OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, February 03, 1954, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-02-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 4
i
v
v
ANDRO MALČIC
Drugi je naš pokojni brat Andrb
Malčić, koji se preselio u vječnost
dne 5. aprila 1953. Pokojnik je po
boljevao dugo vremena od kapi,
još od godine 1944., koja ga je
bolest još od tada srušila u krevet
i nije mogao iz kreveta nikuda.
Rodjen je 1863. godine, a u na
še redove je pristupio 1905., u ko
jima je ostao vjeran član sve do
svoje smrti, koja je uslijedila u
njegovoj devedesetoj godini.
Njegovo mrtvo tijelo je bilo iz
loženo u pogrebnom zavdu brata
Wm. Maydell, gdje mu je odar bio
iskićen s krasnim vijencima cvije
ća. medju kojima se isticao i lijepi
vijenac našeg odsjeka u znak zad
nje počasti.
Pokojnik je bio rodjen 1888. go
dine u Hrvatskom Primorju, Jugo
slavija. Pristupio je u naše redove
1902. godine, te bio dobar i vje
ran član svoga društva.
Njegovo mrtvo tijelo je bilo iz
loženo na odar u pogrebnom zavo
du John Ziegenhein i Son, te bilo
okićeno krasnim vijencima cvije
ća od-.rodbine i prijatelja, medju
kojima je stajao i naš društveni
vijenac u znak zadnje počasti.
Dana 24. oktobra krenula je tuž
na povorka s njegovim mrtvim ti
jelom do crkve Sveti Juraj, gdje
su obavljeni crkveni obredi. Iza
toga braća su otpratila njegove
mrtve ostanke na Groblje Svetog
Petra i Pavla, na vječni počinak.
Tu nad otvorenim grobom oprostio
se je s pokojnikom u ime društva
naš predsjednik, brat Michael Ses
trić.
Pokojnik iza sebe ostavlja svoga
brata Johna Grubišića, Sr. i unuka
Johna Grubišića, Jr., te rodbinu
Anu Tonkovich, Henry, Joe 1
Jacke Maroney.
Tebi brate Josipe neka je lahka
gruda zemlje u kojoj ti tijelo po
čiva, a tvome bratu i svoj ostaloj
rodbini ovdje i u staroj domovini
naše iskreno saučešće.
FILIP JOVANOVIĆ
Oetvrti je naš brat Filip Jova
nović, koji je isto preminuo nag-
O A E K O V
En^Iesko-Hrvatski
Hrvatsko-Eni leski
S V E I O O V I
Naših dragih
Braće i sestara
UMRLI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 22. DO 29. JANUARA, 1954
Josip Mihalić
50 Ivan Perhat
142 Ivan Badanjak
165 Antonija Lesac
192 Josip Mihclcić
AUGUSTINA ANTONIĆ
St. Louis, Mo. Odsjek 49 jav
lja žalosnu vijest prijateljima i
članstvu HBZ., da smo kroz 1953.
godinu sa smrću izgubili iz naših
redova tri člana i jednu članicu.
Prva je naša članica, sestra Au
gustina Antonić, B. D., koja je
umrla 5. februara 1953. u staroj
domovini, Hrvatsko Primorje, Ju
goslavija. Ona je bila majka na
šeg odsječnog potpredsjednika,
brata Stjepana Antonića, te brata
Bože Antonića u Kaliforniji, koji
ma ovim putem izležavamo naše
iskreno' saučešć#.
Dana 8. aprila krenula je tužna
povorka od pogrebnog zavoda do
hrvatske crkve Svetog Josipa, gdje
su obavljeni crkveni obredi po
Rev. špiro Andrijanić. Nakon cr
kvenih obreda povorka je krenula
na Resurrection Groblje, gdje smo
njegovo mrtvo tijelo predali majci no saučeSće,
zemlji na »vječni počinak. Nadgrob
no slovo je izrekao naš društveni
predsjednik, brat Michael Sestrić,
i oprostio se s pokojnikom u ime
članstva našeg odsjeka.
I\)kojni brat Malčić iza sebe o
stavlja dva sina, Michael i Charles
Malčić tri udate kćerke, Mary
Očanić, Katherine Belobrajdić i
Barbara Oneil, te 10 unučadi i 6
praunučadi.
Tebi brate Andro neka je lahka
zemlja u kojoj već počivafl, a tvo
joj djeci i svoj ostaloj rodbini na
še iskreno saučešće.
JOSIP GRUBIŠIĆ
Treći je brat Josip Grubišić, ko
ji je naglo umro dana 22. oktobra
1953. Pokojni je živio sam za se
be, te ga susjedi nisu vidjeli za
jedan dan, i drugi dan su išli da
pronađju što je s ijjime. Mislili su
moguće da je bolestan, pa ako mu
treba pomoći da mu pomognu. Ali
na njihovo iznenadjenje, kad su
ušli u kuću našli su ga u krevetu
i nije se micao. Odmah su pozvali
njegova brata, John Grubišića i
obitelj, a zatim je došao i liječ
nik, koji je ustanovio da je umro
od srčane bolesti.
