OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, August 25, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-08-25/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Minnesota State Federacija održaje
Godišnju konferencu i banket 5. sept.
Na konferenci, odnosno na banketu, prikazivati će se
film u bojama "Ovo je vaša Hrvatska Bratska Zajednica",
koji film imade i glazbu naše tamburice. Na banketu će biti
prisutnih i drugih nacionalnih i State ličnosti. Sve to je od
posebne važnosti za čuti i vidjeti.
Godišnja konferenca Minnesota Federacije počima toč
no u 1 sat poslije podne, isti dan, a koja će se takođjer
održati u Slovenian National Home, u Chisholm, Minn.
Molimo za kooperaciju sviju i članova i delegata, da
na.m
ova godišnja konferencija što bolje uspije. Hvala na
pomoći unaprijed.
Bira. Mary Ognanovich, tajnica.
Odsjek broj 423 slavi 60-godišnjicu
Zajednice s izletom na 29. augusta
Aliquippa, Pa. Članstvo društva "Napredak" odsjek
broj 423 na jedan lijepi i veličanstveni način će proslaviti
60-godišnjicu Hrvatske Bratske Zajednice s piknikom i lije
pim programom u nedjelju 29. augusta ove godine u Log
Cabin Inn.
Za zabavu i program svirati će poznata naša tamburica
orkestra "Biser". Piknik počima odmah poslije podne, a prvi
autobus će kretati ispred Croatian American Club, na Frank
lin Ave. u 3 sata poslije podne. Vožnja na bussu je dosta
jeftina za odrasle, a za djecu u pratnji roditelja ništa.
Program počima u 5:30 sati poslije podne.
Naši počasni gosti i glavni govornici su na ovom pro
gramu urednici Zajedničara, braća Filip Vukelić i Stephen
F. Brkich. Oni će govoriti o značaju i važnosti naše Zajed
nice hrvatski i engleski.
Uz program imati ćemo i svega ostalog što naš svijet
voli i u Čemu uživa, a to je s ražnja vruća pečenka, mlada
janjetina, a tko nevoli janjetine bit će i pečene s ražnja
prasetine, mladi odojci. Hladnog okrijepnog pića neće manj
kati.
Na ovu veliku proslavu našega odsjeka posivi je se sve
odsječne članove, kao i sve članove Zajednice ovog mjesta
i okolice, a naročito pozivi jemo,
naša ostala društva i klu
bove da nas njihovi članovi što bolje posjete. Tako da na
bratski način dostojno proslavimo Dijamantni Jubilej
naše veličanstvene Hrvatske Bratske Zajednice, u duhu za
jedničarskoga bratstva i sloge naroda hrvatskoga.
Za dobar doček, kao i za pripremu dobrog programa
jamči odsječni odbor, koji vas unaprijed sve pozdravlja sa
dobro došlicom.
St. Louiški Središnji Odbor priredpe
Proslavu u počast 60-godišnjice H.B.Z.
St. Louis, Mo. Ovime dajemo do znanja društvima
i odsjecima u ovom mjestu i okolici, da će naš Središnji
Odbor Odsjeka i Gnijezda St. Louisa održati Hrvatski Za
jedničarski Dan i ujedno proslavu 60-godišnjice Hrvatske
Bratske Zajednice, na 19. septembra u Crkvenoj Dvorani
na 12-oj ulici i Russell Blvd. Dvorana se otvara u 10 sati
ujutro, a program počima u 3:30 sati poslije podne.
Odbor priprema bogati program, koji će biti na za
dovoljstvo publici, pak oivme pozivljemo sav naš narod u
ovom naselju i iz okolice da što dostojnije proslavimo ovu
veliku narodnu slavu.
Sestre i braćo, spremite se u vrijeme, da na ovaj dan
velike naše proslave možete istoj prisustvovati, da se i mi
u St. Louisu* pokažemo u svoj svojoj moći.
Piknik odsjeka 307
West Brownsville, Pa.
Odsjek 307 HBZ. priredjuje
svoj veliki piknik, koji će se
održati u nedjelju i ponedje
ljak na Labor Day, 5. i 6.
septembra o. g., u svom vla
stitom Društvenom Domu na
Midle i Wine Street, Wešl
Brownsville.
