OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 19, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-05-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Cl SjQZI JE MOCi
SPORTAŠKA SEZONA HRV. BRATSKE
ZAJEDNICE USPJEŠNO JE ZAVRŠILA
Martin Krasich, glavni blagajnik
Mnogo puta je rečeno, ponovno opetovano i još će mno-'
go puta biti opetovano, da naša Zajednica nije tek neko
obično osiguravajuće i trgovačko poduzeće. Povrh isplaći-'
vanja osmrtnina i raznih potpcrra, kao i dobrovoljne pomoći,
Zajednica pruža i druge pogodnosti, kojih ne bi bilo kada!
ne bi imali ovu našu organizaciju.
Aprila 2.-3.-4. održan je u Farrell, Pa., 11-ti "Nacional
ni Basketball Tournament". Drži se da je to bio jedan od,
najuspješnijih natječaja i svi.^
kako oni koji uzeše izravnog I nje novih ojanova. I nije brat
udjela u istom, tako oni koji Biskupić jedini kuglač u nje
radiše da ova utakmica što I govoj obitelji već tu vidimo!
bolje uspije, pak i veliki broj! i njegovu suprugu kao i si-!
n a e a n s v a i n a o a u- n a O n a v i i o a a o -j
opće, sve je vrlo zadovoljno. seph Buktenica sa svoja tri1
Dakle to je prošlo i biti će sina. Brat Buktenica je član
ubilježeno kao dobar uspjeh, Nadzornog Odbora u Dje-
Zatim na 23.-24.-25^ aprila i
čJem
održan je Nacionalni Osam-|sjeka
naest Godišnji Duckpin Tour-jmade
nament u neposrednoj blizi-1
ni glavnog ureda, naime,
sjek broj 4. I ova utakmica i
bila je vrlo uspješna, i uzeo!stru
je učešća veći broj našegjsada
članstva, nego ikada prije. Jtočkice
Domu 1
Počasni banketi kako u Far-jla Je Jedna
Ovo je drugo lice naše Za
jednice. U ovim sportskim
a k i v n o s i a u z i a u e a
jedan veliki broj našeg član
stva. I onda, ovo su tek na
cionalni natječaji, a koliko
opet imade raznih lokalnih
sličnih* priredaba a takodjer
i u Kanadi. U ovoj sport
skoj aktivnosti uzimaju u
češća ne samo mladji, nego
i dobar broj našeg starijeg
članstva. Na kuglačkom tour
namentu u Detroitu bilo je
mnogo našeg starijeg član
stva sa svih dijelova Ame
rike.
Rekao mm da je ovo dru
go lice naše bratske organi
zacije a u to lice takodjer
pripada i aktivnost naših Ko
lo plesača, naši pjevački zbo
rovi, a u nekim mjestima i
naše dramatske grrne. Jedni
u z i a u u e a u e n o
sportu i prosvjeti, drugi u
drugom i tako redom. Sve je
to moguće samo pod okri
ljem Hrvatske Bratske Za
jednice. Da nisu naši prvi i
seljenici, naši vrijedni pioni
ri ustrojili našu bratsku or
ganizaciju još pred šezdeset
godina, teško bi bilo danas
reći da li bi imali sve ove
aktivnosti, sve ove kulturne
organizacije i što je još važ
nije, tko znade da. li bi uopće
imali neku priliku da okuplja
mo oko sebe svoju ovdje ro
djenu omladinu.
Na svima ovima priredba
ma, koje su tek svršili, vidio
se je priličan broj i naših
stalnih graditelja Zajednice.
Znači da ima i medju spor
tašima takovih, koji se mno
go brinu da nam Zajednica
ide brojčano naprijed. U De
troitu smo vidjeli gdje baca
kuglu naš dobro poznati pr
vak skoro u svakoj kampanji
brat Vincent Biskupić iz Chi
cago. Ovo pokazuje da njega
zanima i kuglanje i upisiva-
1
Predsjednik od-
br°j
202 te do sada
81 točkicu
kredit u
|Vidimo
u
Etna, Pa., a lokalne pripre-1tu
me je imao preko sebe od-jčlanicu
nJemu
1
u
sadanjoj kampanji,
na ovom
tournamen-
1 te kako aktivnu našu
upraviteljicu gnijez-
da
br°j
55 iz
Clevelanda, se-
Annu Resčić
koJa
ima u
do
sv°j
kredit 93
a u
Sodini
1952
sP°irta
ju.
je i
je i prošao I naš
najveći tournament, naime
"Dvadeset godišnji e n i n
Tournament", koji je ove go
dine održan, u Detroit, Mich.
