OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, June 09, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-06-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

COSaZZ
V.
i
REZULTATI JUBILARNE KAMPANJE
Danas, nažalost, to ne možemo ustvrditi. Naše su nas
nade prevarile. Besposlica još uvijek traje u pojačanom
omjeru. Članstvo naše općenito, a u istočnim industrij al
nim predjelima Amerike i Kanade naročito, teško je po
godjeno.
Nestašica redovite plaće sve se to jače osjeća. Mi na
upravi Zajednice, koji posjećujemo naše priredbe i proslave
slušamo tužaljke naših tvorničkih radnika i rudara sve to
češće.
U našem proglasu jubilarne kampanje zadali smo si
riječ, da ćemo doprinesti na oltar slave i u počast 60-godiš
njice opstanka i djelovanja Hrvatske Bratske Zajednice,
šest tisuća novog članstva i šest milijuna dolara nove život
ne osigurnine.
Mjesec svibanj bio je najslabiji u rezultatima dosadaš
nje kampanje, koja je službeno započela na 1. veljače. Ov
dje donašamo ljestvicu rada naših graditelja do 1. lipnja.
Odjeljenje Pomlatka 1,114
Hl
e O U 9
ab01V-i-
»*»4
E S1
Mandić, predsjednik Odbora Kampanje
Polovicom mjeseca ožujka napisao sam o kampanji, da
brige i nevolje, koje su pogodile naše članstvo uslijed ne
stašice stalnog zaposlenja, nisu do onog vremena imale sla
bi učinak na našu kampanju i sa dotadašnjim smo rezultati
Kia bili općenito zadovoljni. Nadali smo se, da će se radne
prilike poboljšati, pa da neće s te strane biti nikakove opas
nosti za uspjeh jubilarne kampanje.
Odraslo Članstvo Osiguranje Osignranj« Povišeno
Članstvo Pomlatka Odr. Clan. Pomlatka Osiguranje
siječanj ..107 14{4 $ 91,500 $ 96,500 $ 15,000
veljača ....155 270 142,000 152,300 21.500
ožujak ....198 300 185,500 200,500 27,500
travanj ....167 218 151,500 155,500 25.000
svibanj ....139 182 128,500 123,900 28,000
TJTcupno ..766 1,114 $699,000 $728,700 $117,000
Cjelokupno članstvo upisano u kampanji
draslo odjeljenje 766
Ukupno 1,880
Cjelokupna svota osiguranja
Odraslo odjeljenje $ W9,000
Odjeljenje Pomlatka 728,700
Ukupno $1,427,700
Povišeno osiguranje u
odraslom odjeljenju 117,000
Cjelokupno novo osiguranje $1,544,700
U ovoj smo dakle godini upisali u obadva odjeljenja
1,880 članova i $1,544,700.00 životne osigurnine. Mi smo
morali do sada dobiti najmanje 2,500 novih članova i 2 i
pol milijuna dolara osigurnine, ako želimo ispuniti našu za
danu riječ i postići naš cilj u jubilarnoj kampanji.
Preostaje nam još potpunih šest mjeseci vremena za
rad do zaključka kampanje. Mi smo pozdravili osriivanje
posebnih odbora za provadjanje kampanje, koji su bili osno
vani već u početku. Pozvali smo naročito naše središnje
odbore u većim gradovima Amerike i Kanade na zajednički
i složan rad za jačanje naših redova novim članstvom. Zar
si možemo zamisliti ljepšeg i dragocijenijeg dara našoj maj
ci Zajednici, nego ako konačno postignemo naš cilj? To će
svakako biti najljepša stranica u povijesnoj knjizi rada i
napora vrijednog članstva Zajednice u jubilarnoj godini.
Neispunjeno obećanje, neodržana riječ, biti će ljaga protiv
svih nas na upravi i cjelokupnog članstva.
Na drugom mjestu u ovom broju Zajedničara donaša
mo imena naših zaslužnih graditelja sa postignutih 50 toč
kica i više. Da li je i vaše ime na toj časnoj listi? Ako
nije, zašto nije? Ponavljam, što sam ranije u kampanji
rekao. Nehaja i mrtvila u našim redovima mora nestati.
Mi moramo složnim naporima oživiti i pojačati društveni
život u redovima ove na cijelom svijetu najveće dobrotvor
ne i humanitarne naše narodne ustanove, tako, da nam ona
bude i ostane na sva vremena na čast i ponos u našoj i
naše djece domovini Americi i Kanadi.