Imati ćemo u izobilju na
ražnju pečene janjetine i pra
setine, kao i svakovrsnog pi
ća, slično kao i u starom kra
ju. U nedjelju na večer će
svirati dobro poznata orke
stra Melow Star, a u po
nedjeljak će svirati od 4 sa
ta poslije podne pak do kra
ja vrlo dobar i popularan
tamburaški zbor "Nova Zo
ra." iz Uniontown, Pa.
Stoga pozivljemo sve član
stvo našeg odsjeka, kao i član
stvo bližnjih odsjeka i sav
naš narod mjesta i okolice,
da nas posjete u što većem
broju na ovom našem pik
niku, od kojeg je čist pri
hod namijenjen u korist na
še društvene blagajne. Na 8.
septembra dolazi nam veliki
blagdan, a to je Mala Gospa,
koju smo slavili u staroj do
movini, ali pošto je taj da
tum na radni dan, stoga smo
odlučili proslaviti isti blag
dan na Labor Day.
Ivan Babich, tajnik.
Dodjite svi. mladi i stari,
jer će biti zabave i ostale
razonode za sve dosta, a u
laz je svima besplatan.
John Jandrokovich, predsj.
Poziv na piknik
Richmond, Calif. All
Slavs Club priredjuje piknik
na svom zemljištu, u nedjelju
12. septembra. Diner će se
servirati od 12 o podne do 2
sata. Pozivaju se svi članovi
i prijatelji, da budu prisutni
na pikniku.
Poslije objeda i na veče na
stavlja ples i zabava. Svirati
će naš dobro poznati Petar
Kucalo. Svi nam dobro došli!
Za dobar doček i poslugu jam
či Odbor.
Večerinka i sjednica
Cleveland, Ohio. Hrvat
ski Gospojinski Klub pozivlje
sve svoje Članice da dodju na
vrlo važnu sjednicu u srijedu
veče 7:30 sati, na 1. septem
bra, u Hrvatski Dom, 6314
St. Clair Ave.
Imademo prirediti plan za
naš Krabuljni Ples, koji će
se održati u subotu 8 sati na
večer 30. oktobra.
Poslije sjednice biti će
Večerinka. Odbor.
Proslava 55-godišniice odsjeka broj 99
I proslava 60-godišnjice H. B. Zajednice
Cleveeland, Ohio. Na 23. srpnja 1954. odsjek broj 99
navršio je 55 godina svoga opstanka. Na svojoj godišnjoj
sjednici mjeseca decembra 1953. odsječno je članstvo došlo
do jednoglasnog zaključka, da se odsječna proslava održi
sa banketom na 14. novembra o. gd. u Slovenskom Domu,
6414 St. Clair Ave. Na ovu proslavu bit će pozvano ne
koliko gl. odbornika ili čas-f
nika iz glavnog ureda HBZ.
Članstvo je ovlastilo cjelo
kupni odsječni odbor, da pro
slijedi sa pripremom ove pro
slave, pa stoga javljamo kroz
naše glasilo Zajedničar, da
upozorimo sva ostala druš
tva i odsjeke u mjestu i o
kolicl, da toga dana ne pri
redjuju svoje priredbe, već
da dodju na proslavu odsje
ka broj 99.
Kroz 55 godina mnogo se
toga izvelo i odigralo u na
šem odsjeku. Odsjek broj 99
učinio je mnogo dobrih i ple
menitih djela, kako za svoje
članstvo, tako za njihove naj
bliže, te je izdašno pomagao
svoj narod ovdje i u Starom
Kraju, kad mu je najviše po
moć trebala. Isto je tako po
magao i druge dobre stvari
koje su doprinašale boljitku
malog čovjeka.
Mnogi naši pioniri, koji su
ustrojili ovaj odsjek, danas
više nisu medju živima, pa
ćemo ovom prilikom odati
čast i poštovanje svima nji
ma, koji su otišli u vječnost,
kao i ovima, koji se još na
laze medju nama. Uistinu, o
vo će biti jedna od rijetkih
proslava po svom značaju za
naš odsjek, pa se ovime u
moljava cjelokupno članstvo
odsjeka broj 99, da svaki po
jedinac pruži svoju najbolju
suradnju, da ovu proslavu iz
vedemo što ljepše i dostoj
nije, a da nam proslava svi­
Poziv na piknik Hrvatsko
Amerčkog Radio Kluba
Chicago, 111. Hrvatsko
Američki Radio Klub u Chi
cago održati će svoj godišnji
Diknik u nedjelju 5. ruina, u
Hrvatskoj bašći na 9655 So.