E N I K
CIJENA KNJIZI $6.00
(Za poštarinu 20c više)
Možete danas sa punim pouzda
ti je
?n naručiti od
značku "Z"
lom i neočekivanom smrću uoči
božičnih blagdana, dne 21. decem
bra 1953. Eto, kad ae je obitelj
pripremala da proslavi božićne
blagdane, došla je ova kruta i ne
mila smrt u njihovu kuću i sve
im to pokvarila, pa namjesto ve
selja imali su tugu i žalost. Smrt
ne pazi kad će doći, nego dodje
bilo kada i to najviše iznenada,
kad ju se ne očekuje.
Rodjen je 1885. godine u gradu
Zagrebu, Hrvatska, Jugoslavija.
Pristupio je u naše redove 1905.,
te bio vjeran i dobar član svoga
društva sve do zadnjeg dana svo
ga života.
Njegovo mrtvo tijelo je bilo Iz
loženo u kući žalosti Kutis Fune
ral Home, gdje mu je odar bio
ukrašen lijepim vijencima cvijeća
od obitelji, rodbine i prijatelja, me
dju kojima se isticao i lijepi vi
jenac našeg odsjeka u znak zadnje
počasti.
Na 24. decembra u jutro, krenu
la je tužna povorka iz kuće ža
losti do hrvatske crkve Svetog Jo
sipa, gdje je odslužio pjevanu mi
su zadušnicu naš župnik, Rev. Spi
ro Andrijanić. Nakon crkvenih
obreda povorka je krenula do New
Picker Cemetery, gdje smo polo
žili njegovo mrtvo tijelo u hladni
grob. Nad otvorenim grobom iz
rekao je nadgrobno slovo i oprostio
se s njime naš društveni predsjed
nik, brat Michael Sestrić.
Pkojnik iza sebe ostavlja ucvi
ljenu suprugu. Barbaru udatu
kćerku, Barbara Herchenraeder, te
lijepi broj prijatelja i znanaca.
Tebi brate Filipe neka je lahka
gruda zemlje u kojoj počivaš, a
tvojoj suprugi i kćerki naše iskre-
S. Vuković, tajnik.
U BLAGI SPOMEN
JOSIPU MILOSEVIC
Gallup, New Mex. Neka je
ovih par riječi u blagi spomen
mome dragom i nikad zaboravnom
suprugu, pokojilom Josipu Miloše
viću.
Dragi i mili naš druže i oče, evo
sad će biti dvije godine dana, da
te više nema medju nama, jer si
nas zauvijek ostavio i preselio se
u vječnost tužnog dana 9. febru
ara 1952.
Neznaš moj mili i dragi druže
kako mi je teško ber tebe kud
god pogledam svuda je prazno i
nigdje te ne možem ugledati, sa
mo tvoje uspomene koje si nam
ostavio, i koje mi svakog dana
sve više boli zadaju. Ja te poznam
vrlo dobro dragi druže i supruže,
te kad bi ti mogao da se probi
ješ kroz tu crnu zemlju koja te
krije, ti bi to i učinio i doletio u
naš zagrljaj i tješio naša bolna
srca, jer si nas ljubio i volio iznad
svega. No znam da to nije mo
guće i samo me jedno tješi, a to
je da je smrt najpravednija i sva
koga rješava patnja i boli. Tako
će jednog dana doći i odnesti me
ne kraj tvoga groba, gdje ćemo
zajedno snivati vječni san i gdje
je pravda za sve jednaka.
A sad pii snivaj vječni san dok
ne dodje i moj dan, i bila ti lahka
crna zemlja u kojoj počivaš.
Ožalošćena supruga,
Ana Milošević i djeca.
POKOJNICI ODSJEKA 27
Rathbun, Iowa. Društvo "Sve
ti Anton Paduan", odsjek broj 27
HBZ., ovime javlja žalosnu vijest
svim članovima, znancima i prija
teljima, da smo iz svojih redova
kroz prošlu 1953. godinu sa smrću
izgubili pet članova, kako slijedi:
Vinko Cebuhar, rodjen 1880., U
mro 1953.
Ova trojica su rodjeni u mjestu
Fužine," Gorski Kotar, Delnice, li
jepi dio Hrvatske.
Juraj Briški, rodjen 1897., umro
1953.
Antonia Kauzlarić, rodjena 1919.,
umrla 1953.
Rodjena u mjestu Rathbun,
Iowa, blaženi dio U. S. A.
Tjelesni ostanci su predani bla
goslovljenoj zemlji u Oakland
Cemetery, u Centerville, Iowa., u
i kojem groblju je pokopano na sto
tine članova naše Zajednice, koji
I su se doselili iz stare domovine,
ili pak rodjeni ovdje u ovoj zem
llji.
Naš Je odsjek učinio svoju duž
inost u vezi njihova pokopa, pa
nek im je svima u ime našeg član
stva slava i pokoj vječni, a njiho
vim milim i dragima iskreno i du
I boko saučešće.
Vjekoslav Baretić, tajnik.
ITTT?n »11
njeg Člana i ustrojitelja bivše Na
rodne Hrvatske Zajednice, brata
Juru žalca, koji je zauvijek zaklo
pio svoje trudne oči dana 22. de
cembra 1953.
Rodjen je godine 1869. v selu
Klanac, općina Severin na Kupi,
kotar Vrbovsko, Jugoslavija. U o
vu zemlju je došao u svojim mla
dim danima još godine 1895., i o
ovdje u bakreno okružje Calumet,
Mihigan, gdje je radio i tu se ože
nio sa svojom sada pokojnom su
prugom, Josefinom Vrbanac, koja
je bila aktivna članica HBZ. do
njezine smrti.
