OCR Interpretation


Decorah-posten. [volume] (Decorah, Iowa) 1874-1903, May 20, 1885, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024501/1885-05-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

vecorah Pojten
i Decorah hver Onsdag Morgen.
avonnements-Vilkaar :
Jar med Porto og Præmiedog..............-31.10
Ja uden Præmirdog.......---............. 0.50
k iie: ige eler Danmark (portofrit)............. 1.60
ene in gratis et hette-82 Sider af
md'f -r s
–Aedl xNtnen,
et ante Noeller. 562 Nummere as –«Decorah-Posten
gode se «Ped Urnen» samt Præmiebog for 1.15.
e 13 Aa NDeHN,
Drawer H, Decorannh, lown.
Aargang. No. 36.
mente
tho
0 Auttion
ck Farm
nnesheit To
Juni 1
niddag.
at Shorthor;
w Stodtarm
yndte Hu.
Chest ns: - .
er o g)
h ræmie-Bøger
ras; Mrs e k jor 1116 Aargang af
iger er: g Nns «
med prink corah- P osten.
se, 30,032, hy –
! indbefatta For a«l.15
lenlige som Oh Posten og «Ved Arnen for
øe 4ta . t
T og Kdi nedenjor nævnte Præmie-Bøger:
0 es mk»
kt Stod Fa for Gammel og Ung.
, Inddold:
en Iasitr
b holdes, dil tit. r
ringe 8jj did Troen.
Mile i Nord gangetd Forlovelse. Fortælling
jer med T ger as
al sæl S gjerligsded. at Aug. Blana
r ges, e er. Fortæl Aug. Blanche.
! m Auktion, ehiitortt. ss f .
il os ester s as Barn. Al ick Staals Tügner.
e
esco, e . enes ein
narius a audilugt 1:1 ;
1 Maaneder ll. Asten-væsning.
tes til g pCt Ind d:
gen paa Trovhatten. Iræk as Telebon-
I mj! as :
söger af Tpiritiomens aupostler.
o jenjundet. ovelle.
i os gueland
al gj ; lene.
des la s sjeglere oa Taskenspillere.
el ved urganilien. Ø. Ingeman.
men
god? la. Die i Runederg
ikkevand?7 so
. . t deri Hav 1. il. Andersen
lig Skov? ds Jinmarken e jøftnnernes Gammer,
k alle disse r at de ning – Russehandelen -
ort la! r n
d, erygt kan gen Bonapartes Memoirer.
triktet en ja
omfattende s mEn Tyls! Fortællinger.
Dtter Tail C Ti i ay
0,000 Acr i Idelis portr! ng 'La le as.
krest ) ponend To morsan dan k Fortælling.
ste Land, f Rastinen. En polsk Fortælling.
saavel for s den ;; 1ælling fra den sidste
Kvægadl ti:
s as Rmerned vriv. øn sæidelet livlig Skil
jo billige ad ma 1etsante Dyr.
cre, kun en maa.
7 Aars A uvcljeø-Gildet i Nærby. «n morsom For
in
. gemie:Jagt det Engelske.
olk, Marshal mentet Gjensyn vensk Sagn
Jer vi det b hen. net
s i Minnesota jog Juger. Digt af Jørgen Moe.
Acre e derregaarden. n sandfærdig Fortælling
M im luemarttn
og Resten in
g Æesten men
r særdeles ajti Jlarmeſtere og Andre, der be
er 0ver L o., se Indhold paa Bed Arnens Omslag.)
. C- .
: I «
til enhver N s0r «al.20
t Pris. «Jerorah-Posten-» og «Ved Arnen– et
gaar herfra aa: jruketjomhe .a' Tecorah-Postendo
18 hver Ti nelinger. 1 2 ITndbunden. Se Ind
- ni e Ded Urnensd m lag eller i anden ova
i; vi følger en ri en anden .opalte
Agenter pa s
a
aa.
em Landet For «1.25
«Jerorah-Posten-» og «Ved Arnen et
1nson à0a aa dndenor nævnte Bøger indbundne:
d-Agenter Gammel og Ung.
genter, g Ung
. Paul, Mir Ajten-vræsning,
S. Min En Tylst Fortællinger.
–, n ler
. Mim âriteus daglige Morgen- og
– I mm Andagii 7uk og Sange. Tilligemed sjun
n - hate udagter over udvalgte Bibeliprog. Til
ing s jte rrdelige kristnes Opbyggelse, af Thomado
e Mage til jalier. Orun! n aammel Udgave. Ind
ge k tmden i Skindry
. aa. d »
dlkl For «1.65
Tecoray-Poiten».1 Bed Arnen–. et
S i aMERICaN PFOPULAR DIC
(() NAaRY Er in aa Bed Arnens la
2a ion. in e det a Bed Arnent i. u
la DIC o. d
ih ve. CNnio s0r l.75
er en heldig V NNco'n, uttt:—:;SBE
ter, som finde æn Ir upiar «Svenskerne paa Uol
mag, saa Alle, 2 n e ndren as det 16dt
Pris paa den. F: Øoghend. «e v. e
lowshare» ko just tit
nd cf ;
e e fot SI.V5
e hen til Decorah-Posten-» og ««DBedArnen– et
ed venjyn k min ren; vord Oakburnø Tøtre.
rillard « Trt em. Te Indiold paa Bed Urnensd Omilag el
for at bringe a
Grad af Fu e
es at have op pmieljer og Todøsald i Adonnenter2 Fa»
mmer ogjaa d as at. Estersporgsler indtages for
e» til 10 Cen ti Ø Ord regnes for en –uye
t som af anden djøForandring. Naar en Adonnent ønsker
re i stor stor den mae den tidligere Adretje aygiven
ndle med den Mielappen i advije,maar Tiden er ude Ⱦg
e nd paanyt, hvit De frem-
Flut i
l I tldonnenter edes indjende nøragtig Adresse
gbmænd i Den T Er etat samt F. O. boxr eller
). Dennid, i
. Haugen, e te i Postal Nøtes, Money
. Goddar f E eller Var r os! Checks
D. B. Ten i da; t e ser e
Decorah, nu den. Glem ikke at lægge
1ænd efter – s lank eller Berlen ind ti Brevet
bavirTolaro er ikkeværd mere end øØcts
Miais n bag sendt i almindelige Breve kan
' ian ve Det hændet, at saadan
neagenter eaa al Navn dog ilde for
s i At maa opgive it Navn, dog tkke for D)-
sh Ave, Chi i nedtas saa jorlanges
. as l enhver Tid af Aaret, og
- o net ra den Tid, Inddetaling sker
. b »
sorretningø-Kort.
len er m. Willett. ;
af du kiett Tagjørere og Raadgivere,
ovd21
nskinert htste M rokale over Olson &
- ni Dutik. Møder (ver Thorsdag Aften
at gad
Narsh n I ; i aa ter, Water St., Decorah,
ag. acs friskt g salt Kjød samt Ppølse
narsh i ælärkra tjødes 111 høieste Rar
y Fedr.
O. n .
abrrtson
to Pudlic s.
