OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 13, 1954, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-10-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
U
S O S S I O
SLOZI JE
o i i s a v o v a n o v a a u z
Mi držimo da je velika čast
i priznanje biti počasni dele
gat konvencije, pak je naša
želja da se što veći broj na
h\h rrijednih članova i člani
Sca papriš i ovom pogodnosti
|kjo4 svoje Zajednice.
U prošlom broju rekosmo
da imadu dobar izgled sedam
4
E A N a O I I V
I N O 2
GLAVNA NAGRADA ČLANSKE KAMPANJE
POČASNO DELEGATSTYO NA KONVENCIJI
Znamo, da u ovoj kampanji Zajednica plaća za upis
novoga članstva, naime, nove životne osiguracije najveće
novčane nagrade i to što se najviše može. Uslijed toga pri
hod od kampanje ide skoro sav za nagrade. Tako je i pra
vo, jer tko se zalaže i radi za jaču i veću Zajednicu, treba
da je za svoj trud i nagradjen.
Ali povrh liberalnih novčanih nagrada, Zajednica daje
jednu posebnu i počasnu nagradu najboljim svojim gradi
teljima. Ta nagrada je počas-t
no delegatstvo, to jest, da {brat John Birek u Clevelandu
svaki član koji postigne iz
vjesnu visinu točkica, biti će
imenovan počasnim delega
tom na devetoj našoj konven
ciji, koja će se održati mje
seca septembra 1955 godine
u Philadelphia, Pa.
da će biti uskoro proglašen
počasnim delegatom o čemu
pišemo u drugom članku i o
aktivnosti naših odsjeka u
Clevelandu.
S njime bi mogli imati sve
ga osam počasnih delegata, a
Ova nagrada se dobiva za'tko zna, moguće se još koji
upis članarine i osiguracije u odvaži za življi rad.
vrijednosti 750 točkica —I Bilo kako bilo, svakako je
ali to nije sve. Svaki onaj I priličan uspjeh kampanje sa
koji privredi 750 točkica ima osam počasnih delegata sa
kredit za svaku točkicu jedan1 tako velikim brojem točkica,
dolar ili ukupno $750.00 za
Još
750 točkica. To znači, da će Preko
kampanja traje nešto
dva
graditelja Zajednice da po- da mogu postići ovu najvišu
stignu ovu počasnu i najvišu nagradu što je Zajednica da
nagradu u kampanji. Medju- je u ovoj kampanji,
tim najbolji izgled imade I Urednik.
ČOVJEK BEZ DOMOVINE DOBIO
NOVI UVJET NA SLOBODNI ŽIVOT
Čitamo u Pittsburgh "Press" od 16. oktobra priču pod
gornjim naslovom, a koja se priča vrti oko Enoch Yanke
vicha, čovjek bez domovine u Washington County. Star je
47 godina, majka ga je donijela u naručju u ovu zemlju tek
dijete od tri godine. On je ovdje odrastao, polazio školu i
smatrao se pravim Amerikancem. Već u godinama doznao
je da nije gradjanin i to pukim slučajem. Radi neke kradjc
došao je na sud i tu je pro-f
izašlo da on nije gradjanin, sudu imenovan je izjavio, da
već nepoželjni stranac. Podu-j sada Yankevich živi pošteno.
zeti su koraci da ga se de
portira.
Na 14. septembra 1953 o
sudjen je po sucu Benjamin
a i s o n i s a v e n e n a
"probation" da se je ogrešio
o McCarran-Walters Akt. Su
dac Willson produljio mu je
rok minulog 29. januara da
mu dade vremena da napusti
svojevoljno ovu zemlju.
Budući je rodjen u Lithua
niji nije se mogao vratiti o
namo, jer je ta zemlja s onu
stranu željezne zavjese. Dru
ga nijedna država neće da ga
primi.
Yankevich je o tome oba
vijestio vladu.
Tako je opet došla stvar
pred suca Willsona, koji je
zapitao pomoćnog U. S. od
vjetnika D. Malcolm Ander
son, "Da li vlada želi da on
(Yankevich) pod je u zatvor?"
"Je li to vaše stanovište?"
