OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, June 16, 1954, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-06-16/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

16. lipnja 1954.
LUDVIK JURICICH
Akron, Ohio. Javljamo žalo
8nu vijest članstvu i prijateljima,
da je odsjek 472 HBZ. izgubio iz
•vojih redova dugogodišnjeg čla
na, brata Ludvika Juricich.
Rodjen je u Hreljinu, Hrvatsko
Primorje godine 1889., a došao u
ovu zemlju 1914. Poboljevao je
više godina, te su mu liječnici pre
poručili da ode u Arizonu za ne
ko vrijeme i možda će mu biti
lakše. Pošao je u Arizonu i stigao
U Chicago, Hl. na 22. aprila, gdje
mu se je bolest pogoršala i tamo
je umro na 23. aprila. Njegovo
tijelo bilo je odmah preveženo ov
dje u Akron, koje je bilo izlože
no u mjesnom pogrebnom zavodu,
te okićeno brojnim vijencima rvi
jeća od obitelji, roda i prijatelja,
medju kojima su se isticali vijen
ci našeg odsjeka i gnijezda Po
mlatka u znak zadnje počasti.
Na 24. aprila je krenula žalosna
povorka od pogrebnog zavoda do
katoličke crkve, gdje je odslužena
misa zadušnica, a nakon toga na
Hcffy Cross Groblje, gdje ga pre
dasmo majci zemlji na vječni po
činak. Nad otvorenim grobom pro
čitao je nadgrobno slovo naš od
sječni predsjednik, brat Frank
Kalain u engleskom jeziku.
Pokojnik iza sebe ostavlja oža
lošćenu suprugu Milku, šest kće
rlju, šest zetova i jedanaest unu
čadi, jednog brata u Chicagi i jed
nog brata i sestru u Jugoslaviji.
Bio je to izvanredni slučaj, da su
ga njegovih šest zetova nosili na
dan pokopa. Njegova supruga,
kćerke i zetovi se zahvaljuju svi
ma onima, koji su došli na spro
vod i onima koji su vijence poklo
nili.
iNeka ti je brate Ludvik lahka
:«emlja u kojoj počivaš,
gnilim i dragima izrazu
iskreno saučešćei
Neka je našim pokojnicima sla
va i pokoj vječni, a njihovim mi
lim i dragima, koji su iza njih o
stali i koji njih oplakuju, naše
druStveno i iskreno saučešće.
Ivan Starcević, perovodja.
STANKO GRDJAN
Pittsburgh, Pa. Društvo "Sve
ti Nikola", odsjek broj 212 HBZ.
ovime javlja žalosnu vijest svemu
članstvu i prijateljima, da smo u
kratko vrijeme iz naših redova sa
smrću izgobili tri slijedeća člana:
Prvi je brat Stanko Grdjan, ko
ji je nakon duže bolesti preminuo
u bolnici dana 29. decembra 1953.
Pokojnik je bio rodjen godine
1888. u staroj domovini. Pristupio
je prema rekordima naših odsječ
nih knjiga u Hrvatsku Bratsku
Zajednicu na 21. oktobra 1906. Bio
je jedan izmedju najstarijih čla
nova našeg odsjeka, u kojem je ob
našao razne odborničke časti dok
ga. je zdravlje bolje služilo. Njego
va supruga Marija je umrla pred
6 godina, pa od toga vremena i
njegovo zdravlje je išlo na gore.
Iza sebe je ostavio jednog brata
i dvije sestre, kao i šest pastora
ka od Kratofil familije.
Sprovod se je obavio na 2. janu
ara 1954., a pokopan je na Loret
ta Groblju.
Neka je pokojnom bratu Stanku
jjrdjan
lahka gruda zemlje u ko
tel već počiva, a njegovim milim
i dragima izražavamo naše iskre
no saučešće.
STJEPAN POVIJAČ
iDrugi je naš brat Stjepan Fovi
j#Č, koji je umro na 9. januara
«54.
Pokojni Stjepan bio je rodjen
ledine 1893. u mjestu Veliki Otok,
2. P. Djelekovac, kotar Ludbreg,
Hrvatska. Pristupio je najprije u
Hrvatsku Zajednicu Illinois na 1.
juna 1919., koja se je poslije uje
dinila sa Hrvatskom Bratskom Za
jednicom.
