OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 05, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-05-05/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Odsjek 14 H.B.Z. slavi 40-godišnjicu
Svoga opstanka u nedjelju 9. maja
Cleveland, Ohio. Društvo "Zvijezda", odsjek broj 14
Hrvatske Bratske Zajednice priprema se da dostojno pro
slavi 40-godišnjicu svoga opstanka s banketom i bogatim
programom u nedjelju, 9. maja ove godine, u Slovenskom
Domu na 6417 St. Cl#ir Avenue.
Ova svečanost će se održati u doljnjim prostorijama
pomenutog Doma, koje će biti otvorene u 1 sat poslije po
dne, a banket i program će početi točno u 2 sata poslije po
dne. Hrana će biti ukusna, pošto imamo izvrsne kuharice,
a tako će biti dobra posluga kod stolova i kod bare, jer i
zato imamo dobre djevojke i konobare. Odbor se pak pri
pravlja tako, da će biti svega dosta i da će biti svak za
dovoljan. Ulaznice za banket će biti $2.50 po osobi, koje
trebate pribaviti čim prije, jer se na blagajni ne će prodava
ti, osim onima koji dodju iz drugih mjesta i onima koji su
ih unaprijed rezervirali. Imati ćemo i dobru glazbu, koja će
znati i umjeti zabaviti stare i mlade.
Stoga pozivljemo sav naš narod mjesta .i okolice, da
nas dodju posjetiti i time pomognu uzveliČati ovu proslavu
40-godišnjice opstanka našeg odsjeka.
Ulaznice možete dobiti u Hrvatskom Domu na St. Clair
Avenue, te u Hrvatskom Domu na Waterloo Road F. Ma
sokato, 6611 St. Clair Avenue S. Simunovića ili John Galo
vića, 14214 Sylvia Avenue N. Dobrinića, 3865 Riveredge
Road Ana Peters, 1187 Addison Road, ili Ann Peters u
Beauty Shop, 1276 E. 71st Street, kao i kod mnogih čla
nova i prijatelja našeg odsjeka. Kako je rečeno, ulaznice
Odsjek br. 3 H.B.Z. slavi 60-godišnjicu
Svog opstanka sa piknikom 16. maja
McKeesport, Pa. Društvo "Sveti Juraj", odsjek br. 3
Hrvatske Bratske Zajednice proslaviti će na jedan lijepi i
dostojni način 60-godišnjicu svoga opstanka sa piknikom u
nedjelju, 16. maja ove godine. Piknik će početi točno u 1
sat poslije podne na dobro poznatom Cindrić zemljištu, koje
se nalazi na Long Run Road, McKeesport, Pa.
Na ovom pikniku i proslavi imati ćemo počasne goste
i glavne govornike od naše Zajednice, braću Filipa Vukelića,
urednika "Zajedničara", koji će govoriti nama starijima u
hrvatskom jeziku i Milana Vraneš, glavnog potpredsjednika
Hrvatske Bratske Zajednice, koji će govoriti mladjima u en
gleskom jeziku.
Imati ćemo i izvrsni tamburaški zbor, koji će nas toga
dana veseliti i zabavljati do mile volje. Uz sve to biti će
takodjer za sve dosta s ražnja pečene janjetine i svega
ostaloga što ovakovim priredbama pripada.
Stoga pozivamo sve naše Hrvate i ostale Slavene mje
sta i okolice, da nas posjete u što većem broju i da nam
pomognu uzveličati našu proslavu i piknik na svježem zra
ku, u zelenoj šumici i mekanoj travici, te da čuju naše go
vornike koji će govoriti o 60-godišnjici opstanka našeg od
sjeka, a tako isto i o 60-godišnjici opstanka Hrvatske Brat
ske Zajednice. Naši članovi će svima vama uzvratiti milo
za drago, pa vas unaprijed pozdravljamo sa poklikom
Dobro nam došli! Stjepan Gojak, predsjednik.
Napomena:— Budući da ćemo ovoga dana na pikniku
izigravati U. S. Saving Bonds, pak molimo sve one naše čla
nove, koji s uuzeli srećke na rasprodaju, da nam sve pro
dane knjižice povrate do 12 sati o podne na dan piknika.
