OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 13, 1954, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-10-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

23. listopada 1954.
VJEKOSLAV KIŠIĆ
Johnstown, Pa. Odsjek broj
5 HBZ javlja žalosnu vijest član
stvu diljem Amerike i Kanade, da
J--
je neumoljiva smrt otela
lawJ
y
Brat Kišić ustao se rano u jutro,
ta
u propovijed. Iz crkve je povor
krenula na Hrvatsko Crkveno
gdje smo predali njegovo
jniajci zemlji na vječni po-
Nadgrobno slovo je pročitao
5đsje?ni' predsjednik, brat Frank
Sopčić.
Tebi bVate Vjekoslave neka bu
de lahka gruda zemlje, a tvojim
stvu HBZ. i prijateljima tužnu vi-1 k°ji
jest, da smo na 19 jula ove go
dine smrću izgubili vrijednu čla
nicu našeg odsjeka 638, sestru Ve
roniku Rački, koja je preminula
u dobi od 59 godina starosti.
Pokojnica je bolovala na srcu'
život u novoj domovini Kanadi.
Sprovod je obavljen 21 jula u
10 sati prije podne, te je žalosna
povorka krenula od Marcotte Fu
neral Home na Windsor Grove
Groblje, gdje je predana majci
zemlji na vječni počinak. Nad o
tvorenim grobom, izrekao je nad
grobno slovo i sa pokojnicom se
za uvijek oprostio u ime članstva
našeg odsjeka i prijatelja nafi taj
nik, brat S. Tuss.
Pokojna Veronika Rački iza se
be ostavlja rastuženog supruga Jo
sipa, sina Edwarda i kćerku Rosie,
a u staroj domovini brata Dragu
tina Stimac. Sa gubitkom Veroni
ke obitelj Rački gubi dobru i uzor
nu suprugu i majku, naš odsjek do
bru članicu, a Windsor kolonija
čestitu i naprednu ženu.
Tebi sestro Veronika neka bude
lahka crna zemlja u kojoj počivaš,
a tvojim milim i dragima naše is
kreno i duboko saučešće.
S V E 1 I O O V I
Naših dragih
Braće i sestara
UMRLI ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 1. DO 8. OKTOBRA, 1954
M. Pavelić, izvj.
Zahvala. Ovim putem se naj
toplije zahvaljujemo odboru i član
stvu odsjeka 638 HBZ., te prija-
losti prigodom smrti naše drage
vodu
ide na radnju u večer. Ali na ža-
lost oko 8 sati na večer nadju ga
na krevetu mrtvog, što je bio ve-1
Iza sebe ostavlja ožalošćenu su
prugu, jednog sina i dvije kćeri.,
dva brata u Johnstownu i mnogo
druge rodbine. I
prisustvovali.
da si što pripravi za drugi dan, te Ucviljeni suprug, Josip Rački,
se povrati kući oko podne i po-:
kćerka Ro9e sin
dje u krevet, da si malo otpočine' __
i
Njegovo mrtvo tijelo je bilo iz
loženo u pogrebnom zavodu Bare- I
tinčić, gdje mu je odar bio okićen]
krasnim vijencima cvijeća od roda Bolnici, u Timminsu Ovdje njego
i prijatelja, medju kojima se je vu sliku donosimo, da ga još jeđ
isticao i vijenac odsjeka broj 5 u nom bar na slici vide članovi i
znak zadnje počasti svomu dobrom prijatelji.
i odanom članu
Na dan sprovoaa je žalosna po
vorka krenula od pogrebnog za
voda u hrvatsku crkvu Svetog Ro
ka, gdje je svetu misu odslužio
fcev. Ivan Soštarić i dao vrlo lije-
Edward.
JTRAN JO BANIC
Schumach Qnt Can Jav
ža
,osnu
viies
liki udarac za njegovu obitelj, po-1 i fon
.. bili iz sredine našeg odsjeka 930
Sto smrt nije nitko očekivao. BZ. vrijednog i dugogodišnjeg
Pokojnik je bio rodjen godine gjana brata Franju Banića, koji
1896. u selu Hrašće, kotar Jaska,'
Hrvatska. Vjekoslav je uvijek ra
dio za dobrobit društva na svakoj
odsječnoj priredbi, bez razlike što
mu se dodijelilo, nikad se nije iE
govarao da mu je teško ili ne, a
kad je rekao da će doći na vrijeme
tako je i bilo. Pokraj rada u od
sjeku on je takodjer bio ustrojitelj
tamburaškog zbora, kojemu je bio i
predsjednik. I
umro
da smo iziru-
4 juna 1954. u St. Mary's
Bio je rodjen 1892. godine u selu
Čovječe Lešće, općine Sinac, ko
tar Otočac. U mladim godinama je
došao u ovu zemlju, da si priskr
bi bolju budućnost za sebe i svoju
dragu familiju.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je po
loženo u Hrvatskom Narodnom
Domu, gdje mu je odar bio iski-
milim i dragima naše iskreno sa-1 ćen velikim brojem vijenaca cvi
učešće. I jeća i plaćenim karticama za sve
Tast. Jakob Car, član odsjeka 5, te mise za pokoj njegove duše.