Commercial Avenue u South
Chicago.
Pozivamo sve Hrvate i Hr
vatice Chicaga i okolice, pri
a e e i s u a e e n a e a
[hrvatskog radio sata, iz bliž
njih i dalnjih mjesta, da ne
žalite truda ni vremena, bez
razlike daljine i vremena, već
da toga dana dodjete na o
vaj piknik Hrvatsko Američ
kog Radio Kluba, koji je za
dalnje podržavanje Hrvat
skog Radio Sata. Da ovaj
zadnji piknik ove godine bu
de i opet jedna velika mani
festacija hrvatske narodne
svijesti na kulturnom polju,
i ocjena rada Hrvatsko Ame
ričkog Radio Kluba. Nadamo
se, da će ovaj zadnji piknik
ove godine pokazati opet bud
nu hrvatsku svijest hrvat
skog naroda u gradu i oko
lici, gdje Hrvatsko Američki
Radio Klub radi i djeluje na
kulturnom polju već 20 go
dina. Vi ste se uvjek oda
zvali svakom našem apelu,
pa se nadamo, da ćete to isto
učiniti i ovog puta, da bude
na čast i ponos vama i cjelo
kupnom hrvatskom narodu.
Pripremni Odbor se pobri-
nuo da ovog puta neće manj-
Anton Vlatkovlć, tajnik. kati pečenke, tako da svi go
sti budu podvoreni s prvo
razrednom mladom sa ražnja
pečenom janjetinom i prase
tinom, a uz dobru pečenku
biti će i dobre svježe okre
pe. Svi vi koji želite imati
dobre vruće pečenke za o
bjed i da poduprete svoju hr
vatsku radio ustanovu, dodji
te gdje ćete dobiti bolju kva
litetu pečenke, to će biti za
vas pripremljeno u 11 sati u
jutro, samo dodjite i dobiti
ćete koliko želite uz vrlo u
mjerenu cijenu. Dodjite, da
se još zadnji put u ovoj go
dini po našem starom obi
čaju pozabavimo i razveseli
mo. Izletnike će zabavljati
tamburaški zbor "Sloboda".
Početak u 9 sati u jutro. U
laz svakome bezplatan.
Za Hrv. Amer. Radio Klub,
John Maidak, izvj.
Za novu dvoranu
Detroit, Mich. Korpora
cija Narodnog Hrvatskog Do
ma sazivlje specijalnu sjed
nicu u subotu 7 sati veče, na
28. augusta, na 1735 E. Mc
Nichols Road. Svrha je ove
sjednice rasprava za izgrad
nju nove dvorane. To je toli
ko važno da bi trebao svaki
član biti prisutan, jer odluka
o ovom podhvatu je vrlo važ
na.
Helen A. Stimac, blag.
'"ZAJEDNIČAR"
ma bude na diku i na ponos.
Naš odsjek je velik i kao
takovom treba više materi
jalnih sredstava za uzdrža
vanje. Naš godišnji piknik
©a 18. jula nije najbolje u
spio. Stoga odsječni odbor o
vom prilikom ozbiljno opo
minje svoje članstvo, da si
svaki rezervira dan 14. no
vembra i da svaki nastoji do
vesti svoje najbliže i prija
telje na proslavu.
U isto vrijeme, ŽTđsjek 99
slavi 60-godišnjicu naše Hr
vateske Bratske Zajednice, a
sa kojom se proslavom na
mjerava dobiti što više novo
ga članstva u Zajednicu.
Ja sam jednom naveo u
jednoj objavi minule godine,
da je vrijeme da jednom ži
vo krenemo naprijed sa što
većim brojem članstva, a ne
da samo krparimo. Poradi
mo i podignimo naš odsjek.
To se može učiniti samo kad
je dobre volje.
Uvjeren sam da će nam
naše članstvo i drugi odsje
ci i društvo pružiti suradnju
i pomoć i da će ova velika
proslava uspjeti onako kako
to naš odbor zamišlja i o
čeltiva.
Zabava i ples
Des Moines, Iowa. Od
sjek br. 872 "Wild Rose" pri
redjuje zabavu sa plesom u
in Person!
