OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, May 26, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-05-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana o.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Odsjek br. 25 će proslaviti 60-goišnjicu
HBZ s piknikom i programom na 20. juna
McKeesport, Pa. Naša velika i dična ustanova Hr
vatska Bratska Zajednica ove godine će proslaviti 60-gođiš
njicu svoga opstanka. Mnogi odsjeci će učestvovati ovoj pro
slavi, kao što će i naš odsjek, jer je sastavni dio Ujedinjenih
Odsjeka Hrvatske Bratske Zajednice u Zapadnoj Pennsyl
vaniji. Ali povrh toga članovi našeg odsjeka broj 25 žele,
da ovu godišnjicu svoje Zajednice proslave i na svoj način
s piknikom, programom i govorima. Ovaj piknik i proslava
će se održati u nedjelju 20. juna o. g. na dobro poznatom
zemljištu Kossuth's Grove, na Long Run Road, McKees
port.
Piknik i proslava će početi odmah poslije podne, na
kojem ćemo imati dobru glazbu, koja će nas ugodno za
bavljati i veseliti cijeli dan. Kao obično na piknicima biti će
.u izobilju vruće s ražnja pečene janjetine i raznovrsnih svje
žih napitaka za okrijepu našim članovima, gostima i prija
teljima. Takodjer ćemo izigravati i nekoliko U. S. Savings
Bonds, za koje su srećke već u preprodaji.
Na ovoj proslavi imati ćemo takodjer naše počasne
goste i glavne govornike braću Milan Vraneš, glavnog pot
predsjednika Hrvatske Bratske Zajednice, Martina Krasića,
glavnog blagajnika i Filipa Vukelića, urednika našeg glasila
"Zajedničara", koja će nam govoriti o povijesti naše Za
jednice i o njezinim sadašnjim zadaćama.
Stoga pozivamo sve članove našeg odsjeka, kao i čla
nove naših bratskih odsjeka i inih organizacija, te sav naš
narod mjesta i okolice da nas posjete na ovom našem pikniku
i proslavi, pa da tako zajednički iskažemo počast i pošto
vanje prema našoj divnoj ustanovi prigodom njene 60
godišnjice.
Odsjek 35 slavi 60-gotfišnjicu
Josip Franković, tajnik.
HBZ.
Sa piknikom u nedjelju 27-og juna
Kansas City, Kans. Društvo "Sveti Josip", odsjek
broj 35 HBZ. proslaviti će 60-godišnjicu opstanka Hrvatske
Bratske Zajednice sa piknikom u nedjelju, 27. juna 1954.,
na dobro poznatom mjestu Shedi Rest, New 40.
Na pikniku ćemo imati svakovrsnih tečnih zagrizaka,
kao i s ražnja pečene vruće janjetine i raznih svježih na
pitaka za okrijepu. Piknik će početi točno u 12 sati o po
dne, na kojem ćemo imati i dobru glazbu, koja će ugodno
zabavljati stare i mlade sa plesom i pjesmama.
Zato molimo sve odsjeke HBZ., kao i samostalna druš
tva ovog mjesta i okolice, te odsjeke u Sugar Creek, Mo.
St. Joseph, Mo. i Omaha, Nebraska, da toga dana od svoje
strane ništa ne priredjuju, nego da njihovi članovi posjete
naš piknik i da tako zajednički proslavimo 60-godišnjicu
Hrvatske Bratske Zajednice. Naša Zajednica kroz 60 go
dina svoga slavnog opstanka je mnogo učinila za svoje čla
nove i njihove baštinike, tako isto i za naš narod u ovoj
zemlji i u staroj domovini, te kao humanitarna ustanova
pomagala je svaku dobru i vrijednu stvar u ovoj zemlji i
ostalom svijetu, pak zato je dužnost sviju nas da joj iskaže
mo zaslužno priznanje prigodom njene 60-godišnjice.
U to ime sve vas pozdravljamo i očekujemo vidjeti na
našem pikniku 27-og juna, s kojim ćemo na jedan lijepi i
dostojan način proslaviti ovu jubilarnu obljetnicu Hrvatske
Bratske Zajednice.
Mato Moderčin, predsjednik
Rudolf Brajak, perovodja.
Odsjek br. 276 slavi 50-godišnffcu svog
Opstanka
i
60-godišnjicu svoje
Kenosha, Wis. Društvo "Sveti Rok", odsjek br. 276
HBZ. proslaviti će na dostojni i veličanstveni način 50-go
đišnjicu svoga opstanka i 60-godišnjicu Hrvatske Bratske
Zajednice sa dobrom večerom, programom i plesnom zaba
vom u nedjelju, 30. maja 1954. Proslava će početi točno u
2:30 sati poslije podne u Polania Dvorani na 509—7th Ave.
