OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 19, 1955, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1955-10-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Suu*.. Jt
Nekoje od tih promjena iz
gledati će kao neke novota
rije za mnoge naše članove,
U ovom kratkom pregledu
,055.
it£-01*
ft1
N N
VAŽNE PROMJENE UČINJENE NA
DEVETOJ KONVENCIJ! ZAJEDNICE
John Ovcarich, tajnik O.B.P.
Na svakoj konvenciji naše Zajednice čine se razne važ
ne i korisne promjene u našem poslovanju, tako da nam
Zajednica u svakom pogledu koraca sa duhom vremena i
da svojem članstvu pruža što bolje i što veće pogodnosti
životnog osiguranja. To je povijest razvoja naše Zajednice
kroz 61 godinu njezinog opstanka, i ova naša zadnja, De
veta Konvencija, slijedila je taj tok razvoja i uzakonila
mnoge važne promjene za^
koje se je pokazala potreba 1410.00, a svota od $20.00 pla
obzirom na stalno mijenjaju- ća se na račun pristojbi dije
će se prilike u životu i djelo
vanju ustanova kao što je i
naša Zajednica.
želim spomenuti samo nekoje bolesničke potpore (a
promjene, koje će zaključ
kom Devete Konvencije po
stati stvarnost nakon naša
nova Pravila stupe
U
godine, »Vit* su slije­
deće:
1. Novi moli tel Ji za član
stvo primaju se u starosti od
16 do 60 godina od 16 do 40
godina starosti molitelji se
mogu osigurati za svotu od
$10,000.00. Kada se molitelji
o s i u a v a u z a s v o u o
$10,000.00 moraju se podvrći
liječničkoj pregledbi i njihove
Molbe odobravaju se po Iz
vršnom Odboru HBZ. Moli
telji od 16 do 40 godina sta
rosti mogu se osigurati kod
Zajednice za $5,000.00 osmrt
nine, $1.00 dnevne bolesničke
potpore i jednostavnu odšte
tu bez liječničke pregledbe.
Molitelji izmedju 40 i 50 go
dina starosti mogu se osigu
rati do svote od $4,000.00, a
molitelji izmedju 50 i 60 go
dina starosti m«gu sc osigu
rati za svotu od $1,000.00
Članovi, koji su u starosti iz
medju 50 i 60 godina, mogu
povisiti svoju osmrtninu za
daljnu svotu od $1,000.00, ali
cijela svota njihove osigur
nine ne smije prekoračiti svo
tu od $3,000.00. Ove pogod
nosti nemaju članovi, koji su
u vrijeme pristupa u članstvo
bili preko 50 godina starosti.
U svima slučajevima osigu
ranja u starosti od 40 do 60
godina starosti traži se liječ
nička pregledba.
2. Bolesnička potpora. U
ovom odjeljenju takodjer je
učinjena promjena isplata bo
lesničke potpore, tako da se
više neće plaćati 60 dana pot
pune i preostale polovične bo
lesničke potpore. Od 1. de
cembra 1955. godine plaćati
će se 150 dana godišnje pot
pune ($1.00 na dan) boles
ničke potpore u roku od 5
mjeseci, dočim po sadašnjim
pravilima plaćalo se je prvih
60 dana potpuna, a preosta
tak polovična bolesnička pot
pora. Članstvo, koje je na
vršilo 65 godina starosti, i
malo je pravo samo na polo
vičnu bolesničku potporu
svotu od $135.00. dočim po
novim pravilima imati će pra-
vo na svotu od $150.00 za moći naplatiti.
svaku godinu bolovanja.
3. Nagrade za materinstvo
plaćati će se u svoti od $30.00
za ysvako živo rodjeno dijete.
Od ove svote plaća se majci
ft 'fi
teta, ako je dijete učlanjeno
u Pomladak HBZ u roku od
90 dana nakon porodja^a i to
na slijedeće certifikate: 20
Payment Life. 20 Year En
dowment i Educational En
ali one u zbilji nisu nikakve dowment at age 18.
novotarije, jer ih u praktič-l 4. Odšteta, ruku, nogu i
nom radu primjenjuju mno- oka. U buduće plaćati će se
ge druge slične ustanove i
s njima se koriste, a to zna
či, da koriste članstvu, koje
mu pružamo sve one pogod
nosti, koje mogu dobiti u
drugim sličnim ustanovama.
