OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 26, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-05-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

jjy
SLOZI JE
nase
KOJA SIRI NASU NARODNU KULTURU
Martin Krasich, glavni blagajnik
Ima naše omladine ovdje Zdalar, u istome se oglašuje
rodjene, koja ili nije naučila
ili je zaboravila materinski
jezik. Ali ima i veliki broj o- mlade plesačice u narodnim
nih, koji se rado služe sa je
zikom svojih roditelja, koji
roditelji su rodjeni u staro
me kraju i tako nisu nikada
dobro naučili engleski jezik i
djeca takovih ovdje rodjena
najviše govore dialektom po
krajine od kuda su njihovi
roditelji došli. Govore i pje
vaju i nije ih briga kome se
Prostorije odsjeka br. 351
su bile pune naroda i opet
što vidiš? Što se svira i ple
še? Mladi ovdje rodjeni tam
buraši pjevaju hrvatske pje
sme i sviraju razne kolo ple
sove. Omladina uživa u tim
plesovima, hvata se u kolo i
tome nikaida kraja. Jedno ko
lo slijedi drugo i tako stalno
do rano u jutro.
Prošle nedjelje, naime, 16.
maja gledao sam program
Duquesne Tamburitzans na
priredbi odsjeka broj 4, koji
je slavio svoju šezdeset go
i n i u N a v e i i o o a
programa se sastoji od na
ših hrvatsko-srbskih i slo
venskih pjesama i plesova.
Ovaj zbor je nacionalno po
znat i vrlo popularan te je
prodro u širu javnost i da
nas ne svira više samo za
naš narod, već i za Ameri
kance različitih nacija. Sva
gdje učine izvrstan utisak a
time u isto vrijeme upoznava
ju ostale narode sa našom kul
turom, sa našim pjesmama,
svirkama kao i sa krasnim
seljačkim nošnjama. I ova
školovana omladina neće za
boraviti jezik svojih rodi
telja.
Kuda god prodjemo namje
rno naše tamburaške zborove,
naše plesačke kolo grupe i
naše pjevačke zborove. Sa
sma je prirodno da učešće u
zimaju naši mladi momci i
djevojke a to znači ovdje ro
djena omladina, prve, druge,
a već gdje kad i treće gene
racije. Uzmemo naš Zajedni
čar u ruke i vidimo da se ta
ko radi i po drugim udalje
nim mjestima gdje ima na
šeg naroda.
Tako sam ovih dana pri
mio jedan letak sa slikom od
SVE POD OKRILJEM NAŠE ZAJEDNICE ICETIRI ODSJEKA U SUDBURY ZAJEDNO
SLAVE 60-GODISNJICU H. B. ZAJEDNICE
Upravo je ugodno posjećivati proslave, kao i druge
mnogobrojne i razne priredbe upriličene po našim odsjecima
i gnijezdama našeg Pomladka. Ako kod nekog postoji boja- 60-godišnjice Hrvatske Bratske Zajednice, A to su odsjeci
zan da će jednog skorog dana izumrijeti jezik naših otaca, i ^r°j ^93, 964, 618 i 651.
da će izumrijeti naša pjesma, glazba i plesovi, kao različita Proslava će se voditi za dva dana, subotu 5. juna i ft®*
Kola, koja su ovamo pfrenešena iz svih krajeva Jugoslavije, I bjelju 6. juna. U subotu veće održati će se veljki banket,
taj treba da posjeti naše razne priredbe da vidi na svoje oči koji počima točno u 6 sati'
i sluša na svoja uha, tko to*
na pozornici zabavlja naše [šest mladih naših članica iz
posjetnike i pogotovo nasi Phoenix, Arizona. Letak mi jna- Na obje priredbe glavni
starije. I je poslala sestra
izlet odsjeka 978 i gnijezda
broj 636. Na izletu će plesati
nošnjama i kaže se da će svi
rati Jugoslavenska orkestra,
a to nemože biti ništa drugo
nego i opet naši tamburaši,
jer se naša kola nemože ple
sati osim uz pratnju tambu
raša.
