OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, March 17, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-03-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

lil kozi
JE
U OČI VELIKE I ZNAČAJKE PROSLAVE
ODSJEKA BROJ 1 "SVI SVETI" H. B. Z.
Daleki je to put, od 1894 godine do 1954. To je punih
60 godina požrtvovnog rada na narodnom i društvenom po
lju. Taj 60-godišnji rad će biti proslavljen u nedjelju, 21.
marča u dvima našim dvoranama. Kao što je već poznato
program će započeti u 2 sata po podne u Javor dvorani
a svršiti će u dvorani svečara, odsjeka broj 1.
Na toj proslavi odati će se zaslužno poštovanje ustroji
teljima odsjeka broj 1, kao i ostalim ustrojiteljima naših
prvih odsjeka, koji tako u-*
jedinjeni pred 60 godina u
dariše temelj našoj jakoj i
popularnoj današnjoj Hrvat
skoj Bratskoj Zajednici.
Odat će se poštovanje oči
ma i djedovima našim i kod
toga će se potaknuti današ
nje naše članstvo, pogotovo
naše mladje članstvo da u
buduće stupa čvrsto i nepo
kolebivo stazom koju nam o
predjeliše naši nikada neza
boravljeni utemeljitelji svega
onoga što naš narod danas
posjeduje i sa čime se po
nosi. To su bili junaci svoga
doba, koji su odlučno stupa
li naprijed, boreći se protiv
svih poteškoća sa vjerom u
uspijeh i uspjeli su. Najljep
ša uspomena na njih biti će,
ako u ovoj godini, kada *će
i Zajednica slaviti 60-godiš
njicu, udružimo sve naše si
le, naime svi mi i stariji i
mladji, i da upišemo u na
•fč jodove sve naše zemljake
i svu njihovu djecu. Nebi
smijelo biti Hrvata, a u ko- banlcet
liko je moguće i drugih Sla
vena da nisu učlanjeni u na
šoj Zajednici. Ovu cijelu go
dinu, glavna misao i glavni
rad trebao bi da bude, upi
sivanje odrasle braće u od
raslo članstvo i našu dječicu
u naš Pomladak. To je bio
cilj naših pionira, svi Hrvati
u jednoj bratskoj zajednici,
pak nastavimo, ali mnogo ja
če u tom pravcu.
Priredjivački odbor odsje
ka broj 1 se mnogo trsi da
ovo bude dostojna proslava
velike svrhe u koju je ista
upriličena. Odsjek imade do
bru saradnju naših bratskih
Da ovi vrijedni zaključci ne
ostanu samo slovo na papiru,
prisutni su na ovoj sjednici
izabrali Cirila Petroviča za
predsjednika, a Franka Ma
sokato za tajnika odbora o
ve kampanje. U odboru će
takodjer biti svi odbornici na
ših odsjeka i gnijezda, a mo
že biti i svaki drugi član,
koji iskreno želi poraditi da
nam kampanja što bolje u
spije.
Cilj ovoga odbora će biti,
da radi i predvodi ovu kam
panju, te kad se ista završi
na 30. novembra ove godine,
da Cleveland bude jedan iz
medju prvih od svih naših o
s tali kolonija. Mi to zaista
odsjeka, što će se vidjeti u
spomen knjizi, koju je odbor
izdao.
Program će biti takove na
ravi da će zadovoljiti i staro
i mlado. Glavni program biti
će izveden u Javor dvorani.
Prvi dio programa biti će
muzikalni, a u drugom dijelu
programa biti će prikazan ša
ljivi igrokaz "Prodani Djed".
Ovo je izvrsna šala i prisut
ni će uživati prateći istu.
Nakon ovog programa o
držati će se banket u dvora
ni odsjeka broj 1. Na ban
ketu biti će takodjer jedan
kraći program, koji će prisut
nima činiti ugodnu zabavu.
Ulaznice za zabavu u Javor
dvorani stoje 75 centi po o
sobi, a ulaznice za bogato
priredjeni banket $2.00 po
osobi.