Drugim riječima, naša Zajed
nica je moderna bratska, ži
votna osiguravajuća ustano
va, koja u svojem poslovanju
kroči naprijed u skladu sa
duhom vremena i razvojem
prilika, kojih smo i mi sa
stavni i nerazdvojivi dio.
svota od $400.00 odštete za
gubitak ruke, noge ili oka,
bez razlike da li je gubitak
bio prouzročen bolešću ili ne
srećom (accident). Sve ova
kove tražbine biti će isplaći
vane bez odgadjanja 90 da
na, kako to propisuju sadaš
nja Pravila. Tražbine odštete
za operacije ne trebaju biti
potvrdjene po javnom biljež
niku (Notary Public) ako je
član ili-članica osiguran na
fond bolesničke potpore. Čla
novi, koji nisu osigurani na
traže odštetu operacije) nji
hove tražbine moraju biti za
prisegnute po javnom biljež
niku (Notary Public).
5. U osiguranju članova
Pomladka takodjer je učinje
na znatna promjena. Do sa
da plaćanje osmrtnine za čla
nove Pomladka bilo je gra
dirano (postepeno), a maksi
malna svota osiguracije bila
je $600.00. Nakon nova Pra
vila stupe u krijepost, čla
novi Pomladka će i nadalje
biti osigurani za $600.00 na
"Term" certifikate, ali u slu
čaju smrti prije 6 mjeseci
starosti, osmrtnina se ispla
ćuje u svoti od $150.00, a
nakon 6 mjeseci i jjedan dan
starosti, osmrtnina se ispla
ćuje u potpunoj svoti osigu
racije od $600.00. Po sadaš
njim pravilima isplaćuje se
svota od $17.00 za prvih 6
mjeseci, a svota od $34.00 za
prvu godinu starosti. Zar nije
ovo znatna promjena?
krije-
post, t. j. od 1. decembra
Sestre i braćo, ovo su ne
koje od važnijih promjena u
našem poslovanju, koje su
vrlo znatni korak naprijed
za jačanje naše Zajednice i
za što veće i što bolje pogod
nosti našem članstvu. Nada
jući se, da će naše članstvo
bez dvojbe ove promjene ne
samo uvažiti, nego i iskreno
pozdraviti.
Naprijed braćo i sestre'
za veću i jaču Hnf. Bratsku
Zajednicu. Ponosimo se s njo
me i cijeli će nas svijet po
štivati, kao dobre i čestite
ljude i žene u ovoj nam no
voj domovini Americi.
ALIMENTACIJE U IZNOSU
JEDNE MILIJARDE MAR.
Jedan minhenski advokat
uzeo je na sebe brigu, da u
jme 250,000 njemačkih žena,
koje su za vrijeme okupacije
rodile vanbračnu djecu, za
traži od njihovih očeva, ame
ričkih vojnika, da plaćaju ali
mentaciju, koja u Zapadnoj
Njemačkoj iznosi najmanje
50 maraka mjesečno. Uku
pan dug dosad iznosi blizu
jedne milijarde maraka. Ka
ko se većina američkih voj
nika već vratila svojim kuća
ma, teško da će se ovaj dug
I tako su naši vojnici za
vrijeme okupacije ost a v i 1 i
mnogobrojne uspomene na
njih u Njemačkoj. Krv
nije vođa!
BROJ (NUMBER) n PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 19. LISTOPADA (WEDNESDAY, OCTOBER 19th), 1955.
Delegati i delegation devete konven
cije iz dalekog Zapada. S lijeva na des
no Andrew Antonovieh, Butte, Mcnt.,
odsjek broj 165 Julia Sliskovieli, Mesa,
Ariz., delegatica odsjeka br. 795 Mary
KONVENCIJI HRV. BRATSKE ZA
Versailles, Pa. Odsjek "Sv. Trojstvo" broj 146.