Život organizacije kao i pojedinca, stalna je borba.
Užitak uspjeha veći je, što je žešća borba.
Ako svaki od nas u ovoj jubilarnoj kampanji doprinese
svoj dio, uspjeh je osiguran. Nemojte nikada zaboraviti, da
je velika čast biti članom Hrvatske Bratske Zajednice, a još
veća čast i ponos biti njezinim graditeljem.
MALO VISE ULJUDBE
Izvjesni naši članovi iz svo
jih razloga kad hoće da ne
|to napisu za Zajedničar ša
lju na druge osobe u uredu
Zajednice a ne uredniku, ili
uruče nekorii drugom, a i
pak žele da ih urednik štam
pa u Zajedničaru.
Takovima poručujemo, bez
obzira koliko tko volio ili ne
volio urednika, ako žele da
njihove stvari budu štampa
ne, da sve šalju na urednika
ili na uredništvo, u drugom
slučaju sve ono što urednik
ne primi za to on ne odgo
vara i neće biti štampano.
Ovakovi ljudi trebali bi i
mati malo više obzira i uljud
be za usluge koje traže od
urednika.
Ovo se netiče odsječnih
tajnika za obične objave, ali
oni bi trebali sve slati kome
što spada. Urednik.
Zajednica prima nove čla
nove izmed ju 50 i 60 godina
starosti na životnu osjegura
ciju od §1,000.00.
BROJ (NUMBER) 23 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA. SRIJEDA 9. LIPNJA (WEDNESDAY, JUNE 9th), 1954.
Odsjeci u Milwaukee okrugu održat će
Zajedničarski Dan s piknikom 13. juna
Milwaukee, Wis. Odsjeci 255, 261, 392, 731 i 807
Hrvatske Bratske Zajednice, zajednički priredjuju Hrvatski
Zajedničarski Dan s piknikom, koji će se održati u dolazeću
nedjelju, 13. juna, u Pheasant Valley Park na 96th i Okla
homa.
Ovo je dakle naš 6-godišnji Hrvatski Zajedničarski Dan
s piknikom, na kojeg pozivamo sve članove gore pomenutih
odsjeka i ostalih naših društava ovog okruga i okolice, da
dodju i sobom povedu svoje prijatelje i znance, te da ovaj
dan ugodno sprovedu u zadovoljstvu i veselju.
Biti će dosta s ražnja pečene janjetine i prasetine, koju
će se početi peći još rano u 5:30 u jutro, tako da će biti
zasigurano gotovo i pečeno za objed u podne. Ako želite
dobiti pečenke za objed u podne, onda dodjite na vrijeme,
jer tko rani dvije sreće grabi. Inače pečenke će biti dosta
cijeli dan, jer smo iste naručili dosta iz toga razloga, pošto
prijašnjih godina nije iste bilo dosta, pak su mnogi bili raz
očarani. Stoga smo se ove godine pripremili za pečenku
bolje, nego ikada prije do sada.
Poslije podne će na pikniku svirati Schlitz Brewery
Polka Band, a u večer za ples će svirati John Petek i nje
gov popularni tamburaški zbor.
Nemojte zaboraviti sa sobom povesti i vašu djecu, jer
ćemo i za njih imati dosta igra i nagrada.
Ako vaše prijatelje niste vidjeli za duže vremena, do
djite na ovaj piknik i tamo ćete ih za sigurno vidjeti.
Zapamtite da je ovo vaš dan, na kojem ćete imati do
sta šale i druge razne zabavne razonode, a naš predsjednik
John Sarich i Članovi odbora za piknik neumorno rade, da
vas što bolje i ljepše zadovolje na ovom našem Hrvatskom
Zajedničarskom Danu i pikniku, kojeg zajednički priredjuju
odsjeci HBZ. u Milwaukee okrugu u nedjelju, 13. juna.
Djevojka koja proda naj
više tiket-srećaka biti će ime
novana kraljicom ove rijetke
slave naše Zajednice. Ona će
dobiti lijepi plašt, krunu i
žezlo, a posebno će biti na
gradjena sa $100.00 u gotovu
novcu. Svaka djevojka do
biva novčanu nagradu, koja
se natječe, takodjer sve će
djevojke zajedno s kraljicom
nastupiti na programu i bit
će svaka od njih nagradjena
s lijepom kitom cvijeća, te
će biti slikane s kraljicom i
slike njihove će biti štampa
ne u Zajedničaru.
