OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, December 08, 1954, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1954-12-08/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6.
KONCERTI
ZABAVE I
PROSLAVE
Članovima gnijezda 38
Rankin. Pa. Ovime se
pozivaju svi članovi gnijezda
Pomlatka broj 38 HBZ., da
dodju po svoje božične da
rove, ili bonbone, koje će do
biti u Hrvatskom Domu na
Ith Street u Rankinu, u 2 sa
Dalje se mole oni roditelji,
koji jđš nisu platili članarinu
za svoju djecu, odnosno koji
su" otraga sa uplatama, da
podmire svoju dugovinu naj
Los Angeles, Calif. Gni
jezdo Pomlatka broj 24 HBZ.
priređjuje Christmas Party u
subotu, 18. decembra 1954., a
održati će se u dvorani crkve
ta poslije podne u subotu, 18. Sv. Antona, 714 Alpine St.,
decembra o. g. Isto se mole
oni roditelji, koji imaju ma
lu djecu, da ih dovedu u za
kazano vrijeme.
Pozivi ju se roditelji i nji-
ka.šnje do 15. decembra. One igra games nagrada,
ko ji to ne učine, mi ćemo biti
prisiljeni da ih suspendiramo,
a to ne će biti naša nogo nji
hova krivnja. Stoga, molim
Božični program
Gnijezda br. 238
Warren, Ohio. Odsjek
broj 593 H.B.Z. je zaključio
na svojoj prošloj sjednici, da
će održati božični program
za djecu svog Pomlatka gni
jezda broj 238 u nedjelju, 12.
decembra, u 2 sata poslije po
dne, u Moose Hall.
Na ovom programu biti će
pjevane božične pjesme za
mlade i pjesme za stare. Uz
to ćemo imati i film za pri
kazivati, a onda Santa Claus
će doći i podijeliti djeci bo
žične darove.
Stoga se pozivlju svi stari
i mladi, da dodju na ovu za
bavu, gdje ćemo svi uživati
u lijepoj razonodi i jedan dru-
fožićne
ome zaželiti vesele i sretne
blagdane.
raznovrsne zabave, pjevanja
i "refreshments".
Takodjer, ako bilo koji član
može svirati u bilo koji in-
vas da to učinite čim prije, strument, pjevati ili plesati,
tako da možem knjige uredi-. te ako želi učestvovati na pro
ti prije konca ove godine i i gramu, neka dodje u vezu sa
mnom pismeno ili preko tele
fona.
da budu čiste bez stare dugo
vine.
Katarina Pećak, uprav.
U to ime sve vas pozdrav
ljam i očekujem na naš par
ty u subotu, 18. decembra,
u 2:30 poslije podne, u gore
rečenoj dvorani.
Lube PrskaJo, upraviteljica
gnijezda broj 24, 938 North
Beaudry Ave., Los Angeles
12, Calif. Phone: MU. 8564.
Poziv na večerinku
Mi'Keosport, Pa.
5
Božična zabava
Gnijezda broj 32
Uniontown, Pa. Odsjek
broj 72 je imao svoju speci
jalnu sjednicu na 21. novem
bra, na kojoj se je rasprav
ljalo i zaključilo, da se za
djecu našeg gnijezda Pomlat
ka broj 32 HBZ. održi božič
na zabava, i da se na istoj
prikažu pomične slike i djeci
podijeli darove.
Kao upraviteljica našeg
gnijezda ja sam si odredila
datum za ovu zabavu u ne
djelju, 19. decembra o. g., te
ujedno pozvala Santa Claus
naš Hrvatski'Dom na Frank
lin Street, da pozdravi svu
djecu, pak se nadam da će
ista biti tamo da ga vide.
Prema tome pozivlju se svi
članovi našeg gnijezda, kao
i oni članovi koji su ove go
dine prešli iz gniiezda u od
raslo Članstvo našeg odsjeka
broj 72. Isto se pozivlju rodi
telji djece i svi članovi na
šeg odsjeka, da i oni budu
na ovoj zabavi i skupa se
s djecom provesele.
Cath. M. Francis, uprav.
Odslek bro 679 priređjuje proslava u
Počast 60-godišnjice H. B. Zajednice
Port Arthur, Ont., Can. Društvo "Sveti Nikola", od
sjek broj 679 priređjuje banket sa plesom u počast 60-te
obljetnice opstanka Hrvatske Bratske Zajednice u subotu,
11. decembra 1954., u Hrvatskom Narodnom Domu 227
Pearl Street.
