OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, December 28, 1955, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1955-12-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

29. prosinca 1955.
1
bra, prije otvorenja Konvencije, smatrao, da dva predstav
nika Hrvatskog Bratstva trebaju biti pozvati na ovu Kon
venciju.
Brat Mato Kovačević, delegat odsjeka broj 177 iz Los
Angelesa, Calif., predlaže, da se takva dva predstavnika
Hrvatskog Bratstva pozovu na ovu Konvenciju. Brat John
Kovach iz Tulare, Calif., delegat odsjeka broj 730, podupire
predlog. Predlog je jednoglasno poprimljen.
Glavni blagajnik, brat Krasich, veli, da dotični dolaze
k nama kao predstavnici (Hrvatskog Bratstva), a ne kao
delegati Devete Konvencije. Prima se.
Nastavljajući, predsjedatelj predstavlja Konvenciji tri
počasna delegata ove Konvencije: Brat George Balich, In
diana Harbor, Indiana, od odsjeka broj 288 brat Vincent
Biskupić, Chicago, 111., od odsjeka broj 32 brat juraj Bolj
kovac, Schumacher, Ont.f Canada, od odsjeka broj 930. Sva
trojica su toplo primljeni po Konvenciji.
Takodjer je primjećeno, da je brat Balich redoviti dele
gat Devete Konvencije, i da će svi počasni delegati biti pri
znati prigodom Konvencijskog Počasnog Banketa u ovom
hotelu u srijedu, 21. septembra, 1955. godine.
Predsjedatelj zatim prelazi na svoje imenovanje raznih
Konvencijskih Odbora i u te odbore imenuje slijedeće:
Odbor za pravila: 1. Mato Zvonar, 2. Tomo šipušić
3.^ Nikola Hinić, 4. Roselle Sertich, 5. Joseph B. Rady,
6. Ivan Babić, 7. Ivan Krznarić.
Krđiijonici: Marko Beg, John Peloza.
Predsjedatelj traži od sviju odbora, da se čim prije sa
stanu i izmedju sebe izaberu predsjedatelja i tajnika i da
predju na rad sa povjerenim im odgovornostima.
Naknadno, predsjedatelj je objavio imenovanja dvaju
odbora, koje se prije nije smatralo da su potrebni za vrije
me ove Konvencije, a koje se sada smatra potrebnima i važ
nima: Odbor za šport i prosvjetu, i Odbor za staračko pita
nje (koji su gore navedeni).
Del. Daniel Stakich iz Clevelanda, Ohio, od odsjeka 235,
predlaže, da se imenuje Odbor za šport i prosvjetu. Dele
gat Joseph Stanovich iz Hamiltona, Ont., Canada, od od
sjeka broj 644, podupire predlog. Predlog se prima jedno
glasno.
Del. Joseph Žalac, iz Versailles, Pa., od odsjeka br. 146,
predlaže, da se imenuje Odbor za staračko pitanje na ovoj
Konvenciji. Predlog podupire delegat Steve Zelenika iz Chi
cago, 111., od odsjeka broj 948, pa se predlog jednoglasno
prima.
Nakon toga, glavni predsjednik čita svoju
delegatima, napisanu u englesekom jeziku.
(Poslanica glavnog predsjednika V. I. Mandića bila je
objelodanjena u engleskom dijelu Zajedničara, u broju od
39-tom od 28. septembra 1955. godine).
Nakon kratkog prekida zasjedanja, Konvencija je pro
slijedila sa svojim radom.
Predsjedatelj izjavljuje, da brzi porast športskog i kul
turnog djelovanja Hrvatske Bratske Zajednice u Kanadi, da
je pravo Kanadi na predstavništvo u Odboru za šport i pro
svjetu. On napominje, da delegati Joseph Stanovich iz Ha
miltona, Ont., od odsjeka 644, i John Manestar iz Toronto,
Ont., od odsjeka 832, budu dodani ovom Odboru. Prima se.