S V E I O O V I
Naših dragih
Brade i sestara
UMRLI LANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 4. DO 11. JUNA, 1954
Marija Šprajcif
#8 Marija Delost
142 Prokop Hovanec
Antonija Trolia, BJD.
144 Marko Vukovac
Nikola Dizdar, tajnik.
JOHN DASOVICH
Rock Springs, VVyo. Odsjek
broj 306 "Sloga Rudara" javlja
žalosnu vijest prijateljima i član
stvu HBZ., da smo sa smrtnim slu
čajevima u kratko vrijeme izgubili
tri člana iz redova našeg odsjeka.
Prvi je brat John Dasovich, koji
Je umro 7. augusta 1953. Isti je
bio rodjen 1933. ovdje u Rock
Springs, Wyo. Iza sebe ostavlja
oca Petra i sestru Mary.
MARLON PORTER
Drugi je brat Marlon Porter, ko
ji je umro 24. novembra 1953. Ro
djen je u Fourt Smitt 3. decem
bra 1929. Ovdje iza sebe ostavlja
•uprugu Mariju i jednu kćer.
STANISLAV TJJAN
Treći je brat Stanislav Tijan,
koji je umro 24. januara 1954.
Rodjen je 5. aprila 1897. u mje
stu Mrkopalj. Gorski Kotar, Hr
vatska. Došao je u ovu zemlju
kao mladić, kad mu je bilo samo
14 godina. Iza sebe ostavlja jed
nog brata i dvije sestre u starom
kraju.
149 Barbara Roščić
177 Franjo Kuretić
194 M|ito Ćuk
204 John Plesh
257 Pavo Grm ol jas
352 Petar Vojvodić
423 Blaž čujko
634 Ivan Kucinić
Iza sebe ostavlja ovdje svaka
i sestru Katu Safar, a u starom
kraju brata Antona Povijač.
Njegov sprovod se je obavio da
na 12. januara uz crkvene obrede,
a nakon toga pokopan na Calvary
Groblju.
Brate Stjepane, neka ti je la
hka gruda zemlje ove naše nove
domovine u kojoj ćeš zauvijek po
čivati, a tvojim milim i dragima
izražavamo naše toplo s&ućeSć«,
BLAŽ DŽEBA
Treći je isto naš dugogodišnji
i aktivni član, brat Blaž Džeba,
koji je zauvijek zaklopio svoje tru
dne i plemenite oči dana 25. janu
ara 1954., čiju sliku ovdje donosi-
mo. da ga još jednom vide članovi
i prijatelji.
Pokojni brat Blaž bio je rodjen
godine 1887. u selu Kruševo, Mo
star, Jugoslavija. U našem odsjeku
bio je za više godina predsjednik,
pak prema tome bio je i aktivan
za svoj odsjek i svoju Zajednicu,
koje je cijenio i volio, kao Sto je
volio i svoju vlastitu obitelj.
Iza sebe ostavlja ovdje u ovoj
zemlji svoju ožalošćenu suprugu
Mary, sina Mike i kćer Mary Ann,
te mnogo rodbine, kumova i pri
jatelja, a u starom kraju brata
Martina, dvije sestre i mnogo dru
ge rodbine.
Sprovod je obavljen na 29. ja
nuara uz crkvene obrede, koji su
odsluženi u crkvi Svetog Nikole,
a nakori toga povorka je krenula
na Groblje Svetog Nikole, gdje
smo ga predali majci zemlji na
vječni počinak. Nad otvorenim
grobom, pročitao je nadgrobno slo
vo i oprostio se s pokojnikm od
sječni predsjednik, brat Josip To
kić. Sprovodu je prisustvovalo
mnogo članova i prijatelja, kao
i mnogo automobila.
Dragi brate Blaž Džeba i naš
bivši predsjedniče, neka ti je -sla
va i pokoj vječni, a tvojoj ožaloš
ćenoj supruzi i djeci, kao i osta
loj rodbini i prijateljima, izražu
jemo naše iskreno saučešće.
Sjednice
Josip Tokić, predsjednik.
