OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, February 17, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-02-17/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Pittsburgh, Pa. Drago mi je javiti našem narodu i
svim prijateljima grada Pittsburgha i okolice, da će naš
zbor Duquesne University Tamburitzans održati svoj
koncertni program ovdje u Pittsburghu u nedjelju, 21. mar
ča ove godine.
Program će početi točno u 8:30 sati na večer u lijepom
i velikom Auditoriumu Syria Mosque, koji se nalazi u Oak
land distriktu u neposrednoj blizini Carjiegie Museuma, ili
odmah uz Pitt University.
Naš ovogodišnji program se razlikuje od prijašnjih pro
grama, koji se sastoji od visoke glazbene umjetnosti, prožet
sa plesovima i medjunarodnim nošnjama, glazbom i pjesma
ma najnovijih i najljepših melodija iz stare domovine i dru
gih slavenskih zemalja, u kojem će svaki prisulnik naći u
godnog užitka. Isti se izvadja pod vještim i sposobnim vod
stvom našeg direktora, Mr. Walter Kolara.
Momci i djevojke u ovom zboru, koji takodjer polaze
na Duquesne Sveučilište uz pomoć ovog zbora, promiču na
šu glazbenu kulturu u Americi, pa stoga zaslužuju vašu po
moć i ovog puta, koju ste im uvijek davali do sada. Ta
pomoć je za njih najbolja, ako ih dodjete posjetiti na kon
certima, koje oni održavaju u vašim i okoličnim mjestima.
Zato vas sve pozivljemo, da dodjete i na ovaj koncerat u
nedjelju, 21. marča, na kojem ćete imati duševnog užitka
gledajući našu omladinu kako izvadja na vješti i umjetnički
način različite komade.
Ulaznice za ovaj koncerat možete dobiti na slijedećim
mjestima: Baltz Agency (Volkweins), Gimbels, Homes i
Duquesne University Tamburitzans uredu (AT. 1-3498).
Svi ste nam dobro došli!
Chas. R. Cubclic, direktor štampe za Tamburitzans.
Detroit, Mich. U nedjelju, 28. marča ove godine,
detroitska kolonija će imati priliku da priredi dobrodošlicu
poznatoj grupi umjetnika Duquesne University Tambu
ritzans. Kao svake godine, mladi umjetnici pohodit će De
troit na svom putovanju širom Amerike, da nas kroz par
sati razvesele i opčaraju svojom glazbom, pjesmom i plesom.
Ovaj godišnji program izbor materijala, muzika,
pjesma, ples, vještina, originalnost na pr. plesa, pa nošnje,
nastup pojedinih umjetnika i grupe kao cjeline, uvjek je iz
nad svake kritike. Oni sada osjećaju glazbu, pjesmu i ples.
-Nije to automatska izvedba. Tako pjevaju i plešu samo oni,
koji znadu što pjevaju, osjećaju ples i pjesmu, gube se u
njoj. U njihovoj izvedbi odrazuje se jasno rezultat njihovog
posjeta domovini. Koliko blagotvorni učinak ima ovakav po
sjet jedne grupe mladih, talentiranih momaka i djevojaka
na njihov opći razvitak, budućnost ima da pokaže. Biti na
izvoru naše pjesme i plesa, pjevati i plesati na licu mjesta
sa onima, koji u toj pjesmi i plesu izlijevaju svoju dušu,
svoga srca osjećaj, jeste jedno ganutljivo i nezaboravno
iskustvo.. Biti ofuren sa onom iskonskom iskrom stvaralač
kog zanosa, čija se toplina dade samo vlastitim srcem o
sjetiti, vlastitom dušom upijati, nemože a da ne ostavi tra
jan utisak na značaj ovih mladih ljudi.
Koncerat će se održati u Masonic Temple Auditorium,
a početi će točno u 3:00 sata poslije podne. Sva sjedala su
rezervirana, te svaki koji žele posjetiti koncerat, mole se,
da čim prije naprave rezervacije tako da bude sve u redu
i da svaki dobije svoje pravo mjesto. Za rezervacije pozovi
te na telefon slijedeće odbornike Stephanie Walter, TO.
5-4596, Frank Stromar, TW. 2-0969 i Jimmy Kalich, FO.
6-0292. Odmah iza koncerta održati će se plesna zabava u
United Dairy Workers Hall, 15840 Second Ave., Highland
Park. Za ples će svirati Cavalier Tamburitzan Orchestra.