Na programu će nastupiti naši pitomci iz Dječjeg Do
ma Hrvatske Bratske Zajednice, iz Des Plaines, 111., koji će
nas ugodno zabavljati sa svojom glazbom, plesovima i pje
smama, pod vodstvom svojih učitelja glazbe i pjesme. S nji
ma će doći i brat Nikola D. šarić, upravitelj Dječjeg Doma
HBZ., koji će nam održati pozdravni govor.
Nakon programa slijediti će bogata večera, za koju se
naše vrijedne članice već sada pripremaju tako, da što bo
lje udovolje našim članovima i svim gostima i prijateljima.
Ulaznice su već sada u rasprodaji, koje se mogu dobiti kod
naših odbornika i pojedinih članova. Iza večere slijediti će
plesna zabava, za koju će svirati nama svima dobro poznati
momci Eliaš od popularnog tamburaškog zbora "Serenaders"
koji će nas zabavljati s glazbom i pjesmama.
Mislim da je malo članova HBZ. koji ne bi želili vidjeti
i čuti naše pitomce iz Dječjeg Doma, koji nam dolaze da
nam uzveličaju naš program i time nam svima pružaju pri
liku, da ih vidimo, čujemo i upoznamo. Zato se pozivlju čla
novi od naših mjesnih odsjeka "Emity" i "Sloga", kao i
članovi odsjeka iz Milwaukee, Racine, Waukegan i drugi,
da nas posjete u što većem broju i pomognu nam uzveličati
ovu proslavu. Svi nam dobro došli!
Predobjava
Chicago, 111. Zabavni i
Prosvjteni Klub Jugoslaven
održati će svoje ovogodišnje
izlete kako slijedi: Prvi u po
nedjeljak 31. maja, a drugi
u nedjelju 1. augusta u vla
stitoj Bašči na 5540 South
Narragansett Avenue.
Ovinke umoljavamo društva
H.
Piknik odsjeka 47
Cleveland, Ohio Ovime
se daje do znanja svim člani
cama našega odsjeka br. 47
"Majka Božija Bistrička" H.
B. Zajednice, kao i ostalim
odsjecima HBZ., te društva
ma i organizacijama ovoga
mjesta i okolice, da će odsjek
br. 47 održati veliki javni pik
nik u nedjelju 13. juna u vr
tu našega Hrvatskoga Druš
tvenoga Doma, 6314 St. Clair
Avenue.
Naš piknik će početi dosta
rano taj dan, pak oni koji
budu htjeli da imaju dobre
mlade pečene janjetine za o
bjed kao i prasetine da si
odnesu kući, ili da na pik
niku objeduju, biti će poslu
ženi na vrijeme. Za sve o
ne koji neće da se taj dan
muče kod kuće sa kuhanjem,
samo izvolite doći na naš pik
nik, na kojem ćemo imati iz
vrstan objed, domaće fine ju
he, kokošji paprikaš, pohane
mlade piliće, raznih ukusnih
kolača, kao i dobra sviježa
hladna pića.
Apeliramo na sve naše čla
nice, kao i sve druge sestre
i braću, i prijatelje Cleve
landa i okolice da nas po
sjetite u što većem broju na
našem pikniku. Uz dobru i u
kusnu hranu, koju ćemo kroz
cijeli dan posluživati biti će
i dobra glazba, koja će vas
razveseliti tako da uz dobru
hranu i muziku svi skupa će
mo malo zaboraviti na "brige
i tuge našega života. Dakle
nezaboravite dan 13. juna
kad je piknik odsjeka br. 47
HBZ. Za dobar doček i po
dvorbu jamči naše članstvo
i odbor.
B. Z.
Za Odbor Tomo Panijan
i klubove^ grada Chicago, da
po mogućnosti ne priredjuju
izlete na iste dane, jer bi ti
me štetili sebi i nama.
Takodjer ovime skrećemo
pažnju članovima našeg klu
ba, da si zapamte gore reče
ne dane, te da dodju na iz
lete i sa sobom dovedu svoje
znance
i prijatelje.
I B. Stepušin, tajnik.1
Amalija Hesky, predsj.
Zabava odsjeka 633
Mather, Pa. Odsjek 633
H.B.Z. priredjuje svoju prvu
proljetnu zabavu, koja će se
održati u nedjelju 30. maja
U
vlastitoj Dvorani. Na ovoj
zabavi biti će mlade proljet
ne pečene janjetine.
