OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 26, 1955, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1955-10-26/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

26. listopada 1955.
5
Petar Bajuk
4/0
Rose Seperich
57 Bara Rogina
84 Josip Burlović
146 Stanko Prelec
170 Ljuba Elović
194 Joseph R. Check
%17
Grgo Luketić
SOFIE BARICH
Sault Ste. Marie, Ont., Can.
Odsjek 919 javlja žalosnu vijest,
da je iz svojih redova izgubio vri-
vijek svoje trudne oči zaklopila
dne 3. septembra 1955. Njezinu
sliku ovdje donosimo, da ju još•
Da je pokojna sestra bila pošti
vana i cijenjena u ovoj okolici, to
se je najbolje moglo vidjeti po nje
žnu odru, kojeg su krasili silni
1 mnogobrojni vijenci cvijeća, me-
dju kojima je bio i krasni vijenac
tro, mrtvo tijelo dignuto je sa
naroda,
Tebi draga sestro neka bude la
hka ova gruda zemlje u kojoj već
počivaš neka ti svijetli rajska
svjetlost za vjekove, a tvom tuž
nom suprugu Georgu, sinovima,
snahama, kćerima, zetovima, unu
čadi i djeveru Josipu, kao i ostaloj
rodbini naše duboko saučešće.
SVJEŽI GROBOVI
Naših dragih
Braće i sestara
UMRU LANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 14. DO 21. OKTOBRA, 1955
Joseph A. Glavaš, tajnik.
Zahvala. Ovime se najljepše
zahvaljujemo članstvu odsjeka 919
i svima onima, koji su darovali vi
jence cvijeća i platili Svete Mise
za pokoj duše naše supruge i maj
ke. Svima hvala koji su ju došli
pogledati dok je bila izložena na
odru, kao i onima koji su došli
na zadnju počast sprovoda i dali
svoje automobile i tako sproveli
našu dragu i nikada prežaljenu
suprugu, majku i baku na vječni
počinak. Još jednom svima se za
hvaljujemo, koji su nam bilo u če
mu pomogli prigodom naše velike
tuge i žalosti. Posebna hvala od
sjeku 919 HBZ., koji se je pobri
nuo da joj priredi onako vrlo lije-
VELEBIT COMPANY
Paket broj 1-A
10 lbs. riže
6 lbs. kave
10 lbs. šećera
2 lb3. kakao
10 lbs. špageta
V2 lb. čokolade
Vi lb. čaja
Paket broj 2-A
10 lbs. masti
10 lbs. riže
10 lbs. šećera
6 lbs. kave
pi sprovod. S ovim sprovodom mo
gli smo se uvjeriti, koliko je vri
jedno biti članom HBZ.
Tebi naša draga i mila suprugo
člsmicu sestru Sofie Barich, majko i bako neka je slava i pokoj
koja je nakon kratke bolesti za
u
-1 vječni snivaj mirno u ovoj hlad-
noj zemlji Kanadi.
Ostajemo tvoji tugujući: Suprug
George, sinovi i snahe, kćeri
i zetovi, unučad i djever Josip.
IKA PAVELIĆ
Indiana Harbor, Ind. Ovime
javljamo žalosnu vijest članstvu
odsjeka broj 288 HBZ, rodbini i
uda
jednom vide njezina rodbina, a-
novi HBZ i mnogobrojni prijate-j
jtdnu članicu, koju ne ćemo moći1
sa svog odabranika 1923., sa ko-.
krasnu veliku u u, oju su po-
Stigli sa složnim i marljivim ra-
,a
dom. Sada kad je odgojila djecu 11.
kad je mogla da uživa plodove tog i
svog mučnog i marljivog
ge za sada pokoj supru
Karl koji inuo dine
194g Pristupila je u Zajednicu
1JI i znanci. godine 1926., pa kada je nastala
Sa smrću ponojne sestre Sofie I velika depresija, a imala je veliku
naš odsjek gubi vrlo dobru i vri- obitelj, oni su bili prisiljeni da se J°j i
pr
ijave
n
tako lahko zaboraviti, jer je bila kojnica bila ostala udovica, od ni
Mista vrijedna članica. kud nije imala dohotka, a što bi
Bila je rodjena 1903. godine u dobila koji dolar od svoje djece,
Bukovini. U HBZ. je pristupila
a rezervu. Od kako je po-
ona
1940. godine. Dočim u ovu zemlju
bi to odmah predala odsječ-
n0
došla je 1922. godine, a udala se je ga
tajniku na račun njezinog du-
sve
Iza sebe je ostavila četiri sina:
John, Daniel, Nick i Math, i četiri
kćerke: Mrs. Kate Kovan, Mrs.