Zahvala. Tužnim srcem se za
hvaljujemo svima onima, koji su
nam pomogli i tješili nas u našoj
žalosti prigodom smrti našeg dra
gog i nikad zaboravljenog supru
ga i oca, Blaža Džeba. Mnogo se
zahvaljujemo članstvu i odbornici
ma odsjeka broj 212 HBZ., koji
su nam onako lijepo pomogli oko
pripreme sprovoda, kao i svima o
nima, koji su njegov odar okitili
s lijepim vijencima cvijeća i pla
ćenim karticama za svete mise.
Takodjer mnogo hvala svima oni
ma, koji su ga došli pogledati dok
je ležao na odru, kao i onima ko
ji su ga ispratili na vječni poči
nak. Naročito hvala svoj braći i
prijateljima, koji su poklonili svo
je automobile za sprovod. Isto ta
ko hvala odsječnom predsjedniku,
bratu Josipu Tokiću, koji je odr
žao nadgrobni govor, te našem sve
ćeniku crkve Svetog Nikole, za
odsluženu svetu misu za dušu na
šeg pokojnika. Još jednom svima
najljepša hvala i od dragog Boga
pl^ća, za sve ono što ste za nas
učinili u naSoj najvećoj tuzi i ža
losti.
Niže
Ožalošćena udova,
Mary Džeba i djeca.
JAVNA ZAHVALA
Welland, Ont., Can. Ovime
se najiskrenije sa tužnim srcem i
boli u duši zahvaljujemo našoj rod
bini, susjedima i prijateljima ov
dje i u U. S. A., tako isto i ku
movima, a posebno kumi Križan
čić, koja je došla iz Cooksville i
tješila nas u našoj velikoj tuzi i
žalosti i ostala kod nas za tjedan
dana.
Lijepa hvala svima onima koji
su došli posjetiti mrtvo tijelo, te
svima onima koji su položili broj
ne vijence na odar i darovali za
svete mise, i onako brojno prisus
tvovali sprovodu našeg dragog i
nikada zaboravnog supruga, oca
i djeda Janka Jagatića.
Hvala članovima odsjeka 617
HBZ. i organizaciji HSS., kao i
članicama kluba Hrvatska žena,
koji su mnogo truda uložili i ču
vali našeg dragog pokojnika, da
nije niti jednog časa bio sam u
odsječnom domu. Lijepa hvala se
strama koje su uložile mnogo tru
da i dvorile one članove, koji su
čuvali pokojnika za duge dvije no-
Proslava 10-godišnjice Kluba Goranin
Gorani je vjera i poštenje,
On nedaje vjeru za nevjeru.
Niti daje dušu na prodaju,
Nema novca, da kupiš GorafcCB.
Čistoća zraka i bujnost prirode nadahnula je Gorane
sa ljubavlju za sve što oplemenuje ljudsku dušu, i što vodi
napredku ljudskog društva.
Harmonija duha, važan je faktor u životu jedne organi
zacije. Zdrava misao dolazi do svoga izražaja i svoje po
bjede samo onda ako u sebi nosi zdrave uslove. Sop
nost zemljišta djeluje na plod usjeva, a ova naša prva 10-ta
godišnjica Obiteljske Proslave Kluba Goranin, biti će žari
Ste i poticaj našoj djeci, da oni nastave sa radom njihovih
majka i otaca.
Proslava će se održavati 20. juna 1954. u Hrvatskom
Društvenom Domu na 6314 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio..
Proslava počima u jedan sat poslije podne sa obitelj
skim objedom, kojega priredju ju naše čestite Goranke
a kada Goranke prirede objed, onda svi znamo, da ćemo
imati nešto tečna i ukusna za jesti, za samo $1.50.
Ugodnost će biti najveća, jer mi očekujemo na ovoj
Proslavi Gorane iz raznih država S.D.A., osobito iz države
Washington, New Mexico, Michigan i Pennsylvania.
Najveća tajna jest u tome, koja će Goranka ispeći naj
veći kolač ili najtečniji strudel.
Vrhunac sreće na ovoj proslavi biti će, kada naše Go
ranke oko sebe okupe piliće svoje a kada pjevaju naše
narodne i ljubavne pjesme, onda veselju i radosti nema kra
ja. Blagoslov Božiji nadahnuje sve nas, u obiteljskoj lju
bavi svima nam je spas.