Iza sebe ostavlja tri sina i pet
udatih kćeriju, petnaest unučadi i
deset praunučadi, te dva brat. i
više rodbine i prijatelja ovdje i u
staroj domovini.
Njegovo mrtvo tijelo je ležalo
na odru u pogrebnom zavodu
Charles Rayne, te bilo obloženo
lijepim vijencima cvijeća i karti
cama za svete mise od roda i pri
jatelja, medju kojima je bio i li
jepi vijenac našeg odsjeka u znak
zadnje počasti. Na njegovom ti
jelu mogao se je vidjeti i lijepi
zlatni znak, kojeg je dobio kao
50-godišnji član godine 1950. od
Hrvatske Bratske Zajednice.
Sprovod se je održao 28. decem
bra u 9 sati u jutro uz crkvene
obrede, koji su odsluženi u crkvi
Svetog Ivana po Fatheru Vladimi
ru Vlahoviću. Poslije crkvenih ob
reda povorka je krenula na Lake
View Groblje, gdje je Father Vla
hović dao zadnji blagoslov u ime
crkvenoga članstva i našega druš
tva.
U ime našeg odsjeka broj 48
HBZ., neka ti bude dragi brate
Juro lahka crna zemlja u kojoj
počivaš i snivaš vječni san u mi
ru Božjem, a tvojoj djeci i rodbini
ilsražujemo naše duboko saučešće.
Amalija žalac, predsjednica
Charles Slivao, tajnik.
Zahvala. Ovime se najiskre
nije zahvaljujemo rodu i prijate
ljima. kao i cjelokupnom članstvu
odsjeka broj 48 HBZ., koji su nas
tješili i pomagali prilikom smrti
i pokopa našeg dragog i nikad za
boravnog oca, Juraja žalac. Svikla
hvala koji položiše one lijepe vi
jence na njegov odar i platiše sve
te mise zadušnice za pokoj njego
ve duše. Hvala Fatheru Vlahoviću
na lijepom crkvenom obredu, a ta
ko isto i pogrebniku Raynu na li
jepom upravljanju sa sprovodom.
Isto tako svima hvala koji su došli
u sprovod i ispratili ga na vječni
počinak. A tebi dragi oče slava
i pokoj vječni!
Ožalošćena djeca,
Sinovi i kćerke.
ANTON CULJAT
Aberdeen, Wash. Sa ovime
javljam žalosnu vijest članstvu
H. B. Z. te rodbini i prijateljima
pokojnog, da je nakon dugotrajne
bolesti neumoljiva smrt uzela mu
kotrpni život moga nikada zabo
ravnog brata, Anton Culjat, koji
je zatvorio za uvijek svoje pat
ničke oči u gradskoj bolnici, u
Los Angeles, Calif., 19. nov. 1953.
Pošto je pok. bio član odsjeka br.
177 HBZ. u gore spomenutom gra
du, to mu je članstvo njegovog
odsjeka priredilo dostojan pogreb
i predalo njegove mrtve ostanke
materi zemlji, uz katoličke obrede,
23. novembra.
Da je moj brat bio obljubljen
i poštivan vidilo se je prigodom
pogreba, kada je njegov odar bio
okićen mnogima vijencima i kita
ma cvijeća, medju kojima je bio
i krasni vijenac odsjeka br. 177.
Naročito se je isticao vijenac škol
ske dječice, u znak zadnje počasti
svome iskrenom i dobrom pazite
lju. Pok. Anton je godinama stra
žario na prometnoj cesti i pazio
na živote školske djece, po koji
ma je bio za života poštivan, a
nakon smrti počašćen sa cvije
ćem.
Moj pok. brat se je rodio go
dine 1892. u selu Stinica, općina
Jablanac, Senjski kotar, u Liki.
U ranim godinama svoga mlade
načkog života doselio se je u ovu
zemlju, naime god. 1910 najprije
u Lorain, Ohio, već davno k po
kojnom nam bratu Mati. Godinu
dana kašnje, naime 1911. došao je
k meni u Roslyn, Wash., gdje je
iste godine stupio u bivšu N. H. Z.
a naknadno i u H. Z. od 111.
Radi svoje aktivnosti u organi
zacijama bio je počašćen delegat
stvom na četiri konvencije bio je
delegat na historičkoj konvenciji
u Clevelandu, gdje je sprovedeno
ujedinjenje naših potpornih orga
nizacija. U majnerskoj uniji u
Roslynu bio takodjer aktivan,
pak je opetovano bio izabran za
vagača ugljena (garbuna), gdje
je radio sve do vremena dok nije
bio prisiljen radi bolesti da mije
nja klimu, za potragom zdravlja,
kojega nije nikada našao. Pošto
je moj pok. brat bio mnogima po
znat za života, toga radi prilažem
njegovu sliku, da ga još jednom
njegovi prijatelji, rodbina i znan
ci bar na sliki vide.
