OCR Interpretation


The Athens post. [volume] (Athens, Tenn.) 1848-1917, July 17, 1857, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024443/1857-07-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1 tOOD FIRM TOR SALE.
rf afft MurlH a to .HI la r ARM att wM;a
X a km . M Ha r IhatrK, af IMk
I in-f. V. Il a ailaa.a' aareeaif a lb Road
III , w aVaaaa W AiA, ot W RllleR rWA
M.aaaa .tie. a4 mium aa a., .a alxat 11
mm m lnia .'"air a llaaacr, aat a 4 deal
. M ii lull Lw4 we) aAaaard la ralutttiaa. Il M
ar at M4 alra rr -r;; u mm
lay l aa umm tiai. mlmil" leig. f m1
sWa, til mi. inK h4 m.' ' lair.
aw.. r a wau. M , a ft Hxmmi4 ml iu
Art t e Ml miml araia.
ii , .mat; aa ii Pi 'mm a a. fart.
aa ' i i. aa MM Mi. wM a wa ta Mil ead
Baa W iSiwi'-i. S-f talmkilloa, eall mi
tt mImwmI aa Ik mM. A. r. Rra4facd u
La. t ui.ni muuiuuo.
Jim a, IH tl 4M
Kirn for Sale.
ffant latnra it atVe. tar tale kar FARM, tiluaWd
I I ala Braea Altiaaa, M lh 4 Ml twarllt.g ta
P-.ttaAHiaaa. . m il (mkmiiii vtetaity ml tmrl
mm. t XOO Aoros, st
MM ! ta a4.. ealllaauaai. Taare art
mm it ae mm iiJiH ciU Mil. I paruaa mt
lkl wril ar la tvaae all well iwni Thar U ft
.Sanaa, awatfeaa. Hrcae. taa aaal arte Cattaf,
4 kricft fcitHtea. a4 aU aacwv eatbaw.
tknm f irt urckartf al laa .ari.iy mt
Pre. aa4 I raa urcaara.
II laa aaara Maaxlf mt 4 aur.lely d lap at el1 mt,
k U a 4 al aawta an, al laa Caart-aaa. la
liMM.aIMM al AafiMI a. Tra aia4
alil'Uk ktAkt ir.UUa.
Umf n. i-c:-a-kt
Vklaable Farm foi Sale.
Tiiiv tniriUr wii'... to tell hit FAtlM
birk h r.i.W It fonttiot HQ
ACUYA lat I JO of whirh r vtll im
vrL lh balnc 14 wall limhartJ. It i.
A.'.utu! luiaa aiiiat North watt of
Kwavillt IVpat, McMikk aountr, tnil it wtll
vturaj. Tktrt m a fm4 Iwallin llou.t
Ikt praaaiaaa, KiUhra, food iwuuit iftra,
ktd feral rait Orn.M 14 fact, it it tot of
th kaaat ia.lralilt Ftrmt in tht oontrT, tt
tkara it morab.tlUfaloralialltnrwh.pt.
ftrtokt wlahiair la parrhaaa art rtuaatad to
Mil a4 l tl the LseJt SJ imprortmanu.
ffA. IK. tuWnWr inlamlt nioTing to
Lkt K'aat, it kt doat kot trll bafort lha l(
imy af Atxntl xf, bt will on tbtl day offer
tbt Abort FARM kt pnlilit ttlt, ok tht rm
Lara, It tbt kicbtat LiJd.r.
J.K3. p. a:.i.i:n'.
MVink coaatr. April tt, l8S7-td-4S
SLfBfdadj lyrlcnliaral Works
tliirirrr".
ijipnnvrn railwav iit'ifR rowEns.
TlintMIKIH AM) SEI'A R A. TOILS, (HIM
Tl S l it TH K'llEM AM WIXNn W KRS,
l.o K' HtM.LKRS AXD OI.KANEllS,
V(M.l) SAWING MACHINES, c
'pilK ;J:rt:j;iiJ ain( ua.n twtnlr
1 yatrt taCNItd ik builjinf tariout liml.
I ll.xaal'owtrt tnd Tbraaliiaf Mtcliinaa, ftal
tai.K-lrkt, frcn ptt ttptritkaa, and tht no
as.rau. taaiinaanialt the trt r.eiin(r from
kll part, af tbt country of tht iiiptnuritr of
th.ir wahiaat, that lhj eta it tttitftt
litk to til who may fa. or tham with or dart.
Our iidrtt I'owart trt oiadt ttronf, tnd to
(.trad tbtl it ruirot tht turn to trtvtl
only tbout l kiilat par hour to thrrtb dry
jrait, Ikarrbr witkiDJ it litablt to kurk
tilb.r horara er eattla o thrm.
Our Tbraahtrt tnd Thraahtrt tnd Winnow
art art to toa.trulad tt to diaclitrgt all tht
ffraia aad dot! IbrouKb tbt nitehina, and not
lata tbt f.t-Ur'i fact at it utual wiib nthor
Iwi.
1t Thrt.btr an J Winnaw.r hat a ro!
ia( wirt M-aratH-, whirb doat itt work mort
parf.rtly that rtn ht dunt in tay oth.r way.
Tht S-arttor (HiJ.llr) hat a fork it raw
tH.ktr, which thakrt tht irrtin out of tht
ttrta- kt It paaaat from tht Tbrathar.
Vl aarraat thaat Biarhinaa lo tuit tht pur
btaar ,ok tHtl, or thay cak bt rttururd
kkd tbt aoaaT rrfuada.1.
6. WETl.S'.IIOrSK A CO.
VThttt wiathian will ht for .alt in
Alaaat a. too at that etk bt brouiiht out
ly tttamtr. ft. K. KlIEUEK, Ajtnl.
April 1, Ilt7-4f-44l
New Store and New Goods.
'IIIE Badaraiaaad bt( l.a.alo iuf.irnl tlitir
1 fnaadt aad Iba ubli f.nrrtlly, tl.at
tha art aaw rataiaing aaj iDiDg a M:W
aai .!talid Motk of
Spring and Snmmer Goods!
tt tht aid tttad of W. II. Utlltw. Thtir
ank aoa.i.ta, ia part, f
i.Atm:n arks aoonst
Ki!kt, TiMuat, !lar(, Jtaoaatta, Iwnt, At.
CSXTLSUSX'S 2f.ii.ia utmhHl
tlatht Caaaiaitra, Twa.la, J.inana, At., A.
A laa. a lart alack of Kta-ly Madt
iaf. It-a4t tad Kkoat, 11 aU and C'tpa, HtrJ-
aft, tuoaktwara,
OHOCEMKS I
TVap aai Iyt Mlalft. la faet, tttry artitlt
ua.l' k.-t by is.tr'hAat' - to all of which
th.T la.il tht ull:t lo (annat. Thty art
aataroitacJ aMl lo ba aa laraold. at thay think
tbt trtttni ml Oaart limit mmi AAarf frtilt it
tbt bttt, Hoib fur tht tatotr tad tbt witr
tkttt. Uitt lb 41 a tall and aiaoiiat (loodt
tad pritt. Thar aharf alhia( for .liow.
i.f Ma.a. l.r.AIX.UU'lk A i-OWUV.
Atb.nt, April 10, ll?-M4
T ToKti and Woale Msnafjie-
m rara. Mail H..4 C aairaal.ai 7tt
rhlaiUla, aai4 laaaral Uaalara.
l-MIXt ktLTIku. O-l... Taraaaan ('".
raalta.. t . A . mmmm Hmmm aaat .Mi k4.
61 r..i
iim, naa. mw mmm . . .
ill. ti.ul,. J. AM aiiH. I la liark-a,
r.fraala-4 aaalMf. mmt a4 Lara Lvaiaal,
f - i I aa. aa.Krt ChMt.. kUl Hia.a.
aa.
tat
C-aiaa4
a. I
Hltiiflall. a4'. rtrh, ai4 Aiaafl.
.aa I II' a,ia. La ff a4 k.a4iMf Mia. Bkmm f.ff;
i. k. tm, rt immm. t. , A. , a4 t t.a.ral
inMH a aat V ..!.: M
taw. .-a aaia.. aa4 i Hla. ll.iaaa.
kauf !.. Hiiwi-l aa4 IN-Il taiar, TaUat aa4
kaaana4 UalM. a4 raaawllat CbXM.
al taarlaa 'kaa14larV lla.4-
t'
aa a I
tMa.tJ ll.r.arr, i aara
lag. ta-t-a. A.ir. UltM C.llot.,
I., a-i, tia., Ma. tHM .hart.
t rlnal
ki at
a. l a' 4 M . lo aa .rmiiii i.araiaj
taai r.a-. t. .mm fmt .al lt tl ear
lmmlmm-f .-.
mtmmm
til. aw t a. eaaei r a i o ,
k miM.iliirMl ilir.-!,'..