Još će ove godine biti odr
žan jedan tournament i ako
za sada na manjoj bazi a to
je Golf Tournament.
bl"
od
rellu tako i u Etni bili su kampanji i kao dar posjetila
izvanredno posjećeni i naše Floridu. Bilo je i mnogo
članstvo se je zabavljalo, i
staro i mlado, u najboljem
pobjednica u
druših koJi
su aktivni na
P°"
1 u
gradnjl.
nice, ali ovom prilikom želim
tek par njih napomenuti.
Rekao sam da je sportaš
ka sezona uspješno završila,
ali kampanja Zajednice nije
završila. Sada bi trebali sa
još više poleta poraditi svi
zajedno, a to uključuje i na
še sportaše da nam i ova
kampanja što bolje uspije.
Rečeno je da je ovo godi
na akcije, jer se ove godine
slavi šezdeset godišnjica na
še Zajednice. U koilko se ti
če našeg sporta ovo je zaista
bila godina akcije, ali to još
uvijek nije dovoljno da za
garantira da će i buduće go
dine biti ovakovi uspjesi. Mi
bi već sada trebali raditi u
pravcu da će svi ovi tourna
menti buduće godine biti još
veći, naime, da još veći broj
našeg članstva u njima su
djeluje. To se može polučiti
na taj način da svi mi po
tražimo nove članove, da po
tražimo što više mladih čla
nova oba spola, pa da tako i
oni mogu sudjelovati s nama
u svim našim priredbama.
Naši mladji imaju svoje
mladje prijatelje. Sada je vri
jeme da ih upišu u našu Za
jednicu. Vrijeme brzo pro
lazi i neće se sve moći po
stići u zadnjem mjesecu kam
panje. Naskoro će veliki broj
naših odsjeka održavati svo
je izlete i na tim izletima
trebali bi govoriti sa svakim
prisutnim, koji još nije naš
Član. Svaki nečlan je pro
spekt za novog člana.
Ja ovog puta pozivam sve
naše sportaše, kako kuglaše
tako i plesače, pjevače, svir
če i sve ostale da se zauzmu
da upišu po kojeg novog čla
na u našu bratsku organiza
ciju. U koliko će Zajednica
biti brojčano jača u toliko će
biti u boljem stanju da dade
sve veće mogućnosti na pro
širenju i jačanju svih naših
sportskih i prosvjetnih ak
tivnosti. Naprijed svi zajed
no za veću i jaču Hrvatsku
Bratsku Zajednicu.
Najveća osjeguracija kod
H. B. Zajednice jeste svota
od $5,000. Na ovu svotu mo
že se osje gurati do 40 godina
star"««.
BROJ (NUMBER) 20 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 19. SVIBNJA (WEDNESDAY, MAY 19th), 1954.
FESTIVAL AMERIČKO HRVATSKE KOLO FEDERACIJE
ODRŽAJE SE NA 30. MAJA U CLEVELAND,
Već dulje vremena oglašujemo Festival
Američko Hrvatske Kolo Federacije, tako
smo od pojedinih Kolo Grupa donesli i slike
naše mladeži, koja je aktivna u Kolo Fede
raciji. Gornja pak slika jest odlične Kolo
Grupe u N. S. Pittsburgh, koja Grupa tako
djer nastupa na programu Festivala Kolo
Federacije u Clevelandu na 30. maja. Ovu
grupu sačinjava talentirana naša omladina,
a koja je poznata našem narodu. Ista je
nastupila prošle godine na programu našeg
v a s k o Z a e n i ča s k o a n a u W e s
View Parku. Grupu sačinjavaju odlični pje
vači i pjevačice, kao i kolo' plesači.