Odsjek broj 4 K.B.Z. slavi 60-godišnjicu
Svog opstanka s koncertom i banketom
Etna, Pa. Društvo "Andjeo Čuvar", odsjek broj 4
H.B.Z. navršilo je 60 godina svoga opstanka na 16. maja,
1954. Šesdeset godina je poprečni život jednog čovjeka, i
taj je sretan koji toliko doživi.
Slaveći ovu našu 60-godišnjicu mi smo veseli, da još
i danas imamo medju nama jednog pionira, a to je brata
Jurja Stanešića, koji je položio kamen temelj ovoj našoj ve
likoj i popularnoj bratskoj organizaciji Hrvatskoj Brat
skoj Zajednici, koja je na čast našem narodu u našoj novoj
domovini Americi.
Braćo i sestre, a osobito mi mladji, na kojima će ostati
ova ustanova, bilo bi čast od nas sviju da ovu proslavu spro
vedemo svi skupa i u što većem broju, da odamo zaslužnu
počast živim pionirima i slavu mrtvima. Oni su kroz grozne
poteškoće prolazili dok su našu zaštitnicu na ovaj stepen po
digli, koja broji preko sto pet tisuća članstva i preko 22
milijuna dolara, kako je to nedavno izvjestio glavni pred
sjednik, brat V. I. Mandić. Ovo je ogromna svota što su
naši stari članovi od svojih teških žuljeva prinesli na oltar
naše ponosne i humanitarne Hrvatske Bratske Zajednice.
Naš odsjek slavi ovu proslavu na 16. maja 1954. sa kon
certom i banketom. Koncert se održava po Duquesne Uni
versity Tamburitzans u Etna High School Auditorium, u
2:30 sati poslije podne. Na koncertu će govoriti brat Stephen
F. Brkich, urednik engleskog dijela "Zajedničara". Ulaznica
sa koncerat je samo $1.00. Nakon koncerta biti će banket
u našem vlastitom Domu, 110 Bridge Street, Etna, Pa. Na
banketu će govoriti glavni blagajnik, brat Martin Krasić
i pravni savjetnik H. B. Zajednice, brat Thomas R. Balaban.
Ulaznica za banket jest $2.00. Poslije banketa slijedi ples, za
kojeg će svirati Duquesne Tamburitzans do kasno u večer.
Poziva se sav naš narod iz Etne, a osobito naše član
stvo, staro i mlado da dodje na ovu veliku proslavu u što
većem broju. Isto pozivamo naš narod iz okolice Pittsburgha,
kao i iz daljih mjesta, kojima je moguće doći. Mi ćemo na
stojati da svakome uzvratimo milo za drago.
6 sati.
nastojte dobiti što prije tako, da se odbor znade ravnati odsjek broj 25. HBZ. prikazati pomičnu sliku u bojama
glede pripreme.
S. šimunović, tajnik odsjeka 14 HBZ.
Joseph Rukavina, tajnik.
Članstvu Hrv. Bratske Zajednice I
Prijateljima u Detroitu i okolici
Detroit, Mich. Konac kuglačke turneje će se prosla
viti po običaju sa velikim plesom i svečanim banketom u
subotu i nedjelju, 8. i 9. svibnja.
Društvo "Zora" br. 351 najuljudnije poziva sve Hrvate
u Detroitu i okolici na ovu proslavu, a osobito apelira na
članstvo Hrvatske Bratske Zajednice, da svi skupa čestita
ju našim pobjednicima i da se zabave sa svojim prijateljima
domaćim i izvan Detroita. Očekujemo najmanje 700 kugla
ča izvan grada. Takodjer ovo je dobra prilika upoznati cilj
i rad onih koji se bave sa kuglačkim sportom i u buduće
sudjelovati sa svima sportskim eventima vezanim sa Hrvat
skom Bratskom Zajednicom.
