OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, August 18, 1954, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-08-18/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

18. kolovoza 1954.
ELIZABET OLEJAR
N. S. Pittsburgh, Pa. Gospo
jinsko društvo Sveta Ana, odsjek
broj 29 HBZ. javlja sveukupnom
člianstvu Zajednice, a članstvu od
sjeka napose, da smo u zadnjih
mjesec dana izgubile iz svoje sre
dine tri naše dobre članice. Smrt
nas ne štedi, već po svojoj miloj
Itolji rijedi naše članske redove.
Jfcka nam ova nemila činjenica
•toga bude takodjer poticalo, da u
•vakoj prigodi uznastojimo zapu
niti praznine, koje nastaju uslijed
OVih smrtnih slučajeva. Samo tako
možemo se uzdat u bolju buduć
nost koliko našega odsjeka, toliko
|eame organizacije.
Smrtni slučajevi, sa kojima že
limo upoznati ovom prilikom član
stvo Zajednice i odsjeka slijedeći
su:
Prva po redu jest sestra Eliza
bet Olejar. Sestra Olejar preminu­
la
je dan 4. juna. nakon kra­
će
ali teže bolesti. Umrla je u
svojim najljepšim godinama jer
joj je bilo jedva 36 godina.
Odar pokojnice bio je obložen
lijepim vijencima i cvijećem od
roda, prijatelja obitelji, kao i sa
dostojnim vijencem od strane na
Sega društva u znak poslednje po
časti našoj pokojnoj sestri. Tako
djer su naplaćene svete mise za
pokoj njezine duše, pak je i sa te
strane naše društvo učinilo svoju
sestrinsku dužnost, naplativši i za
svetu misu.
Na dan 7. juna mrtvo tijelo dig
nuto je sa odra i ispraćeno naj
prije u crkvu Nativity, gdje su
odslužene zadušnice za pokojnicu,
a
nakon toga na St. Mary's grob
lje, gdje su zemni ostanci pokoj
nice predani u krilo majke zemlje.
Tu se je od pokojnice u ime član
stva oprostila potpisana tajnica
Odsjeka i izrekla naš posljednji
Aogom kao i naše saučešće obi
tCljl i rodu pokojnice
Pokojna sestra Olejar rodjena je
f|ovoj »emlji, ovdje u gradu Pitts
iMirghu godine 1918. Njezinu pako
preranu smrt danas oplakuju ras
tuženi suprug John sa dva sina,
pak dva brata pokojnice kao i o
stali rod.
Neka je našoj pokojnici i ovim
putem naš zadnji zbogom poči
vala u miru, njezinom pako su
prugu, ostaloj obitelji i rodu naše
toplo saučešće.
MARIJA CRNKOVIĆ
Druga po redu ostavila nas je
dugogodišnja i opće poštivana čla
nica, sestra Marija (udova) Crn
ković. Donosimo ovdje i sliku po
kojnice, da ju još jednom vide i
brojni prijatelji obitelji Crnković
diljem Amerike.
Smrt sestre Crnković na 9. ju
na naglo je nastupila i zatekla ko-
liko njezinu obitelj toliko i članice
našega društva i prijatelje. Umrla
j# od srčane kapi, tako, da ju je
iinrt zapravo koliko i ispred očiju
»jezine obitelji ukrala kada su to
najmanje očekivali.
Sestra Crnković dočekala je li
jepu starost, jer je rodjena godine
(1880 u starome kraju od obitelji
Panian, u mjestu Gorenci, kod Se
»erina, kotar Vrbovsko.
U naše društvo pristupila je
februara mjeseca godine 1915. i
kroz sve te godine bila je dobra
Slanica našega odsjeka, u kojemu
je
uvijek po svojoj mogućnosti u
Cestvovala u društvenom radu,
fyijesna si svoje zajedničarke duž
nosti. Treba naime reći, da obitelj
?&zda je bila jedna od sto-postot
Ah zajedničarskih obitelji. Njezin
ftokojni suprug bio je član Zajed
nice, njezini sinovi kao i zet čla
novi su organizacije a tako joj i
kćer Helen sa djecom.
Mrtvo tijelo bilo je položeno na
njezinu vlastitu želju na odar u
obiteljskoj kući na East Ohio
Street, gdje joj je ležao i suprug
John položen na odar natrag ne
koliko godina. Tu su odar člano
vi obitelji kao i rodbina i brojni
prijatelji obložili brojnim vijenci
ma i cvijećem, a uz to naplaćeno
je takodjer oko stotnu svetih mi
sa za njezinu dušu, što je najbolje
pokazalo, koliko je obitelj poznata
i poštivana u ovome našem nase
iiu. Medju tim brojnim vijencima
lijepo se isticao i vijenac našega
društva, za zadnji zbogom našoj
«pokojnoj sestri, a takodjer je dru
štvo i sa svoje strane naplatilo za
svetu misu.
