OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, March 17, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-03-17/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Važna objava za
Gnijezdo broj 88
Burgettstown, Pa. Kao
nova upraviteljica gnijezda
Pomlatka broj 88, koje je
pod pokroviteljstvom odsjeka
broj 548 HBZ. u Slovan, Pa.,
ovime dajem do znanja dje
ci našeg gnijezda i njihovim
roditeljima, da ću ubirati za
djecu pristojbe počam u ne
djelju 14. marća od 1 pa do
5 sati poslije podne, u Hrvat
skom Domu u Slovan, Pa.
Isto ću tako nastaviti svake
druge nedjelje u mjesecu, u
isto vrijeme. Ako je potreb
no pristojbe se mogu poslati
i putem pošte, na moju adre
su.
Molim djecu, a naročito nji
hove roditelje, koji u stvar
nosti i plaćaju pristojbe za
svoju djecu, da ovu objavu
uvaže i prema njoj se ravna
ju.
Važna objava odsjecima
HBZ. Calumeta i okolice
Calumet, Mich. Društvo
"Sveti Rok", odsjek broj 908
H.B.Z. održao je svoju sjed
nicu dana 21. februara, te na
kon svršetka naših redovitih
stvari uzelo se je na pretres
još jedno vrlo važno pitanje,
a to jest, kako i na koji na
čin da mi ovdje proslavimo
60-godišnjicu naše dične u
stanove, Hrv. Bratske Zajed
nice ove godine.
Medjutim, u raspravi je
članstvo izrazilo svoje mišlje
nje, da bi bilo bolje da svi
odsjeci u ovom mjestu i bliž
njoj okolici zajednički prire
de takvu proslavu. Prema to
me je zaključeno, da se po
zove slijedeće odsjeke:
Odsjeci 48, 270, 703, 903 i
naš odsjek 908 iz Calumet,
Mich., odsjek 192 iz Painez
dale, Mich, i odsjek 262 iz
Hancok, Mich. Ovi odsjeci
trebaju uzeti ovo na raspra
vuna svojim sjednicama kroz
ovaj mjesec, te po istom pi
tanju stvoriti svoj zaključak
i nama javiti najkašnje do
28. marča.
Zato molimo sve gore spo
menute bratske odsjeke, da
nam u suglasju ovoga jave
svoj zaključak, tako da se
znamo ravnati koji će od
sjeci u proslavi saradjivati.
Dakle, sviju nas je dužnost,
da zajednički proslavimo 60
godišniicu naše Zajednice.
Uz bratski pozdrav za od
sjek broj 908 HBZ.,
Jolin Borich, perovodja.
Predbsjava odsjeka 140
Lorain, Ohio. Društvo
"Sv. Mihovil Arkandjel", od
sjek broj 140 HBZ., zaklju
čio je održati svoj godišnji
piknik na 4. srpnja o. g., na
istom zemljištu kao i prošlih
godina.
Stoga, umoljavaju se sva
druga društva i organizacije
u ovom mjestu i okolici, da
ne priredjivaju nikakvih za
bava na ovaj rečeni dan, jer
bi time nanesli štetu sebi i
nama.
Za odsjek broj 140 HBZ.,
Anton Juričić, tajnik.
Predobjava
dajemo do znanja svjra"d"ruš-j g"Pr|^'i,r5a
»vrana, klubovima i pojedin-1
tvima
cima
pjevački zbor "Vila", koji je
grana Hrvatskog Sokola Dal
macija održati svoj koncerat
u nedjelju, 2. maja 1954.
™a,
Program će početi točno u
5 sati poslije podne u pro
storijama hrvatske župe Sve
tog Josipa, na 12th i Russell
Boulevard.
Nadamo se, da će gore po
menuta društva ovu predob
javu uvažiti i od svoje stra
ne toga dana ne će ništa pri
redjivati, već njihovi članovi
doći na koncerat pjevačkog
zbora "Vila". Ovaj zbor za
pravo i ne postoji sam za se
be, nego postoji za sve nas,
jer nas sve podjednako ve
seli s našim najomilenijim
narodnim pjesmama, kao što
će nas veseliti i na ovom kon
certu. Iza programa slijediti
će plesna zabava, pak se svi
umoljavate da taj dan re
zervirate i dodjete uzveličati
koncerat i plesnu zabavu na
še "Vile".
Toliko za sada,
St* Vuković, irvj.
Zabava na Majčin Dan
Gnijezda Pomlatka HBZ
Milwaukee, Wis. Slično
kao i prošle godine, tako smo
se i ove godine na 17. feb
ruara sastali upravitelji i u
praviteljice gnijezda Pomlat
ka HBZ. iz Milwaukee i West
Allis, da planiramo zabavu
za naša gnijezda i da s njo
me proslavimo već po drugi
puta Majčin Dan.