Danas je teško nači jedno
naše naselje a da u istome
nema naše tambure i kolo
to svidio ili nesvidlo. Tako plesača. U koliko još tako
naprimjer na našem 20-godiš- vih mjesta ima bilo bi dobro
njem kuglačkom tournamen
tu u Detroitu, čuješ naše mla
dje gdje pjevaju hrva s k e
pjesme po cijelom hotelu i
pred hotelom. Oni su rodjeni
erikanci i njih nije briga
li će im tko prigovoriti,
pjevaju što vole i što im
je na srcu. Govorio sam sa
mnogima, koji su ovdje ro
djeni, imaju dobru naobraz
bu i drže važne i ugledne po
ložaje i ja sa njima počimam
engleski, a oni meni lijepo po
hrvatski. Mnogi su me izne
nadili sa svojim materinskim
jezikom. Sastao sam i tako
vih, koji kažu, ja hoću da
govorim hrvatski i ja se ne
stidim jezika svoje majke i
oca.
da se poduzmu mjere da se
organiziraju, jer je to pravo
uživanje za naše mladje a što
je takodjer vrlo važno njih
se zadrži u našim gnijezda
ma i u našim odsjecima.
Naša Zajednica prikuplja
sve pod svoje okrilje i tim
putem treba da nastavi. Po
vrh osiguracije našeg član
stva, naša organizacija daje
i duševne hrane svome član
stvu, a to se ne može dobiti
kod bilo kojeg trgovačkog o
siguravajućeg poduzeća. Na
še članstvo bi trebalo potpu
no shvatiti ovu veliku raz
liku. Kod nas se može dobiti
svake vrsti osiguracija kao
bilo gdje, ali povrh toga do
bije se i zabava, užitak u
sportu, pjesmi, svirki, raznim
plesovima itd. Sve je ovo do
bro imati na umu kad se tra
ži nove članove.
Ove godine slavimo Šez
deset godišnjicu naše organi
zacije i svaki član i članica
bi trebao tome voditi ra
čuna. itfe bi smijelo biti na
šeg čovjeka, našeg djeteta a
a n i e u a n e n o u n a o
Zajednici.
Svaka majka voli da joj
dijete govori materinski je
zik. Nikome ne šteti da go
vori čim više jezika i svako
dijete od naših roditelja bi
trebalo poznavati jezik svo
jih roditelja. Ako se djecu u
piše u ranim godinama u naš
Pomladak, ako ih se odušev
ljuje da postanu članovi na
ših kola, naših pjevačkih zbo
rova, da sudjeluju u raznim
sportskim aktivnostima, koja
su podupirana po našoj Za
e n i i i o s e i a e a
nam se neće udaljiti ni izgu
biti od roda svoga.
Majke i očevi razmislite o
tome. Ako sami niste članovi
Zajednice upišite se za vrije
me ove kampanje, za vrije
me značajne godine, kada se
slavi naša šezdeset godišnji
ca. Ako vaša djeca niscu čla
novi Pomladka, upišite iste
što prije.
Zajednica će i u buduće
podupirati sportske aktivno
sti, podupirati će pjevačke
zborove i Kola grupe. Podu
pirati će svaki vrijedni kul
turni podhvat i stalno raditi
u pravcu da sve naše okupi
pod svoje okrilje. Budimo svi
zajedno ponosni sa onime što
imademo u Americi, čemu su
tvrdi temelj postavili naši
časni i vrijedni pioneri, a to
je na prvom mjestu naša
Hrvatska Bratska Zajednica.
govornik će biti brat
Složna braća'kuću grade. Kako je već bilo objava
Ijeno, naša četiri odsjeka u Sudbury, Ont., Kanada, dakle,
svi odsjeci u mjestu zajednički priredjuju veliku proslavu
jatif
na veče. Nedjelju, dan potom jima se može ponositi svaki
održati će se velika skupsti-J član naše Zajednice. Njihove
slike će izaći u Zajedničaru
u narednom broju, jer iz teh
ničkih razloga nije bilo mo
guće da ih sada donosimo.