Rarsh in Uge e –ælger Billetter til og
per. my sarm Maskiner at alle Slags.
f 21, Tecora a
narsh corah Nov
, os
.
«ns kandsmänd
lanter. ha so « a
Nnarsh e Lad aa, mtids-Hjem paa et
Rower. e m i ken blive enige med
m.. Al de skal gaa for i
Fit oa bn;.. g at sinde
RNarsh e, «ligt, de bør gaa til Jowa
n Corn Plo Oertrafes ligeodertar Tkadina.
hin ajeoverjor Skandina
tarsh j n omtrent det samme som
Plow. al ej g tillige kan vi avle
ars tre; er hvilket ikke er
as Øl nordlige os vestlige
ake. i Land unty, Jowa, er end
marsh h m gode R g til billige Pri-
Dnmp Hay Ude Jer aar, lige inde imell-m
in; «o. me og gode Skoler; let
narsh U til 12 Dollars ;
n Hay Tedd ja en De olars pr. Akre. Her
Ra 12 yrkede Farme til
narsh bn m ø Dollars pr. Akre.
de jer ken! Underretning
e. inden de bestemmer sig
Nar N ond de at skrive til mig,
. o. n skal blive besvarede
e som muligt
arsh ds. O. i
aa
overfor Court Huset.
Ulgona, Jowa
narsh
3 « Road din l
m
narsy ksson
al sulatet
narsh 1 I
n Stalk C» tager i Arvejager,
as dens gere og Danmart,
1arsh II ad ni og ja ds
«i y
n
Aa H Don. sine
nnustalt. h Oj! rmm ar
e, ; d rgn k! Viv Agt!
naa an grdste Staal-Traad
rror: Da, Veitern æ
aa y Kom til mig
Gd. miley,
se VHard.
American-line
Billetter fra Norge og Danmark koster for
Tiden:
819.00 til Chicago.
827.00 til Decørah.
827.00 til Northwood.
I28.00 til Des Moines.
Aa. RKROHNK–.,
General Passenger Agent.
88 La Salle Str., Chicago, IU.
B. ANUNDSEN , Agent,
Decorah, Jowa.
Dampmaskine
Til Salgs.
Jeg har en 1-Hestes Dampmaskine
tilsalgs. Den er i god Stand i alle
Dele, men for liden for mit Brug.
Kjedlen var ny i Januar 1554. Ma
skinen kan tages i Ciesyn og sættes i
Gang naarsomhelst, da den endnu staar
opsat. B. Anundsen,
Decorah, Jcwa.
Jatharias Halvorson's
MARBLE W0ORKS
Washington St., Decorah, lowa
(Gravstene og Monumenter
i alle Størrelser,
af Granit eller Marmor,
forarbeides smukt og billigt.
Mit Arbeide har staaet Prøve i Jowa og Min
ne)nta oa slere Gange taget første Præmie
tonkordiesormelens Kjerne
Forsynet med en historisk Indledning og
korte oplysende Anmærkninger, og udgivet
til det lutherske Kristenfolks? Nytte af
Prof. L. F. W. Walther.
Oversat fra Tydsk.
Pris indbunden 40 Cents.
B. Anundsen,
Decorah, Jowa.
Onskes Heste!
i s Ø
an –d
i L2
da e e M d
e...
– s urt : e –
al h
Jeg vil betale kontant sor stærkt bygge
de veste i god Stand, Vægt fra 1050
Pund og høiere op, fra 5 til 10 Aar gamle,
den høieste Markeds Pris. Jeg dil være
at finde ved St. Cloud Stalden den 22de,
23de og 250e Mai. Klec æ Taulsig.
Mad til Afhentning.
Hos undertegnede kan erholdes Mad
til Afhentning saasom Kjødkager, Fiske
kager o.s.v.
Landfolk kan beværtes med Kaffe og
Smørogbrød med tilhørende Kjødmad.
Man kan altid være sikker paa at faa
aod Mad ved et rent Bord for -0
(sents. En Kop Kafse med Smørre
brød koster 10 Cenan...
«5.0m. Jacobine Blirrud.
Tycoon Teas!
The, som er ren, Tscoon Tea sælges ikke
af Andre end
) ß. DkIIhNIIS
lrorerer os Delailhandler
Sukker,
Kasfe,
Sirup,
Tobak o.s.v.
i Stort og Smaat.
Fortriulig hermetisk uedlagt Frugt,
törret Frugt samt al Slags
Fisk til Forhaudliug
baade i større og mindre Partier.
De bør komme ind og bese Oplaget.
ß NkNIIS
Wholesale 8 Retail Handler,
Decorah, lowa.
32.11.1a.
ud kommet er:
Husmands-
Gutten.
Pris indbbunden i Shirtingsbind
73 Cents.
Adresse: T;
1. Anuncdlsen.
Decorah, Jowa.
sagt (gul Ulikl
Hj. Main og Winnebago Sts
DEco net. I7-
0. T. HAMRE, Eier.
God Leiestald tilhører Hotellet. Heste og
Kjøretøier udleies til moderate Priser.
Fri Omnibus til og fra Depotet.
Redlægges Ordre t Hotellet, ashentes og bringes Reisende
so
Decorah-Losten.
Jane Eyre,
den Novelle, som er paabegyndt i «Ved
Atnen», har gjort en særdeles stor Lykke
baade i Europa og Amerika, ja den
store engelske Romanforfatter Tyackerey
har endog udtalt sig saaledes om den:
»Jeg mindes særdeles godt den For
nøielse, den Henrykkelse og Beundring,
med hvilken jeg læste Bogen; skjønt jeg
var fuldt optaget af andet Arbeide,
kunde jeg dog ikke lægge den fra mig,
for jeg havde læst den til Ende.»
Forfatterinden Charlotte Bronte er
en engelsk Præstedatter, der meget tid
lig blev moderløs, saa Faderen fik stor
Indflydelje paa Børnenes Udvikling.
Han var en besynderlig Blanding af
Godt og Ondt. Med Fremmede sær
deles forekommende og venlig, men
mod sin Familie kold, barsk og egen
sindig; dertil særdeles forfængelig, ind
bildsk af sin Skarpsindighed, energisk
ligeoverfor Alt, han foretog sig, og op
farende til det Yderste. Under denne
Opdragelse er det begribeligt, at Bør
nene vorxte op til nogle forskræmte og
gammelkloge Væsner, især da det var
dem forbudt at omgaaes andre Børn;
de havde derfor heller intet Begreb om,
hvad det var at lege. Deres Under
holdning var af en helt anden Natur;
de disputerede og diskuterede med hver
andre om, hvad de havde læst, og hvad
de havde seet.
Charlotte var otte Aar gammel, da
hun blev sat i den Skole, som hun har
skildret i Fortællingen Jane Eyre, og
der døde de to ældre Søstre af den
grusomme Behandling, man der var
udsat for; hendes egen Helbred sik og
saa en Knæk, saa dun blev taget hjem
derfra. Men Charlotte gav sig dog
ikke over; hun studerede og skrev Digte
og Noveller, hvilke dog ikke blev trykteſt.
