OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 18, 1956, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1956-01-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

n
1
I Vir
»s»t or »ta*
fcp ntr
flL
ffU SLOg! JE MOO]
6R0J (NUMBER) S
DOBAR POČETAK ČLANSKE KAMPANJE
ZA POSJET STAROJ DOMOVINI U 1956
U samom početku kampanja se pokazala dubro. Za
ptVu polovicu mjeseca do subote 14. januara Hrv. Bratska
Žfrjednica primila je 144 nova člana \i Pomladak i 71 u od
rasle redove, dakle, ukupno 215 novih članova.
Ovo je poprečno oko 16 novih članova dnevno računa
jući od 1. pa do 14. januara. Podje li tako kroz čitavi ovaj
Mjesec, mogućnost postoji da dobijemo u prvom mjesecu
kampanje oko 400 novih čla-'*
nova u oba odjeljenja, a to
bi bio novi rekord u analima
Oi-ganizacije.
Usuprot vremenskih nepo
J&da u ovom zimskom mje
secu kao i drugih poteškoća
našega članstva u prvom mje
secu u godini, svakako nismo
očekivali takovi uspjeh u po
četku, a to nam daje odušev
ljenje da će ova kampanja
za put u Stari Kraj uspjeti.
Kako svi znaci pokazuju
za ovaj posjet staroj domo
vini zanimaju se naši članovi.
Svaki želi, koji može, da vidi ka broj 85 i glavni odbornik
svoj rodni zavičaj i rodnu I Zajednice. On je postigao 48
grudu na kojoj se rodio, da točkica.
vidi svoj narod od koga je Četvrti u prvoi velikoj peto
došao i postao, da se upozna
sa životom naroda u Jugo
slaviji.
Kampanja traje do 31.
1$,
a to znači da je skoro se
dam mjeseci kampanje pred
nama. Moglo bi se reći da je
tO dugi put do svršetka iste,
jpi u Americi vrijeme brzo
U početku se pokazale od
lično pet radnika u kampanji
za prva dva tjedna i medju
BANKET ODSJEKA BROJ 1U POČAST
NOVE GLAVNE UPRAVE ZAJEDNICE
N. S. Pittsburgh, Pa. Iz objava u našem Zajedničaru
vidimo, da su u raznim našim naseobinama priredjem po
časni banketi novim i ponovno izabranim glavnim odbor
nicima i glavnim porotnicima naše Zajednice, što je zaista
lijepa gesta od strane članstva odsjeka, koji na taj način
iskazuju zasluženo priznanje za rad svojim istaknutijim čla
novima. U našem odsjeku broj 1, koji je zapravo Matica
naše Zajednice, mi imamo kao?
članove tri glavna izvršna od- Glavnoj Upravi naše Zajedni
bornika i našeg vrhovnog li- ce.
ječnika. Naš odsjek broj 1, koji je
Glavni tajnik naše Za jedni-! KOLIJEVKA naše Zajednice,
ce, brat Joseph Bella, izabran došao je do zaključka na svo
je za upravitelja našeg Po- i joj sjednici na 8. januara o
mlatka na Konvenciji godine ve godine, da ovi naši člano
1947., a na Konvenciji godi- vi zaslužuju javno priznanje
ne 1951. izabran je za glav-
z&
•V,1*»»
r4i"W:'
njima dvojica iz uprave, dru
gi se javljaju.
Milan Škrtić iz Campbell,
Ohio, predsjednik Gl. Nad
zornog Odbora, na vrhu je
sa 72 točkice.
Njega slijedi Mich. Baich,
tajnik odsjeka broj 5, i po
znati dobri radnik u kampa
nji. On je dobio 66 točkica u
svoj kredit, 59 od njih za u
pis članova u odrasle redove.
•fcreći je požrtvovni radnik
za Zajednicu John R. Mikan,
Rochester, Pa., tajnik odsje
rici jest vrli zajedničar Mike
Cindrić, predsjednik odsjeka
broj 72 u Uniontown, Pa.,
sa 41 točkicu.
