OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 13, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

A
VAŽNOST I ZNAČAJ OSIGURACIJE
NAJBOLJA PROTEKCIJA ČOVJEKU
Piše: Filip Vukelić, urednik "Zajedničara"
Sestre i braćo! U početku moram da naglasim da ja
nisam nikakovi trgovac niti bankir i kao takov slabi pro
davač, već u svojstvu urednik "Zajedničara", glasila naše
Zajednice, a kao takov proučavam, tumačim i objašnjavam
važnost i značaj životne protekcije povodom osiguracije za
ljudski život u što naš narod nije dovoljno upućen, pa ni
naši članovi nerazumiju ove važnosti što protekcija osigura
nja znači lično za njih i zaf
njihove mile i drage. Začudo, I život i život svoje obitelji. O
čovjek najmanje misli na se
be kao takovog, a što je ne
samo pogrešno već nesretno
i u nekim slučajevima tragič
no.
Da čovjek sam sebe zabo
ravlja, dolazi prema onoj
"Sit gladnu nevjeruje". U su
glasju toga dok je čovjek
zdrav on nemisli na bolest i
na nesreću koja ga može za
desiti svaki čas. Zdrav dakle
ne misli da može oboliti, da
može postradati na poslu ili
na putu, pak i doma, tako
da ostane osakaćen i bogalj
za cijeli život. Isto tako mlad
ne misli da će jednoga dana
ostariti, oslabiti i da neće mo
ći sam sebe uzdržavati, pak
se u takovom stanju ne pro
tektira, da u nuždi i nevolji
imade jaku protekciju za svoj
^život, za život svoje obitelji
jednice: "Za moju kožu ne će
se nitko keriti" i slično, a to
je posve pogrešno i mnogi ra
di toga pod Stare dane padne
u tešku nevolju i bijedu, jer
dok je bio u muževnoj snazi
nije se osigurao niti je uzeo
potrebnu protekciju što je
mogao i trebao, jer nije ma
rio niti razumio stvar.
Žalosno je da se ovakove
ili slične misli opažaju i kod
naših mladjih Amerikanaca,
naime, slabo ili nikakovo ra
zumjevanje o važnosti i zna
čaju životnog osiguranja, a
što može da bude fatalno i za
pojedince i za obitelji. Tako
se kaže da djeca ispaštaju
grijehe roditelja, a što je i
ovdje slučaj, ako otac ili rodi
telji nisu dovoljno protektira
ni i kad ih zadesi nesreća:
teška bolest, osakaćenje ili
ozlijeda, ne samo da muž ra
di toga strada, nego i njego
va žena, a najgore prolaze
djeca njihova. Takovih sluča
jeva ima i medju našim na
rodom u velikom broju.
Da vam ukažem činjenice:
Čovjek kad kupi kuću i sa
gradi dom svoj, on najprije
uzimlje osiguraciju za kuću
protiv vatre, da ju protektira
u najgorem slučaju. Tako,
kad kupi automobil? odmah
uzimlje osiguraciju na njega
za svaki slučaj da ga radi ne
sreće protektira, naravno i
time sebe. Tako osigurava i
pokućstvo radi prote k ci e.
Tako treba i to je pametno.
Ali mnogi od vas znade kako
su te osiguracije skupe i do
gadja se često da od te pro
tekcije nije dobio ni centa za
sve svoje uplate za iste. Sva
ki je sretan da mu kuća nije
izgorjela ni pokućstvo, sretan
je da nije imao nikakove ne
sreće s automobilom, iako je
za tu protekciu mnogo upla
ito, a od toga ništa nije do
bio niti rezerve, niti bilo što.
DUG NA CERTIFIKAT
Čovjek dakle prote k i a
svoje imanje i brine se za isto,
vo izgleda, smiješno, ali ipak
je tako.
Uzmimo drugi slučaj: čo
vjek kad kupi kuću za koju
nije imao dosta novca na ru
ci, pak uzimlje zadužnicu i
uknjižbu, a što je nama ov
dje bolje poznato "mort
gage" to se obvezuju ob
ročno otplaćivati zadužnicu u
jedno i kamate. Slično tome
se radi i kad kupi automobil
na otplatu. I svaki nastoji da
točno otplaćuje i dug i ka
mate i da sve u vrijeme is
plati. Tko to ne čini može da
potpunoma izgubi kuću ili
automobil.