Delegat ovoga odsjeka, brat Joseph žalac obavijestio nas je
da će njegov odsjek imati sjednicu subotu veče 15. oktobra"
u svom Hrvatskom Domu, pak nas je pozvao u goste tom
prigodom. Sjednica je bila uredjena jedino za izvještaje
delegata s konvencije članstvu toga odsjeka. To su pozvali
i druge delegate iz okolišnih mjesta. Odazvao se samo brat
Stanko Brivec, delegat odsje-^
ka broj 142 iz Herminie, Pa. i tumači dokle treba da idemo
Dogovorismo se nas ne- i gdje da zakrenemo. Nismo
koliko u glavnom uredu dajdalekp! Naš šofer se uozbi
posjetimo ovaj odlični brat-. ljio. Znak da znade! Zaokret
ski odsjek, i tako u društvu desno, lijevo eto nas
našeg gl. blagajnika, bratajlijepo rasvijetljenom zgra
Krasića i njegove supruge, dom. Natpis: "Croatian Hall",
tajnika odjela bolne potpore, i "Odsjek 146". Gornja glavna
brata Ovčarića, njegove su- dvorana rasvjetljena i mi u-
pruge i sinčića Ronalda u Ov
čarićevom automobilu uputi
smo se u Versailles.
lazimo. Govornik na pročelju,
u živom govoru. Mi se laga
no uvukosmo na zadnje klu-
i
uz ulice na sve četiri strane
sve automobil do automobila,
jedan ljepši od drugoga, na
milje daleko od igrališta sve
su zastrli, da, štono riječ, ni
kap kiše s neba ne bi pala
na zemlju.
To je mjerilo prosperiteta
u Americi. To je odraz vi
sokog standarta života gra
djana i bogatstva ove zaista
bogate zemlje.
Jedva se iskopasmo iz to
ga mora i uputismo se put
McKeesporta, a Versailles se
nalazi iza toga mjesta. Pe
njemo se kao koza po brdi
nama i dolinama, zamotava
mo se zaokretima, oštrim i
strmim, kao da se nalazimo
na Velebitu u starom kraju
i sve nam se koža ježi.
Noć, a električne žarulje
razne boje i mnogobrojne na
milijune odsjevaju, pa kad, iz
doline baci? pogled na brdi
nu činiti se da gledaš jesen
sko zvjezdano nebo, na ko
jem zvijezde trepeću i pre
lijevaju se u sve vrste dugi
ne čarobne boje. Amerika je
lijepa po noći. Elektrika čini
svoju čarobnu moć i misliš
da se nalaziš u drugom nad
zemnom svijetu svih rajskih
ljepota.
Eto nas u mjestu, a ne
znani o gdje je Hrvatski Dom.
U prikrajku zapazismo že
nu gdje silazi iz auta, a mi
k njoj: "Gdje je 'Croatian
Home'?" Ona se okrene
k muškarcu i pita ga, a ovaj
uljudno silazi s kola, te nam
nećeš tako! Govornik nas na-
trikt Oakland u Pittsburghu. življe: ne otraga braćo, ova
Kad smo mi krenuli na putimo u prve redove. Pozva o
bila je takova gužva kao da zbiljno i mi se morasmo po
je neka okupacija ovog gra-1 koriti pozivu. Posjedasmo u
da. Automobili navrli izvana I prve redove.
na tisuće i tisuće. Svijet grni i Članstvo na sjednici, muš
sa svih strana. Policija na ko i žensko, ozbiljno, đostoj
ćoškovima ulica. More svijeta no, kao da je to pravi Hrvat
i automobila i nemoš' mak-' ski Sabor u Zagrebu. Brat
nuti već puzamo stopu- Josip žalac, govornik i pred
ustopu! Bogo mili, ko- sjednik odsjeka lijepo nas
liko ih je? Kud god pogledaš i predstavlja članstvu, izrazu je
svoje zadovoljstvo što smo
došli iz glavnog ureda Zajed
nice i time počastili ovaj naš
o s e k e s a v a v o
brata Martina Krasića, koji
je lijepo pozdravio članstvo i
pohvalio njihove delegate
braću Josipa Žalca i Stephena
Sipkovića, da se s njima mo
gu ponositi. Potom je pred
stavio Johna Ovčarića, pa i
ovaj lijepo pozdravlja prisut
ne i na kraju dodje red na
nas, hrvatskog urednika "Za
jedničara", te i mi isto tako
oslovismo braću i sestre.