Saa uddannede hun sig for Skolegjer
ningen, thi det var smaa Omstændig
heder i Familien, og tilsidst tog hun
ud som Lærerinde.
Saa efter en Tids Forløb havde hun
fuldført Jane Eyre og sik strar en
Forlægger; den udkom, uden at Fami
lien vidste Noget derom, og det var
naturligvis en glædelig Overraskelse for
dem Alle, at Bogen blev modtaget med
saadan Begeistring af det læsende Pub
likum. Kun Faderen blev sig selv lig,
han læste den og sagde til sine andre
Døtre: »Ved I, at Charløtte har skre
vet en Roman? Den er bedre, end
jeg havde troet.»
Charlotte Bronte lever ikke mere;
men hendes Navn vil leve længe, thi i
de forskjellige Lande, paa begge Sider
af Havet, har hun vundet en udelt
Anerkjendelse som en sjelden begavet
Forfatterinde. Tusinder paa Tusinder
er reist hen for at besøge hendes Føde
sted, ja amerikanske Damer er reist
over Oceanet for at lægge en Krands
paa hendes Grav.
Vi er overbevist om, at ogsaa det
norske Publikum herover vil læse denne
Fortælling med stor Interesse og finde
den tiltalende.
aa DO-], OCOO Orrunnag
Fra Washington.
President (leveland afsatte i Ons
dags Frank W. Palmer, Postmester i
Chicago, Ill., og udnævnte i hans
Sted S. Corning Judd. Palmer har
været Postmester siden Gen. Grant blev
President, og har bestandig været en
ivrig Republikaner, men meget dygtig
Postmester. Mr. Judd er en hæderlig
Mand og en af de flinkeste Advokater
i Chicago. – George V..N. Lothrop
fra Michigan er udnævnt til de Jor.
Staters Minister til )tusland. – Boyd
Winchester fra Kentucky til Minister og
Generalkonsul i Schweis. – Dr. John
E. W. Thompson, en ung Neger fra
Brooklyn, er jendt til Hayti som de
For. Staters Minister og Generalkon
sul. –A. P. Swineford fra Marqu
ette, Michigan, er udnævnt til Guver
nør for Alaska. – Presidenten har til
bagekaldt James Bladkburns og Dr.
J. E. Meieres Udnævnelser. Mr.
Blackburn skrev til sin Kone i 1861,
at «hver eneste Unionsmand i Kentuky
skal faa føle Eggen af min Kniv».
Dette Brev blev nu offentliggjort, og
det var nok til at bevæge Cleveland til
at tage Udnævnelsen tilbage. Dr.
Meiere har i længere Tid været et
ryggesløst og udsvævende Menneske, men
han havde gode Anbefalinger baade fra
Demokrater og Republikanere i Den
ver, (olorado.
Mr. Phelphs, de For. Staters nye
Minijter til England, er ankommen til
London. – Mr. McLane fra Mary
land, vor nye Minister til Frankrige,
er ankommen til Paris, og Mr. Pen
dleton fra Ohiv, vor nye Minister til
Tydskland, er antommen til Berlin.
Kelly og Doran fra Minnesota er i
Washington. Det meste af Tiden til
bringer de i Postdepartementet. Under
et Bejøg der forleden Dag forlangte
de en Liste over alle Vakans« i 1de
Klasses Postkontorer i Minnesota. Føl
gende Liste blev udarbeidet for dem:
Amirit, Lyon Co.; Wilson, Winona
Co.; Homer, Winona Co.; Grove
Lake, Pope Co.; Sillard, Pipe Stone
Co.; Fertile, Polk Co.; Fairpoint
Goodhue Co.; Elmo, Otter Tail Co.;
(fast Chain Lakes, Martin Co.; Clon
tarf, Swift Co.; (Saroline, Le Sueur
(so. ; BiaaHammer, HoustønCo.;Water
town, CarverCo.; Viola, Olmsted Co.;
Lac qui Parle, L. 9. P. Co.; Park,
Blue Earth Co.; Bremen, Wabasha
Co.; Krognes, Clay Co.; Hogan,
Chippewa Co.; (;reenleafter, Fillmore
Co.; Gilchrist, Pope Co.; Fron, Pope
(so.; Emaid, Polk Co.; Easton, Fa
ribault Co.; Dean, Rice Co.; Clare
mont, Dodge Co.; Carlisle, Otter
Tail Co.; Sherburne, Martin o.;
Lhite Rok, Goodhue (so ; Union Hill,
Scott Co.; Lake Wilson, Murray Co.;
Lake Jtasca, Beltrami Co.
ecorah, Winnesheik Co
Det paastaaes, at det er af Forret
ningshensyn, at Kelly har taget dette
Skridt. Demokratiske Handelsmænd
paa disse Steder skal have bedre Nd
sigter til at blive udnævnte til Post
mestre, hvis de kjøber sine Grocerivarer
hos Kelly & (o. i St. Paul.
Ifølge Rapporten fra Mr. Dodge,
Statistiker for Agrikulturdepartementet,
er Lønningerne for Farmarbeidere i de
forskjellige Stater i Unionen følgende:
Ost-Staterne, 825.26 pr. Maaned;
Middelstaterne, 23.19 pr. Maaned;
Syd-Staterne, 814.27; Vest-Staterne,
Ss22.20; Galifornia, 838.75. Antallet
af Arbeidere, der søger Ansættelse paa
Farmen nu, er ualmindeligt stort, dog
klages der over Mangel paa Atbeidere
fra mange Kanter af Landet.
Rapporten slutter med den praktiske
Opfordring, at der i alle Fabrikbyer
oprettes Atbeiderkontorer af Arbeder
foreninger eller af menmneskekjæ lige
Borg–re. Arbeidsløse Folk kunde der
ved blive kjendte med Farmere, der
trænger Hjelp, saa de ikke behøvede at
gaa Landet rundt og ofte blive anseet
for profe«sionelle Tramps. -;
Mr. Hanna, der dar udnævitt
Minister til Persien, har anmodet Pre
sidenten om at blive forflyttet til den
Argentinske Republitk. Mr. Hannas
Kone er meget hygelig, og det vilde
blive vanskeligt for hende, at gjøre den
lange Rtise til Persien.
– Der gaar i Washington Rygter
om, at President (Cleveland har tilbudt
General Rosecrans Embedet Reviter
ok the Treacurs, hvilket nn indehaves
af Negeren Senator Bruce.
Betjentene i Skatkammeret vil her
efter kun faa 30 Dages Fetie for hvert
Aar.
Indlandet.
Jowa.