Na dan 14- juna dignuto je mr
tvo tijelo sa odra i u prisustvu rod
bine, članova obitelji kao i lijepog
tvoja članica našega društva is*
S V E I O O V I
Naših dragih
Braće i sestara
UMRLI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 6. DO 13. AUGUSTA, 1954
2 Grgo Brlenge
22 Martin Vrcan
51 Kata Kraček
186 Mirko Lukezić
144 Jelena Uždanović
165 Dragan Stareević
187 Ivan Polančić
248 Anton Vrbac
356 Anton Dajak
439 Helen Perisich
485 Božica Carević
645 Mato Šnajder
697 Sam Bodurka
719 Helena Miloš
praćeno najprije u župnu
i ime župe dirljivim i toplim rijeCi
ma oprostio se je od pokojnice
Rev. Sorić, koji je u svojim opros
nim riječima istaknuo lijepe vrli-\
ne pokojnice kao vjernice hrvat-1
ke župe, gdje je za dugi niz go-1
dina zajedno sa suprugom Johnom
(prije njegove smrti) bila članica
i u kojoj je obitelj Crnković uvi
jek na svoj način saradjivala za
I unapredjenje crkve i župe a u čast
Gospodina. Njima u zaslugu ide
i sAradnja i pomoć oko izgradnje
oltara Sv. Bernaridce u brežuljku
odmah uz crkvu, u počast napo
I se uspomeni na njihovog sina, koji
je poginuo u borbi za Domovinu,
pak onda za uspomenu obitelji
Crnković
Poslije obavljenih vjerskih obre
da pogrebna povorka proslijedila
je za hrvatsko groblje na brežulj
ku iznad Millvale, gdje pmo mrtve
njezine ostanke predali u krilo
I zemlje u obiteljski grob. i
Tu se je u ime društva sa po
kojnicom oprostila potpisana taj-1
i nica odsjeka, koja je istaknula
društvenu aktivnot pokojnice za i
I vrijeme njezina života, koliko u!
Zajednici toliko i ostalim našim
narodnim hrvatskim društvima.
I U ime društva Hrvatska Žena o
prostila se je sa pokojnicom ses
itra Kesić, predsjednica mjesne
grane. U ime odsjeka 31 HBZ.
I oprostio se je sa pokojnicom pred
sjednik odsjeka, br. Milan M.
Petrak. Pokojnica je naime u od
i jeku bila bračni drug, a osim to
ga u istome društvu nalaze se i
I sinovi kao i zet pokojnice i u ko
jemu je članovao i njezin pokojni
I suprug John Od strane organi
zacije AMVEC progovorila je Mrs.
i Tepsić, u počast od strane te or
ganizacije majci njihovoga člana
a njezinog najstarijeg sina Walte
ra, koji je pao na ratištu u dru
gom svjetskom ratu.
Smrt pokojnoce oplakuju kćerka
Helen, udata Trubić pak zet joj,
sinovi Edward i Rudolf, snaha pa
1i•
troje unučadi, nećakinja Annie Pa
nian kao i brojni drugi rod.
Naše društvo gubi u njoj jednu
od dugogodišnjih aktivnih članica,
I pak će se praznina iza nje za du-
1
go u našoj sredini osjetiti.
Neka je i ovom prilikom i sa
ovoga mjesta našoj pokojnici naš
posljednji zbogom počivala u
miru i lahka joj budi zemlja. Nje
I zinoj pako vrijednoj obitelji i ro
du naše iskreno i toplo saučešće.
PAULINA BOBIĆ
Treća po redu, koju nam je
smrt ugrabila iz naše sredine bila
je sestra Paulina Bobić. I smrt
sestre Bobić nastupila je iznenadno
i naglo. Dok se je u jutro 22 ju
na njezin suprug po običaju spre
mao na radnju i navratio se da se
s njome oprosti, našao ju je na sto­
lici u samrtnim mukama. Smjesta
je prizvan liječnik, ali sve što je
mogao ustanoviti jest smrt od sr
čane kapi, koje sliku ovdje dono
simo.
Sestra Bobić rodjena je u staro
me kraju u mjestu Sv. Jana, kod
Jaske, godine 1886. U ovu zemlju
došla je natrag lijepi niz godina,
I pak je u naše društvo pristupila
pod jesen godine 1924., dakle una
trag trideset godina. I kroz sve
te godine vršila je savjesno svoje
članske dužnosti i koliko i kako je
mogla saradjivala za unapredjenje
našega odsjeka.