Dakle, rezervirajte nedjelju 28. marča za Duquesne Uni
versity Tamburitzan Koncerat.
Zabava odsjeka 13
Steelton, Pa. Društvo
"Sveti Lovro", odsjek br. 13
HBZ. priredjuje veselu zaba
vu, takozvani Fašinak Dan,
koja će se održati u utorak,
2. marča 1954. u svojoj
Društvenoj Dvorani.
Pošto je ovo prva odsječ
na zabava ove godine, toga
radi pozivamo sve članove
našeg odsjeka i sve prijatelje
mjesta i okolice, da nas iz
vole posjetiti u što većem
NaEROPLANEi
na BRODOVE za
put u KRAJ i
/.a DOPREMITI
RODBINU. SA
LJEMO NOVCE
u N\ i: KRAJEVE.
IzradiuK-mo putne isprave i
affidavite
i
spise svake vrsti.
Phone: WO 1-3870
Krabuljna zabava
Odsjeka broj 170
TT
Gar,-, Ind. Društvo "Hr-!1^
vatski Sinovi", odsjek br. 170
H. B. Z. priredjuje godišnju
pred-korizmenu zabavu, koja
će se održati u nedjelju 28.
februara 1954., u lijepoj ple
sačkoj dvorani našeg Hrvat
skog Doma na 3679 Broad
way. Početak je točno u 8
sati na večer.
Za zabavu će svirati popu-
broju na istoj zabavi. Na o-jlarni tamburaški zbor "Sere
voj zabavi će se podijeliti, nađers", te će svi prisutni i
dvije dobre nagrade, kako se mati lijepu priliku da plešu
to već obično čini onim maš- "kola", "polkas" i "drmež",
karama, koje to zaslužuju. Ikoji plesovi su najmiliji na-
Pa stoga se poziva sve sta- šim članovima i ostalim na
ro i mlado da dodje na ovu I šim plesačima mjesta i oko
maškaračku zabavu, na ko- lice.
joj ćemo se zajedno provese
liti i bratski porazgovoriti, a
za sve drugo će se pobrinuti
odsječni odbor.
Petar Bahorić
PRODAJEMO PUTNE KARTE
Pošto će ovo biti krabulj
na zabava, stoga se očekuje
od sviju, kako od naših čla
nova tako i od ostalih plesa
ča, da se obuku u lijepe sta
re ili nove narodne nošnje.
Zapamtite to, da će se za
nagrada!
Ove godine ćemo opet ima
ti "domaćih krafla", koje će
prirediti naše dvije članice,
Mrs. N. J. Erbesti i Mrs.
Stanley Svesko. One znadu te
krafle tako tečno prirediti,
da se iste tope u vašim usti
ma. Muškarci će pak raditi
za barom i posluživati vas
s raznovrsnim svježim pići
|ma. Odbor se pak brine da
Natječaj za Kraljicu popularnosti
60-godišnjice Proslave Zajednice
Pittsburgh, Pa. Ovime raspisujemo natječaj za Kra
ljicu popularnosti šesdesetgodišnjice Hrvatske Bratske Za
jednice, koja će se proslava održati u nedjelju 25. jula (srp
nja) 1954 u West View Parku. Pravo na natječaj imade
svaka naša djevojka, članica bilo koga našega odsjeka ili
gnijezda Pomladka.
Dakle, dodjite svi i dovedi-
.•
v
Izbor Kraljice obaviti Ć9 86 na posebni svečani nafin
na programu Ujedinjenih Odsjeka HBZ Zapadne Pennsyl
vanije i proslavi naše Zajednice.
Kraljica popularnosti ove godine imade posebni svečani
značaj, jer će ona biti Kraljica proslave 60-godišnjice Hrvat
ske Bratske Zajednice.
U tu svrhu ove godine odredjene su liberalne nagrade ,.
za djevojke koje se natječu za ovu cast. Prva pobjednica
će dobiti u gotovu novcu nagradu od $100.00, takodjer kao
kraljica dobiva lijepi plašt kraljice, krunu i žezlo. Druga
djevojka dobiva nagradu od $75.00. Treća djevojka će do
biti nagradu od $50.00. Ostale sve djevojke dobivaju na
gradu po $25.00. Za dobiti nagradu u gotovu novcu svaka
djevojka mora prodati tiketa najmanje za sto dolara vrijed
nosti.
Natječaj se vodi na prodavanju tiketa za izigravanje
U. S. Bonđova. Prvi je zgoditak $1,000.00 tri su zgoditka
svaki po $100.00 i dva su po $50.00.