Odbor očekuje veliki po
sjet kako poslije podne u Ja
vor dvorani tako i na večer
u
dvorani odsjeka
broj 1. Za naše goste iz va
na ovdje želimo ponovno do
njeti adrese dvorana u koji
ma će se održati proslava
60-godišnjice prvog odsjeka
u našoj Zajednicu
Javor dvorana se nalazi
na 822 North Canal St. N. S.
Pittsburgh, Pa. Dvorana od
sjeka broj 1 se nalazi na
1546 E. Ohio Street, N. S.
Pittsburgh, Pa. Dvorane su u
neposrednoj blizini, naime u
istom dijelu grada.
Zabavni Odbor odsjeka
broj 1 "Svi Sveti" vas sve
željno očekuje.
Za Odbor M. Krasich.
CLEYELANDSKI ODSJECI I GNIJEZDA HBZ
ODLUČILI PORADITI U OVOJ KAMPANJI
Cleveland, Ohio. —^Čast mi je javiti, da je ova naša
velika zajedničarska kolonija, koja je uvijek bila aktivna
u svakom dobrom radu na društvenom polju, odlučila ne
umorno poraditi da dobije što više novih članova u odsjeke
i gnijezda Pomlatka u ovogodišnjoj jubilarnoj kampanji
60-godišnjice Hrvatske Bratske Zajednice.
Ovdje se je održala specijalna sjednica na 10. marča
u Hrvatskom Domu, 6314 St. Clair Avenue, kojoj su pri
sustvovali odsječni odbornici^
i upravitelji gnijezda Pomlat
ka, a koju je sjednicu ogla
sio brat John Birek preko
svoga Hrvatskog Radio Sata.
Na istoj sjednici su se izradi
li detaljni planovi, kako i na
koji način trebamo raditi za
dobivanje novog članstva.%
5'
možemo učiniti samo ako ho
ćemo, jer smo to mnogo pu
ta dokazali pred zadnjih ne
koliko godina, dočim zadnjih
par godina mi smo bili u
slijed nekih razloga malak
sali i druge kolonije, mnoge
manje od naše su nas pre
tekle u radu u kampanjama.
Zato, braćo i sestre, zajed
ničari i zajedničarke u Cleve
landu mi na vas apeliramo,
da se dadete na ozbiljni po
sao i da svaki upišete makar
po jednog novog člana u od
rasle redove ili u gnijezda
Pomlatka. Svaki od vas, koji
dobijete novog člana biti će
te za svoj rad lijepo nagra
djeni od naše Zajednice, pak
zato dajte se na posao do po
većate svoje odsjeke i gnijez
da Pomlatka, a s time ujed
no povećavate ,i pojačavate
svoju ustanovu Hrvatsku
Bratsku Zajednicu.
Frank Masokato,
tajnik Odbora.
BROJ (NUMBER) 11 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 17. OŽUJKA (WEDNESDAY, MARCH17th), 1954.
4
Glasovita naša Duquesne University Tamburitzans, Dij(
quesne Sveučilišna Tamburica, prirediti će veliki i umjet
nički koncertni program u nedjelju 8:30 sati na veče, ltk
21. marča u lijepom pozorištu Syria Mosque, u Oakland di
striktu, Pittsburgh Pa., pod vodstvom svoga Direktora
Waltera W. Kolar.
Ove goaine Duofuesne University Tambur it&uus. priklan
ti će jedan od najljepših i najboljih programa što je ikada
prikazan. Svakako tko je uvidio ovogodišnji program, želi
da ga još barem jednom vidi i svako ga hvali da je ovo
godišnji program nešta doista izvanredno i po sastavu, i po
materijalu i po rukovodstvu.