Mrtvo tijelo pokojnice položeno
je na odar u pogrebnoj kapeli Cies
lak na Brownsville Road, dakle u
okolini gdje je obitelj Bobić živje
la. Tu su uz odar položili vijence
i cvijeće uz obitelj brojni rod i
prijatelji obitelji Bobić, a medju
tima lijepo se je isticao i društve
ni vijenac odsjeka 29 HBZ u znak
naše posljednje počasti takodjer
su i za njezinu dušu naplećene
brojne svete mise, pa medju tima
i misa od strane našega društva.
U jutro 25. juna dignuto je mr
tvo tijelo sa odra i uz pratnju obi
telji, roda i članica našega odsje
ka ispraćeno najprije u crkvu Sv.
Silvestra, gdje su odslužene sve
čane zadušnice za pokojnicu, a na
kon zadušnica na groblje Sv. Ven
delina, gdje mo se za zadnji put
oprostili od pokojni^
Od strane našega društva Sv.'
Ana, odsjeka 29 HBZ oprostila se
je potpisana sa pokojnicom da joj
reče naš zadnji zbogom i istakne
njezin rad kao članice društva, a
u isto vrijeme da izreče i saučešće
obitelji pokojnice.
Smrt pokojnice oplakuju danas
uz supruga Marka kćerka im Da
nica udata Parilac, pa Mildred Bo
bić, Petar i Nikola, pa sinovi u
staroj Iomovini, petero unučadi i
brojni drugi rod ovdje kao i u sta
rome kraju. Obje kćerke naše po
kojnice takodjer su članice na
šega odsjeka
Od strane društva Sv. Ana, od
sjeka broj 29 neka je i ovim putem
i ovom prilikom suprugu kao i o
stalim članovima obitelji, pa rodu
i prijateljima obitelji naše toplo
saučešće. Tebi pako sestro Pauli
na naš zadnji zbogom Počivaj
u miru!
Za odsjek broj 29 HBZ
Dragica Blašković, tajnica.
RUDOLF VALENTIN
Eureka, Calif. Odsjek 249
javlja žalosnu vijest svim prijate
ljima i članstvu HBZ., da smo iz
gubili iz svojih redova dugogodiš
njeg člana, brata Rudolfa Valen
tina, koji je umro u staroj domo-
hrvat*
sku crkvu sv. Nikole, na North
I Side Pittsburghu, gdje su odslu
žene svečane zadušnice za pokojnl
cu po Rev. Marijanu Soriću, uz
I asistenciju Rev. Vuketića i sveće
nika crkve Sv. Augus^ina u Law
renceville.
I Nakon odslužene zadušnice
u
vini 7. maja. kujug bhku
ovdje donosimo, da ga članovi i
prijatelji još jednom bar na slici
vide.
Pred godinu dana bio je operiran
na želudcu, pa kada je vidio da ne
će biti sposoban za teški posau,
odlučio je da se preseli u svoju
staru domovinu, u koju je stigao na
21. marca sa svojom suprugom i
našao oca. majku, braću i sestre i
drugu rodbinu i prijatelje. Ali ni
tamo se nije osjećao dobro, već je
bolovao na jetrima i nije mu bilo
spasa, te je zaklopio svoje trudne
oči 7. maja u 11:45 prije podne.
Drugi dan bio je pokopan u 3:30
poslije podne na Matuljskom Grob
lju uz crkvene obrede, u crkvi Kri
sta Kralja. Sprovodu je prisustvo
vala mnogobrojna rodbina i prija
telji, a bio je iskićen i lijepim Ki
tama cvijeća. NaS odsjek nije mo
gao odmah poslati svoj vijenac,
pak smo poslali njegovoj supruzi
odredjenu votu novca, da si kupi
kitu cvijeća i postavi na njegov
grob u ime odsjeka 249 HBZ.
Rodjen je 1897. u Matulji, Rije
ka. Došao je u ovu zemlju 1921
godine u Eureka, Calif., gdje ie
odmah pristupio u HBZ. U na
šem odsjeku obnašao je razne ča
sti: bio je tajnikom dugo godina
i delegat na konvenciji. Zadnjih 6
godina živio je sa svojom supru
gom u Los Gatos, Calif, i pripa
dao odsjeku broj 612 HBZ. Ali pri
je odlaska u staru domovinu opet
je prešao u odsjek 249 u Eureka,
Calif., u kojem se nalazi njegov
brat i mnogi prijatelji,
Pokojni brat iza sebe ostavlja
ožalošćenu suprugu, majku i oca,
tri brata i tri sestre, a jedan brat
mu se nalazi u Areata, Calif
Neka našem bratu Rudolfu bude
lahka zemlja u kojoj počiva, a nje
govoj supruzi, rodbini i prijatelji
ma, ovdje i u starom kraju izriče
mo naše iskreno saučešće.
Mary Bertalla, tajnica.