Filip
Vukelić, urednik Zajedničara.
Subotu na banketu biti će
prikazan program, pak će go
voriti i razni govornici o pro
slavi i značaju Hrv. Bratske
Zajednice.
Zajednički odbor,, koji ru
kovodi sa ovom proslavom
naše Zajednice, poziva sav
hrvatski narod Sudbury i o
kolice, takodjer i ostalu bra
ću Slavene, da dodju na ovaj
banket i skupštinu, pak da
zajednički časno proslavimo
ovu našu veliku bratsku, na
rodnu i humanitarnu organi
zaciju. Ujedno da se još bo
lje upoznamo s plemenitim
djelima naše Hrvatske Brat
ske Zajednice preko našeg u
rednika, brata Vukelića.
Tri naše lijepe djevojke na
tječu se za kraljicu popular
nosti odsjeka u Sudbury. Jed
na- od njih biti će pobjednica
i imenovana za kraljicu po
pularnosti 60-godišnjice Hrv.
Bratske Zajednice i zajedni
čarskog bratstva u Sudbury.
Djevojke koje se natječu
e s u a y i n i a n i a
gnijezda br. 468, pod pokro
viteljstvom odsjeka br. 793.
Druga je mlada sestra Millie
Smuković, članica gnijezda
broj 605, a koje je pod po
kroviteljstvom odsjeka 946.
Treća je mlađa sestra Mary
Hreljac, članica odsjeka 618
u Creighton Mine. Roditelji
ovih djevojaka su aktivni čla
novi svojih odsjeka.
Ovo su dične djevojke s ko-
a
u Pitts­
burghu.
Trgovina u ovoj dvorani
vodi se takodjer na jedan mo
derni način, a koja se nalazi
pod spremom i poštenom u
pravom. Svijet naš i strani
dolazi sa svih strana u klub
"Bratske Sloge" naročito su
botu veče i nedjeljom. Tu se
sastaje i zabavlja omladina
uz starije.
"Bratska Sloga" zadnjih
godina postala je središte na
rodnog stjecanja i sastajanja
i najjači centar našeg narod
nog života u Pittsburghu, bu
dući su prostorije tako mo
derne, lijepe i odgovaraju
svemu za razonadu i za sjed
nice, pak i skupštine, što se
može usporediti sa najmoder
nijim svratištima i američkih
klubova u gradu Pittsburghu
i kad sastane prijatelj prija
telja iz drugog mjesta ne
srami se dovesti ga u "Brat
sku Slogu".
U dvorani "Bratske Slo
ge" i naš odsjek broj 34 ob
država svoje sjednice i pri­
BROJ (NUMBER) 21 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 26. SVIBNJA (WEDNESDAY, MAY 26th), 1954. GODINA (YEAR) XLIX
Zajednica podupire sve promičbe Hrvata u Americi
Tako nama kazuje objava,
od tajnika odbora za pro
slavu, brata Josipa Kolibaša
Ovo je doista hvale vrije
dan podhvat, da se proslavi
jubilarna proslava 60-godiš
njica naše Zajednice na je
dan tako dostojni način, ko
ju Slavu slave svi naši od
sjeci i gnijezda u Sudbury i
okolici. To je izraz duboke
svijesti zajedničarskoga brat
stva i promicanje sloge- me
dju hrvatskim narodom u no
voj domovini, kao i sloge sa
ostalim bratskim slavenskim
narodima.
(Usuprot i ove činjenice
sloge hrvatskog naroda u re
dovima Zajednice i uopće, i-'
made nažalost jneđju
nama takovih, koji za voiju^
neprijatelja Hrvata, propa
giraju da medju nama sloge
nema).
Naši u Kanadi kad se 'za
nešto zauzmu oni zbilja to
dostojno i veličanstveno iz
vedu. Mi taj podhvat od srca
pozdravljamo i preporučamo
našem narodu u Sudbury i
okolici, da na proslavu, ban
ket i na skupštinu listom svi
pohrle, mali i veliki, žene i
muževi.
