ici w in- wiiiind-'d .nrii, urc rml ii-iW-nitt
citr, 1 1 iiiiiles liriikcii KiiiIh ritnhUij. citred llu- wnr-il
pili s, biiit (-(--, rninlipntion, lnll imulinii iind pulliltilnc--s
nl Hio liowcls, indced nll inli'iiinl iunl exli-ririi Mircnon,
liriii-hilis nnd spinul itijuries, in iriilh wliillicr luiiii nr
ln-ii-l l.c -.ufli i Iii2. Ilkr nilriirlr ll purc-i.
'Ilic rclinvjlil'S iunl liuliii) Inlluciii'i) r,f lliu wnndcr
woikl'-2 KiiniiilM' is lnsl eMcmlins iimII' inmrvi-r) rnr
l.crul thls Inlclli2ciil n.nliiiuiil. I.nnk Iniu thu pli-nilid
Ul. lll-inll nnd llll' fnir iluuhli-is u illnll I'l'ci'lllcls will
..i) "wi- uiui iuni'li lu Ils (H2i'r luni li." Tiirn )iir loot
ntips Itiwurils llu-iiiorii Iininldu ('UII.I2C nnd tlic li'tidcr
liinlhcrs wl'l lih'-is ils t.oothin2 uid nnd Ihc priidt-nl htis
l.,iniliiinii will t-tmlrt lu! h is ni'VPi- lut u rnw'n tulilrr. n
sclilcd lunili, i-uil, I'lp, nr i nll, Ind u fullcd cliiiiilifci'
linnu nr l.i-t hi fil'iir Ii; rulh, i.i'uin-i nr lnulxs, hinc-i- Iui
Inis n-cd il. rurlni llu-'' liilnriii.ilioii m-u p'liiiphli'ls ln Ilic
luiiiils ol iifciils tu lic 'li-ilnhutcil 2rilis, .-ind Ihc) will ('-,'-plun
llu- rursrili'H np ul il nnd gnnlr )inl In llu- wn) lu
ui-irc tlin 2i'nninc lAtrui-iur, tn hcncllt Ihc puur n 27
ci ul liox Is ull'cicil. Ilc i-nri lul In iinllcc tliut II, D.il'ei
hu writtt-n uu i-iuli l.ox in rcMr-.i? cuturcd iuk wltli n pin.
'I hii is llu- nnl) lc-lti) whii-li )un liu bc cuiu lu gi t
thc 2ciiuinc IJMinc'ur.
1, .1. AI.I, liX, Is tlui wliolesiilc ii2rnl lnr Wiml-nr
Ciiiinly,ut Vinl,ioi-k, Tlic(;cn. llcpni, .s ul I2K 1'iilinii
--!.. New Vnrl,, Iho yinuinc run ul-o hc liud ol lliu lullnw
lns iiili'iil-:
,,II T.ifl .V rfniis, Tulihvlllc, Olhir llulln. Pn. W'nod.
Miii-,,It,-c N Hiirkc, rsii-in2lii-l'l, A .V 11 Wiirdiifr, U liu!
M.r, U M ,'; S It .Siiii'kcr,lluilliiud. U'ullcr llinwti, I'cli h
villc, l)-ils ,V Wliclcr, (Jimndl-h, Siiiltli,rrni-tuislllc,
.1 II Sinltli, l.uilluw, T)hnii runiiicc t'nnip iliy, ri.imiu r
.V iriuclir, rhtnniiili, Ccn 1! Miinllon, llridi-cv nn r .1 1)
D.-iiiIiiitli, ll iriinr.1, .Murrick S)lvcslcr, (t.iihvillc. .'u-.tlu
Miiryiiii, Sio 'I.nd2t', lll l2Us iV l'icrcc, lini-hcsirr' ltujtil
I'linl. Il.u onck; Mn'uli V Hluilsi II. Ili-tlicl, .Mnwrc) .1
lluiiliiiis, 11, llcihcl, I) I' i-v ih Cn ltojnlinn, lliiMcr
A- Wiilln'idii-, rliuinii,Si'Mnniir lulliiiip, IJ llnrii.ird, Nu-lli-uiSiiow,
I'omlii't, VII Slcclc, Wisi llurlfurd, .1 (.'
tlri.nkx. Ilurirnril, Atiius A Ilill, llnnoi-r, N. II. 2I.G-Cni
I-.Mi-itIiiiiiIs ciiu hc jiiiplicd h) H J Alicu, ut Xcw
York wholcMilc prlrcs, iunl iiii rninlly vMi lillln U'.iil
Idc ciin iimiII thtuiM-hi-s of llils Iruly Woudcr Wnrkina
S.inntlvc, Yuii ni iy rcn iihsurcd tlili ijivr is nnl u
I111111I1112 It is 11 l.L-"i-iii;. '1'ry ll.
COMl'OlNI) KXTKACT OF SARSA
PARII.LA. l'lli: wonilcifnl 1 fli'cls ol lliis iiicilirinr npen Ilic liloud
inc well know'ii tu Ilic wuriii. ln in-c.i-.s iirihiii" irniu
thc lcn Ircc ihc nl tnciTUri il is xuil liiilfut :i ppi'iil)
rurci tn 2''l Ihis iiicdii'ine mrc Is Ihc nnl) c.ilcU. 'lliis
incilli'inc lins cll'ci'ti d 211'iU ruri'i-, mnl wliut il Iris niicc
di.iic it i'nll dn ii2uiii, uiul Ii) ils n-c llie world will lic ic
licicd ol'ii m. iiuiniinl ol siill'cilu2. 'Ilic hnlilcs nrc n
Ilic K.une hli- .l llu- ilullui' lunili-. Ilel.ill I'rlcc SO cls
rainphlcls riini.iluiu" 11 I'nll ucrouiit ol Ihc nbuvc nudl
cinc lu lu- ltml itrulis ut
211-i-nply. l'lt S J.Al.l.HX'H
I'AlliM I'ORSALH.