Kod Hrvatske Bratske Za
jednice je posve obratni slu
čaj. Naši neki članovi kad u
čine kod Zajednice zajam na
svoj certifikat ne samo u ve
ćini slučajeva da dug otpla
ćuju, nego oni neće da plaća*
ju kamate na glavnicu. Certl
fikat im je opterećen s du-
Jpajj m, svojo stare dane.
Vi ste moguće čuli kao i ja
gdje se u društvu naši ljudi,
izrazu u kad je riječ o život-1 S01"- kamati rastu na ka
noj osiguraciji kod naše
Nate. Doduše om plaćaju svo-
Za
je mjesečne pristojbe, ali o
vaj dug se toliko gomila sva
ke godine i u starim godina
ma može se dogoditi, da ova
ko opterećen certifikat s ve
likim dugom postaje bezvrije
dan ili ima malu vrijednost.
Mnogi član na ovo ne mi
sli pak se posve zaboravi i na
ovaj pogriješni način svojom
krivnjom može da izgubi svu
svoju životnu protekciju i
kad smrt usljedi njegovi baš
tenici su sve izgubili.
Veoma je žalosno da se na
še članove upućuje da takov
posao ne valja. Zajednica mo
ra da računa kamate, mora
da za dug optereti certifikat,
jer to zahtjeva državni za
kon u čemu uprava ne može
ništa pomoći, jer je poslova
nje Zajednice strogo podre
djeno državnim nadzornici
ma.
Nuzgred rečeno, drž a v n i
nadzornici kad pregledavaju
naše poslovanje, a to su eks
perti u tom zvanju, koji po
znaju i zakone i poslovanje
ovakovih organizacija. Njih
oko šest nadzornika za puni
mjesec i dulje rade u našem
glavnom uredu da temeljito
sve istraže i ispitaju i ako
nadju da se nešto pogrešno
radi postave strogi uvjet da
se pogreške moraju ispraviti
čim prije. Kako vidimo, dak
le, mi ne možemo nešto čini
ti na svoju ruku u prilog o
vog ili onoga člana, jer se svi
članski uložei od pristojbi ra
zumjevaju i tako su po za
konu zaštićeni, da svaki član
imade potpunu vrijednost za
sve ono što je uplatio.
2IVOTNA OSIGURACIJA
Životna osiguracija, nije
puka osmrtnina, kako mi to
pogrešno nazivamo, to je za
pravo životna protekcija za
život člana i za život njegove
žene i njegove djece. Zapra
vo takova osiguracija jest
najbolja i najsigurnija pri
čuva za stare dane članu i
kad smrt usljedi za njegove
drage i mile. Novac uložen
ali ne protektira sebet svoj kod naše Zajednice za život-
Z
APRAVO povijest Zajednice ispisana je u njenom
službenom glasilu "Zajedničaru", od njenog po
četka do danas, a i dalje se piše i bilje/i u njemu.
Njeno službeno glasilo zapravo su pluća i duša Zajed
nice, na koja ona diše i nadahnjuje svoje članstvo i svoj
narod. U glasilu se tako jasno, tako izrazito i očito od
razuje, kao u ogledalu, čitavi život Zajednice. Pokreta
nje i promicanje njenih zamisli i
pođhvata, njene djelatnosti i u
spjeha.
Kao što je povijest čovječan
stva učiteljica života, tako je "Za
jedničar" učitelj razvoja i napred
ka i Zajednice našega naroda u
novoj domovini Americi. Samo o
Ve činjenice potvrdjuju od kolike
je važnosti i kakovu odgovornost
snosi urednik "Zajedničara" u sa
vjesnom vršenju svoje dužnosti za
dobrobit i progres naroda i Za
jednice.