Ah! Tko da se ne opaje
U toj draži punoj gori!
Gdje ti svaki cv'jetak mali
Saptom pjesmu milja zbori
Od tog bujnog vrela čuvstva,
Gdje blaženstvu nema kraja
Tko da želi? Tko da traži
Od Gorskog Kotara ljepSeg Raja.
Gorani i Goranke pozivaju sav naš narod bez razlike
iz kojih predjela dolazite iz naše Domovine. Delost Trio za
dovoljiti će sve mlade i stare s njegovom popularnom Or
kestrom.
Odbornici Kluba Goranin dočekati će vas na ovoj pro
slavi: Krunislava Thomas, predsjednik Katarina Plavan,
potpredsjednica: Veronika Kovać, tajnica Dragutin Razum,
blagajnik George i Barica Jurković, nadzorni odbornici.
Do vidova na proslavi, moji Gorani!
Jos. B. Mihaljevich, izvjestitelj.
Nadodatak. Ako okolnosti budu dozvoljavale, Mrs.
Frank Sneler uzeti će pomične slike sa ove proslave. Vi se
dobro sjećate prikazivanja slika iz Gorskog Kotara, koje je
prikazivala Mrs. Sneler.
Z A I S N I K
Financijalnog Odbora HBZ. održane
Glavni predsjednik, V. I. Mandich, otvara sjednicu u pri
sustvu svih članova Financijalnog Odbora, osim brata Ovčarića,
koji je izvan grada.
Glavni blagajnik brat Krasich podnaša slijedeće izvješće: Na
28-mog maja smo isplatili prije naručene "Massachusetts Turn
pike bondove". Za glavnu zakladu smo kupili 50 bondova i ispla
tili za iste svotu od $50,123.75, uključujući i narasle kamate. Za
zakladu Pomladka smo kupili 20 bondova i za iste smo isplatili
svotu od $20,049.50, uključujući i narasle kamate.
Na 1. juna smo isplatili za prije naručene "Government of
Canada Bonds". 75 bondova smo isplatili iz glavne zakla
de i za njih smo platili $74,250.00, i iz zaklade Pomladka smo
platili za 8 bondova u iznosu od $7,920.00.
Jučer smo isplatili prije naručene "California Electric Power
Company First Mortgage Bonds 3*4% Due May 1, 1984". Za
glavnicu smo isplatili $50,475.00, a za narasle kamate $144.45, ili
ukupno $50,619.45. Ovi bonclovi su isplaćeni iz glavne zaklade.
Nadalje vas mogu izvjestiti, da smo bili u stanju dobiti 45
bondova "Washington Suburban San. Dist. Maryland 3Vi% dated
June 1, 1954". 35 bondova dozrijeva na 1. juna 1982. i 10 bon
dova na 1. juna 1983. Račun do danas nismo primili.
Pošto u fondu Dječjeg Doma nema dovoljno gotovine, to smo
prodali glavnoj zakladi $10,000 United States Treasury 21/o%»
due March 15, 1970-65". Sa naraslim kamatima glavna zaklada
je platila Dječjem Domu $10,054.35 za ove bondove.
Izvještaj glavnog blagajnika se prima. Zatim je brat blagaj
nik podnio nekoilko preporuka za kupnju novih bondova i odmah
poduzeo mjere, da se iste dobije. Ali pošto su već bondovi bili
prodani, to preporuke kao i predloži u vezi istih bondova od
pada ju.
Time je dnevni red iserj^jen i glavni predsjednik diže ovu
sjednicu.
Joseph Bella, glavni tajnik.
Javna zahvala i
Ugodna obavjest
potpisani, ovime obavješ­
ćujem i ujedno se javno zahva
ljujem svim mojim rodjacima,
braći, prijateljima i napose do
bročiniteljima, da nakon četiri
godine i devet mjeseci, uz mi
lost i pomoć Božju napuštam o
vu plemenitu ustanovu Sanato
rium, te polazim u moju bivšu
postojbinu''— Sault Ste. Marie,
Ontario, Canada.