Ples počima točno u 9 sa
ti na veče i svršava u 1 sat
poslije pol noć. Pozivaju se
svi članovi i prijatelji ovoga
odsjeka na ovaj galantni ples.
Godišnja zabava gnij. 60
Benvvoođ, W. Va. Ovime
se daje do znanja svim trima
odsjecima u Benwoodu i svim
ostalima u Ohio Valley, da će
gnijezdo br. 60 Pomlatka H.
B. Z. održati u Benwoodu svo
ju godišnju plesnu zabavu na
16. oktobra u Blue Ribon dvo
rani, Main St., Benwood, W.
Va.
Na zabavi će svirati i pje
vati poznati tamburaški zbor
"Sloboda" iz East Pitts
burgha.
Zabava će početi u 7:30
sati na veče i trajati će do
pol noći. Umoljavamo sva tri
benwoodska odsjeka, kao i
sve njihovo članstvo, a na isti
način i sve roditelje koji ima
du i koji nemaju svoje djece
u ovom gnijezdu, da svi dodju
na zabavu i da pomognu ba
rem jednom na godinu uzve
ličati dječju zabavu, koja se
priprema u korist Božične
dječje zabave za sve članove
gnijezda, kao i njihovih rodi
telja, koji dovedu djecu na
Christmas Party.
Dakle, "Sloboda" će svirati
i pjevati! U slozi će sva tri
odsjeka zajednički s upravi
teljem gnijezda raditi. U slo
zi je uspjeh i pobjeda! Svi
nam dobro došli na ovu dje
čju zabavu. Ove godine za do
bru podvorbu vam jamče ne
samo upravitelj gnijezda, ne
go i sva tri benwoodska od
sjeka, koji zajednički treba
da rade za dobrobit djece u
gnijezdu broj 60, koje nam je
još jedini izvor za članove od
sjeka.
Pomozimo mi starci danas
omladini, a omladina će pomo
ći nama kad stupe u redove
naših pojedinih odsjeka.
Ivan Baron, upravitelj
gnijezda.
Jedna važna opomena Predobjava odsjeka 952
Članstvu odsjeka 255'
^se
fcWW(me
Kadagod dodješ na sjed
nicu, uvijek na istoj vidiš
jedne te iste članove, i to u
malom broju. Zašto je to ta
ko? Ništa drugo nego nemar
nost za svoje društvo, jer ni
tko nema valjanih razloga
zašto ne bi dolazio na sjed
nice. Naše se sjednice održa
vaju svake druge nedjelje u
mjesecu prije podne, kad sko
ro nitko ne radi. Skoro svi
članovi posjeduju svoj auto
i lako bi mogli doći na sjed
nicu, kad bi samo imali vo
lju za to. Zar ne bi za sve
bilo lijepo, da se makar jed
nom na mjesec sastanu i vi
de što se radi u odsjeku?
Dalje bi želio reći par rije
či našim bolesnim članovima.
U slučaju bolesti ili operaci
je zovite mene i nikoga dru
goga, jer ja sam predsjednik
odbora bolesti i učiniti ću
sve što je u vezi moje duž
nosti. U našem odsjeku ima
de puno članova, koji me zo
vu nakon tjedan dana obo
lenja, a oni koji imaju opera
ciju zovu me nakon je opera
cija već učinjena. Mnogi me
pak pitaju za razne manje
operacije, koje nisu predvidje
ne u našim pravilima. Bilo
bi dobro, da ovi svi članovi
koji se nalaze na bolnoj pot
pori, kao i oni koji su operi
rani, da pročitaju točku u
pravilima o bolnoj^ potpori i
operacijama, pak ćemo se u
buduće tako moći bolje ra
zumjeti.
Ovdje želim napomenuti na
šem članstvu još i ovo, da
naš odsjek imade svoga druš
tvenoga liječnika, Dr. Stefa
nec. Svaki naš član imade
pravo na besplatan pregled
u njegovom uredu, a' u slu
čaju bolesti, da ga zovete u
vašu kuću po danu, plaća se
dva dolara, a u noćno vrije-
me tri dolara. Ovo je važno
ins
Milwaukee, Wis. Naj-.mu rjarodu ovoga mjesta i
prije želim skrenuti pažnju okolice, da će odsjek br. 592
cjelokupnom članstvu našeg HBZ. održati proslavu na 16.
društva "Nada", odsjeka 255 oktobra t. g. a to će biti de
HBZ., da je njihova dužnost set godišnjica osnutka naše
da posjećuje odsječne sjed- ga odsjeka i šesdeset godiš
nice, tako da znadu što se njica Hrvatske Bratske Za
jednice.
radi i zaključuje u njihovom
društvu. Naročito bi trebali
o s e i v a i s e n i e a i
članovi, pošto će oni u sko
rom vremenu tako i tako mo
rati preuzeti odsječnu upra
vu u svoje ruke.