Dan za ovu zabavu smo o
dabrali nedjelju, 9. maja, a
da se ista održi u velikoj
dvorani, Collins-Mayer Post,
prije poznatoj kao South Side
Turn Hall na 725 West Na
tional Avenue, u kojoj smo
imali našu zabavu i prošle
godine.
Drago mi je takodjer na
pomenuti, da su isti upravi
telji i upraviteljice naših gni
jezda, koji su bili prošle go
dine, ponovno izabrati na svo
je položaje i ove godine. Pre
ma tome biti će nam mnogo
lakše pripremiti ovu zabavu,
pošto imademo iskustva iz
prijašnjih naših priredaba.
Upravitelji i upraviteljice ko
ji zajednički rade za ovu za
bavu jesu kako slijedi:
Frank Bukal, gnijezdo 473,
od odsjeka 261: Frances Pa
pa, gnijezdo 457 iz West Al
lis, od odsjeka 392: Mitzie
Knaflić. gnijezdo 630, od od
sjeka 807: Matt Anich, gni
jezdo 81 iz West Allis, od od
sjeka 391. Brat Joseph Wod
warka od gnijezda 18, odsje
ka 255 iz Milwaukee, javio
je na telefon da je bolestan
i zamolio nas je da to uvaži
mo. Sestra Frances Papa je
opet izabrana za našu blagaj
nicu.
Temelji za ovu zabavu su
postavljeni, pa molimo svu
omladinu iz gore pomenutih
gnijezda, koji imaju talente,
da učestvuju na ovom pro
gramu, da obavjeste svoje u
pravitelje ili mene dolje pot
pisanu. Ako ste pak uzimali
učešća u prošlogodišnjoj za
bavi, a želite da budete na
programu i ove godine, svi
ste nam dobro došli i biti će
te rado primljeni.
Mi ćemo skoro opet tražiti
dobrovoljce od raznih naših
odsjeka, da nam pomognu u
radu i na ovoj, kao što su i
n a o o o i n o z a a v i
Takodjer želimo da bi nam
pružili vašu saradnju i daro
vali za ovu zabavu kolače,
kavu, mlijeko i druge posla
stice, tako da bi zaista imali
izvrsnu zabavu i proslavu.
Za daljnje informacije gle
dajte u budućim brojevima
"Zajedničara".
Mitzie KnafUć
Koncert i ples
"Hrvatske Vile"
East Pittsburgh, Pa.—"Hr
vatska Vila", odsjek br. 141
Hrv. Bratske Zajednice pri
prema veliki Koncert i Ples
u nedjelju 25. aprila u 7 sati
na večer u Radničkom Domu,
North i Electric Avenue. Na
koncertu i za ples će svirati
poznati tamburaški zbor "Slo
boda". Detaljni program biti
će naknadno objavljen.
Društvo "Hrvatska Vila"
je jedan od većih odsjeka H.
B. Z. i poznat je po cijeloj o
voj okolici, ali već dulje vre
mena nije održao nikakve pri
redbe, pa se sprema da ovaj
puta nešto vrlo izvanredna
£zdrave
JosepIl Mla da
bliku
progovore par riječi,
pa se nadamo da ce ne sa
mo članstvo odsjeka posjeti
ti koncert, već da će nam se
odazvati i ostala braća i se
stre iz susjednih mjesta, a
mi ćemo uvijek biti gotovi da
uzvratimo milo za drago. Svi
nam dobro došli!
Odbor
Predobjava
Detroit, Mich. Organiza
cija Hrvatske Seljačke Stran
ke održati će svoj ovogodiš
nji prvi piknik sa proslavom
u nedjelju, 27. juna, na 4750
14 Mile Road.
Stoga se umoljavaju sva
naša društva i klubovi De
troita i okolice da ovu pred
objavu uvaže, da isti dan ne
priredjuju svoje zabave, pik
nike ili druge priredbe, jer
bi time štetovali nama i sebi.
Molimo da se ovo uvaži, a
za druge potankosti biti će
naknadno objavljeno.
Petar Skoflich, izvi
Predobjava gnijezda 203 i Predobjava odsjeka 650
Trafford, Pa. Ovime se
daje do znanja svim našim
društvima ove okolice, da će
gnijezdo Pomlatka broj 203
HBZ. imati svoj prvi piknik
ove godine u nedjelju, 11. ju
la, na zemljištu Gun Club u
Traffordu. Stoga apeliramo
na sve naše organizacije, da
toga dana ne priredjuju svo
jih priredba, jer bi s time na
škodili sebi i našem gnijezdu.