Večera počima točno u 6:30 i traje do 9 sati u večer,
a nakon večere nastavit ćemo s plesnom zabavom, na kojoj
će svirati dobro poznati zbor Vic's orchestra.
i sav naš narod ovog mjesta i okolice, da nas posjete u što
većem broju, pa da se zajednički pozabavimo i proveselimo
na ovoj proslavi .naše Zajednice.
Mary Brletić, izvj.
Do znanja članovima
Naše Kolo Federacije
Cleveland, Ohio. Ovime
se poziva sve članove Ame
ričke Kolo Federacije, da do
dju na godišnji božićni sa
stanak, priredjen po Kolo Fe
deraciji u subotu, 11. decem
bra 1954.
Ove godine svi članovi će
se sastati na objedu, koji će
se na gore pomenuti dan o
držati u lijepoj gostioni,
Paule's Lookout u Duquesne,
da đodje na istu. Santa je o-jPa. Poslije objeda mi ćemo
bećao da će doći taj dan u
i
svi poći u Srpski Klub, isto
u Duquesne, Pa., gdje će biti
plesa i druge zabave svima
do mile volje.
Svaka plesačka grupa već
je primila potpune detalje o
planovima za ovu večer. Sto
ga mi očekujemo sve vas, da
ćete doći na ovaj objed i za
bavu, gdje ć«mo se poraz
govoriti i lijepo zabaviti u ve
selom raspoloženiu. Nemojte
zaboraviti ovaj datum, subo
tu 11. decembra. Svi nam do
Milan Rasporić, tajnik.
POZOR DETROIT WINDSOR I OKOLICA
Jedina naša putnička agencija u Detroitu!
Avionsko i brodike karte sastav Punomoći i isprava za stari
kraj ovjerovljeni prijevodi slanje novea, paketa i lijekova
putnice i vize brakorazvodne parnice u starom kraju vjen
čanja putem punomoćnika u Jugoslaviji (samo za Kanadu) use
ljavanja i aff Ida viti i t. d.
Obratite se joft DANAS a povjerenjem na ovu našu Agenciju, od
koje ćete kretom pošte primiti potrebnu informaciju i cjenike.
i
Gnijezda br. 225
Yukon, Pa. Ovime želim
dati do znanja svim roditelji
ma djece iz gnijezda Pomlat
ka broj 225 h6Z., da će na
še gnijezdo prirediti Christ
mas Party za djecu u nedje
lju, 19. decembra, u Hrvat
skom Domu u Yukon, Pa.
Party će se održati samo
za djecu, koji će početi toč
no u 2:30 poslije podne. Dvo
rana će biti iskićena sa bo
žičnim drvcem i drugim de
koracijama. Stari Sveti Ni
kola je definitivno obećao da
će doći na ovu zabavu naše
dječice, te će istoj raspodije
liti darove i "refreshments".
Stoga se mole roditelji,
Los Angeles. Početak u 2:30 šeg gnijezda Pomlatka do
poslije podne
ve(*u
u
zakazano vrijeme, da
j°biiu
hova djeca, koji sučlanovi
našeg Pomlatka, kao i svi na
ši članovi i prijatelji, da do?
ju na ovaj party. Na istom
će nas posjetiti Santa Claurf,'
a uz to ćemo i^nati raznih!
°n.°
št0 ih
PriPad.a
d.Venjihove
JTal° ^Y??elL.'ia ..la.n
ove božične zabavice.
Michael Seily, uprav.
i
Predobjava odsjeka 2S8
Indiana Harbor, Ind.
Društvo "Matija Gubec", od
sjek broj 288 H.B.Z. ovime
društvima, odsjecima i or
ganizacijama, kao i svemu
hrvatskome narodu ove oko
lice, da ćemo imati svečanu
proslavu s bogatim banketom
i zabavom u počast 50-godiš
njice onstanka svoga odsje
ka. koji je nadaleko poznat
radi naglog porasta svoga
članstva, te uiedno i 60-go
dišniicu naše dične organiza
cije Hrv. Bratske Zajednice.
Proslava će biti u nedjelju,
22. maja 1955., u našem lije-
Ovdje
iu priređjuje ženski odio u
korist A.J.P.A. Sloga Doma
na 536 Ringgold Street. Ve
čerinka počima točno u 5 sa
ti poslije podne uz vrlo umje
renu cijenu i dobru podvorbu.
Pozivamo članove Kluba,
kao i prijatelje McKeesporta
i okolice,, da dodju na ovu
bogatu večeru, te se bratski
i prijateljski zabave za vrije
me i poslije večere u našem
Domu.
n
Svi nam dobro došli!