Det er viukehing en meget vanskelig
Sag at faa Greie paa, om Staten har
en Prohibition-Lov eller ikke. En siger
saa, en Anden siger saa, men er det
saa, saa er det dog at tage og føle paa,
at den baade her og der ikke oprethol
des. Saaledes er der nu i Council
Blusfs et forfærdeligt Røre i den An
ledning. Temperents-Folkene vil have,
at ifølge Loven al Udskjænknings-Trasik
skal standses; men By-Raadet, som nok
er af en anden Mening, vil Inteſtet gjøre
i saa Henseende. Der skal være den
Hage ved Loven, at der er forsomtNo
get, som maa til for at gjøre den til
Lov, og det er vel dette, som baade den
Ene og den Aanden flyder paa. En
Dag kan det kanske komme dertil, at
vore Legislatur- Medlemmer har baaret
sig saaledes ad, at Staten ikke har no
gen Prohibitions-Lov, som kan staa sig
for Domstolene.
– Dr. (Greenbuty R. Henry, en af
de ledende Læger og Forretningsmænd i
Burlington, døde i Thorsdags. Dr.
Henry var anseet for en af dygtigste
Læger i Staten og har i mange Aar
været en af Bestyrerne for Statens
Hospital for Sindssyge.
– En tydsk Familie i Mmden, Pot
tawattamie Co, ligger syg af Trichino
sis. Den havde spist raa Polse. Mo
deren og et Barn er allerede døde og
Resten af Familien er syg fremdeles.
– Den 13de ds. var Jowas Dag
ved Udstillingen i New Orleans. Led
sagede af Musik -Korps og Militær-
Kompaniter marscherede Deltagerae fra
Jowa til Live Oaks, hver Taler hold
tes og andre Ceremonier foregik. De
Forenede Staters Kommissær for Jowa,
Herbert S. Fairall, overleverede Jowas
udstillede Darer til Udstillingen. Oberst
M. Owen af Guvernøor Shermans
Stab holdt derpaa en Tale. Miss
Mary Scott, en Datter af Er-Guver
nør Scott, var særdeles heldig i sin
Slutningstale. Over 6,000 Personer
deltog i Festen; to Trediedele af disse
var fra Jowa.
– Fra West Liberty meddeles, at der
nu har været to store Liquor-Sager oppe
for Retten; den ene dreiede sig om
Whiskey for s6,000, den anden for
lignende Vare til 81,000. Staten op
traadte som Anklager, og Modpartens
Advokater kjæmpede baade med Næb og
Kløer, men de trak dog det korteste
Straa. De tabte Sagerne, men an
gjældende Brændevinshandlere agter at
appelere.
– Statens Fiske-Kommissionær var
i Des Moines for nogle Dage siden og
gav følgende Meddelelser om sin Virk
somhed. Det meste af hans Tid i det
forløbne Aar var medgaaet til at træffe
Foranstaltninger for at faa sat en Stop
per paa den Fiske - Ødelæggelse, der i
det Store finder Sted ved Hjælp af
Garn og alle Slags Fælder, ja endog
Dynamit. Paa den Vis kan der, sagde
han, i et Døgn ødelægges mere Fik,
end Staten kan erstatte paa en hel
Maaned, og, saafremt ikke en saadan
lovløs Fremgangsmaade kan blive knæk
ket, kan man gjerne opgive Haabet om,
at vore Judsøoer og Elve med Tiden
skal vrimle af Fisk. Han havde ikke
nok Folk at raade over til at ligge pag
vLur, saa at sige, og opdage den Slags
Forbrydere, men han havde dog sidste
Aar været saa heldig at paagribe og ode
lægge henved 400 Garn og en hel
Mængde andre Fangstapparater; i en
kelte Tilfælde havde Eierne deraf ogsaa
maattet betale en betydelig Multt.
Han udtalte ogjaa, at Farmerne havde
begyndt at interessere sig betydelig for
Karpe-Avl, naar de havde en Dam cller
andet Vasdrag, som egnede sig derfor.
Han har over t»0 Bestillinger paa den
Slags Fisk, og ungel vil blive forsendt
fra Udklæknings - Apparatet, saasnart
den har opnaaet tiljnækkelig Størrelse.
Det Bedste er, at Smaafiskene holdes
nty, Jowa, den 20de MN
der, hvor Staten har sin Anstalt, ind
til de er et Aar gamle; da kan man
være langt sikrere paa et heldigt Resul
tat, naar de flyttes andetstedshen. Far
mere, som har en større Dam, helst med
Mudderbund eller en Sø af jamme
Slags, burde benytte sig af den An
ledning, som i den Retning tilbyder sig
her i Staten. Fiskene koster Intct.
– Syv Bygninger i West Union
nesbrændte forrige Søndag. Skaden er
15,000.
– Statens Høiesteret har kjendt for
Ret, at Euvernør Sjerman havde Myn
dighed til at fratage Stats - Auditør
Brown Embedet, og dermed er altsaa
den Sag forbi.
Minmnelsota.
– Vor Landsmand, Hr. A. Bier
mann i Rochester, den Samme, jom
ikke var saa langt fra paa den demo
kratiske Tide: sid e Gang at blive
valgt til Statens Guvernør, er nu
Kandidat for («llector of Iluternal Re
venao i Staten Mmnesota, og de for
skjelige Aviser siger, at der er alle
Udsigter sor, at yan vil faa denne
Post.
Der vil i Sommerens Løb i Anoka
blive opført 22 nye store Murstensbyg
ninger for Forretningslokaler, mere end
100 Beboels.shuse og en Shingle - Fa
brik; dette tilligemed den store nye
Washburn Molle vil gjøre meget til,
at Anoka faar et næsten mere storartet
Udseende end for Branden.
– ZShaloonværterne i Minneapolis
betaler nu 8509 i Uicense
– Dr. Wedge blev forrige Uge valgt
til Mayor i Albert Lea. Doktoren er
meget populær blandt Skandinaverne i
Freebørn County og en Ordensmand,
der idetmindste vil forsøge at sætte en
Stopper for Spillehusene.
– Henrik Larsons Vaaningshus i
Nærheden af Pratt nedbrændte den 14.
e s
Moderen sit svære Brandsaar.– Sam-
me Dag brændte T. Thompsons Hus i
Aurora, Steele Co Forældrene og de
to yngste Børn reddedes, men den ældste
Søn, 15 Aar gammel, omkom.
– Rev. Erik L. Peterson i Fari
bault er tilbutt at blive Medlem af
det britiske filososiske Selskab, «Victo
ria Institute» Det er Pastorens
Kvalifikationer og Udholdenhed som
Boganme'der, der har aabnet ham Ad
gang til dette lærde Selskab.
– Seefields Elevator i Utica, Wi
nona County, kom i Brand sidste Fre
dag Formiddag, meden» det blæste tem
melig stærkt. (nisterne for hid og
did og antændte flere andre Bygninger,
saa Ilden rasede i hele to Tmmer, idet
nemlig det ene Hus strøg med efter
det andet. I det Hele nedbræentte otte
og tyve. Tolv Familier har mistet
Alt, hvad de eiede og havde, da Ilden
nemlig greb saa hurtigt om sig, at man
ingen Anledning sik til at redde Noget
somhelst. Vinden bar brændende Træ
stumper saa langt som en Mil bort
fra Brand tedet, saa ogsaa Ilden for
plantedes derhen, men blev slukket.
En Mængde Mennesker sit Brandsaar,
dog ikke livsfarlige.
Dakota-.