Zahvala. Ovime se zahvalju
jemo svoj rodbini i prijateljima,
koji su nas tješili u našoj žalosti
prigodom smrti našeg dragog i
nezaboravnog supruga, sina i bra
ta Rudolfa Valentin. Svima hvala
koji u okitili njegov odar s lije
pim vijencima cvijeća, kao i oni
ma koji su ga došli pogledati dok
je ležao na odru u pogrebnom za
vodu. Isto tako hvala odsjeku 249
HBZ., koji je poslao novac za
cvijcće, kao i svima onima koji
su nam pomogli ispratiti ga na
vječni počinak. Hvala i svima o
nima koji su darovali u fond za
suzbijanje opasne bolesti laka.
Ožalošćena upruga, Josipa- Va
lentin, majka i otac, sestre i
braća.
TEREZA MODRICH
Detroit, Mich. Opet je nemi
la smrt pokucala na vrata naše
kolonije opet je iz naše sredine
otrgla još jednu žrtvu vrijednu
i poštovanu sestru Terezu Modrich.
Na 4. jula, rano u jutro, nakon
tromjesečne teške bolesti raka
neumoljiva smrt zatvorila je
njene oči, u 67. godini života.
Sestra Tereza rodjena je 5. sep
tembra 1886 selu Jalžebet, kod
Varaždina. Kad je još bila mala
djevojčica, njezini se roditelji pre
seliše i nastaniše u mjestu Raić,
kod Novske, gdje je ona i odrasla,
te se udala za Nikolu Modrić. Njih
dvoje, godine 1911. krenuše u ovu
.zemlju, u potražnju za boljim i o
bilnijim životom. Nastaniše se u
Conway, Pa. Otud se prešel i še u
McKecs Rocks, a 1916. krenuše u
Detroit, Mich., gdje su ostali stal
no.
Kao mnoge nate tene koj« su
"ZAJEDNIČAR"
došle u ovu zemlju prije 1914 ona
je teško radila i pomagala svom
suprugu, da zajednički uštede to
liko, da si osiguraju život da
u starosti mogu uživati mnogo za
služeni i zavrijedjeni mir.
I baš sada, kada je mogla u
miru i bezbrižnosti provede sv'oje
dane, nemila smrt pretrgla joj je
nit života.
Vijest o njezinoj smrti ožalos
tila je mnoge. Sestra Tereza bila
je učlanjena u više društava i ak
tivno uečstvovala u društvenom
radu. Bila je članicom odsjeka
HBZ. sve od 1917. do smrti: člani
ca društva Hrvatska žena odsjeka
Sv. Josip od HKZ. i društva St.
Jerome Altar Society.
Ova društva, te mnogi prijate
lji i znanci, u počast pokojnice,
prinesoše mnoge vijence i iskaza
še zadnju počast dok je ležala na
odru kod Orlich Funeral Parlor
U srijedu, 7. jula, u jutro, na
kon kratke zadušnice, krenula je
povorka do crkve Sv. Jeronima,
gdje je održana misa, a nakon mi
se prema Mount Olivet groblju,
gdje je pokojnica položena na
vječni počinak.
Do zadnjeg počinka otpratiš? ju
uz rastuženog supruga Nikolu
i kćerku Mary mnogi prijatelji
i prijateljice, te bližnja i daljnja
rodbina. Nad grobom, u ime od
sjeka 351 HBZ, oprostnu riječ o
držao je član odsjeka Stjepan Ti
jan. Takodjer se oprostiše kiat
kim govorima članica društva
Hrv. žena i član odsjeka Sv. Jo
sip od HKZ.
Pokojnica iza sebe ostavlja ra
žalošćenog supruga Nikolu, kćer
Jku Marv Klopp, sestre Amaliju
Modrich, u Detroitu i Mariju Peća
rina u Virginia, Minn brata Ja
kova Perin, u Detroitu, te zna
tan broj unučadi i praunučadi i
rodbine.
Sestri Terezi neka je lahka ova
zemlja i vječni počinak, a njezi
nom suprugu, kćerki i ostalim dra
gima izraz duboke i iskrene sim
patije.
F. Tadej.
Zalivala. Ovom prilikom naj
toplije se zahvaljujemo svima pri
jateljima, znancima, društvima i
pojedincima, na izrazima saućeš
ća kojeg su nam iskazali prigo
I dom smrti supxuge i majke,
i Duboka hvala na mnogim vijen
I cima, hvala svima koji su posje
tom iskazali zadnju počast pokoj
nici pri odru i onima, koji su ju
i ispratili na zadnji počinak. Jol
I jednom, svima hvala.
Nikola Modrich, suprug
Mary Klopp, kćerka.
RUDOLPH BESHENSKY
Milwaukee, Wis. Odsjek 392
ovime javlja cjelokupnom članstvu
i HBZ., da smo izgubili iz naše sre
dine vrlo poštovanog i aktivnog
člana, brata Rudo:ph Beshensky,
koji je nakon duge i tcSke bolesti
preminuo dne 16. juna 1954.