Ovaj zbor sačinjava naša sveučilišna omladina, talen
tirane djevojke i momci, a koji studiraju na katoličkom Du
quesne Univerzitetu. Divna je ova naša omladina, a posje
duje odličnu muzičku spremu, da može nastupiti kao pravi
umjetnici sa svirkom raznih narodnih i umjetnih melodija,
pjesmom i plesom, a posebno u bogatoj i zapravo divnoj
narodnoj nošnji i vezivu.
Tu se očituju zapletaji krasnoga tkiva i veziva u kras
nim jarkim svima bojama duge, tako se odvijaju razni na
rodni najljepši i najbolji plesovi na posve elegantan način.
Proslava 60-godišnjice odsjeka broj 1 "Svi Sveti"
ČLANICI ANI PIHTUR!
Ovih dana dobili smo žalosnu vijest iz Chicage, da je
preminula počasna članica Hrvatske Bratske Zajednice, se
stra Ana Pintur, na 12. marča iza kraće bolesti, a pokop se
obavio na 15. marča. Pokojnica je bila dugogodišnja pred
sjednica našega gospojinskoga odsjeka broj 30 "Hrvatska
Vila".
Ana Pintur jest markantna pionirka Hrvatske Bratske
Zajednice i sve-/a -jeka. Ona je stupila u Zajednicu još
pred 58 godina, naime, 1896.
drugu godinu nakon osnutka
Zajednice, pri ustrojenju od
sjeka br. 30 "Hrvatska Vila".
Više puta bila je delegatica na
konvencijama Zajednice, a go
dine 1943., na šestoj konven
ciji u Chicagi birana je za po
časnu članicu Hrvatske Brat
ske Zajednice. U odsjeku je
vršila razne časti i bila je či
tavi svoj život aktivna zajed
ničarka, te je umrla kao pred
sjednica svoga odsjeka.
Naša počasna članica Ana
Pintur doista je jedna od rijet
kih žena, koja ima tako divnu
historiju djelovanja kao uzor-
Ana Pintur na zajedničarka u redovima
naše Zajednice. Medju našim članstvom i narodom mnogo
je cijenjena i poštovana, te će njena uspomena ostati traj
na u njenom narodu.
Počasna pokojnica rodjena je u lijepom hrvatskom mje
stu Jaska (Jastrebarsko). Ovamo je došla mlada, a rodjena
je 1873. godine, te je proživala 81 godinu svoga života. Njen
suprug je umro više godina prije nje. Njena pak jedna kćer
ka udata je za takodjer odličnog zajedničara, brata Michael
Juričeka. On je dobro poznat članovima Zajednice, jer je
bio nekoliko puta delegat na konvenciji i u odboru Dječjega
Doma, kao predsjednik. Na osmoj konvenciji u Pittsburghu
1947. biran je Juriček u Glavnu Porotu HBZ i na istu čast
biran je u Los Angelesu, Calif., na osmoj konvenciji.
Naš Izvršni Odbor čim je dobio vijest o smrti sestre
Pintur odmah je naručio vijenac cvijeća u ime HBZ na njen
odar, kao počasnoj članici, te je delegirao brata Franju Zor
njaka, tajnika Glavne Porote, da se na grobu oprosti u ime
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
OLASIUD HRVARKf BRATSKE ZAJEDNICE U AMSK3
Sve to je opet profinjeno i prožeto sa divnim melodijama i
pjevanjem u grupama pak dueti, kvarteti i tako redom.
Duquesne University Tamburitzans zaista vrši jednu od
ličnu i značajnu ulogu u Americi ne samo medju našim na
rodom, nego pred Amerikom, čime se upoznava američki
i^arod s našom narodnom kulturom, glazbom i pjesmom.
fi3&& rsidi toga-naš narod sat oduševljenjem po»a#s
Tamburitzans čime se i ponosi.
Naš narod Pittsburgha i okolice treba da se u najvećem
broju nadje u nedjelju 8:30 sati na večer, na 21. marča na
koncertu Tamburitzans i da se naužije do mile volje pjesme,
plesa i glazbe kakovoga se šta ne može drugčije vidjeti niti
čuti.