– S. N. Dalrymple, en af de be
kjendte Storfarmere i Nord -Dakota,
blev i Thorsdags kastet af en ung
Hest mod en skarp Stage, der tængte
igjennem Undeilivet. Dalrymple var
57 Aar gammel og efterlader Kone og
5 Børn.
– En Pøbelhob fra Wilmot kom an
sættende til Traverse her for nylig og
ødelagde Courthuset, uden at der blev
gjort dem nogen Modstand. Det kom
mer efter al Sandsynlighed til en ny
Kamp om, hvor County - Sædet skal
være.
Oregon.
Naar man faar ved Hjælp af mange
Udgifter en Lov istand, da burde der
ogsaa sørges for, at den var saadan,
at den kunde staa for alle Retter; men
desværre er det Mosbsatte ofte Tilfæl
det. Ved sidste Legislatur vedtoges en
Lov i Anledning af stærke Drikke; nu
viser det sig, at det blot er forbudt at
sælge dem efter licende, men uden kan
man sælge Alt, hvad man vil, og det
gjøres da ogsaa, som Enhver kan ue
gribe.
– Det er nu engang saa, at Alle
er oplagt til for Tiden at gjøre Streik,
og det har ogsaa Larefiskerne i den ne
dre Del af Columbia Elven gjort. De
er ikke fornøiet ned be Priser, der be
tales dem sor jsisken, men de Fabrik-
Eiere, som nedpakker den i Blikdaaser,
paastaar, at Markedet er saaledes over
fyldt med den Slags Vare, at de gjerne
kan standse sine Forretninger.
California.
Det er intet Under, at Fisk altid er
dyr i San Francisco, skriver »Valk.»,
naar man hører, at der hver Nat eller
Morgen as den sangede ssk kastes igjen
i tujindpundvis i Havet for at holde
Prisen oppe. Fiskeriet her paa Bugten
er som bekjendt næsten udelukkende i
Jtalienernes Hænder, og man tør vel
nok paa den Maade sige, at hvig voget
er et Monoyol, da ec dette et saadant,
og ger jom altid er det Arbeideren og
den mindre bemidlede, som maa betale
Gildet. '
– For Vieblikket henligger i Re
gjeringens Skatkammer i San Fran
cisco den skjønne lille Sum af 50,000,-
vu00 Dollars, som venter paa at biive
sendt til Bashington. Lransporten der
til har xpress Kompanierne paataget
sig at udføre for s100,000. Den bøie
Pris for Transporten hidrører fra, at
Kompanierne før det første skal stille
Sikkerhed, og for det andet maa der
medsølge en betydeiig vagt med Trans
porten. Pengene veier 53 Tons og
udfordrer 5 Jernbanevogne. Den lste
i opbevaredes i Byens Skaikammer
880,729,534.33.
i 1885.
– General Phil. Sheridan har op
holdt sig en Uges Tid eller lidt mere i
Los Angelos sammen med sin Familie,
og en Dag tog han og Kone sig en
Kjøretur. Det kunde kommet dem dyrt
at staa, thi Hestene blev pludjeligt sky
og satte afsted. Vognen væltede, de,
der sad derinde kastedes ud, men slap
alligevel heldigt derfra, idet de blot fik
nogle ordentlige Stød og nogle smaa
Skrammer.
Terxas.
Et Telegram til Guvernør Jreland
fra Major Govee, Bestyrer for Sta
tens Fængsel, beretter om et af de
dristigste Overfald, der nogensinde er
begaaet i Texras. 40 af Statens Fæng
sler var bortleiede paa Clays Farm i
Brazro County. Thorsdags Aften,
efterat man var færdig med Atbeidet,
kom en stor bevæbnet Pøbelhob og om
ringede Fangerne og Vagten. Denne
blev opfordret til at udlevere Fangerne,
men da den negtede at gjøre dette, ud
spandt der sig en heftig Kamp mellem
Vagten og Pøbelen, hvori Fangerne
kjæmpede paa Angribernes Side. Vag
ten bleo slaaet paa Flugt, og Angri
berne forsvandt med Fangerne. Gu
vernøren har udlovet en Belønning af
–200 for Tomfældelse af hver Delta
ger i Forbrydelsen.
Wisconsin.
I Eau lUlaire har Arbeiderne ved det
nye Vandverk slaaet sig los og gjort
Streik for at faa høiere Arbeidsløn;
men ikke nok dermed, men de mod
satte sig ogsaa, at Andre skulde faa
Lov til at arbeide ikke blot med dette,
men ogsaa andetsteds; saaledes drog de
samlede afsted til Sagbrugene og tvang
alle dem, som var sysselsatte der, til
at standse med Arbeidet, og det skjønt
disse ikke havde lagt nogen Misfor
nøielse for Dagen.
Illinudois.
Det bliver desoærre mere og mere
almindeligt baade her i Landet og an
detsteds at faa Forbrydere omskabt til
Sindsjvage. Saaledes ogsaa i Kanka
kee. En Tramp, som for en Tid siden
forsøgte at tage Livet af en ældre Da
me, uden at det lykkedes ham, blev
for denne sin Forbrydelse sendt til Sla
veriet paa ; Aar. Nu har Anstaltens
Læge givet ham Attest for at være sind
svag, og han er derfor flyttet over til
(valehospitalet i Kankakee. At Saa
dant virker forargeligt paa Publikum er
ikke at undres paa, thi naar Forbryde
ren har tilbragt en kort Tid ved denne
Anstalt, riser han sig naturligvis ved
sine fulde Fem, og kan da atter frank
og fri gaa ud i Verden for igjen at
fortsætte sit forbryderiske Liv.
– Ved Monroe i Ogle County var
der forleden Dag af skjændige Menne
sker trusset saadanne Foranstaltninger
ved Skinnegangen paa Chicago, Milw.
« St. Paul Banen, at Passager-To
get vestenfra nødvendigvis maatte lobe
ud til Siden og vælte. Til al Lykke
traf det sig saaledes, at Trænet var saa
meget forsinket, at et Fragttog kom
foran det. Lokomotivet gjorde en Kol
bøtte, men da Farten var langsom, kom
intet Menneske tilskade.
– Sttrikerne i Lemont er alle vendt
tilbage til sine Stenbrud, og Tropperne
er som Folge deraf dragne bort.
– Det betydelige Byuggeri, tilhø
rende Vrand & Co. og beliggende paa
Hjørnet af Elston & Fullerton Avenue,
Chicago, nedbrændte Onsdag Morgen.
Ilden fortærede 30,000 Tønder Ol og
4100 Baller Humle. Det hele Tab an
slaaes til henved s 00,000.
– Betjentene paa Sporvognene j
Moline har nedlagt Arbeidet og She
rissen er bleven opfordret til at sørge
for at ingen Voldsgjerninger begaaes.
Michigan.
I Nærheden af Detroit har i den
senere Tid været gjort stere Forsøg paa
at kajte Passagertaget af Sporet. Det
fidste Jorjøg blev gjort i Fredags.