Brat Mandich zatim čita pozdrave Konvenciji od slije
dećih: Governor G. Mennen Williams od države Michigan
odsjek 435 iz Youngstown, Ohio Američko-Hrvatski Klub
"Dobrotvor" iz McKeesport, Penna. odsjek 817 iz Far
rell-a, Penna. odsjek 687, Diamondville, Wyoming "Capi
•h^tol City", odsjek 843, Sacramento, California. odsjek 352,
Watsonville, Calif. odsjek 976, Portland, Oreg. odsjek 175,
iJoliet, 111. odsjek 32, Chicago, 111. odsjek 249, Eureka,
Calif. odsjek 50, St. Louis, Mo. odsjek 18, Joliet, Hl. od
sjek 345, Greensburg, Pa. odsjek 271, Aberdeen, Wash.
odsjek 26, Crested Butte, Colo. odsjek 576, Bethlehem, Pa.
odsjek 306, Rock Springs, Wyo. odsjek 628, St. Sault Ma
rie, Ont., Canada odsjek 903, Calumet, Mich. i odsjek 644,
Hamilton, Ont., Canada.
Nakon toga, brat Mandich pita delegate o stvari slika
nja delegata ove Konvencije u grupi. Delegat Steve Zele
nika iz Chicago, od odsjeka 948, predlaže, da se to učini.
Delegat Charles Sabolić iz Conway, Pa., od odsjeka 540,
podupire predlog. Prima se.
Del. Gilbert Žafran iz San Pedro, Calif., od odsjeka 854,
jata, da li ikoji od delegata ove Konvencije može sudjelo
vati u sjednicama raznih odbora imenovanih ranije na ovom
zasjedanju. Predsjedatelj veli, da samo oni delegati, koji
su imenovani u ove odbore, imaju pravo sudjelovati u vije
ćanju tih odbora.
Zatim dolaze na dnevni red Izvješća izvršnih odbornika
i časnika Hrvatske Bratske Zajednice delegatima ove Kon
vencije.
Brat Mandich razjašnjuje razloge za zakašnjenje sa
Štampanjem knjige ovih Izvješća i moli delegate da to u
važe. On osjeća, da mnogi delegati nisu mogli u ovo krat
ko vrijeme proučiti Izvješća i pitanje je, da li da Konvencija
Predsjedatelj zatim zaključuje drugo zasjedanje Devete
Konvencije i uriče dojduće zasjedanje za 9 sati u jutro, u
utorak, 20. septembra, 1955. godine.
Prelazi se na odobravanje rada izvršnih i glavnih od
bornika, časnika, Glavne Porote, Dječjeg Doma i upravi
telja.
Podpredsjednik Vraneš za uzimlje mjesto predsjedatelja
za vrijeme odobravanja rada brata Mandića.
Izvještaj glavnog predsjednika, na prijedlog delegata
Šaban, poduprt po delegatu Sabolić, prima se jednoglasno.
Glavni predsjednik Mandić preuzimlje predsjedateljstvo, te
na red dolazi izvještaj glavnog podpredsjednika brata Vra
neša. Na prijedlog delegata Stakića, poduprt po delegatu
Orešković, prima se jednoglasno.
Izvještaj glavnog tajnika, brata Joseph Bella, na pri
jedlog delegata Doričića, poduprt po delegatu Oreškoviću,
prima se jednoglasno.
Izvještaj tajnika odjeljenja bolesničke potpore, brata
Ovčarića, na prijedlog delegata Abramovića, poduprt po de
legatu Emil Pleše, prima se jednoglasno.
Izvještaj glavnog blagajnika, brata Krasića. Delegat
Lipak traži razjašnjenje o raznim bondovima. Brat Krasić
opširnije tumači i izvješćuje način kupovanja raznih bon
dova i to na preporuku Moody's Investment Service. Dalje,
daje informacije o bondovima, koji se nalaze u "default".