721 Herman Ave., Orlando, Florida. Radi prostora u Zajdničaru nije
nam moguće donijeti sva imena o
VERONIKA RAČKI
nih, koji su poklonili cvijeće i pla-
Windsor, Ont. Javljamo Član-, svete mise, kao i svih osoba
su
sa
preko 3 godine, od koje je bolesti
oc*ra.
držao
dirljivi govor o zasluzi po-
konačno i podlegla. Ili bolje reći bojnika, koji je govor još više ras
ona je imala dobro srce kao maj- *uži° njegovu obitelj i sve prisutne
ka, kojoj se je 1942. godine utopio 1 ^aUm je tužna povorka krenula do i vijenac našeg odsjeka u znak
prvenac sin, 19 godina star, te za
naše
da
prestalo kucati za uvijek. Inad otvorenim grobom, brat Ivan
sutnih,
a u
ski Kotar, Hrvatska. Godine 1929. probao nadgrobno slovo naš pred- pogrebnog zavoda sa mnogo na
došla je ovamo u Kanadu k svomu
sJC(*nik.
suprugu, ostavivši svoj dom kao. Neka ti je dragi brate Franjo raznih mjesta, do naše crkve Pre
ito smo i mi ostali činili, i nastavi
a a
a
Jerolim" Hrvatske Zajednice Illi
nois godine 1917. Onda još kao
mladić, počeo je ozbiljno saradji
vati u korist društava i Zajednica,
a iza ženidbe to je nastavio zaje
dno sa svojom suprugom Jelom.
U svakom pothvatu u odsjeku, naš
Ivica sa suprugom Jelom, koja je
umrla 25. veljače 1952., nastojali
su da pothvat bude što uspješniji.
On je pak u odsjeku obnašao raz
ne odborničke dužnosti sve dotle,
dok mu je to nesretna bolest spri
ječila pred 14 godina.
Rodjen je 1888. u selu Novalja,
Otok Pag, kotar Zadar, (sada
Rab), Dalmacija
Iza sebe ostavlja sina Williama
i kćerke, Mary Zubowitz, Katicu
Frank, Anku Pabst i Ljubicu Ma
loney, članovi našeg odsjeka, te
sedam unučadi, članovi mjesnog
gnijezda Pomlatka HBZ.
Sprovod je obavljen uz vjerske
obrede u crkvi Svetog Ladislava,
a pokop na Groblju Svetog Josi
pa. Sprovodu je prisustvovalo član
stvo odsjeka 310, te mnogi prija
telji i poznanci. Odar je bio okićen
brojnim vijencima cvijeća, gdje se
je isticao i vijenac njegovog, od-
sjeJ
i nikad zaboravne supruge i majke.
Neka je hvala svima onima koji
su dali uslugu sa svojim automo-'
bilima okitili odar drage nam po
ko1nice
sredine brata Vjekoslava Kišića, ^Jnlce sa lijepim vijencima
koji je preminuo još 28. novembra
eća
Hv*la
.a
Nadgrobno slovo je lzrekao
odsječni
posjednik.
im®.
e anstva
sa liiepim vijencima cvi- ^ate Šantan.ću kličem:
Slava ti i pokoj vječni! a tvojoj
djeci sa obiteljima naše iskreno
P"jateljima ko i su
nosili mrtvo tijelo na vječni po
I činak, kao i svima koji su spro-
odsjeka, s ko­
jim si ti dugo saradjivao, ja ti,
j«» »i u ""S"
Zahvala. Iskreno se zahvalju
jemo članovima i prijateljima, koji
su za viijcme duge bolesti posje
ćivali i veselili našeg pokojnog
oca i djeda, te svima koji su nam
pomogli i učestvovali kod spro
voda i pokopa Hvala odsjeku 310,
kumovima i prijateljima na kras
nom cvijeću i kartice za svele mise
položene na odar našeg dragog i
nikad zaboravnog oca. Nemamo
bolje riječi već kad kažemo,
hvala vam svima!
Rastuženi sin i kćerke sa obite
lju.
GEORGE RIBARIĆ
Lackawanna, N. Y.- Javljamo
tužnu vijest, da je odsjek 241
HBZ. izgubio iz svoje sredine vri
jednog i dugogodišnjeg člana, bra
ta George Ribarić, koji je nena
dno umro 11. augusta 1954.