Anne
Od našeg odsjeka, kao i od susjed-'
Smith, Mrs. Rose
Mrs*
Na
21-
Na 6. septembra, u 9 sati u ju-|vorka
odar
pomalo isplatila. Kamo li
areće ka
bi i druge obitelji slije-
jim je imala miran i ugodan život dile primjer naše pokojne sestre! u kojoj već počivaš, a tvojim kće
ave do svoje smrti. Imali su lijepi paVelić. rima. sinu, unučadi i ostaloj rod
porod, 4 sina i 4 kćeri, te imaju
Da jg
pokojna sestra Pavelić u-1 ^ini
živala
dobar gjas medju našim i
gtranim svijetom to fie je vidjelo
Ra dan pokopa
g,d
na^e
je su doSli ela
nov i
rađa
prokleta sudbina je prekinula nit
njezina života i od nas ju za uvi
jek rastavila.
septembra krenula je po-
od kaPele naših
Julius
Ođra u prisustvu mnogobrojnog I
P°grebnika,
VRtske
Crkve Presveto Trojstvo
članova HBZ., rodbine, pri- £dje je odslužio Svetu Misu naš
jatelja i znanaca te žalosna povor- župnik. Rev. Paul Bogovich. Na
ka krenula u katoličku crkvu, gdje
je odslužena pjevana Sveta Misa
za pokoj njezine duše. Nakon toga
povorka je krenula na Katoličko
Groblje, gdje je mrtvo tijelo pre
dano majci zemlji na vječni poči
nak. Nad otvorenim grobom, u
ime našeg odsjeka i njezine rodbi
ne, oprostio se je s dirljivim rije
filma i izrekao nadgrobno slovo
&aš potpredsjednik, brat Milan
jlibota
kon crkvenog obreda povorka je
krenula do St. John Groblja u
Hammond, Indiana, gdje je poko
pana pokraj svoga pokojnog su
pruga Karla. Vrijeme nije bilo u
godno, pošto se bila kiša spustila,
ali to nije smetalo povorki u ko
joj je bilo mnoštvo naroda sa svo
jim automobilima. Promatrajući
tako veliku povorku stranac bi po
mislio, da je pokojnica bila neke
bogate porodice. Nad otvorenim
Pokojna sestra ovdje ostavlja grobom pročitao je nadgrobno slo
tužnog supruga Georga, te dobre
vo
Predsjednik našeg odsječnog
sinove Petra i njegovu ženu i dvo- nadzornog odbora, brat Milan
je djece, kći Mary i zeta Hald, kći
Helen, kći Annie i zeta Rushon
i dvoje djece, sina Fred, kći Ag
nes, sina George, Jr. i Rudy, a u
starom kraju kao i u ovoj zemlji
mnogo rodbine, kumova i prijate
lja.
Mulle.
Tebi sestro Iko Pavelić neka bu
de lahka ova hladna zemlja u ko
joj počivaš, a tvojim milim i dra
gima naše iskreno saučešće.
George Balich, tajnik.
Zahvala. Ovim putem najljep
še se od srca zahvaljujemo član
stvu i svima onima, koji su daro
vali vijence cvijeća, platili Svete
Mise za pokoj njezine duše i daro
vali svoje automobile na dan spro
voda. Hvala Rev. Paul Bogovich,
koji je odslužio Svetu Misu i nije
žalio truda do groblja. Još jed
nom svima hvala i od Boga plaća.
A tebi naša draga i mila majko
neka ti svijetli vječna svjetlost u
raju nebeskom.
Rastuženi sinovi: John, Daniel,
Nick i Math, i kćerke: Kate,
IGNAC KRZNARIĆ
Milwaukee, Wis. DruStvo
"Nada", odsjek broj 255 HBZ. jav
lja svemu članstvu žalosnu vijest,
da smo nenadanom smrću izgubili
iz naših redova dobrog i dugogo
dišnjeg člana, brata Ignaca Krz
narića, koji je preminuo dne 3.
listopada 1955.
Pokojni brat Krznarić bio je.ro
djen godine 1898. u mjestu Zalu-
$13.95 Paket broj 3-A $8.95
5 kg. riže
3 kg. kave
1 kg. šećera
ka, kotar Karlovac, Hrvatska. U! došao pred 55 godina iz^Stare do-1
H'3Z. je pristupio godine 1914., i' movinc. Bio js Charter V\'mber
to kroz odsjek broj 613 u Kings
ford, Mich. U naš odsjek je došao
sa Prestupnom Listinom godine
1942.
Mrtvo tijelo pokojnika bilo je
izloženo u pogrebnom zavodu Je
lenec. Naš odsjek je položio krasni
vijenac na njegov odar u znak
zadnje počasti. U pogrebnom za
vodu prije sahrane, oprostio se je
od pokojnika naš odsječni pot
predsjednik, brat Anton- Srok, a
iza toga bio je pokopan na Holy
Cross Groblju.
torac
Pokojnik je iza sebe ostavio svo
ju rastuženu suprugu Mariju, sina
James i troje pastorčađi: Mildred
Pohizinslcl, Joseph i Edward Ras
por.