Mr. Anderson odgovoriše:
"Mi preporučamo 'proba
tion'. Ja mislim da on mora
nastojati da otidje van Sjedi
njenih Država. Eventualno će
biti suočen time (da svrši u
zatvoru)."
Sudac Willson reče, "To
znači da ga ne možeš poslati
natrag u državu koja više
ne postoji."
Yankevich radi u kameno
lomu u Bridgeville. On su
portira svoju bolesnu staricu
majku. Njegov advokat po
mjeseca pak ovi-
e
e i o o s e i i n a e
to plaćen put na konvenciju vrijedne članove da se svoj
i natrag doma i tri dnevnice,
kako što budu imali redovni
delegati na konvenciji.
ski zauzmu, koji mogu, da
U kampanji postignu najvišu
nagradu kampanje i da po
stanu počasni delegati kon
vencije, jer to je doista ve
lika čast i poštovanja vrijed
na.
Naš Glavni Odbor na svo
joj minuloj sjednici produljio
je kampanju još za mjesec
dana u dobroj namjeri da se
dade prilika i mogućnost vri
jednim graditeljima Zajednice
Sudac Willson mu je dao
produljenje života ovdje do
1. marča 1955 pod uvjetom
da do tada napusti Sjedinjene
Države.
I ovo je jedan slučaj dra
stičnog McCarran Walters
Akta. Čovjek mora sam sebe
da deportira iako ga nijedna
druga država neće ili će svr
šiti život u zatvoru. Ovaj je
osudjen radi tatbine, svoje
voljno ovamo nije došao, već
ga majka donijela kao malo
dijete. Ovdje je slobodno pro
živio djetinstvo i muževno
doba a sada "Putuj igo
mane!"
Ugledni i učeni Amerikan
ci, pa i svećenici, tvrde da je
McCarran-Walters zakon ne
čovječan i nije u suglasju u
stava ove slobodne zemlje.
Ljude se progoni po tom za
konu i za političke omaške
učinjene u mladosti i nepro
mišljenosti. Taj je zakon o
čito uperen protiv gradjana
stranog porijekla, da im se
pod stare dane oduzimlje gra
djanstvo i sili ih se da se sa
mi deportiraju iz zemlje gdje
su ostavili svoju mladost, svoj
život i svu svoju muževnu
snagu. Zemlja njihova rodje
nja neće ili ne može i ne
mora da ih primi pod sta
re dane na svoj teret. Logič
no, jer tamo gdje su rasuli
svoju životnu snagu u izgrad
nji nove domovine, neka ih
AJ
ALL
BROJ (NUMBER) 41 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 13. LISTOPADA (WEDNESDAY, OCTOBER 13tli), 1954.
Mlada djevojka Barbara Ann
Na gornjoj je slici naša mlada
ta država pod stare dane kod
sebe drži.
Pri glasanju 2! novembra
svaki savjestan gradjanin
treba da glasa samo za one
kandidate, koji su se pokaza
li i koji se zalažu da se ovaj
drastični McCarran Walters
zakon revidira i ukine. Da
pače, isti pred stranim^ civili
ziranim svijetom ne služi na
čast Americi, kao zemlji slo
bode i ravnopravnosti.
Tako učeni Amerikanci i
rodoljubi kažu.
IZDRŽLJIVA GUMA
Američka tvornica Good
year izradila je iz rajona, ny
lonaf i gumenih niti novu au
tomobilsku gumu, koja može
izdržati 65,000 km vožnje po
raznom terenu. Guma je ta
ko izgradjena da može apsor
birati čavle, a da ne ispusti
zrak, dok u slučaju većeg op
terećenja zrak izlazi lagano,
tako da ne može doći do ve
ćih nesreća. Komadići stakla
ne mogu gumi nanijeti nikak
ve štete.
i
Barbara Ann je rodjena u Midlandu od dobrih i vrijed
nih roditelja, a tako isto i čestitih zajedničara, koji su vrlo
aktivni u odsjeku broj 535 HBZ., a majka joj Mary obnaša
čast tajnice u ovom odsjeku. Kad se je natjecala za Kra
ljicu, Barbara Ann je bila članica gnijezda Pomlatka br. 157
i samo 16 godina stara. To je bilo na 25. jula t. g., a od
mah zatim "ona je prešla iz gnijezda Pomlatka u odraslo
članstvo odsjeka 535, gdje joj se i roditelji nalaze. Kao
mlada djevojka ona je bila aktivna u Pomlatku, pak je već
tako nastavila i u odsjeku, što joj njezino članstvo čestita
i odobrava.