.Hill ayttioia a 111..
rfkW ml llaaalaat a)t' ,1'I-., C.
k.rr. kii'litil-i A i n .
aalM-lf e
mm tjaa.ii .Kaal. A'ear I'ara.
Prcmiaa Wheat Fans !
IUPUHT.IST TO FMiM mis i
ffl" "' V-miU - tht Prm-
1 aud fAaaaa 4 kwkt iMttrtaMH, 1tl taw Mtt1
A4kt4t4p. mmmnt Ht I . t (.fjrUr'l
r Crfwiim . ! iw.-.t4
tit! a lVA.a4 ka44k, T ) . law til (M frf (
tll ' AVtw aaaat .- -J XLi tA tm p WeW M mmf
tmTmjmyll it 4 ttv - ! ( Ml f
Ur Ilk "I V - I .t"kfwf TW-fWf , thk f M
M MIMiM txl fJK fav f . tW r -? tm
ww4 hr--WI W-i- m ii wtt t.klM.
, t twt i4-a mt f i ntmt I l la Kf
Ww i4t nf Apvlliwri lot
i in .-I. t , iikv thirl f !
ttV.. Umt lAk4 kVtat4 tlf frttt.frla, Waal lh
C kiAH l4 Mk44W tt '- mt lkl ml T.
HI . ! V4rw4 IW - fatTf ta.l Mt
twf m94 'M4. 1 Ik- fWlli f
t4 ikt mmf T " Vm !- ht-ii.k mi
t4-wa . Iw I- f
9U m mmf M-tJ iMlt-t 1t4 tm Uf .air. Ht
9wtJ.t-t wkkkW rtWt4t aW f i m.' 7 ttltVw4-
aatV4 M tM pmrt tvtt-t f wi Tihftwtt.t9
f . tfatM llwt t.t1kit7tj 1tmm4 ar4 Iflrtf
II V f Ptmmmtmm tkai fa. m4 iat II
ttt4 mmm mmrm mtmmlm. tartiff H RHM
mmrm f f pmt tmmUmm lwM aft-! t-raM4 Of
mf 9m mow m mm. tmm tt wk4
la t tve .! m rrttWU t'-'t r- !
iMltJrt Ww4tMtaf wiwr1 I 0 Ji.M
I rBt.aaa
4 W Ittwtllt
tin faa aai '! t-4a4 tr
tuM a a-4 , tkj I.. , , 4kj( t ... mim
-v4 i--. . i lurfoji.
pOtiraViA). , 4-a t ir (
Hiwassco College.
"taora I - laaa..
Kin'AT1IW ea.ir fif ! tjati kl,41.
-Mia bain-lrt f t"-ir, A N,
Trm o - . . w rr i, .
Yl 1 f" Hlaull
fiararia. tlaa a I.M ra laa t..ri
kaartiaf Blaaa f" a a r.U
aa. I. H-4WI
" '"I -
ThrenLeni.
J Wllt'Mllalaeai aaeaaa. .n-. TkreeK Ikal I
V kar. aral 4' mm aitlr. f Ma. a. fa.r. aark
ItSlal aaaal.lf aal aaaan-r Km a. T II eaantrr.
f an. HUt . laa-t al ! kM4 am rail .ft
Ailaia. faaatrr aaar f.t anH aaa ka Ma
rU t (.aal ttvaaf a f fmmmt l-ai as,,,
lkt cat tit IM a l kafeaa. la ' oi
.... . . . l ' j I. ll a.i mm a..
piano ronTBB.
THK auhttribr-r it now receiving k ntw
ttock of F.LKQANT PIANDS from tha
oldvtt tnd mott retponniblt oianufattoriti of
Ilia orth, among which art
1 octavt Plain Center I'ianot
7 " Ctr.cd '
1 M lla!f-cared" '
( ' Plain, 1 round corntrt;
H - Plain," '
1 H Grand Piano, vtry heavy tooad.
Alto, tht Bndoir Piano.
Alto, tht ttlelirattd Corrugated Bounding
Bordt, of Bnardmin, Gray 4 Co., which art
boeominjj to Tattly popular in Europt at wall
at America.
AU Pianot warranted to giva lAtitfaction,
or no tale.
Alto, iti.t received, a largt telectioa of
'kino Hunt Sonet. Polkat, VValtret, VtriA
tinnt, Ac, Ac; Onittrt and String; tuperior
Malodiant; Harmoniumi; Piano btoolt and
Cvvara.
Pianot tuntd and repaired.
Tht tubneriher refert to tht following gen
tlemen who have purchased af him, and who
ean ttttiiy at to mt txciltnt oi mate in-
ttrumtntt:
Col. W. 9. Callawav, Rietvillt, Ttnn.
Hon. J. C. Oant, Cleveland,
Hon. H. Fergtiton, Selma, Ala, m
Ir. Ilarriaon. Loudon, Tenn.
Mnj. L. R. Hunt, Mou Crtck,
Ir. W. R. Hurley, Loudon, "
Col. R. B Rrabaon, Chattanooga, "
J. IJiirL, Kmq., Knokvllle,
Win. Betle, K.to., Murphy, N. C.
Pr. R. II. Hodiden. SevierTillt, Ttnn.
8. F. Rowen, F..n , Monrnt county, "
T.J Campbell, Kq. Cleveland, "
W. C. Mcf.in, K(j., Londop,
Col. P J. Weaver, Selma, Ala,
Hon. II. W. MaMengale.Chattanooga.Ttnn.
Col. I). A. Tibbt. Concord,
Benjamin Chandler, Etq., Chattanooga, "
Maj. J. Met. Bradley eouiity, "
R. II. Cleaveland, Etq., Philadelphia, "
J. L. Hopkint, Eq , Chattanooga, "
Maj. J. Johnton. Sweetwater, "
Augii.tut Cooke, Kq., Chattanooga, "
Rev. Mr. Bra.lthaw, " "
T. K VVarnacuH. Etq.. " '
It. N. MeKwen. Etq., Atheua, "
Tlie.t inttinmeDti art for inla at Athent
tnd Chattanooga. IL O. COOKK
Dec S, !SS-tM2R
Xa
ic I
Wonder!
Behold
and
'I'MIL tulncribert would re.pcci fully an
L oounre to ail the world, tlmt they are
now receiving from New York and Philadel
phia, one of llie Urgent, belt .elected, and
luo.t fa.liioutblt .took. if
Spi-in; and Summer Goods !
evtr offered in thit market Having mnde
their purol a.rt with great enre, and upon the
brat ttrnia. ihrv feci l.ii.ried tlml they etn
tell (iood. at low a they can ba bought in
Eat Teuaet.et. 1 lieir motto it, to tell Hood.
CHEAP, and make money by telling the more
of them. They will keep cou.tantly on hind
evtry thing tint it imually kept, and more
too. Their ttork eon.i.ta, in part, of
LAHlhS JRKSS 000 OS
inch a. SilVa, Beriget, Brilliant. I.awn,.TAO
onett, Mutlmt, (iinghamt, Mwita Mull, Potted
rtwiti. Black Silkt, Argentines, IVinta of all
riiort and tjle.. l.i. lie. Crinoline, tnd BraM
lna, ntw ttylet, Ltcea, Rilibont, DreM
Trimmingt, Cnllart, Bonnett, ntw and beau
tiful, Mie Halt and (iip.it., Roiichet;
Halt of til kindt leghorn. Straw, Fur
and raionv; Cloth., CiMimert, Coltonadtt,
Farniert' iVillav Itletchad tnd Brown Pomet
lira, ill width.; Tickingt, Italian Clotht, Hab
it Cloth, Ve.tinga,
UK A I) Y- V A DK CLOTIIlXa I
torn at hi iig new. Crau and Silk Coatt, liar
teilla. ind ttiu Vote, Ac.
Hard wtrt tnd Cutltry, (Jun.,9pailei,9liov
ela. Fork, and Aet. Alto, the beet Scythe
liladea ia Ani.eif; Q'siir.i's-src, Chif.s and
Ulaatware, til kiud.; Hook, and Stationery.
A largt .lock of (iold Jewelrv, muh at
Brea.t IMiia, Ear Prnpt, Kingt, ic, at low
price.
H i t.k you to eomt and tee our Good.,
tnd wt frel turt )oi will tay they ara cheap
and buy them. W. Q. IIURTUN A CU.