Posve smo uvjereni, đa će svaki naći, uz narodni ponos,
takodjer i ugodno duševno uživanje u ovome koncertu, ka
kovi mogu dati i prirediti samo naša sveučilišna omladina.
Program će biti šarolik, skladan i dostojan svake umjet
ničke grupe, a rekosmo ove godine jedan od najboljih što
su ga do sada imali.
KONFERENCA UJEDINJENIH ODSJEKA
ODRAZ NARODNE SLOGE I JEDINSTVA
Kako je opisano u ovom listu na 28. februara Ujedinjeni
Odsjeci HBZ Zapadne Pennsylvanije održali su svoju godiš
nju konferencu, na kojoj je bilo zastupano 30 odsjeka, a
neki odsjeci nisu mogli radi svojih odsječnih stvari poslati
svoje prestavnike. Prisutno je bilo blizu 100 delegata, a bilo
je i posebnih članova.
Konferenca je održana u Dvorani odsjeka broj 4, Etna,
Pa. kraj Pittsburgha. Ovaj bratski odsjek priredio je za
goste i delegate bogati za-1
grizak i to posve bezplatno,
a na trošak svoga kluba ili
dvorane. Već ovime odsjek
broj 4, "Andjeo Čuvar" po
kazao je dobru volju i brat
sku suradnju prema pred
stavnicima bratskih naših od
sjeka. 25a dvoranu nije tako
djer ništa računao, pak radi
ovakove susretljivosti zaslu
žuje poštovanje i mi se u i
me Ujedinjenih Odsjeka na
takovoj počasti srdačno za
hvaljujemo odsjeku broj 4.
Poslije konference prika
zan je lijepi film u bojama,
Hrvatske Bratske Zajednice
u čemu su savjesni članovi
uživali. Sve je bilo badava.
Konferenca je tekla uzor
no i dostojno zajeđničarsko
ga bratstva, te su učinjene
dobre odluke za priredbu i
program proslave 60-godiš
njice Hrvatske Bratske Za
jednice, koja će se proslava
održati 25. jula u West View
Park, Pittsburgh, Pa.
Ovo je bila šesta godišnja
konferenca Ujedinjenih Od
sjeka od kada je ova organi
zacija počela ponovno djelo
vati. Bila je jedna od naj
uspješnijih i najboljih. Na
prijašnjim konferencama vo
dila se žalosna i žučljiva bor
ba izmedju predstavnika po
jedinih odsjeka Zajednice, a
što je bilo doista na sramotu
našemu Pittsburghu. Ove go
dine ništa od toga bilo nije,
a to pokazuje da su ne sa
mo duhovi u našim redovima
smireni, nego da je narod i i
članstvo željno mira, sloge i
suradnje.
Mi stalno naglašujemo i
kažemo: "Dobar je naš na
rod!" Da je tako to je i ova
naša konferenca pokazala, jer
na istoj su bili naši ugledni
članovi s kojima smo prije
morali voditi borbu, a ovoga
puta su se pokazali dosljed-
Zajednice i članstva sa ovom nadom počasnom i časnom
pokojnicom.
Djeci i unučadi te rodbini naše iskreno žalovanje za
dragu našu majku zajedničarku i njihovu milu pokojnicu,
a pokojnoj sestri Ani Pintur Slava! Urednik.
GODINA (YEAR) XLIX
Hlada i lijepa djevojka iz Brownsvilla
Natječe se za Kraljicu Popularnosti
Na gornjoj slici vidimo lijepu i mladu djevojku, sestru
Stephanie Yuratović, članicu gnijezda Pomlatka broj 74 H.
B. Z. u West Brownsville, Pa., koja se natječe za kraljicu
popularnosti na Hrvatskom Zajedničarskom Danu Ujedinje
nih Odsjeka Hrvatske Bratske Zajednice Zapadne Pennsyl
vanije, kao i 60-godišnje proslave naše Zajednice, koji će
se dan održati u nedjelju 25. jula u West View Parku,
Pittsburgh, Pa. Ona će dakle na ovom danu i proslavi za
stupati svoje gnijezdo i odsjek broj 307 HBZ., kojem od
sjeku je za predsjednika vrijedni i požrtvovni starina, brat
John Jandrokovich, koji će raditi sve što će moći za ovu
djevojku.