4 I'l.KAS.VXTI.V Inr.Hcd nnil well wulcrril I'rm;
iil iuntuiul.12 V'- nniK.nn (luei'luc Itner.ln I lnrl J'oi il"
Vt., Ilic iiulis liilow tho V1II1121 nf H'uuiNiuck, is now
ull'ci'cd fnr ulc, Ihc whole. nr 1I11 idcil Inln miiiiII f.irius tu
-ull piii'i'h i-crs, wilh plc.isiinl liiiildiugspuis niiit I'nmcu
iciit unnill.itliU. 'I ln- s ulic nf lllc Iich lulils in thc
countri, li.nins llu'riui, ihnc rouil ilwclhii" liiiiihi.uni
11 l.ii-sc 1I1 1.2htlulU siiu.it. nl Iwu lir liniiM' willi i-iuiMii.
Iunl uiilhun-cs, uiid wuli rliniii n ucvcr luiiii "I'rlm: ci.11
vtcd 111 lc.iit pipcs ln iIii'Iuiii-c uiid li.irns, tlic iiiciuluws
iiinu thc rivi r urc liircc iunl nfnn cxct-llciit iiiullli, ull
mchiiid willii-oiiu cluili-c fruit, u lnii-k ) t;t il nnil ol 1) nl
nprrinr(il.illl),finm whu-li llici'ountry iiiniiiiilnre-iippli-cilnlih
lltst Milclirlck, 1111 i-ti-i.hlu crnwlh of vnliulilr
liinlicr, iiiidonc nl Ihc lic-l Mijur Inls ln Ihc Mlule
Wnli r pow cr I'un lic hu 1 111 uliniol uny cMent wllli 11
Irlllui2 c.ii'n-e, elilicr Irnni Ihc liruuk riinniii2 llnoucli
Ihc rin'iii.or linni Ilic ilu r. A (lrl rutc l.trni ol 300 ucrcs
eoiilil hc lukcii Irnni thc ccntre, nnd Iruvc Ilic r. iiiuinilcr
lnr iiuoihcr v.ilu il.lc I'.iriu, or it mlglil hc illildcil iuio m
r) fin.illci'tinns, nu h well iiccnniuiiiiliilcd witli wuud
nnil wutcr, und plcisiull) sinuiliil nn 11 sond 10. 1 1 whciu
Ihc sliise frcqiicntl) piis.-cs. Il will l.c snld vcry clic.ip
tlui lir-l oppni luniiy nml iui-c-inii2lM'n I iiniiril rili .
TDIIMS-rurt ul'tlic tuoiiey lu ..dvuncc or wilhin onu
M'ur.iiml 1I10 iciii.iiuilur ut uuniiul int. ri's. 1111 11 n 1 1 11 1 i 11 1 1 1
rd ilme. .lAMItrf UDAI.I..
l!i:ii:nt:rns nihiin llurnup llsi , l.owelli Xniliuiiiil
llall, lliton, onriH r (iiiliiul uiul W'.irncr ntnulH Wi
ljs l.viniin, I'.k'I. , lluiliii2ioii, Vl; Diinicl Mursh, Wii
Oiiiiilirijf, Ms.i Liluiiiriihhin: U.invcrs, Mnss. 2ir.-i:in
TOSLL THI) WORLD WJIO USU
U'.ATIII'.ll IN ANY rOIIM.
OIL OF TANiN'liV. Oll, LFATJIF.R
RllSTOlUiR.
A JS'cui Chcmicnl Discotcry.
Mn-t ncoplekno '. 1 li.it vai.a uiid Airt urc cnnvi rlcd
iuio linllirr hy tliu u-u ol' Tannln clrurlcil from cei i.iiu
liurks Ac.
Wlicii the forrc nnd strrnzth ol Ihc Tnlinln Is wnrn
oul, lcallicr l.ccolilcs ili ml, llnnl. dry, liril'li , crnekiil,
cmtrrdwUh arrttnt, ,(.. 77.V, AI.I, ,'A'OII'. To rc
slorc llii-n Is lie, .to'in, mubtnisi, stnustli, imoolh
iKJt.t, nnd rcinovu all crusl.lly, or l.ll-lcr inlnrr llie (nn
iii'i. Thls siibsliinr.c Ihc lcilhcr ncicr i-nn irci-ho Ihc
nerond litiict Iml Ihc wholc 1 i'rir.t of il uie lu lliis nrlii-lu
thc Oll, Ol' TNN1N whicll pcnctriitcs Ihc Mlll'cnl
uiul hiirdcst lc.ilher, If It li.is hci n Iwcut) jc.irsln inc;
und il il leurs c.islly w llh Ilic Ilnscrs, il ini';n l-ul inrc
u ktn n2lli Ihut Is iillcrh Incndihlu uulil sccti. It Ut
i'nmcu liltf ni ii- linllitr. iu ull rcpccls, willi iitlcllglUliil
Millni'ssund pnli-h, und in-ikcs nll lcullu r cumittci und
jirrficlh inptnioitsUi wutcr pnrlirulurly houtt, shncs,
i'iirrii2c lups. hniness,liosc, tinuks,.iud In lucl nll tliini;ti
Hirt o lcntlirr, u splcndld tinllhli, cicn liinlicr
t Ii mi new lcullicr lius, nnil nt Itail diniltlini; its wi-ur und
diirnl.llilv, In whalcvi-r iii'inucr tlic lcullicr Is lucil.
TIIIJSIJ'Alti: r.MJTS.
Tlu."c wlui will inuv wcnr nldi-luics, crunii wilh i-nrnt,
rhlc wilh nhl currlujc-lups liuve uld Iiurncss, nnd
llirow tlicm nwny linlf iisul lonk liltliy llicmHClvi-K, niul
ull uhuiit ilii-m ciciid iltiul.lt" whnt Is nci-cssiir) lor urll
rlcs of lcnlher, lo llicir lit-nils' contuil. lnr wli-it wc
t-nr(-,irihcir piijitillcts nrcMi hlrouz, ll.ul ihr) will uot
try u new ilisrnvcry. We liavc no luvnrs lu nsk ol llu-in,
thcy nrc Ihc crcatcsl suHcrcrs, und wc.rir fui' iinhiid)'u
cntioRi nr p.itrnnac Xow,2tnllcinri), plense jourKiln.s.
tCJ-Nono sciiulnc niili'Mi wllli thc fic sllullc sitmiliuc
ol'IJOMSTOCK A UO.
215-ci'P ly. 1'orHiilc I.v Dr S. .1. Al.l.UX.