Tiketi će biti gotovi do 28. februara, te će se dijeliti na
godišnjoj Konferenci Ujedinjenih Odsjeka HBZ.
Prema našem iskustvu svaka djevojka imade bolju pri
liku da pobjedi ako se što prije prijavi u natječaj i tako
počme što ranije sa radom. Stoga ovime pozivljemo rodi
telje, koji imadu zgodnu djevojku, kao i djevojke da se č|m
prije jave u natječaj.
Svaka djevojka koja se natječe treba da u natječaju
navede uz svoje ime i adresu, takodjer imena svojih rodi
telja i broj odsjeka ili gnijezda kome pripada.
Posebno je važno da nam odmah pošalje svoju sliku i to
što bolju, da u oglašivanju možemo donesti i sliku djevojke.
Prijave za natječaj i sve ostalo šaljite na tajnika Ujedi
njenih Odsjeka HBZ Mr. Philip Vukelich, 3441 Forbes
Street, Pittsburgh 13, Pa.
Mesopi'stna zabava
Indiana Harbor, Ind.— Hr
vatsko-Američki Adriatic Po
litički Klub priredjuje meso
pusnu zabavu, koja će se o
držati na sam dan fašnika ili
mesopusta, 2. marča o. g., u
prostorijama Hrvatskog Do
ma, 4033 Main St., Indiana
Harbor.
Ovime pozivljemo cjelokup
ni hrvatski narod iz mjesta i
okolice, da nas posjete u što
većem broju. Za zabavu ne
ćemo imati ulaznica, što zna
či da je ulaz slobodan za sva
koga.
Za ples će svirati nama do
bro poznati tamburaški zbor
"Veseljaci", a uz to ćemo i
mati svega dosta po našem
starom običaju, kao hladnog
pića i dobre zakuske. U po
četku sam naglasio da će ovo
te svqje prijatelje na ovu za- godine, a to je u Elks Gym
bavu. Nezaboravite na ovaj! nasium, koji je udaljen samo
dan na sami mesopust, t. j. jedan block od Hrvatskog
u utorak 2. marča 1954. Dvo
rana će biti otvorena u 5 sa
ti na večer.
Do vidjenja na zabavi!
Klub Plesivica igra
Film iz Jugoslavije
Chicago, Dl. Na 21. ve
ljače o. g. u 3 sata po podne
u Hrvatskom Narodnom i So
kol Domu na 1903 So. Racine
Avenue u Chicagu, Klub Ple
šivica prikazuje jednu pomič
nu govoreću sliku (film) "Ča
robni Mač". U ovoj slici, ko
joj dolje niže sadržaj donosi
mo u stanovitim trenutcima,
vidit ćemo vrlo ozbiljnih i ša-
Priz0„priredbe
r!v
Od ove čist dobit
ide u korist novom osnova
nom Vatrogasnom Društvu u
Plešivici za kupnju vatrogas
ne sprave. Molimo naš narod
u Chicagu i okolici, da dodju
i da vide ovaj komad, i tako
pomoći jedno plemenito djelo.
Sadržaj filma "Č a o n i
Mač" jest prikaz iz narodne
bajke pod imenom "Bas Če
lić". Mladi pastir Nebojša, ne
poznavajući ga, oslobadja ti
rana Bas Čelića, koji mu po
slije na sam vjenčani dan ot
me zaručnicu, zarobi domo
vinu i njegove sunarodnjake.
Basu Čelića i njegove ljude
nemože se ubiti običnim o
ružjem, već samo sa "čarob
n i a e a a o n i
mač nalazi se u dalekom car
stvu pod stražom "carice",
koja je voljna da ga preda
najsposobnijemu i najhrabri-
najbolju nošnju dati novčana .ier^u čovjeku. Nebojša do
kaze da ima te sposobnosti,
dobije mač, pobjedi Baš Če
lića i njegovu vojsku te o
slobodi svoju zaručnicu i svo
je sunarodnjake.
Zvonko Mišić, predsj.
Franjo Lacković, tajnik.
posjete u što većem broju,
da se svi skupa na ovoj za-
budete imali dobru i veselu bavi ugodno proveselimo,
zabavu cijelu večer. Zato se' Salvia Nikšić, tajnica.