Pokojni, brat se rodio u Petrov®
Selo, kotar Kiapina, Jugoslavija,
24. septembra 1893 U ovu zemlju
je došao 1920. i to u Sharon, Pa.,
a u Milwaukee, odnosno u West
Allis je došao 1924., gdje je bio
do svoje smrti. Kroz naš odsjek
je pristupio u HBZ. 20. maja 1836,
te za cijelo vrijeme ie radio za na
predak odsjeka i HBZ. Obnašao je
razne odborničke časti, pak je bio
više godina perovodja i upravitelj
našeg gnijezda Pomlatka. Uvijek
je svoje dužnosti vršio točno, dok
radi bolesti nije bio prisiljen da
napusti svaki aktivni rad u odsje
ku.
Sprovod je obavljen na 19. juna,
uz prisutnost rodbine i prijatelja
iz pogrebnog zavoda John Shaff
u katoličku crkvu Svetog Augusti
na, u West Allis, Wis., gdje je na
kon crkvenih obreda oprostio se
u ime župe od pokojnog brata Rev
B. Jerkovich, isticajući njegov ro
doljubni rad za života medju na
šim narodom. Sahianjen je u Holy
Cross Cemetery u Milwaukee. Nad
otvorenim grobom oprostio se je
od pokojnog brata odsječni pot
predsjednik.
Detroit, Mich. Kao taj
nik englesko poslujućeg od
sjeka 717 HBZ "Onyx", ovi
me dajem do znanja sveukup
nom našem članstvu, da sam
se preselio sa stare na novu
adresu. Moja stara adresa je
bila: 17198 Cameron Street,
Detroit 3, Mich., a nova je:
18616 Cardoni Street, Detroit
3, Mich.
Toga radi molim sve čla
nove našeg odsjeka, da za
pamte i uvaže ovu promjenu,
te da se od sada u buduće o
ni i svi drugi odsjeci naše Za
jednee obraćaju u vezi poslo
vanja našeg odsjeka na moju
gornju novu adresu.
Toliko vam svima do zna
nja i ravnanja.
Bratski vam pozdrav,
SLUŽBENA OBAYIJEST IZ
ODJELJENJA POMLADKA
Stavljamo u javnost da po
što je gnijezdo broj 261,
Bellefonte, Pa. potpuno plati
lo zaostale rasporeze, sada je
uspostavljeno.
Michael Grasha, upravitelj
Probudimo se!
Detroit, Midi. "Na mla
đjima svijet ostaje", ali ona
ko, kako ih mi osposobimo
pak zato da ne krivimo koga
drugog za naše pogrješke, sa
vijajmo mladice dok su u do
bi. a ne kad prod je vrijeme
za to.
Uvod ovome dopisu stavio
sam ovakov zato, što se od
nosi na nas sve bez razlike.
Držim da će braća i sestre
malo razmišljati o ovoj stvari
što ću dalje da spomenem.
Prvo, da naša Hrvatska
Bratska Zajednica ne gubi
članstvo, vec da se što bolje
jača potrebno je, da naš po
mladak što bolje upoznamo
sa vrijednošću H. B. Z. A da
to postignemo od velike je
važnosti da u odsjecima uve
demo za glavnu dužnost voditi
sjednice pomlatka isto, ako ne
i ozbljnije, kao i sjednice od
sjeka. Na taj način i jedino na
taj način ćemo uzdržati mla
dež uz nas i za H. B. Z.
Pošto naš odsjek "George
Washington" 519 HBZ ce
proslaviti dvadeset-godišnji
cu svoga opstanka ove godi
ne, pa da i svđj pomladak po
veže uza se i da ga počnemo
što bolje osposobiti, zato smo
odlučili', da na buduću sjedni
cu, koja će se održati 15. au
gusta (kolovoza) 1954., svi o
ni roditelji djece koja su pre
koračila 7 godina, da istu do
vedu na sjednicu, jer ćemo
tim početi djecu pripremati
za program prigodom dvade
sete godišnjice našeg odsjeka.
Braćo i sestre, mi znamo
da će svi naši odsjeci slaviti
60-godišnjicu opstanka Hrvat
ske Bratske Zajednice, ali tre
ba da znate i to, da ćemo i
mi slaviti 20-godišnjicu na
šeg odsjeka, pak zato od sa
da naprijed nastojte prisus
tvovati svakoj sjednici sa svo
jom djecom. Naša je želja,
da članovi pomlatka izvedu
veličanstveni program, koji
će biti na ponos svima nama,
a osobito roditeljima. Naša
je dužnost, da čuvamo našu
Zajednicu i da ju jačamo, a
kroz naše pomlatke ovo je
najsigurniji način.
Stevo Brdar, upravitelj
Pomlatka.