Ona je polazila katoličku školu, a sada već dvije godine
polazi u Lincoln High School u Midland, Pa., gdje je vrlo
dobra i marljiva učenica. Želimo joj da svoju školu dobro
završi i da postigne dobar život u buduće, te da nastavi
s dobrim radom za odsjek i svoju Zajednicu, kao što je to
činila i do sada, pak da bude na ponos svojim roditeljima
i svima članovima u Midlandu.
Midland je zaista dobra zajeđničarska kolonija, koja je
uvijek saradjivala sa Ujedinjenim Odsjecima H.B.Z. u za
padnoj Pennsylvaniji i kad nisu imali svoje djevojke u na
tječaju za Kraljicu. Ove godine je bio njihov prvi pokušaj
i došli su na treće mjesto. Nadamo se, da će oni tako na
staviti i u buduće i doprinašati svoj dio u saradnji našim
Ujedinjenim Ođsjecma, a Barbara Ann je još mlada dje
vojčica, pak se može natjecati za Kraljicu i druge godine.
Prilika postoji za 8 počasni delegata na konvenciji
T*
lijepa sestra Barbari
s
Ann Muhić iz Midland, Pa. Ona se je natjecala za Kraljicu
popularnosti prigodom 60-godišnje proslave Hrvatske Brat
ske Zajednice, koja se je održala ove godine u West View
Parku, u Pittsburgh, Pa. Po redu ona je bila treća za po
bjedu ove časti u HBZ., ali svejedno u svom mjestu nosi
čast kao Miss CFU 1954. in Midland, Pa.
Zamof rana placentom
Poznato je da se rane i ja
ke opekline moraju brzo pre
kriti kožom ili drugim tki
vom, da bi se izbjegao pre
velik gubitak krvi i važnih
sokova.
Nekoliko američkih liječ
nika nedavno je predložilo da
se za takve zavoje iskoristi
ljudska placenta (posteljica).
Pokazalo se da takva opna
znatno dulje ostaje na rani
živa nego zavoj od kože. Po
kusima na miševima utvrdje
no je, da ljudska placenta,
presadjena na otvorene rane,
preživljuje još oko dvanaest
dana. A placenta miša još i
dulje.
Zato se u Americi prepo
ruča da se u rodilištima više
ne odbacuju placente kao što
se to obično radi, već da ih
se konzervira. Na taj bi se
način stvorio "depozit tkiva"
gdje bi se uz placente kon
zervirala i koža, što bi sve
služilo uspješnijem liječenju i
ozdravljevanju kod teških ra
na i opeklina.
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJE ONCE U AMEBO
Odsjek br. 99 slavi svoju 55-godišnjicu i
60-godišnjicu H.B.Z. dana 14. novembra
Cleveland, Ohio Još u mjesecu februaru smo zaklju
čili, da ćemo na 14. novembra proslaviti 55-godišnjicu op
stanka našeg odsjeka i 60-godišnjicu Hrvatske Bratske Za
jednice. Od onda pa do sada odsječni odbor je to stalno
isticao na sjednicama, ali je mnogim članovima izgledalo da
zato imade dosta vremena. Prema tome sa pripremom se je
odugovlačilo i prelazilo na druge stvari. Sada, kako će se
ova objava pojaviti u "Za-#
jedničaru" ostaje nam samo za svakog Hrvata i Slavena
mjesec dana do naše prošla- našeg mjesta i okolice. Pa
ve. Stoga, kroz ovo kratko zato braćo i sestre poradimo
vrijeme svi naši članovi tre-j tako, da nam ova proslava
baju zasukati rukave i živo bude na. diku i ponos, jer
poraditi na tome, da što do- s njom slavimo teški i muč
stojnije i veličanstvenije pro- ni rad naših pionira i člano
slavimo ove godišnjice našeg, va kroz zadnjih 55 godina, a
odsjeka i naše Zajednice. tako isto i rad naših pionira
Odsječni odbor se je već i svih članova H. B. Z. kroz
sam mnogo pobrinuo u vezi zadnjih 60 godina. Neizmjer
ove pripreme, ali braćo i se- na su djela što je naš od
stre, oko toga imade dosta sjek učinio za svoje članove,
rada gdje odsječni odbor ne, a tako su još više neizmjer
može sam dostići, pak tu do-' na djela što je naša Zajed
lazite vi da odboru pomog- nica učinila za svoje članove
nete. Na prvom mjestu vi svi' i njihove baštinike, kao i za
trebate rezervirati dan 14. no- sve druge stvari u pomoći
vembra i nefaljeno prisustvo
vati proslavi, takodjer treba
te nastojati obići vaše prija
telje i znance, da i oni budu
na proslavi.