"ZAJEDNIČAR"
Farrell, Pa. Već je bilo
više puta oglašeno u engle
skom dijelu "Zajedničara",
da će se jedanaest-godišnji
Basketball Tournament Hr
vatske Bratske Zajednice o*
držati u Farrellu na 2., 3. i
4. aprila ove godine. To je
sve do sada činjeno da se o
bavjesti učesnike u tourna
mentu i ostalu našu omladi
dinu, koja obično dolazi sa
igračima. Sa ovom objavom
želimo obavjestiti i naše sta
rije članove iz drugih mje
sta, koji takodjer dolaze sa
svojom omladinom, da se i
oni znadu ravnati glede pri
preme svoga dolaska u naš'
mali ali slavni Farrell.
Članovi odsjeka 126 i en- fh
biti mesopusna zabava to glesko poslujućeg odsjeka
znači da će biti krabuljni broj 705, zajednički sa svo
ples. Pa prema tome molimo
i
Doma. Hrvatski Dom se pak
nalazi na 412 Staunton St.,
koji je takodjer vrlo dobro
poznat svakome onome koji
je ikada bio u Farrellu. Isti
će biti glavno središte ovog
tournamenta i služiti nam za
sastanke i socijalne zabave
kroz ova tri dana. Naime, u
istome ćemo imati plesne za
bave u petak i subotu večer,
2. i 3. aprila, a u nedjelju
večer, 4. aprila biti će po
časni banket za pobjednike i
nakon toga plesna zabava.
Odbor tournamenta saći
^uiuom^na oačj- P*knik
n java ju predstavnici obadva-j xVe ^odine
ju odsjoka i njihovih ?nijez-
da Pomlatka. John Pandža je
predsjednik, Steve Novosel
je tajnik, a Joseph Sever i
Steve Kapsa su blagajnici
tournamenta.
Za rezervaciju hotela pišite
na John Mikulin, c/o Cro
atian Home, 412 Staunton
Street, Farrell, Pa., a za re
zervaciju Pobjedničkog Ban
keta, kojem je cijena $2.50
po osobi, pišite na Steve No
vosel, takodjer na gore po
menutu adresu Hrv. Doma.
Članovi gore pomenutih od
sjeka i gnijezda Pomlatka či
niti će sve što je u njihovoj
moći, da naše igrače, goste i
prijatelje što bolje dočekaju
i pogoste kroz ova tri dana,
tako da Farrell i opet ostane
sjajna uspomena svima oni
ma, koji će prisustvovati i
na ovom jedanaest-godišnjem
Basketball Tournamentu Hr
vatske Bratske Zajednice.
John Pandža, predsj.
Poziv na zabavu
West Allis, Wis. Druš
tvo "Jednakost", odsjek broj
391 HBZ. priredjuje veselu
domaću zabavu u subotu ve
čer, 20. februara 1954., u Vic
Kralj Dvorani na 6001 W.
Madison Street.
i Pozivljemo sve članove na-
pozivlju svi članovi i prijate-:šeg odsjeka i sve prijatelje,
lji mjesta i okolice, da nas da dodju na našu zabavu i da
sprovedu ugodnu večer. Za
plesače će svirati dobra glaz
ba do mile volje. Uz to će biti
zagriaka i napitka.
MESOPUSTNA ZABAVA
St. Louis, Missouri. Sre
dišnji Odbor od svih odsjeka
Hrvatske Bratske Zajednice
u gradu St. Louisu, a to jesu
slijedeći odsjeci: broj 49, 50,
52,157 i 167, te gnijezda Po
mladka: broj 2, 324 i 443, za
jednički priredjuju Mesopust
nu Zabavu u nedjelju 28. ve
ljače 1954, u Hrvatskoj Crk
venoj Dvorani na 12-toj 1
Russell ulici.
Početak točno u 4 sata po
slije podne. Ulaznica je naj-
,. ... nize cijene, samo 50c po o-
T1
monije biti će ukusna večera,
a onda nastaje slobodna za
bava i ples, za kojeg će svira
ti naš dobro poznati i popu
larni Tamburaški Zbor "Pla
vi Dunav".
Obavještujemo i dajemo na
znanje svima ravnanja radi,
da smo ove godine dobili bo
lje pogodnosti i zagarantira
no nam je da ćemo dvoranu
imati na raspolaganje u 4 sa
ta poslije podne, zato vas u
moljavamo da budite svi na
vrijeme. Takodjer se umolja
va sva Mesopustarska Druži
na, da bude tamo na vrijeme,
i to jest prije 4 sata.