PENSION AGENCV.
rpilll Sulisi-rr'cr liulns l.rcn I'or scvcrnl )i urs rnasril
I lu thi) IViisloil Olllcf, cxcliiflvclv lor Ihc f-Viiiiiiiii-tlnn
ofClniiiis fnr Itevoliitlnnury Scrlrrs! und liinln;lcll
lli.ilnlllcc, Ii is Int Ihc lust twn )e-ir devulcil lils liuic to
Ihc protccntlnn ol rhilnit hcfnrc tli-il olllco hiii! Ihc olhrr
l'lildli; Olllccs ol tlic (iovrrntiicnl. Iltlna wrll nr. .ml ut
cil wllli llio vnrlous reiisiou lnu, nnd wltli Ihc Miurcca
fiom wlicnrc pronfnf scrvlrcs linn ln) ilirivcd, hr la hiii
lili-d lo rcudcrcsnciiliiil nld Inaurli ut rciinirc nn iigcii
tll llilt eily.
Ilc will (rnntnrt luitlncta nf nnv klm! cf.iuinillcd lohl
clnrcn Ihr n rensnnnhlc 10111pcnsnti1.il.
All lctlcra 011 liu-lncss tnitat hc post pni.l.
Itcrcrcnrclt rctpcrtfillly luiidc tu lliu llon. J, CiiIIiiiikt
IIoii.S. H. l'hrlpa.'iuil linn. l'nlil Dllllnglmm.
II. ll.aYI.VUSTEIl.
Vnlilnlon Clly.Mnrcli, 1815. 2MJ-fim
PJ1PDR UAXGIA'GS!
K.OO Itnllt ticw and l.cniilifiil l)ic otHATIX and (Jom
innn ronni l'npcrt. nlso n new n.llclcof l'npcr Wln.loiv
( iiiuinMind liunifii. lor alc ci rheun, hv
r.r.o. u ( ii.r.MN ., t o
VnESH.flRRirJlLOP
Al Ihi! New York Store!
'MIh v.cck rccclicd nl thc Nvw Yoik ritoru, n npw
iiiwiiilint-lit nlrloh nt lu Iliy Cinods, whlrh will lu
ollciiil ut (iiunt Ilui2uins. Anuiiis wliicli innj Uu loiind
BR0ADCL0T1IS, DOESKINS, CASSI
MEKES, TWUEDS CLOTIIS,
(liinilirnoii.,l'ii, I.lncn.s, (iliigliiiini., YrhilneH. AiiIIiih .V-c,
DUHSS COODS CONSISTING 01'
Mii-lln Dul.iiliu-s, I.nwiiH, Mnslins, I'tlutn, .'uliuns, Al
l'lnr.1 nnd Alpili'Clis,
I.upc,A'lrlppcil Mnslins, .,, Cntiiliri-s.; IIUIiop Lnvim,
l.nrcs, Udiltijjn,
SHAWLS.
Il.iriigu, Silk iunl Wnnl Musliu Dcliinc, (Jiisliiin-re.
HONNKTS! JIONNHTS!!
A new iifsm iinrnt ol llnnncts, just ien-ivi-d, rnntlsllnS
nll Iui uncc, llnd'i, IJ.M' ii ml ltiiiliind,tiNu lliiunel Itllihoin,'
riovcrs. 'I'ul.s, ,' c, A.e.
DOMESTICS.
Wliicli will Im M.ld ciy ilii'up, cniihistlnj nf IJu-lcra,
iMi-iiiiii u-ks, lliirilciit,, Ailnn nnil fi-iitrnl Mills, llru.
Iirilliii2s, nnd Tlcklnss ul ull prli-ci'.
llu-.Viiliciii..)!nitl.i Inrpn.t livor-i.wonhl 80llr.1t n
i-hiirc ol ihc piihl'c p.itroiinic, m llhcnill) licmowi-d npon
llils isiiil.lhnicnt liin'ioliiie,.inil piiitIium-i' nl lr Conds
urc linilnt tu -m 1 1 11111I Inok ut thls nsMiilnieut ns llipy
w lllieoiririil ut pnrcs, wliirlt i.li:ill glic Hiiil-.iulinn lo
.tll w-lio liuiy tivi. Iiliniicuii, 0. II. DA.MON.
ooiltoi Ii, .Mii) 28
JVE VV STORE
AND
NEW GOOD 8 !
rniHK SriSSC'HH'Kll lins tulu-ii thci.t(irulorrnci!)
IL ocuiipcd b
o. r siii:du,
nnd ln- lliii i It np lor tlic i-xpri is purpn.i-of ronlinuln;
Mt Dntfl, jlltaiciiu,
PAINT U 0 DYESTUFF
WHOLESALE AND RETAIL.
-Ilc lini m.ide l.intc iuldllii.iis ln hii inrincr t.tock nf
uu iIii'Iiii-i ,yc,, whi.-li now ('ouipri-e llie hol us-orliiicnl
in iIicm.iic, lliu-lurs willlic nppeil n; tiin-ill udviini'cs
frniil r.i-l. 11I-11 tillr2irnl Iuti iiulclits. 11 lulirli l.cltcr ns
Miliiiciit 1 Ii uu rvrp hclorc oll'c-ud 111 llns viciiuli , I'liinlrrs
nnil tlio-c l.miim will Iind ut lus htnrc. l'.ilnls nl" nll Mmls
lnr lliiiisr, (.'iirrmsr iind (.'liulr l'lilnlnia. I.lnncil Oll,
Tiirpciilinc, nml ropul V.irnl-h nUo, (inld uiidSllvcr I.cuf,
finl.l, Silvnr, I'nppcr Color, (Ji'ccn dn. nnd AVIiiln llrnn.c
TlinuipMiniaii nml llniiiiiinil .Meillclncs.w.'irrnnti'd purc;
llvc Snur, olcvcr) ilc-criplioni ThunipM.ii'n, .Muh'. .y
rin-c's TrusM-s, 11 ,iri;r rupplv jnst rcccivi d--(JriiIn'.s V
ll.innlnis Alnli.iiiiiiul -upporii'rs, luiiii new nml Mipcrior
! uu) 1I1I112 nl'lhc kiiid eier hi'lurc nll'cred in I lilt murkit.