Zapravo ove godine ili bolje
rečeno u početku ove godine "Za
jedničar" kao službeno glasilo na
miruje svojih 50 godina. IT prvim
godinama nakon osnutka ove or
ganizacije prvo njeno glasilo bio
je privatni list "Danica", koji je
izdavao organizator Zajednice Zdravko V. Mužina. Po
slije nestanka "Danice," uzet je privatni list "Napredak"
za tu svrhu, a koji je izdavao, takodjer, u Pittsburghu
G. A. škrivanić.
Na konvenciji N. H. Zajednice u St. Louis, Mo.,
održana 1904. zaključeno je da Zajednica sama izdaje
svoje glasilo "Zajedničar" čime je iste godine počela.
Prvih godina "Zajedničar" je izlazio mjesečno u n:al»rw
formatu poput časopisa, ali nije bio stalan. Uzevši taj
početak time "Zajedničar" navršava 50 godina svoga
opstanka. Prvi urednik lista bio je G. A. Škrivanić, a
potom Gabro Rački.
Nakon samih nekoliko godina, već na desetoj kon
venciji H. N. Zajednice održana 1909 u Calumet, Mich,
rječeno je da Zajednica izdaje svoje glasilo u formi no
vine i da izlazi kao tjednik. Iste te godine pred sam
Božić izašao je prvi broj tjednika.
Prvi urednik tjednika je bio slavni pionir Zajed
nice pokojni Don Niko Gršković. Već u prvom broju
on je odredio jasnim i jakim potezima svrhu i pravac
"Zajedničara" kojim pravcom list i danas uporno ide
naprijed. Naknadno ćemo se osvrnuti na taj putokaz.
Obljetnica pedesetgodišnjice "Zajedničara" kao ta
kovog imade posebni svoj značaj i važnost. Medjutim,
nu protekciju uložen je u si
gurno, a taj novac donaša i
kamate. Sve to služi prema
vrsti certifikata ne samo za
"osmrtninu", nego i za po
moć u svakoj potrebi.
Znamo da član može uzeti
zajam na svoj certifikat pre
ma vrijednosti istoga ili pre
ma njegovoj rezervi. Veći se
zajam može dobiti, u koliko
je osiguracija veća, a time i
rezerva.
U početku djelovanja naše
Zajednice bila su drugčija
vremena i kod nas se tada
prakticiralo da se dobije što
više članova, a nije se pazilo
da se osiguravaju na veće
svote. Tako još danas imamo
veći broj članova koji su o
sigurani na najnižu protek
ciju, tek na $500. Braćo mo
ja, što je danas $500? To
nije dovoljno ni za pristojni
pokop. Svaki čovjek, glava o
bitelji trebao bi da je osigu
ran najmanje na dvije do pet
tisuća dolara. U tom slučaju
zbilja on ima pravu životnu!
protekciju i za sebe i za svo-|
je. Takovi član u potrebi mo-!
že dobiti daleko veći zajam
na svoju životnu osiguraciju!
i time se dobro koristiti,
BROJ (NUMBER) 2 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 13. SIJEČNJA (WEDNESDAY, JANlTARY 13th), 1954. GODINA (YEAR) XLIX
Ovo je godina akcije i značajnih proslava Zajednice
5O-0ODIŠNJICA GLASILA ZAJEDNICE "ZAJEDNIČARA"
OD MALOG FORMATA MJESEČNIKA POSTAO TJEDNIK
fevi za
jednoga
Jedan
za sve!
Nezapamćeno nevrijeme
Nad Korčulom
Korčula. Već duže vre
mena nad Korčulom kao i u
opće nad srednjom Dalmaci
jom bilo je sušno vrijeme, i
ako s izgledima na jugo i ki
šu. Medjutim kiša nije do
lazila. Zbog toga zemlja je
bila jako suha i zaostalo se
s radovima koji su se trebali
izvršiti. U mnogim domaćin
stvima isušile su se cisterne.
Najednom su se sa zapada
pokazali tmurni oblaci koji
su se nemilice srućili pro
lomom na grad Korčulu i su
protan dio Pelješca. Došlo je
do nevremena kakvo ne pam
te ni najstariji ljudi. Uz plju
sak se pomiješala i tuča. Go
tovo svi krovovi su prokisli
od tavana pa sve do u pri
zemlje, pogotovo oni na troš
nijim zgradama. Bilo je slu
čajeva da su ljudi u kućama
oblačili kišne kabanice da se
zaštite od vode koja je curi
la iz najmanje pukotine. Šte
ta je vrlo velika i neda se
procijeniti. Nema ni jedne ku
će koja bi ostala neoštećena.