Ples će se održati u subotu, 8. svibnja u United Dairy
Workers Hall, 17840 Second Ave., dvorana ima prostora za
preko 3,000 osoba. Svirati će dva zbora, "Kenny Bass and
his Polka Poppers" iz Cleveland, Ohio, takodjer naš omiljeni
zbor "Balkan Cavaliers". Ples počima u 8:00 na veče, a za
one koji žele zagrizak prije plesa, biti će posluženi sa doma-
Još jednom, u ime odbora "Zore*' broj 351, umoljavamo
sav naš narod neka subotu 8-og i nedjelju 9-og maja spro
vedu s nama. Bolje muzike, pjesme, domaćeg jela i pića
neće nigdje naći. Zato dodjite svi da se nauživate u druš
tvu vaših prijatelja.
Za odbor Roselle Irek Sertich, tajnica.
Odsjek br. 25 prikazuje pomičnu sliku
"Ovo je vaša Hrv. Bratska Zajednica
McKeesport, Pa. Ovime dajemo do znanja članstvu
našeg odsjeka i ostalim prijateljima mjesta i okolice, da će
"Ovo je vaša Hrvatska Bratska Zajednica" u subotu večer,
15. maja 1954., u dvorani na 536 Ringgold Street, McKees
port, Pa.
Prikaz slike će početi točno u 8 sati na večer po bratu
Tony Brajdiću, činovniku u glavnom uredu HBZ. i upravi
telju Hrvatskog Radio Sata u McKeesportu. Kroz ovaj film'
ćemo vidjeti ured naše Zajednice u Pittsburghu i kako se
sve radi u istome, zatim krasni Djedji Dom HBZ. u Des
Plaines, Illinois, i razne aktivnosti djece u istome, i t. d.,
a onda prikaz kulturnih aktivnosti gnijezda Pomlatka br. 10
u Gary, Indiana, jednog od najvećih i najaktivnijih gnijez
da u našoj Zajednici.
Pozivlju se članovi našeg odsjeka, te članovi bratskih
odsjeka i svi prijatelji mjesta i okolice, da nas posjete u što
većem broju i da vide kroz ovaj krasni film svoju Zajednicu
n& djelu.
Do vid jen ja u subotu večer, 15. maja!
Odsjek 5 HBZ proslaviti će 60-pdišnjicu
Svog opstanka za dva dana, 15., 16. maja
Johnstown, Pa. Društvo "Sveti Rok", odsjek broj 5
Hrvatske Bratske Zajednice čini sve potrebite pripreme, da
na jedan lijepi i dostojni način proslavi 60-godišnjicu svoga
opstanka, a tako isto i 60-godišnjicu svoje Zajednice. Ova
proslava će se vršiti kroz dva dana, u subotu i nedjelju,
15. i 16. maja 1954., u našem vlastitom Domu na Broad St.
U subotu večer, 15. maja, biti će plesna zabava i dobra
glazba u našem Domu, na koju se pozivlju svi članovi i
prijatelji. Ulaz će biti besplatan za svakoga. Ovo će dakle
biti početak naše proslave.
U nedjelju u jutro, 16. maja, svi članovi i gosti poći će
na svetu misu u crkvu Svetog Roka, koju će odslužiti naš
župnik, Rev. Ivan šoštarić. Poslije toga oko 2 sata posliie
podne u Domu će biti dobra glazba i ples, gdje će se članovi
i gosti okupiti i ugodno proveseliti do večere.
Točno u 6 sati poslije podne početi će bogati banket, a
nakon banketa imati ćemo slijedeće govornike: V. I. Mandić,
glavni predsjednik Hrv. Bratske Zajednice Michael Grasha,
upravitelj Pomlatka HBZ. Honorable Congressman, John
Saylor Sesator, John Haluska Judge, A. A. Nelson Judge
George Griffith Mayor, Walter Rose Colonel W. D. Grif
fith, i t. d.