Ovom prigodom, zahvaljujem se
članovima odsjeka br. 177 HBZ.,
koji su priredili onakov veličan
stven pogreb i iskazali mu zadnju
počast. Takodjer se zahvaljujem
bratu Mati Kovačević. pređsjedni-
ku
odsjeka- k°ji
JUKU ZALAt govor nad otvorenim grobom i go
C'alumet, Mich. Društvo "Sve- vorio o životu i vrlinama moga
ti Ivan Krstitelj", odsjek broj 48 pok. brata. U ime moje i moje su
ovime javlja tužnu vijest rodu, pruge, zahvaljujem se svima i sva
prijateljima i svemu članstvu kome tko je bilo na koji način bio
HBZ., da smo sa smrću izgubili mome pok. bratu od pomoći za
•'I Jednog vrlo dobrog i dugogodiš- života, i pomagao mu da lakše
je održao dirljivi
"ZAJEDNIČAR"
snosi njegovu dugotrajnu i tešku
bolest, kao i za iskaz zadnje poča
sti prigodom pogreba. Pok. Anton
ostavlja iza sebe teško ožalošće
nu suprugu, koja je sa njima dje
lila dobro i zlo, i bila uz njega o
zadnjeg časa njegovog patničkog
života. Ovdje u Aberdeenu mene,
jedinog živućeg brata i moju su
prugu. Takodjer jednu sinovku
ovdje, njenog supruga i djecu,
te jednu sinovku u Kordova, Alas
ka i njenog supruga i djecu. Ta
kodjer nevjestu, suprugu od pok.
brata u Gary, Ind., te njena rva
sina i dvije kćerke. Na rastanku
za uvijek, moj dragi i nikada za
boravni brate, želim da ti bude
lahka gruda matere zemlje u ko
joj ćeš vječito počivati. Zbogom
mili brate, pokoj ti vječni! Tvojoj
dobroj, iskrenoj i mnogo ožaloš
ćenoj suprugi, naše iskreno saža
ljenje i saučešće.
Ožalošćeni brat Ivan i nevjesta
Anka.
Zahvala. 8a ovime iskreno
i od srca zahvaljujem članstvu od
sjeka br. 177 H. B. Z., koji su pri
ložili cvijeće i sudjelovali kod pri
redbe pogreba, mog dragog i ne
zaboravnog supruga. Takodjer se
zahvaljujem gosp. M*ati Kovače
vić, koji je govorio nad grobom
i oprostio se u ime članstva, rod
bine i prijatelja. Osobna hvala
Mrs. Rose Gasparić i njenom su
prugu, te Chas. Dragićević i nje
govoj supruzi iz San Pedro, koji
su mi pomagali u svakoj prigodi.
Neizmjerno sam zahvalna mome
djeveru Ivanu i njegovoj suprugi,
koji nijesu žalili truda kao ni tro
ška, da dodju iz Aberdeen, Wash,
da prisustvuju pogrebu i da me
tješe u ovim teškim i žalosnim ča
sovima. Takodjer se zahvaljujem
svima prijateljima, koji su poha
djali moga dragog supruga za vri
jeme njegove dugotrajne i teške
bolesti, i koji su me tješili prigo
dom njegove smrti, te na prilogu
cvijeća na odar. Zahvaljujem se
svima, koji su mi bili pri ruci u
ovim teškim žalosnim danima,
prije i poslije njegove smrti. Još
jednom hvala svima koji su došli
da mu iskažu zadnju počast i is
prate njegove mrtve ostanke na
vječni počinak. Tebi moj dragi i
nezaboravni druže, kličem, slava
ti i počivaj u miru u utrobi ma
tere zemlje.
Tvoja ožalošćena supruga,
Ivanka.
MATO KOŽUL
So. hicago, 111. Odsjek broj
9 javlja tužnu vijest rodbini, pri
jateljima, znancima i svim člano
vima HBZ., da smo iz naše sre
dine izgubili sa nemilom smrću
dobrog zajedničara i narodnog
prijatelja, brata Matu Kožula, ko
ji je preminuo dana 31. decem
bra 1953., čiju sliku ovdje dono
simo, da ga još jednom svi gore
pomenuti vide na slici.
Rodjen je 1891. u selu Turćino
vići, Hercegovina. Došao je u
Chicago 1907., a u Zajednici! Jri
stupio 1920.
Budući da smo bili osobni prija
telji pokojnika ja i moja
a uz to smo i odsječni odbornici,
stoga toga dana oko 2 sata posli
je podne dobismo obavjest preko
telefona od sina pokojnog brata,
Matthew, Jr., da je umro njegov
otac. Uz to smo odmah pozvali
i druge njegove bližnje prijatelje
i skupa pošli u kuću pokojnika.
Kad smo došli našli smo u kući
njegovu djecu i ostalu familiju,
koji su nam kazali, da je pokoj
nik nadjen mrtav u krevetu. Tu je
bilo plača od sviju, pa kad smo se
sabrali počeli smo da sa pogreb
nikom Edward Kompare uredimo
sve potrebite stvari u pogledu
sprovoda. Matthew, Jr. javio je
telefonski u Arizonu svome bratu
Thomas, koji se nalazi kao Mayor
u Air Corps Army, a mi drugi
smo se pobrinuli za naSe društvo
i okolicu Chicago.