Ovo je drugi godišnji nastup Kolo Fede
racije. Na Velikom Festivalu Američko Hr
vatske Kolo Federacije nastupa, kako je već
rečeno u ovom listu, pet Kolo Grupa u sliko
vitoj narodnoj nošnji. Festival će se održati
u Slovenskom Domu, 6417 St. Clair Avenue,
u Clevelandu. Program počima točno u 3
sata poslije podne, na Memorial Day, a dan
potom se neradi, pak radni svijet imade do
bru priliku da posjeti ovu veliku našu» na
rodnu Slavu.
PROBUDJENA SVIJEST ČOVJEČANSTVA
RADI OPASNOSTI ZA ČOVJEČANSTVO
Zagrebački tjednik "SI. Dom" donosi objektivni članak
o eksploziji hidrogenske bombe, pa isti radi važnosti donosi
mo za naše čitatelje kako slijedi:
Na pustom otoku Bikiniju u području Tihog oceana
izvršili su Amerikanci 1. ožujka o. g. pokusnu eksploziju
hidrogenske bombe, koja je prema prvom i kratkom saopće
nju stručnjaka, bila 600 puta jača od eksplozije atomske
bombe, bačene 1945. godine'
na japanski grad Hirošimu.
Naknadno se dalje ustano-
Veliki Festival Američko Hrvat. Kolo Federacije
za američku javnost izjavio
je, da je žestina te hidrogen-
vilo, da je smrtonosna atom- ske eksplozije iznenadila uče
ska prašina, koju je izazvala njake i da je imala "katas
ta eksplozija, teško povrije- trofalan" uspjeh. Nakon tih
dila stanoviti broj japanskih saopćenja čovječanstvo je o
ribara, koji su u Tihom o- stalo zapanjeno. Odgovorni
ceanu na brodovima lovili ri-j državni i politički krugovi u
be na udaljenosti od 100 mi- raznim zemljama uzbunili su
lja od mjesta eksplozije
dakle u udaljenosti za koju
su stručnjaci pretpostavljali
se i podigli alarm (znak za
uzbunu) tražeći, da se spri
ječe daljnje pokusne eksplo-
da se nalazi izvan zone opas- zije hidrogenskih bomba, jer
nosti. Jedan parobrod, koji se
nalazio na dalekom moru, za
bilježio je radioaktivno zra
čenje nakon te eksplozije na
udaljenosti od 1000 milja, a
nad Amerikom je takodjer
zabilježen jedan radioaktivni
val, koji se povratio nad ze
mlju navodno čak iz medju
zvijezdja. Brodovi na kojima
su lovili japanski ribari, pot
puno su odijeljeni i bit će un
šteni kao i cijela oprema koja
se nalazila na brodovima i
ribarima, a sve to radi toga,
da se ne bi na njima zadržali
dijelovi atomske prašine, koja
i nakon duljeg vremena pa i
nakon nekoliko godina, izazi
va radioaktivno zračenje, ko
je je ubitačno za sve živo na
zemlji.
Sam predsjednik USA Ei
senhower u svom saopćenju
da to može biti ubitačno za
čovječanstvo i bez njihove u
potrebe u eventualnom ratu.
Nauka još ne zna kakve sve
posljedice i štete mogu nasta
ti po čovječanstvo od tih eks
plozija. Pacifik nije američko
jezero, ono je izvor hrane za
veliki dio čovječanstva, pa
opasnost od poraznih poslje
dica ne snose samo USA
ističe se u jednom apelu en
gleskih zastupnika u parla
mentu, koji traže zabranu
dal n e eksperimentiranja
(naučnih pokusa) s takvom
bombom. Engleska štampa
predlaže da se smjesta održi
savjetovanje niz zemalja i da
se razmotre svi problemi koji
su iskrsli otkako čovječanstvo
posjeduje hidrogensku bom
bu.
Svaki takav eksperimenat
Program će biti krasan i veličanstven,
pak toplo preporučamo našem svijetu da ne
prepusti ovu lijepu zgodu i da svak nadje
užitka u izvadjaju takovog programa po na
šoj odličnoj omladini, a time da im oda po
štovanje i ujedno priznanje za ovaj rodo
ljubni rad, a što će im dati više poleta za
daljnji požrtvovni rad u promicanju hrvat
ske glazbene i narodne kulture u Americi.