Da. draga braćo, rodjaci, pri
jatelji i dobročinitelji, ovime se
od svega srca iskerno zahvalju
jem na posjeti, utješljivim pi
smima, a napose vašim plemeni
tim djelima milosrdja (darovi-
ći. HvSla svima onima koji su po
klonili svoje automobile na ras
polaganje za vrijeme sprovoda.
Isto se tako zahvaljujemo pred
sjedniku Paul Buršić od organi
zacije HSS. i bratu Jurju Canjar
od odsjeka 617 HBZ., koji su odr
žali nadgrobne govore i oprostili
se s pokojnikom zauvijek. Poseb
na hvala Marici Barković (Ca
njar), koja nam je prva priskočila
u pomoć i pozivala preko telefona
našu rodbinu u blizini, a telegra
me razašiljala rodbini u daljini,
te vodila račune o dolasku cvije
ća i primala kartice za svete mise.
Svima hvala koji su nas tješili
i koji su nam pomogli da onako
dostojno pokopamo našeg pokoj
nika.
Još jednom svima vam od srca
hvala, a ti dragi supruže, oče 1
djede počivaj u miru liožjem, i
neka ti bude lahka kanadska gru
da zemlje.
Tugujuća supruga, Ana Jagatlć,
kćerka Marica, zet Joe i mala
unučica Marijana Mihaljev.
•'ZAJEDNIČAR"
8. juna 1954.
ma) koje ste meni pružili, te
s time ublažili boli, patnje i do
sadno vrijeme, koje sam probo
ravio ovdje u Sanatoriumu.
Lijepo kaže naš hrvatski na
rod, da sam kroz to vrijeme bio
negdje za gota, bilo bi toga i
previše dosta, ali podnašati boli,
patnje i dosadno vrijeme, što
jadnome bolesniku najviše do
sadjuje, koji je voljan rada i
privrede, te u potrebi druge po
moći u nevolji i bijedi.
Istina jfe, Sanatoirum je jed
na plemenita ustanova, koju uz
državaju porezovnici, za jadne i
nevoljne bolesnike, ali ne bi že
lio ni svome najvećem neprija
telju, da podnaša boli i patnje,
jer bi to bio najveći križ križnog
puta i pokore. Ali kad Provid
nost Božja pripušta pojedinim
c^sobama, da tq podnose, to se
pripušta pokore radi, da se isku
šavaju u ustrajnosti, što se pri
pušta za njihovo spasenje duša.
Blago onima, koji to razumiju i
od srca ustrpljivo prihvaćaju, n
straju i napokon pobjedjuju, što
nam je primjer Isus Krist.
Još jednom vam svima hvala
i od Boga plaća, te vam želim
vašu ljubav i plemenitost na ko
ji drugi način uzvratiti, a napose
umoliti Bogu,
da
vam udijeli
dobro zdravlje i obilje
Anka Matić i njena tetka Manda Erent
Windsor, Ontario Ovime
javljamo veselu vijest član
stvu HBZ., da smo povećali
redove našeg gnijezda Po
mlatka broj 602 s jednom
mladom djevojčicom, Ankom
Matić, koju su tetak i tetka,
Anton i Manda Erent dopre
mili k sebi u Kanadu iz sta
re domovine pred godinu da
na. Ovdje donosimo sliku od
Ankice i njezine dobre tete,
da ih članovi vide i upoznaju.
Ankica je rodjena u selu
Ribnik, Srez Gospić, Lika. od
roditellja Marka i Filke Ma
tić. Teta i tetak dopremili su
Ankicu k sebi kao svoje dije­
Stoga, da se uzmogne što!Člana
prije isplaćivati tražbine za ^a
osmrtnine od strane glavnog ito.
ureda, slijedeće preljo ruke
Budite posve sigurni, da su
informacije, koje se nalaze
na Smrtovnici, potpuno toč
ne, jer inače će se isplata o
smrtnine zadržati dok se sve
netočnosti potanko ne srede.
Ovo može uzeti vremena za
mnogo mjeseci, ako takve in
formacije imaju stići iz Ev
rope.
blago­
slova.