April 17
Clrcall aarl, nrllta raaalf, T.an.
itrpnal Bill r Mrorem.)
I.aae BuiUr,
VI.
Sianh. kuller,
CtAVftk. camrJ.'n.nt, kv hi. antlrltnr, tnit AIM
J kl. arlclatlktll h-.4l.arca In Uteahare eauar, an4
H pfirUif I lh. .all.'.ctlNi af Ui. 4'lerk from ih.
el.tcm.nl m MM Dill, anirn i. iwnn io, itiai in. ..m
MartSa Halle. I. a nan-rlilenl af lhatlale afTennra.
are, II l. therefor, orrirrrd thai nuhliratlon be aia4. lor
fctar aaccea.1.. week. In Ik AUin. t'oal.t u.v.pa-
frl inuiiM. Mi Ilia Inaa af Allien., Mf Mlna ccmnlf,
rauaee. aaii'jln Ik. .al4 4.iti4anl la appear be.
kvr il. rirrail Our! f UrMlnn ennntr. al lh (Nmrt
kvaa ia AKa.. aa Ik aean4 Mnnila. of Atiaual nevt,
an4 B4a4. a.a.r ae 4emar to aal4 kill, or Ui .am.
a 01 bt lak.a lor coaarl ao4 et l.ir hearlnr nr pnrU.
JUIIM r. ILUVI.lt, I'er.
Jont 1, :t It -p.. - t-i
(hanerry Sale of Lnnd.
f)tltiirAXTtaa4rcrr rn4ar4 la the Thaneerr
rourl al kU'ltanntlll. al lal lata, I will, on lh.
Itfc 4 of Aufti.l, 17, aril, aa Ik. frenilie., tn Mnn
I ra eaunif. la lh hlfhe.1 kl44er, an t cre-llt af an.,
i la aa4 thra far. vllk In1eral. feirevl tn 4nllara,
I la a aakl 4ia,l ll Iandl af antra Krohrn Wllhlla,
4le4, aaiaM om y ..e..e4. enalalnlnc atiaul 14& acre,
a-lj-oniiiff lh. latMt. af tmmmm ranalngh.m tn4 athcrl.
b-4. auk oo4 anarll. raaolrrrl.
j. a rorriM.c. a M.
Jan. tt. 1AT-l-aje. fee K A7
National Police Gmelte.
Fltilftt fr.al Journal af Crtai. In4 rrlmlnal. I. In III
Taalftk Vrar, Ba4 I. al4elf eircalaled Ihroitflioul
II. eaanlr.. Il ranlaln. all Ik. treal Trial. . Olmlnal
('a.. aa4 aaprnarlale tMiiorlal. oa Ui. .am., lo.ether
ailh tnloraiaiiea on rriaiiaat klallar., a-( la ka fouii4
la aar aikrr nra-.oaprr.
tuborrli.lion., i oar annua: kl fa ajinnlti, In
k la.lti4 bit ohM-lllo-r., (alio haul4 write Ih.ir
tare. an4 ll loa, cauntv an4 tlat anr Ike. r
raw. aUln'r.) T.I A IPTMliri,
K-lria. A rraatMlar alWM katlaarat f-Urr llaa.ll,
a.r I' K.a Vark Vttf.
IX 33 13 UOBD
Through Rates of Freight
Tram n AkllVM.I : la KOWII.LI',
tau tTATIONt l TUI
r.mmt Ttnufmm4 Uttrgla Hall Hood.
Sl'OAR, Coffee. Muliwet (in birrrla,)
Toliteeo(in botea.) Ntilt. Pry Hidaa,
inla (in barrel,) Coppera., Ilopt and
Cordagt, Full, ('heeta. Hoap, Hur and
Tallow Candle., Whttt Ua l, Bar I.e I
(ia kegt tnd bmet.) Pig Lead and Shot
ia keg..) I.iiiiiort (in barralt and
tt.kt.) Crockery Wart (in ertlet and
ceaka,) ptr 100 II..., ,"()c.
w3 rl!i!t tntitltd to I lilt rata tierpt
tboae apreitltd tl o.
Mhnt m l l-ad in bun II., and bottled
Liq'inrt will bt chtrged tht regular local
rale of each ttoad.
All (trrode from iht Weitern eiliet and New
Irrl.aeie, for Knoirillt and Stntiona on the
Fa. I Taiinrt. tnd ltign Hail llotd, will
Itt furwtriled free of toiMini.ion wbra eon
igtMl to Iht Agent of ilia Na.hvilla ml
('littlannofl Hail Knad, at Na.livilla, dray
mf on I v thtrged, whivh hat been contracted
tor ml H t.ul. per ton of 2'mhi 1 1 at.
F.rrry parkag muat have tht mint of tlit
Ulatirxiaiil delivery plainly marked on II.
Itaa.l. will not ! rt.pon.ibla for ordinal
Itlktgt of Uqiiora, Oiit or MolaMta, tnd will
tnlr par for defleiener of tontentt when
ptebagat thaw mirka of violtnet.
A bill of Freight paid Hi earner, and Prav.
Ma wtll be muled to eonaignett from Nt.h
ville, thnwiiig, aiao, Iht tnut of arrival and
departure of tht gno.lt.
U. C JACK'nN.Hop't
Faat T.nnenet A Georgia 1U I Road.
March l7-r-4l
" McEwen & GUlespio
UlVr ei.rlrai a4 araa.t tkrlr Tit' mr.4 W'nf
lao4. an4 i..-ti falijr ka.llt tll.allaa tm Una.
Ihalobr. k, 'bt
J. T. & mi. n. WOOTTON,
(.Succaaavrt fa Wootlon at j7Uviaay,)
Commission Merchants,
Cotton Arenua MACO, GA.
M M.J irilllitnillWUlWkllWUtlBIIIAI.MWIIUHl
Norttiero Georgia and Teoaeattrc. And it
prompt return tirvt any credit they bo pa
to ah a re a portion, at leatt, of the public patronage.
t lkal adva nr-ava mit tin aYiWMiaT in llnr if rltlirai .
J OHM t. WOflTTtiH WIIXU-M 8. WOOTTOH
march 7-ljr-444
joiin ii. ijbut y,
WITH
Jacob Mayer & Co.,
Mi-luraCTCarju Ato' waoLiuu luun t
C L O T II I N O I
Clolhlni Warthouae, No. 68 North Third itreet,
(iaOtMft Arch and Chmrtyt)
FHlLADCLPHIAi PA.
fTMlK underalgnrd eall the attention of Eaat Tennet-
I aee Merchant to their large and varied itock of
RMtift-Miutt CtothinQ, made up In the latest ana
mott approved Tashtom, which cannot fall to glvt iac
lafactiOD lo all who purchaie them.
V't reapeutfully aolicit a thorough eiamtnatlon of our
lock by Meixkanti viaiting Philadelphia, before making
tuetr purctiaiwi. MA i an m vu.
Feb .7-tf-44u
A UIX. M. WALL AC a.,
w. o. oamsop.
Wallace & Robinson,
General Commission Werchants,
AMD tIALRBS III
TENNESSEK PKODUCE,
Atlanta. Georgia.
'wrvTH.L give .p.clal attention to the .ale of Bacon,
Vv LarJ, Klour, Whf.lie, Tobacco, Ac. ConaiKn
menlampectrull. lolicltcd. Pr.uiplattentloni Iran to
Oa.h order..
A. ml. for the lilt of Stetrnca A Marrln'. Fire-Proof
Salei. mar ftMjr-lia
a. a. iiiiim.
,.wa. a. raAacitoo.
Bear den & Francisco,
pnoBiici: and conraissioaj
3VXer,obas.2xtaa,
.TI.1COA', GKOHGTJI,
"T T 7 IbL fell on comml..lon Bacon, Lard, Flour, Corn,
Oat., Feather., and Tennoe. Produce .iicr
allv. P.r.ona .hipping to ua cad rely upon
prompt return..
fiffrr to Merchant, and Citlien. of Knoxrllle; Mor
gan 4 Co., Jo. Krlwanla, Ja. C. I.uttrelt, Comptroller,
Naahvllle; T. J. Campbell, Cleveland; Richard C.Jack
aon, Athena; Lone A 8milh, Hichard B. Camphetl, Ben.
Chandler A Co., Chattanooga. Feb 20-tf-i3l
wiTnoitat.co.il., I jisrr.a . Bin.r,
tatt of OaitimtHtro, 7Vna. f flAHctx o. ooodhualu
COOKE, BULKY & CO.,
wnni.K3.4Li urAi iup rif
BOOTS, SHOEB,
llafa, ('una. Ilonni-ta, aVc.