Skinnerne blev løsrevne nogle Minuter
forend Toget kom, men heldigvis kom
et Fragttræn foran, saa dette rendte aj
Sporet. Lokomotidet og 2 Vogne væl
tede; Fereren, Jyrøaderen ag en Brem
ser fik svare Køuæsteljer.
Ohio.
Kl. 11 Fredag Asten udbrød der Ild
løs i en 4 Etages Bygning i øtve
land, og Lnerne spredte sig snart over
det hele Hus, saa det indhylledes i
Flammer. En Mand ved Navn Jred
Roth med Kone, to Børn og Tieneste
pige blev afskaarne enhver Udgang, hvor
for de alle var nødt til at hoppe ud af
Vinduerne; dette gjorde de ogsaa paa
en liden 3 Aar gammel Gut nær, som
indebrændte. Roth slap derfra med
stygge Brandsaar, hans «ne dlev ved
Faldet beskadiget iadvortes, og ligele
bes de Undre i mere eller mindre Grad.
En ældre Dame, der doede i Huset,
Mrs. Sawyer, mistede Livet inde i
Flammehavet.
Pennsylnania.
General! Grants Hus, der blev givet
ham af Borgere i Philadelphia strar
efter Krigen, skal sælges ved ogentlig
Auktion den oden Juni. Det antages,
at Skjødet vil blive undertegnet af Ge
neral Grant og W. H. Vanderbilt.
Generalen boede i Huset, indtil ja
blev valgt til Presideat, uden har han
ikke været der.
– Fremdeles kommer der de sørge
ligste Efterretninger fra Wilkezbarre.
Mange af de at Tygdommen Angrebne
dor, og mange Flere angribes for hver
Dag. Laægerne ligger dels syge, bels
har de overanstreagt sig i den Grad, at
de iike længere, med sin bedste Villie,
kan være paafærde sent og tidligt. Der
er s. Ex. en af dem, som i en hel
Maaned ikke har faget hvae i jin Seng
mere end et Par Timer, og knapt det,
i Døgnet. Hjælpe - Komiteen uddeler
Bog.- og Accidents- Trykkeri
«i vel forjynet med aye Typer gode Presser og alt andet Mask
«eri, og anbefaler sig til Udsørelse af alt Slags Arbeide det
1orske, tydske og engelsle Sprog an:
nøoger Pampyleter
«––2.:.e. Ørevpaptr,
Forretnings Kort Tonvormnter
Regntngøblantketter, osv., ojv.
M øvrta om tørstjellige Slag Arbeider øpgivtt paa Jørlangendø
r Rnterod at to om Offca at Deconan as Sccond-Clans Maneer
Levnetsmidler, og der er i Sandhed
Mange, som trænger en saadan Haands
rækning. Hele Familier ligger paa Sy
geleiet, saaledes en, hvor der er 12
Børn, saa man nok kan forstaa, hvor
stor Elendigheden der maa være. Da
man en Dag kom derhen, fandtes der
ikke Spor af Mad i Huset, saa to af
Børnene, der virkelig næsten havde over
staaer Sygdommen, holdt paa at sulte
ihjel. De Syge havde Ingen til at
hjælpe sig, og saaledes er det ogjaa med
de mange andre Syge, da Enhver har
nok at gjøre med sig.
– Der er noget Eiendommeligt ved
denne Sygdom, hvilket Lægerne ikke kan
begribe, og det er, at den angriber i et
Nu; Patienten faar ondt i Ryggen,
begynder at kaste op, og bliver saa
svag, at han ikke kan staa paa sine
Ben. Nogle paastaar, at det ligner
mere ajtatisk (Cholera end noget Andet.
Kansas. |
Denne Stat var særdeles heldig re
presenteret ved Verdensudstillimgeni New |
Orleans og gik af med 635 forskjellige
første og anden Klasses Premier, for
nemmelig for Agerdyrknings Brodukier,
og det til Trods for, at Legislaturen
havde været saa snæverhjertet, at den
blot haode bevilget 87,000 dertil, me
dens de omkringliggende Stater havde
Hundreder af Tusinder at raade over.
– En Oyclone gik over Rooks Co.
den 15de om Eftermiddagen og, hvor
den for frem, bragte den med sig Dad
og OCdelæggelse. Henved 50 Pasover
nlev lemlæstede.
New-York.
Legislaturen i Albany adjounerede i
Fredags, men blev strax efter sammen:
kaldt igjen af Guvernøren til en Ertra-
Sesøsion, da den havde forsømt at be
vilge de nødvendige Penge til Folke
tællingen.
– Den Manhattan, panr hvilken
Byen (few York er bygget, blev engang
solgt for s22.
| Florida.
| E. T. Field og E A. Ostome fra
Morristoin, N. Y. har i de sidste to
Aar plantet 2700 Acres med Kokos.
palmer i den sydlige Del af Florida
nær Biscayne Bugten. Omtrent 2183|
000 Nødder plantedes, af hvilke øo
Procent vorede. Mange af Stilkene
er 4; Fod høie, men den almindelige
Høide er omtrent 24 Fod. Det tager
almindelig 10 Aar førend en Kokos
palme, der er plantet af en Nød, bæ. |
ter Frugt. Det gjennemsnitlige ud
bytte er 100 Nødder pr. Træ jut
Aar.
Udlandet.
Canada.
Den 12te Mai faldt Batouche for
de regulære Tropper under ommandø
af «(jeneral Middleton. Oprøorerne
maatte tage Flugten, idet de med Ba
jonnetten blev drevne ud fra de Bag:
hold, hvor de havde lagt sig; Grena
dererne gik paa med den største Ufor
særdethed. Riel sendte en Stafet til
General Middleton tidlig paa ak
med følgende Brev: Hvis De veddbli
ver med at fyre paa de Huse, hvor
Kvinderne og Børnene holder til, da
vil vi dræbe de Fanger, som befinder
sig i vore Hænder.
(General Middleton svarede herpaa,
at Kiel skulde samle alle Kvinder og
Børn i et Hus, og saa skulde der iktr
blive afsendt et eneste Skud mod dette.
Senere sendte Riel tilbage sin Tak for
Generalens Løfte, men da der strar
efter gjordes et fu.dstændigt Anfald mod
Oprørs-Stytken, sendte Riel atter et
Bud og erklærede, at, om Tropperne
ikke opgav Stormen, da vilde Fangerne
alligevel blive dræbte. Men Storm-
Angtehet havde nu allerede begyndt;
det var for sent at indstille det, og
nogle faa Minuter efter var Rebellerne
jagede til alle Kanter, for de havde
faaet Tid til at tage Liret af Faugerne,
som nu kunde glæde sig ved atter at
saa sin Frihed tilbage.
– Der «er i Canadas Parlamant un
der Diskussion om Udvidelse af Stem
meretten, men denne Sag staar saale
des i Underhuset, at der netop er lige
Mange for som imod; som Følge deraf
laa intet Resultat opnaaes.
– Den Maade, som Uiel og hans
Forbundsfæller jører Krig paa, er et
Slags Guerilla-Krig; de viser sig hist
og her, leverer en kort Fægtning, og
saa forsvinder de sporlost, saa man in
gen Ide har om, hvor de er taget hen.