(Napomena:— Ovaj dopis
brata S. Brdara je trebao izi
ći u prošlom broju "Zajedni
čara", pošto se je isti odnosio
na sjednicu njihovog gnijezda
I Pomlatka, koja je održana u
jorošlu nedjelju 15. augusta,
Nama je žao da nam se je
i to izmaklo pri prelamanju li
!sta prošli tjedan, a izmaklo
1
se je najviše za to, što je na
i slov generalne naravi, pa smo
mislili da dopis može čekati,
I jer imamo previše složenog
i materijala. Molimo njega da
nam oprosti, a članove njego
vog odsjeka i gnijezda Po
mlatka da ovo uvaže. Ur.)
Važna obavijest za
Članstvo odsjeka 49
St. Louis, Mo. Ja niže
potpisani, član i predsjednik
odbora bolesti društva "Sve
ti Nikola", odsjeka broj 49
HBZ., ovime dajem do znanja
1
Pokojnik iza sebe ostavlja oža
lošćenu suprugu, sina. kćer, zeta
i pet unučadi, svi članovi HBZ.
u West Allisu, i punicu u Sharon,
Pa.
Dragi brate Rudolph, neka ti bu
de lahka zemlja u kojoj počivaš, a
tvojim milim i dragima naše iskre
no saučešće
Steve Illes, tajnik.
Vrlo važna obavijest
Članstvu odsjeka 717
svim našim članovima, da se
u slučaju bolesti čim prije pri
javo na moju adresu, koja je
2646 Rutger Street, St. Louis,
Mo. Ili pako da me pozovu
na telefon: PRospect 6-3223,
jer putem telefona možete sa
mnom doći lakše i brže u ve
zu. Zato vas sve molim, da
si moj broj telefona zapamti
te i da ga zadržite, da vam
bude pri ruci u potrebi, pa
kad me pozovete da budem u
stanju da vam odmah poša
ljem prijavnu dopisnicu i pr
vu molbu za liječničke svje
dočbe.
Nadalje vas obavještavam
o zaključku odsječne sjednice,
održane dne 1. augusta t. g.,
da se svaki bolesni član ima
de pobrinuti i svoje liječničke
svjedočbe otposlati na odsjek,
odnosno na predsjednika Od
bora Bolesti prije svake od
sječne redovite sjednice, koje
se održavaju svake prve ne
djelje u mjesecu. Ovo je pak
potrebno zbog toga, jer po na
šim društvenim pravilima od
sječna sjednica ima pravo da
odobri ili odbije bilo koju
tražbinu za bolnu potporu.
Glavni ured naše Zajednice
ne isplaćuje bolnu potporu
nijednom članu, ako to nije
odobreno po odsječnoj sjed
nici. Zato, ako ,vam nije mo
guće da donesete osobno ta
kve ispunjene tiskanice za
vašu bolnu potporu na odsje
čnu sjednicu, pošaljite ište na
vrijeme putem pošte na mo
ju gornju adresu. Prema to
me svaki član se umoljava,
da ovo uzme u obzir i da brat
ski suradjiva sa odsječnim
odbornicima, tako da može
točno i pravedno voditi posao
u ovom pogledu.
Toliko vam svima do zna
nja i ravnanja, uz bratski po
zdrav,
Ivan Antonić, predsjed
nik odbora bolesti odsje
ka broj 49 HBZ.
Sa uspješnog piknika
Brownsv ille, Pa. Odsjek
broj 307 HBZ. održao je svoj
godišnji piknik na 4. jula t.
g., u svojim domskim pro
storijama, koji je uspjeo iz
nad svakog očekivanja mo
ralno i materijalno.
Trgovina je bila na mesu i
piću kao nikada prije do sa
da, što ne bi bilo bolje da
smo piknik imali i u vanjskoj
prirodi. Rad je tekao složno
i glatko, pak se moram ovim
putem zahvaliti svim našim
odbornicima, a tako isto i
članovima i članicama, koji su
taj dan neumorno radili za
dobrobit svoga društva i beB
prigovora.
Takodjer moramo se za
hvaliti našem narodu iz mje
sta i okolice, koji nas je taj
dan lijepo posjetio, pa kako
to kaže urednik našeg glasi
la "Zajedničara", brat Vuke
lić, da je dobar naš narod i
kapa mu dolje. Isto tako hva
la i obajim urednicima "Za
jedničara", braći Vukeliću 1
Brkiću, koji su lijepo oglasi«
vali naš piknik, što im ne će
mo i ne možemo zaboraviti,
kao i bratu Marku Vinski, ko
ji je oglašivao na svoj radio.
Na ovom pikniku imali smo
naroda iz raznih mjesta, kao
iz Republic, Pa.: Donora, Pa.