Prosavu ćemo imati sa ban
ketom i lijepim programom.
Program će otvoriti tambu
raški zbor "Plavi Jadran".
Pokraj naših bratskih od
sječnih predstavnika, koji će
nas pozdraviti na proslavi, i
mati ćemo takodjer počasnog
gosta i glavnog govornika
brata Martina Krasića, glav
nog blagajnika Hrv. Bratske
Zajednice. Oko pripreme ban
keta je dosta rada, pak se
pozivlju sve naše sestre čla
nice da nam pomognu, jer
bez njihove pomoći nema u
spjeha. Naročito se pozivlju
i mlade sestre članice, da po
mognu servirati na banketu.
Proslava 55 godina opstan
ka našeg odsjeka i 60-godiš
njica opstanka Hrv. Bratske
Zajednice treba da bude od
osobite važnosti i značaja ne
samo za naše članove, nego
li
pogadjaju za rješenje svjet
skih pitanja, mali narodi u
vijek plaćaju račun.
Medjutim, rješenje o v o
spora s Trstom, rješeno je
teško pitanje na tom dijelu
Evrope u prilog mira. Naš
narod i opet je platio svojom
krvlju i svojim živim mesom
svoj doprinos da se očuva
svjetski mir.
Jugoslavija je dobila naj
više što je iz te pogodbe do
biti mogla. Dobila je t. zv.
zonu "B" koju je držala oku
piranu i komadić zone "A"
uz njenu južnu granicu. Trst
bi imao postati neke vrsti
"slobodna" medjunarodna lu
ka, kojom bi se služile drža
ve podunavlja, tako da će i
Jugoslavija imati nagodbeno
pravo da se služi tom lukom.
Tako se ugovorom zaštićuje
pravo manjine Talijana pod
Jugoslavijom i Slovenaca i
Hrvata pod Italijom. Medju
tim, američka i britanska voj
ska napušta Trst i zonu "A"
našem narodu u ovoj zemlji
i u staroj domovini, a da i
ne govorimo o njenim pleme
nitim i humanitarnim djeli
ma u pomaganju i drugim
narodima u njihovim nezgo
dama. Zato, kad slavimo naš
odsjek i našu Zajednicu, mi
slavimo sva ova njihova do
bra djela, pa prema tome na
stojte da pomognete u radu,
te da sami dodjete i povedete
svoje prijatelje na ovu pro
slavu, da svečarima iskažemo
zaslužno priznanje od naše
strane.
Opomena našem članstvu:
Mi ćemo imati samo još jed
nu sjednicu prije naše pro
slave, koja će se održati u
nedjelju 17. oktobra, u 1:30
podlije podne, u Hrvatskom
Narodnom Domu na St. Clair
Avenue, pak je poželjno da
svi članovi istoj prisustvuju
i da se pripremimo za veliki
posao, koji je pred nama u
vezi ove proslave.
k
v
i
ZAHTJEVAMO VIŠE NE SAMO TRST
TRAŽE TALIJANSKI DEMONSTRANTI
Čitali ste u gradjanskoj štampi i slušali na radio da je
konačno Trst za nas izgubljen. Javnost je o tome pisala
zadnjih par mjeseci i naglašivala da će Talijani dobiti Trst.