I Njegova prerana smrt je iznena
dila našu koloniju, jer je bio zdrav
I i veselo raspoložen. Radio je svaki
1
Pokojnik je bio čovjek blage i1
dan, kao i taj dan u oči svoje smr
1 ti. Sa posla je došao kući i nije
se osjećao bolesnim, te kad se je
spremao na počinak od jednom se
srušio na pod, i dok je došao liječ-
n
dobre naravi i vrlo cijenjen i po-
jk bilo je kasno, ispustio svoju
dušu
Stivan medju našim narodom, te
iako je bio dulje vrijeme bolestan,
njegova smrt je svakoga iznenadi
la u našoj koloniji.
od srčane kapi
Bio je rodjen 1885. u selu Brlog,
kotar Karlovac, Hrvatska. Kao
mladić došao je u o\ai zemlju 1905.,
a kasnije oženio Josephinu Hres
tak, s kojom je stalno živio ov
dje u ovom mjestu sve do svoje
smrti.
Iza sebe ostavlja suprugu Jose
phinu, te sinove, George i Joseph,
kćerke, Mrs. Ana Bartokvich, Mrs.
Joseph Novak, Mrs. George Bar
bić, Josephine i Agnes, 13 unuča
di i sestru Barbaru u Belifonte,
Pa.
Godine 1908. pristupio je u naš
odsjek 241 HBZ i bio dobar član
sve do svoje smrti. Bio je članom
i odsjeka 31 HKZ., u kojem je ob
našao razne časti sve do svoje
am
,&a posjetili dok je bio na
odru time mu iskazali svoju zad
nju počast i poštovanje.
Na 6. juna bio je pokop s veli
kim brojem prisutnog naroda. Pri
je nego je podignuto mrtvo tijelo
rti. U tvornici u kojoj je radio
49
godina, takodjer je bio članom
svoje radničke unije. Učestvovao je
u osnivanju naše ovdašnje crkvene
župe, te za istu neumorno radio
i pomagao što je više mogao.
Mrtvo tijelo bilo je izloženo kod
pogrebnika Leo L. Bucshert, gdje
mu je odar bio okićen brojnim vi
jencima cvijeća od roda, kumova
i prijatelja, medju kojima je bio
mjesne Katoličke Crkve, gdje zadnje počasti. Ti vijenci, pa onda
punih pet godina pokojnica nije ni-1 održani crkveni obredi, a iza to- gjini narod, koji ga je došao po
kuda išla, samo je sjedila kod ku-
na
Katoličko Groblje u Tim- gledati u pogrebni zavod svijedoće,
će i plakala, od čega je toplo maj- ""nsu- Bio je vrlo lijep i ugodan da je bio cijenjen i poštivan od
čino srce malaksalo i prije dobe
n-
nije mogao biti ljepši. Tu
na
šeg i stranog naroda ovog mje-
sta
Bila je rodjena godine 1895. u. Krznarić se je oprostio u ime pri-i jg augusta, u 9 sati u ju
selu Hribac, općina Skrad, Gor-1
i okolice.
ime našeg odsjeka je tro, krenula je tužna povorka od
brat Marko Franković. roda i automobila, koji sy dožli iz
gruda ove zemlje u kojoj po- sveto Srce Isusovo, gdje je Vele-
Odar pokojnice bio je lijepo ob- izra^avamo naše tekreno saučešće. asistenciju još triju svećenika od
ložen od roda i prijatelja, medju
kojima je bio i krasni vijenac na
šeg odsjeka u znak zadnje poča
sti svojoj članici.
tvojim milim i dragima. časni Dr Stjepan Lacković, uz
J. Boljkovac, tajnik. služio svetu misu zadušnicu, a za
I tim održao dirljivi govor o životu
Zahvala. Ovime se zahvaljuje-j i radu pokojnika. Nakon toga po
mo svima rodjacima i prijateljima, vorka je krenula na Groblje Sve
koji su došli iz bliza i daleka, da tog Križa, gdje smo njegovo mr
nas tješe u našoj tuzi i žalosti pri-j tvo tijelo predali materi zemlji u
godom smrti našeg dragog i ne- hladni grob. Nakon vjerskih obre
zaboravnog supruga i oca, Franje (ja
oc
strane tri svećenika tu nad
Banića. Hvala našem odboru odsje-1 otvorenim grobom, pročitao je
ka 930 HBZ., koji je vodio brigu da nadgrobno slovo u ime odsjeka
je onako sprovod bio lijepo i do-1241 HBZ. dolje potpisani, a u ime
stojno uredjen, a tako isto i bratu odsjeka 31 HKZ. govorio je Vele
Ivanu Krznariću, koji je održao i: časni Dr. Dragutin Kamber o nje
jepi i dirljivi govor kako u našem
govom radu za naše
Domu, tako isto i nad otvorenim stale narodne organizacije.
grobom Svima hvala koji su oki-i Tebi brate George neka bude la
tili njegov odar s lijepim vijenci- hka zemlja u kojoj počivaš, a
ma cvijeća, kao i onima koji su I tvojim milim i dragima, koji iza
platili svete mise za pokoj njego-j tebe ostaju i koji te oplakuju, u
ve duše. Isto tako svima hvala I ime naSeg sveukupnog članstva iz
koji su prisustvovali sprovodu u ražavam duboko i iskreno sauče
onako lijepom broju, i sproveli ga gće.
na vječni počinak. Još jednom svi-j Grgur Mekić, začasni pred
ma skupa najljepša hvala. sjednik odsjeka 241 HBZ.