Ofte er det blot nogle faa af dem, om
ligger i et Baghølb og narrer En til
at trø, at nu skal det da komme til et
ordentligt Slag; men nei, den egent
lige Styrke er langt, langt borte der
sra. Denne Opstand vil nok blive en
haard Rød at knække.
– Ifølge telegrafiske Depes ger af
15de Mai er Heelt Høvdingen Riel
tages tilfjange af nogle Speidere, der
uforvarende stødte paa ham, medens
han streifede uhevæbnet om paa en lidet
besærdet Sti, som fører til Batoche.
Han saa mager og udslidt ud, og var
endnu uslere klædt, end hans Vaahen
fæller i Almindelighed er. Hans Kone
og Børn var uogte Mile borte paa den
«anven Side af Elven. Han overgav
sig uden den ringeste Modstand og onsker
blot at faa en upartisk Dom, helst for
en civil Dømstol. Da han blev ført
til General Middletons Leir, øar han
meget ængstelig lo, at Soldaterne
skulde jocgribe sig paa ham; men dertil
gjordes der ikke noget Tegn. Mange
af Fangerne paastaar, at de er blevue
tvunget til at deltage i Krigea, og, da
de bragtes ombocb for at transporteres
«fsied, var det en hjerteskjærende Scene
at se de mange Kvinder og Børn under
voldsom Graad kysse Mænd og Fædre,
som nu blev dem fratagne, uden at de
DecorahDostens
Löbe-Nummer 34G.
kunde vide, naar den Tid vilde komme,
da de atter skulde gjense hverandre.
Hvorhen de slagne lHalkbreel- har
taget Veien, ved man ikke med Bestemt
hed, men privat fortælles der, at Riel
og Flere med ham, efter Fægtningen
ved Batoche, har sat over Floden og
draget vestover.
Mellem-Amerika.
P an ama.–Portazal og (ocobolo,
de to oprørske Ledere, der hjalp Pres
tan med at brænde («olon, og som
siden har været holdt fangne paa det
amerikanske Krigsskib »«Galena», blev i
Onsdags overleverede til General sieyes.
De blev strax stillede for en Krigsret
og dømte til Døden Om Esftermidda
gen blev de hængte paa det Sted, hvor
de antændte Ilden, der ødelagde Byen.
Denne hurtige Rettergang har skræmt
mange Rebeller. Prestan beletrer nu
Oarthagena.
Europa.
England.–JI Byen Chatham har
der raset en Ildebrand, som ødelagde
Eiendom for over s200,000.
–-- Underhuset har forkastet Forsla
get om, at deſtr under den biitiske Kanal
skulde anlægges en Tunnel, der vilde
forene England med Frankrige.
UMngland.–li0o Tusinde Personer
deltog i et Pøbelopløb paa Trasfalgar
Square i London den 13de ds. Mødet
var taldt for at protestere mod Regje
ringens Forslag cm at forhøie Tolden
paa Brændevin og Ol. Politiet gjo:de
slere Forsøg paa at sprænge Forsamlin
gen, men det lykkedes ikke, førend sent
paa Aftenen.
Tydskland. – Kiupps store Fa
brik har faaet en Bestilling paa en
Mængde Kanoner for den tyrk.ske re
gjering.
Frankrige.– Det er ingenlunde
Frankriges Mening at opgive Mada
gaescar «rpeditionen; tvertimod, siger
et Pariser-Blad, skal der fra Tonkin
sendes 3500 franske Infanterister ned
til Madagascar.
Schweit;.– Regjeringen i So
leure, Sdqweiy, har betalt en Familie
Pension i 502 Aar. For nogle Dage
siden døde den sidste af Slægten. Re
gjeringen er jaa bedrøvet herover, at
den averterer efter en Arving. I 1302
marscherede (rev Rudolf af Kibourg
mod Byen Soleure, men en Bonde,
Hans Rorth, underrettede Byen om Fa
ren, der truede den, og Soleure blev
reddet. For denne Tjeneste bevilgede
Regjeringen ham og hans Arvinger en
aarlig Pension for bestandig. Den sid
ste Arving er nylig død, og alle ved
Navnet Roth i Sqweiy undersøger nu
sit Slægtregister.
Italien.– Signor Mancini, den
italienske Udenrigsminister, har resig
neret. Førsteminister Depretis overta
ger midlertidig den ledige Minijterpost.
– De, italienske Ingeniøorer er frem
deles beskjæstiget med den projekterede
Bro over Strædet ved Messina. Den
smaleste Del af Strædet er 2 Mil;
men Dybden der er 5-1 Fod, medens
det grundeste Sted, der kun er 501
Fod, er mellem Laudpynten del Piggo
og JIrangirit.
Skjønt Afstanden paa detie sidste
Sted er en halv Mil længer end Af
standen paa det smaleste Sted, saa er
dog dette valgt for Vroer. Ved Siden
af det doble Spor for Jernbaner vil
der blive bygget en Vei for alminde-
lige Vogne. Viadukten kommer til at
hvile paa to Taarne paa Landet og 3
Bropæle, 3250 Fod mellem hveo.
Broens begge Ender bliver taarndan
nede Brygger af Granit. Broens
Høide over Landet er 325 Fod.
Spanien.–Kolera raser i Valen
cia med sin vante Heftighed. Lægerne
der gar begyndt med en meget radikal
Kur. De indpoder Kolera-Stof. Pa
tienten bliver i de førte 21 Timer døds
syg, derpaa bliver haa aldeles frisk
igjen, men Virkningen af Vakcination
skal tun holde sig i det høieste en
Maaned. Fra alle Kanter af Landet
strømmer Læger til Valencia for at
lære Indpodningen og studere dens
Virkninger.
Osterrige.–Baron von Schaesfer,
den ohterrigske Minister iWashington, er
paalagt af sin Regjering at protestere
mod, at Mr. Keiley udnævnes til de
Forenede Staters Minister i Wien.
Asien.
Kina.–Kineserne holder nu paa a
rømme Tonquin. Den øte næste Maa
ned vil Franskmændene være i fuld Be;
siddelse as Landet.
Afrika.
Af gypten.–Der er en forfærdelig
Tilstand i Suakim saavel blandt de
britiske som de ægyptiske Tropper, hvad
Sygelighed angaar. Flere Skibe er
snart sagt intet Andet end Lagzaretter,
thi alle Køier er omtrent optagne af
Patienter, og ved Siden deraf er der
ogsaa oprettet særskilte Hospitaler iland.
– En stor Styrke britiske, indiske
og indfødte Tropper marscherede under
General Grahams A«førsel Natten til
den 5te ds. fra Duakim mod Takool,
hvor de overraskede 100 Oprsørere,
dræbte 150 af dem og tog 1- Fanger.
Efterat de havde brændt Byen, trak
de sig tilbage til Suakim. 5 af de
engelske Soldater saaredes.
Sandwiech Øerne.