Božični Odbor
Za dobrru podvorbu jamči
ženski odio. Stfi nam dobro
došli i do vid jen ja na 12. de
cembra.
mTnaTioTM^ltici^^di-j
slavu biti će pozvani pred
će se održati večerinka u ne-1 stavnici naše države Indiana,
djelju. 12. dccembra o. g., ko-1 kao Governor, Congressman,
gradski načelnik i ostali, te
ostala sva društva i organiza
cije ove okolice. Stoga ne bi
želili, da istoga dana^ drugi
što priredjuju, jer bi time
škodili sebi i nama.
Nadamo se u Boga i ufa
mo, da će ovo biti jedna od
najsvečanijih proslava izme
dju hrvatskog naroda ove o
kolice, jer to se i pristoji jed
nom velikom odsjeku i našoj
dičnoj organizaciji HBZ.
Andrew Samanich, perov.
Zabava Hrvatskog Doma
Detroit, Mich. Korpora
cija Narodnog Hrvatskog Do
ma priređjuje plesnu zabavu,
koja će se održavati u subotu
večer, 11. decembra 1954., u
svojim vlastitim prostorija
ma.
Ples će dakle početi u 9 sa
ti na večer, za kojeg će svi
rati nama svima vrlo dobro
poznati, popularni tamburaš
ki zbor "Balkan Cavaliers".
Biti će posluživana i tečna
hrana u kuhinji, pod vod^
s v o a i n o K u a o
gnijezda broj 318 HBZ. Sav
čist prihod od kuhinje ići će
u blagajnu gnijezda broj 318.
Zato kad dodjete na zabavu,
dodjite na istu malo gladni,
pošto majke koje će raditi u
kuhinji one to čine ne samo
besDlatno, nego što više uz
svoj besplatni rad one će da
rovati i razno pecivo, kolače
i t. d. Helen A. Stimac
Objava
dan! Louiso Sasek, tajnica. Hour" svrš!? je jos jednu
seriju božičnih zabavnih pro
grama za ratne veterane, Koji
se nalaze u bolnicama u oko
lici Pittsburgha. Uvaženi zbor
Duquesne University Tambu
ritzans izvadjati će svoj sve
čani koncertni program u
torak u večer, 14. decembra
o. g., u Veterans' Hospital-u
blizo Pitt Stadiuma u Oakland
predjelu ^Pittsburgha.
Prikazivanje glazbenog pro
grama po The American-Cro
atian Radio Hour zakazano
je u vrijeme božičnih svetko
vina, U ponedjeljak, 27. do
Veterans' Hospi
Dva zabavna programa od
The American- Croatian Ra
dio Hour izvadjaju se, i to
u nedjelju poslije podne na
Radio Stanici WPIT u Pitts
burghu od 3:30 do 4 sata na
MA/]| A "/51 A1 Ismai 1 11 eii_
Slušaoci programa na Ra
dio Stanici WPIT imaju pra
vo natjecati se pronalaženju
slušaoca, koji stanuje naj
dalje od središta ove stani
ice. Ovo natjecanje trajati će
kroz buduća tri tjedna, a po
bjednik će dobiti lijepu, ko
risnu naerpdu.
1
Tony Brajdić, Upravitelj
"ZAJEDNIČAR"
Hrvatske Bratske Zajednice i
Koncert održati će se 19. decembra
Hamilton, Ont. Dugo očekivani film
ša Hrvatska Bratska Zajednica" prikazat će se po prvi put
u Kanadi, u Hrvatskom Domu na 173 Beach Road, Hamil
ton, Ont., u nedjelju 19. decembra o. g., u 7:30 na večer.
Ova zabava zanimati će sve članove HBZ. u Hamiltonu
i okolici, pošto ju po prvi puta svi odsjeci i gnijezda Po
mlatka u ovom mjestu skupa priredjuju. Odsjeci broj 644
i 954 rade na tome, da ovu večer ne budemo tako lako brzo
zaboravili. Koncert će izvadjati naši mladi talenti iz gnijez
da broj 603 i 397.