Najveću štetu pretrpilo je se
lo na padinama Sv. Ilije, ko
je je bilo najviše na udaru
nevremena. Začudo go o v o
neoštećena je ostala električ
na centrala, koja je kroz či
tavo vrijeme radila i davala
svijetlo.
a.
koji dug može mjesečno ili
obročno otplaćivati da neće'
ni osjetiti, a u čemu nije ni
kom obvezan niti nikoga ne
treba moliti za potpis ili bilo
što, jer on taj zajam dobiva
izravno samo na svoj potpis.1
U drugom slučaju, ako o-j
vakov član zapane u neprili
ku i ne može plaćati svoje
pristojbe on može uzeti t. zv.1
"Paid-up" certifikat za veću
svotu da u buduće ne plaća
pristojbe, a ipak je dobro
protektiran sa svojom upla
ćenom životnom osiguracijom.
i
Zajedničarsko
bratstvo
/954
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE. U AMtRCJ
u prošlosti nije se uzimalo u obzir početak "Zajedni
čara" kao mjesečnika, već se računalo njegov početak
od 1909. kad je počeo kao tjednik, a čime kao takov
navršava 45-tu obljetnicu.
Utjecaj "Zajedničara" u promicanju sviju pođhva
ta Zajednice, športa, prosvjete i ostalih aktivnosti u na
šim redovima od većeg je učinka i važnosti nego li se
to općenito misli. Uzmimo za pri
mjer aktivnosti u našim redovima
zadnjih godina, koje su dosegle vi
soki stupanj o čemu se prije nije
moglo ni misliti, tako da od tih ak
tivnosti vrve sve naše naseobine u
Sjedinjenim Državama i u Kanadi.
II članskim kampanjama "Zajedni
čar" posebno vrši veliku ulogu, bez
Česa se uspjeli kampanja ne bi
mogao ni zamisliti.
Uzeti ćemo primjera radi samo
jedan nedavni slučaj, a koji može
proći neopazen i na oko može iz
gledati sitan i neznatan.
Pri svršetku kampanje u proš
loj godini na 30. novembra 1953.,
"Zajedničar" je uzeo u obzir go
dišnji bonus naših tajnika i upra
vitelja gnijezda Por.iladka. U oba
dijela, naime, u oba jezika ovom se
posvetila posebna pažnja, tako su štampani svi odsje
ci i gnijezda, koliko koje ima dobiti bonus ako se uzdrži
isti broj članova svršetkom godine. O tome se pisalo i
urgiralo tajnike i upravitelje da nastoje s novim člano
vima nadomjestiti manjak koliko im treba.
Rezultat te propagande je bio taj: nakon svršetka
kampanje, naime, minulog mjeseca decembra, dobiveno
novih :nova u Pomladak prekp.,400, u odraslo nak
članstvo blizu 200. Tako smo bez kampanje u tom je-v
secu dobili biizu 600 novih članova. A znate zašto? Eto,.,
zato što su mnogi upra\.,..ji gnijezda živo poradili, da
s novim članovima namire gubitak svoga članstva, tako
su učinili i neki tajnici odsjeka. Da pak "Zajedničar"
nije toj stvari svratio tako živo pažnju svega toga ne
bi bilo. Tako će mnogi tajnik, a još veći broj upravi
telja gnijezda dobiti svoj godišnji bonus ili posebnu na
gradu u gotovu novcu, što inače dobili ne bi, jer ne hi
znali kako s članstvom stoje i ne bi se sami sjetili da
taj posao izvrše.
Ovo je na oko sitna stvar, ali ipak je od velike važ
nosti za našu organizaciju i to mala stvarčica pokazuje
što sve "Zajedničar" može postići.
Toliko da se zna i razumije važnost glasila Hrvat
ske Bratske Zajednice.
đ.