Milan A. Pudjak, p.o.b.
Piknik odsjeka 4
Etna, Pa. Društvo "An
djeo Čuvar", odsjek broj 4
HBZ. priredjuje svoj piknik
i "com roast" u nedjelju 5.
septembra o. g., koji će se
održati na zemljištu našeg
Hrvatskog Doma, 110 Bridge
Street, Etna, Pa.
Odbor se je već postarao,
da će biti u izobilju s ražnja
pečene janjetine i osvježuju
cih napitaka za stare i mla-
John Stanfel, predsj. de. Takodjer ćemo imati vrlo
dobar i popularan tamburaš
ki zbor,
Koji
će nas zabavlja-
ti i za ples svirati.
Za mnogi naš narod u o
vom mjestu i okolici, koji još
nikada nisu posjetili zabave
našeg odsjeka, ovo će im
možda biti zadnja prilika da
istu posjete u našem Domu.
Ovo velim zato, pošto je već
mnogima poznato, da,je na
ša država odlučila, da će pra
viti novu cestu baš onuda,
gdje se nalazi naš Hrvatski
Dom, koja cesta će prolaziti
kroz Etnu.
Zato se pozivlju svi člano
vi i prijatelji, kao i njihove
obitelji iz Etne i okolice, da
nas posjete u što većem bro
ju. Dodjite braćo i sestre svi,
te se naužijte u lijepoj glaz
bi i zabavi, pak tako učinite
ovu našu zadnju zabavu da
nam bude vrlo uspješna u
našem Hrvatskom Domu i
predvorju istoga.
Svi nam dobro došli!
Joseph Rukavina, taj.
Hrvatski Dom odsjeka 66
HBZ u Yougstown, Ohio, pri
redjuje svoj prvi piknik na
svome zemljištu na 1012 W.
Federal Street, i to na 5. sep
tembra, 1954.
Na pikniku će biti na raž
nju pečene janjetine i prase
tine, te svakovrsnog pića i
zakusaka. Za razonodu ce svi
rati dobro poznati tamburaš
ki zbor "Požega",, koji nas
svojim sviranjem uvjek u
godno pozabavi.
Ovime se pozivaju svi čla
novi i prijatelji odsjeka 66,
da nas čim više u broju po
sjete i nama time podpomog
nu za dobrobit našeg odsjeka.
Dobro došli! kliče svima,
Odbor.*
'1.0"(»Can- °y[-
daje do znanja nase-
Umoljavaju se društva, kao
i pojedinci ovoga mjesta i o
kolice, da nepriredjuju istoga
dana kakove priredbe ili goz
be, pošto bi time škodili na
ma i sebi.
O proslavi će biti u tanči
ne malo kasnije objavljeno
preko "Zajedničara", kako i
na koji način će se provesti.
Stjepan Budak, taj.
Poziv na piknik
Milwaukee, Wis. Prija
teljski piknik se priredjuje
po Hrvatsko-Američkom Gra
djanskom Klubu na Labor
Day, to iest u ponedjeljak
6. septembra o. g. u Geboy
Grove, 9047 W. Greenfield
Avenue, West Allis.
Pozivamo sve članove i pri
jatelje Hrvate, Srbe i Sloven
ce, da nas izvole posjetiti to
ga dana.
Izgleda da će ovo biti zad
nji piknik ove sezone, pak
dodjite da se naužijete vruće
s ražnja pečene janjetine, ko
ja će biti gotova u podne,
a biti će i dobrog pića svima
dosta. Svi nam dobro došli!
A. F. Srok, tajnik.
Poziv na priredbu
Odsjeka bro} 617
Wetland, Ontario, Can.