Program za ovu večer biti će otvoren po našem zajed
ničkom predsjedniku odbora, bratu Michael Bradica. On će
predstaviti upraviteljicu gnijezda broj 603, Anne Loncarich,
koja će predstaviti omladinu od istog gnijezda za koncert,
koji će trajati pol sata. Zatim će brat Bradica predstaviti
majke "i ^evi[ ili pak "djedi! Joseph Stanovića, upravitelja gnijezda broj 397, a koji će
i bake, da djecu članove na- pak predstaviti omladinu svoga gnijezda za koncert, koji će
isto trajati pol sata. Oba gnijezda će ukupno predstavljati
daje do^ziTanja^sve'mu" svo" P° lokalnoj kompaniji. Drugi film je isto Vrlo zanimljiv, a
me članstvu, te svim ostalim i to je film naše Zajednice. Kroz ovaj film će se prikazati1
na koncertu za jedan sat. Medju ovom našom omladinom
imademo vrlo dobrih talenata, kao pjevača, plesačke grupe,
tamburaški zbor, solista, itd. Program će otpočeti sa kanad-] nice, te članove bratskog od
skoni himnom po našem mladom tamburaškom zboru "Zlat-} sjeka broj 248, kao i sve čla-
ne Žice". Isti zbor će sudjelovati i u drugim točkama pro-
grama i svirati za ples. sjete na ovoj našoj zabavi,
Nakon koncerta Santa Claus i njegovi pomagači će da-, pa da tako zajednički spro
vati besplatno pop svima. Odmah poslije toga imati ćemo!vedemo u ugodnom pro^ra
zanimljivi film, koji će prikazivati kako se ovaj pop pravi [nju ove naše velike božićne
glavni ured HBZ. u Pittsburghu, te kako se radi u istome,
onda školu gnijezda broj 10 u Gary, Indiana, gdje se djeca 7g|%aya rg nredcfayoif
uče pjevati, svirati, plesati i vježbaju druge zanimljive ra* ^OlitlTa 50 ]l!ClcdCuTU U
dove, pak Dječji Dom HBZ. u Des Plaines, Illinois. Vidjeti
ćemo kako ova dječica u našem Domu žive, igra se i t. d.,
kao i veliki piknik koji je tamo održan na 4. jula ove go
dine. Film HBZ. je u bojama, a istoga prati u engleskom
jeziku brat Stephen F. Brkich, urednik engleskog dijela Za
jedničara. Ulaznina će biti dobrovoljni prilog (silver collec
tion).
Pozivamo sve zajedničare i prijatelje Hamiltona i oko
lice, da dodju na ovu veliku zabavu, takodjer i prijatelje iz
gradova, koji se zanimaju da vide naš kohcert i slike
u nedjelju, 19. decembra. dne u Hrvateskom Domu na
Još jedna napomena: Santa Claus biti će u
Domu istu večer, od 6 do 7:30, koji će izdavati darove djeci
gnijezda broj 397. Članovi moraju biti u dvorani da dobiju
dar, jer se nikome ne će slati darovi.
U ime odbora, Anne Lonearieh,
Od.vek br. 548 slavi 60-godišniicu H.B.L
Slovan, Pa. Društvo "Sveti Josip", odsjek broj 548
priređjuje proslavu u počast 00-godišnjice opstanka Hrvat
ske Bratske Zajednice, koja će se održati u subotu 18. de
cembra 1954., u našem Društvenom Domu, u Slovan, Pa.
Isti dan poslije podne će se održati Christmas Party
za djecu našeg Pomlatka, a u večer za odrasle članove i
njihove prijatelje. Za zabavu će svirati dobri i popularni
tamburaški zbor, pod vodstvom Mr. Matt Gouze.
Stoga pozivljemo sve članove našeg odsjeka, te članove
naših bratskih bližnjih odsjeka i sav naš narod mjesta i
okolice, da nas posjete u što većem broju, pa da tako za
jednički proslavimo 60-godišnjicu Hrvatske Bratske Zajed
nice i iskažemo joj naše zaslužno priznanje i poštovanje na
ovoj našoj proslavi u subotu večer, 18. decembra.
Sudbury, Ontario, Can.
Ovime se daje do znanja svim talom našem narodu mjesta i
članovima našeg odsjeka, kao okolice, da će održati plesnu
i svim roditeljima članova Po- i zabavu na staru godinu u ve
mlatka gnijezda broj 468 H. |čer, 31. decembra o.g., na do
B. Z., da će nav
ove godine održav
dišnji Christmas Party u su
botu večer, 18. decembra, u
Hrvatskom Narodnom Domu
na 251 Kathleen Street.
Party počima točno u 6 sa
ti u večer, na kojem će djeca
člaruce će M3 av Boslužlva
i
posluživa
ti, koji su se dobrovoljno pri
javili za ovaj rad.
Doći će i stari Santa Claus,
koji će podijeliti slatkiše i da
rove svoj onoj djeci članovi
j""
ma našeg Pomlatka, koji će
biti prisutni, a nikome se ne
će slati kućama. Stoga se u
moljavaju svi roditelji, da go
re rečenog dana ne zaborave
dopremiti svoju djecu, kao i
unučad, koji su članovi gni
jezda, jer to je za njih jedan
od najveselijih dana u godini.