Od ove proslave i progra
ma uzeti će se slike publike
i učesnika na programu za
drugi film Hrvatske Bratske
Zajednice. Film će biti izgra
djen u bojama. Na ovom pro
gramu nastupiti će par pje
vačkih mješovitih zborova,
nekoliko grupa kolo plesača
našega Pomladka, jedna gru
pa Duquesne University Tam
buritzans i djevojke koje se
natječu za kraljicu. Sve te
grupe će nastupiti u lijepoj
nošnji, većinom u slikovitoj
narodnoj hrvatskoj nošnji,
što će zaista biti odlično za
ovaj naš film u bojama, a
koji će se film prikazivati po
našim naseobinama.
Svrha je ovoga filma da
prikaže rodoljubnu i kultur
nu stranu Hrvatske Bratske
Zajednice i što ona u svojim
redovima promiče izim život
ne i ine osigurači je, tako će
mo imati zornu sliku za u
spomenu našim potomcima,
hrvatske pjevačke zborove,
kolo grupe, narodne plesove
i narodnu nošnju, hrvatsku
pjesmu i glazbu, što će za
pravo prikazati naš folklor i
narodnu glazbenu kulturu.
Pod okriljem Hrv. Bratske
Zajednice sve se odvija me
dju našim narodom u Ame-
Michael Papa i Frank Briski, izvjestitelji.
DJEVOJAKA NATJEČE
ZA NASU KRALJICU POPULARNOSTI
Pittsburgh, Pa. Veliko zanimanje naših lijepih i mla
dih djevojaka u natječaju za kraljicu popularnosti 60-go
dišnjice Hrvatske Bratske Zajednice. Velika proslava ob
ljetnice HBZ održati će se u nedjelju-25. jula u lijepom za
bavnom West View Parku, Pittsburgh, Pa. I toga dana biti
će izbor naše kraljice popularnosti, koja će biti krunjena
na programu ove proslave naf
posebni svečani način.
1,888 novih članova i $1,544,700 nove osigurači je
*3U
Jk
rici, što je narodno hrvatsko,
i za to je naša Zajednica ma
tica hrvatstva u Americi. Ra
di toga je za svakog svijes
nog Hrvata i Hrvaticu duž
nost da je članom Zajednice,
jer je ona naša narodna u
stanova, a povrh toga svome
članstvu pruža veoma dobre
pogodnosti uz životna osigu
ranja na razne načine, kao i
osiguranje u slučaju bolesti
i ozlijede ili operacije za o
štetu.
Svih naših djevojaka, koje
se natječu za kraljicu popu
larnosti donesli smo njihove
lijepe slike na prvoj stranici,
a naš kolega, brat Brkich u
prošlom broju donio je na
svojoj prvoj stranici slike svi
ju njih. S naše strane mi
svakoj želimo dobar uspjeh
u natječaju i što bolju sreću
u životu.
Djevojke što se natječu je
su slijedeće Ann Pastor
kovich iz odsjeka 131, Pitts
burgh Ann Papucich iz od
sjeka br. 248, Clairton Ste
phanie Yuratovich iz odsjeka
broj 307, West Brownsville
Lillian Raspolich iz odsjeka
br. 141, E. Pittsburgh Gloria
Pukanich iz odsjeka 1, Pitts
burgh Barbara Ann Muhich
iz odsjeka br. 535, Midland
Marjorie Vukelya iz odsjeka
broj 320, Duquesne Anna
Marie Trpcich iz odsjeka 4,
Etna Shirley Ann Uherek iz
odsjeka 541, Trafford Janice
Sipkovich iz odsjeka br. 146,
Versailles i Betty Jane Mikan
iz odsjeka br. 85, Rochester.
Mnoge od ovih djevojaka su
još u gnijezdu Pomladka go
re imenovanih odsjeka, dak
le sve su mlade kao kap ro
se i lijepe, a djeca čestitih
roditelja zajedničara.