Društvo "Hrvatski Sinovi",
odsjek broj 617 H.B.Z. pri
redjuje priredbu sa pečenom
janjetinom i prasetinom, te
hladnim pićem u ponedjeljak,
6. septembra, na Labor Day
ove godine, u svom Društve
nom Domu na 5-oj ulici, u 2
sata poslije podne.
Pošto je taj dan poznati
blagdan Labor Day, i ni
tko ne će raditi, pak zato po
zivljemo svu braću i sestre,
kao i sve ostale prijatelje, da
nas taj dan posjete. Bilo bi
pak dobro, da se braća ne
rasele po kojekakvim sastan
cima, već da se svi sastane
mo u našem Društvenom Do­
k0ji
mU)
da članstvo znade i da se pre-, pa
služi za sve.
nam
t0 gledajmo, da svi u-
za
ma tome ravna u slučaju po- gjnimo što više za naš Druš
tveni Dom.
trebe.
Braćo i sestre, ovo sam na-
Eolji
isao u dobroj namjeri za
i korisniji rad odsjeka,
kao i odjeljenja bolne pot
pore u glavnom uredu HBZ.
A. BabiC, tajnik.
Poziv na piknik
Cleveland, Ohio. Hrvat
ski Kulturni Klub priredjuje
svoj piknik, koji će se održa
ti u nedjelju 5. septembra o.
god. u Hrvatskom Domu, u
Collinwood, Ohio.
Imati ćemo svega po na
šem starom običaju kao
vruće janjetine i prasetine i
svakovrsnog pića za stare i
mlade. Na pikniku će svirati
naša domaća glazba, pak sto
ga pozivamo sve naše člano
ve i prijatelje da svojom pri
sutnošću uzveličaju naš pik
nik. Osobito pozivamo član
stvo društva "Hrvatska Slo
boda" odsjeka br. 235 HBZ.,
članstvo odsjeka br. 30 HKZ.
i članstvo pjevačkih zborova
"Slavulj", "Lisinski" i "Abra
šević", da i oni dodju k na
ma, pošto i mi idemo na sve
njihove piknike i zabave.
Florijan Tumbri, tajnik.
Poziv na zabavu
Des Moines, Iowa. Ame
ričko-Hrvatski Muški Klub
priredjuje plesnu zabavu, ko
ja će se održati u subotu 4.
septembra 1954. u Highland
Park Legion Hali, 3712—2nd
Avenue, u 8 sati u večer.
Za ovu zabavu će svirati
vrlo dobro poznati i popular
ni tamburaški zbor "Hrvatski
Sinovi", pod vodstvom Steve
Galovich iz Omaha, Nebr. Uz
dobru glazbu, pjesmu i ples,
imati ćemo takodjer i svega
ostaloga, što na ovakvim za
bavama pripada.
Stoga pozivljemo sve člano
ve i prijatelje iz Des Moines
i okoilce, da nas posjete u
što većem broju. Ža dobar
doček brine se naš odbor, ko
ji vas unaprijed pozdravlja i
očekuje vidjeti na ovoj za
bavi. Svi nam dobro došli!
Steve Radosevieh, predsj.
Priredjivačkog Odbora.
POZIV NA SJEDNICU
East St. Louls, Dl. Ovime po
zivamo članstvo odsjeka 33 i 579
HBZ da dodju na godišnju sjed
nicu, koja će se održavati u ne
djelju 12. septembra 1954., u 3 sata
poslije podne.
Na ovoj sjednici ćemo birati no
vu upravu Doma, te rijeSavatl
druge važne stvari za Dom. Toga
radi je dužnost članova od oba od
sjeka, da dodju na ovu važnu sjed
nicu. Zašto poslije prigovarati, da
se na sjednici nije dobro učinilo
ovo ili ono, kad na istu svi mo
žete doći i reći sve ono, Sto sma
trate da je za dobrobit Doma.
Do vidjenjft na sjednici.
Odbor Doma
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
Glavni Ured: 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa*
Telephone: SChenJey 1-4470 1-4471
GLAVNI ODBOR
GtVKANI I FIN AN Cl
JALNI
ODBOR
PRAVNI SAVJETNIK
DJEČJI DOM
Piknik odsjeka 72
Uniontown, Pa. Članovi
odsjeka broj 72 HBZ. će o
držati svoj drugi ovogodišnji
piknik u nedjelju, 29. augu
sta, na Dick's Grove.