Prema tome pozivlje se sve
članove našega odsjeka, kao
i članove drugih bratskih od
sjeka i inih organizacija, te
sav naš narod mjesta i oko
lice, da dodju u što većem
broju i da se zajedno i ugod
no pozabavimo sa mladom
janjetinom.
Svima se unaprijed zahva
ljujemo i očekujemo na ovu
zabavu.
Simo Kapelac, perov.
Predobjava odsjeka 348
Barberton, Ohio. Ovime
dajemo do znanja, da će od
sjek broj 348 HBZ. održati
svoj redoviti godišnji piknik
u nedjelju 27. juna 1954. na
Kamenar farmi. Toga radi
umoljavaju se ostala naša
društvaj bratski odsjeci u o
vome mjestu, da ne priredju
ju svoje piknike ili bilo kak
ve priredbe na ovaj dan, jer
bi time štetili sebi i nama.
Toliko svima do znanja i
ravnanja, uz bratski pozdrav,
J. P. Miller, tajnik.
Poziv na piknik
Gary, Indiana. Odsjek
"Hrvatski Sinovi" broj 170
HBZ. priprema svoj piknik u
nedjelju i ponedjeljak, 30. i
31. maja na dobro poznatom
mjestu Buneić Farmi.
Toga radi pozivamo član
stvo našeg odsjeka, kao i o
stali naš narod iz mjesta i
okolice, da nas rečenog dana
posjeti i uveliča naš piknk.
Piknik će otpočeti u 10 sati
prije podne, te će biti svega
u izobilju na istom kako je
to kod nas uobičajeno, pak
vam uprava odsjeka i kluba
garantuje da će svi prisutni
biti na zadovoljstvo posluženi
obadva gore navedena dana.
Goste će zabavljati naši po
pularni tamburaši, te se na
damo da će svi prisutni na
pikniku odnijeti lijepe uspo
mene sa istog.
Dobro nam došli i do vidje
nja na pikniku!
Ivan Bujan, perov.
Piknik odsjeka 15
Chicago,
111.
Društvo
"Hrvatski Sinovi", odsjek 15
HBZ. priredjuje piknik u ne
djelju, 30. maja 1954., u sta
roj poznatoj Bašči u Sum
net, 111.
Pozivamo naša bratska
društva i klubove, a napose
sve naše članove, da dodju
bar jedanput u godini na svoj
piknik.
Biti će pečene janjetine već
0 podne gotove za objed, kao
1 svakovrsnog pića za okrije
pu. Takodjer ćemo imati i
prvorazrednu glazbu, koja će
nas sve zabavljati i veseliti
u lijepoj, čistoj i prostranoj
Bašči, a ulaz je za sve bes
platan.
Uzmite Archer Bus do kra
ja i hodite dva bloka pješice
po Archer Avenue u Bašču.
Josip Gjundjek, perov.
"ZAJEDNIČAR"
Piknik odsjeka 472
Akron, Ohio. Društvo
"Matija Gubec'V odsjek 472
H.B.Z. održati će svoj prvi
ovogodišnji piknik u nedje
lju, 6. juna, u VVintergreen
Ledges, Route 261 Wooster
Avenue, Akron, Ohio.
Piknik će početi u 10 sati
ujutro i trajati do kasno u
večer, a na istom će svirati
Frank Muža i njegov tam
buraški zbor "Plavi Dunav"
ft Cleveland, Ohio. Biti će
s ražnja pečene janjetine i
prasetine i svega ostaloga
sto s time pripada po našem
običaju.
Stoga pozivamo sve naše
člarfave i ostali naš narod
mjesta i okolice, da nas po
sjete u što većem broju i da
se zajednički uz milozvučnu
tamburicu i sve ostalo na
svježem zraku ugodno po
zabavimo i proveselimo.
Unaprijed vam hvala i svi
nam dobro došli!
Odbor odsjeka 472 HBZ.
Odsjecima u Ontariu, Can.
Štovana braćo! Odbor
Osmog Five Pin Tournamen
ta Hrvatske Bratske Zajed
nice poziva svaki odsjek da
pošalje svoje predstavnike na
sjednicu ovog odbora, koja
će se održati u Torontu na
13. juna u 10 sati u jutro
u Ukrajinskoj Hali na 1579
Dupont Street.
Na ovoj sjednici izabrati će
se novi odbor i odsjek, koji
će predvoditi turnament za
godinu 1955. Sjednici mogu
da prisustvuju svi oni, koji
su članovi HBZ.