Pozivljemo sve prijatelje i
prijateljice, a pogotovo član
stvo Hrvatske Bratske Za
jednice i sve druge koji još
nisu vidili ovako smiješne
lakrdije, koja će biti odigra
na deklamatornim tonom, ve
ćinom primorskog narečja u
stihovima koji je naš dobro
poznat brat i prijatelj brat
Mihovil Šarar sastavio u pje
smu, te naš pisar i pjevač o
vu pjesmu poručuje.
Pjesma slijedi:
i.
Neka kaže pjesiya ova
Va St. Louisu ča je nova,
28-ga februara
Sudski proces se otvara.
2.
Za St. Louiške sve Hrvate
Mesopust će biti znate,
S vrećom slame kao v kraju
Po Primorskom običaju.
3.
Lakrdija nema griha
Va njoj će bit tovor smiha,
St.. Louiške nam vrstne sile
Bubnjat će nam uz sopile.
4.
Bentenca se piše
n
jim gnijezdima Pomlatka 190
naš narod, da dodje što više i 635 čine sve moguće pri
u krabuljnim opravama po preme za ovaj tournament i
starokrajskom običaju, a naj- za vaš doček i dolazak.
bolja krabulja će dobiti lije
pu nagradu
Ovogodišnji tournament će
se održati na istom mjestu,
gdje se je održavao i 1950.
vela.
Vragolija celog sela,
Suci, pisci, advokati V
Već su zato izabrati.
5.
General štab mesopusta
"Pod oružje" čete vrsta,
V jednoj četi 'j ded i nona
Od prvoga bataljona.
6.
Va drugoj će bit paradi
Sve djevojke s'fanti mladi,
Nasljednici i rodjaci
Spancirat će pod barjaci.
7.
Del koga će zapast veći
Smijat će se svojoj sreći,
Ostavština prem bogata
Za neće bit rogata.
8.
Sentenca se vela sprema
Kakve nitko drugi nema,
Al 'ki svoju bolje voli
Skidamo mu kapu doli.
Predobjava
Chicago, III. Martinski
Klub održati će svoj godišnji
11
nedjelju 8. kolovoza
u
JuSoslaYenJ
Držimo, da će naša druš
tva i klubovi uvažiti ovu na
šu predobjavu i da toga da
na ne će ništa od svoje stra
ne priredjivati, nego suradji
vati za što bolji uspjeh na
šeg piknika, a na Čemu im
se naš klub unaprijed zahva
ljuje. Odbor U
Kluba
Dodjite vidjeti lijepi film
Iz stare domovine
Miami, Fla. Američko
Jugoslavenski Socijalni Klub
ovime daje do znanja svim
članovima i prijateljima mje
sta i okolice, da će prirediti
zabavu sa pomičnim slikama
iz Jugoslavije u subotu, 27.
februara 1954., u 7:30 na ve
čer, u United Spanish Vete
ran Hali, 101 N. E. 40th St.
Nakon svršimo sa prika
zom pomičnih slika slijediti
će plesna zabava uz dobru
glazDu. U isto vrijeme odbor
se brine za ukusni zagrizak i
piće. Jamčimo da će sve pri
sutne vrlo interesirati vidje
ti ove nove filmove. Stoga po
mogućnosti svi dodjite i do
vedite svoie prijatelje. Pri
log je $1.00.
Poziv na zabavo
Columbus, O. Društvo
"Sveti Anton", odsjek br. 310
H. B. Z. priredjuje svoju za
bavu sa plesom u subotu, 20.
februara 1954, u Hrvatskom
Domu na 377 Reeb Avenue,
Columbus.
Za ples svira dobro pozna
ti tamburaški zbor "Požega"
iz Girard, Ohio. Da li volite
plesati Polka, Kolo, Waltz ili
Tango, "Požega" i Gus Ro
gan, pjevač, obećaje svakoga
zadovoljiti sa svojim dobro
izvježbanim tamburašima.
Zabava počima točno u
7:30 sati na večer. Pokraj
plesa i muzike na zabavi će
mo imati pečene janjetine i
svježih napitaka za okrijepu.
Stoga pozivamo sveukupno
članstvo i prijatelje u Colum
busii i okolici, da nas posje
te u što većem broju.
Angela Yurj^p, tajnica.
Zabava odsjeka 403
Cleveland, Ohio. Odsjek
broj 403 HBZ. održati će svo
ju prvu predpostnu veselu
plesnu zabavu u subotu ve
čer, 27. februara 1954., u
Slovenskom Narodnom Domu
na 3563 E. 80th Street. Za
bava počima u 7:30 na večer
i trajati će do 1 sat u jutro.