Priredjivački odbor se već
sada brine, da će biti u izo
bilju s ražnja pečene janje
tine i svakovrsnog pica za
okrijepu. Uz to se traži od
sviju članica našeg odsjeka,
da bi i one pripremile i daro
vale domaćih poslastica (raz
nih kolača), tako da uz ja
njetinu imademo i tih stvari
na našem pikniku.
Imati ćemo vrlo dobri tam
buraški zbor, koji će svirati
za ples i zabavu sviju nas.
Takodjer ćemo pripremiti i
popularni "corn party" sa va
šu zabavu i užitak.
Molimo naše članove da se
prijave dobrovoljno za rad
na ovom pikniku, tako da o
lakšaju onim našim članovi
ma i odbornicima, koji u
vijek rade na svakoj našoj
zabavi i pikniku. Ovo se pri
redjuje u korist našeg gnijez
da Pomlatka i dječjeg Christ
mas Party, pak je dužnost
sviju da za to i porade, a ne
da uvijek rade jedni te isti.
Piknik "Strossmayera'
Youngstown, Ohio Hrv.
25. kolovoza 1954.
A V N A U A V A
GLAVNI NADZORNI ODBOB
Charles J. Verbanic
MIlan Skrtic
OLAVNA POROTA
ZAMJENICI: Petar Glavota, Mato Jan jao.
UREDNICI ZAJEDNIČARA
je se nalazi na uglu od Shady
Run i Midlothian Blvd.
Na zahtjev onih koji vole
dobru glazbu, mi smo konač
no uspjeli dobiti za ovaj pik
nik famozne radio i television
umjetnike, a to je glasoviti
tamburaški zbor iz Akron,
Ohio, pod vodstvom vještog
i sposobnog zborovodje Em«*
ry Grecni. Ovaj zbor će za
dovoljiti svima onima, ko§t
vole plesati Kolo i Čardal,
kao i druge savremene ple
sove. Takodjer će na ovom
pikniku biti i Kolo Grupa is
New Brighton, Pa., koja ćft
za nas plesati u šarolikim hr
vatskim nošnjama razne Ko
lo plesove, a koje će moći
zgodno izvoditi u Shady Run
Pavilionu.
Uz ovu lijepu glazbu i Ko
lo plesovee, takodjer ćemo i
mati u izobilju s ražnja pe
čene janjetine i prasetine,
kao i drugih tečnih zagriza
ka i raznih svježih napitaka.
Pečene janjetine biti će go
tove u poane, kao i poslije
podne dok traje piknik.
Pozivljemo sav naš narod
mjesta i okolice, da dodju i
svojim posjetom uzveličaju
naš piknik.
NAJBOLJI POKLON VAŠIMA JE
Helen Križančić, izvj.
Svaki postojeći član n do
bi od 16 do 35 može povisi
ti svoju životnu osjeguraciju,
bez liječničke pregledbe, joi
Pjevačko Društvo "Stross-' za $1,000.00. Takodjer člano
mayer" će održati svoj zad
nji piknik ove sezone u ne
djelju, 29. augusta, na dobro
poznatom i pooularnom mje
stu Shady Run Grove, ko-
vi se mogu osjegurati na bol
nu potporu od $1.00 na dan
i jeđnorazređnu odštetu bez
liječničke pregledbe.
Radio, Ingelen-Cosmos $45 Bicikl, Schuerhoff $49
Pisaći stroj, Olympia $75 Šivaća mašina, Haid & Heu $136
Novac redovno šaljemo!
CHEDO ARSENIJEVICH
ŠALJITE YASE PAKETE PREKO STARE FIRME POZNATE
PO NAJBOLJOJ ROBI I SERVISU
L. BALICH
Najfinije bijelo BRAŠNO 100 lbs. bag
Do Rijeke $8.75 Do kuće $11.00
STANDARD PAKETI SLOBODNI OD CARINE
Paket broj 10 $16.50
6 lbs.zelene k&V«
10 lbs. riže
10 lbs. šećera
9 lbs. masti
Paket broj 15 $19.00
8 lbs. zelene kave
6 lbs. masti 10 lbs. riže
10 lbs. špageta
10 lbs. šećera
Možete sastaviti pakete po želji.
ŠALJEMO SVE VRSTI AMERIČKIH I NJEMAČKIH FABRIKATA
KAO I RABLJENA ODIJELA U PERFEKTNOM STANJU,
SVIH VELIČINA I BOJA.