To. 4. South Hide I'uhlic Niolre,
m Asiivii.i.R. Trivw.
o
RtlFRS carefully ailed, and good, promptly for-
aroen. nee IV-ly-tW)
P. D. G..TKS,
pitoinfF Ainn coniriissroN
Moroliant,
No. 12 Broadway New York,
DEALKR In Aerlcultural Implement, and Machine
ry. Hole A.ent for the axle of Wheeler. Mellck A
Co'a llor.e Power, and Tlire.her.; Combined Thrr.h
era and Winnower, and other machine.. In Ka.t Ten
nea.ee. Al.o. General Arent for their .ale In the South
ern Hlalea. Onleri promptly executed for any kind of
Machinery or Mcrrhandiae. Con.iKnment..nliclted of
all klml. of Houtherti Produce. ian I6-Iy-4n4
Robertson, Hudson &, Pulliam,
IMroKTRRS AHD JOBflKR or
IX "V G O O D B,
No. 29 Murray and US Warren .treeta,
CVmer of Church mtrert,'
New Vark,
ttirJUan t. ROtKRTMUl, RORRRT W. rCLLIAM,
CHARLRt C. ttl'tiaoM, WILLIAM D. RAKKIN,
(' Virginia. 0 X. Carolina.
ri.KAt.ANT n. CRitoattn, I
Ht'ott N'n. h'klrith, of 7Wine.ee.
ioHR a. caAiuaiLU, ) Aug 2lMy-4I4
a. t. MotRta w. a. barrii.
II. B. MORRIS & CO.,
(Succttmor to Morrlm at Jf'ifMetc.)
W II I. E 8 A I. K liliOCKItl
mo
Commission ,11 er chants,
Nui. ID tnd 15 Market itreet,
Oct lT-ly-IUl !nahvlllo, Tt-nn.
BIKER, WRIGHT & CO.,
Wlioloaalo Orooora,
AuU.la( fararcrla,
nt VE t heavy .lock of leadlnt Grocer le. for Oeor
tia, Alahama and Tennea.e trade; .nllcft con
aiKiimenta of H'Aeitf, Flour, trn, Rivon, Larti, ifc.
CHAM. R I. KR WM. U. STARK J0. t. WRIGHT.
Aug W-ly-414
H1RDEM.1N & GRIFFIN,
WUOLRRALI ARB RTTAIL DEALIRB la
Grocr.rir.tt. Provtnion,
IBtAiolo Dry G-ooclta,
Jtour, Boron, t.i'tuort, ll'iae., Tottacro, Viffart, ate.,
vomer oi i;nerry ana mini .trret.,
Au,M-tf-4l4 iMAtO.M.CaKOIiniA.
aRian A ARROTT. W.O. MOORR. -
KtliMMnt tnlnimtntm In, lat of Gallatin, Ttnn.
jllionm in ix3.
Seago, Abbott & Co.,
GEN'L COMMISSION MERCHANTS,
kHri IAI.I.T FOB THK 9AI-S WT
Atlauta f-vorgflkt
11RRRAL advaneei given on eonaljrnmente, either
jl by acceptance or caih. Thi-y are alto agents for
the aatt f frenrh Burr and Native Mill Hionee, Rnopua
and Cologne; Bolting Cloth. Ac. from the old and well
known firm of Morria k Trlmhl. rlnltlmore, Md. Silai
C lUrrtng & ''ra and Perglar Proof Bafei cou
lantlr on hand at manufaetureraprlcei.
aiiania, tian I, iki
Il will be a-en by the above that we have taken Into
partner. hip W. C. Moure, late of Gallatin, Tenn ,
and It la with pleaaarv we make the announcement.
We return oar einrere thankuloourald patrona for their
very liberal patronage, and beapeak for the new Arm a
continuance of thr tame.
Wry rt-ptclfullr, Btrioo A AaamT.
HYATT, McBl'RXEY & CO.,
PiaaVT tMniRTKM AMD WlfOLKHALI pBiLana III
Foreign &DomesticDryGoods,
No. 87 Ifayn. alr.et.l harlraton, H. C.
I. BTATT WN. H AMHRt.TtRR, , , , , A ItQCSTI'R 0 WTLT,
aa M'.e.MRT. . . . A. !. OiLLRafia CIIA.. roaTaa.
Juu.Hj-urJ
HARDWARE.
cotJKT.i:v, ti:nm:.TiV co.,
PIRKIT IMroRTKRt OF
llarawtrt. Cutlery, Cuot, I'l.tolt, Ac,
no. 85 IIatnr rtrrit,
C H A R I. E s T a y, s. c.
WILLIAM O. COIRT.1IT. OILIBIT I TaNNAMT.
jamrr a. ivAna.
Junt 17. 'tt If HI
It. M. M e P II E R S 0 N,
(.awevwaor fa C. IT.iU.o. o Jfcrtarami,)
Mala ttri, KnnR. lllr, l eiin.,
an. eoa th. aat.a or
.tlarou kteam llilU, liaaivell, rvrt
rlalil and Nlltn.a mm. kLI,iiH.
- ' - -----PI,
Oeoreta (lenaher. and Yrm; Tobacco, Qu.att.aara.
II...I...1. A..
Tmrmt Four month.. ' ' July 90-ly-AM
GILLILANDS7HtfWELTro
HRRt T IHPORTKRR A tlBAI.III IB
Foreign nnd Doiueslir Drj Goods
No. SS Ilnynt atreet,
cii.ini.K toa; . c.
N. It ItollitiR Clntlit al w art nn hand.
. a. oiLi.iLANb, aiiiNRi a. nnwiLL.
W. O. OILI.ll.ARO. JAHI UILLILAHD
JAM. ail. Nit Itoia.
li t. SI. 1H5I tf In.
J. A a A N S MJ V,
(irNntAi.
fammlialori una lrorlar TOerrlian.,
OfRi-e on Itroad at reel, nppo'f Tnlon Hank,
AiiiuatA, Oaf,..
VTIf J, give rrmnpt aiid perunnal aiiention lo lha
WW aa. of fUrr-n, l.ard, Ornin, flotir. Cotton, and
aMarl'.rli-a of Mvrrliandiae rontif neil la him. Alto, to
lh forwarding f HimnU for the Interior and Northern
markeu at the ruslttttiarv raltva. l-lrkral advanrre.ela
Uier In raK mr he a-i'aptance, made on article In flora
mt wtifo h'Ht f fi'lbtg a,i miiiit drafta.
Her a am aw Rt..r. HiU-m A Co.; MAM. Wntitnenni
$ C. rare.. ''Caahivr, Auri-U. Ua. Hand, William. A
Wilroi; Th Trniii A Co , Clurlf.inf,, A. fl. Wm thin
ran; Iaiti1rlinrd. fnf A C.; t T Willie, Paeannah, Oa.
HiHfr. Hrnnett A Ci , NrW Tnrk. J C. WlUon 4 Co.;
l ftiiart A n, MsMimnre, Ttnod A lnw. Hrw Orlrana.
V. H. vtethorw, thilinn.Oa. firetivllle A Cunple, fi.t
lantMaa, T-nn. liAKr'1n, Hon A Co., Knotille, Tenn,
$ H. Hoedrr, Ath-na, Teitn. W. t-liafkaird A Co.j Herry
A lemeville, Kaahville, Tenn. (Nov. 14, f4 tf A1
J 0 II V S 0 N , H 0 R N E & C 0
Carter tf Bro.4 and Market .ir.el.,
laalitlllei, Ttnn..
Uril.tt'ee prompt attention lorvr.tetnr. .toeing,
aorrhaainr. .ellinf or .klpptr.f roiin, Taha.
Mi, Wh.at, Corn, Fl.ur atul karoo, and will alaa devot
apeeial ait. niton la r.e.l, Inp. .lorlnf tn4 furwtrdlnf
Our fariiiii. In aeim of rtotu tad ten.rnlrareara
fijuaHoau, ia the ally. ti-l-4ll
"W, O. WITT.
(if of Atinn, Timn.,)
W1TU
S. B. & J. D. STODDARD,
Sucemtmort to IT. Stoddard,)
DIALIM IR
Boots and Shops,
Corner of Ueetinf and Hayne .treeu,
April 10-U-A46 Chartealou, S. C.
Lowe & Rice.