Na ovom pikniku će na
stupiti naša Kolo Grupa, ko
ju predvodi naš dobri i mla
di član, brat William Vergot,
koji je ujedno i član Du
quesne University Tamburi
tzans. Ova Kolo Grupa će na
stupiti s raznim plesovima iz
starog kraja i u narodnim
nošnjama. To će zaista biti
nešto novog u ovom mjestu,
što prije nikada nije bilo.
Takodjer nemojte zabora
viti doći na zabavu, koja će
se održati u dojduću subotu,
20. marča u 8 sati na večer,
na kojoj će se prikazati film
po Antonu Radošu, kojeg je
snimio u staroj domovini. Za
tim će nastupiti naša Kolo
Grupa s raznim plesovima i
kolima.
Apeliram na sve roditelje
koji imaju svoju djecu u na
šem gnijezdu, da za istu toč
no plaćaju pristojbe svaki
mjesec. Oni koji su pak duž
ni po par mjeseci mole se, da
dugovinu podmire čim prije.
Toliko svima do znanja i
ravnanja.
Frank Vukson, uprav.
Predobjava odsjeka 3
MoKeesport, Pa. Druš
tvo "Sveti Juraj", odsjek 3
H. B. Z. zaključio je održati
svoj godišnji piknik na 16.
maja ove godine, na kojem
ćemo ujedno proslaviti i 60
o i n i u o s a n k a n a e
odsjeka. Piknik i proslava će
se održati na dobro pozna
tom miestu, na farmi brata
Grge Ćindrića, na Long Run
Road.
Zato molimo sve naše brat
ske i ine organizacije mjesta
i okolice, da ne priredjuju
svoje piknike i zabave istoga
dana, jer bi time štetili sebi
i nama.
Sve potankosti u vezi pro
grama, zabave i proslave ja
viti ćemo kasnije. Takodjer
želim napomenuti i to, da će
naš odsjek saradjivati sa pro
slavom 60-godišnjice Hrvat
ske Bratske Zajednice, koja
će se održavati ove godine
dana 25. jula u West View
Parku.
Uz bratski pozdrav za od
sjek broj 3 HBZ.,
Steve Gojak, predsj.
Predobjava odsjeka 276
Kenosha, Wis. Društvo
"Sveti Rok", odsjek br. 276
HBZ. proslaviti ce 50-godiš
njicu svoga opstanka i ujed-
JU
čerom i plesnom zabavom u
nedjelju, 30. maja ove go
dine. Početak će biti u 2:30
sati poslije podne, a održati
će se u Polania Dvorani na
509 7th Avenue.
Toga radi umoljavamo sva
društva mjesta i okolice, da
toga dana od svoje strane ni
šta ne priredjuju, već neka
se pridruže k nama i da taj
dan zajednički prošla v i o
kao prava braća i sestre, za
jedničari i zajedničarke. A
naša je pak želja, da vam to
prvom prilikom uzvratimo.
Za ples će svirati dobro iz
vježbani dečki od Eliaš tam
buraškog zbora "Serenaders".
Ulaznica će biti jedan dolar
po osobi, uključi v i porez.
Iste se već sada mogu dobi
ti kod pojedinih odbornika i
članova našeg odsjeka.
Toliko za ovaj puta, te će
mo se opet javiti u našem
"Zajedničaru" i razložiti vam
naš program u tančine.
Daste nam zdravo i nada
mo se, da ćete ovu našu pred
objavu svi primiti do znanja
i prema istoj se ravnati.
Za zabavni odbor.
Tomo Panijait
"Sloboda" priprema
Operetu "Tikvice"
East Pittsburgh, Pa.—Pje
vački zbor "Sloboda" ovime
daje do znanja svima prija
e i a i u i e i a n a e
pjesme, da će na 23. maja
u 6:30 poslije podne odigrati
operetu "Tikvice", u Radnič
kom Domu.
Prošlih nekoliko godina
"Sloboda" je održala više u
spješnih koncerata, koje je
publika dobro primila. Mi se
nadamo da ćemo i ovaj puta
iznenaditi sve naše prijatelje
i ljubitelje pjesme, pa vam u
naprijed javljamo da se pri
premite da nas kao i prošlih
godina brojno posjetite. Nak
nadno ćemo javiti detalje o
cijelom programu. Dobro
nam došli!