U ime sveukupnog članstva na
šeg odsjeka kličemo: Neka ti je
brate Krznariću lahka gruda ove
slobodne zemlje u kojoj ćeš za
uvijek počivati, a tvojoj suprugi,
sinu i pastorčađi naše najiskrenije
bratsko saučešće.
diae Hospital, .Rossland, B.
Adj5h
Frances Hanzi brata Danu
nih odsjeka 628 i 855, te od rodbi-, Tomljenović-u Murray, Utah I de
ne i mnogih prijatelja i kumova,!se*- unučadi, svi članovi HBZ.
u znak zadnje počasti.
Njegovu sliku ovdji
ga članstvo i prijatelji još jednom
vide na slici i da nam to ostane
trajna uspomena na njega.
u
Milan A. Pud jak, perov.
KATA BUTORAC (B.D.)
Trail, B. l\. Can. Društvo
"Sveti Ciril i Metod", odsjek broj
281 HBZ. jvlja žalosnu vijest rod
bini, prijateljima i svemu član
stvu naše Zajednice diljem Kanade
i Sjedinjenih Država, da smo ove
godine iz naših redova sa smrću
izgubili tri slijedeća člana:
Prva je bila naša dugogodišnja
članica kao Bračni Drug, sestra
Kata Butorac, koja je nakon duže
bolesti preminula u mjesnoj bol
nici na prvog januara 1955.
Pokojna sestra Butorac bila je
prijateljima, da smo izgubili iz rodjena godine 1872. u selu Sun
naših redova dobru i dugogodišnju I ger, općina Mrkopalj, Gorski Ko
članicu, sestru Iku Pavelić, koja tar, Hrvatska. Pristupila je u naš
je preminula 18. septembra 1955.
Pokojna sestra Pavelić bila je
rodjena 1888. u mjestu Konjsko,
kotar Karlobag, Lika, Hrvatska.
Godine 1913. došla je k svomu
odsjek kao Bračni Drug još godine
1904., što znači preko 50 godina.
Malo prije toga vremena došla je
iz stare domovine ovdje u Trail
k svomu suprugu, sada pokojnom
bratu, Dani Tomljenovič, u Mur- Stjepanu Butorac, koji je bio u
ray, Utah. Odmah druge godine strojitelj ovog odsjeka i prvi pred
sjednik istoga.
Redmond,
Njezino mrtvo tijelo bilo je izlo
ženo u Carbeiry's Funeral Home, kod American Chain Co., gdje je
gdje su ju dolazili pogledati rod- radio do svoje smrti. U naš odsjek
bina, članovi i prijatelji, koji su pristupio 1914. godine, u kojeg je
okitili s lijepim vijen-
cima cvijeća u znak zadnje poča
sti. Pogreb je bio obavljen na 4.
januara po crkvenom obredu.
Iza sebe je ostavila četiri udate
kćeri, jednog sina i više unučadi.
U ime sveukupnof članstva na
šeg odsjeka, neka je tebi sestro
Kata Butorac lahka gruda zemlje
's^lcno saUceSće.
n VI/
IVAN STARCEVIC
Drugi po redu je naš član, brat
znanci, da joj is-1 Ivan Staičević. koji je za uvijek
kažu zadnji zbogom. Tu je bilo vi-I zaklopio svoje trudne ći dne 30.
djeti mnogo vijenaca cvijeća, koji: januara 1955. u Mater Miseracor
su krasili njezin odar, a medju ko
jima se Je nalazio i vijenac našeg
odsjeka u znak zadnje počasti.
simo, da
Pokojni brat Ivan došao je u
Kanadu 1926. godine iz,.stare do
movine. Iza sebe ovdje u Kanadi
ostavlja ožalošćenu suprugu Veru,
sina John i kćer Mary Bonetto, u
Renwich, Washington i dvoje unu
čadi: sestru Zora Vlahović u Lar-
Neka je pokojnom bratu Ivanu
Starčević lahka gruda zemlje u ko
joj već počiva, a njegovoj supru
gi, sinu i kćeri, kao i ostaloj rod
bini ovdje u Kanadi. Sjedinjenim
Državama i u staroj domovini, u
ime sveukupnog članstva našeg
odsjeka iskreno i duboko saučešće.
IVAN TOMLJANOVIC
Treći po redu je 50-godišnji član
našeg odsjeka, brat Ivan Tomlja
nović, koji je za uvijek zaklopio
svoje trudne oči na 27. marča,
1955., a pokopan na 30. marča na
Holy Cross Groblju, u Spokane,
Washington.