Tratite informacije:
A Z A A I

Chisholm, Minn. Brat Thomas D. Vukelich, naš član
i Minnesota State Senator, biti će glavni govornik na ban
ketu Minnesota State Federation zajedničara, u nedjelju 6
sati na 5. septembra. Banket će se održati u Slovenian
National Home.
U to ime sve vas pozdrav
lja u ime odsječnog odbora,
George Maljeva«, tajnik,
10613 Fortune Ave., Cleve
land 11, Ohio. Telephone:
OR 1-1311
Amen ca s Polka
00LUMRIA RECORDING ARTIST
State Fair Ground Industrial
Bldg., na 24. septembra, na
kojoj zabavi nastupa Frank
Y a n k o v i A e i a s o k a
King sa svojom Orkestrom.
Pozor Youngstown i
Okolica!
V. Mandich, glavni predsjednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh IS, Pa«
Milan Vrane«, gl. potpredsjednik, 200 MurrayMll Ave., Cheswtck, Pa.
Joseph Bella, glavni tajnik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
John Ovcanch, tajnik O. B. 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Martin Kraslch, glavni blagajnik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Michael Orasha, uprav. Pomlatka, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13. Pa.
Charles J. Verbanic, predsj. N. O., 1240 Ridge Road. L.acka wanna, N. Y.
Milan SkrtMs, tajnik Nadzornog Odbora, 147—18th St., Campbell, Ohio
Matthew Belanit, ćian Nad*. Odbora, 9 Lincoln Ave., Branford, Conn.
Sylvia NlkKic, članica Nadz. Odbora, ^396 Massachusetts St., Gary, ind.
Nikola Bortch. član Nadzornog Odbora. 538 Slocum St., Luzerne, Pa.
Matt GorettA, Clan Nadz. Odbora, 176#—12th, Wyandotte, Michigan
N. 4. Nlkolac, Clan Nadzornog Odbora, Box 386. Mountain View. Calif.
ZAMJENICI: Mato Zvonar, John Narancich, Anton F. Spralt*.
V. Mandich
Joseph Bells
Jolu Ovca rich
Martin Kraslch
Michael Uraaba
Filip Vnkellć, hrvatski urednik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Stephen F. Brkich, engleski urednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
VRHOVNI LIJEČNIK
Dr. F. J. AreH 618 Chestnut St., Pittsburgh 12, Pa.
rhoniaa ft. Balaban 510-15 Peoples Bank Bldg., Waynesburg, Pa.
PROMVJKTNO-8POKTSKO ODJELJENJE
Frank BnUdlr, upravitelj 3441 Forbes St., Pittsburgh 18, Pa.
Nick D. ttartch, upravitelj 1901 Potter Roađ, Des Plaines, 111.
ODBOR DJEČJEG DOMA
John M. Pavlovih, predsjednik, 4437 Connecticut Street, Gary, Indiana
Vladimir Botić, tajnik 9H4 N. Hickory St., Joliet, 111.
Frank Kraslch 5746 So. Paulina St., Chicago 36, Illinois
Josip Buktemca 3649 W. 62nd St., Chicago, Illlnoii
Charles Ku6an 3308 So. 58th Ave., Cicero 50, Illinois
ZAMJENICI: Joseph Aaban, Anna Domovlc
Dr. W. F. Jakopič, iijećnik 1817 So. Loomis St., Chicago, W.
Svi nam dobro došli!
Catherine Yukish, izvj.
Matthew HelafUĆ
Sylvia Niksic
Nikola Borich
Matt (ioretta
N. J. Nikolae
Iran Hlarić, predsjednik 400? Sheridan Road, Youagstown, Ohio
Franjo Zornjak, tajnik 5608 So. Natchez Ave., Chicago 38, tlL
Michael Jartftek „...5630 So. Hom&n Ave., Chicago, Illinois
Nikola Erbestt 4215 Connecticut St., Gary, Indiana
buka B. konjevod J835 Newell St., Los Angeles 39, Calif.
finlip Yakir 5946 Thekla Ave., St. Louis 20. Mo.
krsto Bosullc 353 W. 19th Street, San Pedro, California
5 West Ohio Street Chicago 10, Illinois
527 W. 48th St, New York City Phone: CI 6-8309

xml | txt