Radi blagdana nije bilo mogu
će da se sprovod održi prije 5. ja
nuara 1954. Na taj dan u 2 sata
poslije podne, prije nego je kre
nula žalosna povorka da isprati
svoga brata i prijatelja na vječni
počinak, brat Nikola Bušić iz Ga
ry, Ind. je održao dirljiv govor, ko
ji je u svom govoru opisao vrline
i mnogobrojne zasluge pok. nam
brata Mate za vrijeme njegova ži
vota. Rad, kojeg je brat Mato
ši ga sa blizancima, Robertom 1
Ramondom. Srednji sin Thomas
nalazi se u avijatiki već 12 godina,
tako da je tek nekoliko puta sa
svojom suprugom pohodio svoj
dom. Njegova supruga, Gloria, sta
la je 9 mjeseci kod svoje bolujuće
svekrve Frances i svekra Mate,
ali kad je došao poziv njezinu mu
žu da mora ići u Alasku, onda je
i ona pošla s njime.
Brat Mato je bolovao od srčane
bolesti već od 1947. godine, koju
je dobio nakon dugogodišnjeg ra
da kao razvazač mlijeka za Capitol
Dairy Co.
Da je pokojni Mato bio dobar
zajedničar potvrdjuje i onaj dopis,
koji je izišao u "Zajedničaru" na
30. decembra, baš dan prije njego
ve smrti. U tom dopisu javlja se,
da je iz Pomlatka gnijezda broj
99, kojeg je on bio upravitelj, pre
šlo u odraslo članstvo odsjeka broj
9 HBZ. 14 mladih članova. Tako
djer je neumorno radio u prošloj
kampanji, u kojoj je dobio 300 toč
kica, dosta za naliv pero od svoje
Zajednice.
Nadgrobno slovo je izrekao pred
sjednik n. o., brat Mijo Modričin.
Od strane našeg odsjeka i mnogo
brojnih tvojih prijatelja, tebi bra
te Mato želimo miran počinak u
hladnom grobu, a tvojim milim i
dragima, sinovima, snahama i u
nućadima, naše iskreno saučešće.
Ivan Stropin, perovodja.
Zahvala. Iskreno se zahva
ljujemo bratskom odsjeku broj 9
HBZ. i našim osobnim prijatelji
ma, rodjacima i znancima koji su
nam pritekli u pomoć, da nam u
blaže našu tugu radi gubitka na
šeg milog oca i djeda.
Javna zahvala
Pittsburgh, Pa. Kaže 3e, đa
ništa nema ljepšega u životu, ne
go imati dosta prijatelja. To prija
teljstvo se rtajv'"« i najbolje opa
ža u muci i nevolji kod svake oso
be, koje prijateljstvo sam i ja naj
bolje osjetila za vrijeme moje bo
lesti, kad sam se morala podvrći
teškoj opcraciji i sprovesti 22 da
na u bolnici.
Kroz sve ove danove posjetilo
me je dosta prijatelja u bolnici,
koji su me tješili i kratili mi vri
jeme. Iz dubine moga srca ja im
se svima lijepo zahvaljujem, kako
na posjetima tako i na lijepim da
rovima. Isto se zahvaljujem i na
onim lijepim kartama, koje ste mi
poslali u bolnicu i zaželili mi čim
brži oporavak, koje sam već dva
puta pregledala i biti će mi za
trajnu uspomenu.
Hvala svim odbornicima, časni
cima, činovnicima i ostalim rad
nicima kod Hrvatske Bratske Za
jednice za lijepu kartu, koju ste
mi poslali. Hvala Klubu Hrvat
ska Žena za sve karte i darove,
koje sam od njih primila. Hvala
društvu Sveta Rozarija i Father
Rev. Žagar't-Father Marijan, ko
ji su me pohadjali u bolnici. Isto
tako hvala mojim kumovima ro
djacima za sve darove, koje sam
od njih primila. Mnogo sam česti
taka primila za Božić, na koje ni
sam mogla odgovoriti ili uzvratiti,
poŠto sam tek par dana prije Bo
žića povratila se iz bolnice, pa se
nadam da ćete ovo svi uvažiti i
meni oprostiti.
Svima vam ponovno hvala, i že
lim vam sretnu novu godinu 1954.
Barbara Shaginaw.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga, n kojoj
se traži znanca ili prijatelja,
za svaku uvrstbu $1.00
Tko traži radnike pa Inćl.. 2.00
Za tri uvrstbe 5.00
Tko prodaje kuću, zemlju,
trgovinu ili slično, po inč!.. 2.00
ženldbeni oglasi i ponude ne
avršćuju se.
PRODAJEM jednu kuću sasto
jeći se od 4 sobe i 2 kuhinje,
smočnica sa cementnim podom,
sve sa električnom isvjetom.
e n a u a 2 a a s o v i n e 8 4
kao i prostorije za svinje. Dvo
rište je asfaltirano, bunar i
bašča 17 ohv. Ta kuća (posjed)
stoji na tromedji —Zagreb,
Karlovac i Samobor. Cijena o
voga posjeda $5,500. Obratite se
na vlasnika: Matija Crnković,
umirovljeni nadlugar, z. p. Jas
trebarsko, Jugoslavija. (2-3-4-5)
PRODAJA IT KRAJU
Prodajemo grunt u Lokvama,
Gorski Kotar, Hrvatska, a to je
Tonjovu i Lilakovu zemlju i kuću.