'1 lic ul.ovc 2uiids wcrc dcli'rtcd willi 2rc.1t rnir nml ul
lcnllon Irnni ilic l.cst uiul ninst uxicnivc clHhliluncnts
in thc Clt . I therefuiT llilnr iiiimII'. Ihut my loruicr
citsioincrs nnil thnso w i-hinjr to purch'n.c nnv or Ihc u
l.inciiiciitinncd t'onds willllndll jr tlu ir iiiluicsl tuc-ill
uu cMiiiilur lnr Ihciii-clvm. S..I. Al.l.II.V,
Nn. 7, 1) l-nii'n llow. 2KJ iiiit
Wund-lnck, ,Mii) 20. IM.'i,
mm jF.vYEip.Yi
T T. nr R IJil-nn'i, ltnw, iiiuv lic luiind ,1 hplctulld ns
Mirtliii lil ol Ihc ilchcsl uiul 1111141 1 -liioiiulilc ,cwcl
r). KUfSIII.I, ,V (Jl.AItKU.
.tmfr,, lSI.I.
TOIS DAY
RKCFAVKl) pnit SHIP MOSES,
A T I I IK (JASI I S l OH K,
20,
IIU'DS X. IJ. III'M.2 dn St I'rnW. dn. f,
1 ipcs 11. 1,111, uu lil.li v, iln, 1 pipcs 10'.
lll l.l.l V V i.i l,'i.. .1 ... .,.1 , n .... . 1 .... 1
llriiudi, II) lil.lt N. V. iln.10 Wln-kci. 20 1-2 11111 1-lru.k
W1111 s, 11 lluxrt CI ircl, dn, II It.i-.kt ts Cliiinip'11211, -1 Ilo-
II. II. Siijnr. r, l.l.l- I'l. dn, 2 II li ".I. X. 0. dn, l.'l ind
Ur.i-h, dn. I"i 11.12s Culliu, 0. II.. Y. II., .iml II. H.T111,
'nii. 1111,1 o. '. ,u Dmii r -s,.lt, I.v Ihc llhl., II11-I11I, nr
II114, lll IIi.m- li fIVrt-li I ill-dili'-s Tnli. 11. ln dn Olivcs,
Miitlmil,l'i. Siuri-, I!u uiid Kr ItnMiit, lll'k uiul Ytl
InwSnull', S.ilinoiiiiiid Mucki rcll. (Judllsh, Cust Slccl nnd
I1011 .IniM'l-, dn llocs, llcd Cniils, (Jninplmr, A-c, Ac.
(.'Iu-iipcr, lliuu iicr. II, V. ItlCIJ. .2c11l.
Al.iy , I), 1815. J
'JViiipDi'iiiico llnnsp.
''SIIK Sn:S(':iHi:il lun opcncdn Tcnipcriimc
a lluii-u (.ind hu will ki ep 1111 nlhcr,) nu Ihc Poiilh
oi'.f nl Uu- liii k ln Wuuil.lock. wlicic I'. fi. AI.IIIJN'.hus
luitl) kcpl 11 pul.II- llniisr. Ilc tnl.i ils thc putrouu2c nl
tlni-c wliii 1-I1 mii cc-s lu thc tciupcriiiicc 1 tiu-e, 1.111I hc
w ilumlcivnr loincrii llul p'iiiniinc 11. ihc cMcnt ul
Ii'. uhiliiii's. Thu liiiihliui-s urc siuhci.-nlly u.ipnciutit 10
111 .-uuiiiioilute IriiMllcis iunl llicir lcums in nlinn-t nny
cxtiiil. '1 hc i-iiI.-ci iher iiiduiLCs n hnpc, lliul ll wdliuit
hc siild, ns iu oiiic rnim, tlui ii-nipcr.inrc prnple i-unnot
11II1.1.I 10 rull iiiou liiui ln reusniiot thc dilli-icut iicrom
iiiiiiluliun, nor tliut lic cnnnnt fiimlsli snllicliiit nrruniinu
il.iliont l.ci'uilM- llu'rc isiiu ciislom lu fuppnrl it,
I.OYAI.M. WOOI)
tlomNtocl., Vt,, June 9th, 131.'. 2051 1'
IHO.MXcw York nnil llo-lo i. urc 011 liuml nl S nr 8,
. Iml siilng oll'nipidly und ut tlic nni.illcsi prollls.
.Illllt!.'..
iSilvcr Pliilcd .'iislors!
AT 5 or i3. The) inn hc iiu-tukcu lur ini c "llvcr, nnd
we uilverli-.e whal llic urc. Ihut ptoplc niin nut l.c
'li--.ili-llcd il tlic) li.ippin ln jicl Ihc rcil nrliclc. Wc
i .tiiii.il iiltnril lus'orc iliciii I11112 lnr iiutliti2, nud il uot dit
pi.scd ol liiiiiieiliatrl) Ihe) willhc n tiiiui'.l In 1'url (Jnnct
iiiilmln Ilic rilnp Sil) wnpluiK, whuli wiIImiiIuii Ihc ur
1 ivnl of Ihc r.irs I10111 liariiaiu.
Jnnc 17.
GrKO. li. MOULTO jN,
W11n.11 1 x r o u m 11 is crs ro.MKiis
und Ilic pnlilic "cucr.illy, tliut liu lius 011 hnn.l
nud kreps conslu..lh lur nile
A Iarpe nssorliiienl, nml nTryviiii.lv of
DRY GOODS & GROCERI'ES,
iiiiu.ill)foiind .11 11 euuhtrv sli.rc, which hc will m-11 iik
GL2 UQ &l 'LS?
iitpiin l.epiiivhn-e.l lu Windsor roiinly. C'ull und m-c.
Ilildiewutcr, Murch 12, lol5. 2..2II
CASII PAIJ) FOR
(1KORCK
STOXi: X&gft BH VI- CHAVMA.
X
STORK, VJW Gt'Sty.'lian iy CO.UI'AXl
(riiiul-lock..liinu tn, IHI,
NEW GOODS!