Natječaj je ovih djevojaka
za kraljicu popularnosti tako
živ i jak da smo morali dati
ponovno praviti par stotina
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AMERICI
AMERIČKA DEMOKRACIJA U AKCIJI
JEDNAKOST SVIH RASA I NARODA
Danas ima u Americi oko
200 velikih dobrotvornih
društava sa oko 10 milijuna
članova. Medju najstarijima
su: Njemački red Harugara,
osnovan 1869. Poljska Rim
sko-katolička Unija (1873),
Lituanski Savez Amerike
(1886) i Madjarsko Bratsko
Osiguravajuće Društvo Ver
hovay (1886).
Razvitak čehoslov a k o
Društva u Americi bio je u
sko povezan sa napredkom i
radom svih Amerikanaca če
škog porijekla. Knjiga pra
vila ovoga društva, objavlje
na 1854, bila je prva štam
pana knjiga na češkom je
ziku u Americi, a 1859 čla
novi toga društva organizi
rali su prvo 'češko đramat
sko društvo u našoj zemlji.
Do pred 50 godina, sve fili
jale ovoga društva služile su
se samo Češkim jezikom, dok
danas već oko stotinu filijala
služe se engleskim jezikom.
U znak zahvalnosti sa dvi
je stipendije (u iznosu od
$87.50 svaka) koje je dobio
pred 40 godina, poznati cr
nački hirurg u New Yorku,
dr. James A. Wilson, daro
vao je nedavno $1,500 medi
cinskom fakultetu Columbije.
Kroz iduće tri godine dr.
Wilson povećati će svoj po
klon na $10,000. Dr. Wilson
je izrazio želju da se njegov
poklon investira i da se go
dišnji prihod od investicije
dodijeli svake godine nekom
siromašnom ali vrij e n o
djaku bez obzira na rasu,
vjeru ili boju kože. On je od
bio sugestiju da se njegov
novac stavi na raspoloženje
samo crnačkim studentima.
"Ja ne mogu da odredim sti
pendiju samo za jednu rasu",
rekao je on "meni se čini
da u ovim stvarima mi tre
ba da steknemo povjerenje
mnogih rasa sa kojima mi
kao nacija dolazimo toliko u
dodir. Mi moramo pokazati
da kod nas zaista funkcioni
ra stvarna demokracija."
Industrijsko mjesto Erie,
Pennsylvania, donijelo je za
ključak da se zabrani diskri
minacija pri davanju zapo
slenja na bazi rase, vjere ili
nacionalnog porijekla. Dosad
ima 31 mjesto koje je do
nijelo takovu odluku. Većina
tih mjesta nalaze se u drža
vama u kojima ne postoji
državni zakon o objektivnom
knjižica tiketa i skoro sve
smo razdali, to pokazuje ka
ko se ove godine vodi zaista
natječaj s velikim zanima
njem.
Vrijeme odlazi i preporu
čamo našim djevojkama da
prodaju što više tiketa da u
natječaju pobijede. Filip
Vukelić, tajnik Ujedinjenih
Odsjeka.
"Mi smo nacija mnogih narodnosti, mnogih rasa,
mnogih vjeroispovjesti povezana jedinstvom
samo jednim, jedinstvom slobode i jednakosti."
Jedna od mnogobrojnih bratskih organizacija imigra
nata nedavno je proslavila stogodišnjicu. Ta organizacija
je čehoslovačko Društvo u Americi. Ovo društvo bilo je
osnovano 1854 od strane 29 Čeha imigranata u St. Louisu.
Ovo društvo je ne samo najstarija češka organizacija u
Americi, nego takodjer najstarija pomoćna bratska organi
zacija u Americi. I ako je židovska organizacija B'nai B'rith
bila osnovana 11 godina ra-f
nije, ona je odavna već odu
stala od dobrotvornog djelo
vanja da bi se posvetila pod
puno radu na polju izobrazbe
i socijalne službe.
zaposlivanju. Kansas je naj
novija država koja je ozako
nila tu praksu a isto je u
činila i teritorija Alaske. Ta
ko danas ima 8 država i jed
na teritorija koje zakonom i
sudskom presudom nameću
primjenu objektivnog postup
ka u zaposlivanju, dok su če
tiri države koje putem izo
brazbe nastoje da postignu
ciljeve predvidjene u zakoni
ma o objektivnom postupku
pri zaposlivanju. Skoro 51
milijun ljudi i žena žive u
državama i gradovima Ame
rike koji nastoje da putem
zakona omoguće jednaku pri
liku na zaposlenje.