Pokojni brat Ivan bio je rodjen
1882. u selu Sunger, općina Mrko
palj, Gorski Kotar. Hrvatska. U
Kanadu i u Sjedinjene Države je
100 lbs. najfinijeg bijelog brašna $10.60
100 lbs. najfinijeg kukuruznog brašna $10.40
U cijenama je itra/'unata poštarina, pakovanje i osiguranje.
Paket broj 4-A $12.05
10 lbs. riže
10 lbs. špageta
10 lbs. šećera
6 lbs. kave
Paket broj 5-A
5 lbs. kave
5 lbs. riže
.. $6.95
Paket broj 6-A $17.95
10 lbs. riže
10 lbs. masti
10 lbs. šećei*a
10 lbs. špageta
6 lbs. kave
1 lb. čokolade
1 lb. kakao
1 lb. sapuna za lice
Vs lb. čaja
V2 lb. papra
Paket broj 7-A $7.20
10 lbs. bakalara
"ZAJEDNIČAR'
jtrojen
Tomljanoviću bude lahka ci na
zemlja u kojoj počivaš, a tvojim
bližnjima rodbini i prijateljima
naše iskreno i duboko saučešće.
Ante Starčcvić, tajnik.
ANDRO KOSIC
Rankin, Pa. Odsjek broj 6
HBZ. javlja žalosnu vijest, da je
iz svojih redova izgubio dugogo
dišnjeg člana, brata Andru Koši
ća, čiju sliku donosimo, da ga još
jednom vide rodbina, članovi i pri
jatelji.
Brat Košić je umro nenadanom i
neočekivanom smrću. Na 15. sep
tembra 1955. otišao je na radnju,
te u 12 sati o podne počeo jesti
svoj objed i u tom momentu od
srčane kapi zatvori svoje trudne
oči za uvijek.
Bio je rodjen 1893. u selu Palje,
a u ovu zemlju je došao 1909. u
Duquesne, Pa. k svomu ujaku
došao u Rankin, Pa. i zaradio se
upisao i svu svoju obitelj
Iza sebe je ostavio rastuženu
suprugu Viktoriju, sina George,
kćerku Katarinu Pavlovski i šeste
ro unučadi. Bio je članom crkve
Svete Marije i članom Presvetog
Sica Isusova.
Funeral Home. gdje su mnogi pri
jatelji i rodbina dolazili da mu
iskažu zadnju počast. Odar mu je
bio iskićen mnogobrojnim vijenci
ma cvijeća od roda i prijatelja,
medju kojima je bio i vijenac na
šeg odsjeka, kao i vijenac Hrvat
skog Doma. kojega pokojnik
bio članom medju prvim ustroji
teljima.
Na 19. septembra krenula jc ža
losna povorka od pogrebnog zavo
da do rimo-katolieke crkve Svet^
Marije, gdje jc odslužena Sveta
Misa zadušnica po Rev. Myron
Lasić. Nakon eikvenih obreda po
vorka je krenula na Rimo-katoli
čko Groblje, gdje je njegovo mrtvo
tijelo predano u hladni giob na
vječni počinak. Nad otvorenim
grobom, u ime članstva našeg od
sjeka, sa pokojnikom se je opro
stio sa dirljivim riječima naš stari
član, brat Mato Sajko.
Neka našem pokojnom bratu
Aaclri Košiću bude lahka gruda
zemlje pod kojom počiva, a nje
govim milim i dragima, koje iza
ae
^e ostavlja, izražujemo naše is-
s kreno raućešće.
Mary Cubaković, tajnica.
Zahvala. Ovim putem se želi
mo zahvaliti svoj našoj rodbini,
kumovima, prijateljima i susjedi
ma. koji su nam priskočili u po
moć i tješili nas u našoj žalosti
prigodom gubitka našeg dobrog
supruga i oca, koji je preminuo
der Lake, Ontario, i dvije sestre naglom smrću. Svima hvala koji
u staiom kraju, kao i mnogo dru
ge rodbine ovdje u Kanadi i u Sje
dinjenim Državama.
Na 2. februara povorka je kre
nula od pogrebnog zavoda u rimo
katoličku crkvu Sacred Heart
Church, gdje je odslužena Sveta
Misa zadušnica po svećeniku, Rev.
Mclntyre, a nakon toga na Moun
tain View Groblje, gdje su njegovi
mrtvi ostanci predani majci zemlji
na vječni počinak. Tu nad otvore
nim grobom, u ime našeg odsjeka
pročitao je nadgrobno slovo brat
Jakov Vlahović.
su okitili njegov odar s vijencima
cvijeća, kao i svima onima koji su
dali za Svete Mise, kojih je bio li
jepi broj. Hvala članovima druš
tva Svetog Imena Isusova, koji su
se onako lijepo Iskazali i krunicu
molili za dušu njegovu. Hvala čla
novima Hrvatskog Kluba, koji su I
ga pohodili i cvijeće na odar po-1
ložili. Isto tako mnogo hvala Chain
IUAIIII,
lolu Cl Kv 11» a. id v. itdill
radio i gdje je i umro. Od ove
kompanije mnogi su ga došli po
gledati i mnogi su došli sa svojim
automobilima za vrijeme pogreba.