Na nama je braćo, da Five
Pin Tournament napravimo
našom najvećom zajedničkom
manifestacijom, na nama je
da ga podignemo na visinu i
ugled, koji uživa H.B.Z. Ten
Pin Tournament. Ovo ćemo
napraviti ako uzmemo aktiv
nog učešća u ovoj grani špor
ta, koja se vodi pod pokro
viteljstvom naše Zajednice.
U Osmom Five Pin Tourna
mentu, koji se je odigrao u
Torontu na 23. i 24. aprila
ove godine, uzela su učešća
23 tima i razdijeljeno je po
bjednicima $349.00 u nagra
dama. Zar i vaš odsjek da je
prisustvovao ovom Tourna
mentu, ne bi bio dobio dobru
nagradu Zašto ju ponovo
prepustiti? Pogledajte danas
kroz "Zajedničar" i vidite što
vaša braća članovi H. B. Z.~
u ovom dijelu Kanade rade.
Priključite se njima i u djelo
postavite našu lozinku: "U
slozi je moć U radu je
spas".
Dušan Bezić, tajnik
Tournamenta za 1954.
Piknik odsjeka 787
Vancouver, B. C., Can.
Po zaključku sjednice odsje
ka broj 787 H.B.Z. u ovom
mjestu, odsjek će imati svoj
godišnji piknik u nedjelju 20.
juna o. g., u Confederation
Parku na 4600 Hasting, koje
je mjesto dobro poznato na
šem narodu.
Stoga pozivamo sve naše
članove i ostali naš narod o
ve okolice, da nas posjete u
što većem broju. Imati ćemo
dobru pečenku i ostalo što
s njom ide, te lijepi program
i sport za stare i mlade.
U slučaju kiše piknik će
se održati u dvorani na 600
Campbell Avenue.
Mary Burma, tajnica.
Piknik odsjeka br. 126 i
Gnijezda Pomlatka 190
Farrell, Pa. Odsjek 126
i njegovo gnijezdo Pomlatka
broj 190 H. B. Z. priredjuju
svoj prvi ovogodišnji piknik
u nedjelju, 30. maja, na farmi
Georga Borkovića u Fruits
Millu.
Piknik počima u 10 sati
prije podne i traje do kasno
u večer. Svi oni koji žele ići
na piknik odmah ujutro ra
no, pa ako nemaju svojih
automobila, neka dodju u Hr
vatski Dom ranije i odvesti
će se sa onima, koji odlaze
rano. Imati ćemo i autobus
(Bus), koji će voziti ispred
Hrvatskog Doma točno u 1:15
poslije podne. Vozarina sa
autobusom na piknik i na
trag biti će besplatna.
Na pikniku ćemo imati do
bru glazbu, koja će ugodno
zabavljati stare i mlade. Po
našem starom običaju biti će
vruće s ražnja pečene janje
tine i prasetine gotove o po
dne.
Umoljavaju se sva ona bra
ća, koja će ići na piknik sa
svojim automobilima, da se
navrate kraj Hrvatskog Do
ma i da sobom uzmu po mo
gućnosti nekoliko članova i
prijatelja.
Pozivamo sve članove i pri
jatelje ovih organizacija mje
sta i okolice, da nas posjete
u što većem broju. U to ime
sve vas pozdravljamo i do
vid jenja na pikniku!
Josip Džapo, predsj.
Michael Golub, tajnik.
Hrvatska Nar. Udruga u Los Angelesu
Slavi 15-godišnjicu opstanka 13. juna
Los Angeles, Calif. Kao što je već mnogima ovdje
poznato, da Hrvatska Narodna Udruga čini velike pripre
me, da proslavi 15-godišnjicu svoga opstanka u nedjelju 13.
juna 1954., u vlastitim svojim prostorijama na 11625 So.
Budlong Avenue, sa bogatim programom, plesom i t. d.
U Hrvatskoj Narodnoj Udrugi su sva naša društva i
organizacije u ovom gradu zastupane, kojih je 15 na broju,
pak je divno čuti da 15 društava slavi 15-tu godišnjicu
opstanka svoje Udruge, jedne velike i bogato izradjene u
ovom velikom gradu.
Zato braćo i sestre nemojte zaboraviti dan 13. juna,
kad će biti ova naša velika proslava, za koju odbor pri
prema veliki i bogati program, a uz to imati ćemo i tri raz
ličite glazbe, koje će nas taj dan zabavljati i veseliti. Tam
buraški zbor "Hyduk" će nam svirati za vrijeme objeda i
nakon toga za vrijeme odmora Tomazin Bros. Polka Or
chestra će svirati od 4 pa do 8 sati u večer, a Freddie Gray
i njegovih devet svirača će svirati od 8 sati pa do ponoći.