TTIiST ItncriVIJI), n new nsn'tt!ici-.t of Onn.!; siipIi
Ci 11- Is iisn.ill) kcpl in 11 Coiinlr) Hlcre, nnd Ihc v.trirl)
nn nilincinits tu lltcil-.iun V1111112 wllleh nre ,1 cnnd i
I.THnn nf Dnnu-flic :ind Itii2lish (.niids;n 2icnt 111ict) ol
ll.-iiii Wiircitnd (Julliri, W. I. Cnnilsiiiul (Irocerlct n'l'ull
kiuds, l'.iluts, Oils, ,c. A-r., Which will l.c mld 111 chcap
ns cnii l.e fi.iiinl ut nn) rtnic lu thc viclnlly.
AVniiti-il l'uuiI llilllcr, ClucfcC, Tow Clolh ,Vc
iiy a. sriiAnxf.
Mny 20 II"-
TO THE IMJI.I.IO.
Ct AI.VIN I'. XnVTON.Mii-res.or lo .1. Xcwlon In
1 f.irnis lils tiunitrniis I'rlciidslu Xnrwlcli nnd vlclnily,
llinl hc lius rcliirncd tn Wnndstiu-k, wlicre hc will m.i.ii
liuve nn hui'd u I'onsluul siippl) nf incdii incs nfhit nwn
llianillurllll'e,
Tlic I'oniplnlnts lu-rulnfurc iit.ido of Adiillcrillnn In
Ihcsc I'M-cllciit nitli'les, linincrl) piepuiul l.y liluisill,
Hi i) nnw ic.iM' II ihusc Inlcrcstt'il will Iui) nt Ilic ritlil
pricc.
Tlic nhovc iiirilirlnra urc snld ul Dr S. 1. Allcn's.
21(1 If.
QIH.MWIAIK! Scyll ne, A rcw ln.c lnr mlc nt
Miini.lu'lorv priics. Al-n Talls' .Vcillict. I nnip.
Min'a Piitcnl Sn Hhs, Millcr's It.ikcs, Ilu) I'niks Ap. w
Iui suld nl Ihc luwchl prit-i- l.y A. STI'.AliNS,
.lul) 2.1 lfil.
WOOL CAIiIMNG & CLOTH DRESS-
!N(r.
rttlll I", snli-i ihor wriiil.l rcs;.ictfiilly infurm Ilic t11I111l.it
U iinttiil'llrid2ewiitrr und tli-inlly Ihut hc li.-is liirnl Ihc
shup wlu-rc hc liut wurkctl Ilic l.tti fuur )cirs nml uuw
ia reitily I'nr cver) l.rnnrli nf lut l.iislnrss. Wool rlcniKcd
uiul l ird Oll kep. 011 liuml for wnol. I'nnl nml clntli lcfl
ul 11. II'. Itlcc's ymrc tnkrii und rcttinu-d, uiul lnlls Ull
wlicii rcqucsti'd.
21) pcr rcnl il Hrniiii I lor rn-li down.
(Jn.ilt punlK nnd vc-lt rleanrd nnd restorcd In thrlr
I'nriurr color und luslre, und dnno lu Ilic l.cst niiiiincr.
I-UNT. Itl.ACK INK.
Mnliuf.irlurcil li) tlic snlisrrlhcr, nu liatul nt wliolcsnle
Htid nml rclail.
JOI1N 8. 1IAINS.
ltriilui-wnlt-r, Mny 10. 184.1. 260-11"
LEAD PIPE.
Tlir! SIMISCItinnH cniillnucs lo inmirnrlnro I.cinl
Aiinwlurt iind lllnck Tln l'uiups ut lila cslahllsli
inclil ln llnniuid, V., wlierc hc will nll wliulcsnlc nnd
ri'iull us low ns cnn hc piiriliincd nt un oihcrii.tiil.lhh
nitnl ln Wlndanr Ci.unl) ,,,,,
The nl.ove nrilolcK rnu l.c Iind liy nppl) Ina to l'lllr.U
II vTl'II, Woodilock.
UUsflS WCOMH
HnrnAr.l t. June 10 n- Hn
KA'TUJIOT OF LUNUWOHT.
VX.rtTte;.
y.cy i"' r . .
Tiir.GiuiAT iti:.Mi:i)Y ron
CONSU.lIl'TION AND I.IYKU C03I
l'I.AIMS. TO TIIK I VII LIC:
Thcrc Is nnl rnntn lu 11 tiuwrpiipcr iulvrrllsciucnt to
pnhlii.il thu iiiiiiirniua ccrliliciilcs nl curcs, Iml lliu llivn
lld s rilcrml tu 11 nicilic il piiinihlil lu hc Iunl nf nny ol
Ihc Ak'culs grntls. .Surli prvnl i.s wc urc cuiistuntl) In)
i l.y l.cfuru thc piihlic ni'ist ioiiviiiit nll Ihut
llll. I.AItllOICrf IJXTItACT 01' I.UNCiWOnT
la Ilic onli iiiedliciic lu llie wnild lli.it will curu ull whu
uic ptiillspi.M.d tu Cniisiiinpilun, l.lvcr (Jniiipluluts, nr
Iroiililnl wuli (.-iiii"li.s. coliU. iiiihniu. nll nri. . siililini! ol
Ll'Mnl, I'aiii in Ilic -lilu nnd 1 lu-sl, ililllciiltv nf hie.ilhin,
I Ii;l t iit--s .iciuns Ihc clicst, piilpiiuliuii nl Ilic hcuri, liruit
1 llllis, lliro.it (iitnpl.iinls, uiul ull nll'crtiuus nl llu- pu
iiioiiur) oi'ijuus. Iflhlsls uot siilllclcnl, wc will rclcr
uny nnc tu otlicrstwhn (ut llie d.uuof Ihc uliuiu) urc tu.w
iislii2 tliisiirlicli'lna vunui) ul inulr.irlid I,uii2uml l.lvcr
Coiiipl.ilnls.
All Ihc rcriilicnii s idiowii 10 tlic I'nhlir, provc ronrlu
slvi ly, onc thiii 211. 11 lliu VcKctulilc I.Mruct ol I.11112
wnrt is iiis-u-i:d ol'cerlaln pi.wer, in Iic,ilin2 lliu Iuii2s
rtu1drc-.lnr1112c.ur2) tn thou wlui ucru siippoM-i tn hu
1111.1 siniuus linn tuc gr.nr, iiiit cury otiicr rcincil), nn
cn ul or 1111. iU 111.