Nakon ovog tumačenja, na prijedlog delegata Malkovića, po
duprt po delegatu Džapo, izvještaj glavnog blagajnika, bra
ta Krasića, prima se jednoglasno.
Izvještaj upravitelja Pomlatka, brata Grasha, na prijed
log delegata Sabolića, poduprt po delegatu Vrankoviću, pri
ma se jednoglasno.
Izvještaj predsjednika Nadzornog Odbora, brata Ver
banica, na prijedlog delegata Džapo, poduprt po delegatu
Funduruliću, prima se jednoglasno.
Izvještaj tajnika Nadzornog Odbora, brata Skrtića, na
prijedlog delegata Poleza, poduprt po delegatu Markiću, pri
ma se jednoglasno.
Izvještaj članova Nadzornog Odbora, na prijedlog dele
gata Emil Pleše, poduprt po delegatu Pastorkoviću, prima
se jednoglasno.
Izvještaj cjelokupnog odbora Glavne Porote, na prijed
log delegata Baldasara, poduprt po delegatu Zelenika, prima
se jednoglasno.
Izvještaj urednika hrvatskog dijela "Zajedničara", bra
ta Vukelića, na prijedlog delegata Frankovića, poduprt po
delegatu Crniću, prima se sa ogromnom većinom.
Izvještaj urednika engleskog dijela "Zajedničara", bra
ta Brkića, na prijedlog delegata Markića, poduprt po dele
gatu Pastorkoviću, prima se jednoglasno.
Izvještaj vrhovnog liječnika, brata Dr. Archa, na prijed-
Poslanicu log delegata Sabolića, poduprt po delegatu Spraitzu, prima
se jednoglasno.
Izvještaj bivšeg pravnog savjetnika, brata Balabana,
prima se do znanja s razloga, što isti nije prisutan današ
njem zasjedanju. Na preporuku glavnog predsjednika, bra
ta Mandića, izvještaj ima da se odgodi do vremena, kada
brat Balaban stigne na konvenciju. Preporuka se prima do
znanja, te se ista uvažuje.
Izvještaj upravitelja športa i prosvjete, brata Braidica,
na prijedlog delegata Steve Horvata, poduprt po delegatu
Stanoviću, prima se jednoglasno.
Izvještaj upravitelja Dječjeg Doma, brata Šarića, na
prijedlog delegata Oreškovića, poduprt po delegatu Kova
čeviću, prima se jednoglasno.
Izvještaj predsjednika Dječjeg Doma, brata Pavlovića,
na prijedlog delegata Crnkovića, poduprt po delegatu Zele
nika, prima se jednoglasno.
Izvještaj tajnika Dječjeg Doma, brata Božića, na prijed
log delegata Nikola Vukelića, poduprt po delegatici Helen
Rukavina, prima se jednoglasno.
Glavni predsjednik, V. I. Mandić upozoruje delegate o
izvještajima našeg aktuara i upravitelja naše tiskare, koji
se izvještaji nalaze u knjizi. Dalje brat Mandić preporuča
delegatima, da pomno prouče navedena izvješća, tako da se
bolje upoznaju sa radom i poslovanjem naše Zajednice i
njezine tiskare.
Delegat Orešković drži, da pošto aktuar i upravitelj
tiskare nisu odgovorni konvenciji izravno, te preporuča, da
se ovo pitanje podnese Glavnom Odboru.
Delegat Kresich izvješćuje konvenciju o teškoj bolesti
sestre Catherine Nagy, (izabranoj delegatici). Na prijedlog
delegata Kresića, poduprt po delegatici Helen Rukavina, ima
da se pošalje telegram sa željom, da se sestra Nagy čim
prije oporavi. Ovaj je prijedlog usvojen jednoglasno.
Glavni predsjednik, brat Mandić izjavljuje, da je pri
mio žalosnu vijest o smrti sestre Rose Seperić, članice od
sjeka 40 i umoljava članove konvencije, da ustanu u po
čast umrle sestre.
Prelazi se na raspravu o budućim pravilima.