Vrata parka se otvaraju u 11:30 sati prije podne. Vru
će pečene janjetine biti će gotove za objed, koja će se pro
davati na funte ili sandwiches, prema želji prisutnih. Uz to
će biti i druge raznovrsne tečne hrane sa pićem, a posluga
će biti prvorazredna. Poulična kara je F. do 116-te ulice
ili do kraja F. linije. Uzmite ju na Main Street u gradu
Los Angeles.
Pozivi jemo sve Članove Udruge i sve članove od 15 or
ganizacija udruženih u istoj, kao i sve prijatelje i prijate
ljice iz Los Angelesa i okolice, da nas posjete u što većem
broju i da tako zajednički proslavimo 15-godišnjicu ove na
še ustanove na 13. juna.
Svi nam dobro došli! B. A. Rasieh, tajnik.
Piknik odsjeka 960
Bourlamaque, Que., Can.
Ovime dajemo đo znanja svim
hrvatskim društvima, kao i
ostalim bratskim organizaci
jama mjesta i okolice, da će
odsjek broj 960 HBZ. održati
svoj prvi ovogodišnji piknik u
nedjelju, 27. juna, na dobro
poznatom mjestu Jaccolla
koji će početi u 2 sata poslije
podne.
Odbor će se pobrinuti za
dobru muziku. Takodjer će
biti s ražnja pečene janjetine,
kao i ostalog u vezi toga za
sve dosta. Toga radi umolja
vamo bratske odsjeke, da to
ga dana ne priredjuju svojih
zabava, jer bi time štetili se
bi i nama, nego lijepo svi do
djite na naš piknik i da se
z a e n i k i z a a v i o N a i
članovi će svima vama uz
vratiti milo za drago, pa vas
pozdravljamo unaprijed: do
bro nam došli!
Napomena: Daje se do zna
nja članstvu, da će se naša
redovita sjednica održati na
20. juna u Sigma Hotel. Ovu
promjenu smo učinili iz raz
loga, što će HSS imati svoj
piknik na 13. juna. Nadalje
sjednice će se održavati kao
i uvijek prije.
D. Semper, tajnik.
Piknik odsjeka 435 i
Njegova gnijezda 333
Youngs!own, Ohio. Od
sjek broj 435 HBZ. i njegovo
gnijezdo Pomlatka 333 zajed
nički priredjuju veliki piknik,
koji će se održati u nedjelju
6. juna ove godine u lijepoj
Bašči Liberty Grove, Stop
29, Sharon Line. Na ovom
Ovime pozivljemo sve svoje
članove odsjeka i gnijezda,
kao i čestite zajedničare ovo
ga grada i okolice, da nas po
sjete i da u zajedničarskom
razgovoru i bratstvu provede
mo ovaj dan u lijepoj šumici,
na svježem zraku i ugodnom
uživanju.
Luka Bilandžija, predsj.
Helen O'Palick, tajnica.
Piknik "Abraševića"
Cleveland, O. Hrvatski
pjevački zbor "Abrašević" će
održati svoj prvi ovogodišnji
piknik u nedjelju, 6. juna, u
Hrvatskom Domu i pridvor
ju istoga na 6314 St. Clair
Avenue, Cleveland, Ohio.
Kao i uvijek do sada, tako
ćemo i ovoga puta imati vru
će pečene janjetine i prase
tine počam od 12 sati o po
dne pak dok piknik traje, a
ne će manjkati niti svježih
napitaka.
Na pikniku će svirati do
bro poznati i popularni tam
buraški zbor "Silver Strings",
pod vodstvom Joe Sedlaček.
Ovai r.bor će ne samo svirati
za plesove, nego će nas za
Davljati i sa našim lijepin.
narodnim pjesmama.
Odbor
Poziv na piknik
St. Louis, Mo. Na 30.
maja ove godine će se održati
naš školski piknik. Kao obično
svake godine, tako će i ove
održati se velika parada, koja
će početi nakon svete mise u
11 sati prije podne na 12-oj
i Russell Blvd. U ovoj paradi
će učestvovati ona djeca, koja
pohadjaju hrvatsku školu, te
automobili i orkestra. Od iste
parade će se uzeti pomične sli
ke, koje će se nakon nekoliko
mjeseci prikazivati djeci u
školi.