Pozdrav svima i dobre želje
od vašeg,
Ferdinanda Pintur
Najveća osjeguracija kod
H. B. Zajednice jeste svota!
o $ 5 0 0 0 N a o v u s v o u o
Molimo vas, di. čekirate
svoje članske certifikate i da
se dobro uvjerite, da su svi
imenovani baštinici živi i da
vam je njihovo boravište po
znato. Ako je bilo koji od
a i n i a o s n i n e u o
mi moramo zadržati isplatu
osmrtnine do vremena, dok
se ustanovi zakonite nasljed-
-J
že se osjegurati do 40 godina
starosti.
te, uslijed bolesti njezinih ro
ditelja. Ankica ima u našem
odsjeku broj 952 HBZ. tetka
i tetu, i polubraću Ivana i
Martina Erent.
Ovime želimo čestitati na
šim vrijednim članovima, bra
tu i sestri Erent, što su po
većali naše gnijezdo sa mla
dom Ankicom. Njoj pak želi
mo dobro zdravlje i sreću u
budućem joj životu, u novoj
joj domovini Kanadi. Živjela
i dobro nam došla sestro An
kice u redove našeg Pomlat
ka i HBZ!
G. Korenić, upravitelj
gnijezda br. 602 HBZ.
PREDMET: ISPLATA OSMRTNINA I IMENOVANJE
BAŠTINIKA OSMRTNINE
Joseph Bella, glavni tajnik
Za raspravu u Zajedničaru ovog tjedna, izabrali smo
važni dio poslovanja Hrvatske Bratske Zajednice, to jest,
isplatu tražbina imenovanim baštinicima osmrtnine.
Ovaj predmet je izabran za raspravu ovog puta iz raz
loga, što sada imamo prilično veliki broj podnesenih traž
bina za osmrtnine, koje nisu isplaćene iz jednog, ili iz dru
gog razloga, a da stvar bude još gora, nekoje tražbine stoje
neisplaćene više od godinu^
dana. Ovakvo stanje ne može nike baštinika. Ili, ako se
s e o u s i i a o s o i e a k v o a i n i k a n e o e
to može samo štetiti dobrom pronaći, onda se isplata o
glasu i ugledu naše Za jedni- smrtnine zadržava tako du
ce, a to su dvije stvari koje go, dok se baštinika, ili baš
su za nas od velike vrijedno
sti i koje želimo uvijek po
državati na visokom stepenu.
tinicu pronadje.
Ako vam nije poznata toč
na godina rodjenja umrlog
iU
članice, molimo vas,
0
t°mu
ne
nja
mogu u tom-pogledu biti odlne
pomoći našim odsječnim taj- ^ane
nagadjate, jer
mo^
dovesti do snižava-
tra^bine,
ako se o tomu
može
naknadno dobiti va-
dokaze-
nicima i Članovima: Preporučujemo svima od
sječnim tajnicima i našem
Kad nam javljate o smrti, članstvu, da ove obavijesti
člana, molimo vas da nastoji- što pozornije pročitaju i pre
te, da glavnom uredu što
njima se vladaju, jer je-
ma
prije pošaljete za tu svrhu đmo na taj način moći ćemo
pravilne tiskanice. Te tiska- pospješiti isplaćivanje tražbi
nice se sastoje od: (1) Pri-'na za osmrtnine.
java Smrti od strane odsje-,
ka (2 Smrtovnica (Certi
ficate of Death (3) članski
certifikat. Dok glavni ured
ne primi rečena 3 dokumen
ta, osmrtnina se nikako ne
može isplatiti, jer državni u
red za osiguranje to strogo
traži.
Prodajemo karte
Na brodove i ero-'
plane za put u kraj
i za dopremiti rod
binu. Izradjujemo
afidevite i spise svake vrsti.
Šaljemo novce u ive krajeve
National Shipping Express
600 Woodward Ave., Room 501
JAVNO BIIJEZNIĆKI UR'D
Naš ured izradjuje sve pravne
spise kao punomoći, kupopro
dajne ugovore, darovnice i
slične isprave. Prihavljamc
krstne, vjenčane i smrtne li
stove iz« starog kraja kao i
ovdje. Tko želi dobaviti rod
binu iz Jugoslavije može se
na nas obratiti za informacije.
Posreduje se za ured jen je.
nasljedstva ovdje i u Jugo
slaviji. Obavlja se svakovrsne
prevode.