Potom brat Žalac, delegat
devete konvencije, nastavlja
sa svojim izvještajem o kon
venciji. Ima bilješke o čita
vom toku iste. Njegova raz
laganje odrješito i točno čine
utisak kao da smo još na
konvenciji. Sve je glavne mo
mente konvencije obuhvatio i
oslikao, kao da čita zapisnik
iste. Za njim dolazi delegat,
brat Sipković, pak i on u en
gleskom daje izvještaj.
Predsjednik, brat Žalac po
zivlje i delegata brata Bri
veca, koji takodjer pozdrav
lja članstvo i govori o kon
venciji. Potom nastaju pita
nja i odgovori. Sve je isprav
no objašnjeno. Sjednica je
sazvana samo za .ovu stvar.
Nakon sjednice priredjen je
zagrizak, tečna šunka i do
maće suhe "kobasice. Sve ba
dava, hrana i piva. Druga se
pića plaćaju. Rečeno nam je
da, je to uredjeno tako na ra
čun odsječnih delegata* pak
Janosko, Anaconda, Mont., delegatica
odsjeka br. 84, i slijedi Daniel Ćorak,
Midvale, Utah, delegat odsjeka br. 388.
Lijepo se spariše njih četvero koji za
stupaju tri savezne države. Živili naši!
:E
NfttiOtial Anthem
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
AS'LO HRVAT5KF BRATSKE ZAJEDNICE U AMERO
isnfice
Canton, Ohio. Odsjek 514 Hrvatske Bratske Zajed
nice priredjuje Proslavu 40-godišnjice Pomlatka Zajednice
u nedjelju, 23. oktobra ove godine, u American-Croatian
Home, 2543 Winfield Way, N. E. Početak u 2:30 sati posli
je podne.
Mi smo potpuno uvjereni, da će ova proslava biti jedna
izmedju rijetkih priredbi u ovoj našoj naseobini, kakve Can
ton još nije imao. Proslava će se sastojati od lijepog pro
grama, kojeg će otvoriti glasovita Tamburitza Orchestra
"Sloloda" iz E. Pittsburgha, Pa., sa američkom i hrvatskom
himnom, a izvadjati će i druge lijepe klasične komade.
Program u cijelosti će biti kako slijedi:
O A
Cast
Braćo, sestre i prijatelji: Iz gornjeg možete vidjeti, da
ćemo na ovoj proslavi imati prvoklasni program, s kojim že
limo odati počast onoj braći, koji su svojom zamisli, a svi
mi našim dugogodišnjim radom, izgradili Pomladak naše Za
jednice do stepena na kojem se danas nalazi.
Nakon programa biti će ukusna večera, a iza večere
plesna zabava, za koju će svirati tamburaški zbor "Sloboda"
iz East Pittsburgh, Pa. Svi nam dobro došli!
su unajmili i tamburaše.
U dolnjoj dvorani je velika
kuhinja, a u njoj članice i
vrijedne naše žene spremaju
i kuhaju. Tu je moderni bar
room i posebna dvorana za
goste gdje smo posjedali oko
stolova i odmah nastala po
sluga jesti i piti do mile
volje. Tako smo nastavili pri
jazne i prijateljske razgovore.
O, jest, prisutan je bio i
sjednici i na zabavi naš novo
izabrani pravni savjetnik
brat Edward Servov, mladji ženo. Mogao bi, reče, dva sa
i vrlo simpatičan čovjek, ve-1 govoriti da dade potpuni
dra nasmijana lica, uljudan i izvještaj. Sve ima pobil ježe
prijazan. Odlične vanjštine i
no 1
na prvi mah osvaja. Govori
Slike sa konvencije. Jolict je bio
na konvenciji lijepo zastupan. Gore na
slici s lijeva da desno delt gat odsjeka
broj 18, brat Valent Grohar i njegova
milovidna supruga tako je delegatica
Hrv. Brat. Zajednice u Cantonu
Doris Jacksieb
Theresa Marich, izvjestiteljica.
kući svak u jednom komadu.