Uz ostale velike aktivnosti u redovima
Hrvatske JL-ttlsl.e Zajednice i ovaj veliki
Festival Hrvatske Kolo Federacije takodjer
je jedna markatna pojava, a koja se odvija
pod okriljem naše Zajednice, pa i radi toga
dužnost je zajedničara da što izdašnije po
mognu i brojnije posjete ovaj Festival.
Prema odluci našeg Izvršnog Odbora u
zeti će se slika u bojama ovoga Festivala
za drugi Film naše Zajednice, pak će po
sjetioci moguće doći i na taj lijepi film. Taj
će se film prikazivati po našim naseljima.
Sestre i braćo, svi na Kolo Festival u
nedjelju 30. maja!
Uredništvo.
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AMBK3
u budućnosti je medjunarod
ni problem, koji zadire u ši
roka područja ljudske sigur
nosti i slobode plovidbe i po
trebno ga je rješavati diplo
matskim putem. Prema miš
ljenju nekih stručnjaka, osim
nepredvidjenih opasnosti za
ljud3ku sigurnost takvi eks
perimenti zadiru i u samu
ravnotežu prirode.
Engleski parlamentarci tra
že, da Churchill, koji uživa
veliki ugled i u USA i u SSSR
u tu svrhu odmah poduzme
inicijativu za neodgodiv sas
tanak predsjednika USA, SS
SR, Engleske, Kanade i Fran
cuske, koji će razmotriti sve
te probleme i eventualno se
dogovoriti o ograničenju upo
trebe atomskih oružja te o
korištenju atomske energije
u mirnodopske svrhe. Javlja
ju se i ostali državnici svijeta.
Indijski predsjednik Nehru,
u svom apelu za ograničenje
atomskog naoružanja i spre
čavanje daljnjeg eksperimen
tiranja s hidrogenskom bom
bom, naglasio je, da je ta ek
splozija pokazala, da čovje
čanstvo nije gospodar s onim
prirodnim snagama, koje već
posjeduje. I Sovjeti koji vje
rojatno takodjer posjeduju
hidrogensku bombu, svijesni
su si te opasnosti, te je i pred
sjednik Maljenkov izjavio, na
primjer, da budući rat s ta
kvim oružjem znači uništenje
svjetske civilizacije. i
Posljedice, koje je izazvala
ta nedavna eksplozija hidro
genske bombe koje se prema
izjavi stručnjaka mogu pro
izvoditi u neograničenoj jako
sti, probudile su savjest odgo
vornih državnika u svijetu,
ZNAČAJNE PROSLAVE
1
NAŠIH TRIJU ODSJEKA
Prošle nedjelje 1G. maji
tri pionirska odsjeka Hrvat
ske Bratske Zajednice održa
še jubilarnu rijetku slavu
60-godišnjicu svoga op
stanka, naime, odsjek broj 3
"Sv. Juraj" u McKeesport,
Pa., odsjek broj 4 "Andjeo
Čuvar" u Etna, Pa.,'i odsjek
broj 5 "Sv. Rok" u Johns
town, Pa. Sva tri ova odsje
ka održaše svoje proslave,
kao dogovorno, isti dan, što
je ipak značajno. Mi smo po
sjetili proslave dvije od ovih
triju odsjeka i to broj 3* i
broj 4. Vrijeme je bilo lijepo
i ugodno kao naručeno za o
ve velike proslave, tako je
Bog s nama u dobrom i rodo
ljubnom radu.
Sve su proslave bile dobro
posjećene ne samo po član
stvu svečara, nego uopće po
članstvu Hrv. Bratske Zajed
nice. Na svim trima prosla
vama učestvovali su u pro
gramu upravnici i časnici iz
glavnoga ureda naše Zajed
nice. Pa tako uprava i član
stvo zajedno proslaviše na
odlični način zajedničarsko
bratstvo, koje nas veže i na
okupu drži.
Uspjehu o v*! markatnih
proslava, što članstvo pri
znaje i poštuje, mnogo je do
prinio Zajedničar, glasilo na
še Zajednice i njegovi ured
nici, koji su te proslave u
vrijeme lijepo prikazali.
Drago nam je zabilježiti
da se u našim redovima od
vijaju tako značajne i velike
aktivnosti bratskog zajedni
čarstva. Ur.