01\agu
Odbor
"ZAJEDNIČAR'
Toronto, Ont., Can. Od
sjek br. 650 HBZ. ovime daje
do znanja sveukupnom svo
me članstvu, kao i članstvu
ostalih bratskih odsjeka u
Torontu, Cooksvillu, Hamil
tonu, Wellandu i Windsoru,
da ćemo nakon kuglačkog
tournamenta održati banket i
plesnu zabavu u subotu ve
čer, 24. aprila o. g., u St.
Agnes Hali na 15 Grace Ave.,
corner Dundas Street West.
Banket će početi točno "u 6
sati na večer i trajati do 9
sati, a nakon toga će početi
plesna zabava za stare i mla
de, za koju će svirati naš do
bro poznati i popularni tam
buraški zbor "Jadran", pod
vodstvom Ćarlija Fudurića.
Ulaznice za banket se mo
gu kupiti kod člana sporta,
brata Antona Filipovića, 189
Osler Street, telefon M. U.
4946. Ulaznice za ples će biti
jedan dolar po osobi.
Stoga, braćo i sestre, ne
mojte zaboraviti gore navede
ni datum, nego dodjite svi
na ovaj banket i zabavu, da
tako pomognemo našoj mla
deži uzveličati njihovu prvu
proslavu.
Takodjer se umoljavaju svi
gore navedeni bratski odsje
ci, da toga dana ne priredju
ju nikakvih svojih zabava,
jer bi time naškodili sebi i
nama.
Bratski vam pozdrav,
Marko Banjavčić, tajnik.
Proslava 25-godišnjke
Dri'štva "Hrv. Žena"
Chicago, 111.—Članice druš
tva "Hrvatska Žena", grana 1
u veliko su zaposlene u pri
premi svoje 25-godišnjice,
ju budu
i
no 60-godišnjicu Hrv. Brat-1 Po^'mo. Zato se i ovog pu
ške Zatednice sa dobrom ve-|ta
u
ota™° n?sl
nu
Publ,ku
1
Zabava odsjeka 980
Des Plaines, 111. Druš
tvo "Obiteljski Krug", odsjek
broj 980 H. B. Z., održati će
primkom godišnjice svoga op
stanka zabavu sa Card i Bun
co Party u subotu, 27. mar
ča 1954., u 8 sati na večer,
u Školskom Auditoriumu Dje
čjeg Doma Hrvatske Bratske
Zajednice.
Brat Nikola Šarić, upravi
telj Dječjeg Doma, bio je ta
ko dobar i odobrio nam je o
ve prostorije za upotrebu pri
likom naše proslave, na čemu
mu se mnogo zahvaljujemo.
Naša predsjednica, sestra
Mary Kehart, kao i članovi
njezina odbora jesu dosta za
posleni stvarajući planove, da
nam ova zabava što bolje u
spije. Mi, zato, apeliramo na
sav naš narod u Chicago i o
kolici, da nam pomognu i da
kupe ulaznice. Mi pak jamči
mo, da će svi posjetnici na
ovoj zabavi imati ugodni u
žitak i veselje.
Ulaznice možete dobiti bilo
od kojeg člana našeg odsjeka
1 to uz vrlo umjerenu cijenu,
samo jedan dolar po osobi.
Dati će se mnoge nagrade
(door prizes) prisutnima, a
uz to će biti u izobilju tečnih
zagrizaka i osviežujućih na
pitaka kroz cijelu večer.
Ko­
proslavile
u
neđielju
2. svibnja u American Dvo
rani na 1440 W. 18th Street.
Članice će početi svoju sla
vu u jutro prisustvujući sv.
misi u 10 sati u crkvi Pre
svetog Trojstva na Throop
Street. Nakon mise ide se
ravno u Dvoranu, gdje će se
servirati ukusan objed u 1
sat popodne.
Poslije objeda slijedi bo
gati program u gornjoj dvo
rani, koji počimlje u 3 sata
poslije podne. Poslije progra
ma slijedi ples za kojeg će
svirati naši hrvatski tambu
raši.
Mi kao hrvatske žene po
nosne smo da smo 25 godina
neumorno radile u našem hu
manitarnom i kulturno pro
svjetnom društvu, kojeg smo
sa vašom i našom požrtvov
nošću podupirale i tako 25
godina dočekale.
Mnogima i mnogima smo
otrli suzu i pomogle ne sa
mo ovdje, nego i u našoj sta
roj domovini. Silne pakete i
novac smo poslali u Evropu
za koje imamo dokaze i pis
mene zahvale, koje nam da
ju snagu da i nadalje u slogi
d*
nas i' ovog puta posjete
Mi obećajemo da ćete biti
u našoj sredini dobro dočeka
ni i zabavljeni uz naše dobre
hrvatske tamburaše.
Do vidjenja na proslavi 2.
svibnja, 1954.