Frank
Što se tiče podvorbe i sve
ga za veselu zabavu pobrinu
ti će se zabavni odbor, muš
karci za piće a ženske u ku
hinji za jelo, tako da će biti
svega dosta i nitko ne će biti
gladan ni žedan. Dodjite i
dovedite svoje prijatelje, da
se skupa proveselimo na o
voj našoj zabavi u subotu
večer, 27. februara.,
Andy TumbrI, izvj.
Zabava odsjeka 812
Za zabavu će svirati tam
buraški zbor "Srebrne Žice",
koji će vas razveseliti sa svo
jom milozvučnom tamburicom
i narodnim pjesmama, prema
tome biti će veselja, šale i
druge zabavne razonode za
sve dosta. A uz to zabavni
odbor će se pobrinuti i za
druge stvari, tako da budete
svi zadovoljni na zabavi.
K|ilba
na 5540
r»|anset
So' Nar"
Avenue
Stoga se umoljavaju sva
naša društva i klubovi u Chi
cago i okolici, da ovu objavu
uvaže i da na rečeni dan ne
priredjuju svoje zabave, pik
nike ili druge priredbe, jer bi
tako time štetili nama i sebi.
Georgina Santek, perov.
Krabuljna zabava
Cleveland, Ohio. Oltar- *Le
sko društvo hrvatske grko
I katoličke crkve Sv. Nikole u
Clevelandu priredjuje godiš
nju pred-korizmenu krabulj
I
nu plesnu zabavu u nedjelju,
28. februara 1954., u Crkve
nom Auditoriumu na 36th i
Sueprior Avenue.
Plesna zabava će početi
točno u 7 sati na večer, a za
istu će svirati Milan Raca-
njegova "Twilighters'
Kao obično biti će zagriza
ka i napitaka, a uz to će se
podijeliti tri nagrade onim o
sobama, koje će biti najbolje
obučene u krabuljna odijela.
Ovi godišnji pred-korizmeni
plesovi potječu još iz davni
ne, pa zato bi bilo lijepo da
što vise muških i ženskih o
soba dodje obučeno u kra
buljnim odijelima.
Pozivlju se svi članovi i pri
jatelji Oltarskog Društva i
crkve Svetog Nikole, da nas
posjete na ovoj zabavi u što
većem broju, da se zajednič
ki pozabavimo i proveselimo.
Anne Popović, dopisnica.
KUCER
Travel Agency,
SUITE 201
Braldic,
GLAVNI ODBOR
1ZVH6M I FLN ANC1JAJLN1
ODBOR
v
Knto
Braćo i sestre, ovo je prva
odsječna zabava ove godine,
radi toga pozivljemo sve čla
nove našeg odsjeka i članove
bratskih odsjeka mjesta i o
kolice, da nas posjete u što
većem broju. Na zabavi će
biti dobra glazba, Eddie Ha
bat's nacionalno glasovita re
cording Orchestra, koji ne će
žaliti truda ni muke, samo
da razvesele mlade i stare u
svirki.
PRAVNI SAVJETNIK
TIroma« R. Balaban 510-15 Peoples Bank Bldg., Waynesburg, Pk.
PROSVJETNO-SPOKTSKO ODJELJENJE
upravitelj
da će biti zadovoljan i da će
se od srca nasmijati. Pjevač
ki zbor "Abrašević" će tako
djer pjevati više pjesama na
programu.
Poslije programa servirati
će se večera bakalar i pa
lenta, kao i druga hrana, ko
lači i t. d., koje će naše se
stre za goste po domaću pri
rediti i što bolje poslužiti.
Iza večere biti će ples i do
maća zabava do kasno u noć.
Odbor i članovi Istarsko
i o s k o K u a o z i v i u
sve svoje prijatelje i zemlja-
1
sav jugoslavenski narod
Clevelanda i okolice, kao i
braću i sestre iz Pittsburgha,
Bessemera, i t. d., da nas po
sjete na ovoj zabavi i da za
jedno proslavimo naše narod
ne običaje ovog dana, koje
smo donijeli sobom iz rodne
nam domovine drage nam
Istre, i da se zajednički pro
veselimo.
Očekujemo vas i pozdrav-
lJamo
novic i
Orchestra". Milan je jedan od
naših vlastitih momaka koji
pripada crkvi Svetog Nikole,
a njegova majka je članica
našeg Oltarskog Društva.
sa- dobro nam došli!