Uspjeh vaše ove proslave,
sestre i braćo, biti će svima
vama na čast i na ponos. Da
ste mi zdravo! Do vidje
nja na vašoj proslavi.
Filip Vukelić.
ZLATNI JUBILEJ "BRATSKE SLOGE"
SAMOSTALNOG BRATSKOG DRUŠTVA
Pittsburgh, Pa. Medju hrvatska bratska, narodna i
humanitarna društva spada i poznato bratsko društvo
"Bratska Sloga" u Pittsburghu. "Bratska Sloga" posjeduje
svoj dom prvoklasni Hrvatski Narodni Dom. Moderna je to
gradjevina, moderno ured jena na posebni način, namještaj
i sve ostalo zaista je nešto izvanredno, da se sa ovim Na
rodnim Domom može i treba svaki Hrvat ponositi. Dvorana
"Bratske Sloge" jeste jedna'
od najboljih i najljepših hr
vatskih o o v
redbe, kao da ista spada od
sjeku, indirektno tako se mo
že i reći, jer članovi odsjeka
broj 34 članovi su takodjer
i "Bratske Sloge".
U nedjelju 30. maja, "Brat
ska Sloga" obdržaje veliku
narodnu Slavu u svojoj dvo
rani na 146 44th Street,
Pittsburgh, Pa., Lawrence
ville. Toga dana slavi svoj
Zlatni Jubilej pola vijeka
svoga bratskog i humanitar
nog rada i opstanka. Na ovu
proslavu treba da dodju i
a n o v i i i a e i a s v i
odaju putovanje "Bratskoj
Slozi".
Proslava se obavlja sa ban
ketom, koji počima točno u
6 sati i sa lijepim progra
mom, a poslije toga nastav
lja ples i zabava. Sestre i
braćo, zapamtite, banket po
čima točno u 6 sati sada u
nedjelju veče i nastojte biti
u vrijeme.
Na prograTnu govoriti
i pozdraviti Zlatni Jubilej
"Bratske Sloge", brat Filip
Vukelić, urednik Zajedničara,
jer mi smo vjerni članovi na-
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AMEBO
ISELJENIČKI TJEDAN STAROM KRAJU
NAJVEĆA AKCIJA MATICE ISELJENIKA
Zagrebački "Narodni List" u broju od 27. aprila 1954.
donosi članak o iseljenicima Hrvatske pod naslovom "Iselje
nički tjedan". U starokrajanskoj štampi veoma rijetko se
piše o iseljenicima, pa ovaj članak nas je posve iznenadio.
Budući se pak radi o nama u doseljeništvu i o našoj pomoći
staroj domovini stoga taj članak, kao vijest doslovno do
nosimo za naše čitatelje ka-?
ko slijedi:
Godišnja skupština "Mati
ce Iseljenika Hrvatske"
"Iseljenički tjedan" bit će
najveća akcija Matice u ovoj
godini bolnici "dra Mladena
Stojanovića", kojoj su iselje
nici poslali instrumente u vri
jednosti od 7,000 dolara. Dje
ca iseljenika moći će studira
ti na fakultetima u staroj
domovini.
Zagreb, 26. aprila. Ju
čer do podne održana je u
dvorani doma grafičara glav
na godišnja skupština druš
tva "Matice iseljenika Hrvat
ske", kojoj su, izmedju osta
lih, prisustvovali i Božidar
Maslarić, Vicko Krstulović,
Franjo Gaži, Josip Šestan,
đr. Svetozar Rittig, Tuna Ba
bic, kao i predsjednici Matice
iseljenika Slovenije i Make
donije te iseljeničkog društva
Srbije.