PRONADJENE VELIKE
NASLAGE UGLJENA
U OKOLICI SLUNJA
U domovinskoj štampi o
pazismo jednu zanimljivu vi
jest, koju ovdje donašamo iz
razloga što u Americi i u
našoj Zajednici imade veliki
broj Slunjana i njihovih po
tomaka, pak iz okolice Slu
nja sa Korduna ili Vojne
Krajine. Ta vijest nam priča:
"Stručnjaci Zavoda za geo
loška istraživanja ustanovili
su, da čitavo područje Slu
nja krije u sebi velike na
slage izvrsnog ugljena u du
ljini otprilike od 10 km i ši
rini 1 km i pol. Rudarski la
boratorij u Zagrebu ustano
vio je, da je taj ugljen iz
vrsne kakvoće i da mu ogrev
na moć iznosi 5,136 kalorija.
To je lignit, ali jedan od naj
boljih u našoj državi. Medju
tim, za eksploataciju tog u
gljena postoje velike poteš
koće, budući ovo područje ne
ma ni željeznice ni dobrih ce
sta, te bi se isti mogao eks
ploatirati tek izgradnjom već
započete pruge Karlovac—Bi
hać."
Tako ta vijest. Nama je
dobro poznat Slunj i okolica.
Pasivni je to kraj. U dobrim
godinama narod ne može pri
delati kruha od kraja do kra
ja godine. Tu dakle vlada
stavivši ih pred izbor ili
atomski mir ili opasnost za
čovječanstvo i propast ljud
ske civiliaacije.
Upravo taj strah od nepre
dvidjene opasnosti, koja pri
jeti čovječanstvu, moguće će
pridonijeti razumnom rješa
vanju svih Suprotnosti medju
narodima raznih zemalja i u
črvršćenju mira u svijetu.
3.B.
Svakako to je lijepa po
java i jedan značajan uspjeh
aktivnosti u našim redovima,
ali to nije sve. Takove aktiv
nosti, oduševljenje i surad
nja trebale i morale bi da
zbilja posluže jačanju Zajed
nice s novim članstvom, jača
njem naše jubilarne kampa
nje. Povrh svega i svih ak
tivnosti kampanju se nesmije
zaboraviti i uzeti tek površ
no ili jednostavno da će ona
sama ići svojim slijedom. Mi
držimo, da svi moramo kam
panju uzeti vrlo ozbiljno da
s njom polučimo dostojan u
spjeh u godini velike prosla
ve 60-godišnjice naše Zajed
nice.
Na dnevnom redu, dakle,
glavno je pitanje kampanja
povrh svega ostaloga. S v i
treba da smo si toga svijesni
i u tom smislu da udesimo
naš rad i nastojanje.
U prošlom broju bilo je
objavljeno da smo do konca
mjeseca aprila primili 1,559
novih članova, ujedno je u
pisano životne osiguracije za
preko jedan milijun i četvrt
dolara, naime, za $1,264,000.
Na oko ovo je lijepi uspjeh.
I jest! Ali kad uzmemo da
smo taj uspjeh polučili u če
tiri prva mjeseca u godini i
nakon toga dana preostaje
U RADU JE SPAS!
I JUBILARNA ČLANSKA KAMPANJA
GODINA (YEAR) XLIX
TREBALA BI DA SE BOLJE ODVIJA
Čini nam se kao da se kampanja ne odvija onako kako
smo to očekivali i kako bi trebala da se odvija u ovoj jubi
larnoj godini akcija Hrvatske Bratske Zajednice. Jedini raz
log bi mogao biti ,što ove godine pritiska bezposlica, pak
radni svijet zabrinut, a time nastaju i poteškoće pri upisi
vanju novih članova. Ali ipak, tako mi mislimo, moglo i
trebalo bi biti bolje, kad bi se živo uhvatilo posla na obje
strane. U redovima našegaf"
članstva vladaju dobri uslo
vi i medjusobna suradnja i
razumjevanje, a to su naj
bolji uslovi za napredak i ja
čanje Zajednice.