Katarina Basic, izvj.
Jadran Film Zagreb
San Francisco, Calif.— Do
djite na prikazivanje najnovi
jih filmova iz Jugoslavije, ko
je će se održati u dvorani
Jugoslavenskog Sokola, 580
Eddy Street, San Francisco,
u subotu, dne 27. februara
1954., u 8 sati na večer.
PROGRAM
"Dubrovnik" kratki doku
mentarni film o slavnoj proš
losti, kulturnom usponu i pri-
MIMBia
17. veljače 1954.
A V N A U A V A
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
Glavni pred: 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Telephone: SChenley 1-4470 1-4471
GLAVNI NADZORNI ODBOR
Charles J. Verbanic
Milan Skrtic
GLAVNA POROTA
ZAMJENICI: Petar Glavote, Mato Janjac.
UREDNICI ZAJEDNIČARA
DJECJ1 DOM
Primorska mesopustoa
Zabava u Clevelandu •iromašno£a
Pošto je ovo prva odsječ-1 šaloigra "Prevareni Postolar" i ko dva sata.
na zabava ove godine, stoga koja je upravo prikladna za S Ulaznina $1.00 po osobi, U
pozivljemo sve članstvo na
šeg odsjeka i susjednih brat
skih odsjeka, kao i sve osta-
mesopustni dan. Zato prire
djivački odbor i sa spremnim
i dobrim diletantima ove šalO'
le Hrvate, Srbe i Slovence igre garantiraju svakome, ko
mjesta i okolice,^ da nas po- ji dodje gledati ovaj program,
sjete na ovoj našoj zabavi
13, Pa.
odlaze u svijet, da traže za
rade, kojom će pomoći svoga
priiatelNa
je
^a
1
svo-
masno selo. svom
sir0
Cleveland, Ohio. Istar- putovanju doživljuju razne
Welland, Ont., Can. En- skd Primorski Klub priredju- zgode i nezgode, pune šalji
glesko govoreći odsjek broj je svoju godišnju Mesopustnu vih i opasnih momenata.
812 H.B.Z. priredjuje veselu Zabavu u nedjelju, 28. velja- Oba filma su zvučna (Talk
plesnu zabavu u subotu. 6. i če 1954., u Hrvatskom Domu ing).
marča, u Hrvatskom Domu, na 6314 St. Clair Avenue sa Kako se vidi iz gore na
22 5th Street, Welland. lijepim programom, koji će vedenog, ni jedan od filmova
Početak zabave jest točno u početi u 3:30 poslije podne, (nema političkoga sadržaja.
8:30 u večer. Na programu će biti vesela Cjelokupni program traje o-
ključivši taksu.
Za "Jadran film Zagreb",
Priredjivački Odbor
Zabava i večera
Kluba Novigrad
St. Louis, Mo. U nedje
lju 7. februara članstvo klu
ba Novigrad je na svojoj re
dovitoj sjednici riješilo, da se
i opet održi zabava sa ukus
nom večerom i to 21. febru
ara na 3500 So. Broadway.
Ovoga puta gost i govor
nik na ovoj zabavi biti će
naš mješćanin,' gosp. Josip
P. Bazdarich iz Chicago, 111.,
pa zato ovime pozivamo sve
naše mješćane i njihove obi
telji, bez razlike bili oni čla
novi ili ne, da ovu zabavu po
sjete i saslušaju brata Baz
darića. U isto vrijeme da se
u krugu svojih mješćana^ raz
vesele i zabave. Zabavni od
bor je u pripremi da ovojja
puta priredi na ražnju peče
ne janjetine i mlade prase
tine. Žensko odjeljenje će se
zabaviti sa mladim pilićima
i ostalom hranom, onako ka
ko one najbolje umiju, pa
kako vidite nitko gladan biti
neće. Što se tiče pića, pa ni
toga vam faliti neće. Ulaz
ninu nitko netreba da plati.
Nakon dulje odsutnosti iz
St. Louisa, želja brata Baz
darića je da se nadje u kru
gu svojih mješćana i prija
telja, te želi da ih lično po
zdravi i da se s njima za
bavi. Zato će se ova zabava
i pripremiti, i zato se svi sa
obitelji na istu pozivate.