MJESEC JANUAR MARCH OF DIMES
APEL NA LJUDE PLEMENITA SRCA
Ovo je mjesec March of Dimes po naši mjesec
desećaka. Za suzbijanje dječje paralize fondacija ili engle
ski: "Foundation for Infantile Paralysis", koju je osnovao
neumrli naš predsjednik Franklin D. Roosevelt sakuplja
kroz ovaj mjesec desećake od ljudi i žena plemenita srca
za suzbijanje ove strahovite bolesti, koja upropašćuje ne
vinu dječicu i od njih pravi bogalje za čitavi život.
-z
4
Ova fundacija zaista izdašno pomaže djeci, kao što nam
prikazuje i gornja slika. U tome ne čini razlike čije je dije
te i koje narodnosti, pak isto tako pomaže i hrvatsku djecu.
Iz tih razloga apeliramo na ljude i žene plemenita srca,
da ne uskrate svoga desećaka dnevno u ovu dobro
tvornu i plemenitu svrhu.
Kn cl pogledamo 60 godina
unatrag kad je današnja Hr
vatska Bratska Zajednica o-
pasivnih krajeva naše drage
Hrvatske. A kakov svijet?
Sirotinja bez škole i znanja i
"fta.bii.nih sela i zaselaka, gdje|
je baklja prosvjete teško ili
ga ovdje uzimali i u Americi
upisivali kao "Austrian".
Ono što nisu dobili u do
movini dala im je Hrvatska
Bratska Zajednica. Ona ih je
zaštićivala, osvjesćivala i na
noge podizala kao svijesne
ljude. Uslijed toga eto "Au
strian" je postao Hrvat bu
djenjem nacionalne svije s i
svoga naroda od strane Na
rodne Hrvatske Zajednice.
Zajednica je zapravo sa
stavina od sviju elemenata
hrvatskoga naroda i iz sviju
pokrajina Hrvatske. Što je
pak najhitnije za nas: ona je
prožeta najdubljim izrazom
našega čovjeka, našega malo
ga ili obična čovjeka. Ona je
izričito naša. Ona je kao ta
kova matica hrvatstva u A
merici izgradjivana dinamič
k o s n a o i e o o i s-
it ::v.
U RADU JL
REKORDNI USPJEH MINULE 60D!NE I
PROSLAVA 60-GODISNJICE OVE GODINE
U prošloj godini, koju godinu močemo nazvati, godinu
velikog postignuća Hrvatske Bratske Zajednice, polučismo
kolosalne uspjehe u svim zajedničarskim podhvatima, a na
rdočito u članskoj kampanji. Ulaziti u sve što smo postigli
nemoguće je u jednom novinskom članku, nego ovdje drži
mo ipak za važno istaknuti uspjeh s novim članstvom za
vrijeme kampanje i poslije.
Znamo, da je u kampanji primito 1,810 novih članova,
a u kampanji za nagrade naših odsječnih' tajnika i upravi
telja ili upraviteljica gnijezda? —1
Pomladka kroz mjesec de-1 to imamo dobre uvjete, tako
cember dobili smo blizu mi mislimo. Sve što se hoće
600 novih članova. Ukupno, jest dobra volja i ozbiljan
dakle u prošloj godini stupilo rad, a da se ne propusti niti
je ti naše redove preko 5,400' jedan tjedan nijedan dan.
novih članova.
To je doista rekordni u
spjeh polučen, dakle, u godi
ni 1953. Ta godina, kao u
nosna i plodna godina dolazi
u povijest Zn jed nice s novim
rekordom postignuća današ
nje uprave. I to je čisto na
še, naš narodni hrvatski u
snjeh radi česa smo kao Hr
vati ponosni.
Vrijeme brzo promiče, a već
u početku nas je vrijeme pre
teklo, to je za požaliti i tako
ve omaške treba izbjegavati.
U našim redovima postoji
dobra volja i suradnja. Naše
svijesno članstvo je požrtvov
no i voljno da čini sve mogu
će za jačanje Zajednice.