Učestale su i velike pro
slave 60-godišnjice Zajednice,
još sedam mjeseci kampanje,
računajući i ovaj mjcsec maj,
tada trebamo računati koliko
življe treba poraditi da se
poluči glavni uspjeh, kako je
to Odbor Kampanje 1954. u
svom svečanom proglasu na-
koje su doista važne i mar- glasio "šest tisuća novoga
katne. Moguće u povijesti i članstva i šest milijuna do
Zajednice nije bilo ovako ži- lara nove osiguracije" u ovoj
ve aktivnosti u slavi Zajed- kampanji.
nice i naših odsjeka. Rek bi To je dakle kvota koju va
da sve naše naseobine vrve lja ispuniti, a ne da proglas
od aktivnosti. Velike aktiv
nosti pojaviše se i u sport
skim aktivnostima i tourna
mentima sporta, naročito u
kuglanju, moguće veće nego
ikad prije. Ljudi pak na u
pravi Zajednice zaposleni po
sjećivanjem svih tih aktiv
nosti i s proslavama.
ostane mrtvo slovo na pa
piru.
Da se poluči cilj u kampa
nji, opet kažemo treba kam
panju da svi ozbiljno uzmu i
da živo rade za uspjeh iste.
U ovom broju na drugom
mjestu donosimo počasnu li
stu imena požrtvovnih gradi
telja Zajednice u jubilarnoj
kampanji. Na toj listi se na
lazi 56 počasnih imena naših
članova i članica, koji živo
rade u kampanji i to u Sjed|
njenim Državama. Na toj
sti je prvak brat John St
fer iz odsjeka br. 872 u Dea
Moines, Iowa, sa 258 točkica.
Ostali na listi svaki ima 50
ili više točkica.
Kanadska počasna lista po
kazuje 9 graditelja Zajednice
u Kanadi. Tu pak listu krasi
prvak u Kanadi, brat Joseph
Stanovich iz odsjeka br. 644
u Hamilton, Ont., Kanada sa
230 točkica.
Dakle, svih Ukupno gradi
telja do sada imamo tek 65,
a to je veoma mali broj pre
ma broju našega članstva.
Ova lista bi se morala po
četverostručiti i više, da uz
mognemo postići svoj cilj u
kampanji.
Ostali članovi bi se trebali
ugledati u ovu svoju braću
i sestre koji se tako svojski
zauzimlju za jaču, širu i moć
niju Hrvatsku Bratsku Za
jednicu.
Sestre i braćo, ovo je pređ
konvencijska godina, pak tre
ba da se svaki pokaže dje
lom koliko ljubi svoju Za
jednicu.
Odsfek br. 278 slavi 50-godišnjicu svoga
Opstanka s piknikom u nedjelju 20. funa
Summit, 111. Društvo "Unity", odsjek br. 278 HBZ.
čini sve pripreme, da na lijepi i veseli način proslavi 50-tu
godišnjicu svoga opstanka u nedjelju, 20. juna 1954., u
Durha's Grove na Lawndale i Archer Avenue, Summit, 111.
Po našem starom običaju biti će mlade pečene janje
tine i svakovrsnog pića za stare i mlade. Imati ćemo tako
djer i izvrsni tamburaški zbor, koji su sinovci naših dobrih
članova, Andre i Palone Susich.
Stoga pozivamo sve naše članstvo, kao i članstvo svih
odsjeka u ovoj okolici, te sve ostale Hrvate da nas posjete
u što većem broju na ovom našem pikniku i proslavi.
glad, golotinja i siromaštvo.
Zabit je to kraj, da nema ve
ze ni sa dobrim cestama, a
nema ni željeznice. Austrija
nije marila, pa ni jučerašnja
Jugoslavija, a današnja nije
još ništa pokušala, da taj na
rod podigne iz bjede i nevolje.
Kako se pak vidi taj kraj
je bogat s rudama, a i sa šu
mom. Koja korist, kad se to
narodno blago ne može isko
ristiti za bolji život življa o
ko Slunja.
John Buban, tajnik.
Jugoslavija imade u planu
da pravi skupocjene i nepo
trebne željeznice, kao tako
zvana Jadranska Željeznica,
koja je na uštrb Hrvatske i
njenih žitelja o čemu*je bila
riječ u ovom listu. Umjesto
takovih skupocjenih i pasiv
nih pruga daleko bi bilo bo
lje za državu i za narod, da
se prave pruge kroz pasivne
i zabite krajeve, a time do
lazi do zarade i većeg koma
da kruha gladnoj sirotinji.

ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFRCIAL ORGAN OF THE CRCWtAN FWIERNN. UWCH

xml | txt