S. Primorac, uprav.
radio "dial" broj 730, i u su- menutoj adresi. Pozivlju se
botu od 5:05 do 5:30 sati
poslije podne na Radio Sta
nici WMCK U McKeesportu,
"dial" 1360 na Vašem radiu.
muževi, kao i svi naši muški
prijatelji, bez razlike bili o
ženiti ili samci, da nas po
sjete na ovom party.
Uz sve ostalo, što ćemo i
mati na ovom party, imati će
mo takodjer i dobru glazbu,
koja će nas te večeri ugodno
zabavljati i svirati za ples.
Žene ce takodjer imati daro
ve, koje će na ovom party
izmijenjivati, a što je sve u
(tajnosti do tada.
Barbara Mikovich, izvj.
John Kosovec, tajnik.
Zabava odsjeka 832
Toronto, Ont., Can. Od
sjek 832 HBZ. ovime daje do
znanja svome članstvu i os-
naše gnijezdo!bro poznatom mjestu na 386 k°d kuće. Njihovoj želji
žavati svoj go- Ontario Street, u velikoj dvo-
rani na drugom spratu.
Na zabavi će biti zakuska
napitaka kao obično svake
godine, a svirati će naši do
bro poznati tamburaši, koji
su za nas svirali i ugodno nas
biti počašćena sa slatkišima,r
jelom i pićem, a tako će i ro- »Javljali vec vise godina
... Zato nemojte zaboraviti da
ditelji i ostali članovi biti po
čašćeni po našem starom o
bičaju. Djecu i nas starije
će zabavljati naš tamburaški
ostavite ovu večer rezervira
nu, tako da možete istoj za
bavi prisustvovati. Vjeruje
mo da ćete biti zadovoljni,
Poziv na zabavu
Hrv. Nar. Udruge
Za ples će svirati glasovita
Ray King Orchestra i Hyduk
tamburica. Prva će svirati za
moderne američke plesove, a
druga za naša kola i druge
domaće plesove od 8 sati u
večer pa do 2 sati u jutro.
Znači, početi ćemo sa zaba
vom na staru, a svršiti ćemo
istu na novu godinu.
Uz glazbu i ples imati će
mo takodjer u obilju tečne
hrane i dobrih napitaka za
sve dosta prema želji. Stoga
pozivljemo sve članove Hr
vatske Narodne Udruge, ko
ju sačinjavaju 15 naših or
ganizacija, izmedju njih i pet
odsjeka naše Hrvatske Brat
ske Zajednice, kao i sav naš
narod Los Angelesa, San Pe
dro i drugih okoličnih mje
sta, da nas posjete na ovoj
Odsjek 534 priređjuje
Veliki koncert i zabavu
Clairton, Pa. Sestrinski
"Ovo Je Va-1 odsjek broj 534 H.B.Z. pri
'redjuje lijepi božični koncert
ni program i zabavu u nedje
lju, 26. decembra o. g., koji
Će početi točno U 7 e.ati na
Prema gornjem se vidi, da
ćemo imati izvanredno lijepi
koncertni program, a nakon
toga pak plesnu zabavu. Sto
ga pozivljemo sve naše čla
|nove H. B. Z. i prijatelje iz
i
mjesta i okolice, da nas po-
ane'
Hrvatskom
Joseph Stanovicli
.•
V1 nam
priredbu izvedu svima na za-1
smo evo
k
M|
DoKD°r^f DUU u^ašemm^estu
okolici Mr. Matt Gouze
njegova nova All University
Tamburitza Orchestra, koja
je nedavno organizirana pod
sposobnim vodstvom i vrlo
dobro poznatim zborovodjom.
Nakon programa slijediti će
plesna zabava, za koju će
takodjer svirati gore pome
nuta Orchestra.
i udovoljili, pak
bar doček, poslugu, hranu i
piće jamči naš odbor.
Josip Džapo. predsj.
Michael Golub, tajnik.
zabavi da tako skupa za-
vrsimo Staru započnemo no-
vu godinu u bratstvu, prija
Los Angeles, Calif. Kao'.teljstvu i veselju. Za sve i
obično svake godine, tako će made dosta mjesta, jer u ple
i ove godine Hrvatska Na
rodna Udruga održati plesnu
zabavu na staru godinu u
večer, 31. decembra, u svo
jim vlastitim prostorijama
Croatian Recreation Center,
11625 So. Budlong Avenue.
sačku dvoranu može stati pre
ko 1,000 osoba, a da i ne go
vorimo o drugim prostorija
ma.
U to ime sve vas pozdrav
ljamo i kličemo vam
bro nam došli!
Za Hrv. Narodnu Udrugu,
Blaž A. Rasić, tajnik.
POMA2ITE svojski hrvat
ske pjevačke zborove u pro
micanju naše pjesme u Ame
rici.