Kosto Unković,
JAVNI BILJEŽNIK
508 Grant Street
za posietiti
putujte nali avionima direktno zo
BEOGRAD iz N«w Yorko, u turističkoj
klasi, tamo i natrag $708.30. Na taj način ultedltt no vremenu i
možete dulje ostati u Starom Kraju sa svojima. New York—Zagreb
famo i natrag, u sezoni, $660.60—a za jedan dan ste tamo.
SAVJETUJU U SA NAJIIIŽIM PUTNIČKIM AGENTOM, IU SA
Doprinosi Vatrogasnom
Društvu u selu Zaluki
Branford, Conn. Ovdje do
nosimo imena i svote darovate
lja, koji su doprinesli za pomoć
Vatrogasnom Društvu u selu
Zaluki, Jugoslavija, kako slijedi:
Iz Branford, Conn., po $10.00:
Mato R. Bolanić i Josip Grdino
vac po $5.00: odsjek 102 H.
B. Z., Stjepan "'^bak i Tomo
Skroza po $3.00: Mato Rad
man po $2.00: Blaž Jaševac.
Ukupno iz Branforda $40.00.
Iz Detroit, Mich., po $10.00:
John Rodman po $5.00: An
thony Rodman i Joseph Vancas.
Ukupno iz Detroita $20.00.
Prije poslato iz Detroita direk
tno na odbor $30.00 od slijede
ćih: Joseph Vancas $25.00 i
John Satran $5.00.
Iz Sudbury,
Ont.,
Canada,
Rudi Sudac $5.00.
Sadašnja svota je $188.00, a
prije poslano iz Detroita $30.00,
to sveukupno čini svotu od
$218.00.
U ime Vatrogasnog Društva u
našem rodnom zavičaju i našeg
ovdašnjeg Odbora ovim putem
se najljepše zahvaljujem svima
onima, koji su svoj darak poklo
nili za ovu dobru i plemenitu
stvar. Oni naši krajani koji se
još nisu odazvali, mole da
i oni doprinesu svoj dio po mo
gućnosti, te mogu poslati ako
žele izravno na Vatrogasno Dru
štvo u staroj domovini, ili na
naš odbor ovdje, a što bi nak
nadno objavili preko našeg "Za
jedničara".
Za ovdašnji Odbor,
Mato R. Belanić,
Stara Adresa:
Broj Odsjek«
Ime i prezime
Bfoj odsjeka
Ime i prezime
Strana 5.
to
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga, u kojoj
traži cnanra Ul prijatelja,
za »vaku uvrsthu ijSI.OO
Tko traži radnike po inći. -.00
£a tri uvrstbe 5.00
fko prodaje ttucu, Kemiju,
trgovinu ili slifno, pn inći.. 'J.00
Zenidbeni oglasi i ponude ne
u vrbuju s®.
POTRAGA. Tražim moj« pri
jatelje, Mike Cadoviću i Anu
Barić, koji se nalaze u Detroit,
Mich. Pošto bi se s njima želio
dopisivati, toga radi molim či
tatelje "Zajedničara" ako zna
du za njih, da mi jave, na ćeniu
ću im biti mnogo zahvalan. Ta
kodjer molim i njih, ako vide i
čuju za ovu potragu, da mi ne
i sami jave. Dan Božanić, 902
Miles Avenue, Billings, Mont.
(22-23-24)
POTRAGA. Tražim svoga ro
djaka, Nikolu Prpić, kojega je
nestalo još septembra mjeseca
godine 1045. u Osijeku. Njego
vi roditelji misle, da je on mo
žda predao u ovu zemlju. Zato
molim braću zajedničare, ako bi
znali za njega ili bilo što o nje
mu, da jave njegovima u staru
domovinu, ili meni na dolje o
značene adrese, na čemu ću bi
ti mnogo zahvalan. Pišite na
PRODAJA U KRATIT
Prodajem lijepi lot u Kaite%
blizu Splita, Dalmacija, koji
lazi uz Jadransko more uz glavau
cestu. Površina zemljišta je
3,606
metara, vrlo prikladna za gradnjli
zgrada, turizam, ili za gospoda®1*
stvo. Isto tako prodajem zemljižfci
kod Beograda, blizu željezničke
stanice, površine 2,530 metara, po
godno za zidanje stana ili za go
spoda i.stvo. Jedno i drugo zemljište
je bez ikakve dugovine, te se mo
le oni koji misle kupiti za sebe ili
svoje rodjake, da se obrate za dalj
nje informacije na: Jelka K. Vizsi,
3716 L. Liddesdale, Detroit 17,
Mich. Telefon D. U. 2-3359. (24-23)
PRODAJA U KRAJU
Prodaje se posjed u Draganiću
kod Karlovca, Jugoslavija, i tO
kuća sa voćnjakom, vinograd i se*
dam jutara obradive zemlje 84
svim gospodarskim zgradama. U£
vrlo umjerenu cijenu. Oni koji sk
interesiraju neka se obrate na o
vu adresu: Josip Car, Zagreb, Ilica
73/III, Jugoslavija. (24-25-26).