DELEGAT ODSJEKA 131
N. S. Pittsburgh. Odsjek
"Sv. Rok" broj 131. Drugi
dan li nedjelju 16. oktobra
poslije podne imao je sjed
nicu ovaj odsjek, gdje smo
mi perovodja. Delegat odsje
ka jest brat Frank Pastor-|
ković. On je nakon posavrše
nih odsječnih poslova tako
djer dao izvještaj s konven
cije. I on je imao sve pobilje-
dao je izvrstan izvještaj,
i
Vidi se da je pomno pratio
lijepo i hrvatski česa se ne! konvenciju i u njoj učestvo
stidi. Tako smo svi zajedno |vao- Na pitanja daje objaš
imali zaista ugodnu večer, jer njen ja ispravno.
članovi i članice ovoga od-! Konačno na sjednicu dolazi
sjeka su otvoreni i veoma jedan član iz pokrajnog bar
prijazni, prava braća i se- rooma i postavlja pitanje ka
stre. ko to da nijedan član našega
Mladi Ronald Ovčarić voli odsjeka nije dobio milodar
da pleše, dječak od valjda 4 na konvenciji, kao ovdjašnjih
godine, lijepušast, poslušan i drugih odsjeka. Kazuje, kako
odvažan. Svak ga zavoli i poč- su neki članovi drugih odsje
me da na svirku tamburice ka dobili po $25.00 i te če
pleše s jednim starijim čo- i kove Zajednice mijenjaju u
vjekom. Pleše živo i zanim- bar-roomu, časte za taj no
ljivo da svak u njemu uživa, vac i piju. Neki naši stari
Tako došlo vrijeme i mi na- članovi se žaluju, da oni ni
trag u Pittsburgh i dodjosmo'su ništa dobili. Jedan od na­'to
Prije smo dobili od ne
koliko članova odsjeka br. 1
lijepih doprinosa u iznosu od
$100.00, a sada opet $100.00
što ukupno iznaša $200.00.
U ovaj odsjek trebali bi se
ugledati članovi i drugih na
ših bratskih odsjeka, pak bi
brzo skupili novac za otplatu
ovog narodnog duga našega
Hrvatskog Središta u Pitts
burghu.
Tamburaški Zbor, "Balkan
Serenaders" u Trafford, Pa.,
dariva $50.00 u ovu rodoljub-
ših siromašnih staraca izjav
ljuje da su neki članovi dru
gih odsjeka, a i članice do
I bili milodar od konvencije, a
I koji vrijede po 50 tisuća do
lara manje ili više i kako su
tajnici-delegati zlorabili ovu
pomoć za svoje članove,
To je izazvalo živu raspra
vu i negodovanje na našoj
sjednici. Neznamo, koliko je
istine u tom pričanju, ali sva
kako nije dobro da se na taj
način stvara negodovanje i
pobuna u redovima Zajednice.
Na oko izgleda, da se sa o
vom pomoći siromašnim i bo
lesnim članovima pravi neka
zlouporaba, česa ne bi smje
lo biti.
Nakon sjednice navratismo
se u bar-room dvorane "Ja
vor".
BRATSKI SASTANAK
DELEGATA
Tu smo opazili zajedno na
še delegate braću: Josipa Ru
I kavinu od odsjeka broj 4,
brata Johna Reškovca iz od
sjeka broj 19, brata Petra
Franovicha iz odsjeka br. 42
u Wilmerding, Pa., pak i dele
gata odsjeka broj 131, brata
Franka Pastorkovića. Nas je
ugodno iznenadilo, da se
GODINA (YEAR)
odsjeka br. 18 vrlo prijazna sestra Jo9f»
phine Ozbolt, s njome je njen uljudni
suprug. Sestra Ozholt je novo-izahrana
članica odbora Dječjeg Doma. Delegat
iz Jolieta, brat Verovie, nije na slici.
Pittsburgh, Pa. Zadnje vrijeme primismo lijepi do
prinos od našega odsjeka "Svi Sveti" broj 1, naime od po
jedinih članova i od odsjeka. Odsjek broj 1 darovao je iz
svoje blagajne $50.00. Odsječni predsjednik, a gl. tajnik
H. B. Zajednice, brat Joseph Bella darovao je $25.00. Tako
je darovala i sestra Zlata Kranjčić, upraviteljica odsječnog
gnijezda i delegatica devete konvencije $25.00 u spomen svo
me pokojnom suprugu Georgef
Kranjčić, ovaj spomen dolazi
od obitelji Kranjčić njiho
vom dragom pokojniku, kako
će biti upisano na Spomen
Ploči na vječno sjećanje na
njihova pokojnika.
s'
George Kranjčić za svoga
života mnogo se zanimao da
Ploču Croatian Centra.