And v,h nnl.' Il Is 11 inedirine lluit m unl tlic work ol
11 ilii) ilhc c.iiiipouiid nf 11 drii! kIiiip, li 1V1112 unlv fnr lls
nlijccl 11 huIu. It is 11 renicdy Ihut ow'cs Iis cxlsicnrc
liuiii ii.ilureS Kinrcc, 11 i-crluin ciirclur cniiipluli ts nf Ilic
I1111111, 11 ml ull Ihc prcuiiiiilinry)iutnitiilcuniimplliiu.
Uiiui'kci) , prnh.il.l) , woulil p-il new lilclnlo a skilclon,
iri uli-,1 nti wmildl.clicvc Ul ul Irast Ihr luw-nturs nl
miiuc i.l thc hcctiiui2 iomlur ifiucdics woulil ir.ilun- )ou
ln ln lirvr so, II pn-shlc. Il Is 10 put In thu pl.irr ol'in Ii
oliiir.i rcincd) ru.ill) nl'il-c 10 m.iukiud, tll ll thc Vcgclu-
uic i.xinict 01 i.uuywort wu.s iuniic.
Thu hlud) of ) 1 urs, tliu roiurtluii of Ihc Insri-illenls
tliclr eH'i'Cl iipnii llie sjienis, und tlic xnv ol tlcn'-i' in
puticiitn ull hi'.-c waii' in thc "iiiIiiiI'k cjc" of Ihc ph)si
cian whu ri.riiicil lliia tiicilli'iiic lic kucw lliul tn inuke
Miuic rcull) iist'iul us it rciiu-ily, htudy nud oliM-rvulhiu
xvi-ic IKl r--r-.ll-) A lullcd liut lo dcMilc ull his utlllltiul'. tn
1l1cp11rp1.se. Ilc lius SiKTiitc.li llu-V(-2clnhlc IJxlruit 111
I,iiii2wuil lius l.ilicn ils 9-t 11 1 nl , und licioml Ihc !uu!l!)2
iiicdiciius ul thi' prcscul liuic, us Ilic nuly Irnc i l.nlicn
(or nl pinuiuiiun COMjll.MI'TIOX 1 vliuit. Thls 1- Irnc,
uii.I t-citniii) true, hcruUH- hiiM-cplil.lc ol .rool't iiTtuln
l.ccniisc its powcr uml us iiMliilucns, in hitvin liiintlrids
Ironi ilculli i-.innol hc conlrnvi rtcd.
C. J. IlOO.-il' VI'I.T Hnlc I'roprlctor,
81 l-J Ptitlr al. Alhniiv, X. Y.
Aur.s rs. S. J.AI.I.r.N, Wuodiiiii ki IJ. Tliik'huiii,(liic
clitc; .1. IJ. Ilrnnks, White ltiw-r; O. I.)inun, Norwich;
W, Dowucr, Slmron-, IJ. 1. Nc 111s, lto).illun. 2f.i-l)
rvsoni FURNAG
r"E1Iintuh--crihcrn2ciit ol thc TYi-'OX ri'ItXAIT. nt
il I'l) iiuiulh Vt, woulil rcspi-clliill) iuliirin thc li.r.iu r
liicii.lsuml pulions ol llie cstnhlispiiu-iil nnil Ihc piihhi
2cnerull) Ihut thcy hu vc uuw nu liitiul uiidcontiutlc wtck
I) tOlllakt'll Illl'2C lMU lllll-lll 11.
'rkcmosl ijirtnr(l)utlvrii tiokini Storrs
dn i!n ilo J'arlor do (lu
(tho VARLORf? BOA'STOVES,
inrrtit nuriily, togilltcrwltk crvrij varii-
CALDRON & POTAS1I K KTTLES,
PLOUG1IS & iMILL CUTTINGS.
Thc prt.pi'lrtor nl Ihc rtliililii-liiiiciil Iiuvin2 i.uu-li tcdiic
e.l Ihc evpeii-es ol Ihe wnrk und l.clii" ilc-irnus to lll)
DIKJIJ Ihc Iiir2.'slnck ol iii.iiiiiI'.icIiiiis uuw nn liuml, Is
ilclcimiiicil so iu .-i ihicc Ihi pni'i' ol llie wui r-, lor rn-.il
i.liurt cicilit, or "nnd I1.1t ln- pn) us eniinul linl tn iudiire
piirchn-irs lu i-ll und cmiiiiii.c. Tliclr (JI'1'01.0 lilt
N CIJ will iic iu npcr.ilron 011 Wci IiipmIiii uml Snlurduy
of eiich ucck, 1(111111112 11 llrst ratc iiu.illl) nf lrnn.lorwli 1I1
ordcrsfor allkindol iiis'nui wnrk mrrrapirtfiiil) i-oliclt
nl. JOSIU'II .MAu.TlN.Am:vr.
June 7. II-ICO
"5 ORO", EDSON'S ItOW.
U J t'SSKM, & CI.A It K T. Iiiivrju-t rccclvnl 11 lurjc
ks. 11dd1l11.11 lu llicir Innitcr slnck ol (Juller) whlrh 1s
"prrtl) well knnw-n" In hc Ihr Iur2i-st nud lu-l ns-ort-tnciit
kcpl "In di'-crs pnits nhuut licrc coiisldtrnldc."
,EAI) Pli'K.
rpiIU rtiiliscrll.crniuiiiiliirtnrcs uml kccps ron(nntly 011
1 I1.1111I ut his -hnp iu SpriuuEiclil. I.ciul I'ipo of diirci
eut li's ln. 111 1-2 1111I1 In 2 in. hcs, wliicli hc will Inrni-h
nt lloslnn pi ii'ci willi tlic nd.lilinn ol Ihe rn-t ul 'Irdslil
2ii..(.i JOII.N IIOi.MIJ.S.
Spnii2liciil, .Muri h 2!)th, l"-n,
Sfl7l ;RR tf'07IWi
Or FJciimil Brrad nml Milk Ealcrs,
rpO fit ulli-rcd montli rrnni ilieilelirute sip-tcn iiinutli
J. nf thc hcllc, tn Ihc 111,111 wh-il culs lus "lini-h'' 111 11
liurr). Owina lu niillinns of nlhcr tliiiws thnt wc huve
111 mir hlio,i, wc alinll liivc ln Hnnw Ihc nl.nve uiliclit n
vu) iiulcss ihe uredispo-cd nf ei-y mu'U. Aii) l.n.l)
th.it lius ,1 little' "allu)c.l rhink" tcci-linii2clurtlic"pitic
nriclc," will Iind 11 grcnt chunce nl !i or (-.