Drugi gosti će biti medju nama i ovi: Pjevačko druš
tvo "Rodoljub", koji će nas zabavljati sa hrvatskim pjesma
ma sedam članova našeg odsjeka, koji su u Zajednici 50
ili više godina, a medju njima starešina i ustrojitplj našeg
odsjeka, brat Juro Mikešić, koji je jedini još na životu od
ostalih ustrojitelja onda će medju nama biti počasni gost
brat Thomas Gojmerac, koji će biti počašćen za svoje ju
naštvo u Koreji od strane HBZ., koji dar će mu predati
V. I. Mandić, glavni predsjednik.
Pozivljemo sveukupno članstvo našeg odsjeka, kao i
ostale prijatelje mjesta i okolice, da nas posjete u što ve
ćem broju za obadva dana, u subotu večer i nedjelju cijeli
dan, pa da zajednički proslavimo na dostojni način 60-go
dišnjicu opstanka našeg odsjeka i istu godišnjicu naše dične
i velike ustanove Hrvatske Bratske Zajednice.
Odsjek 354 slavi Majčin
Dan u nedjelju 9. maja
Cokeburg,. Pa. Društvo
"Sveti Juraj", odsjek 354
HBZ. održati će svoju redovi
tu sjednicu u nedjelju 9. ma
ja, koja će početi točno u 1
sat poslije podne, u Hrvat
skom Domu, Cokeburg.
Odmah nakon sjednice biti
će objed za članove i prijate
lje. Iza toga podijeliti će se
svim prisutnim majkama po
lijepa kita cvijeća u njihovu
počast. To se čini za to, jer
se taj dan službeno slavi Maj­
-ZAJEDNIČAR"
am jelom i dobrim pićem u koje god doba dodju poslije_ difc^pikSfc ^"nedSi, °dne
9. maja, na dobro poznatom
Banket i dijeljenje nagrada pobjednicima, jest u ne
djelju 9. maja u 6 sati na večer, takodjer u United Dairy
Workers Hall. Govornici će biti Gov. G. Mennen Williams
of Michigan i državni časnici, takodjer časnici Hrvatske
Bratske Zajednice.
A. J. Tomac, izvjestitelj.
Michael Baich, tajnik odsjeka 5 HBZ.
čin Dan u ovoj zemlji.
Nakon objeda i programa
Zabava odsjeka 42
ilmerding, I'a. "Sveti
Valentin" odsjek broj 42 H.
B. Z. priredjuje plesnu za
bavu u subotu večer, 8. ma
*ja 1954., u vlastitim prostori
jama na 101 Middle Avenue,
Wilmerding, Pa.
Na ovoj zabavi će svirati
mladi tamburaški zbor našeg
ginjezda Pomlatka broj 129,
pod upravitel jstvom s v o
zborovodje John Valentic.
Zato pozivljemo sve članove
našeg odsjeka da dodju na
ovu zabavu i da čuju člano
ve našeg Pomlatka kako
sviraju, te da sobom dovedu
i svoje prijatelje. Ulaz je svi
ma besplatan.
Adam Matiašić, tajnik.
Poziv na piknik
Gary, Ind. Odsjek "Hr
vatski Sinovi broj 170 HBZ.
mjestu Bunčić Farmi. To
ga radi pozivamo cjelokupno
članstvo našeg odsjeka, te o
stali naš narod iz mjesta i
okolice da svojom i svojih
prijatelja prisutnošću uveli
čaju naš piknik, iz kojeg će
odnijeti trajne uspomene.
Pošto je ovo naš prvi pik
nik ove sezone, uprava našeg
odsjeka i doma brine se da
će svi naši gosti biti učtivo
posluženi sa mladom na raž
nju pečenom janjetinom, ko
je će biti li izobilju počam
od podne do kasno u noć, a
pored toga biti će u izobilju
zelenog mladog luka, koji do
bro dolazi uz mladu pečenu
janjetinu, a za okrijepu pića
spram želji pojedinaca.
Nadamo se a i dužnost je
cjelokupnog našeg članstva,
da posjećuje naše društvene
afere, pošto svi znamo u koje
svrhe se pripremaju, u korist
naše društvene blagajne. Na
še društvene
našeg članstva, koje nam je
novčano priskočilo u pomoć
kod gradnje našeg doma
stavljeno je na prvo mjesto,
i te obaveze našeg odsjeka
uz dobru kooperaciju našeg
članstva biti će izvršene u
skoroj budućnosti. Toga radi
još jednom apelujem na cjelo-
kupno članstvo našeg odsje
ka, da izvrši svaki svoju duž
nost u radu za naš odsjek i
dom, koji je vlastništvo svi
ju nas, te koji je na ponos
hrvatskog naselja u koloniji.