Ako koji želi kupiti, neka piše na
ove adrese: Katarina Lesac, 923
So. 75th Street, West Allis, Wis.,
ili Marija Vukellch, 3349—19th
Street, Wyandotte, Mich. .(8-4-5)
KO-
žul činio na prosvjetnom i zajed
ničarskom polju jest dosta velik,
pa to sve opisati trebalo bi uzeti
dosta vremena a i mnogo prostora
u našim novinama. Jer zbilja nije
bilo niti jednog pothvata, koji se
je činio za boljitak našeg rf&roda
ovdje i u starom kraju, u kojem
nije sudjelovao pokojni Mato. Nje
gova bistroća, iskrenost i sve dru
ge dobre namjere bile su dokaz u
njegovom vlastitom domu. Kao na
jamni radnik on je žrtvovao sve
sa svoje strane, da bi svoja tri
sina školovao, a to je i uspjeo.
Ali nesreća je htjela da mu po
kvari račune, te još godine 1939.
njegov stariji sin, Ramond, podle
gao je udarcu, kojeg je zadobio
igrajući football na zemljištu Uni
versity of Illinois, tek što mu je
trebalo šest mjeseci da svrši ma
turu za odvjetnika. Od tog časa
supruga Matina, a majka Ramon
da počela je od velike tuge pobo
ljevati, te konačno svršila svoj
rani život 30. maja 1950.
POTRAGA. Tražim Tomu Maj
narića, sina Pave i Katice Maj
narić. Isti je služio hrvatsku
vojsku i nestao godine 1945.
Pred tri godine javio se preko
radia u Jugoslaviju, a poslije vi
še ništa se nežna o njemu. Ako
netko zna za njega, ili sam pro
čita ovu potragu, neka se javi
na dvu adresu: Lucija Marincel,
Box 182, Mt. Iron, Minn.
PRODAJEMO PUTNE KARTE
ii
Tako je pokojni Mato ostao iza
svoje supruge sa svojim mladjim
sinom,' Matthew i snahom Auro
rom, koji su mu razvedrili tmurnu
atmosferu njegova života obdariv-
Na EROPLANE i
na BRODOVE za
put u KRAJ i
za DOPREMITI
RODBINU. ŠA
LJEMO NOVCE
S-VE
KRAJEVE.
Izradjujemo putne isprave 4
affidavite i spise svake vrsti.
Phone: WO 1-3870
U V E N I
Odsjek 4, Etna, Pa. Ovime se
poziva sveukupno članstvo ovoga
odsjeka, da nefaljeno dodje na re
dovitu sjednicu, koja će se održa
vati u nedjelju 14. februara 1954.,
u našem Domu i u obično vrije
me, pošto na dnevnom redu ima
mo vrlo važnih stvari za riješava
ti u korist našeg odsjeka.
Na ovoj sjednici imamo takodjer
birati i novog pazikuću, te svaki
član koji je gradjanin Amerike
ima pravo da se natječe. Za ovu
dužnost natječaji moraju biti pre
dani tajniku Rukavina, ili pred
sjedniku Vinski, prije otvorenja
sjednice 14. februara 1954. Zato je
vaša dužnost, braćo i sc re, da
dodjete na ovu sjednicu i da si
izaberete dobrog pazikuću, koji će
paziti na naš Dom i koji će odgo
varati za naš klub i točne račune
polagati našem odboru.
Dalje opominjem one nafie čla
nove, koji su dužni za svoje pri
stojbe po više mjeseci da svoju du
govinu podmire, pošto ja ću se
strogo držati zaključka članstva.
Na prošloj sjednici je aključeno
da se sva imena čitaju na dojdu
ćoj sjednici, koji više od dva mje
seca duguju. Pa ako ne želite da
se vaše ime čita, onda potplatite
svoju dugovinu čim prije.
Bratski vam pozdrav i do vidje
nja na sjednici 14. februara 1953.
Joseph Rukavina, tajnik.
Odsjek 50, St. Louis, Mo. O
vime se daje do znanja sveukup
nom članstvu našeg odsjeka, da
je godišnja sjednica sa većinom
glasova učinila promijenu glede o
državanja naših redovitih mjeseč
nih sjednica, koje će se održavati
svaki drugi utorak u mjesecu, u
8 sati na večer, u United Hali,
koja se je prije zvala Jeffla Hali, i
2354 Lafayette Avenue.
Braćo i sestre, ja znadem da
je ova promjena malko neugodna,
ne samo vama, već i meni, ali ovo
se je moralo učiniti radi više raz
loga. Pazite ovo, ja ću biti u
dvorani što ranije i birati pristoj
be. Ako slučajno ne možete doći na
sjednicu, onda pošaljite ček ili
Money Order na ime Lodge 50
CFU, i tako će sve biti u redu.
Takodjer ako imate nešto da pi
tate, pozovnite mene preko tele
fona H. U. 3226.
Naša dojduća sjednica će biti u
utorak, 9. februara, pa vas mo
lim da na istu dodjete u što većem
broju.
Bratski vam pozdrav,
John Narancich, tajnik.
Gnijezdo 57, S. S. Pittsburgh,
Pa. Ovime se daje do znanja
roditeljima i skrbnicima članova
gnijezda broj 57 HBZ., da će se
od sada unaprijed u godinu 1954.
sjednice održavati svake prve su
bote u mjesecu, i to od 4 do 5 sati
poslije podne, u Hrvatskom Domu
na 2700 Mary Street.