.1 11 ii.- 17. Itr.SSIJI.I. 4- CIAltKIJ.
WOODSTOCK DI'.I'OT 01' Clli:.l' l'UDl.I
(;.TIONS, A T 777'J DRUl! STOHE!
JVST rci-ilvul 11 nriv anpplj of Ihr Iitr-l puhlirnlloiu
01 lllc d.n, 111111.112 wliicli ure 'I lic l.itril l'lnt, Virlm.ns
Wlfe, Thc .Miicrii-nn lluci nncr, Itiilh Vlt ur lln'I'iilr
I'lirlliin, Xnrniun nr rnvutc 1 rmun't lnilc,.NeA lln.wn
ml tho Hind.til ,Cnninzsl.v S1l.1l nr the Iwu Niilinns,
nuilniuny ulhers lun tiiiiiuroiis ln incnlioii. Tlir sulu-rii-lirr
inl.'iids 10 ki cp nml snpp) his cu.iiimi is wlih nll llu
vt lie-ip l.itcrun puhilciiliuiis .is lu-t ns piibi'lj.hcil.
Wu(i(i-tock.lunc,l7, lol.".. 21011 S. J. AI.I.UN.
IDOW QLASS
TVT nr.CIJlVl'.D.u full nml t-oinplcti' iiK-c.rlnn-iit ut
ij ull M71 s nf
KKKXK WrXDOlV GI.ASS,
whlrh is odrrcd lor miIc I.) Ihc l.ox or aluglc I'l. ul vei)
low prices.
U".Mi-ri-liiinla hiipplic.l nt I'.ulnrv prlris.
IUIO. II. CllAl'MAX, A CO.,
Aucnls forKc. 11c (Jitssfomi'nn).
Vun.Iloi-k, .liuic 2.1, ln 15
DO.M KST1CS.
!l ThOiTl YDS. Ilro. Phci liii2t Itirlnilins a
ll tt )y I)' I'ont 2(1 .lillrri-nt Milcafroin Ihc
hcsl tn tho chcupcst lor s.ile ut Ilic ii-unll) low piiit's.
A 1.SO:
Ticl.iii2. Drilllngs nt.d Illcnrh Collnns clicnp ruouali fo
ii) oiic.Jusl icc'd, nml for i-iilc h). C DAN , Jr.
PAINTS, OILS,
Eurjjcutfuc $c Vavniui),
Just rrcrirctl al thcV'-iijZ Slorc,
1 J"Mtl 1.I1S Wlirri'U.R.ll), rnrSSIIn umlo
fS S.j'y vrr nt 7 clt. iimli-r 2-' Iht 7 1-2 rts
3 lllilt l.ltiscc.l Oll, for j (iiill nml owr,.'2 ctn, iindcr 5
"iills. 91.
Ihhl Sp'tsTiirpcnline,l'or3slls nml ovcr Ik, iiuder 3
Siills lt 0.1 , .
I lil.l Copnl Vurnlsh (wurmnlc.l) for 1 g'tll. 13a b.I, nn.lcr
l A tll. l.'t.
100 Ihs l'nrit fireen, cxlni iiinlliv.
1 r Also,ccr 1I1I112 lii thc lloutc, Cnrri.isc nml Clnlr
l'ltlnlliig liitslucts iilwn 011 hnn.l, al riiiiinj In'v lcs.
Nn. 7, n.ltnu's lllork, nprosllc Wliitlic)'a llntpl.
Vi.odsliu'k,.liinc 10, 1815 26111"
PRICES ltEDUCED! .
il K- iTfc i l.IIS l'lilluili'l.lii(i nxtm White I.cml for
V I B ti BO ...I.. ',, H, l..., ... 1: n.t ci.iilt nnil lll lcas
iiniillll.-a nl 7 ccnta I'cr po.ind lu at j.lin.c.l Oll nl !!
Cl'lltt pcr (.Hlloll. Alto, . nscn nini 1 uri ..ji.Mr,.,
SplrllaTiirpcntlnr l'nrit (trccn, (Jhtnitic flrccn nnd cl
low, nnd nlhcr piilnta fnr aulc ul prlcca llnit cnniinl lic
iiinlcraold. A STEAlt.NS.
J11I) II, 181!.
i vn i te g o o ns. i vm te.g oodsi
v ,'.n . ...... , I CM'ICC MI'.Vl .V
J.'.v l ii. hiii; iuiu in.iiuuii "iiuuuj w.... ..-.....
li for ilri'.ses, cArnp.
Klsiinp i.nwnt uu
l.ni-0 strlpca lu h'ltidsomc Kt tc. T-4 wlde nl 2j cla.
l'lilil nml i-lici'kril di... nt ciii ilii low i.rl.-ca.
ri'iirctl Swim Ciirliilu Mutlins, i luckpil Mualln,
iln Dllllllii.. lordcJ. Ilitl'f, Ac. Ac. Jnai rtc
re.v ,1 DAX I'
.lul- 1 IU -
v"
TH3S AGE.
0 N D A Y , A U 0 U S T 4, 1 B-lsT
CORRESPONDENCE OF TIIK AGE.
Point Coupte, Jtily (ilii, 1815.
Dr.Ait Sin: Tlio '1th passcd ofl'licrt iu
iht uiobt (uict m.niner possible. The on
ly proceccJings li.nl on tlic occasion ucrc
onc or nvo Rarbucues in llie viciuit). I
ain told tlmt tlic ncgrocson Hayou Grassc
lile, a scttlcriient aliotit fiftecn iniles from
hero, cclcbiated ilic birlli of "Iiidepend
cnce wilh sot) and glce." I did nel
lctti'n ulicllier the grcat Congo Dauce w.is
perfonncd, or the Oratidii dolivcrd uiih
the iccoinpaniitient of fiddle but presuine
their s.iblo honors done tlic "clean thiinr."