KUCER
Travel Agency,
SUITE 201
Mart,n Kra9lcl1 lavni

Odbor odsjeka broj 534
26-og dec. u Farrellu
HBZ. i naš mladi tamburaški
zbor "Sloga" u nedjelju, 26.
decembra 1954. Zabava po
čima točno u 2:30 poslije po-
r.
Pie s a-
vom, koja se zove "Prodani
J®8lP
su gledali ovu zanimljivu i
šaljivu dramu, od koje su od
nesli i lijepe dojmove, jer ni
koga nije bilo koji ju je gle
dao da se nije smijao i u
njoj uživao. Oni' su je dakle
i preporučili da ju igramo na
26. decembra. Naši diletanti
i tamburaški
Buktemca
Died", vrlo liiepi, zanimljivi Charles Kućno 3308
i n... /AMJRNIll- Jn»nh At
i šaljivi komad. Ova ista dra
ma je izigravana po glavnim
odbornicima Hrvatske Brat
ske Zajednice prigodom 60
gođišnje proslave odsjeka^ 1
u Pittsburghu, koja je održa
na ove godine. Nekoliko čla- Ambridge, Pa. Ovime
nova našeg odsjeka je bilo 'se opominje članstvo odsjeka
prisutno na toj proslavi, koji broj 304 HBZ., naročito one
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
Glavni Ured: 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa«
telephone: SOhenley 1-4470 1-4471
GLAVNI ODMOR
ZAMJENICI: Malo Zvonar, Joha Naranclch, Anton F. S rat t*.
IZ V KAN I I FINANCMALM
ODBOR
ZAMJENICI: Petar Olavota. Mato Janjac.
LKKDN1CI ZAJEDNIČARA
Farrell, Pa. Ovime se
daje do znanja svemu na&em i
narodu ovog mjesta i okolice,
da će zajednički održati za-i lliomaa R. Balaban 61o-15 Peoples Bank Bldg.. Waynesburg, Plu
bavu odsjek broj 126, njego-1 PKOSVJBT|SO-SPOUTSKO ODJELJENJE
yo_ gnijezdo Pomlatka br. 190, prank Braidlc, upravitelj 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Ja sam vas braćo i sestre
već mnogo puta opominjao
kroz naše glasilo, a tako i
zbor Sloga^, g]avnj tajnik brat Joseph
sa njihovim učiteljem F. o. gej]a opominje odsječne taj
Koss neumorno rade, da ovu|nik
na je
se
ml
nadamo da će nas svi naši
članovi, a tako isto i prija
telji Hrvati, Srbi i ostali
Slaveni mjesta i okolice po
sjetiti na ovoj zabavi. Dra
ma "Prodani Djed" je krat
ka ali vrlo zanimljiva, pak će
iza toga nastupiti naš mladi
tamburaški zbor "Sloga" sa
svojim programom. To će
dakle biti predstava i kon
cert, što će svima prisutnima
dati lijepu i dobru razonodu
kao što su bili svi u prošlosti Svi nam dobro došli, a za do
zadovoljni koji su prisustvo
vali našoj zabavi na staru go
dinu. Odsječni Odbor
}nsurancJe
Depallment naJ 0Ži0i da
dovol.istvo 1 ovdje kod U |anR|fnrT1 |,paufini sv»lri nn
Farrellu, kao sto je bila iz
vedena i u Pittsburghu. Na
i
članskom ugovoru svaki član
je dužan platiti svoju člana
rinu najmanje svaka tri mje
seca, i to unaprijed a ne
ovoj zabavi imati ćemo i go
vornika iz glavnog ureda H. traga, ili do 2Š-og u svakom
B. Zajednice urednika engle-
^*1^
mj( secu Ako
Zaiednicara svoj Certifikat, u istom bi se
skog dijela "Zajedničara
brata Stephen F. Brkich.
Do sada smo svake godine
naše zabave održavali na Bo
žić, a ove godine smo odlučili
đa ju održimo dan poslije Bo
žića u nedjelju, 26. decem
bra, jer mnogi našii članovi i |sam0
jetite na" pravo
se ne s
kasno.
Vi trebate znati, da ja kao
tajnik ne mogu dobiti više
nego $10.00 od vaše rezerve
u slučaju da vi napustite Za
jednicu. U takovom slučaju,
ako bi se više zadužili od
$10.00, odsjek bi bio na kva
ru. ili bi ja morao odgovarati
odsjeku, pošto se nisam vla
dao onako kako mi pravila
nalažu, jer sam vas čekao vi
še nego sam trebao."