Auction & Commission Merchants
AND
QE.F.KAL WnouCCB DEALERS,
Corner of Loyd and Alabama .treeta,
Atlanta, (aevraia.
aCon.ignmenta aoliclted. march 9T-1y-444
WILCOX, HAND & ANSLEY,
., (Mt Baktr, WUcot at Co.X
wboloaalo Or 'oera,
03 Broad ilr.et,.....!. Aaguttn, Ca.
"B"B" A VINO made lar.e addltlona to eur Store, we keeaj
a. cnu.Untly on hand a larie .lock of Sugar, Cf
fo, MntattM, Sail, Iron, XaiU, Tohaeco, Oiaan, Tra,
Bagging, Kopt,nA eeery other article uaually kept by
the trade; including t large atock of liauort. All con
lignmenteof VoJuoe will hare aur prompt attention.
I. a. BARD, W TORg. ,. t. WILOOI, I
B.I.AR.LRT, fA""".1
and Legulra CoftVet
31.1 Government Java Coflee;
-alFlF75 hagaOld
ISO hhda. Porto Rico and
lien and Nw UrU.na Sn.Ar!
ovv uvi.. a, n ana v, UATinio to;
1O0 " Crushed do;t
25 package. Loaf jo;
loo bbla. choice Syrup;
l,floo keg. Nail., aaaorted altea;
8oo boxea Adamintlne and Sperm Candle.
8no boiea Soap and Starch;
loo keg. Soda;
Dao hoxea Tobacco, all grade.; 100,000 Clgara;
ooo roll. Red Cord nnd Plow l.lne. ;
For aale low by WILCOX, HAND A ANSI.KT,
Aug8-1y-414 Augii.ta,Ol.
W. E. IIALIy II. !.,
AT!l.l, ar'
WILL give hi. att.ntlon In the practice of Medi
cine. Omce South . the Bridge.
January 80, 185T. 4 So
Will. W. ALEXANDER, M. D.,
(I.aU of ipu$lviUs, Tenn.)
U A VINO removed to ATIIKV8 for the parnoie of
practicing Medit'lne, Surgery, Ohatetrfri and
Dental Siirfrery, may ae found at It'll office (CleA?e'e
yellow building, near the Court-horiee) or at hla resi
dence in the Weat end of town, known at the Griiham
houae, when not proeat Ion all abient. Jan 8-1 j
Iff. R. WAY, III. D.,
SURG EON AND PHYSICIAN,
ATHENS, TKNN.,
RESPKCTFUM.Y tendert hit profeuional
tervicet to the publie.
Jan. 14. 1 H
DR. J. L. ATLEE,
riiyalolan 4? Surgeon,
Atliena, Tenn.,
WIM.glrehl. entire attention to the practice of
Medicine. Office South of the fridge. aUg g
DR JAMES 5 TAYLOR, "
A TIE.VS, 7'Ji:XXKSSEh
rU'l' hereafter iive hit whole attention
to the Practice of MedioiDt.
June 8, 18o8 tf
AY. n. & R. COLLINS,
Associate Traveling Dentists
Afl'ireai. sulphur .Spring.
JulylS-tf
ICbea county, Tenn.
aito. aaowrt.
t. a. ooora,
Atknm. Ttmn.
Mudisonvill', Tmn
UKIMViN Sl lOOHH,
Attorneya, ca. t Itikw
AND
SOLICITOR! IJV CHAjyCEHW
7"H-I practlceln the Chancery and Circuit Court.
WW in the enuntle. of Monroe. MeMlnn. Polk, Brad
ley, Melga, Itoaueand Rlount, and La Ui. Supreme and
Federal Court, at Knoxvilla. Jan HMH5
WILLIE LOWRY,
A. ttomoV 4t XjlaTk XT7-.
Jan'JS-tf Athena, Tenn. 486
W. Jones Hicks.
-A. ttoruoy st Xj4xx7,
Jan2-tf Irlailiaoii ville, Trilii. 481
FrTK. S. IllLEi
Attorney a. t Xji t. xasr,
Athena. Tenn,
Odlce up .lain In the Court-houae. fiept l-1y-419
JARNAGIN Sl CALDWELL,
yv. ttornoya a. t Jjaw,
Athena, Tenn.
BtLTflR r. JARRAatl.,
April xo-tf-8411
A. CALDWELL.
GEO. W. BRIDGES
ATTORNEY AT LAW,
ATHENS, TENNESSEE.
J)RACTICESin the different ouuntietaom
posine the Third Judicial Circuit will
attend to the collecting and aeeurinp ofclaime
and will give hit undivided attention to all
buaineaeentriietad to hit care.
March i. 18411 tf 28
PIiO IT 3D II OTJS 23,
Macon, 4Va.
FffltllS Rou.e I. now open for the accommodation of
tne traveling puiillo, tnd particularly for tho.e
having buelue.. to Iran. act in Macon, a. It ia central
II. P. KKDlllNI), Proprietor,
march 17-tM44 B. F. IIKNbS, Superintend'!.
"thllico iiou.su,
Telllco Plalna Tenn.,
In now open for th reception of Trafelert.
march I8-Iy-44l J, oaPKJf.
aviiitfii:i.i iiolni:,
DALTOX, OA.
epilF. undcr.lgned take. thi. method of Informing the
' traveling publie and oilier, wi.lilng board or loilg.
tng.tiial ncliaa purcnaaed ihelanra Vlhite llou.e, known
a. the "Whitfield House," formerly occupied by K. K.
Saaaeen. and 1. now in charg. of the aame and iirrna'ri.ii
tn accommodate all who may call upon him. 111. table
win oe tiirnianen wun ui oeai mat me market affords.
April 8-ly-4io M. C. MARTIN.
DEOATTln HOTEIj,
'IMIK auh.crlher ha. taken thl. Home, Decatur, Ten-
nee, formerly kept kr Me. Ltllard. and ri-aiii.
fully aolicit. a .hare of the public cu.tom. He aa.urea
the public that he will keen the rl.lil aort of a hm,..
that hi. table will he aupplled with th beat the country
afford. .hi. .table well aupplled with provender, and that
"rrj ruori am oe mate on nil pari to render all com
fortable who may call. BOUT. H. LUTTRKLL.
march 6, ISM-1M4I
3 It-XliaT HOUSE,
I harlealan, Ttnn.
''Hlrarnrrrrter iwpeiCT? Jreat notice that ht
haa hi. Ilou. open for th raeeptlon of Travelera
tnd Iloardara. He give, auuranc that no effort will
"f .pared to render comfortnhle tll who mav favor
nun wun tbelr patronage. J. 8. 8. BA KIIETT.
nniDoua izonszi.
BIlllr-i . ... . .
'"-""" nam itouae, .ituaien witiun a in
-W..M-C oi ii.. ainen. uepnt, n now open tor me
r-ceptinn of Iravrlera. I'eraoti. traveling on the Ka.t
Trrine..ce and tlenrgla Hall Road, and elopplng at
atn.n., will find thli lluu.e more conveniently altuateil
nn anynin.r. Tll. .uhecriber pledge, him. elf to uae
In. ulmoat exertion, to glr. Ball. faction and to render
comiortanie all who mav favor him wllh their patron
"I- Alh.na,Uecl-tf-4J10 JAH.S. UHIIKIK.".
RT.BLI.O I i l- .
. r.i-r--.w I,.!.,.
ij 2vr rt xzousxi,
yrormrrly Coltmam out.,)
Kntirllle, Tenn one e.
V M. I, AN F. II. I'roprletara.
"Jtf """ I..RIRB. lata wf tht Lanier House,
' l.aiR. lat or Tilak.
Be., A'a., will be hantiv la mi -II r-l-,..l- mnA .H.i
era at the Um.r llmiae, wh.rt they have ample ae.
eommorlatlon. for V prraona. No T-lf-4V4
3 T O ixr u ' f3 HOUBB,
ooma-eoai nmer of I'uWtt Snart,
fiiii. pi.At k, .i:oiiaA
F11IIF atib.rrlher having remofed from Kenton,
. . n,,(n, rrmmrfl irom nentnn, I en-
Ten
(. cnar.v ni ine looe ,iou.
Rod I. now pri-parrd to arrnmmodal. lb Irav.llng
till III I r- II- nl-. . 1.1 ...... L . - . j. "
' T..p.- -r,i iiibi wyj ii-niiiiii am, a num
regard for llie comfort and taalea of hla gue.ta. they
nan n. rar.a lur and nirl.nrd wllh the beat the conn
try agord.