Pored svega imat ćemo iz
vrsnu glazbu, koja. će zado
voljiti staro i mlado, te nam
svi dobro došli, i sa tom že
ljom očekuje vas sviju upra
va odsjeka i doma.
Zato se pozivlju svi naši! Posreduje se za ured jen je
članovi i-prijatelji, da nas po- i nasljedstva ovdje i u Jugo
sjete u što većem broju na
ovoj našoj zabavi, na kojoj
ćemo zajednički proslaviti
Majčin Dan i odati počast
svim prisutnim majkama.
Svi nam dobro došli!
Bernard M. Luketich,
počasni tajnik.
Ivan Bujan, perov.
ZA MAJČIN DAN1954
Jedno djete malo,
Prez majke ostalo,
Jutro kad se stalo,
Za majku pitalo.
0 moj tata mili,
Kam ste majku skrili,
Otac kćerki odgovara,
Tvoja mama tvrdo spava.
Djetešce se sjetilo,
na groblje odletilo.
Po groblju čeprkalo.
1 mamu zazivalo.
Grobak se otvara,
Majčica progovora,
Idi kćerko doma,
Tam ti je mama nova.
Što ću mama doma,
Kod praznog stola,
Kad mi kruha daje,
Uvjek na me laje.
Kad si mi ga ti davala.
Sirom si ga mazala,
Tata samo gleda,
Ništa ne zapovjeda.
Tvoja kćerka mala,
Ostala je gladna,
Jer joj draga mama,
U hladnom grobu spava.
Izpjevao Ivan Trulac,
član odsjeka 13 HBZ.
u Steelton, Pa.
Zajednica prima nove čla
nove izmedju 50 i 60 godina
starosti na životnu osjegura
ciju od $1,000.00.
JAVNO BILJEŽNIČKI URED
Naš ured izradjuje sve pravne
spise kao punomoći, kupopro
dajne ugovore, darovnice i
isprave. Pribavljamo
biti će plesna zabava, za koju slične
će svirati tamburaški zbor krstne, vjenčane i smrtne li
"Plavi Orao". Sve će ovo biti stove iz starog kraja kao i
besplatno, kako članovima ta- ovdje.^ Tko želi dobaviti^ rod
ko i svim našim gostima i pri- binu iz Jugoslavije može se
jateljima. na nas obratiti za informacije.
slaviji. Obavlja se svakovrsne
prevode.
Kosto Unković,
JAVNI BILJEŽNIK
008 Grant Street
Konceraf gnijezda
397
Održati
će se 9. maja
Hamilton, Ont., Can.— Na
še gnijezdo Pomlatka br. 397
HBZ. priprema se da i ove
godine proslavi Majčin Dan
s lijepim koncertnim progra
mom. Ovo će biti naša treća
godišnja proslava Majčinog
Dana, koja će se održati u
nedjelju 9. maja, u Hrvat
skom Narodnom Domu, 173
Beach Road, Hamilton, Ont.
Program će početi točno u
8 sati na večer, a na istom
će nastupiti djeca iz našeg
gnijezda s glazbom, ballet,
deklamacijama, pjesmama i
šaljivom predstavom u hrvat
skom jeziku. Po prviputa na
stupiti će naša Kolo Grupa,
pod vodstvom svoje učiteljice
Mary Silković, koja je pod
učavala slične Kolo Grupe u
Jugoslaviji. Na istom progra
mu će takodjer svirati štu
denti od Baldwin Academy
of Music, koji su neki od njih
i članovi našeg Pomlatka. Na
harmoniku će svirati James
Posavad i John Josefik iz
Burlinghton, Ontario.