Monessen, Pa.: Cokeburg, Pa:
C1 a i o n, Pa.: Pittsburgh,
Pa. Scranton, Pa. Lorain,
Ohio Baltimore, Mđ. De
troit, Mich., pa čak i iz Chi
cago, 111., te iz manjih oko
ličnih rudarskih naselja.
Svima vam braćo i sestre
lijepa hvala, koji ste nas do
šli posjetiti iz bliza i daleka.
Svima nama odbornicima i
članovima bilo jc ugodno o
naj dan provesti s vama u li
jepom i bratskom razgovoru,
što će nam ostati trajna uspo
mena. Mi ćemo takodjer zna
ti uzvratiti svima milo za dra
go, kad ćete vi imati svoje
piknike i zabave u vašim mje
stima. Još jednom svima hva
la, koji ste nam pomogli u
radu i koji ste prisustvovali
našem pikniku.
John ejandrokovich, predsj.
Čestitka i javna zahvala
Odsjeka broj 32 II. B. Z.
Društvo "Hrvatska Slobo
da", odsjek 32 HBZ održalo
je svoj godišnji piknik u ne
djelju 11. srpnja (july), na
potpuno zadovoljstvo sviju
prisutnih. Vrijeme je bilo ve
oma ugodno, a Bašča puna
naroda. Osim na ražnju pe
čene janjetine i hladnog pi
ća. obavilo se je vučenje sre
ćaka za stanovite nagrade,
pak zato želimo iznijeti ime
na sretnih pobjednika i to ka
ko slijedi:
Prvu nagradu Hot Point
De Luxe Refrigerator, dobio
ie brat Johnnv Skocilić, 1627
S. Loomis St., srećka br.
C—676. Drugu nagradu Dor
meyer Blender, dobila je ses
tra Mary Biskupić, 2636 S.
Kedzie Avenue, srećka broj
A—760. Treću nagradu Gene
ral Electric Toaster, dobio je
brat Steve Kupres Jr., 503
Ingraham Ave., Calumet City,
Hl., srećka broj B—443. Bu
dući su sva trojica članovi
našeg odsjeka, pak zato im od
srca čestitamo na pobjedi i
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJENIK
Obična mala potraga, u kojoj
traži znanca Ui prijatelja,
za svako ovrstbu $1.00
rko traži radnike po inći i.(WI
L» tri uvrstbe 5.00
rko prodaje kuću, zemlja,
trgnvina ili slično, po intt. 2.00
Ćenldbeni oglasi ponude O*
uvrSćnja se.
POTRAGA. Cesar Leonard ro
dom iz sela Gradište, općine Bo
siljevo, Kotar Vrbovsko, bio je?
članom odsjeka broj 99 u Cleve
lanđu i tamo je umro. Neki ka
žu da je on bio oženjen, pak bi
molili ako tko znade adresu nje
gove supruge, da istu pošalje na
glavni ured.
Joseph Bella, glavni tajnik.
TRAŽIM svoga bratića, Djuru Za
biča, koji je rodom iz sela Ka
pelica, Z. P. Garešnica, Bjelo
varske Županije. Zadnji put smo
bili skupa još 1907. godine i od
onda neznam za njegov bora
vak. Molim njega osobno, ako
vidi ili čuje za ovu potragu da
mi se javi, a tako isto molim i
čitatelje našeg "Zajedničara",
ako znadu bilo što o njemu, da
mi jave na ovu adresu, na čemu
ću biti mnogo zahvalan Mar
tin Zabić, 1136 Center Avenue,
Verona, Pa.
PRODAJEM jednu kuću sasto
ječi se od 4 sobe i 2 kuhinje,
smočnica, sa cementnim podom,1
sve električna rasvjeta. Jedna
Supa 2-a, hrastovine 8x4 kao
i prostorije za svinje. Dvorište
je asfaltirano, bunar i bašća 17
ohv. Ta kuća (posjed) stoji na
tro-medji Zagreb, Karlovac i Sa
mobor. Cijena ovoga posjeda je
$5,500.00. Obratite se na vlas
nika: Matija Crnković, Umirov
ljeni nadlugar, z. p. Jastrebar
ako, R. Hrvatska, Jugoslavija.
Putujte
Stara Adresa:
Broj Odsjeka
Ime i prezime
Država
Nova Adresa:
Broj odsjeka
Ime i prezime
Putujte u JUGOSLAVIJU
u E S E N
SRECM PRAZNICI! Kror, cijelu JESEN
VKIJEME na moru je izvrsno!
iz
Njujorka
pravo
&ta icvvv cJCurm,
"ITALIA"—Societa di Navigazione—Genovo
Poruka majkama i djevojkama koje su
Se natjecale za kraljicu popularnosti
PITTSBI'R(iH, PA. Ovime upravljamo ozbiljnu po
ruku djevojkama, odnosno majkama naših djevojaka, koje
su se ove godine natjecale za Kraljicu popularnosti, da se
svaka djevojka posebno slika i to čini prije onako
kako je nastupila na programu na proslavi 60 godišnjice
Hrvatske Bratske Zajednice u West View Parku, 25. jula
i da nam tu sliku čim prije pošalju.