Medju mnogim programi
ma i planovima za zajednič
ku aktivnost pripadnika svih
rasa i narodnosti, Fellowship
House u Philađelphiji ima
takodjer jedan pjevački zbor
u kome sudjeluju predstav
nici svih rasa. Uspjeh ovog
prvorazrednog pj e v a k o
zbora naveo je Fellowship
House da poradi na tome da
poveže sve zborove po gradu
ne samo na bazi rasne već i
vjerske pripadnosti rezultat
ove akcije je godišnji kon
cerat poznat pod imenom
"Singing City". "Pje v a k i
grad" uključuje zborove raz
nih crkava, koledja, nacio
nalnih grupa, škola. Prilikom
trećeg godišnjeg muzičkog fe
stivala prošle godine, Fellow
ship Choir i "Singing City"
prikupili su 980 pjevača na
pozornicu muzičke akademije
u Philađelphiji svih tri ti
suće mjesta bilo je rasproda
no i skoro tri tisuće lica mo
ralo je da se vrate kućama,
jer više nije bilo mjesta u
sali.
Fellowship House, koju je
prije nekoliko godina osno
vala jedna grupa Quekera,
je jedna od 9 nezavisnih or
ganizacija koje zajedno for
miraju Philadelphia Fellow
ship Commission. Ova komi
sija ustanovljena je 1941 ta
koda bi razna katolička, pro
testantska, židovska i crnač
ka društva mogla da djeluju
uspješnije na polju aktivno
sti za poboljšanje medjuras
nih odnosa.
Uspjeh Bogdana Radice
Poznati hrvatski publicista
i profesor moderne evropske
povijesti na Fairleigh Col
lege-u, što opažamo u ame
ričkim novinama, postigao je
još jedan uspjeh. On je na
ime angažiran da piše za a
e i k i n o v i n s k i s i n i k a
"Spadea", za koji pišu naj
istaknutiji američki pisci. Ta
ko i Radića piše svoj "co
lumn" za neke velike novine.
Ovo je doista značajni uspjeh
za jednog našeg publicistu,
što nam je drago zabilježiti
i bilo sretno. Čestitamo!
Ako želiš znati kakav je
čovjek netko, onda mu daj
vlast u ruke, pa
ćeš
znati.
brzo do­
RADU JE SPAS
GODINA (YEAR) XUX
ODSJEK BROJ 19 SLAVI PROSLAVU
SVOJE HRV. BRATSKE ZAJEDNICE
N. S. Pittsburgh, Pa, "Sv. Ime Isusovo" odsjek 19
u počast proslave 60-godišnjice Hrvatske Bratske Zajednice
odredio je da tu jubilarnu Slavu proslavi sa velikim svojim
piknikom.
Proslava će se održati u nedjelju na 20. juna 1954. u
poznatom i lijepom Schutzen Parku, na Babcock Blvd., u
Millvale, Pa., kraj grada Pittsburgha.
U tu svrhu odsječni odbor priredjuje program da ova
jubilarna proslava naše Zajednice bude što dostojnije pro
slavljena u duhu hrvatskog zajedničarskog bratstva. Na
proslavi će biti do mile volje mlade pečene janjetine i sve
ga za okrijepu. Za zabavu i ples svirati će poznata
tamburica orkestra "Neven".
Zaključeno je da se na ovu nasu proslavu pozovu pred
stavnici Zajednice, naš glavni podpredsjednik, brat Milan
Vraneš i urednik Zajedničara, brat Filip Vukelić, koji
nam govoriti o članskoj kampanji i značaju jubilarne pro
slave Hrvatske Bratske Zajednice.
Reći nam je i to, da naš odsjek broj 19 nije po svome
opstanku dosegao toliko godina da sam može slaviti 60-go
dišnjicu svoga djelovanja, ali po svom radu i snažnom do
prinosu Zajednici i po starom svome članstvu od kojih se
mnogi u Zajednici nalaze 50 i više godina kao takov
osjeća da je pozvan da proslavi 60-godišnjicu Hrvatske
Bratske Zajednice.
Zajedničarski Dan i proslava Šesdeset
Godišnjice H. B. Z. u Youngstown, Ohio
Youngstown, Ohio. Ujedinjeni odsjeci H. B. Z. tt
Mahoning Valley, broj 66, 109, 149 i 435 iz Youngstown,
Ohio 185 iz Campbell, Ohio i 504 iz Struthers, Ohio, za
jednički priredjuju Hrvatski Zajedničarski Dan i proslavu
60-godišnjice Hrvatske Bratske Zajednice u nedjelju, 2*L
juna 1954. Ovo svečano slavlje će se održati sa piknikom,
a početi će odmah poslije podne na dobro poznatom i po
pularnom mjestu Whippoorvil Grove, pokraj Meridian
Road.