Mi smo ovim našim dečkim
veoma zahvalni, kao članstvu
i odsjeku broj 1 na njihovim
doprinosima.
Ovdje želimo naglasiti, ka
ko smo to već prije objavili
nekoliko puta svaki po­
se ostvari ovaj podhvat i da,jedinac, koji želi da mu ime
naš Pittsburgh dodje do svo-jdodje na Spomen Ploču u
ga narodnog hrvatskog Par
ka, pak i radi toga lijepo je
i plemenito da njegovo ime
bude na Spomen Ploči Hrvat
skog Central
plaćuje $25.00 ili više, a sva
ki odsjek ili društvo ima da
uplati $50.00 ili više. Moli
mo da sc ovo uvaži.
Novac se može uplatiti na
jedan puta ili na otplatu.
Zadnje vrijeme dva .asa
odsjeka uplatiše po $25.00 i
to "Zagreb" odsjek broj 41
i "Majka Božja od Zdravlja"
odsjek broj 309. Ovi odsjeci
ako žele doći na Počasnu Plo
ču mogu uplatiti još svaki po
$25.00, pa će stvar biti ti
red jena.
U svemu je dok ovo piše
mo sakupljeno za otplatu du
ga ukupno $1,530.00.
Konačno ćemo morati po
vesti življu kampanju da dug
nu svrhu. Ovo je prvi naš čim prije izplatimo i tako da
tamburaški zbor da dolazi sa ova narodna ustanova bude
takovim darom i na Spomen posve čista od istoga.
na okupu nadjoše ovi dele
gati. Pristupimo k njime. Brat
Reškovac nam pruža ruku i
čestita i mi njemu. On zove
i piće plaća. Tako svi redom.
Tu se razvio čisto prijatelj
ski i bratski razgovor. Zna
čajno, konvencija je izmedju
delegata stvorila poznanstvo
i lijepo prijateljstvo. To je
znak dobre volje i zajedničar
skoga bratstva.
Drugi dan se pohvalismo na
poslu kako su gornji delegati
podnijeli zaista dobre izvješ
taje s devete konvencije. Ali
brat glavni blagajnik, Martin
Krasić ponosno dobaci: "Jest,
tako su se pokazali i naši de
legati odsjeka broj 1. Brat
Skundrić, pak sestra Zlata
Kranjčić je dala takovi iz
crpivi pismeni izvještaj da je
pohvale vrijedan. Taj njezin
izvještaj, veli Krasić, lijepo
bi o konvenciji došao da se
štampa u našem "Zajedni
čaru".
I na kraju domišljamo: če
mu da mi pišemo izvještaj
s konvencije kad naši odlični
delegati usmeno svoYne član
stvu i živom riječi tako zor
no slikaju konvenciju.
Čast i poštovanje našim
delegatima! -—Urednik.

ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL 0S6AN OF THE OKWIAN fRATEKfMi. l* ON
e v e e i i o e a i a n e s e a o O o k
Game" u Forbes Field, dis-
Violin Selections Marin (Jaeksieh) Bipyl
Main Speaker Frank Braidioh. Sports Director
National Office, Pittsburi/h. Pa.
Play by Junior Order ON THESE HARD LESSON'S
JIMMY CLAYTON Robert Sebek
PEGGY Theodora .Tnrlcslch
ROSIALLE Rosiallo Vakunich
Mrs. CLAYTON Anna Koskovich
Mr. CLAYTON George Koskovich
PERCIVAL John Tomic
Secitation 40th Anniversary Mary Koskovich
Master of Ceremonies Mrs. Florence Conisia
Sloboda Tamburitza Orchestra
East Pilt.sburiih, Pa.
Granada El Relacardio Sloboda Tnmburit/.a Orchestra
Vinska Pjesma Dalmatinski šajkaS Slobodu Tamburitza
Song Selections Mrs. Šarali Ninovich
Saxophone Solo Crystal SIIIIT
Tap Dance Mary Margstrct (omsia
Accordion Solo Robert Smer
Recitation

xml | txt