Nov H-M!l W. W.STONK,
J-iHUTY'B IIOTHIj,
I..II 'Venaj. TI'W.
f WMia well known Mnuaa haa keen newly (tied up wllh
B bedding, furniture, Ae. T underalgned haa taken
eh.rg. af it, and In announcing hlm.-lf for the pulill
patronag aaka th Ire to k. le.led hy 11. fruit." and
pledge. hlgh,elf, ky an a.aduout allrnllon and a rill,
regard for toe comfort nnd I. .re. of hi. gile.t., they
.hall h. eared for and flirnlahtd with lh. heal lh coun
try .ford. H. h.a alio aonneeud wllh th houae th.
large .lahl.,.l,r. and lot, nf Meeara. Taylor, Bridge.
v.i .no win or vr.narea in Hint lln.
Jan 1 1 -at-aiat MM. M. ALEXANDER, Proprietor.
cnuTrnriELD house,
Af AT PI A TKI.Y Al THK DKTOT,
f hatlauaaaa, Tenn.
T.I HI TI IIIIKI Ik.
Aug It-if Ran Fanraiirea.
SULPHUR SPRINGS,
Hhca county, Tenn.
rfftHE5E justly celebrated medicinal Springt will be
m. open lor tut reception or bonritera on Monday,
Mia juuc uenu nunn pi avium, rroprletora.
I. K. SABSKkN, Superintendent.
May 8, '60 tf 4M
Notice to Shippers of Freight
TRAsroaTATioDtrARTiiTl!.Ti AOa.R.R Co. I
Athena, apt,, f
THIS Company willd.llver any Freight, received In
to their Depot., in a rea.onable time, at the
t.nnlnu. of their Road at Oalton to the owner, or their
agent, (not our.,) they paying charge, a. per tariff tnd
receiving the freight, on day of arrival at Uallon. This
Company doe. not propose either to .tor freights or
deliver to the Western a Atlantic Rail Road, unlraathe
owner, have made arrangement, with .aid Road to re
ceive the aame. Cara cannot be detained beyond a few
houra for tranahipment or atorage.
Tn making ahlpnient. aa above every faculty in th
power of th. offlcera of the Company will be extended
to.hlppera. Beyond the end of their rails they have
uu wun ui auu .iiumr no reapenaiointy.
Feb 1-tf R. C. JACKSON, Sup't Transportation.
J
1ST HECEIVKD
hall boxes by 10 Window Glass !
118 lbs. Putty; 1 bbl. Platter.
MEDICINES.
Fowler's Solution;
Lime Juice,
isalsam lolu ;
Cerate Cantharidcs ;
Flax-seed ground ;
Nut Galls;
Galbanum strained
Lint seed Oil-prepared
for medical use;
Oil of Rhodium :
Tarrant's Apperient.
INSTRUMENTS.
Paint Brushes brassRed-p,ns ;
bound; Ear and Teeth Syrin
White Bristle gr'nd ees glass and metal
PAlNTd.
White Lead and Zinc; Scarlet;
And many other articles too tedious to men
tion.
AH staple Medicine! on hand.
Nor 21. 1888 WM. BURNS.
Premium Cooking-Stoves.
IltAVE received oft eonalrnmrnl, a lot of the cele
brated "Prtminm f7ootn.Sf4rV," manufactured
by Moffett t Shield!, Knoxvflle, Tenn, Theae Ptovea
are unaurpaaied by any Cookinpr-Siove In the Union for
haklnar, broiling, frying and boiling. They have been
fully tried.
With the Stove vou aret the follow In o- furnttiir vie
Two raat Iron ketilea with coverr; one larire oblong
holler; onetea kettle; one coffee boiler; two dripping
pans; two pudllng pani; two pie pan; one hook; one
lifter; two sphlera; one gridiron, two fryea; one Imn
heater; one tin dipper; one tteamer; one pair waffle
irons; one acraper; twojointiatnvepl,e;oneelhowplpe.
nox. Parlor, or any description of P to re, for alorei,
churches, school-housea, Ac. ,from flto f IS.
AUg J. M. HENDRRctfjn,
ATHENS FOUNDRY
AND
IMC4olilxxe Workai.
THE auhteriber would respectfully an
nounce tn the citizen, of Athena and the
public trenernllr. that he it now in oDeratinn
and prepared to do
OABTIBTCr
of every description in hit line, and would
therefore aolicit ordertfrom all Lhoae who may
ant anyt hing ot the kind.
He ia now caatintr and hat for aale dif
ferent siret of the Ololie, or Air-tight Cook
Stovea, furnished complete; vnriotn tizet of
Parlor. Nine Plate. Clin. ruber. Ofliee and Short
Stoves. Also, Hollow Ware; Waffle Irons;
rioiiKhs, n it lit. nnd left hand.
Also, the Kilifore Spiral or Incline Water
Wheel. which will saw from two to five thnu.
sand feet per day. U kinds of
3vx AoniiVBnT
fitted no in the best and most durable manner.
and upon short notice.
Also, iron rcaiiinj; of every description.
He it also prepared to do all kinds of
Rrase casting.
The Inchest Cash price will he raid for
OLD COPPER. C. ZIMMERMAN.
P. S. There is connected with the Wnrta
an excellent Pattern Maker, to that persons
wiBlnng castings can have patterns mnde to
order. C. Z.
Athent, Tenn., July 18, 1856 tf 408
REiVIOVAI..
Saddle, Bridle and Harness
MANUPAOTOIIY.
Wt 8M mfh SbUo Sqtutrw.
THE subscriber would return his sincere thanks to
the public generally for the very liberal patron
age he has received, and hopes by strict atttnllen to
bualneas to merit a continuance of the same.
He has Just returned from Philadelphia with a good
stock of material, which enabblea him to manufacture
any article tn his line with promptneas and despatch.
Hng-akinnfnr seating, Knamelled Leather of allcolors,
Pad Skins, Bridle Bits, Stirrup Irons, and various other
articles, for sale low down for eaah.
He keeps constantly on hand a good assortment of
Saddles, bridles, Whips, Ac. Please call before purchas
ing elsewhere, on the Square, between Gibson and
Boy era etorea. fclvWIN A. ATJ.KK.
Athens. April 11, !Mi5-tf-8M
Valuable Property for Sale.
T AM offering for tale mj home place a
A very desirable property consisting of
about 80 acres of choice Land, in good con
dition on which there are a comfortable and
roomy Dwelling House, Kitchen, Smoke house,
good Barn and Stables, Ac, and a teleotion
of choice bearing Fruit Trees,
Also, 160 acres of Land, situate in the West
side of McMinn county; an unimproved Lot
in the town of Charleston, Bradley county,
adjoining the Rail Road Depot Lot; and a
number oi unimproved iyOts situate between
the town of Athent and tha Rail Road Depot.
Terms to bt agretd upon.
A. D. KEYES.
Athent. Jan 10, 1867-tMoi
Threshers! Threshers!
W T1AVB received an Agency for the sale of the
M Thra alt era and otiier Agricultural implements man
ufactured bjKlchard H. Peaae, at Albany, New York.
A samtile of the two am. one horse Thri'ahert, and
Horse Powers, haa been received, and all thoae winning
to buy Threshers this season are requested to can and
eiamlne them before purchasing elsewhere. Come In
at once and eiamlne them, and if you like the ma
chines, the terms, and the warranty, give me your or
ders, that I mav ret them here before harvest.
1 will alaa sell orders for Saw Mills, Grain Cradles,
Corn Shelters, Plows, Ac, a sample of which ean be
seen at the Ware-room, near the Uepnt.
1 am also agent for the aale of J. Cotton A Co'i su
nerior Wheat Kana.
Orders for Threahera and Grain Cradles should he
ent in before first of .March, lo get here In time for
Harvest. Jan 10 J as. m. HKNUEKBun.
Howard Association,
PHILADELPHIA
IMrOR TA WT A NSO VifCEMKiTT.
TO all persons afflicted with Sexual Diseases, fuel, as
1 BnermatnrrhfBe, Seminal Weakness, Impotence,
G on or r hm, Oleet, Syphilis, th Vice of OnaiiLan.,
peir Anna, ic, c.
The Howard Association, In view of the awful destruc
tion of human life, caused by Sexual Diseases, and the
deceptions practised upon the unfortunate victims of
such atseaaea ny guarks, have mrecti'd I heir uonsult
lngHurgrnn, as a chariUthl act worthy of their name,
to give Mftiituil atirict fjrati, to all peraona thas af
flirted, who apply hy letter, wllh a description of their
condition, (age, occupation, hahits or lire, Ac.,) ann in
cases of uxTtcine poverty auusulTerliig,lo furnish Wed I
clnes free of charge.