Pokraj proslave naše velike i divne ustanove, ovo će
biti šesti redoviti Zajedničarski Dan kojeg priredjuju po
menuti odsjeci, pak se nadamo da će nas braća članovi i
prijatelji posjetiti u čim većem broju, da nam istu proslavu
uzveličaju kao što se to čini i u većim gradovima.
Na ovogodišnjem danu imati ćemo dva počasna gosta
i glavna govornika iz glavnog ureda HBZ., a to su braća
V. I. Mandić, glavni predsjednik i Michael Grasha, upravi
telj Pomlatka. Ujedno biti će glavni govornik načelnik gra
da Youngstowna, Frank X. Kryzan, koji je član odsjeka 66
HBZ. U isto vrijeme se nadamo, da će nas posjetiti na
čelnici gradova Campbella i Struthersa.
Na programu ćemo imati dobro poznati tamburaški
zbor, pod vodstvom Matt Gouze iz Pittsburgha, koji će nam
ujedno sa dramatskom predstavom prikazati nešto divnog
i umjetnog, što još nismo vidjeli.
U slučaju kiše ili slabog vremena, ovo svečano slavlje
bi se održalo u Hrvatskom Domu odsjeka broj 66, koji se
nalazi na 1012 West Federal Street, Youngstown, Ohio.
Po gornjem se vidi, da ćemo imati dobre govornike 1
izvrsni program, kakvog možda još nismo nikada do sada
imali, a po našem starom običaju imati ćemo dosta vruće
pečenke i hladne okrepe. Zato se pozivlju svi zajedničari i
njihovi prijatelji, kao i svi Hrvati i ostali Slaveni ovih gra
dova i okolice, te ostala braća iz bližnjih i dalnjih mjesta,
da nas posjete u što većem broju i da nam sa svojim po
sjetom uzveličaju ovaj naš šesti Zajedničarski Dan, a ujed
no i proslavu 60-godišnjice Hrvatske Bratske Zajednice, što
ćemo održati u nedjelju 27. juna ove godine.
Nadamo se, da će nas braća iz bližnjih i dalnjih mje
sta posjetiti u velikim grupama i da ćemo imati tako veliki
posjet, kao što to imaju i veliki gradovi na svojim sličnim
priredbama. Do vid jen ja i svi nam dobro došli!
naša
John Bistrica, tajnik Ujedinjenog Odbora.
VAŽNA OBAVIJEST ZA SVEUKUPNE NAŠE
ODSJEKE U ZAPADNOJ PENNSYLVANIJI
PITTSBURGH, PA. Pred nekoliko dana razaslali amo
cirkularno pismo na sve odsječne tajnike u Zapadnoj Penn
sylvaniji u pogledu oglasa program knjige 60-godišnje pro
slave Hrvatske Bratske Zajednice, koju proslavu će pro
slaviti Ujedinjeni Odsjeci HBZ sa njenom upravom. Ova
knjiga će imati posebnu važnost, a naročito za budućnost,
koja će ostati kao spomenar našem mladjem pokoljenju o
ovoj jubilarnoj proslavi i koji su. sve odsjeci u njoj služ
beno učestvovali.
U tu svrhu je odlučeno da bi se slikali odbornici svi«
kog pojedinog našega dotičnoga odsjeka što bi bilo štam
pano u ovoj knjizi s kratkim opisom pdsjeka.
U tim pismima je rečeno da oglase treba poslati do
16. jula, ali slike moramo dobiti tjedan dana prije, to jest,
do 9. jula, da ih u vrijeme možemo poslati u tvornicu da
se naprave od njih klišeji (cut). Koje selike stignu poslije
toga datuma nećemo biti u stanju da ih štampamo.
Molimo za to odsječne tajnike i odbor da ovo uvaže i da
čim prije slike pošalju na tajnika Ujedinjenih Odsjeka
Philip Vukelich, 3441 Forbes Street, Pittsburgh, Pa.
će
Odbor proslave.

ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFRGAL ORGAN Os JTiE OCATIAN FRATERNAL UNION
Common Council

xml | txt