Nakon parade svi ćemo ići
na piknik, koji će se održati u
Crkvenoj Bašči. Tu će nas če
kati na ražnju pečena janje
tina i svakovrsna domaća hra
na i svježe piće za okrijepu,
a djeca će se zanimati s raz
nim igračkama. U večer će za
ples svirati naš mjesni tam
buraški zbor "Plavi Dunav",
pa prema tome biti će zabave
cijeli dan, gdje će se moći u
godino zabaviti stari i mladi.
Zato nemojte zaboraviti doći
na ovaj piknik i slavu naše
djece u nedjelju, 30. maja.
Dalje vam želim napome
nuti, da će naša društva ov
dje održati Hrvatski Dan na
5. septembra 1954., a naša
župa Svetog Josipa će prosla
viti 50-godišnjicu svoga op
tanka u mjesecu novembru,
pa se umoljavate da i ove da
nove zapamtite i rezervirate.
S. Vuković, izvj.
Rochester se sprema
Doći na proslavu HBZ
Rochester, Pa. Ovime se
daje do znanja svim našim
članovima i prijateljima, da
će odsjek br. 85 HBZ. iznaj
na
mjestu uz divnu bascu miti autobus (Bus) na dan
se i velika dvorana u slučaju Zajedničarskog Dana Ujedi
kiše, a koje, nadamo se, n
jenjh odsjeka i 60-godišnje
n
će biti toga dana.
Na pikniku će svirati za
ples i zabavu nama svima do
bro poznati i popularni tam
buraški zbor "Požega", pa
prema tome biti će veselja do
mile volje za stare i mlade.
Razumije se, da naš piknik ne
bi bio dostojan svoje slave,
kad na njemu ne bi bilo mlade
s ražnja vruće pečene janje
tine, pak druge okrijepe i do
bre kapljice, čega će biti u
obilju.
proslave Hrv. Bratske Zajed
nice, što će se održati u ne
djelju 25. jula ove godine u
West View Parku Pitts
burgh, Pa.
Prema tome mole se svi o
ni, koji se interesiraju voziti
sa ovim autobusom, da se
prijave čim prije bilo kojem
izvršnom odborniku odsjeka
broj 85, a koji su kako slije
di Margaret Zupsić, pred
sjednica John Beg g. pot
predsjednik Diana Rihely,
blagajnica Lubie Yanosich,
perovodjica, i niže potpisani
tajnik. Pozovite na telefon,
Rochester 4992-J.
Vozarina tamo i natrag
(round trip) stajati će samo
$1.25 po osobi, što je vrlo u
mjereno.
Bratski vam pozdrav,
John R. Mikan, tajnik.
Piknik Kluba Jakovlje
Chicago, Dl. Klub Jakov
lje, koji je dobro poznat na
šem narodu u Chicagu, pri
redjuje svoj ovogodišnji izlet
u nedjelju, 6. juna, u Jugo
slav Bašči na Archer Ave.
Pozivamo naša bratska
društva i klubove, da nas to
ga dana posjete. Kao i obič
no biti će mlade pečene janje
tine i ostalog jestiva dosta za
svakoga. Biti će takodjer i
vesela tamburica, koja će nas
sve lijepo zabavljati u lijepoj
bašči na svježem zraku. Do
djite i dovedite svoje prija
telje i rodjake, jer je ulaz
slobodan. Kiša ne će smetati,
pošto imamo dvoranu dosta
prostranu za sve.
Još za objed u pdone biti
će gotove pečene janjetine,
pak dodjite prije. Klub Jakov
lje želi vam dobrodošlicu.
Josip Gjundjek, taj.
Telephone: SChenley 1-4470 1-4471
GLAVNI ODBOR
I2VK6NI I F1NANC1JALM
ODBOR
PRAVNI SAVJETNIK
Thomas R. Balaban 510-15 Peoples Bank Bldg., Waynesburg, Pa.
PROSVJETNO-SPORTSKO ODJELJENJE
Frank Braidlc, upravitelj 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
DJECJ1 DOM
Predobjava "Slavulja"
Cleveland, Ohio. Ovime
želimo unaprijed javiti našem
narodu mjesta i okolice, da
će pjevački zbor "Slavulj" o
držati svoj piknik u nedjelju,
1. augusta ove godine, i to na
Kaliope Farmi. Ova farma se
nalazi na White Road, a pu
tuje se do nje po Chardon
Road, kao i prije do Zorić
farme. Samo ovaj puta ćemo
krenuti na lijevo, a ne desno
kao što smo do sada i ništa
nije dalje, nego li je Zorićeva
farma. O putokazu ćemo još
reći kasnije kroz "Zajedničar"
i hrvatski radio sat u Cleve
landu.