Ožalošćena supruga, Anna Banić
i djeca. ANTON PLAVETIĆ
Monessen, Pa. Odsjek 194
IVAN ŠANTANIĆ
Columbus, Ohio. Dne 4. rujna
o. g., nakon duže bolesti umro je
član našeg odsjeka broj 310 HBZ.,
brat Ivan šantanić
Pokojnik je pristupio u društvo
teljima i znancima koji su nas po- "Sveti Anton" odsjek 310 NHZ.
sjetili i tješili u našoj tuzi i ža-1 godine 1914., a u društvo "Sveti
BOŽIĆ SE PRIMIČE POMOZITE SVOJE MILE U DOMOVINI!
Šaljemo pakete gotove i po vaAem izboru: brašno, hranu, kao i
polovnu odjeću takodjer radia, šivale mašine, male traktore, kosi
lice, kotlove za ku vanje žeste, peći, ledenice, sve vrsti alata, ribar
ske pribore, biciklete, farbu, kao i 1 jekove svih vrsti 1 po receptu.
Piite što kanite slati, da vam damo račun. Popis najnovijih naših
knjiga i romana šaljemo badava. Na sva pitanja odgovaramo istoga
dana. Pišite na adresu:
HBZ. javlja žalosnu vijest, da smo
iz naših redova izgubili dobrog čla
na, brata Antona Plavetića, koji
je umro 13 jula 1954.
Pokojni brat Anton bio je rodjen.
1886. godine u selu Prekrižje Gor
nje, općina Vivodina, kotar Jastre
barsko (Jaska), Hrvatska. Pristu
pio je u naš odsjek i HBZ. 1918.,
u kojem je bio dobar član i u ko
jeg je začlanio svoju obitelj.
Iza sebe ostavlja ožalošćenu su
prugu Helen dva sina, Nick i
George kćerku, Stephania Hou
lis. snahu i zeta Mike Houlis, 7
unučadi, svi članovi HBZ., a u sta
l-oj domovini brata Blaža.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo na odru u kapeli pogrebni
ka Joseph Check, gdje je bilo
okićeno mnogobrojnim vijencima
cvijeća i karticama za svete mise.'
"ZAJEDNIČAR"
Odsjek broj 126 slavi
60-godišnjicu H. B. Z.
Versailles, Pa. Do zna
nja svim prijateljima, znan
cima i našim društvima i od
sjecima, da će u subotu 27.
novembra naš odsjek br. 148
održati proslavu 60-godišnji
ce naše Hrv. Bratske Zajed
nice u svom vlastitom Domu,
na 4400 3rd St., Versailles,
Pa. Ovime molimo sva druš
tva i odsjeke da ovo uzmu u
obzir te da taj dan ne pri
redjuju svojih zabava, da jed
ni drugima ne bi štetovali.
Na ovoj proslavi u čast
naše Zajednice bit ćc prika
zan njen film u bojama "O
vo je naša Hrvatska Bratska
Zajednica".
Na proslavu pozivaju sc
svi izvršni odbornici i časnici
iz glavnoga ureda, koji istoj
mogu da prisustvuju.
O ovoj našoj proslavi čita
ti ćete više u narednim broje
vima "Zajedničara" a za sa
da molimo sve da uvažite o
vu obavijest radi bolje su
radnje izmedju sviju zajed
ničara.
Odbornici odsjeka br. 146
izabraše za vodju ove pro
slave perovođjicu Milku V.
Žalac, pak se možete nadati
da. će biti nešto dobroga. To
želimo dati do znanja i član-k^
stvu našega odsjeka, da ce
se druga sjednica odsjeka o
đržati u nedjelju 17. novem
bra u 2:30 sata poslije po
dne umjesto subotu veče, kao
kroz ljetne mjesece. Molimo
da se i ovo uvaži.
stvu *aWa Hn ro'
I na kraju poštujmo i ljubi
mo drugoga, pak će i drugi
isto tako vas.
Milka V. Žalac, perov.
Poziv na krab'iljnu
Zabavu Hrv. Doma
Youngstown. O. Hrvat
ski Dom odsjeka br. 66 HBZ
priređjuje jesensku krabulj
nu zabavu u subotu, 30. ok
tobra o. g., u svojim vlasti
itim prostorijama na 1012 W.
Federal Street, Youngstown,
Ohio.