Dalje mi je drago ovim pu
tem objaviti, da ćemo ovu
večer prigodom našeg pro
grama imati u našoj sredini
počasnog gosta i glavnog go
vornika, brata Filipa Vuke
lića, urednika našeg službenog
a s i a Z a e n i ča a a
Vukelić će prije na dan biti
kod bratskog odsjeka 617 u
Wellandu, pak će tako drugi
dan posjetiti i nas u Hamil
tonu na našoj zabavi, koji će
nam govoriti o kampanji i
drugim važnim pitanjima na
še Zajednice.
Imati ćemo i dvije nagra
de (door prizes), koja će jed
na biti podijeljena majci bilo
kojeg djeteta našeg gnijezda,
a druga će biti izigrana za
prisutnu publiku. Jedna i dru
ga osoba mora biti prisutna
obaveze spram Jna koncertu. Uz lijepi pro
orv. digram biti ce i svega drugoga
po našem običaju, što ovako
vim zzabavama pripada, pak
zato pozivljemo sve članove
HBZ., roditelje djece i prija
telje mjesta i okolice, da nas
posjete na ovom koncertu u
nedjeliu 9. maja.
Joseph Stanovicli,
upravitelj gnijezda 397.
Predajava odsjeka 126
Farrell, Pa. Članstvo od
sjeka 126 HBZ. je na sjednici
zaključilo, da će ove godine o
držati dva piknika. Pfvi pik
nik će se održati u nedjelju
30. maja, a drugi u nedjelju
4. jula.
Toga radi umoljavaju se o
stala naša društva i bratski
odsjeci u ovom mjestu, da ne
priredjuju svoje piknike ili
bilo kakve druge priredbe na
ova dva dana, jer bi time šte
tili sebi i nama.
Drugi puta ćemo javiti mje
sto, gdje ćemo piknike odr
žati.
Toliko vam svima do zna
nja i ravnanja, uz bratske po
zdrave,
Josip Džapo, predsjednik
Michael Golub, tajnik.
Predobjava
Chicago, III. Zabavni i
Prosvjetni Klub Jugoslaven
.'držati će svoje ovogodišnje
izlete kako slijedi: Prvi u ne
djelju 30. maja na Memorial
Day, a drugi u nedjelju 1. au
gusta u vlastitoj Bašči na
5540 So. Narragansett Ave.
Ovime umoljavamo društva
i klubove grada Chicago, da
po mogućnosti ne priredjuju
izlete na isti dan, jer bi time
štetili sebi i nama.
Takodjer ovime skrećemo
pažnju članovima našeg klu
ba, da si zapamte gore rečene
dane, te da dodju na izlete
i sa sobom dovedu svoje znan
ce i prijatelje.
Toliko svima do znanja i
ravnanja.
B. S'tepušin, tajnik
U dobi od 16 do 35 godina
Zajednica prima nove člano
ve bez liječničke pregledbe
na životnu osjeguraciju ne
više od $1,000.00, i bolnu pot
poru od $1.00 dnevno i na
jednorazrednu odštetu. Ovo
\Tijedi za sve vrsti certifika
ta, na koji se tko kod nas
želi osjegurati.
Kucer
SUITE 201
(Between 65th & 66th St.)
Proslava Majčinog Dana
Granite City, III. Odbor
odsjeka 222 HBZ. i društve
nog Doma (Liberty National
Home) priredjuje plesnu za
bavu u nedjelju, 9-og maja
1954., s kojom ćemo ujedno
proslaviti i Majčin Dan. Za
bava će početi točno u 5 sati
poslije podne u našem druš
tvenom Domu na 14 Grand
Ave., Granite City, 111. Imati
ćemo dobru glazbu i biti će
besplatni ulaz za svakoga, t.
j. za članove, goste i prija
telje.
Zato se pozivlju svi člano
vi odsjeka i Doma, kao i o
stali naši prijatelji mjesta i
okolice, da dodju na ovu za
bavu u što većem broju, da
na istoj iskažemo zaslužnu
počast svim živućim i umrlim
majkama. Ovo je naša prva
zabava ove godine, koja se
priredjuje da proslavimo o
no, što je svakom najmilije
na ovom svijetu, a to je Maj
čin Dan u počast milim i dra
gim majkama, koju je svaki
od nas imao ili ju još ima.