Za društvo "Hrvatska Že
na", grana 1,
Vera Topic, predsj.
Barbara Sehoettler, taj.
Predobjava Središnjeg
Odbora
u
St. Louisu
St. Louis, Mo. Središnji
Odbor Odsjeka i Gnijezda li.
B. Z. u St. Louisu, ovime da
je do znanja svim našim brat
skim i ostalim organizacija
ma ove okolice, da ćemo o
držati veliku plesnu zabavu
u nedjelju. 25. aprila ove go
dine u Hrvatskoj Crkvenoj
Dvorani na 12-oj i Russell u
lici. čist prihod od ove za
bave je namijenjen u korist
naših kuglača, odnosno za
njihove potroške u vezi puto
vanja na 20-godišnji Kuglač
ki Tournament Hrv. Bratske
Zajednice, koji će se održa
vati u mjesecu maju ove go
dine u Detroit, Mich.
Stoga umoljavamo sve na
še organizacije, da toga dana
ne priredjuju nikakovih svo
jih priredaba, nego da svi
njihovi članovi dodju kod nas
da zajednički i u veselju spro
vedemo ovu plesnu zabavu.
O zabavi i programu biti će
još pisano u idućim brojevi
ma našeg glasila "Zajedniča
ra". pa vas molimo da to
pratite.
Nadalje vam želimo javiti,
da su slijedeći članovi i čla
nice izabrani za godinu 1954.
u Središnji Odbor naših od
sjeka i gnijezda Pomlatka:
Predsjednik: Michael J. Se
strić potpredsjednik: FYank
K i s k o v i a n i k A n o n
Vlatković blagajnik: Imbro
Robić: predsjednik Nadzor
nog Odbora: David Blažić
pomoćnici Nadzornog Odbo
ra Ana Kristanić i Steve
Vuković upraviteli Zaha.yngp
Pete Stipetić, tajnik.
Važan poziv svim našim
Odsjecima u So. Chicago
So. Chicago, 111. Ovime
se pozivaju svi odsjeci iz
South Chicaga, koji su dobili
poziv da izaberu svoje pred
stavnike i pošalju ih na sjed
nicu, koja će ,se održavati u
nedjelju 28. marča 1954., u
2 sata poslije podne u Dvorani
na 9618 Commercial Avenue.
Na sjednici će se rasprav
ljat o proslavi 60-godišnjice
Hrvatske Bratske Zajednice,
tako da po prvi puta odsjeci
South Chicaga zajednički pro
slave taj dan. Pa zato još jed
nom molim svu onu braću i
sestre, koji su izabrani od
strane svoga odsjeka, neka
gledaju na svaki način da pri
sustvuju ovoj važnoj sjednici,
na kojoj će se stvoriti pro
gram ove proslave i sve što
je potrebno.
Oni odsjeci koji jol nisu
izabrali svoje predstavnike,
molimo ih da to učine na doj
dućim sjednicama u mjesecu
marču, tako da svi zajednički
ličestvujemo u velikoj prosla
vi naše dične i plemenite usta
nove, Hrvatske Bratske Za
jednice.
Michael C. Nosich, tajnik
odsjeka 948 HBZ.
Prvi Hrvatski Dan u
Arizoni sa piknikom
Phoenix, Arizona. Od
sjek broj 978 HBZ. i Hrvat
sko-Američki Klub, zajednič
ki priredjuju prvi Hrvatski
Dan sa piknikom u nedjelju,
28. ožujka 1954., u Šouth
Mountain "Big Ramada".
Piknik počima u 12 sati o
podne, a na istom će biti do
voljno pečene janjetine i raz
novrsnin napitaka, kao iglaz
be i plesa.
Pozivamo sve Hrvate i o
stale Slavene, ne samo grada
Phoenixa, nego cijele države
Arizone. Naročito je potreb
no da se mi Hrvati sastane
mo, jer se o nama po neki
ma ne govori povoljno, pak
je i s te strane potrebno da
dokažemo da smo dobri i slož
ni. Radi toga je nužno da se
u što većem broju pokažemo
i bratski pozabavimo na o
vom prvom Hrvatskom Danu
u Arizoni. Nastojte dovesti i
svoje prijatelje, kao i turiste,
bez razlike narodnosti.
Na istom će biti i čovjek
grada Phoenixa, koji će vas
registrirati, koji niste regi
strirani. Potrebno je da do
nesete svoj gradjanski papir,
ili broj istoga. Poznato vam
je, da se svaki mora registri
rati nanovo, bez razlike ko
liko puta ste se prije registri
rali, inače gubite pravo gla
sa na izborima.