Dakle, braćo i sestre, ja ću
se nadalje vladati po pravili
•m
wsratswBi win
Kalendari knjige
Božične čestitke
Hrv. k.itnltfUl kalendar ?,* 1935 $2.00
Hrv. boilfne frstUke, 25 komada 3.00
ofom i 7annf*tiPTYin Hr\. kiitoll^ki molitvenik, vkArl^R *1.00
Bocmlol«, eng.-hrv. Hrv.-ena.
rjetnik 8.00
Pnl nderh'» en^.-hrT. 1 obratno
Rječnik ».00
Laki n«čin iičonja eng., gramatlkn S.ftO
Ssnovnlk. Sul ilve proroJlcp I jr*t. i.30 i
Zbirka od 12 knjl«ra na hrv. Jestku 2.00:
ToUto.jn Rat Mir, potpuno a 2
kn lige 8.00
RAK. čuvajte RAKA. Dr. Tiči- I
novič 2.00
Ilinm«ki Rječnik, 3000 Idioma,
Mll.'ev# 3.00
Hrv. kiAr, najbolji i najveći, rn(. 4.50
dO* I HRV. Kolo, nančni zbor. Matlee
Hrvat. 2.00
PUite u besplatan rijenik od »totiaa
najboljih hrvatskih knjigr*, Kijrfnlki,
(trnmofonskih plofit. glitthenili url«, i
poklon naketa *.a Hrvatsku. Ml pluta
mo poAtarinn rn narnčhe «a kolima
stigne novac. Inače »arnčlte COO.
Novar se šalje na:
8. prosinca 1954.
A V N A U A V A
vranea, gl. potpredsjednik, 20U Murrayhiil Ave., Cheswick, Pa.
večer u Hrvatskom Domu na "™hVBeii. MU For«. St.. pm.bu.jb 13. F
John Ovcartch, tajnik O. B. 3441 Forbes St., Pittsburgh 18, Pa.
WW1*-
3441
Forb" 8t- Pitt8bur*h 13- Fa*
GLAVNI NADZORNI ODBOR
Charles J. Verbanlc
Milan Skrtlc
GLAVNA POROTA
DJEOJI DOM
Članstvu odsjeka 304
članove koji stalno zaostaju
sa svojim uplatama, da je o
va godina na izmaku i da bi
trebali svoje zaostale pristoj
be platiti cim prije.
ma HBZ., i svakog koji za
ostane više od 3 mjeseca sta
viti na rezervu, pa komu to
bilo drago ili ne, jer se druk
čije s nekima ne može ništa
drugo činiti.
Nemojte zaboraviti izvan
rednu sjednicu odsjeka, koja
će se održavati na 10. decem
bra o. g., na kojoj će se bira
ti nova uprava za god. 1955»
.. John Bezuk, tajnik.
Zabava gnijezda 585
Malartic, Que., Canada.
Gnii'ezdo Pomlatka broj 585
HBŽ. priređjuje zabavu, koja
će se održžati u nedjelju 12.
decembra 1954., u Canadian
Hall. Zabava počima točno u
8 sati na večer.
u
osvjedočili na vašu dužnost
prema svome odsjeku i HBZ.
Platili bi svoju članarinu po
našim pravilima, a ne kako
nekoji od vas imate običaj,
kad se sjetite onda platite,
Na ovoj zabavi dati će se
darovi djeci koja su u Po
mlatku, pak se zato pozivaju
njihovi roditelji da dodju i
dovedu svoju djecu, te člano
vi našeg odsjeka br. 899, kao
i sav naš narod mjesta i oko
lice, da nas posjete na ovoj
zabavi.
Naš odsječni odbor, skupa
sa upraviteljem gnijezda Po
mlatka će se pobrinuti, da će
djeca biti na ovoj zabavi vr
lo zadovoljna.
No C.O.D.
Anton Krvavica, ljekarnik
PAKETI I CARINA
NaS novi cijenik POKLON-PA
KETA sadrži takodjer i kratki
prikaz propisa vlade Jugosla
vije glede CARINE na pakete,
te takodjer navadja Sto i koliko
je slobodno, dalje se na zahtjev
besplatno.
J. FABRISI CO.'
JUGOSLAVENSKA PUTNIČKA AGENCIJA
Putovanja u Jugoslaviju na velikim prekooceanskim
PUTNIČKIM BRODOVIMA svih kompanija. Tako.
djer sa najmodernijim avionima direktno za Zagreb
Ili Beograd. PiSit« sa besplatne informacije.
Šaljemo novac u Jugoslaviju. Pravimo A.FIDE
VTTE 1 ostalo z* dobavljanje rodbine Iz Jugoslavije.
Prodajemo putne karte xa putnike is Jugoslavije.