Ej mila majko gdje si? I
svi nam na zabavu dobro do
šli!
Emil Pleše, tajnik.
Odsjek 72 prikazuje
Film iz Jugoslavije
Uniontovvn, Pa. Odsjek
broj 72 H.B.Z. prikazati će
lijepi film iz Jugoslavije, koji
se zove "čarobni Mač", u ne
djelju 9. maja 1954.
Slika će se početi prikazi
vati točno u 4 sata poslije
podne, u Hrvatskom Domu
na Franklin Street. Pokraj
slike imati ćemo i tamburaš
ki zbor "Nova Zora", koji će
nas s našom tamburicom lije
po i ugodno zabavljati. Uz to
ćemo imati tečnih zagrizaka
i svježih napitaka svima do
sta.
Pozivlju se svi članovi na
šeg odsjeka, kao i ostali pri
jatelji mjesta i okolice, da
nas dodju posjetiti i vidjeti
ovu lijepu pomičnu sliku "Ča
robni Mač", koja je umjet
nički izradjena i u bojama.
Takodjer se ovim putem
zahvaljujemo svim našim pri
jateljima i članovima H.B.Z.
iz Pittsburgha, McKeesporta,
Cokeburga, Clairtona i dru
gih mjesta, koji su posjetili
našu plesnu zabavu na 24.
aprila, koja je vrlo lijepo u
spjela, a za koju je svirao
tamburaški zbor "Sere
naders" svima na zadovolj
stvo. Ponovno vam hvala i
dodjite opet na 9. maja!
Piknik odsjeka 978
Phoenix, Arizona. Po za
ključku sjednice odsjeka broj
978, odsjek će imati svoj pr
vogodišnji piknik u nedjelju
23. maja o. g. u South Moun
tains Park. Stoga pozivamo
ne samo članove odsjeka, ne
go i članove drugih odsjeka
Hrvatske Bratske Zajednice u
Arizoni, da nas nastoje posje
titi u što većem broju, na go
re spomenuti dan. Isto tako
molimo braću Srbe i Crnogor
ce, da nam dodju u posjet na
ovaj svečani dan.
Imati ćemo uz dobru pečen
ku i krasan program. Svirati
će Jugoslavenski Tamburaški
Zbor, dočim će naše mlade
djevojčice plesati kolo u na
rodnoj nošnji. Isto tako se na
damo da će nam otpjevati par
pjesama naša dobro poznata,
prije iz Clevelanda, a sada is
Phoeniksa, mlada sestra Do-
NOVA KUCA
VAŠE UŠTEDE
5. svibnja 1954.
U V E N I
Odsjek 235, Cleveland, Ohio.
Ovime javljam cjelokupnom član
stvu odsjeka 235, da će naša idu
ća sjednica biti na 9. maja u 2
sata poslije podne, te molim član
stvo da na istu dodje i da plaća
svoju članarinu točno svaki mje
sec, a ne kako se tko sjeti. Jer
kako vam je poznato koji čitate
Zajedničar, da je glavni odbor za
ključio. da se nikoga ne može če
kati više od 90 dana, »e prama to
me ja nebi htjeo da dodjem u pro
tuslovlje sa bilo kime, već napo
minjem ponovno da plaćate točnO.
Vama je braćo i sestre dobro
poznato, da naš odsjek nema tako
velike blagajne da može plaćati
rasporez za članstvo. Koji se neće
držati kako nam pravila kažu, ja
ću biti prisiljen da se po istima
vladam, što svakako no želim.
U nadi da će se članstvo oda
zvati prama gore navedenom uo
pisu, te učiniti svoju dužnost za
dobrobit sebe kao i odsjeka, osta
jem uz bratski pozdrav.
Edward Benlch, tajnik.
POZIV NA SJEDNICU
Cleveland, Ohio. Hrvatski Go
spojinski Klub pozivlje sve svoje
članice da dodju na redovitu sjed
nicu, koja će se održavati u srije
du 5. maja 1954. u Hrvatskom Dc
mu, 6314 St. Clair Avenue, točno
u 7:30 na večer.