Svi ste nam dobro došli!
Ludwig Delis, potpredsj.
odsjeka broj 978 H.B.Ž.
Za Središnji Odbor,
Michael J. Sestrić, predsj.
KUCER
Trave! Agency,
SUITE 201
Predobjava 60-godišnje
Proslave odsjeka br. i
Rankin, Pa. Hrvatsko
Radničko Potporno Društvo
odsjek broj 6 HBZ., proslaviti
će svoju šesdeset-godišnjicu
u nedjelju, 2. maja 1954.
Proslava će se održati u Hr
vatskom Domu na Fourth i
Antisbury Street, Rankin. Is
ta počima točno u 5 sati po
slije podne s banketom, a na
kon banketa slijedi ples u Blue
Ball Room.
Svrha ove objave jest, da
se dade znati odsjecima i o
sta'im društvima u Rankinu
i okolici, da ne bi na taj dan
ništa pripremali, već da se svi
zajednički nadjemo rečenog
dana da na dostojan način
proslavimo ovu značajnu go
dišnjicu našeg starog odsje
ka, koji je bio kamen teme
ljac naše ponosne Hrvatske
Bratske Zajednice.
Poziv na Party
Chicago, 111. Zabavni i
Prosvetni Klub Jugoslaven
priredjuje Card i Bunco Par
ty u nedjelju, 21. marča o. g.,
u 2 sata poslije podne u vla
stitoj dvorani na 5540 South
Narragansett Avenue.
Ovime se uljudno pozivlje
sav naš narod Chicaga i o
kolice, da dodje sprovesti u
godno poslije podne medju
svojim prijateljima i znanci
ma. Klub Jugoslaven je do
bro poznat našem narodu u
ovoj okolici, pak se nadamo
da ćete nas brojno posjetiti
i dovesti vaše prijatelje, da
nam pomognete uzveličati o
vu igranku.
Umoljavaju se članovi 1
članice Kluba da dodju na
vrijeme i da dovedu svoje
prijatelje.
Ntek
Kad smo imali našu zad
nju zabavu, na istoj nas je
posjetio lijepi broj muškara
ca, pa se tako isto nadamo
da će nas posjetiti i na ovoj
našoj zabavi, na kojoj ćemo
imati nakon igra ukusnih za
grizaka i svega ostaloga kao
i obično.
Prošlog mjeseca smo odr
žali našu godišnju sjednicu,
na kojoj smo izabrali slijede
će odbornice: Rose Mikovich,
predsjednica Kay Srnec, pot
predsjednica Doroty Sinko
vich, tajnica: Ann Petretich,
blagajnica Barbara Miko
vich, dopisnica za štampu, a
u Nadzorni Odbor su izabra
ne Violet Flask, Ann Vutuc
i Mrs. Tumbri.
Pozivljemo i ostale 'sestre,
naročito one koje posjećuju
naše afere, da se priključe
k nama i postanu članice La
dies Auxiliary čim prije.
D.
B. Stepušin, tajnik.
Poziv na Party
Youngstown, O. Ladies
Auxiliary Hrvatskog Doma
odsjeka broj 66 H.B.Z. pri
redjuju Bingo i Card Party,
skupa sa Bake Sale, koji će
se održati u srijedu večer,
31. marča 1954. u Hrvatskom
Domu na West Federal St.
Barbara Mikovich, dop.
Natječaj za pazikuću
Gary, Indiana. Odsjek
"Hrvatski Sinovi" br. 170 H.
B. Z. ovime raspisuje natječaj
za pazikuću u našem društve
nom domu. Dužnost pazikuće
jest držati prostorije našeg
doma uredne, te voditi trgo
vinu u istom. Ovime se pruža
lijepa prilika za dobru zara
du čovjeku i ženi koji bi bili
voljni preuzeti taj posao pre
ko sebe.
Pazikuća ima biti nastanjen
u našem domu, gdje ima lije
po uredjeni apartment od tri
sobe.
Svi natječaji imaju stići na
odsjek prije naše društvene
sjednice u mjesecu ožujku ili
travnju, tako da se natjeca
telje može informirati pod
kojim uslovima će obavljati
posao u domu.
Pravo natjecanja ima svaki
član odsjeka iznad 21 godinu
starosti. Dakle, tko želi stalan
posao i dobru zaradu neka se
javi što prije upravi odsjeka,
za daljnje uredjenje.
Ivan Bujan, perov.