Prisutift ft pozdravio pred
sjednik uruštva di*. Zlatan
Sremec, dok je opširan iz
vještaj o radu Matice kroz
proteklu godinu skupštini
podnio Ante Novak, tajnik
društva. U izvještaju je kon
statirano, da je cilj društva,
t. j. gajenje kulturnih veza
s našim iseljenicima, i uopće
veza sa starim krajem bio
jedan od glavnih zadataka
društva u protekloj godini, a
naročito da se iseljenicima,
koji se vraćaju u svoju do
movinu, bilo u posjetu, bilo
za stalno, pruži potrebna po
moć.
Društvo "Matice iseljenika
Hrvatske", osim toga pomog
lo je pri rješavanju niza pi
tanja u vezi sa iseljenicima i
povratnicima, a osim toga,
održavalo je stalnu vezu s i
seljeničkim organizacijama u
čitavom svijetu.
Konstatirajući, da je lju
bav prema rodnoj grudi kod
naših iseljenika veoma jaka,
tajnik je citirao i nekoliko
akcija poduzetih od strana
naših iseljenika u Americi.
Posebno je napomenuo ak
ciju Hrvatske Bratske Zajed
nice, koja je organizirala sa
kupljanje dobrovoljnih prilo
ga za opremu Kirurškog o
djela bolnice "Dra Mladena
Stojanovića" u Zagrebu. Pre
ma njegovu izvještaju vidi se,
da su iseljenici već poslali in
strumenata u vrijednosti od
še dične Hrvatske Bratske
Zajednice, pak kao takovi i
njezin dio. Uz njega će biti i
drugi naši uvaženi zajedniča
ri, koji pronuču hrvatsku slo
gu poput "Bratske Sloge".
Odbor će svakog gosta
bratski primiti i nastojati da
svaki bude uljudno primljen
i dobro podvoren.
Prijatelj "Bratske Sloge".
Još sedam milijuna
Primati će penziju
7,000 dolara, dok će Naknad
no stići i ostali instrumenti
najmodernijeg tipa.
U toku prošle godine Ma
tica iseljenika uspjela je or
ganizirati svoja povjereništva
u mnogim dijelovima Hrvat
ske, naročito u krajevima
gdje ima mnogo iseljenika.
Tako su organizirana 22 po
vjereništva u Hrvatskom Pri
morju, a 18 u. Dalmaciji, a
predvidja se, da će se ovaj
broj tokom ove godine i po
većati.
Od značajnih uspjeha Ma
tice iseljenika treba spome
nuti i podvostručenje pret
platnika lista "Matica", koji
je neobično popularan u kru
govima iseljenika. Iz a n a
"Matica" priprema za godinu
1955. iseljenički kalendar, za
kojega je primila veći broj
pretplatnika i još dvije publi
kacije.
Medjutim,, najznača jn i a
akcija Matice iseljenika to
kom ove godine bit će organi
zacija "Iseljeničkog tjedna",
koji će se održati u kolovozu.
Tom prilikom upoznat će se
javnost preko štampe i ra
dia, kao i pomoću predava
nja s brojnim problemima i
seljenika, dok će se zadnji
tjedan u okviru glavne za
vršne svečanosti održati u
takmica "Dinamo"-"Hajduk",
kao i muzička i folklorna pri
redba.
Značajna pomoč našim ise
ljenicima predstavljat će u
budućnosti i stipendije koje
će naše vlasti raspisati za
djecu iseljenika, kako bi mog
li studirati u svojoj domovi
ni, na jednom od naših fa
kulteta.
Nakon referata razvila se
diskusija, u kojoj su izmedju
ostalih sudjelovali i dr. Sveto
zar Ritig, Franjo Gaži, Josip
Šestan, dr. Ljubo Leontić i
mnogi drugi.
Na kraju skupštine izabran
je novi upravni odbor druš
tva na čelu s predsjednikom
drom Zlatanom Sremcom. Sa
skupštine su takodjer poslani
pozdravni brzojavi Predsjed
niku Republike drugu Titu,
predsjedniku Sabora N. R.
Hrvatske drugu Vladim i u
Bakariću, kao i Izvršnom od
boru Hrvatske Bratske Za
jednice u Pittsburghu, prili
kom 60-godišnjice njenog po
stojanja.
sionalne grupe, kao državne
i gradske radnike.