Takodjer želimo unaprijed
javiti, da će ovo zemljište biti
mnogima po volji, pošto na
istom imade lijepa sprema za
balincati (igrati buće), a
k tome izvire i hladna vodica.
Toga radi molimo naše balin
care, da si rezerviraju dan u
nedjelju 1. augusta i da svi
dodju na "Slavuljev" piknik,
pa da tamo otvore natječaj i
da vidimo tko će biti pobjed
nik.
Prisutne će zabavljati s na
šom pjesmicom i kolo plesom
naš glazbenik, brat Frank
Muža sa svojim "Plavim 'Du
navom" u zelenoj šumici i me
kanoj travici. Izvjestitelj
Poziv na piknik
Cleveland, Ohio Članovi
D.D.D. "Dalmacija" priredju
ju svoj godišnji piknik, koji
će se održati u nedjelju 6. ju
na, na West Veterans Grove,
koje se nalazi na Ridgewood
Drive izmedju State i Broad
view Roads.
Po našem običaju na pik
niku ćemo imati u izobilju
s ražnja pečene janjetine i
raznovrsnih svježih napitaka.
Za ples i zabavu će svirati
o u a n i a u a k i z o
"Zvonimir" iz Clevelanda.
Pozivljemo sve naše čla
nove i prijatelje mjesta i o
kblice, da nas u što većem
broju posjete na ovom pik
niku. Svi nam dobro došli!
Tony Kalilich, tajnik.
26. svibnja 1954.
A V N A U A V A
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
Glavni Ured: 3441 Forbes St., Pittsburgh 13» Pa.
GLAVNI NADZORNI ODBOR
Charles J. Verbanic
Milan Skrttc
GLAVNA POROTA
ZAMJENICI: Petar Ulavota, Mato Janjac.
UREDNICI ZAJEDNIČARA
Poziv na zabavu
Granite City, Hl. Odbor
Hrvatskog Narodnog Doma,
ili ovdje bolje poznatog pod
nazivom Liberty National
Home, priredjuje zabavu sa.
pridruženim odsjecima: 250^
S.N.P.J., 222 H.B.Z. i gnijezF"
dom broj 29 H.B.Z., koja će
se održati u nedjelju 30 ma
ja 1954., u svojim prostorija
ma na Grand Avenue.
Za zabavu će svirati naši
odabrani tamburaši, a uz do
bru glazbu biti će i druge do
bre podvorbe, što na ovak
vim zabavama pripada. Sav
čisti prihod je namijenjen u
korist našeg zajedničkog Do
ma.
Pozivljemo članove gore
navedenih društava, kao i
sve ostale Slavene mjesta i
okolice, da nas na ovoj za
bavi što brojnije posjete.
Tomo Sporčić, zastupnik
odsjeka broj 222 HBZ.
Hrv. knjige i gram. ploče
KNJIŽARE PALAJVDAčIĆA
Careva kraljica, roman Osarca... $2.00
Dani gnjeva, Ivan Kovažie .. 2.50
Danuncijada, Victor Car Kmin 3.50
Dječak Lenjincrada, Itavkovskaja 1.50
Dnevnik, Dedijera, iz svjet. rata 6.00
Dr. Jek.vl i Mr. Hyde, roman 60
Hrv. biblioteka, 12 popular, knjiga 3.00
Hrv enjf. riječnik, Rogadeka 6.00
Hrv. eng. riječnik, Palamlerh'«.... 3.00
Hrv. kat. molitvenik, pozlaćeno .. 8.00
Hrvat. Kolo, naučni zbornik 3.00
Idiomski rijećnik sa gramatikom 3.00
Izabrane pripovjetke, B. Stanković 2.00
Izabrane pripovjetke, V. Nazora.... 3.50
Iza zavjese, Novak Simie 3.00
Laki način učenja engleski 3.00,
Ljuba Jarova, kazališno, Trenjev. .. 2.00*
Malibn, Vance Joseph Hoyt 2.00
MaJ.uranie, od A. Harao, ukorič.... 5.00
Mrtve duše, sa slikama, Oogolja... 4.50
Osamljenici, Petar šegedin 2.50
Preporoditelj prirode, V. J,ebedjev 2.50
Pripovjetke, Milutina Mano.jlovWa .50
Pripovjesti. St. Mit. TJnbiše 5.00
Rani znakovi i poznaja raka 2.00
Sanovnik, kiromantl i proročice .... 1.50
Savremene novele, Vjek. Kaleb 2.50
Sinovi, M. Smlrnov, Slat. Hrvatske 3.00
Slovenska hrv. proza T. Kozarca 2.50
Travnička kronika. Ivo Andrič... 3.00
Uspomena iz Hrvatske, I. Tkalac 3.50
PIEROTIĆA 4 gram. ploče, 8 pjesama
u krasan ALBl'M sa poštarinom $5.00
S-1008 Tiha noć Radujte se narodi
8-1009 Zdravo Marijo Do nebesa
CM-lUG Junak iz Like Vrbniče
OI-1118 Mare moja Ali da znaš
Cijenik od hiljada hrvatskih gramo
fonskih ploča i knjiga šalje besplatno.