Et større Antal af de Nordmænd,
som for et Aar siden forlod de haway
iske Oer og reiste til de Forenede Sta
ter, er ifølge den aorsk- svenske Konsuls
Indberetniug til Nørges Inddredepar
tement vendt tilbage til de hawayiste
Ler, hvor de har fundet det lettere at
tjene sit Brød end i de For. Stater.
Der har i den senere Tid hersket et
bedre Forhold mellem de norske Ar
beidere og Plantageeierne end i de korte
Aar.
korskjelligt.
Seilladsen over Atlanter-Havet har
i den seneste Tid været adskillig hindret
af Isbjerge. Kaptein Lord, som for
nogle Tage liden ankom til New York
med Damperen »Critic», fortæller, at
han i hele tre Dogn har kjæmpet med
at komme frem imellem dem, og at
deres Høide var fra 200 til 800 Fod,
og deres Udstrækning som temmelig
store Oer.
– De Forenede Staters nye Ge
sandt til Tydskland er ankommen til
Berlin.
– General Lew Wallace, som har
været de Forenede Staters Minister i
Konstantinopel nogle Aar, har gjort
sin Afskedsvisit hos Sultanen.
– Fra Delevan, Ill., blev der i
forløbne Vinter afsendt over 130 Jern
banevogne med sammenpresset Hø.
– Det er ingen ligefrem Sag at
oære en ugift Presidents Søster, det
faar Miss (leveland erfare. Hun er
jo paa (Ørund af Omstændighederne
the Lady outf the White House, og, som
Følge deraf, belemres hun af Breve i
Tusindvis, af alle Slags, ikke mindst
af dem, der ønsker, at hun skal tale
deres Sag hos Presidenten, saa de kan
faa et eller andet Embede.
– I New Mertico udgaves sidste
Aar ø Millioner for Drikkevarer, og
blot 84,000 for kirkelige Oiemed.
Der opholder sig fortiden i Wash
ington endel Spekulanter, som under
handler med de For. Staters Regje
ring, at denne skal kjøbe Oen Cuba.
Den Pris, de forlanger, er 300 Mil
lioner Dollars. En saadan Handel
kan ikke foregaa uden Tilslutning af
»orgressen, og Meningen er derfor
den, nu at vække Interesse for Sagen
for da kommende Vinter at faa den
forelagt for National-Forsamlingen.
Der skal iaar holdes Statsvalg
for folgende 10 Staters Vedkommende:
Masachusetts, Connecticut, New York,
New Jeirsey, Pennsrlvania, Virginia,
Ohio, Jowa, Kentuky og Mississippi;
af disse gik de fr.e republikansk sidste
Høst, de ser demokratisk.
– Der var 229 Fellitter i de For.
Stater og Uanada afvigte Uge, hvilket
er 19 mindre end i forrige Uge.
– Ea ny Kabel har mylig været
nedlagt mellem Havanna, Cuba og
Key West, Florida.
– 21 Dampskibe bestemte for Que
bec er endnu ikk: ankomne paa Grund
af den store Masse Is i St. Lawrence-
Bugten.
– Stenkul var i 1768 for første
Bang brugt som Brænde i de For.
Stater af to Smede i Vonnecticut.
Først i lød blev det brugt fom Bræn
de i Kogeovne hos Jesse Fell i Wilkes
barre, Penn. En Authoritet paastaar,
at Pajtor Hennepin var den første, der
opdagede Kul i dette Land i 1680 i
Nærheden af Ottawa, All.
– Tanmpskibet »Helvetia», bestemt
for Montreal, er gaaet under i St.
Lawrence Bugten. Det havde Varer
ombord til en Værdi af s100,000. Der
har aldrig været saa meget Is i St.
Lawrence Bugten som ivaar.
– Ferdinand Hiller, den berømte
tydste Komponist og Pianist, døde i
Mandags, –1 Aar gammel. Han har
forfattet mere end 2.00 musikalske Kom
rositioner.
– Uigbrændingsforeningen i Cincin
rati tæller 210 Medlemmer med en
Grundkapital af s12,000. Mindst
20,000 fordres til Kjob af en Tomt
for Hovedbygningen til et Crematori
um. Bygningen skal strar paabegyndes,
da man uden Vanskelighed kan ind
samle de manglende Penge.
– Umtdcdsmænd i Alaska har i læn
gere Tid holdt paa med at tage indi
anske Born fra de presbyterianske Sko
ler i Kirkerne. Regjeringens Opmærk
somhed er henledet paa denne Frem
gangImaade, og den vil undersøge Sa
gen. Det vil blive interessant at se,
hvilke unde Embedsmændene havde
for at gaa frem saaledes.
– En ukjendt Sygdom dræber me
get Kvæg i de nordlige Countier i Vir
ginia.
– Et Antal sorte Minearbeidere
stormede forleden Fængslet i Lazarville,
West Virginia, befriede Fangerne og
satte Ild paa Bygningen.
– Det britiske Krigsskib »«Canada»
er afreist fra New York til Halifax.
-- Weneral Bultler eier de værdifulde
Vandfald i Potomac-Floden 11 Mil
nedenfor Washington. Deres Værdi
anslaaes til s1,000,000.
– Den Lagemanske Sættemaskine er
en jvensk Opsmdelse og omtales paa
en særdeles rosende Maade af et frem
ragende fransk Fagblad og dets tekniske
Medarbeider Parville. De skildrer
Maskinen som et sandt mekanisk Under,
der vil kunne gjøre en hel Revolution
i Presseverdenen. Apparatet ikke alene
sætter Typerne og aflægger dem, men
slutter ogsaa Linierne (udslutter), i
hvilken Henseende den adskiller sig fra
tidligere lignende Maskiner.
– Hyøiesteret i Indiana har erklæret
Loven om Saloonernes Lukning fra
Kl. 11 til 5 for lovmæssig.
– (Et Monument over Frank P.
Vlair vil blive afsløret den 21de ds. i
St. Louis. Monumentet er 25 Fod
høit.
– General Hancodk er i Allanta,
Ga., for at gjøre Ivdkjøob af Bygge
tomt til de For. Staters Barrakker.
Et Regiment Regulære skal faa stadig
Ophold der.
– General C. R. Gonima, Presi
dent for de Forenede Stater af Colum
bia, er i Montreal paa en Lystreise.
Han overlod (veneral Lope; at tage
Bare paa Rebellerne i Panama.
– 1580 Vaævere i en Fabrik i Tau
ton, Mass., nedlagde i Fredags Arbei
det, da Bestyreren nægtede at afsætte
en Opsynsmand, der bedrog dem ved
Opmaalingen af deres Arbeide.
– En af de største Fabrikeiere i
Pittsburg sagde forleden, at et Aar
herefter vilde der ikke blive en eneste
Jernspiger fabrikeret paa Ostsiden af
Mississippi.
– Ex–President Arthur befinder sig
mindre vel og holder sig stadigt inde.
Man faar ingen Rede paa, hvad det
egentlig er, som feiler ham, men Læ
gerne, som tilser ham, erklærer, at Alt
nok vil give sig, naar der kommer Var
me i Veiret,

xml | txt