Brat Mandić najavljuje, da će biti slikanje članova kon
vencije u 1 sat poslije podne, te umoljava članove konven
cije, da se pripreme na vrijeme.
Ustav. Preporuka odbora za pravila, da točka broj 1
glasi: "Ime ovog društva jest: Hrvatska Bratska Zajednica
u Americi". Na prijedlog delegata Stakića, poduprt po dele
gatu Oreškoviću, riječ "Prima se" znači kao izraz pravo-
"ZAJTSDVWAIT
proslijedi sa raspravom, usvojen jem, ili odbijanjem, IzvjeS-' valjanog prijedloga. Usvaja se sa velikom većinom.
ća bez dovoljnog vremena za zdravo proučavanje.
Nakon kratke rasprave, delegat Steve Zelenika iz Chi
cago, 111., od odsjeka 948, daje predlog, da se ova točka
dnevnog reda uzme u raspravu u jutro, i da se na taj na
čin svima dade prilika, da sadržaj izvješća prouče kroz noć.
Delegatica Rose Plodinec iz Aliquippe, Pa., od odsjeka 423,
podupire predlog. Predlog se jednoglasno prima.
Treće zasjedanje
Utorak, 20. septembra 1955., prije podne
Glavni predsjednik, V. I. Mandić, otvara treće zasjeda
nje sa pozdravom delegatima i članstvu HBZ. Dalje izjav
ljuje, da su iz Kanade stigli delegati: Mile Butković, Peter
Garbel i John Jačmenović, pak iste zapriseže. S razloga što
je potreban i odbor za Sport i Prosvjetu, to predsjedatelj
Mandić imenuje slijedeće u taj odbor: 1. Albert Sankovich,
odsjek 591 2. Fabian Babich, odsjek 717 3. Charles Kru
žić, odsjek 70 4. Stephen Martinec, tajnik, odsjek 557
5. Walter Grbcic, odsjek 167 6. Anton Delach, odsjek 706
7. Steve Horvat, predsjednik, odsjek 143 8. George Relich,
Jr., odsjek 859 9. Vincent T. Radilovic, odsjek 504 10. M.
Manestar, odsjek 832 11. Joseph Stanovich, odsjek 644
12. John Grancich, odsjek 677 13. John Robash, odsjek 720
14. Frank Turkovich, odsjek 66.
i 5
Točke 2, 3,4 i 5 primaju se kako su navedene u osnovi.
Točka 5B:
Delegat Klobuehar, traži razjašnjenje iz kojih razloga
Izvršni Odbor preporuča u istoj točci i "druge narodnosti".
Brat Mandić govori, da je ovo pitanje bilo izneseno na
prošloj konvenciji. Dalje izjavljuje, da pošto druge bratske
organizacije u svoje redove primaju sve narodnosti bijele
rase, Izvršni Odbor je mišljenja da se to dozvoli u našoj
Zajednici.
Točka 5C ima da glasi: Da promiče narodne i t. d. Pri
ma se.
Točka 6D, da se u Osnovu uvede Glavna Porota, sud
beno tijelo. Prima se.
Pravila, Točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 primaju se kako su
podnešene po Izvršnom Odboru.
Točka 8. Kod iste se je povela odulja rasprava, te su
učestvovali veliki broj delegata i delegatica. Nakon opšir
nijeg razglabanja delegat Sabolić predlaže, a delegat Mar
kotić podupire prijedlog, da ova točka ostane kako je na
vedena u postojećim pravilima.
Delegat Rady govori u ime Odbora za Pravila, budući
su mnogi odsjeci pismenim putem tražili izmjenu ove točke,
ovaj odbor se sporazumio i podnaša preporuku, da se ista
promjeni u cijelosti i da glasi kako slijedi: Konvencija bira
izmedju delegata predsjedatelja i dva podpredsjednika, kao
i tajnika i dva pomoćna tajnika na jednoj glasovnici. Pri
ma se sa ogromnom većinom glasova.