Na ovim sjednicama će se voditi
dnevni red i ubiranje pristojba po
novom odboru gnijezda, pa se
prema tome mole gore rečeni, da
izašalju djecu na vrijeme, jer slu
čajno da koji zanemare i ostanu
dužni, biti će prema njima postu
pano po pravilima i po godišnjem
odsječnom zaključku, pa onda ne
ka ne krive nikoga drugoga, već
sami sebe.
Naredna sjednica biti će 6. ve
ljače, na koju se očekuju sva dje
ca.
Gornje želimo staviti na srca i
do znanja roditeljima i skrbnicima
djece na vrijeme, pak ih umolja
vamo da nastoje upućivati svoju
djecu na aktivno članovanje u gni
jezdu, da tako kad odrastu po
stanu što bolji i aktivniji članovi
naše velike narodne ustanove, Hr
vatske Bratske Zajednice.
Matt Bogovich, upravitelj
gnijezda.
Godišnja sjednica
Gnijezda broj 55
Cleveland, Ohio. Ovime
se pozivaju svi članovi odsje
ka 14, 22, 47 i 99 HBZ., da
dodju na godišnju sjednicu
gnijezda broj 55 HBZ., koja
će se održavati u nedjelju, 7.
februara 1954., točno u 7 sa
ti na večer u Hrvatskom Do
mu, 6314 St. Clair Avenue.
Sjednica je vrlo važna, jer
će se na istoj birati uprava
za ovu 1954. godinu, te rje
šavati više važnih stvari za
dobrobit našeg gnijezda.
Poželjno je, da članstvo re
čenih odsjeka dodje u što ve
ćem broju.
Anna Reščić, upraviteljica.
Važno za našu omladinu
Koja žele učiti plesove
Clairton, Pa. Drago nam
je javiti svim članovima Hr
vatske Bratske Zajednice na
šeg mjesta i okolice, da će
mo opet ovdje otpočeti sa
školama, na kojim cemo pod
učavati djecu u Kolo i druge
plesove.
Ovi školski tečajevi za pod
učavanje plesova će početi u
četvrtak, 4. februara 1954.,
izmedju 7 i 8 sati na večer,
u našem Hrvatskom Domu
na 241 Maple Avenue, Clair
ton, Pa.
Pozivlje se sva naša omla
dina, odnosno samo oni koji
su članovi Hrvatske Bratske
Zajednice, a koji se žele u
Čiti plesati, da dodju na ovaj
naš prvi plesački tečaj u če
tvrtak na večer, 6. februara.
Za ove školske tečajeve,
mi smo odabrali vrlo sposob
nu učiteljicu, sestru Kathe
rine Grcevich iz East Pitts
burgh, Pa., koja podučava vi
še grupa naše omladine u o
količnim mjestima, te koje
grupe već su nastupale na
javnim pozornicama na ve
liko zadovoljstvo prisutne pu
blike. Pak nem advojbe, da
će ona isto tako dobro iz
vježbati našu omladinu u ple
sanju, kao što je to vrlo vješ
to izvježbala i druge grupe.
Prema tome se moli sve
roditelje, koji imaju djecu ko
ja su naklona da uče plesati,
da ih dovedu na gore pome
nuti datum u Hrvatski Dom.
Ako to sada učinite, poslije
će vam biti drago, kad će va
ša djeca istupiti na pozorni
cu i prikazati svima nama
lijepe koncertne programe, a
što je nama u Clairtonu za
ista nužno potrebno.
U nadi sam, da će se svi
roditelji odazvati ovom na
šem plemenitom pothvatu i
svojoj djeci dozvoliti, da stu
pe u naše plesačke tečajeve.
Ruth E. Milas, izvj.
Važna objava članstvu
Odsjeka broj 519 HBZ.
Detroit, Mich. Ovime da
jem do znanja sveukupnom
članstvu našeg odsjeka 519
HBZ. "George Washington",
da sam na sjednici mjeseca
decembra izabran za, nadzira
nje bolesnog članstva. Stoga
se u buduće u slučaju bolesti
ili smrti obratite na dolje
potpisanog.
Bratski vam pozdrav,
Steve Brdar, pređsj. odbo
ra bolesti odsjeka broj 519 H.
B. Z. Adresa 7232 Theodore,
Detroit 13, Mich. Telefon:
WA. 2-8715.
Stara Adresa:
Broj odsjeka
Ime i prezime
ISPUNITE OVO
AKO VAM "ZAJEDNIČAR" REDOVITO NE DOLAZI
ILI STE IZMIJENILI ADRESU.
Broj Odsjeka «...
Ime i prezime
Broj kuće, ime ulice ili Box ...
Mjesto (pošta)
Država
Nova Adresa:
Broj kuće, ime ulice ili Box
Mjesto (pošta)
Država
........4,.....«.^.
i. ....
Pošaljite ovo ispunjeno odmah na Zajedničar, 3441 Forbes
Street, Pittsburgh 13, Pa., da se uzmogne promjena bezod
vlačno provesti, odnosno ispravak učiniti.
Buao" BRAŠNO X«!*..
111.50
2UT0 KUKURUZNO BRAŠNO -Do Rijeke S9.00 Do zadnje stanice *11.00
PAKETI SLOBODNI OD CARINE
raKel
DroJ
lw
Šaljemo SVE ŠTO 2ELITE. Tražite cijene! OTPREMAMO SVE VAŠE PAKETE
Narudžbe čekove i Money Orders šaljite na:
A Z A A I
3. veljače 1954.