Na petom je mjestu po
znati odlični zajedničar i rad
nik za jačanje svoga odsjeka
broj 644 u Hamiltonu, Ka
nada, kao i za jačanje svoje
teti, pak treba živo raditi da Zajednice naš dobri' prijatelj
nas ne preteče u uspjehu
kampanje.
Filip Zebić. On je prvak u
početku kampanje u Kanadi.
Ovoj braći želimo najbolji
uspjeh i da se njihovi redovi
umnože stostruko.
svoj rad u Glavnoj Upravi
nog tajnika, i ponovno je na naše Zajednice, pa njima i
taj položaj izabran na Kon- cjelokupnom našeni Glavnom
venciji prošle, 1955. godine. Odboru, i časnicima u Glav-
Tajnik Odjeljenja Bolesni-
nom
Uredu, u počast prire-
čke Potpore i Odšteta, brat djuje Banket, koji će se odr
John Ovčarić, izabran je na žavati u nedjelju, 18. marča
taj položaj na Konvenciji go-1 ove godine, to jest, za vrije
dine 1951., i pondvno na isti
Ime
Naš vrhovni liječnik, brat
Dr. Francis J. Arch, izabran
je na taj položaj na Konven
ciji godine 1947., te ponovno
sa isti položaj izabran na
Konvenciji godine 1951. i na
Konvenciji proftle godine,
U955.
Kako se iz gornjeg pregle
da vidi, delegati dotičnih
Konvencija znali su dobro o
ifjeniti rad i zasluge za Za
jednicu ovih naših članova,
glavnih izvršnih odbornika i
Vrhovnog liječnika, pa su u
||jih opetovno stavljali svoje
Povjerenje i birali ih na važ
ne položaje, koje zauzimlju u
prvog redovitog žasjeda-j
položaj izabran na Konvenci-1 nja novog Glavnog Odbora,
ji prošle godine. Banket će se održavati
Glavni blagajnik naše Za-' storijama našeg odsjeka na
Jednice, brat Martin Krasić,! 1546 East Ohio Street, N. S.,
ifcabran je na taj položaj prvi
put putem referenduma go
dine 1943-1944., i ponovno na
taj položaj bio izabran na tri
ma Konvencijama, to jest na
Konvencijama godina: 1947.,
1951. i 1955.
U
GffiO0L OOCAN of m: aonim FIWBUM. UNION
Gore na slici novi mladi tamburaški zbor "Am*
bridge Junior Tamburitzans", koga ovdje predstavlja
mo. I ovaj omladinski zbor podučavaju vodje glasovite
Duquesne University Tamburitzans, Walter W. Kolar,
Steve Kovačev, Don Knezevich i Dick Cruni, ovi odlični
ljudi u Zapadnoj Pennsylvaniji promiču medju djecom
Godišnji koncert rnledog tamburaškog
Zbora u Ambridge, Pa., na 22. januara
Ambridge, Pa. Mladi tamburaški zbor crkve Svetog
Na ovom koncertu, pokraj njih nastupiti će kao njihovi
popularni McKeesport Junior Tamburitzans i uiUUi
buraški zbor iz Clairtona. Mrs. Jennie Kolar, koja će ,nam
takodjer biti pri ruci te večeri i otpjevati na našem pro
gramu nekoliko lijepih narodnih solo pjesama.
Usprkos činjenice, što je ovo prvi godišnji koncert na
šeg mladog tamburaškog zbora u Ambridgu, isti je već više
puta nastupio na javnim pozornicama pred publikom. Zaigta
je lijepi užitak gledati ovu našu hrvatsku omladinu, koji
su u dobi izmedju sedam i sedamnaest godina, kako lijepo
sviraju, plešu i pjevaju naše narodne popjevke. Njihovi Ko
lo plesovi se sastoje od novih i voljenih naših narodnih ple
sova, kao Hrvatski Drmeš, Posavski Ples i Slavonsko Kolo.
Zbor podučavaju Walter Hl. Kolar, Steve Kovačev, Don
buritzans
Svi ste nam dobro došli! Prircdjujući Odbor
VAtNA OBJAVA ZA SVE SUMPORNA KISELINA
NEGRADJANE ZA PRIJAVU OPOSTOSILA GRAD
Stanovnici Sjedinjenih Dr
žava Amerike, koji nisu gra
djani, moraju da se prijave
do konca januara kod vlasti.