Ova akcija obuhvača više
od 7,000,000 osoba, koja je
u suglasju zahtjeva predsjed
nika Eisenhowera, čija ad
ministracija si je stavila za
prvenstvenu zadaću, da čim
više proširi social security
system u ovoj zemlji.
Odbor je odobrio sve Eisen
howerove zahtjeve za prošire
nje ove penzije osim jednog,
a u nekim* slučajevima išao
je i dalje nego je to pred
sjednik sugerirao.
Najveća osjeguracija kod
H. B. Zajednice jeste svota
od $5,000. Na ovu svotu mo-
penzija protegne i na farme-1 že se osjegurati do 40 godina
re, liječnike i druge profe- starosti.
Zajedničar je takodjer kroz
sve vrijeme svoga postanka
v e n o i o o u n o s u i o
našoj novoj domovini Ame
rici u ratu i u miru u ime
Hrvatske Bratske Zajednice
i prema pravilima i podhvati
ma za dobrobit ove zemlje
naše.
U tom radu Zajedničar
stalno i neprekidno časno vr
ši svoju uzvišenu zadaću, a
to najbolje potvrdjuje svaki
broj Zajedničara od njegova
postanka.
Naši svijesni članovi i a
merički Hrvati ponose se sa
svojom Zajednicom i s njezi
nim glasilom, što našem na
rodu služi na čast i što mu
diže ugled pred Amerikom,
pak i našim i stranim svije
tom.
Zajedničar
je
U RADU JE SPAS
ZLATNI JUBILEJ GLASILA HRVATSKE
BRATSKE ZAJEDNICE, ZAJEDNIČARA
Ove godine, takodjer, jubilarna je godina ovoga lista,
Zajedničara,' glasila naše Zajednice, to jest njegova 50-go
dišnjica ili bolje rečeno zlatni jubilej. To znači od vremena
kada je Zajednica pokrenula vlastito svoje glasilo 1904. go
dine. Kroz svih ovih 50 godina Zajedničar je časno vršio
svoju zadaću u promicanju ne samo naše organizacije, nego
hrvatske narodne svijesti u Americi i svega prosvjetnog,
odgojnog i kulturnog radaf
medju američkim Hrvatima
pak medju i drugim našim
bratskim narodima slaven
skoga juga.
doduše mali
tjednik, list tek od šest stra
nica hrvatskog i toliko engle
skog štiva, ali jedan od naj
proširenijih, najčitanijih i vo
ljen od naroda u Sjedinjenim
Državama i Kanadi.
Zajedničar je uvijek pro
pagirao i učio naš svijet da
bude lojalan Americi i da na
ši ljudi postaju dobri njeni
gradjani u čemu je i uspio.
Naš narod u Americi je po
znat radi svoga visokog mo
rala, plemenitih osjećaja i ra
i o v e k o u i v o s i a k o
medju američkim Hrvatima
ne postoje zločinstva, rake
tirstvo, najmanje gangster
stvo od česa se naš čovjek
skanjiva i radi česa se zgra
ža.
U našem životu nema ruž
nih zločina da bi se naš čo
vjek zaboravio i tako nisko
živinski pao u zločine silova
nja žena i potom umorstva,
a kamo li mladih djevojčica,
kao što čitamo takove od
vratne slučajeve u dnevnim
novinama. Takove strasti
bolesni mozgovi kod Hrvata
uopće ne postoje. Naš čovjek
imade velik i plemeniti osje
ćaj za djecu i poštovanje pre
ma ženi.
Nisu ni Hrvati andjeli, ali
ipak u usporedbi s drugima
oni su ljudi velike duše i ple
menita srca uz sitne omaške
i griješke pojedinaca. Tomu
je mnogo u Americi doprinio
odgoju naša Zajednica i Za
jedničar.
Ukratko u podizanju na
rodne svijesti i rodoljublja,
u pomoći novoj i staroj do
movini u svakom pogledu Za
jedničar je na dostojnom i
uzvišenom mjestu. U podiza
nju duha i ponosa za Ame
riku i u pomaganju stare do
movine putem Zajedničara ni
kada nije zastao niti prestao.