Brat Mandić izjavljuje, da smo primili tužnu vijest o
smrti brata Steve Basića, člana odsjeka 202. Konvencija se
ustaje i kliče Slava mu!
Budući je potrebno da se članovi konvencije pripreme
za slikanje, to brat Mandić zaključuje ovo zasjedanje u 11:45
te uriče četvrto zasjedanje točno u 1:30 poslije podne.
John Ovcarich, tajnik.
Četvrto zasjedanje
Utorak, 20. septembra 1955., poslije podne
Glavni predsjednik, brat Mandić, otvara četvrto zasje
danje u 2:25 sati poslije podne sa pozdravom cjelokupnom
članstvu Hrvatske Bratske Zajednice i njezinom Pomlatku,
te pozivlje brata Brkicha, da pročita zapisnik prvog zasje
danja.
Na prijedlog sestre Cetinich, poduprt po bratu Oreško
viću, isti se prima sa malim ispravcima. Dalje brat Brkich
čita zapisnik drugog zasjedanja, koji se na prijedlog brata
Stakića, poduprt po bratu Zelenika, prima jednoglasno.
Brat Jačmenović pita, da li će svi zapisnici biti pisani
U engleskom jeziku. Brat Mandić odgovara, da će brat Br
kich voditi engleski, dočim braća Bella, Ovcarich i Vukelić
će voditi zapisnike u hrvatskom jeziku.
Prelazi se na osnovu pravila.
Točke 11, 12, 13, 14,15 i 16 primaju se, kako su na
vedene u osnovi pravila.
Točka 17, odbor za pravila predlaže, da se ova točka
ostavi dok dqdje brat Balaban. Prima se do znanja.
Točka 18 prima se po osnovi.
Točka 19, hrvatski tekst u drugom paragrafu, četvrti
red, da se izmijeni riječ i na ili prima se.
Točka 20. Povela se živa rasprava o ovoj točci, po ne
koliko delegata, te se konačno zaključuje, da se prima pre
poruka odbora za pravila, t. j., da se radi po starom i da se
ne bira zamjenike. Prima se.
Odbor za pravila preporučuje, da se točke 21 do 28
uključivo prime po osnovi.
Delegat Baich govori o točki broj 21, te preporuča, da
se glasuje u aprilu, namjesto u maju, jer nekoji veliki od
sjeci nemaju dovoljno vremena da svrše sa glasovanjem za
delegate.
Delegat Emil Pleše od odsjeka 222 i delegat Majdak
govore o točki broj 27.
Preporuka odbora se prima, izuzev točke broj 27, jer
je potrebno tumačenje pravnog savjetnika na istoj.
Točka 29 se takodjer odgadja dok stigne brat Balaban.
Točka 30. Preporuka, da se zadnji redak u cijelosti
ispusti, te se ista prima.
Točke 31, 32 i 33 primaju se po osnovi nakon rasprave
po istima.
Del. Penich preporuča, da ako odsjek, koji sam bira
delegata nema protukandidata, da se smatra izabranim dele
gatom na sjednici u maju mjesecu, te odmah bira za
mjenik na istoj sjednici.
Sestra Mary Jurina ima preporuku svog odsjeka, da se
u odsjecima, koji imaju više od jednog delegata, smatra iza
branim za delegata onaj, koji ima većinu glasova i tako ne
treba ići u uže izbore.
Prijedlog brata Žalac, poduprt po bratu Rupčiću, da
se zahtjeva samo većina u užim izborima u odsjecima, koji
biraju više od jednog delegata, primljen je sa velikom ve
ćinom glasova.
Točke 34 do 40 uključivo, preporuka odbora jest, da se
primaju po osnovi.
Del. Mile Butkovich govori o točki broj 35, zadnji para
graf, da ista nije pravedna. Nakon rasprave i tumačenja
sa više strana, osnova se prima.
Del. Jelenich govori o točki 34, te traži razjašnjenje
iste od Izvršnog Odbora.