Mlada sestra Stephanie Yuratović je rodjena 29. de
cembra 1937. u bližnjem mjestancu Low Hill, Pa., a kćerka
je dobrih roditelja i članova naše Zajednice, Steve i Ane
Yuratović. Ona je unuka isto dobrih naših zajedničara,
Helene i Tome Ivanac, koji su trgovci sa gasolinom u Low
Hill, Pa., a koji žele da njihova unuka postigne ovu čast
za kraljicu popularnosti, pa će joj i oni pomoći sv.e što im
bude moguće od njihove strane. Ona je članica našeg gnijez
da od svoga rodjenja, a još polazi u Junior High School u
Senterville, Pa. U gnijezdu još imade jednog brata i sestru,
koji isto žele da im sestra bude krunjena za kraljicu.
Dakle, Stephanie je vrlo dobra i obljubljena djevojka,
kako kod svojih roditelja, te djeda i bake, tako isto i u
našim društvima. Pa baš za to svi članovi našeg odsjeka,
a tako isto i gnijezda Pomlatka, trebaju čim više pomoći
našoj Stephanie u rasprodaji srećaka da dobije za Kraljicu
Popularnosti.
ni zajedničarskoga bratstva.
Ovakov ozbiljni rad i red
unapred nam daje jamstvo,
da će proslava 60-godišnjice
naše Zajednice dobro uspjeti
u i s u u k a o n i k a a
prije, jer ju članstvo i sam
narod slavi, pa će ta prosla
va biti veličanstvena mani
festacija sloge i bratinstva
članstva Hrv. Bratske Zajed
nice i američkih Hrvata, jed
na od najznačajnijih u po
vjesti hrvatskih doseljenika.
Sve to dokazuje što se mo
že kad se bratska srca slože.
Uvijek se nadje netko koji
vodu muti, da u mutnom lo
vi, ali nama se čini da su
vremena prošla, kad su ne
prijatelji sloge i narodnoga
jedinstva zavaravali i punta
li narod, da se izmedju sebe
svadja, a koje kakovi pod
mukli i javni smutljivci su
na račun narodne svadje pra
vili svoje sebične račune.
Usuprot svega, kako svi
znaci pokazuju, jedin s v e n
narodni front američkih Hr
vata danas je solidniji i za
mačniji nego što je bio u
prošlosti, a to je ono što nas
veseli i što Hrvatima diže u
gled pred kulturnim stranim
svijetom.
živila narodna sloga I j§*
dinstvo Hrvata!
Filip Vukelić, tajnik.
Posljedice rata
Prema najnovijim statisti
kama nalazi se u Njemačkoj
preko 3 milijuna udovica, što
sačinjava 12% od ukupnog
broja žena. Dakako, ogrom
na je većina medju njima
ratnih udovica.
380,000 žena je s rastav
ljenim brakom, a kod svojih
neudatih majka živi 440,000
vanbračne djece. Na područ
ju čitave Njemačke moraju
sirotišta uzdržavati preko tri
milijuna neobskrbljene djece,
koja ne će nikada osjetiti
nježne majčinske ljubavi. O
vo su sve posljedice prošlo
ga rata.
Zajednica prima nove fla*
nove izmedju 50 i 60 godina
starosti na životan osjegnra*
od flOOfcOfc

E O S A E O i W U U
A a u i $ S 1 2 9 W A
A N N E -1 2 3 A E $ v
WASHINGTON
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL ORGAN OF THE CROATIAN FRATERNAL UNION
UNIVERSITY
Svi, dakle, na koncerat Duquesne University Tambu
ritzans, sada u nedjelju veče na 21. marča. Ur.

xml | txt