Nema ni jednog broja ovoga
lista, a da u njemu nećeš na
ći jedan ili više primjeraka
takovog štiva.
Mi takove stvari ne ističe
mo, jer to smatramo svojom
rodoljubnom dužnošću, a 1 i
danas kad se i stranorodjene
gradjane smatra kao tobože
neke neprijatelje države, a za
koju državu su dali sve što
su mogli, svoju mladenačku
i muževnu snagu, a nebroje
ni i živote svoje.
U promicanju Zajednice i
svih njenih podhvata Zajed
ničar takodjer odlično vrši
svoju zadaću. Eto, godinu za
godinom aktivnosti na e a
članstva u Zajednici postaju
sve veće, spontanije i veličan
stvenije. U redovima Zajed
nice sve vrvi od velikih i
mnogobrojnih aktivnosti. Tu
su skoro na dnevnom redu
velike proslave naših odsjeka
i Zajednice, veliki tourna
menti zajedničarskoga spor
ta, veliki festivali naše omla
dine i odraslih u Federaciji
Kola, pak u Federaciji i žu
pama naših pjevačkih zboro
va. Te su se aktivnosti tako
živo razvile na daleko i ši
roko, pak vidimo da naši čla
novi i u Arizoni, gdje imade
mali broj našega svijeta, ima
ju svoju kolo grupu u divnoj
narodnoj nošnji, tako se kolo
ples razvija i u
snsfednrvt
žavi Kanadi.
Sve pak te aktivnosti na
šega članstva služe za po
dizanje duha i zanosa za na
šu Zajednicu i oduševljenja
za jubilarnu člansku kampa
nju da nam Zajednica posta
je sve jača, moćnija i zasluž
nija.
Medjutim u našim redovi
ma se čuva i razvija zajedni
čarsko bratstvo u duhu trp
ljivosti, razumjevanja i do
bre volje. Medjusobna surad
nja izmedju naših pojedinih
odsjeka i naselja svakim da
nom postaje sve jača i za
mašnija. To je svakako lije
pa pojava.
Eto, braćo moja, to je za
daća Zajedničara, koju zada
ću njegovi urednici časno i
izdašno vrše. To je pak sna
ga i moć naše Zajednice.
Naši pak svijesni članovi
to priznavaju i poštuju, pak
tako dobivamo priznanje i
zahvale što sa takovom do
brom voljom služimo svome
članstvu i svome narodu, jer
zapravo, kad urednici ne bi
toliko posvećivali pažnje pro
slavama i svim priredbama
našega članstva i naroda, te
slave i proslave ne bi tako
dobro uspjevale kako uspje
vaju, a niti bi ih toliko imali
Za to treba da zlatni jubi
lej Zajedničara bude svima
na ponos radi njegova nasto
janja i uspjeha u promica
nju zajedničarskoga bratstva
i naše uopće narodne kulture
u Americi. Jer volio tko ili
ne, priznavao ili ne, ili pod
cjenjivao tako zapravo stva
ri stoje. Pak sami sudite, bra
ćo maja, jer što je pravo i
Bogu je drago.
Životna osjeguracija za dje
cu na 20 Year Endowment
Certifikat, za članove Po
mladka jest jedna od najbo
ljih osjeguracija za djecu, sa
a z n i o o n o s i a k o e
služi ne samo za slučaj smr
ti, nego da se dijete kad od
raste postavi na čvrste noge.
o i e i k o i z i a u e
svoju djecu, trebaju da ih o
sjeguravaju na ovu vrst ži
votne osjeguracije isplative
nakon 20 godina
članovanja.

Katherine
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OfflQAL ORGAN OF
THE OOflTlAN FRATERNAL UNION
Washington, 19. majs*.
"The House Ways and Means
Means Committee" danas je
odglasovao, da se Social Se
curity System ili staračka

xml | txt