Brat Krasić tumači, da je to vrlo težak posao kod
spajanja odsjeka i da je nemoguće zadovoljiti svakome. Mi
imademo veliki broj manjih odsjeka, koji takodjer imaju
pravo birati delegata i tu se nekada desi, da se ove odsjeke
ne može spojiti sa odsjekom u blizini, jer ih nema.
Točka 41 se prima sa nadopunom odbora za pravila.
Del. Majdak je mišljenja i predlaže, da se bira samo
jedan podpredsjednik. Del. Polich se slaže.
Del. Mayich se slaže, da budu tri podpredsjednikj|,
Vaša Putnička Agencija
U.S.A.
i
Phone: WA—2-7295
630 Yonge Street TORONTO, Ontario, Canada
Vlasnik: Dr. Alexander GRIN, b. advokat iz Osijeka
Avionske I brodske karte Informacije u pogledu nabave put
nica i viza, te useljavanja slanje novca, paketa lijekova
ovjerovljeni prijevodi nabava krsnih listova iz starog kraja
oputstva za vjenčanje putem punomoćnika (samo za Kanadu)
Informacije u stvari o razvodu braka u Jugoslaviji ispu
njavanje prijave za INCOME TAX.
fftA ifinsMa Cl preuzimam isplate za sva
OUU umara Za dl ku svotu»
isplate a roku od 10 DANA!
Kanada!
GARANCIJOM
Tajnik Nadzornog Odbora škrtić govori, da je ovo bilo
usvojeno na prošloj konvenciji, pak drži, da nije potrebna
daljnja rasprava.
U prilog za tri glavna podpredsjednika govore delegati
Konjevod, Rady, Penić, Džapo i Garbel.
Budući je navršilo 5 sati, brat Mandić zaključuje ovo
zasjedanje, te uriče peto zasjedanje sutra u 9 sati.
Peto zasjedanje
Srijeda, 21. septembra 1955., prije podno
Predsjedatelj, brat V. I. Mandich, otvara zasjedanje sa
pozdravom, predstavlja dva predstavnika od bratske organi
zacije Hrvatsko Bratstvo, predsjednika Johna Juricich, Sr.
i tajnicu Lorain Kennedy. Brat Juricich oslovlja konven
ciju sa dobrim željama, takodjer i sestra Kennedy.
Mandich Naknadno ćemo doći na pitanje ujedinjenja
Hrvatskog Bratstva sa Hrvatskom Bratskom Zajednicom,
a sada je na dnevnom redu da se primi izvještaj bivšeg
pravnog savjetnika, brata Balabana.
Del. John Rupčić predlaže, da se izvještaj primi kako
je podnesen, prijedlog poduprt s više» strana prima se.
Mandich Izjavljuje, da su slike delegata i članova
konvencije gotove na uvid i svaki, koji želi imati sliku za
uspomenu, može naručiti istu van konvencijske dvorane.
Cijena je slici $2.00.
Del. William Boyd Stavlja pitanje na brata Balabana
na osnovi česa i zašto je Dr. Prof. Preveden tužio H.B.Z.
Balaban Prof. Preveden je tužio radi rasprave po
njemu na sjednici Glavnog Odbora, što je štampano u gla
silu u službenom zapisniku i radi komentara pojedinaca.
Kao odvjetnik, kaže brat Balaban, ako bi ja zastupao bilo
koju firmu u ovakovom slučaju, koja posjeduje oko 23 mi
lijuna dolara, nastojao bih da se dodje do nagodbe i stvar
izravna prije odluke suda. Tako sam postupao i u ovom
slučaju. Nastojao sam da se nagodimo. U početku se je
tražilo $75,000 i za dvije godine pogadjanja uspio sam doći
do nagodbe od $16,000. Ova svota pristankom Glavnog Od
bora isplaćena je ne osobno Prof. Prevedenu, već Prof. Pre
veden fond hrv. povjesti. Uz to je u nagodbi usvojeno sa
naše strane, da se štampa opoziv i to je učinjeno u oba
dijela "Zajedničara", i to je učinjeno kako je Prof. Pre
veden sam napisao, takodjer su urednici "Zajedničara" do
nijeli nekoliko članaka napisanih po Prof. Prevedenu o pre
poruci njegove knjige hrvatske povijesti. S naše strane, veli
brat Balaban, učinjeno je sve i više nego što se po nagodbi
tražilo i Prof. Preveden nema više da što pita ili traži od
Brat Balaban, za bolju informaciju delegatima, čita u
nas.