Poslije sjednice imati ćemo par
ty s malom večerinkom u počast
Majčinog Dana. Stoga se mole čla
nice da dodju na sjednicu i party,
da se tako zajednički sastanemo
i proveselimo.
Anna Thomas, tajnica.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga, fcfcjoj
se traži znanca Ili prijatelja,
za svaku uvrstbu $1.00
rko traži radnike po inći 2.00
£a tri uvrstbe 5.00
Tko prodaje kućo, zemlju,
trgminu Ili slično, po inćl. 2.00
2enidbeni oglasi i ponude ne
avršluju se.
POTRAGA. Tražim svoga zeta,
Antu Pavin, koji je rodom iz
Puntanike kod Zadra, Dalmacija.
Ćula sam da je promijenio ime
i da se sada piše Toni Pločić.
Molim ćitatelje "Zajedničara",
ako znadu što o njemu da mi
jave, na čemu ću biti mnogo
zahvalna. Mrs. Tonka Miclch,
414 McKenley Street, Fairview,
New Jersey.
ris Lončar.Isto ćete imati pri
like se upoznati sa mnogim
upravnicima Arizone, koji su
prije vrlo malo o nama znali.
Hrvatski Dan, koji se je
nedavno održao pod imenom
našeg odsjeka i Hrv. Ame
ričkog Kluba, vrlo je sjajno
uspjeo sa moralnog 1 materi
jalnog gledišta, pa sa istim
pravom očekujemo što veći
posjet i na ovaj naš piknik.
Za nas se je do nedavno ov
dje vrlo malo znalo, usprkos
činjenice što se je naš narod
doseljivao ovamo još prošlog
stoljeća. Kao i na istoku, mno
gi su platili svojim životima
za razvitak američke industri
je, na mnogim grobovima vi
de se imena naših ljudi koji
su poginuli u majnama, dok
je u njima bilo vrlo pogibelj
no raditi. Ali usprkos svih tih
žrtava, na naš se narod gle
da kao nepoželjne i pogibelj
ne elemente. Za to smo pozva
li mnoge urodjenike, koji ob
našaju važne časti u gradu i
državi, da nas posjete i tako
uvjere da ne nosimo rogove.
Dodjite čim ranije, jer će pr
vi janjac biti ispečen o podne.
William M. Boyđ-Boić,
predsjednik odsjeka.
Sada OJ- na štedov
PLAĆA ne pologe
Položi osigurani do deset
tisuća ($10,000) po dr
žavnoj agenciji.
Štedite
PUtem P°ŠtC*
Ml UZIMAMO ovu priliku da Vam se zahvalimo na VA
ŠOJ PATRONAŽI i PRIJATELJSTVU i nadamo se da
ćemo Vam i dalje biti na uslugu u našem novom uredu.
FRANK P. KOSMACH, predsj. Imovina $23,000,000
JUGOSLAVENSKA PUTNIČKA AGENCIJA
MIMBtft Preko naše Agencije možete sada PUTOVATI
na KREDIT avionom za Stari Kraj! Zatraži
te odmah informacije!
Ovo su cijene turističke klase u sezoni. TAKODJER DIREKTNA
AVIONSKA VEZA ZA RIJEKU, SPLIT, DUBROVNIK, TITO
GRAD, BITOLJ ltd.
Za posjetiti JUGOSLAVIJU najbolje vam isplati ići avi
onom. TAMO STE ZA JEDAN DAN. Najmoderniji avioni I prvo
klasna posluga.
PIŠITE NAM NA VRIJEME ZA REZERVACIJU!

Pittsburgh 19, Pennsylvania
Travel Agency
INCORPORATED
1947 BROADWAY
SUsquehanna 7-4481
New York 23, N. Y.
Catherine G. Yukish, izvj.
6720 W. North Ave., Chicago
-V I E S N I K
ST. PAUL FEDERAL SAYINGS
2116 W. Cermak Rd. Chicago 8, 111. Virginia 7-6530
j? New York—Zagreb, round-trip $660.60
New York—Beograd, round-trip $708.30

xml | txt