To zahtjeva Sjedinjenih Dr
žava Department Pravde po
Immigration and Nationality
Zakonu.
rom na pitanja i potpisom
Ovo je važno za sve osobe
koje nisu gradjani. Ta pri
java mora se učiniti do 31.
januara, dakle, do konca o
vog mjeseca. Tko prepusti iz
vršiti taj zahtjev, taj može
pasti pod deportaciju.
pro-
Pittsburgh, a početi će u 5
sati poslije podne.
Ovime se pozivlju SVI bra
ća i sestra glavni odbornici i
časnici naše Zajednice, koji
će se na 19. ožujka naći na
okupu u Glavnom Uredu na
svojem prvom redovitom za
sjedanju nakon Devete Kon
vencije, da dodju na ovaj
Banket, koji je priredjen svi
ma njima u počast, i da ga
svojim prisustvom uzveličaju.
Takodjer se pozivlje sve član
stvo našeg odsjeka, kao i
braća i sestre članovi drugih
naših odsjeka Pittcburgha i
okolice, da i oni dodju na
Banket i upoznadu se sa čla
novima Nove Uprave naše Za
jednice, kojima je po delega
tima povjerena dužnost vo
djenja poslova, kroz buduće
četiri godile, najveće ustano
ve iscljen hrvatskog naro-
Gradjani pak, učiniti će
plemenito djelo, da na ovu
odredbu upozore negradjane.
Time će poslužiti Vladi .Ame
rike i dotičnoj osobi da ne
padne pod udar drastičnog
zakona o deportaciji.
Registrirati se moraju svi
negradjani, muško i žensko,
bez obzira kako su dugo u
ovoj zemlji.
da u stranom svijetu, nase
Hrvatske Bratske Zajed
nice.
Za dobru i vrlo tečnu ve
čeru pobrinuti će se vrijedne
članice našeg odsjeka. Svi
nam dobro došli!
Za odsjek broj 1 Hrvatske
Još prije
Prijava se može učiniti u
svakom uredu pošte, gdje se
zatraži, Alien Address Card,! je te katastrofe Pinaseo je
koja se karta ispuni odgovo- kio
I
Dobar početak kampanje za posjet u Jugoslaviju
TRINITY $
22.
Trojstva u ovom mjestu, održati će svoj prvi godišnji kon- šovima i glazbi (Yugoslav National Folk Dance Group), ko
cert u nedjelju, 22. januara 1956., u Ambridge High School, ji su dobili priznanje u mnogim državama, nastupiti će sa
Početak točno u 7:30 sati u večer. mo jedanput u Pittsburghu u nedjelju, 12. februara 1956., u
vel*koj
gosti i glazbeni umjetnici i još druga dva mlada zbora. University. Ova jedina priredba u Pittsburghu se
s
hoteli i kupatila, te nekac
van park, prazni i pusti.
Godine 1950. počelo se pri
mjećivati da iz zemlje pro-
daju po površini ulica, par
kova i po kućama. Trava je
postajala najprije žućkasta,
pa smedja, dok konačno nije
iščezla stanovnici i bolesni
ci teško su disali i počeli do
bivati rane ^po nogama i tije
lu.
Učenjaci i tehničari dali su
se odmah na istraživanje da
bi spasili grad, no pare su
um
godinu dana le­
žao je u srednjem toku Rio
Paraguaya lijepi gradić Pina
seo, sa preko 14,000 stanov
nika. No kako su se na pod
ručju od 30 četvornih kilo
metara oko grada taložile
teške pare sumporne kiseline,
bile su vlasti primorane da
narede evakuaciju grada. Pri-
P°znat
kao lječilište s 1 je-
ive® P°čeli.
SV! ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HKVMTSKE BRATSKE ZAJfc ONO. U AMEPIO
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 18. SIJEČNJA (WEDNESDAY, JANUARY 18th), 1956. GODINA (YEAR) U
i omladinom hrvatsku glazbenu. kulturu, što im služi
na čast. Oni zaslužuju poštovanje kod našega naroda.
Gornji omladinski zbor srdačno preporačamo na
šem svijetu i da posjete njihov koncerat u nedjelju ve
če na
mu. Početak 7:30 sati na veče. Uredništvo.