engleskom nagodbu izmedju H.B.Z. i Prof. Prevedena.
Del. John D. Butkovich Pita, tko je odgovoran za
tu tužbu.
Balaban Kako sam kazao tko je sve tužen, i ja mogu
reći da nitko nije odgovoran, pošto je tužba uslijedila radi
štampanja službenih stvari u "Zajedničaru.". I kako sam na
glasio, ta tužba je povučena sa suda u suglasju nagodbe.
Nagodba je učinjena bez obzira kakova bi bila sudska od
luka, jer da se je zbilja išlo na sudbeni postupak, troškovi
bi bili daleko veći izmedju 45 i 60 tisuća dolara, pak je
nama nagodba pogodovala.
Na kraju, brat Balaban savjetuje konvenciji, da sgi.javA,
pitanje uzme razborito uopće, da se ne daje materijal za
moguće druge tužbe. Prof. Preveden, kad je tužio H.B.Z.,
bio je njezin član. Danas on nije naš član, pak treba to
uzeti u obzir.
Del. John Cvitanović daje prijedlog, da se izvještaj i
savjet brata Balabana primi. Sestra Rose Plodinac podu
pire prijedlog, to se isti jednoglasno prima.
Mandich najavljuje, da se ovdje nalazi glavni predsjed
nik H.K.Z., brat Luka Samardžija, i on ga lijepo predstav
lja konvenciji. Brat Samardžija izrekao je lijepi govor i po
zdrav konvenciji, delegatima i H.B.Z., koje je i on član. Na
čemu mu se brat Mandich zahvaljuje. Potom brat Mandich
predstavlja glavnog blagajnika H.K.Z., brata Cvetetića, ko
ga delegacija burno pozdravlja.
Mandich Pozivlje odbor za plaće i dnevnice, da dade
izvještaj po svom radu.
Del. Josip Bazdarich, predsjednik toga odbora, nastupa
i tumači rad i zaključke njegova odbora, te preporuča kon
venciji da se uzme u obzir njegovo objašnjenje, te da se
preporuke usvoje kako budu podnešene.
Potom nastupa del. John J. Verbos, tajnik odbora, i
podnosi preporuke. Prva preporuka: Svaki delegat dobiva
plaćenu j^dnu dnevnicu za putovanje do 8 sati vremena, na
kon toga polovicu dnevnice za svakih naknadnih 12 sati
vremena putovanja ili dio toga vremena. Oni, koji su puto
vali do 8 sati vremena, imadu pravo na prvorazrednu vož
nju na vlaku, a ne Pullman. Oni pako, koji su putovali pre
ko 8 sati, imadu pravo za prvorazrednu vožnju i Pullman
ili spavaća kola. Svaki delegat ili delegatica prima $20.00
dnevnicu za putovanje. Za dnevnicu na konvenciji prima
$30.00 na dan.
Preporuka je predložena i poduprta s više strana. Dele
gat Tomo Reškovac predlaže dnevnicu od $25.00, a $5.00 da
se dade u pomoć starim članovima. Del. Frank Bodić pred
laže $30.00 i prima se sa velikom većinom.
Brat Verbos podnaša preporuke plaća odbornicima i
časnicima. Glavni predsjednik $850.00 mjesečno gl. tajnik
$750.00 tajnik bol. potpore $700.00 gl. blagajnik $700.00
upravitelj Pomladka $700.00 hrvatski urednik $600.00 en
gleski urednik $600.00 upravitelj Športa i Prosvjete $500
POMOZITE SVOJIMA U DOMOVINI!