Narnčite (OD ili novac šaljite na:
Phone: HA 7-3006. Subotom do S p.m.
Za Kanadu 1 inozemstva novac
se šalje sa narudžbom.
"GOLD MEDAL" BRAŠNO
IZ NASE ZALIHE NA RIJECI
nudimo uz cijena
100 LBS. DO RIJEKE .$9.00 -DO ZADNJE STANICE $12.00
Zatražite procjenu za pakete po narudžbi, kao nas novi cijenik
PAKETA SLOBODNIH OD CARINE U JUGOSLAVIJI!
ŽELITE PUTOVATI U JUGOSLAVIJU
na jugoslavenskim brodovima, Ui AVIONOM
obratite se na:
A I A I I N
Zastupnici Jugoslavenske Linijske Plovidbe za Ameriku Kanadu

V. I. Mandich, glavni predsjednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Milan VraneA, gl. potpredsjednik, 200 Murrayhlll Ave., Cheswick, Pai
Joseph BeUa, glavni tajnik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
John Ovcarlcta, tajnik O. B. 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Martin Krasich, glavni blagajnik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Michael Urasha, uprav. Pomlatka, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13. Pa.
Charles J. Verbanic, predsj. N. O., 1240 Ridge Road, Lackawanna, N. J.
Milan Skrtić, tajnik Nadzornog Odbora, 147—16th St., Campbell, OhiO
Matthew Belanić, ćlan Nadz. Odbora, 9 Lincoln Ave., Branford, Conn.
Sylvia Nlksic, Članica Nadz. Odbora, 3396 Massachusetts St., Gary, Ind.
Nikola Borich, ćlan Nadzornog Odbora, 538 Slocum St., Luzerne, Pa.
Matt Uoretta, ćlan Nadz. Odbora, 176£—12th, Wyandotte, Michigan
N. J. Nikolac, ćlan Nadzornog Odbora, Box 386. Mountain View, Calif.
ZAMJENICI: Mato Zvonar, John Narancfch, Anton F. Sprattz.
V. Mandich
Joseph Bella
John Ovcarlch
Martin Krasich
Michael Grasba
Nick D. Sarlclt, upravitelj 1901 Potter Road, Dei Plaines, UL
ODBOR DJEČJEG DOMA
Joho M. PavlovlĆ, predsjednik, 4437 Connecticut Street, Gary, Indiana
Vladimir Božić, tajnik 924 N. Hickory St., Joliet, 111.
Frank Krasich 5746 So. Paulina St., Chicago 36, Illinois
Josip Buktenica 3649 W. 62nd St., Chicago, Illinois
Charles Kućan 3308 So. 58th Ave., Cicero 50, niinois
ZAMJENICI: Joseph Saban, Anna Domovic
Dr. W. F. Jakoplć, liječnik 1817 So. Loomis St., Chicago, 111.
Matthew Belaolć
Sylvia Nlksic
Nikola Borich
Matt Goretta
N. J. Nikolac
Ivan KJartft, predsjednik 4007 Sheridan Road, Youngstown, Ohio
Franjo lornjak, tajnik 5606 So. Natchez Ave., Chicago 38, UL
Michael Jurlćek 6630 So. Homan Ave., Chicago, Illinois
Nikola Erbesti 4215 Connecticut St., Gary, Indiana
Luka B. Konjevod .2835 Newell St., Los Angeles 39, Calif.
fhilip Yakir 5946 Thekla Ave., St. Louis 20. Mo.
Krsto Bozullc 353 W. 19th Street, San Pedro, California
Filip Vukeltć, hrvatski urednik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Stephen F. Brklch, engleski urednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
VRHOVNI LIJEČNIK
Dr. F. J. Arch 618 Chestnut St., Pittsburgh 12, Pa.
PALANDECH'S BOOK STORE
705 S. Wells St., Chicago 7, 111.
357 West 26th St PE: 6-8935 New York 1, N. T.

xml | txt