The Howard Association Is a benevolent Institution,
established by special endowment, for the relief nf the
slfk and diatreMerf, afflicted with "Virulent and Kpl
demlr Diseases. ' It has now a sunl f means, which
the Directors have vuled to expend In advertising the
ahore notice. It Is neediest to add that the Associa
tion commands the highest Medical ak'll of the age, and
will furnish the most approved modern treatment.
Just ptthliahed, by the Association, aftteport on Sper
matorrhira, or Seminal Werikness, the vice of On an I urn
M aaturhatlon or Self Ahuse, and other dtaeases f the
Sexual Ora-ans. bv the TonKBltine iron, whirh will
be sent by malt, (In a sealed envelope,) free of charge,
on the receipt of two stamp, for postage.
Address. Dr. (1K0. R. CALHOUN, Conaultlng Surgeon,
Howard Association, Ifn. aPonth Ninth street, rntia
delphia, Pa. Ily order of the Directors.
Vtmi r. Hbibtwkij.. President.
Oan. riarwiLn. Secretary. Feb n-ty4RT
Chaucer y Court tat Jtfadlaou villt
Henderson Uxttal,
M.
M. C. Rogers, Vrtf,
IT annearlnr from the hill that the defendant M. C
I Rgrs la a non-resident of Tennessee, publication
la ordered to be made for four suoreasive weeks In the
Athens Post, requiring saH non resident defendant to
a pi-far at the next term H the Ohaneery Court, to be
held at the Court houe tn Madin Mile, on the Arst
Monday nf December, 1W, and answer complainant's
Wll, or the same will be laken as confessed and htard
accordingly. J A- COKKIN, C. A M .
By C. R NimD, C.A 11.
June M, lMT4t-pTf fee $ 4M
Jeptha Tallenl
A.T. ITlrki and R. J. MrKIhaney.
fT appearing from the hill that K. J. M.-tthaney, one
of the riefenilanta In this cause, resides In the State
of Mlasnurl.lt le ordered that publication be male for
four weeks In the Athens Pout, requiring said nnn-real-drill
defendant to appear i Uient-at tetm of the Chan
eery Ctnurt, tn he hld at the Court-house In Madiann
villa, Monroe county, Tennessee, en the fire MonrUy
nf December, l"M. and answer complainant's bill, or
the same will be taken as confessed and heard accord
ingly. !- A. COFFIN, C. A M.,
Pv( R Nial, D. 0. A M.
J oat ?6,1lM-4tprf fee 407
New Goods-Latest Arrival !
C. F. GittSO.Y tl CO..
North-ant Corntr of Public Square,
RESPECTFULLY inform their friendt and
the pulilin generally that they are jutt
in receipt of one of tha largest and best as
sortments of
Sin in? and Summer Goods
ever brought to this town. There it no mis
take about it the factt art jutt that way,
at all can let wbo will do them tha favor to
call. They do not deem it necessary to go
into details, and will oulv mention a few ar
ticle which niay bt found among their large
and splendid atock, such aa Silks, Tissues,
BerBgei, Challts, Jaconetts, Lawns Muslins,
Ginghams, 1'riutt. Ribbons, Laces, Trimmings,
and every thing elee in the line of Ladiet
Drest Goods. For the rougher portion of
God'e creation, they have Cloths, Caisimere,
Tweeds, Kerseys, Linens, Cottonadea, Vest
itigs, lints of all descriptions, Boots and. Shoes,
tnd every thiug else worn by man in thit
fast age.
Alto, OROCERIESSagsr, Coffee, Molae
tet, die., Ac.
Now, thay not only have the Goods, but
they are determined to tell them lower then
anybody, for Cash, or in exchange for ap
proved Country Produce.
Give them a call and examine their slock.
They don't charge fiar ru! for showing their
Hoodt. April U, 1847
New Goods for the Million !
-A-a-AUVU-ail As CO.
T OUL1) resptotfully eall the attention of
1 V the people to the splendid assortment of
Spring- and Snmmer Goods,
just received, at thtir ntw Brick Corner with
Iron Front, which wer pureatted on the beet
terms, and are now offered at a Inur m..
such Goodt can ber pnrebated anywhere in
I.IIO UIRL,
For the LADIES, thev hae. tha lot...
stylet of Dress Goods, Trimmines, Muslins.
mm., LHnena, usees, iianciKercmers, Hosiery
and Gloves. Also, M Bonnets and Trimmings.
A larire atoek of GEVTI.P.MPV's wcin
such as Cloths, Cataimert, Satinets, Veatings!
Tweeds, Drilling, Ae., Ac. READY-MADE
nniuinu, ii ait, doom and Mioea.
Drugs and Medicines. Paint, anil rw.ati,fl.
Hardware, Cutlery and Queeneware, Groce
ries, Iron, Steel, Nailt and Castings, besides
every other article usually kept in retail
Stores. Give them a call. They consider it
no trouble to show floods. They are deter
mined not to be undersold.
t3T All kinds of Country Produce taken
in exchange for Gooda. May J-897
OTii a Received
AND for tal t, at the old etand in Calhoun,
Tennessee,
25 Ubls New Orleans Rtboiled Molasses.
10 t Bblt. d.r. do. do.
80 Hags fine Rio Coffee; .
, BOO Gals. Cuba Molasses;
2500 Lbs. Drown Sugars;
8000 " Castings;
inoon " Rolled Iran all of which will h
sold low by wholesale or retail.
Our Dry Good stock is full and fine, and as
low down in price as the lowest.
July 0 B. r. MARTIN fc SON.
Livery and Sale Stable,
Sweetwater, Tenn.
IT ItE suhaerlher b..a leare to Info mi the travellntj pnb-
lie that lie haa opened a larre Rod commodious Hta
ble In Sweetwater, on the East Tennessee anil Geor.la
Rail Road, where they can he accommodated to Horse,
and Saddles, Hiirarie., Harks, Ac, Ac. Persons travel
Inn to and from Montvale rtprlnr. will find it to their
Interest to ret conveyance from Sweetwater itlataoea
28 miles. He will also tradt in Horses, Mules. Ae.
jsnou-i:no II. II. YEAKWOOD,
Farm for Sale,
THE subscriber desires to sell her Farm, in
the neighborhood of Athens. It ia situ
ate on the road leading to Benton, about two
miles from tha Athene Depot, and contain!
tomt 400 acres, a portion of it tinder improve,
ment, and the balance it well timbered, aud all
well adapted to eultivatioii. There are lev
eral Springs of good water on the Farm, and
plenty of Fruit Trees. Alr.o, a comfortable
Dwelling House, Negro Houses, do. Persons
desiring to purchase can obtain a bargain.
NANCY BRADFORD.
Athens, March 20, 1 867-1 f-4-tS
Forest Hill Academy. '
JOHN GIKRLOW, Principal.
rpME Summer Session of this Institution will open on
nonaaj, trm aiarcn next.
Terra of Session SO weeks, to close (1st July.
Tuitioat
Flrat Cla , 111,00
Second " 0,00
Third ' 12.00
Payable one-half In advance. Nopupll permitted to
enter the School without r Ticket sis-ned by Secretary,
No deduction made for lost time, unless in cases of pro.
traated sickness. A contingent fee of 50 cents per
session win oe cnarten.
II. order of th. Hoard. TII09. A. CI.EA0K,
Peb 90-tf-o3B Secretary,
G. B. TIT0MPS0N & CO.,
Cleveland. Trnn.,
wnnrrHiLB inn imiL oralrm 19
Drugs, Medicines Chemicals,
DYE WOODS & DYE STUFFS,
OIU, Fnintw and I'nlnfera' Arflrlca,
VarniNiiea, inflow inaa ana ruv
I j. .laaaarri l'rrfiimery. Ac.
Yne Soap. F(n TTMr and Tooth Bmhm Paint
jirHun)) tmrgirat ana jwtiai trnnrummtm, -ure
Winn and ffninstVe far Mival iurpoeit
Fnnry Artiei. itct.. tfc.
WITH ALL THI PJTINT 0B PaopBIRTi BT
OTFIMCINES OF T II E DAY.
"llfg make our purchase! for cash, and offer (roods
V equally as low aa they can he omaiueq from
an similar establishment In this section, and warrant
ed to be fresh, pure and i-emilne. Orders promptly
filled, and satisfaction guarantied, with regard both to
price and quality.
Physicians' Prescription! attended to at alt hours
of the day and night. 8ept&-1y-fl0
C LA UK'S
Celebrated Flouring Will.
aO RINDING and Boiling at n tingle opera
JT tion. 8R inch Stone Price ?760 will
turn out SO bblt. per day. 80 inch Stone-
Trice $71111 will turn out 40 Utile, per day.