Ove godine se natječaj vodio na bazi, da je svaka dje
vojka pobjednica svoga mjesta, naime, svoga odsjeka. Za
to je svaka dobila posebnu vrpcu sa naslovom Miss CFU
toga mjesta i odsjeka. Sa time se trebaju i slikati, a ta
slika će im biti na uspomenu. To znači, recimo: djevojka
iz Midlanda .jest kraljica svoga odsjeka i mjesta, takodyjpr
djevojka iz Rochestera i tako redom.
Naša je želja da se sve djevojke odazovu ovom pozif%
a mi ćemo posebno svake sliku donesti u Zajedničaru i to
na vidnom mjestu sa našim opisom i preporukom,
Molimo majke i djevojke, da ovo uvaže!
FILIP VIKELIC, urednik Zajedničara i
tajnik Ujedinjenih Odsjeka HBZ.
živili.
U isto vrijeme Upravni od
bor odsjeka 32 HBZ želi s
ovim putem izraziti najljepšu
zahvalnost svima onima, ko
ji su se odazvali našem pozi
vu i sa svojom .prisutnošću
uzveličali ovaj naš izlet, kao
i svim onima koji su bilo na
koji način doprinjeli našem
uspjehu. Onim našim člano
vma koji nisu imali vremena
da se zabavljaju, već su dvo
rili naše goste, tako da nji
hov boravak u našoj sredini
bude čim ugodniji, neka im
je najljepša hvala. Žalimo što
nam nije moguće donijeti ime
na svih radnika, ali svakako
ne možemo propustiti imena
sestre Zora Naglić, Anna Ki
rin, Anna Kufrin, sestra Her
ceg, Cary Kovačević i Mary
Pardus, koje su od jutro ra
no do večeri kasno pomagale
našem bratu Stevi Belajac i
Mili Biondić kod janjetine.
Brat Laddie Slamar, koji je
organizirao radnike kod bare
i vodio brigu oko pića. Brat
Strana 5.
za Genovu poznatim
brodovima, novi "CRISTOFORO COLOMBO", "AN
DREA DORIA", "INDEPENDENCE" ili "CONSTI
TUTION", koji su snabdjeveni sa zračnim rashladji
vanjem, ili sa popularnim brodovima "SATURNIA",
"VULCANIA",' ili "CONTE BIANCAMANO". Iz
Genove imate odlične željezničke veze za bilo koje
mjesto u Jugoslaviji. Vaš putnički agent vam može
rezervirati putovanje prije Vašeg odslaska iz oe
zemlje.
Frank Rudar, koji se je sta
rao za podvornike. Sestra Ma
ry Biskupić, koja je dvorila
naš pomladak sa Ice Cream
i Soda. Brat Tom Rubinić, ko
ji je imao nadzor nad finan
cijom. Sestra Mary Bazdarić,
koja je imala kontrolu nad
srećkama, i Rafael Knaus, ko
ji je odnio prvenstvo u pro
daji knjižica. U ime našeg cje
lokupnog članstva neka im je
svima iskrena hvala, a nama
1
drugima čija imena nisu spo
menuta od Boga plaća.
Za Upravni Odbor odsjeka
132 HBZ.,
Jos. N. Bazdarić, predsj.
Luka Biondić, perovodja
Tiskara Zajednice je naša
zajednička tiskara, da služi
našim odsjecima i članstvu.
Naši odsjeci služeći se u po
trebi s našom tiskarom o
jedno pomažu time uzdržava
ti i jačati ovo poduzeće Za
jednice.
ISPUNITE OVO
AKO VAM "ZAJEDNIČAR" REDOVITO NE DOLAZI
ILI STE IZMIJENILI ADRESU.
Broj kuće, ime ulice ili Box
Mjesto (pošta) Zone
Broj kuće, ime ulice ili Box
Država
Mjesto (pošta) Zofie.
Pošaljite ovo ispunjeno odmah na Zajedničar, 8441 Forbes
Street, Pittsburgh 13, Pa., da se uzmogne promjena bezod
vlačno provesti, odnosno ispravak učiniti.

Thomas Katich. Jr.. tai
nik odsjeka 717 HBZ.
-iottory Park Bldg., 24 Stats St., N*w York 4 T»l.: Dlgby 4-0800
AMERICAN EXPORT UNES
39 Broadway, New York 6 Tol.: Dlgby 4-3000
12 So. 12th Street, Philadelphia, Pa. Tel.: LOmbard J-5184

xml | txt