T'sto tako svima hvala koji su dali
svoje automobile za vrijeme spro
voda. Hvala našem Rev. Myron
Lasiću, koji je lijepo odslužio Sve
tu Misu zadušnicu na naše zado
voljstvo. Hvala našem odsjeku broj
6 HBZ. za sve što su za nas uči
nili, kao i članovima istoga, koji
su pokojnika nosili do hladnog
groba, pak bratu Mati Sajku. koji
je u ime odsjeka i društva Svetog
Imena Isu-sovog održao nad otvo
renim grobom dirljivi govor.
JAVNO BILJEŽNIČKI URED
Naš ured izradjuje sve pravne
spise kao punomoći, kopopro
dajne ugovore, darovnice i
i slične isprave. Pribavl jam«
i
binu iz Jugoslavije može se
na nas obratiti za informacije.
Posreduje se za uredjenje
nasljedstva ovdje i a Jugo
slaviji. Obavlja se svakovrsne
or-vode.
Kosto Unković,
JAVNI BILJEŽNIK
508 Grant Street
ZAPISNIK
Sjednice Financijalnog Odbora održane 7. septembra 1955.
našeg odsjeka, kojf je bio
11. jula, 1904.
Brat Tcmijanović je bio^samae. Glavni predsjednik V. I. Mandich. otvara sjcdnicu sa bratskim
osUvio°sv°ojeu nećak,njiC Ž^ra Bu- pozdravom. Prisutni svi članovi Financijalnog odbora.
Washington, kao Glavni blagajnik Krasich izvješćuje odbor da smo na 2. sep-
i više rodbine ovdje u Kanadi 1u tembra isplatili prije naručene bondove, naime $50.000 "Generali
Sjedinjenim Državama. Motor Acceptance Corporation Twenty-Year 3r\srr Debentures!
U ime sveukupnog članstva na- due September 1, 1975". Ovi bondovi će nam nositi 3.75rć kamate,
šeg odsjeka, neka ti brate Ivane glavnicu smo isplatili S49.125.00 i za narasle kamate $5.04
Bondovi su podijeljeni, pola su plaćeni iz glavne zaklade i pola v/.
zaklade Pomladka. Dakle, svaka zaklada je platila svotu od
$21.565.02.
7
s
gust 1, 1975". Za glavnicu smo isplatili svotu od $49,125.00 i za
narasle kamate svotu od $150.70 ili ukupno $49,275.70. Bondovi su
kupljeni za glavnu zakladu. Ovi bondovi će nam nositi 4r,' kamate.
Primili smo list od Burt County Bridge Commission, Nebraska.
Pos!"t nam je ta kod jer i Agreement, kojeg ako se slažemo sa
istim možemo potpisati i njima povratiti. Naime, traži se od svih
posjednika Burt County Bridge Commission bondova, da se slože
da se izdaju novi bondovi u iznosu od $225.000. Predvidja se da
bi ova svota bila dovoljna da se most dovrši i stavi u promet. Ovi
bondovi imali bi prvenstvo nad ranijem izdanju godine 1950. Na
predlog brata Bella poduprt po bratu Grasha, jednoglasno se usva
ja predlog da glavni predsjednik potpiše ovaj Agreement.
Dozrijeli su slijedeći bondovi". City of Seattle. Washington,
Mun. Lt. & Power of 1930 Ser. Lt. 21 -', due October 1, 1955" u
iznosu od $22,000. Bondovi su poslani na naplatu a pripadaju glav
noj zakladi.
Time je dnevni red iscrpljen i glavni, predsjednik brat Man
dich diže ovu sjednicu sa bratskim pozdravom.
Joseph Bella, gl. tnjiv':.
ZAPISNIK
Sjednice Financijalnog Odbora održane 12. oktobra 1955.
Glavni predsjednik brat Mandich, otvara sjednicu sa brat
skim pozdravom. Prisutni svi članovi Financijalnog odbora. Glav
ni predsjednik brat Mandich izvješćuje da smo do sada primili
odgovor od većine članova Glavnog Odbora, kako sadanjih od
bornika tako i novo biranih, od kojih je Financijalni Odbor tražio
odobrenje da se može nesmetano ulagati naša imovina u razne
Vidu Basar. Tamo nije ostao ciugo, bondove prije primopredajne sjednice. Listovi su pisani na sve
nego je otišao u Aliquippa, Pa., odbornike, pod potpisom sviju članova Financijalnog odbora, i to
je je radio do 1911. Zatim je \z razloga što već sada imademo četvrtinu milijuna dolara na ruci
i što u Financijalnom odboru nije bilo nikakovih promjena na De
vetoj Konvenciji.