Thit Mill it the cheapest, most limple, du
rable and compact, rtqniring lets power, lest
attention, tn1 maea 4 larger yield and bet
ter quality nf Flour, than any other in use or
for tale. Alius ean Deeeen running at ilmgs
ton.
We also manufacturt very superior Corn
and Feed Mill npon tht tame principle
If any man will furnith me tht power to
that I can run a 22 inch pulley 850 timet a
minute, with 8 inch btnd, I will put up tht
Mill and run it 80 dayt if ht will furnish mt
at much Wheat at I can grind In that time,
at II per bushel and take the Flour at 6 per
barrel, I will give him the Mill for tha net
profit, after paying for tht Wheat and all the
expensei of running, and leava tht Mill in at
1 . . . . i. - i : : ..
goon repair at i. w. at. in
S Addrist TH03. H. McELWEE,
Kinonton. 7rnis.
Refereneet aa to responsibility : Athens,
Chattanooga, and Kingston.
HfTlie above Mills ean also he purchased
or u, li. rviu, Jlireviitr, jean,
Jan If), 18S7-ly-4lU
Valuable Property for Sale.
'IIIK aubsrriber, desirous of returning tn
1 tha mercantile business, offers fur sale hit
present, residence in the tubttrbt of Athens,
tnd Ahmit
4BO Aorea of ZjAnd,
the ntnat of which is in the immediate neigh'
I'm hood of town. The Dwelling Honse it
large and commodious, and most desirably
situated, and tha greater portion of the Land
it good and well adapted for farming purpo
ses. An; person desiring to purchase can
ohtaip a bargain hy applying toon. Terms
mine aoenmtnoaaiing. n. h. kllui.k.
Athens, Deo. 5, )85ft-tf-428
Oook IBto-croea
T'H undersltn.d h. for sal t variety nf Conk
Stovea latest and roost approved palterna. The
e fli .vs ae beautiful. Th llnorter Statm Worm and
Amtuvtv are east at Cincinnati, Ohio, and the South
trnrr ia eaat at the Knoaviile Foundry. He eect. I
hare, in a ahort time, aonae beautiful Art Stovea for
Reaatln t rooms. All who with to purchaae t cheap tnd
(rood arllrlt In th Stove line, will do well In rail and
tRSmlne Tor memaeive. nalure pnrrhaawt el.ewhre.
Athens, Seft JI-tf-5 J. V, ULAfKiVII.L,
Dr. McLANE'S
CELEBRATED
VERMIFUGE
LIVEIt JPILLS.
Twt of tht bttt Pre par allont of tha A (a a
They are not recom-
mended as Universal
Cure-alls, but simply for
what their name pur
ports. The Vermifuge, for
expelling Worms from'
the human system, has
also been administered
with the most satisfactory
results to various animals
subject to Worms.
The Liver Pills, fof
the cure of Liver Com
plaint, all Bilious De
rangements,' Sick Head
ache, &c.
Purchasers will please
be particular to ask for
Dr. C. McLane's Cele
brated Vermifuge and
Liver Pills, prepared by
sole proprietors, Pitts
burgh, Pa., and take no
other, as there are various
other preparations now
before the public, pur
porting 'to be Vermifuge
and Liver Pills. All
others, in comparison
with Dr. McLane's, are
worthless.
The genuine McLane's
Vermifuge and Liver
Pills can now be had at
all respectable Drue
Stores.
FLEMING BRO'S,
60 Wood St., Pirrsiiunoii, Pa.
Sole Proprietors).
BCOVIL MEAD. ho. Ill Ihanret itreet,
Kcw Orleans, General Wholesale Agent lor
the Southern fctatea to whom all ordtrt
must be addressed.
Sold by 1'. 11. Kkitu A Co., Athent, Tenn.
ii'- it.,... . " ' "
J. 11. Vatton, Sweetwater,
. Ih'Ri KT & Johnson, Loudon, '
J. II. Magill ri Co., Mouse Creek, "
Alixanpir 4 Mi Kamt, Benton, "
J. A. 4 C. W Coffin, Madisonville, "
J. M. 4 J. J. Knox, ( harleeton, "
W. II. 4 J M. Cbaigmilkr, Cleveland.
Dea B, 1866-ly-428
Cedar Grove High School,
NINTH fVKfSSIOlV.
Commencing tltmduy, April tth, 185T.
THK Trustees hsve completed their srransetnenll
with Mr. II. B. IIstwihiu to take chsrie of thl
School for the two sessions next en.iilnf . The School
is located In pleasant and healthful neighborhood, four
allies Bouth-ea.t of ChRrle.ton , Itr.ilk-J CO., T.un.
Hnt ft of Tuition, per Sf man:
1st Class Orthcitrsphy, Rrsdllit. Pennisn.lilp.Prl-
niarj tieoitraphy, and Menial Arithmetic 9
111 Class Arithmetic, Ancient and Modern Geogrl-
phr, Kngll.h (Irammsr snd Modern lllalorv 9
8d Clasa Altebra, (ieotielry, rorrivlnr, Analjttl- .
cal (leometry, A.trnnomy, llipther Malhen'atlcs,
I'h7al(ilr..t.l.atlu, Greek and French Languages, ..11
Conllnrent fee 0 ets.
No student will be received for t less term than oof
half ees. Ion, and no deduction niaile for lo.t titii x
oept In ca.es of protracted .li Vnesa, Board Itlllctt.
per day. ;obr 1s, I
A. J. Cats, V Trustees.
March 2T-tM2T Jour llAMiiaienT, J
Athena roundry,
HAVING enrafed the services of Mr.V.M. KtlJlORa,
who 1. authorised to receive orders snd transact
all hualnes. appertaining to li e foundry, any per.on
WRntlng Information In regard to Machinery, Ac, will
bt attended to by calling .1 the Foundry.
Athen., July 11, 186-tM07 C. ZIMMFRMAN.
Crrooorloaia
WE are prepared to furni.h plantation supplies of
every kind, and would Invit th attention of
merchsnts snd others to our stock, which will al all
times be complete, RRd consists In part, tl present, tf
the following Reticles :
(10 hhds ogarj 400 bags Coffee;
1HOO hags Rait; 600 barrel. Halt;
8110 boxea filar Candles; M barrels Vi hl.key;
100 pieces nagging; (HO half plecea Verging
(O0 " 48 Inch flagging; 6tlO coll. Ri.pe; togel her
with .11 oth.r articles uaually kept In aurh estabish.
mrnll. JOIINCnN. 1I0I1NF A CO.,
Aug 8-tf Cor. Broad and Market .la., N a.bvill.
Thrrsbfrs! .
fW0t'I.D lint Inform all who with ta buy Threihert
for th. coming sea.on that they ahonld call and glvw
In their order., a. It I. tlml they were going on, and
that I am prepared to mak. a favorable arragrment
with all whn wl.h tn huy. 8. K. KaKUEH.
Athens, Jan. , "oT-tf
JI'tlT H IirEIVF.D Fir. Farker'a Pain Pta
tcea; ftlark1. Indian Paver tnd Ague Hrmedy,
tn external application Infallhle; Macanba and Hootch
Bnuff; Hay's Liniment; Arshian Liniment; Hteel tnd
Oilt Pens; Putty tnd Window tiltss tnd for sale by
march 14 Vt'M. BURNS.
Notice.
Ornci EastTirh. 4 0a. Rail Fosn Co. k
Athene, June 26, 1866. f
NOTICE it hereby given that on and after
the first day of July next, no charge will
be mule, or compensation received for tht
transportation of specie or bank billt in tht
hands of owners or their agentt in passing;
over this road, nor will thit company be to
countable fur any lost or damage that mar
occur in the transportation of specie or bank
billt, nor will this company or their agenta
receive for transportation or otherwise taha
in charge any specie or bank billa either for
transportation or intrust for safe keeping and
delivery. R. P. JACKSON, .
Superintendent Transportation.
July 4-1 y
Land for Sale.
'"IlIF nndersigned offers for tale a walnahl
1 TRACT OK LAND, containing SAO aerea
180 acres In cultivation, and about 80 of
that fresh Land, with about 100 teres of good
upland to clear tll lying well, and plenty
nf good timber, Cleared Land all iindergoool
fence. There ia oa the premiiei a first rata
bold running Spring, convenient to the house;
a good Framed Dwelling House and Kitchen.
A good oull.t forttotk. I ht Farm it utual td
in a healthy lection of country, five miltt
Wast of Tellioo I'laina, and ont wilt North or
Edward Let'i Store, Monroe county, Ttnn.
I will tel.. bargain.
Monro co., May 8, lNJ7-tM0

xml | txt