Jugoslavenski glazbeni umjetnici
Dolaze u Pittsburgh 12. februara
Pittsburgh, Pa.
dvorani Syria Mosque, u Oakland distriktu, odmah
U
Londonu, gdje su bili na­
tječaji za plesove, ovi umjetnici su odnesli prvu nagradu. Oni
su dobili priznanje u Egiptu, Israelu, Francuskoj i u mnogim
drugim državama u Evropi, a sada su na putu za Sjedinjene
Države da poberu daljnje lovorike. Pokraj Pittsburgha, ovih
40 umjetnika u plesu, glazbi i pjevanju, posjetit će i mnogo
drugih većih gradova po Sjedinjenim Državama.
Nama je takodjer drago napomenuti, da usko prijatelj-
jetnika još od 1952. godine. Tada je Tamburitzans
posjetila Jugoslaviju i bili smo gosti ove grupe glasovitih
Umjetnika, a sada će Tamburitzans biti njihov domaćin, kad
nastupe u Syria Mosque ovdje u Pittsburghu.
Ulaznice za ovaj koncertni program mogu se kupiti kod
R. E. Baltz Agency na 632 Liberty Avenue, telefon Atlantic
1-2196, ili u uredu Duquesne University Tamburitzans, te
lefon Atlantic 1-3498.
Nadamo se, da će na 12. februara u večer, svi putevi
voditi u Pittsburgh, u Syria Mosque, gdje će jugoslavenski
umjetnici izvadjati svoj koncertni program. Dodjite i po
vedite svoje prijatelje, bez razlike narodnosti.
BUSENJE KONAVOSKOG POLJA Y!SE
750 HEKTARA NOVE PLODNE ZEMLJE
Vrijedni
4
Jugoslavenski umjetnici u pjesmi, ple- sjet staroj domovini, samo se
po Duquepne University Tamburitzans, pošto želi da se nove, nije skupa kad se uzme
nastavi sa prikazivanjem američkoj publici najljepše jugo
slavenske plesove, pjesme i glazbu.
Ova grupa umjetnika će plesati plesove iz mnogih po
krajina Jugoslavije, u originalnim i šarolikim narodnim noš
njama. Na godišnjem Festivalu
Priredjujući Odbor.
Isušenje Konavoskog polja nije više san nego stvarnost,
kovitim vrelima" i kupkama! Godine 1938. počeo se bušiti odvodni tunel ali su radovi bili
sumpora, soli i magneziuma. obustavljeni. Ove godine, medjutim, za isušenje Konavoskog
Danas stoje lijepi kondomi P°lja odobren je kredit od 119 milijuna dinara i radovi su
kaci di-
diru U zrak oštre pare sum-10k0 230 metara tunela, ali je! snagu, upravo je izgradjen
porne kiseline, koje onda Pa" promjer bio malen, tako da je jedan krak dalekovoda do u
"Tunelgradnja" mofala pro-1 laza u tunel s morske stra
širivati tunel. Probijanje o- ne, a u selu Popovići ovih
vog tunela predvidjeno je za 1 dana su završeni radovi na
1. veljače 1957. pa će se ra-l montaži trafostanice. Istovre
dovi ubrzati mehanizacijom.
Za dovod električne struje
koja će ovdje uskoro potpu
no zamijeniti ljudsku radnu
nike. Sad se tamo he može
opstati duže od 3 dana bez
se množile i trovale sve više naročite maske. To su medju
zrak i površinu grada. Ljudi tim iskoristili razni beskuć
su se gušili u kašlju, oči su nici, gangsteri i sumnjivi ele
im suzile, dobivali su upale menti, koji tu nalaze skloniš
nosa, grla i dišnih organa. I te, i kriju se od potjera po- ima veliko gospodarsko zna
Postepeno je sve više obitelji: lici je, jer su snabdjeveni plin- čen je. Osim vinograda u Ko
napUštalo grad, tako da je skim maskama isto kao i po- navoskom polju moći će se
1953. ostalo samo oko 700 o-, licija. Geolozi se nadaju da, uzgajati i rano povrće, čiji
bitelji. Godine 1954. vlasti su: će se taj proces otrovnog is- će najveći potrošni centar u
sezoni biti grad
Bratske Zajednice:
Nikola Kos, predsjednik Pinaseo proglasile mrtvim' pariv?.nja primiriti u roku od turističkoj
Cornelia Pichler, perov. gradom i raselile sve stanov-1 30 godina. I Dubrovnik. Provest će se i
Bušenje tunela izvodi poduzeće "Tunelogradnja"
iz Beograda.