Glavni blagajnik brat Krasich se priključuje ovom tumačenju
te pošto smo dobili odobrenje odbora, što je i logično, kada je ostao
isti Financijalni odbor, toga radi trebamo odmah poduzeti po
trebne mjere da se gotovina što prije uloži u bondove. jer 8o pri
mopredajne sjednice još ćemo imati na ruci i drugi četvrt mili
juna dolara. Ako se ova gotovina nebi ulagala, Zajednica bi gubila
više hiljada dolara u par mjeseca.
Glavni blagajnik brat Krasich čita još nekoliko preporuka odi
savjetujuće firme, ali nakon rasprave odustaje se od ovih prepo-1
ruka i pričekat će se još jedno kratko vrijeme jer drugog tjedna I
izlazi mnogo novih izdanja bondova.
Glavni blagajnik izvješćuje odbor đa i u Kanadskom fondu
imade prilična svota na čekovnom pologu, pak bi se moglo uložiti
$50,000 u Kanadske bondove. Čita list od savjetujuće firme u
kojem ista preporuča da uložimo $50,000 u "Province of Sas-1
katchewan, 3''jr-r due October 1, 1975 callable 1973" po cijeni od!
98:'i u Kanadskom dolaru. Brat Krasich izvješćuje odbor da je'
stvar istražio i da je u stanju dobiti 50 ovih bondova po ovoj ci
jeni, naime po 98: i kako to preporuča savjetujuća firma. Na pred
log brata Mandića poduprt po bratu Bella usvaja se predlog da
U V E N I
V I E S I K
Odxjek 34, Pittsburgh, Pa. --|:j
Ovime pozivlje sveukupno svoje'
članstvo da prisustvuje na dojduću
redovitu sjednicu, koja će se odr- i
žati u nedjeljs. 6. novembra 19o5,
u dvorani "Bratske Sloge". 116
44th Street, Pittsburgh 1. Pa., to
čno u dva sata poslije podne.
Na dnevnom redu kako vam je
mnogima poznato, na prošloj sjed
nici bilo je predloženo i poduprto,
da se iz naše odsječne blagajne
& Cable Co.. gdje je naš pokojnik P°t-Pom°gne jedna nama svima do-j
i i
bro poznata, nova ustanova sa jed- i -r
nom malenom svotom novca. I, "roJ
Pak stoga se pozivljete da pri
sustvujete na ovu važnu sjednicu, i
i da to odlučite sa svojini glasom
Odsjek 793, Sudbury, Ont., Can
ada. Ovime se daje do znanja
svemu članstvu našeg odsjeka, da
će se naše redovite sjednice odsa
da unaprijed, kroz zimske mje^e
održavati poslije podnfe, a po-
Još|ce,
1
je-dnom svima vam hvala, koji ste
za nas bilo što učinili u ovoj na
šoj teškoj žalosti, što ne ćemo ni
kada zaboraviti.
Tugujuća supruga, Viktoria lio
slch, sin George i unučad.
CeU će u jedfln gat tQ na jstom
mjestu i isti dan kao i do sada.
Kroz ljetnje mjesece smo sjednice
održavali prije podne radi boljeg
posjećivanja sjednica.
Stoga, braćo i sestre, ne zabo
ravite ovu promjenu održavanja
naše redovite sjednice i dodjita u I
što većem broju na našu sjednicu
na 13. novembra u jedan sa ^osli-1
je podne. i
V. šubat, tajnik,
Odsjek 920, Detroit, Mich.
Javljamo članstvu našeg odsjeka,
ia smo morali promjeniti dan odr-1
krstne, vjenčane i smrtne li
stove iz starog kraja kao i
ovdje. Tko želi dobaviti rod- žavanja naše sjednice u mjesecu
I 2. nnvpmhni crn i np
novembru ove godine.
Naša ledovita sjednica u doj
dući mjesec održavati će se u
prvu nedjelju, to jeet na 6. novem
bra, u 10 sati u jutro, u istoj dvo
rani gdje obično održavamo sjed
nice. Ova promjena vrijedi s o
za mjesec november radi odr
žavanja proslave 40. godišnjice!
Pomlatka. Umoljava 3' članovo,
da ovu obavijest uvaže, i dodji'-s
na našu sjednicu u nedjelju, 6.
novembra, u 10 sati u jutro.
Joseph B. Beljan, tajnik.