Zabava će početi točno u
8 sati na večer i trajati do
kasno u noći. a za koiu
.svirati za polka, kolo i
Gnijezdo 274 osnovalo
Svoju Kuglačku Ligu
Welland, Ont., Canada
Ovim dopisom želimo dati do
znanja članstvu HBZ. u Wel
landu i okolici, da je gnijez
do broj 274, koje je pod nad
zorom odsjeka 617 HBZ., o-j
snovalo svoju Kuglačku Li-!
gu. Do sada se je u istu pri
javilo 26 omladine za ovaj
sport. Moguće ima još više
njih, obojeg spola, koji za 0
vo neznadu, a želili bi se pri
ključiti. Stoga apeliramo na
njihove roditelje, da pošalju
svoju djecu da se prijave kod
tajnice, Katie Butan, da ih
upiše u Kuglačku Ligu.
Na prošloj sjednici, održa
noj 26. septembra, izabrala
je Liga i svog predsjednika,
Steve Odrčić, kao i kapetane
teama. To su sve naša mla
dež, pak je sada 11a nama
članovima i roditeljima, ka
ko ćemo da im priskočimo u
pomoć. Na roditelje apelira
mo, da se izmedju sebe do
govore i izvješćuju tajnika
odsjeka 617, koji su voljni
poraditi da se za naše mlade
kuglače priredi jedna zabava,
od koje bi čisti profit išao
za njihovu pomoć, kao poče
tak njihove financijalne pot
pore za buduće.
Kuglanje će biti svake su-
U1L1
b°te 2
razne plesove Joe Umeck's iln ..gnijezdom, kojeg
.njegova Orchestra. Podijeliti
ćc se nagrade onim plesači
ma i plesačicama, koji budu
obučeni u najljepša i naj
smiješnija odijela.
Biti će u izobilju tečne hra
ne i svakovrsnog pića. Naše
članice Doma (Ladies Auxi
liary) posluživati će goste i
prijatelje po našem hrvat
skom običaju.
Pozivliemo sve naše člano
ve i prijatelje miesta i oko
lice da nas posjete. Oni koji
su posjetili n?š krabuljni ples
zadnji puta. sigurno neće pro
mašiti ovaj, jer su tada ima-
li ugodnog užitka, a sigurni
s o a će i a i i o v o a u
ta. Dodjite obučeni u maš-1
karačkim odijelima, onakvim I
kako se vama najbolje do
pada
Do vidjenja na krabulinoj
zabavi u subotu, 30. oktobra,
u Hrvatskom Domu na 1012
West Federal Street.
Za Hrvatski Dom,
Helen Križančić, perov.
SLUŽBENA OBJAVA
Ovime se obavješću
crkvene i o-
je
,aVtlAe fu*
POSllje Podne
na 17 7th Street. Crow
land, Welland. Djeca od 9 go
dina pa dalje su sposobna za
kuglanje.
Po našem mišljenju ovo jej
jedini put, da se našu djecu
održi na okupu u društvenom
životu, zato se je to i pokre
nulo. Nadam se, da će rodi
telji shvatiti ovaj poziv pra
vilno i poslati svoju djecu da
se pridruže ostalima.
A. Babić, tajnik
odsjeka broj 617.
Roditeljima i djeci
Gnijezda br. 4 HBZ
Johnstown, Pa. Ovime
se daje do znanja svim rodi
teljima djece u gnijezdu broj
4 HBZ., da se nijedno dijete
ne će čekati za članarinu vi
še od dva mjeseca. To je za
ključak članstva odsjeka 5,
druge
.k0.^
im
kontrolu ili nadzor
v
zaključka se ja moram držati.
Stoga ja molim sve rodi
telje naše djece u gnijezdu,
da plate članarinu za svoiu
djecu na vrijeme, jer inače
ja ću svu onu djecu morati
suspendirati, koja će biti za
dužena preko dva mjeseca.
Takodjer je važno, da ja
imam točnu adresu od svakog
člana u našem gnijezdu. Mi
imamo na stotine djece u na
šim redovima, pak ja trebam
da znam u svakom slučaju
potrebe ili drugih razloga,
gdje naša djeca stanuju. Ako
ste se slučajno preselili sa
stare na novu adresu, dostavi
te mi vašu novu adresu čim
1 nav
edite
član­
stvo odsjeka broj 846 u Ed
monton, Alberta, Canada, da
je njihov odsjek isključen iz
redova naše Zajednice na 1.
oktobra, 1954., u suglasju
točke broj 448 naših pravila.
Za Izvršni Odbor Joseph
Bella, glavni tajnik.
medju kojima je bio i vijenac na
šeg društva u znak zadnje počasti'
svome članu.
Bio je blage naravi i uvijek lije-!
po sa svakim, mrzio nepravdu i
lakomost ovoga svijeta. Pred dvije
godine, kada' je ovdje medju nas i
došao naš hrvatski svećenik, Rev.
T. Benković, Anton je bio upisan
medju prvima sa svojom obitelji, I
te vršio svoje dužnosti do smrti. I
Sa svojom čestitom obitelji uvijek
posjećivao naće zabave i piknike,
te time doprinašao svoj dio u ko
rist naših društava.
Pokraj našeg odsjeka, bio je ta
kodjer član društva broj 505 SNPJ.
i samostalnog društva "Sloga", u
kojima je bio vjeran sve do po
sljednjeg časa svoga života.