Pravimo punomoći i ostal« dokumente, ce svakovrsne prevode.
Radimo sa nadim narodom u Americi od 1908 godine.
fv
N. Vučić, tajnik.
STARI PROKUŠANI LIJEK
R00—MO, Salve
Uspješna mast protiv reuma
tizma, neuralpije, probadanja,
kostobolje, boli u kritima, pre
hlade i izvanjske bolove.
KUTIJA $1.25
Os narudžba i novac poSaljlte.

Christmas Party
Gnijezda broj 24
bro došli i do vidienja ovaj American
Europa International Travel Bureau
Vlasnik: Dr. Alexander GRIN, b. advokat iz OSIJEKA
Professional Building
8427 Woodward Ave. (Phone: TE 1-6892) Detroit, Mich.
Christmas Party IfUih
ana Harbor. Ind. Za ovu pro-
The American-Croatian
Radio Hour Program
Pittsburgh, Pa. "The
7 7 k o s e n a a z i n a e e
Farmi na Washington Boule
vard u u Pittsburghu.
Christmas Party
Gnijezda br. 468
Poziv na Christmas Party
Youngstown, Ohio. žen
ski odio (Ladies Auxiliary)
Hrvatskog Doma na 1012 W.
Federal Street, priređjuje go
dišnji Christmas Party u ne
djelju, 12. decembra, u vlasti
tim prostorijama na gore po­
Maple Avenue.
INCORPORATED
1947 BROADWAY
New York 23, N. Y.
Staunton Street, Farrell.
a ava ce 1 1 sa
V. Mand'ch, glavni predsjednik, 8441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa«
V. Mandteh
Joaepti Bella
John Ovcartch
Martin tiraslch
Mleha«! Uraaha
Ivan Klarič, predsjednik 4(107 Sheridan Road, Voungstown, Ohio
Kranju Z,
o jak, tajnik tMIU« So. Natchez Ave.. Chicago 38. Ul.
Michael Jurl&k .. 5630 So. Homan Ave., Chicago. Illinois
Nikoia Erbestl 4215 Connecticut St., Gary. Indiana
Luka B. Konjev«« ....................JJ835 Newell St., Los Angeles 3», Calif.
t'mlip Vaklr 6U46 1'hekla Ave., St. Louis 20. Mo.
Krate Bocnlic 353 W. 19th Street, San Pedr^ California
Filip Vdkeilč. hrvatski urednik 3441 Forbes St., Pittsburgh 13. Pa.
Stephen P. Brkich, engleski urednik, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
VRHOVNI LUKCNIH
Dr.
NLAHDECh'S BOOK STORE
705 S. Weils St., Chicago 7, DI.
po prvi puta u nasenvmjesui smu rnrhM St.. Pittsburgh 13. Pa.
Michael lirasha, uprav. Pomlatka, 3441 Forbes St., Pittsburgh 13, Pa.
Charles J. Verbanlc, predsj. N. O., 124U Ridge Road, uackawanna, N. Y.
Milan Skrtlć, tajnik Nadzornog Odbora, 147—16th St., Campbell, Ohio
Matthew Belanlć, ćlan Nad*. Odbora, 8 Lincoln Ave., Branford, Conn.
Sylvia Ntkslc, članica Nadi. Odbora, 139« Massachusetts St., Gary, Ind.
Nikola Borlch, član Nadzornog Odbora. 538 Slocum St.. Luzerne, Pa.
Matt Uoretta, član Nadz. Odbora, 178$—12th, Wyandotte, Michigan
N. J. Mkoiac, član Nadzornog Odbora, Box 386. Mountain View. Calif,
Matthew IftslttlA
Sylvia Nlksio
Nikola Borlch
Matt Goretta
N. J. Nlkolao
J. Arc* 618 Chestnut St., Pittsburgh 12, P*.
PRAVNI SAVJETNIK
Nick D. Sarich, upravitelj 1901 Potter Road, Des Plaines, HL.
ODBOR DJECJEU DOMA
John M. Pavlovih, predsjednik, 4437 Connecticut Street. Gary, Indiana
Vladimir Botifc, tajnik 924 N. Hickory St., Joliet. lil.
Frank Krasich 6740 So. Pauiina St., Chicago 36, Illinois
3649 W. 62nd St., Chicago. Illinois
So. 58th Ave., Cicero 50, Illinois
ZAMJENICI: Joseph 6aban, Anna Domovic
Dr. VV. F. Jakopie, liječnik 181? So. Loomis St., Chicago, Ql.
5151 So. Spaulding Ave.
Chicago 32, Illinois
1947 Broadway
Suite 201 A
New York 23, N. Y.

xml | txt