Zatim glavni blagajnik podnaša izvješće u vezi uloška kojeg
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo na odru kod McKarney smo izveli prije konvencije. Naime u sporazumu sa svima člano-
vima Financijalnog odbora i na preporuku savjetujuće firme mi
smo trebali uložiti sve do $125,000.00 u C. I. T. Financial Corpora
tion 3r,srr Debentures due September J. 1970". Ali uz sav napor
kaže brat Krasich mi smo bili u stanju da dobijemo samo 35 bon
dova. Na 6tog oktobra smo iste isplatili i to za glavnicu smo pla
tili $34,501.25 i za narasle kamate $123.35 ili ukupno $34,624.60.
Bondovi su kupljeni za glavnu zakladu.
Zatim glavni blagajnik čita list od savjetujuće firme, koja
preporuča uložak u "Detroit Steel Corporation First Mortgage
Sinking Fund 47sr: Bonds due October 1,1970 '. Današnja cijena
(bondovima jeste, 98.69 što znači da bi nam nosili 5r Nakon ras
prave brat Krasich predlaže i brat Ovčarich podupire predlog da
se uloži $100,000 u ove bondove. Predlog se usvaja jednoglasno.
1
STANDARD PAKETI SLOBODNI OD CARINE:
l/)X
5 lbs. kave
5 lbs. šećera
5 lbs. masti
5 lbs. riže
i
onako kako vi sami želite, jer ta-'
ko nam nalažu naša zajednička 11
pravila.
Bratski vam pozdrav,
John Xaglkb, tajnik.
Paket broj 86
3 kg. kave
l\'s kg. šećera
$8.85 Paket broj 71 $12.00
10 kg. šećera
5 kg. riže
3 kg. kave
Paket broj 81 $8.90
kg. kave
?, kg. riže
kg. šećera
IJQ Paket broj 91 $13.00
22 lbs. šećera
i 11 lbs. riže
$6.80
Paket broj 84
kg. kave
1U kg. riže
I 6 lbs. kave
1 lb. čaja
U lb. papra
Paket broj 96 $13.50
10 lbs. šećera
10 lbs. tjestenine
10 lbs. riže
5 lbs. bakalara
5 lbs. kave
•'I Paket broj 98 $35.50
100 lbs. bijelog brašna
22 lbs. tjestenine
22 lbs. šećera
22 lbs. masti
11 lbs. riže
6 lbs. kave
4 lbs. sapuna za veš
1 lb. toalet sapuna
Putujte sada sa brodovima od ITALIAN LINE
za TRIESTE kapija za JUGOSLAVIJU!
Doduše vrlo je Eanlmljivo. n putničkog agenta Hi kod Italian
košta, tako malo sada put"- i.ine, Suite 1012, Fiđ«*ltty Tru*t
vati sa brodovima od Italian Line Itiiilding, l'!3 .South Broad St.,
za Trieste (jedva korak dalek" Philadelphia, Fa. Tel: Klngsley
od Jugoslavije kao na nekom 5-8180
svetkovnom izletničkom putova
nju. Cijene su, za samih $175
osobi u spavaonk'aina-kabinain.i,
ili $195 u turističkim kabinama
Uključeno imate usput i vreme
na za. izlete po uzbudljivim luka
ma!
Možete putovati sa brodovima
"SATURNIA" ili "VULCAN1A
i zavoljet ćete finu slastnu
hranu kao i prijazan jednostavan
život na brodu. PRIDR2ITE SA
DA VASE KARTE kod Vašeg
CHRISTOFORO COLOMBO ANDREA DOKIA SATURNIA
U mjesecu novembru dozrijevaju slijedeći bondovi pak se
imaju poslati za naplatu.
$5.000.00 Anacortes. Washington, Wt. Wks. V \r1- due Nov.
1. 1955.
$5,000.00 Cortland Equipment Lessors. Inc., 3^. due Nov. 1.
1955. Ovi bondovi pripadaju glavnoj zakladi 1 istoj će ova svota
biti kreditirana kada budu bondovi isplaćeni.
$15,000.00 Dunkirk, New York Lakofront Impr., 4
Nov. 1, 1955. Ovi pripadaju zakladi Pomladka ista zaklada će
biti kreditirana.
Pošto je dnevni red iscrpljen to glavni predsjednik diže ovu
sjednicu sa bratskim pozdravom.
HRVATSKOG
Ime i prezime
Paket broj 92 $15.00
10 lbs. šećera
10 lbs. tjestenine
10 lbs. riže
6 lbs. kave
2 lbs. kakao
1 lb. čokolade
1 lb. čaja
Paket broj 93 $15.00
5 kg. masti
5 lig. riže
5 kg. šećera
3 kg. kave
100 lbs. NAJFINIJEG BIJELOG KANADSKOG
BRAŠNA, do zadnje luke ili sta
nice primaoca
100 lbs. NAJFINIJEG BIJELOG KA
NADSKOG BRAŠNA, do Rijeke
ZA U. S. A.