PRODAJA U JUGOSLAVIJI
U Pokupskom, kotar Velika Go
rica, pokrajina Pokuplje, posjed ođ.
petnaest hektojutara obradive zeiB»
]je, zidana kuća od osam soba
dva podruma, zidana staja za go
veda sa silosima i velikom prosto
rijom za zimsku hranu. Onda sto
larska radnja sa nešto pribora,
zgrada za svinje, zgrada za kO»,
koši i posebno jedna drvena zgra
da za goveda, kao skladište za O«
rudje za obradu zemlje. Sve gra
djeno 1932. Vla3nik dolazi u o*u
zemlju te bih želio da to zamijeni
ili proda. Za opširnu informaciju
obratite se na ovu adresu: J. Er
dell, 14226- 20th So., Seattle 88,
Wash. (24-25).
izvj.
Svaki postojeći član o do
bi od 16 do 35 može povisi
ti svoju životnu osjeguraciju,
bez liječničke pregledbe, još
za $1,000.00. Takodjer člano
vi se mogu osjegurati na bol
nu potporu od $1.00 na dan
i jednorazrednu odštetu bez
liječničke pregledbe.
ISPUNITE OVO
AKO VAM "ZAJEDNIČAR" REDOVITO NE DOLAZI
ILI STE IZMIJENILI ADRESU.
Broj kuće, ime ulice ili Box
Država
Nova Adresa:
Mjesto (poŠta) Zone.....
Broj kuće, ime ulice ili Box
Mjesto (pošta) Zone.
Država i
Pošaljite ovo ispunjeno odmah na Zajedničar, 3441 Forbes
Street, Pittsburgh 18, Pa., da se uzmogne promjena bezod
vlačno provesti, odnosno ispravak učiniti.

5 Ivan Simunić
70 Mato Dobrinčić
Ignac Šubat
84 Steve Sniollacb
Detroit 26, Michigan
Pittsburgh 19, Pennsylvania
10 WEST 49TH STREET ON ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK 20 PLAZA 7-4433
Iz Stamford, Conn., po $10.00:
Odsjek 616 Hi_Z., Ignac Belanić
i John Požek po $5.00: Rudi
Požek i Stephen Janjac po
$2.00: Louis Kolar po $1.00:
John Pirnar, John Rehorić, Ni
kola Lukac, Ignac Biličić, Josip
Muskovac, George Janjac, Geor
ge Bartolac, Stjepan Misir, An
thony Jurkas, Katherine Jaros
žinski, Anthony Kolić Jr., Anton
Kolić i Miho Suljada. Ukupno iz
Stamforda $55.00.
Iz Hermansville, Mich., John
Rodman darovao $1.00.
Iz Val D'Or, Que., Canada,
po
$10.00: Martin Suljada po
$2.00: Petar Andrišević, Nikola
Brunski, Ignac Petrušić, Johh
Stukel, Franjo Novosel, Stjepan
Furlić, Josip Baron, Pavao Kun
der i Mara Badovinac po $1.00:
Pavao Hećimović, Frank Japun
čić, Živo Jovanović, Miho Ger
ginčić, Tone Novak i Josip Se
čan po 50c: Mile Butković i
Janko Mazik. Ukupno iz Val!
D'Or, Que. $37.00.
Dušan Prpić, Vareška 33, Za
greb 21, Jugoslavija, ili na
Frank Vukeiich,« 808 Birch St.,
Crosby, Minn. (23-24)

xml | txt