U namjeri da pomognu našem narodu doći do dobrih
cipela Borovo Shoe Sales Company je izdala POKLON
KUPONE u vrijednosti od 6 dolara za 1 par muških ili
ženskih cipela i 5 dolara za jedan par dječijih cipela.
Kupac poklon kupona pošalje kupon svojima u Jugo
slaviju sa kojim može njihov rodjak ili prijatelj da iza
bere od najboljih cipela sa kojima raspolažu u svim 700
Borovo prodavaonica u svima mjestima Jugoslavije.
Ovo vrijedi i za sve iseljenike koji žive izvan Sjedinje
nih Država a žele da pomognu svojima u Jugoslaviji
Kuponi se dobivaju i novac se za njih šalje na:
Svi oni koji putuju u Jugoslaviju i žele da sa sobom
odnesu darove, mogu mnogo lakše i korisnije da po
nesu kupone, time izbjegavaju teret, trošak nošenja
i svaku carinu.
flfranA "3,
John Ovcarich, tajnik.

Odbor za molbe: 1. Josip Vučić, 2. John Kofflfeot, 3. Ja
kov Grišnik, 4. John Lakner, 5. Ivan Konjevod, 6. Mike
Šilović, 7. Imbro Robić, 8. Stjepan Mišetić, 9. Franjo Maso
kato, 10. Luka Čubaković, 11. John Rendulić, 12. Filip Pau
lin, 13. Josip Barković, 14. Joseph A. Glavaš, 15. Stjepan
Budak.
Zamjenici: Anna Kirin, Luka Kalanj, Michael Martich.
Odbor za tužbe: 1. Tomo Bullum, 2. Josephine Ožbolt,
3. Luka Biondić, 4. Steve Mordi, 5. Petar Tomić, 6. Frank
Ivelić, 7. Dragutin Štefić, 8. Janko Bistrica, 9. Anne Novo
sel, 10. Mato Celić, 11. John Reškovac, 12. Dragica Blaško
vić, 13. Paul Perišić, 14. Stanko Špehar, 15. Mato Ulaković.
Zamjenici: William Baretić, Mary Janosko, Luka Star
ffević.
Odbor za štampu i pozdrave: 1. William Blažević, 2. Wil
liam Boyd, 3. Mattie M. Karolić, 4. Charles Sabolich, 5. Paul
Palian, 6. Petar Penić, 7. Helen Rukavina.
Zamjenici: Gregory Lipak, Joseph Rukavina, Mary Ju
rina.
Odbor za rezolucije: 1. Milan M. Petrak, 2. John Bado
vinac, 3. Frank H. Becer, Jr., 4. Emil Radošević, 5. Ivan
Jelavić.
Zamjenici: Joseph Horvat, George M. Kocsis, Joseph
Stanovich.
Odbor za dnevnice i plaće: 1. Joseph Bazdarić, 2. Stan
ley R. Juračić, 3. Petar Dražić, 4. John Mikan, 5. John J.
Verbos, 6. John J. Scurich, 7. Peter J. Franović.
Zamjenici: Katherine Cetinich, Petar Vidović, Ignac Sin
ković.
Odbor za staračko pitanje: 1. Franjo Rudar, 2. Ivan
Juran, 3. Steve Zelenika, 4. Anton F. Spraitz, 5. Pauline
Juriček, 6. John Baron, st., 7. George Maljevac, 8. Anton
Prpich, 9. Emil Pintar, 10. Josip Skitarelić, 11. Paul Ceh.
Ovjerovi ju ju delegati:
George Markich
Adam Sudetić
Stephen F. Brkich, perovodja.
Ovjerovljuju delegati:
Pauline Juriček
John Narančić
EUROPA TRAVEL BUREAU
BOROVO SHOE SALES COMPANY
5318 West North Avenue Chicago 39,111.

xml | txt