The slcanibont Missouri on hcr upwnrd
trip from New Otleans to St. -Louis, on
Fritlay l.tbt, rcpnrlcd lliat llie (pieslidn of
anncxaiion had bceii decidcil by ihc Tc.x
ians iu its fnvor. 1 huve nnt yet scen nny
ncwspaper btntemrnt of thc l;ind, nor
kiniw that the passeugcrs on thc boat, who
cnnnniinicati'd the iiifiiriuaiion, obtaincd
it from any niore rclinble sourcc llian ihe
ruinor adoiit in New Orleans, whcn thcy
lefi. It is belicicd hcre howover thnt thc
intolli trcnco is corrcct. Iu casc Tcxns
lins givcn linr asscnt to n nicnsurc fraught
willi higlicst bencfit to hcr and wliicli
would bc highcbt folly for Iicr to reject, it
hccomps the duty of that porliou of tho
Aniericaii peoplc wlio liuve opposod it to
siibmit to the ilecisinn niade. And thould
war grow out of it, their duly is rqually
obvioiis to iifc their infltincc nnd exertions
to aid thc Govercinont in its elFurts to de
fent and ovenvheliiiu foreign interfcrence
in our alTairs. Tlic priuciplc is a little
hetlcr undcritood now than furmcrly, thnt
llie citizen is morally bound to support
tho Govcrnmcnt in a war, though hc may
hoiicbtly cntcrtain tlic opiniitn, that it is
nnjiist or inexpcdicnt. For his privatc o
piuion mny he crroncou-'. And his notions
ofjustice or cxpedicncy arc nol lo nbsolvc
hini from supportiug thc goverinent, which
is thc legal nud Conslitutional tnbunal to
dneidc such (picstions. It certninly is ad
missablc for liim to exert his inlluenoe lo
prcvent a war, wliicli he may deein uii
ueucjsury or unjust, but wheu it bcconics
iucviiable, his scruplcs shoiilil yicld lo llie
impulscs of patriotsm. Then it !s lliat
rcason, rcligion and duly alilc urgc hitn
10 givc his support to thc bautiers of his
country, to
Stai.il li) liiu country 's glory fast,
A ml nail hcr colois tu tliu inast.
11 would bccni thc dcterniination of some
Ifadinji jiiurnnls lVoin thu lonu nnd lemper
of their .iriicies, to (ighl ngaiust iheadmis
sion of Texas ir.lo our Uiiihii. cvcn to the
"arbitvainent of arnis." That this spirit
will beallayed is"dcvouily to bc wished."
The fute of rcfraclory poliiiciaus iu the last
war, will teauh their biethren to nvoid
their footstcps iu cnsc of nnothcr contest.
ln my foruier lcttcrs I havc nol attempt
cd lo givc a descripiion ol the country.
Iu the Innguage ol the literary clmrlatnus
ofthe day "J'm not oood at ilescription."
I fiud liowcvcr iu "Fiint's trnvc-ls" au ac
count of lliis pl.icc and onc of its fornicr
citizcns, which 1 lmpe you will not drcin
unworlhy a placc i'i yottr coliinins. Ilere
it is "Al Pointe Cotipre, the coast com
incnccs in its bcauly. Ilere you bcgin to
si c Orange grovcs, and the sp'-eading nnd
vcrdant brnnelK's of thc lic-oak. Ilere,
loo, y m scc thnt niagnificeiit plant, which
the Frencli call "fcct" uitli its folingcpcr
feclly green during tlicwinler, nnd thc cx
treinilics of ns lcnvcs lcrniiuatiiig wijih a
thousand thorny points. Iu this vill.igo
lived and died, Mr Pavdrass grrally dis
tiiiiii.slicd foi li is w'c.'ilihnnd bcuciolence.
Lct llie grcnt havc columns nnil iheir
naines hc "written on a pillar" whcn thcy
dic; for ine, I would covcl nbovc all things,
iho monuiiieut ofPajdras. lit. cniloued
Orphan asylntr. in the city of New Or
leans; he gave thc procceds ol n liiindMime
irqper!y, Iwcnly llioiiFand dnllars, I be
licvt, to hcdistrihittcd iu niarringe portiona
lo a nuuiber of pour girls in lliu adji'ining
puiishes; aud he lefi vaiious oiher magntfi
conl chnrilios. Hc lcft in particular nn
nniile cndintnirnt to the sclincl in his own
parish." Tho suin lcft by Mr Pajdrn",
the inlcrest of which i.s di.-Dibuicil for
marriage portiou was lliiny iut-tcnd ol
twcniy tlii.u.-and dollars. This sum ac
coi ding to llie ilcuse is leni-cd out nt thc
legal ratc of inicrc.-t, lcn por cent. and thc
procrcds of each yenr nrc pnid to fiich
young ladies of this pansh, (not ns aboie
stalcd.of thc adjoing pnrishes,)wlio chancc
to inarry ihnt yenr. Last )car I nm told
thcre wcre hut four marringcs. C'onsc
(picnily thc procceds of ihal yenr wcre di
vided iiiuong ihc four. The devi.-o was
unqucslioiinlily dcsigne I for tlic benpfit of
indigent youug l.ulies, hul its latigungc is
so vngtie, that the Executnr's decidc il (o
nppl) lo all, hoih rich and poor. Tlic en
dowinriit for a school or college has restilt
cd'in the crcctitm ofa buildiiic, at thecobt
of lon llioubtind dollars, whiuh is cmploy
rd for ihe ut-e ol n primary schocl, allcr
ihc cnniplclion of the Htiilding. Profctsors
werc cmploicd and for a time it bnde fair
tobccomc a tiscl'ul nniversiiy, not unuor
t li y whal ils iniiiiifiec't't donor drsigned it.
Hut it ha? dwiudled frum some oausc or
joilier, iuio a nicre imniiunl uduir, wilhout
i eharacicr or .support. We arc now en
Ijnying tho luxury of fcaMing upon tho
;'finc!.t fruit of its liind ihe world prodnccs:
! waler niellons, peaches, fiys, I'yc. Tho lai-t
j by-iho-way are lucicus. Tho icc crcnin
you grt at Mellith Sc Slade's is c old coni
I lort iu thc cumpanson. Hul niy shcct is
lu'l and I n)iis.t Iml you, adieu.
; Youw, 4-c , CLAl'DR.

xml | txt