Medjutim, uprava Zajedni
ce se sastoji od mladih, zdra
vih i energičnih ljudi, kojima
je na čelu još dosta mlad do-
i
školovan i sa trgovač-
snovana, u doba kad je naš ^jm iskustvom, glavni pred
svijet u najbrojnijim skupina-1 sj^nik- Svi ti Ijludi trebaju
ma dolazio ovamo većinom iz!
su
veii^e
ambicije i dina­
mičke snage za stvaranje i
provađjanje u djelo zamisli i
pođhvata Zajednice radi česa
n
jc
Čl^rE.tvc-JA.w
Vojc
zna da t0
krene ljubavi osvješćenih hr- M6STrOYIC6V Kip MdJKd I
r't^Si^^od^iiete" u parku rodilišta
koje su im kosti stvorene ni
ti naroda od koga su postali
i ovamo došli. Tako je velika
rodoljubna ljubav zajedničara
za svoj zavičaj i za rod svoj.
Radi toga, samo radi tako
vog svijesnog i dubokog osje
ćaja njenoga članstva, Zajed
nica stalno raste i napreduje
usuprot nastojanja ubrizga
vanja koncepcija mrtve po
litike, koje su nepovratna
prošlost, a na kojima se u
prošlosti vodila žučna borba
i trvenje, i koje su orienta
cija i danas, nažalost, kamen
smutnje, u našem narodnom
životu i u Zajednici, iako
znatno oslabljene i skoro bez
vrijedne.
ŠESDESETGODIŠNJICA
U proglasu na članstvo, u
prošlom broju izražena je že
lja, da ove godine privedemo
pod okrilje Zajednice šest ti
suća novoga članstva, a tako
djer da u ovoj jubilarnoj go
dini upišemo šest milijuna
dolara nove osiguracije. Mi
tu zamisao pozdravljamo i
vjerujemo da ju možemo iz
vesti, ako ozbiljno pristupi
mo izvadjanju te zamisli. Za-
pot.'-
puno ^povjerenje, kao svojinf
nikako prodirala. Svijet na- vodjama i na vodstvu je, ko
cionalno nesvijestan, pak su
Povjerenje po
štuje i cijeni.
Vodstvo je, dakle, svijesno
svoje zadaće, da je ova jubi
larna godina važna i treba
da bude značajna, da se u o
voj godini, kad slavimo rijet
ku slavu 60-godišnjicu Hr
vatske Bratske Zajednice
trebamo pokazati sa svom
svojom snagom, složno i jed
nodušno, da kampanja i pro
slava uspije povrh svakoga
očekivanja. Uvjereni smo da
se upornom snagom, ozbilj
nim i složnim radom sve to
može izvesti.
Govorimo, ne ono kako je
danas, nego kako može i tre
ba biti, bez štetnog i nepo
trebnog generaliziranja. Zna
mo svrhu, samo se treba slož
no pristupiti radu i uspjeh je
siguran.
v
Split. U lijepo uredje
nom parku ginekološkog-po
rodničkog odjela Opće bolni
ce u Splitu rodilišta, po
stavljen je brončani kip, rad
Ivana Meštrovića "Majka i
dijete". Za vrijeme svečanog
otvaranja nove zgrade, kip je
bio postavljen u predvorju
rodilišta. Ovaj rad, koji je
ginekološkom odjelu poklonio
Ivan Meštrović, stoji sada u
dvorištu kao simbol rodilišta
i ukras grada.
Poznati lijevaš "Likuma"
Tepio salio je kip u rekord
nom vremenu, za 21 dan, dok
je postolje izradio kolektiv
Industrije Jadranskog kame
na.
NAGRADA OD $60.00
Za životnu osiguraciju na
certifikat 20 year endowment
ili 20-godišnju uplatu za
upis novog člana Zajedni
ca plaća $60.00 nagradu ono
me tko ga nagovori i upiše
u Zajednicu na $5,000.00 na
ovaj certifikat. Članovi do 40
godina mogu se osigurati na
$5,000.00. Mi dobivamo čla
nove na tako visoku osigura
ciju, pak čak i djecu.

ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL ORGAN Of THE CKWIAN FRATERNAL UNION
March of Dimes Poster Boy
Meet 4-yer.r-o!d Dcbby Dains of Gcodina, Idaho, ths 1954 March of
Dimes Pcstir Boy. Stricken by polio when he was four months o!d, he
has been making slow but steady progress. His care, which cost
more than $15,000, was paid for with funds from the March of Dimes.

xml | txt