Dodjite vidjeti film iz
Prošlog svjetskog rata
Milwaukee, Wis. Hrvat
ski Američki Gradjanski Klub
priredjuje program i film u
MIMBCK
Telephone: SChenley 1-4470 1-4471
GLAVNI ODBOR
IZVRSNI I FIN ANCLIALN1
ODBOR
PRAVNI SAVJETNIK
Thomaa R. Balaban 510-15 Peoples Bank Bldg., Waynesburg, Pa.
PROSVJETNO-SPORTSKO ODJELJENJE
Frank Braidic, upravitelj 3441 Forbes St., Pittsburgh IS, Pa.
DJECJ1 DOM
Poziva se naš narod, koji
želi vidjeti ratni film iz proš
log svjetskog rata, da nas do
dje posjetiti tog dana i ni
kome ne će biti žao.
Imati ćemo naših hrvatskih
kobasica za jesti, koje ćemo
sami napraviti, jer dobrih se
ne može kupiti.
Do vidjenja na zabavi!
Anton F. Srok, tajnik odb.
Milodari Crkvi Sv. Barbare
Conway, Pa. Ovdje donosi
mo izvještaj o sabirnoj akciji za
Sladevačku 2upu Slavonske Po
dravine, za veliki Oltar Svete
Barbare. Imena i svote darova
telja jesu kako slijedi:
Po $5.00: Kata i Franjo Pau
lin, Madika i Ludvik Israel, Jula
Bartoš, Roza Drancelj, Marija i
Franjo Kizivat, Roza i Anton
Sumrada, Petar Maretić, Ana
Špehar udata Ruder, Josef Fran
čić, Ivan Tebec, Jula Petranek,
Kata i sin Jelić, Ana i Daniel
Petcoff, Marika i Josip Radočaj,
Marija udova Kvaternik, Roza
Tkalčić udata Erzan Alber, Eva
Kigler, Mato Medved
i
od $208.00, koja je poslana za
namijenjenu svrhu na 22. feb
ruara ove godine. Ako bi još tko
htjeo darovati, neka pošalje na
sestru Mariju Špehar, 604 E.
Ohio Street, N. S. Pittsburgh 12,
Pa.
U ime pomenute crkve i našeg
naroda
u staroj domovini svima
vam
hvala, koji ste darovali.
John M. Kvaternik, P. O.
Box
278,
Conway, Pa.
Um treba da upravlja, a
apetit se pokorava. CŠcero.
JUGOSLAVENSKA PUTNIČKA AGENCIJA
Putovanja 11 Jugoslaviju na velikim prekooceanskim
PUTNIČKIM BRODOVIMA svih kompanija. Tako
djer sa najmodernijim avionima direktno za Zagreb
jjj Ui Beograd. Pišite za besplatne informacije.
fiaJjemo novac u Jugoslaviju. Pravimo AFIDE
VITE i ostalo za dobavljanje rodbine iz Jugoslavije.
Prodajemo putne karte za putnike iz Jugoslavije.
Pravimo punomoći i ostale dokumente, te svakovrsne prevode.
Radimo sa našim narodom u Americi od 1908 godine.
17. ožujka 1954.
A V N A U A V A
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
Glavni Ured: 3441 Forbes St., Pittsburgh IS, Pa.
GLAVNI NADZORNI ODBOB
Charles J. Verbanic
Milan Skrtic
GLAVNA POROTA
ZAMJENICI: Petar Glavota, Mato Janjac.
UREDNICI ZAJEDNIČARA
Roditeljima i djeci
Gnijezda br. 67 HBZ
Pittsburgh, Pa. Budući
da će se održavati Duckpin
Kuglački Tournament Hrvat
ske Bratske Zajednice u za
padnoj Pennsylvaniji na 10.
aprila ove godine, isti će se
održati u Pantone Bros. Ktige
lani u Sharpsburg, Pa., što
je u neposrednoj blizini Pitts
burghs.
U našem gnijezdu Pomlat
ka broj 67 imademo članova
koji se kuglaju, a možda bi
se oni i drugi želili kuglati i
na ovom tournamentu. Toga
radi ja ovim putem obavješ
ćujem roditelje, koji imaju
djecu u našem gnijezdu i ko
ji bi se. želili kuglati na o
vom tournamentu, da se pri
jave meni najkašnje do 1-og
aprila. Ovo je pak potrebno
i za to, da se djeca kroz de
setak dana mogu što bolje
pripremiti za tournament.
U to ime sve vas pozdrav
lja i očekuje što brži odgovor
upraviteljica vašeg gnijezda
Pomlatka broj 67 HBZ.,
Mate
Po $1.00: Roza Panić, Antun
Vire, Marija Sucec, Roza Sucec,
Mato Gincer, Ivan Erdelac, Ge
noeva Lovrenčić.