Dvorana će biti otvorena
u 2 sata poslije podne, a brat
Bazdarić će održati svoj go
vor u 4 sata poslije podne.
rodnim ljepotama ovoga sta
rodrevnoga grada. Popratni
komentar je na engleskom I Večera počima u 6 sati na
jeziku. večer, a poslije večere po
"Sinji Galeb" pustol o v n i čima ples uz pratnju izvrsnih
film veseloga sadržaja o gru-1 sviraca.
pi neustrašivih mladića, koji' Zabavni Odbor
JUGOSLAVENSKA PUTNIČKA AGENCIJA
Putovanja a Jugoslaviju na velikim prekooceanskim
PUTNIČKIM BRODOVIMA svih kompanija. Tako
'. djer sa najmodernijim avionima direktno za Zagreb
ili Beograd. PiSite za besplatne informacije.
Šaljemo novac u Jugoslaviju. Pravimo AFIDE
VITE i ostalo za dobavljanje rodbine iz Jugoslavije.
Prodajemo putne karte za putnike iz Jugoslavije.
Pravimo punomoći i ostale dokumente, te svakovrsne prevode.
Radimo sa naSim narodom u Americi od 1908 godine.

Duqussne University Tamburitzans
Nastupa 21. marča u Syria Mosque
Duquesne Tamburitzans dolaze u Detroit
National Shipping Express
600 Woodward Ave., Room 501
Detroit 26 Michigan
Stephanie Walter, tajnica "Slavulja".
Farrell se priorema za
Basketball Tournament
v s o i N a k o n e s o u s n e e e-
Michael J. Sestrić,
tajnik (izvjestitelj).
Stefanie Studen, izvj.
INCORPORATED
1947 BROADWAY
New York 23, N. Y.
V. Mandich, glavni predsjednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa«
Milan Vrane*, gl. potpredsjednik, 200 Murrayhill Ave., Cheswicfc, Pa.
Joseph Bella, glavni tajnik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
John Ovcarich, tajnik O. B. 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Martin firastch, glavni blagajnik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Michael Urasha, uprav. Pomlatka, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa,
Charles J. Verbanic, predsj. N. O., 1240 Ridge Road. Lackawanna, N. Y.
Milan Skrtić, tajnik Nadzornog Odbora, 147—16th St., Campbell, Ohio
Matthew Belanić, ćlan Nadz. Odbora, 9 Lincoln Ave., Branford, Conn.
Sylvia Nlksic, ćlanlca Nadz. Odbora, 3396 Massachusetts St., Gary, Ind.
Nikola Borich, ćlan Nadzornog Odbora, 538 Slocum St., Luzerne, Pa.
Matt Goretta, ćlan Nadz. Odbora, 1766—12th, Wyandotte, Michigan
N. J. Nikolac, ćlan Nadzornog Odbora, Box 386, Mountain View, Calif.
ZAMJENICI: Mato Zvonar, John Naranclch, Anton F. Spraltx.
V. Mandlch
Joseph Bella
John Ovcarldl
Martin Krasicta
Michael Grasita
Filip Vukellć, hrvatski urednik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Stephen F. Brklch, engleski urednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
VRHOVNI LIJEČNIK i
Dr. F. J. Arch 618 Chestnut-8^ Pittsburgh & 'JN.
Matthew Belanl6
Sylvia Niksic
Nikola Borich
Matt Goretta
N. J. Nikolac
Ivan Klarić, predsjednik 4UU7 Sheridan Road, Youngstown, Ohio
Franjo lornjak, tajnik. 5606 So. Natchez Ave., Chicago 38, ill.
Michael Juritek 5630 So. Homan Ave., Chicago, Illinois
Nikola Erbesti 4215 Connecticut St., Gary, Indiana
Luka B. Honjevod 2835 Newell St., Los Angeles 39, Calif.
Philip Vaklr 5946 Thekla Ave., St. Louis 20, Mo.
Bozullc 353 W. 19th Street, San Pedro,
California
3441 Forbes St., Pittsburgh
Nick D. Sarich, upravitelj 1901 Potter Road, Des Plaines, Dl.
ODBOR DJEČJEG DOMA
Joho M. Pavlovlć, predsjednik, 4437 Connecticut Street, Gary, Indiana
Vladimir Botić, tajnik 924 N. Hickory St., Joliet, 111.
Frank Krasich .5746 So. Paulina St., Chicago 36, Illinois
Josip Buktemca 3649 W. 62nd St., Chicago. Illinois
Charles Kućan 3308 So. 58th Ave., Cicero 50. Illinois
ZAMJENICI: Joseph Saban, Anna Domovic
Dr. \V. F. Jakopič, Ujećnik 1817 So. Loomis St., Chicago, 111.

xml | txt