To je bilo lako predvidjeti, kad su dvije najjače zapadne
države Amerika i Velika Britanija bile suglasne da se tako
taj spor izmedju Italije i Jugoslavije rješi.
Drugčije biti valjda nije moglo. Naš narod kaže: "Gdje
se konji igraju, ždrijebad mrtva pada". I pravo kaže. Uvijek
je tako bilo, gdje se veliki^
»u
i talijanske vojne snage pre
uzimlju jedno i drugo. Po to
me je očito da Talijani do
laze u Trst da njime gospo
dare kad su ga ipak Ameri
kanci i Britanci predali Italiji.
Tako je u Trstu na Trgu
jedinstva zapovjednik britan
ske vojske javno izjavio u
tome gradu da su se u Lon
donu diplomati sporazumih i
da Italija dobiva Trst.
Odmah nakon potpisa u
govora nastale su u Italiji
velike demonstracije ne u su
glasju dobre volje i dobrih
odnošaja izmedju ove dvije
susjedne države Jugoslavije i
Italije, već slavlje velike po
bjede i sa ispadima da se ti
me Talijani ne slažu već ho
će čitavu Istru, otoke i Dal
maciju.
U toj pogodbi najgore su
opet prošli Slovenci i Hrvati,
jer je trgovina učinjena na
njihovoj koži.
U Rimu je u talijanskom
senatu veselo izjavio premijer
86
ličitih nazora mogu, kao bra
ća i ozbiljni ljudi, da zajed
nički rade na narodnoj njivi.
su postigli, ali se živo radi
na tome da svoju kvotu do
s v e k a k a a n e i s u n e
Još im treba nešto preko de
set tisuća osiguracije.
Naš gl. predsjeednik, brat
V. I. Mandić, bio je na nji
hovoj proslavi glavni govor
nik i predstavnik Zajednice,
to je odboru obećao, da ako
dobiju šesdeset tisuća nove
životne osiguracije, da će im
pokloniti trošak svoga puto
vanja u So. Chicago i natrag,
što je ipak lijepa nagrada od
njega za poticaj na rad u
kampanji.
Odbor clevelandskih odsjeka
Vrijedni i iskreni zajedni
čari u Clevelandu u počet
ku kampanje organiziraše od
predstavnika mjesnih odsje
ka svoj Odbor Kampanje u
jedno sa direktorom Hrvat
skog Radio Sata bratom
Johnom Birekom. Oni imadu
u programu, da tokom kam
panje upišu stotinu novih čla
nova i sto tisuća nove osigu
racije. Po tom imadu ugovor
s Izvršnim Odborom, da ako
postignu rečenu svoju kvotu,
da će, brat Birek biti njihov
počasni delegat na devetoj
našoj konvenciji u Philadel
phiji.
Do prošlog tjedna uspješe
upisati zajednički 101 novog
vlade Mario Scelba da "Na
kon deset godina opet se tali
janska zastava vije u gradu
Trstu". I tako se opet do
kazalo kako Italija može sva
ki rat izgubiti, a na koncu i
pak pobijediti. To pokazuje
mudrost talijanske diploma
cije.
U Beogradu je Tito tek iz
javio da je zaključen spo
razum s Italijom kao "raz
boriti kompromis" u interesu
boli jih veza izmedju Italije i
Jugoslavije.
Tako smo eto opet Trst i
njegovu pokrajinu izgubili.
NEZABORAVI uplatiti
svoj ras porez regularno kod
tajnika evoga odsjeka.
a
GODINA (YEAR) XL0I
NAŠI POSEBNI GRADITEL.il H. B. Z.