Na 14 jula u večer izmoljena
je krunica u pogrebnom zavodu uz
prisustvo obitelji, prijatelja i na
šeg svećenika. Na 15. jula u 9 sa
ti u jutro, podigli mrtvo tijelo sa
odra te sa mnogobrojnim automo
bilima žalosna povorka je krenula
do r. k. crkve, gdje je odslužio mi
su zadušnicu Fr. Theodore Benko
vić. Nakon crkvenih obreda otpra
tismo mrtvo tijelo na vječni poči
nak na Grandview Groblje. Nad
otvorenim grobom pročitao je nad
grobno slovo predsjednik našeg
odsjeka 194 HBZ., brat Marko
Begg. a u ime društva 505 SNPJ
njihov tajnik, brat John Beck.
Tebi brate Anton Plavetić neka
je lahka zemljica u kojoj počivaš,
a tvojim milim i dragima naše is
kreno saućeSće.
imena vase
1,c„c^ou
nasem
gnijezdu Po
mlatka.
Još par riječi roditeljima
djece. Vi znate da nijedna
organizacija ne daje bolje po
godnosti djeci, kao što daje
Pomladak Hrvatske Bratske
Zajednice svojim članovima.
Vaša djeca su u Pomlatku
Zajednice osigurana za vrlo
male uplate, pak nastojte da
tu osiguraciju za njih uzdrži
te i da plaćate njihovu člana
rinu na vrijeme.
Kad se ženiš neka su ti
oči i uši otvorene.
POMAŽITE svojski hrvat
ske pjevačke zborove u pro-(
micanju naše pjesme a Ame
rici. I
Stara Adresa:
Broj Odsjeka
Ime i prezime
Broj kuće, ime ulice ili Box
Država
Nova Adresa:
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJEMK
Obična mala potraga, a kojoj
9» traži znanca ili prijatelja,
za svaku
ovrstbu $1.00
rko traži radnike po tnći.
v.UO
£m trt nvrstbe 5.00
Tko prodaje kuću, zemlju,
trgovino ili slično, po inft. 2.00
ćenidbcni oglasi i ponude ae
UTrtlaja se.
POTRAGA. Sestra Marta traži
svoga brata, Miloša Klisurića,
koji je rodjen u Kravi jaku, Fara
Stajdraga. čula sam da je do
šao u Kanadu, a neznam u koje
mjesto. Ako tko znade za njega,
molila bi ga da mi javi, na čemu
ću biti mnogo zahvalna. Ili ako
on sam naidje na ovu potragu,
neka se javi svojoj sestri Marti
na ovu adresu: 1527 Albert Road,
Windsor, Ont.. Canada. (40-411
PRODAJA U KRAJU
Prodajem lijepo imanje u Ka
štelu blizu Splita, Dalmacija. Lot
se nalazi, uz Jadransko More i uz
glavnu cestu. Površina zemljišta
je 2500 metara, oko 7000 stopa.
Vrlo prikladno gospodarstvo za
zgrade i turizam, uz vrlo umjere
nu cijenu Za detaljne informaci
je obratite se na ovu adresu: J.
Vizsi, 3716 L. Liddesdale, Detroit
17, Mich. (40-41).
TRAŽI SE Tomo Spehar, koji se
je nalazio u Wawa, Jamestown,
Ontario, Canada, te koji je to
mjesto napustio godine 1915. Ne
ka se javi radi njegove imovine,
to jest gradilišta, na ovu adre
su: M. Malkoč, P. O. Box 224
Wawa, Ont., Canada,
POTRAGA. U Detroitu, Michi
gan. umro je Ivan Cop (Chopp)
rodom iz Lokava, Gorski Kotar,
sin Ivana i Marije. Mi bi želili
da nam se javi njegov brat ili
koji drugi rodjak ili prijatelj,
tako da možemo točno ustanoviti
gdje je pokojni umro i tko ga je
pokopao. Mi smo čuli da je po
kojni imao brata, pak želimo
da nam se on javi.
Joseph Bella, glavni tajnik HBZ.
POTRAGA. Tražim svoga M
novca, Marka Lončara, koji se
je nalazio u okolici Harrisburg.
Pa. Molim ga, ako vidi ili čuje
za ovu potragu, da dodje kod
mene u Weirton, W. Va., pošto
sam sada u mirovini i mislim
skoro da odlazim u staru domo
vinu, da tamo sprovedeni moje
stare dane, a njemu imam da
U!učim važni posao. Stanko
Lončar, 1109 County Road, Weir
ton, W. Va. (41-42)
Zabava odsjeka 617
Welland, Ont., Canada.
Ovim se daje do znanja cjelo
kupnom članstvu odsjeka 617
HBZ., da će naš odsjek pri
rediti na dan 13. novembra
ove godine svoju zabavu, u
našem Društvenom Domu na
22 5th Street, u 7 sati na
večer.