članstvu odsjeka 807
Milwaukee, Wis.
Član­
stvu našeg odsjeka broj 807
H. B. Z. "Vanguards" želimo,
javiti rezultat godišnje sjed
nice, na kojoj se je izabralo
slijedeće odbornike i odbor
nice, koji će predvoditi naš
odsjek kroz ovu tekuću go
dinu:
Ovime isto dajem do zna
nja onim našim članovima,
koji uslijed bilo kakvih raz
loga ne mogu posjetiti mje
sečne redovite sjednice, da
svoje pristojbe za odsjek mo
gu poslati putem pošte na se
stru Mary Kobza, 1003 So.
34th St., a pristojbe za djecu
u gnijezdu Pomlatka možete
isto tako sa poštom poslati
na sestru Mitzie Knaflić
1942 South 33rd Street.
Na godišnjoj sjednici smd*
zaključili i to, đa ćemo naše
e o v i e s e n i e o a v a i
kroz ovu godinu svakog dru
gog četvrtka u mjesecu, na
običnom mjestu. Zelili bi, da
što više naših mladjih člano
va bude uzimalo učešća na o
vim sjednicama u korist svo
ga odsjeka.
Mitzie Knaflić,
upraviteljica gnijesđa.t
Srdačna zahvala
E. Pittsburgh, Pa. Dra
ga braćo i sestre i svi moji
prijatelji! Drago mi je izja
viti da sam nakon teške bo
lesti malo se oporavio i na
23. januara došao kući iz
Presbyterian bolnice u Pitts
burghu.
Za vrijeme dok sam bio u
bolnici posjetilo me je mnogo
naših članova, glavnih odbor
nika, časnika i činovnika iz
glavnog ureda HBZ., te osta
lih prijatelja iz Pittsburgha
i okolice. Primio sam tako
djer puno pisama (Cards), u
kojima mi se izražava što
prije ozdravljenje, pa čak i
jedan telegram iz Koreje.
Draga braćo i sestre i mp
ji prijatelji, neinuguG^"jer va
di prostora spominjati sva
koga po imenu, zato ovim pu
tem. svima vam se srdačno
zahvaljujem i cijenim vaše
želje, koje nikada zaboraviti
ne .ću.
Ša mnogo pozdrava svima,
John Mavrovich
'vr*
.......U.
Zone..
Zone..:
lbs-
*1&.UU
1Q
,bs
(brašn a)
s
rf

9 Ma to Kozul
21 Thomas Golubić
Tomo (imbač
34 Anna Pupieh
46 Steve Blaskovich
Hafner Publishing Co.
'81 East 10th Street
"NEW YORK, N. Y.
Označite uz narutbu
228 Frances Stimac
284 Josip Smith
301 Katarina Bicanić
355 Peter Skradski
458 Nellie Omeregić
568 Juro Požega
617 Stjepan Jurcić
633 Mara Simatić
972 Louis Frkonja
Anton Kovačević, rodjen 1887.,
umro 1953.
Bona Polić, rodjen 1890., umro
1953.
Tugujući sinovi: Thomas i Mat
thew snahe: Gloria i Aurora
Robert i Raymond.
National Shipping Express
600 Woodward Ave., Room 501
Detroit 26 Michigan
-V I E S N I K
5 lbs. Farina (bijelog griza)
Paket broj 25 $21.90 Pc'tet broj 5 $16.50 Paket broj 20 $26.90
6 lbs. Green Coffee (kave) 6 lbs. Green Coffee (kave) 6 lbs. Green Coffee (kave)
10 lbs. Sugar (Šećera) 5 lbs. Pork Lard (masti) 10 lbs. Sugar .Šećera)
10 lbs. Rice (riže) 10 lbs. Sugar (Šećera) 10 lbs. Rice (riže)
10 lbs. Macaroni (tjestenine) 10 lbs. Rice (riže) 10 lbs. Pork Lard (masti
5 lbs. Pork Lard (masti) 10 lbs. Spaghetti (Špageta) 10 lbs. Kidney Beans (graha)
5 lbs. Kidney Beans (pasulja) 10 lbs. Barley (ječmaI
5 lbs. Barley (ječma Pakpt hrni 10 tl^Af!
1 lb. Cocoa (kakao) 6 lbs. Green Coffee (kave) 1 lb. Cocoa (kakao)
10 pkgs. Lipton (kokoS. juhe) 10 lbs. Rice (riže) lb. Tea (čaja)
12 lb. Tea (čala) 10 lbs. Sugar (Šećera) lb. Black Pepper (papra)
Vs
lb. Black Pepper (papra) 10 lbs. Pork Lard (masti) 5 lbs. L. Soap (sapuna)
Telephone: Cl-rtle 4-8309 527 West 48th Street, New York 34, N. Y.
Za predsjednika je izabran,
George Vukelić potpredsjed
nika, Walter Gayske pero
vodja i dopisnik, Frances
Racki tajnica, Mary Kobza
blagajnica, Olga Racki upra
viteljica gnijezda Pomlatka,
Mitzie Knaflić članovi nad
zornog odbora, John Kobza,
predsjednik, Eddie Srok i1
Ardis Srok. Za delegate u
kuglačko vijeće HBZ. su iza
brani: John Krog, Edward
Srok i Charles Puskarich.
Spaghetti (špageta)

xml | txt