Do sada je sakupljena
svota
Barbara Shaginaw
S A N A
ZADOVOLJAVAJUĆA!
U vašoj oda
branoj gosti
oni ili resta
uraciji i svi
ma državnim
trgovinama.
/tmerica 2 OtcCc&C
fiotcticCl "Proctucei

Sve vas pozdravlja,
Dorothy Kosovec, upr.
Burgettstown, Pa.
St. Louis. Mo. Ovime
Odbora: Frank Maleh po
moćnici Zabavnog Odbora:
Emilija Ivancic, Stella Na
rancić i Anton Valent.
INCORPORATED
1947 BROADWAY
New York 23, N. Y.
V. i. Manđlch, glavni predsjednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Milan VraneA, gl. potpredsjednik, 200 Murrayhili Ave., Cheswlck, Pa.
Joseph Bella, glavni tajnik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
John Ovcarich, tajnik O. B. P. 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Martin firasich, glavni blagajnik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Michael Grasha, uprav. Pomlatka, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Charles J. Verbanic, predsj. N. O., 1240 Ridge Road, Lackawanna, N. Y.
Milan Skrtić, tajnik Nadzornog Odbora, 147—16th St., Campbell, Ohio
Matthew Belanić, ćlan Nadz. Odbora, 9 Lincoln Ave., Branford, Conn.
Sylvia Nlksic, članica Nadz. Odbora, 3396 Massachusetts St., Gary, Ind.
Nikola Borich, ćlan Nadzornog Odbora, 538 Slocum St., Luzerne, Pa.
Matt Ooretta, ćlan Nadz. Odbora, 176(r—12th, Wyandotte, Michigan
N. J. Nikolac, ćlan Nadzornog Odbora, Box 386, Mountain View, Calif.
ZAMJENICI: Mato Zvonar, John Naranclch, Anton F. Spraltz.
V. 1. Mandich
Joseph Bella
John Ovčarich
Martin Kraalch
Michael Omaha
Sartch, upravitelj 1901 Potter Road, Des Plaines, 111.
ODBOR DJEČJEG DOMA
John M. Pavlović, predsjednik, 4437 Connecticut Street, Gary, Indiana
Vladimir Boiić, tajnik 924 N. Hickory St., Joliet, ill.
Frank Krasich 5746 So. Paulina St., Chicago 36, Illinois
Jo^ip Buktemca 3649 W. 62nd St., Chicago, Illinois
Charles Kućan 3308 So. 58th Ave., Cicero 50, Illinois
ZAMJENICI: Joseph Saban, Anna Domovic
Dr. \X. I. Jakopić, liječnik 1817 So. Loomis St., Chicago, 111.
nedjelju, 28. marča u Har
mony Dvorani, 939 So. 6th
Street, u Milwaukee.
Po $10.00: Marija Špehar,
Ivan Kvaternik, Paul Vilk i su
pruga, Josip Selenić, Ana i Fra
njo Sukalić, Kata Zavoda, Milan
Krajdl, Ana i Petar Perenčić.
Matthew Belanić
Sylvia Nlksic
Nikola Borich
Matt Ooretta
N. J. Nikolac
Ivan Rlarić, predsjednik 4007 Sheridan Road, Youngstown, Ohio
Franjo Zornjak, tajnik 5606 So. Natchez Ave., Chicago 38, ill.
Michael Juriftek .. 6630 So. Homan Ave., Chicago, Illinois
Nikola Erbesti 4215 Connecticut St., Oary, Indiana
Luka B. Konjevod .... 2835 Newell St., Los Angeles 39, Calif.
Philip V'aklr 5946 Thekla Ave., St. Louis 20, Mo.
Krsto Bozullc 353 W. 19th Street, San Pedro, California
Filip Vnkeli«, hrvatski urednik 3441 Forbes St., Pittsburgh 18. Pa.
Stephen F. Brkich, engleski urednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
VRHOVNI LIJEČNIK
Dr. F. J. Arch 618 Chestnut St., Pittsburgh 12, Pa.
Uvera.
Po $4.00: Franjo Gincer po
$3.00: Ana Ifković, Marija Sur
kof po $2.00: Kata i Djuro Pet
koff, Mato Kizivat, Marija Mi
naf, Ana i John Valf, Ana i
Mike Liempeck, Jula Glab, Dju
ro Panić, Paulina Panic, Helen
Zarmoth, Roza Sicenkofen, Josip
i Vera Kemec, Roza i Andrija
Pavlesić, Ivan Pisasić.
••••••WM 0 PROOF
K i
CHARLfS JACaUlN fefcCie, Int.
V -l A 1 S 1 8 8 4

xml | txt