Braćo i sestre! Nastojmo
svi zajedno kao prava braća
i sestre, da na taj način o
živimo naš društveni duh za
bolji napredak našeg odsjeka
i HBZ. Zato dodjimo na tu
zabavu svi, gdje ćemo se brat
ski razveseliti i razgovoriti.
Svaki od nas neka se pita,
koliko sam puta u ovoj go
dini doprinesao svoj dio za
naš zajednički društveni ži
vot? Zaista je tužno za one,
koji se uvijek zalažu u radu
za svoja društva, kada po
misle koliko naš odsjek broj
no ima članstva, a na zabave
dodje tek nekoliko hvalevri
jednih članova.
Vrijeme je, braćo i sestre,
da se probudimo i da našu
mladež nagovorimo, da po
sjećuju naše zabave i prired
be. Toga radi pozivljemo sve
staro i novo članstvo, kao i
ostalo članstvo naših brat
skih odsjeka i svu braću na
še okolice, da nas posjete i
na taj način uzveličaju našu
zabavu.
Sa bratskim pozdravom i
do vidjenja na zabavi!
A. Babić, tajnik.
ISPUNITE OVO
AKO VAM "ZAJEDNIČAR" REDOVITO IVE DOLAZI
ILI STE IZMIJENIO ADRESU.
Mjesto (pošte) Zone.
Broj odsjeka
Ime i prezime
Broj kuće, ime ulice ili Box
Država
Kučma Jezerinac, perov.
Mjesto (pošta) Zone
Pošaljite ovo ispunjeno odmah na Zajedničar, 3441 Forbes
Street, Pittsburgh 13, Pa., da se uzmogne promjena bezod*
vlačno provesti, odnosno ispravak učiniti.
V
Za sigurn6
se priključite ovom
VESELOM
BOŽIČNOM IZLETU
JUGOSLAVIJU!
pod osobnom pratnjom
guKowtim
1
Ofiuikim parobrodom
QUEEN MAR\
Uživajte blagdane sa Vašim dragima u staroj
poslije veselog prelaženja oceana u raskošnoj okolini
Cunard-ovog
orijaškog parobroda.
veseli plesovi,
New York do Cherbourg!
—po niskim cijenama u
"sezoni štednje": Tu
ristička Klasa od $175
K a 1) i n s k a K 1 a s a o
|240.50 (uključivši
francusku lučku tak
su) česti željeznički
spoj u Pariza za sva
mjesta Jugoslavije, že
ljeznička vožnja Clier
bourg-Paris: $8.50
(Druga Klasa).
Voltn
aganiu
Isto' se moli i opominje one
članove, koji duguju svojih više
mjesečnih pristojba, da ih podmi
re čim prije, jer stim za03tajući
di-uštvena blagajna f-e iscrpljuje,
što ne izgleda dobro za sam od
sjek.
Odsjek 455, Pittsburgh, Pa.
Ovime se pozivaju članice ovoga
odsjeka da d-odju na redovitu sjed
nicu, koja će se održavati u ne
djelju 17. oktobra 1954., u Javor
Dvorani na 822 N. Canal Street,
N. S. Pittsburgh. Pa., točno u 2
sata poslije podne.
Na ovoj sjednici će nadzorni od
bor podastrijeti izvješće za prošla
trt mjeseca, a uz to ćemo imati
i drugih važnih stvan za riješava
ti za dobrobit našeg odsjeka. Zato
se umoljavaju članice, da nefaljeno
prisustvuju ovoj sjednici.
Paket broj 84
3 kg. kave I-A
l'b kg. riže
Jasvrstna
koncerti,
?'redbrojite
(O* ^5
Odsjek 6, Kankin, Pa. Na pro
šloj odsječnoj sjednici prisutno
članstvo je zaključilo, da se za
iduću sjednicu, koja će se održa
vati u nedjelju 17. oktobia, pozo
ve sve članstvo kroz naš Zajed
ničar. Pošto na istoj sjednici se
imadu riješiti mnoge stvari za
dojduću godinu, a u isto vrijeme
važne stvari za dobrobit odsjeka
za ovo nekoliko mjeseci ove godi
ne. Stoga razloga dužnost je član
stva, da istoj sjednici prisustvuje
u što većem broju, jer odboj- ne
ma pravo da te stvaii sam rješava.
CUNARD
ovloiftnag
Oliver nidjf., 5r Cmlthfirlil S».. PitUbnreh, P«.
9.
domovini
kuhinja, razni
kino i snovane zabave. Usput
osjeta Pariza i još stignete doma na vrijeme prije Božića!
se što ranije v.a karte!
I takt laki jt dovesti
Vaši drag« Iz Jugoslaviji!
Vi ovdje kupit« unapred pla
menu parobrodarsku kartu, a
Cunard brine se za sve ostalo.
Iskusni poslovodje pomagaju
Vašu svojtu pri izvedbi potreb
nih putnih isprava i uredjenju
saobraćajnih utanačenja. To jt
potpuna služba koja Vam uste
(ijuje brigu.