ŽIVO RADE ZA USPJEH KAMPANJE
Filip Vukelić, član Odbora Kampanje
I nama je mnogo na srcu što faolji uspjeh ove jubilarne
kampanje u prvom redu radi jačartia Zajednice novim član
stvom, pa i radi ove svečane godine* kad se slavi 60 godina
opstanka Hrvatske Bratske Zajednico skoro po svim na
seobinama našega naroda. Ove kolosalne proslave manife
stiraju zajedničarsko bratstvo i narodnu slo^u ne samo U
redovima Zajednice već i u redovima Hrvata u Americi. Ti
me su polučeni ogromni mo-$
ralni uspjesi od velikog zna- člana i $92,000.00 posve no
čaja za Hrvate uopće. ve osiguracije*. To još treba-
Markantna proslava izvede-1 Ju $8,000.00 osiguracije, da
na je tu nedavno u South brat Birek može biti progla
Chicago, gdje su osam mjes-' šen počasnim delegatom, pak
nih odsjeka i jedan iz susjed-i
nadamo da će naši u Cleve-
stva zajednički proslavili 60-jlaiY^u postići i prekoračiti
godišnjicu Zajednice i time, s\^ju kvotu. Do sada u sve
pokazali da zajedničari i raz-
su
upisali članstva i o-
siguracije u vrijednosti 1,198
točkica.
Na osnovi toga zalaganja
Uspjeh je bio doista kolo- J1 rada braća i sestre u Cleve
salan i po zamahu same pri- landu a posebice clevelandski
redbe, pak moralno i materi- Odbor Kampanje zaslužuju
jalno. Naša naseobina u So. i poštovanje i priznanje, kao i
Chicago time je podigla vi-1 naši vrijedni članovi i odbor
soko barjak bratstva i sloge,.u So. Chicagi.
pak se o tome još i danas
piše u Zajedničaru.
Ovo su dvije istaknute
kampanje koje se skupno i
organizovano provode.
U priredbi ove veličanstve
ne Slave, braća nisu zaboravi
la ni jubilarne kampanje. Od
bor za proslavu stavio je na
program i kampanju. Tako
je poduzeo živi podhvat, daj Radio Programa aa jačanje
upišu za vrijeme kampanje Zajednice, da mogli člatiovi
nove životne osigurači ja Kampanjskog Odbora preko
$60,000.00 ili više. Još to ni- radio narod pozivati da stupa
John Birek
Brat John Birek ustupio je
slobodno vrijeme svoga Hrv.
u Zajednicu, pa i on sam ži
vom riječi ustrajno propagi
ra i Zajednicu i njenu kam
panju bez posebne naplate,
već da bude počasni delegat
na konvenciji.
On je prošli tjedan posje
tio gl. ured Zajednice i to
prviput u životu. Mnogo ga
je ured zanimao i drago mu
je bilo kad je pronašao, kako
naša Zajednica posluje po po
sve modernom sistemu. Sve
urede i sva postrojenja pre
gledao je sa velikim zanima
njem.
On je intelegentan i poseb
no zanimljiv čovjek, te smo
i mi, kao i ostala braća s nji
me proveli ugodne razgovo
re. Birek je čovjek otvoren i
kuražan da reče svakom što
misli i kako na stvari gleda.
Njegovi su pogledi ispravni,
tako mi mislimo, jer je poš
ten i iskren, veliki rodoljub
svoga hrvatskog naroda i
Hrvatske Bratske Zajednice.
Radi ovih odlika njega nad
svijet poštuje i voli.
Nama je bilo vrlo drago
upoznati se i razgovarati sa
ovim našim odličnim čovje
kom.
Posebno, bratu Bireku sr
dačna hala njegovom iskre
nom radu za jaču i veću
Hrvatsku Bratsku Zajednicu.
Množili se takovi! Urednik.
Moderno ratovanje
Na udaljenost od 30 km
promatrao je bitku ovih da
na na "komandnom položaju
budućnosti" komandant jed
ne američke jedinice. Bitka,
koja se vodila, bila je, narav
no, namještena. Ona je tre
bala prikazati mogućnost u
vodjenja televizije u vojsku.
Da bi se to provelo, jedna
televizijska kamera bila je u
gradjena u avion, koji je ne
prestano kružio nad bojištem,
dok su druge kamere imale
jurišne trupe. "Bitku" su pro
matrali takodjer predsjednik
Eisenhower, šefovi vojske i
hiljade Amerikanaca, koji su
sjedili udobno u svojim kuća
ma.

FOR ONE-ONE FOR ALL
OfBCW. ORGAN OF THE CRCW1AN FRATERNAL UNiOl
George Maljevac, taj.

xml | txt