Ja dolje potpisani odazivi jem se pozivu kampanje, d*J
moje ime đođje na
Počasnu Ploču Graditelja Croatian Centra
i prilazem svotu od $
Adresa Odsjek broj
Mjesto
Ovaj kupon ispunite, itreiite i sa novcem poftnhite na adresu:
S N I E N E I E N E
COSULICH BOŽIČNI POKLON PAKETI!
Već drugi put ove godine, uspjelo nam sniziti eijrne našim paUcfima, te ako šaljete
preko nas možete Vaše daleko više poimx'i.
POSLUŽITE SE JEDINOM KOMPANIJOM KOJA IMA VLASTITO SKLADISTE U TRSTU I SVOJE
AGENCIJE U U.S.A. I KANADI.
SVI PAKETI STIŽU U ROKU OD IX) '25 DANA, l'OTITN'U GARANCIJU ZA TOTALNI
ILI DJELOMIČNI (il BITAK. KVALITET NARE KOBE UVJEK PRVORAZREDAN
$8.75
Tražite naše cijenike za sastav paketa po Vašoj želji, kao i naš kompletni cijcnik sa standard
paketima i ostalim kućnim artiklima, zatim radia, bicikle, fridžidere, Šivaće mašine, pisaće mašine,
šporete. harmonike, štofovc i platna, Ijekove It-d.
ZA SVE NARUDŽBE I INFORMACIJE OBRATITE SE NA:
ZA KANADU:
sirana 3.
Budete kod kuće o Božiću!
Specijalno .svetkovno putova
nje sa elegantnim "A n ti a
i o i a" koji odilazi iz New
Yorka 13. prosinca, a stiže
u Genovu 23. prosinca, gdje
imate zgodne veze za Jugo
slaviju. S203.00 kao najmanja
cijena za turističku kabinsku
kia-.'u.
VULCANIA CONTE B1ANC AMANO
glavni blagajnik uloži rečenu svotu u ove bondove.
Glavni blagajnik izvješćuje odbor da na čekovnom pologu
zaklade Dječjeg Doma nema dovoljna svota da se podmire ra
čuni. Predlaže da se proda $15,000.00 New Jersey Bell Telephon«
Company, Forty Year Debenture due July 115. 1988', za
kladi Pomladka. Bondovi bi se trebali prodati Pomladku po knji
ževnoj vrijednosti. Vrijednost bondova iznaša $15,407.61 i na
rasli lamati $114.58 ili ukupno $15,522.19. Ova prodaja ima se
izvršiti još danas, jer bi se mogli nekoji čekovi povratiti neispla
ćeni. Odbor se slaže sa tumačenjem brata Krasića te brat Grashu.
predlaže i brat Ovčarich podupire predlog da se ovi bondovi pro
daju zakladi Pomladka. Predlog se usvaja jednoglasno.
a
i^. duo
Joseph Bella, glavni tajnik.
POSEBNI PAKETI,
slobodni od carine, u cijeni uračunata
oprema do zadnje pošte ili stanice:
100 lbs. kukuruznog brašna .. $10.40
50 lbs. bijelog brašna 6.20
37 lbs. svinjske masti 13.00
20 lbs. šećera 4.90
20 lbs. spaghetti 5.40
20 lbs. graha 5.40
3.10
10 lbs. sapuna za veš 4.10
20 lbs. bakalara 13.60
3 kg. kave 6.35
5 litara ulja 8.00
4 lbs. kakao 4.55
4 lbs. čokolade 4.55
1 lb. čaja Cevlon 1.30
lb. papra u zrnu 1.30
600 ĐiHARA ZA $1.00
uplaćujemo, uz potpunu garanciju da će
Vaši primiti novac u roku od 10 do 15
dana. TROŠAK OPREME: S1.00. po do
znaci za svaku sumu.
BRANCO COSULICH

Tel.: TWining 7-7442
745 Fifth Avenue
New York 22 New York
255 Josipa Eiohenberger
261 Martin Job
294 Mara Pirman
309 Karlo Natzic
352 Nick Boskovich
356 Marin Bratincević
181 Vinco Sepich
866 Steve Gregan
i Raymond Prusiecki do hr-
Annie, Rose i Frances.
i Pittsburgh 19, Pennsylvania
Takođjer smo isplatili prije naručene "Rheom Manufacturing
Company Twenty-Year Sinking Fund 3
Debentures due Au­
COSULICH EXPORT CO.
202 West 40th St. New York 18, N. Y.
Telephone: CHickering 4-5035
Mr. PHILIP VUKELICH
3441 Forbes Street Pittsburgh 13, Pa.
279 Queen St. West Toronto 2B, Ont.
Telephone: EMpire 6-3877

xml | txt