U V E N I
V E S N I K
Isto se opominju one članice, ko
i je su zaostale sa uplatama svojih
i pristojba, da iste podmire čim pri
je.
I Toliko svima do znanja i rav
i nanja.
Mary idnich, tajnica.
Odsjek 6*9, Port Arthur, Ont.
Ovim putem želimo obavjestiti na
še članstvo u promjeni održavanja
naših redovitih sjednica. Kroz ljet
nu sezonu smo počimali naše sjed
nice u 1 sat poslije podne, a sada
ćemo našu iduću sjednicu, koja
se održati u nedjelju 17. oktobra,
početi u 2 sata poslije pndne^JPa
koće ostati do ljetne sezone HWttT
godine.
Na ovoj sjednici ćemo imati vr
lo važnih pitanja za rješavati, pak
vas molim da istoj svi prisustvu
jete. Vrijeme je već pri kraju ove
godine, pak što nas je više pri
sutno na sjednici time ćemo lakše
moći riješiti naše društvene stva
ri. Svake godine proslavljujemo o»
snutak našeg odsjeka, a ove go
dine se proslavljuje i 60-godišnjica
Hrvatske Bratske Zajednice. Zato
treba da nas je što više na ovoj
sjednici, te da odlučimo što da ra
dimo po ovim pitanjima, jer za
nas to nitko drugi ne će odlučiti,
nego mi sami moramo to učiniti.
U to ime sve vas pozdravljam
i pozivljem na sjednicu u nedjelju,
17. oktobra, u 2 sata poslije podne.
BANKOVNA POSLOVNICA
JOHN ZAGAR & CO.
OSNOVANA 1915.
1518 \\. 63rd Street Chicago Sfi, Illinois
Sada je vrijeme, du Šaljete Božične novčane darove svojim milim
u domovinu, ako želite, da isti prime taj novac prije Božića.
Mi Šaljemo novac zračnom poStoni, garantiramo 7.a preii'.eti mnac
i isti će biti isplaćen korisniku uz službeni kurz od 300 Dinara za
jedan dolar. ..Za otpremu do svote od S54).— mi računamo svotu od
S2.00, a do svote od $100.— ci jena je $2.50. I/.rad ju jemo za domo
vinu sve .lavno-biljeiničke Isprave, a isto pribavljamo iz domovine
krsne listove, potrebne za ishodjenje VaSe staračke mirovine.
M. Raspoiich, tajnik.
JOIIN ZAGAR, javni bilježnik.
Express otprema u roku od 15—25 dana. SYI PAKETI potpuno
oslobodjeni od carine.
Paket broj 91 $15.00
22 lbs. šećera
11 lbs. riže
6 lbs. kave I-A
1 lb. čaja Ceylon
*4 lb. papra u zrnu
Paket broj 96 $14.55
10 lbs. šećera 10 lbs. riže
10 lbs. tjestenine
5 lbs. kave 5 lbs. bakalara
Paket broj 28
5 lbs. kave I-A
5 lbs. šećera
5 lbs. masti
5 lbs. riže
$8.35
100 lbs. najfinijeg bijelog brašna S11.50
3 kilograma kave Minas S 7.70
Ako iclilc da uplatimo 200 dinara poit9tuh0 takse, nadodajte 75c
po paketu ili vreći.
TRAŽITE KOMPLETNI CJENIK, SA VELIKIM IZBOROM NA
ŠIH POZNATIH STANDARD PAKETA, I SA UPUTAMA ZA
SASTAV PAKETA PO VAŠOJ 2ELJI.
Šaljemo takodjer: Bicikle, šivaće mašine "Singer", radia,
štofove i t. d.
Sve se otprema iz vlastitog skladišta u Trstu. Osigurano protiv
djelomičnog ili totalnog gubitka.
Kvalitet roba uvjpk prvorazredan.
8ve narudibe i dopise šaljite na:
BRANCO COSULICH
Telephone:, EM 6-3877
$10.15

1 Mijo Can jar
5 Anna Baich
6 Jela Rujevcan, B.D.
14 Marija Predragović
106 Mary Pulis
109 Mijo Andročec
157 Kata Muić
235 Paulina Opalich
345 John Huulena
403 Frank Novak
523 Stjepan Rupčić
602 Ivan Cadonić
660 Stjepan Borosić
793 Nikola Sajatović
940 Stjepan Pipić
brat Ivan Krznarić je o-
saučešće.
Rudolph P. Satiko, predsj.
M. S. VLAHOVIĆ -326 West 47th Street- New York 36, N. Y.
Stephanie Fishter, upr.
Joscph-a A. Mitzi iz N. Y. dne 4. Dec.
Thomas Begg, predsj.
Mary Cubaković, tajnica.
od Cunard
279 Queen Street West Toronto 2B, Ontario, Canada
ISTA CJENA ZA U. 8. A. ILI KANADSKE DOLARE!

xml | txt