Dosad je ukupno izbušeno 450 metara tunela s morske
strane i 67 metara sa suprotne strane, t. j. sa strane polja,
Prije rata bilo je probijeno?
meno će se dopremiti i neki
strojevi, kojima će se meha
nizirati ukrcavanje iskopnog
kamena u vagonete i pobolj
šati ventilacija. Rukovodioci
radova ističu, da će s obzirom
na sve ovo, tempo radova bi
ti daleko brži od dosadašnjeg,
talio da će do predvidjenog
roka svi radovi biti završeni.
Isušenje Konavoskog polja
članovi
glavnu nagradu i podvoatru-,
če. Vjerujemo da u ovoj kam-
panji može se takodjer po-|na
stici glavna nagrada za po-
sve u oftzir što se dobiva, ne
samo plaćen put u Stari Kraj
i natrag, već plaćeno puto
vanje kroz čitavu Jugoslaviju
da ljudi mogu pogledati sva
važnija i znamenita mjesta
te prirodno lijepe zemlje. Uz
to dobivaju konačište u ho
telu i hranu. Turneja kroz
Jugoslaviju traje 30 dana i
od toga svaki posjetnik do
biva 5 slobodnih dana da po
sjeti svojtu i svoj rodni za
vičaj.
Sa vlastima onamo i put
ničkim agencijama urediti će
mo sve potrebno, da naši lju
di budu i imali sve moguće
pogodnosti uz najnižu cijenu
u Starom Kraju.
Tko želi ostati dulje ona
mo to je njegova slobodna
volja, a Zajednica plaća sa
mo za mjesec dana. Iza toga
svaki je slobodan na svoj ra
čun da čini što želi.
Svaki pak onaj, tko ne mo
že iz svojih razloga da pu
tuje u Stari Kraj, on će do
biti isplatu svojih točkica u
gotovu novcu.
Članovi, koji se natječu U
U RADU JL
PUT U JUGOSLAVIJU I TURNEJA
KROZ ZEMLJU ZA MJESEC DAHA
HOTEL I HRANA ZA 750 TOČKICA
i
5PA5!
članice mogu dobiti od svoje Zajed­
nice plaćeni put u Stari Kraj i natrag avionom, turneju
kroz čitavu Jugoslaviju za mjesec dana i uz to hranu i hO*
tel samo za 750 točkica.
To je vrlo dobra pogodnost i jeftina za svakoga tko
želi da posjeti svoj rodni zavičaj i svoju Staru Kontru.
Treba samo upisati novih članova i nove osiguracije za na
gradu od 750 točkica. Svaka^
točkica nosi vrijednost jedan' kampanji kod upisa novoga
o a o n o v ča n e n a a e i a n a i i o v i i e n o v e
Drugim riječima točkica zna- siguracije, treba da potpišu
či u novcu jedan dolar i to vlastoručno molbenicu za pri
oboje ide zajedno. Neki pita- i manje u članstvo. Točkice se
ju, da bi dobili isplaćeno od dobivaju samo na vlastoruč
Zajednice dolar i ujedno ima- ni potpis molbenice. To zna
li točkicu u svoj kredit. To či, onaj tko potpiše molbe
se ne može dati, jer bi zna-j nicu stječe i kredit na točki
čilo da se plaća dvostruko za ce i nagradu.
nagrade. Da usporedimo: 1952.
Mi smo imali članskih kam- g0(jjne priredili smo turneju
plaćen put u Miami Beach,
Florida, tamo i natrag za dva
tjedna, što je bila glavna na-
panja, u kojima su naši čla
novi upisali nove osiguracije:
i novog članstva za daleko,
veći broj točkica da postignu
*ju~-e~ £e~balo 600
k
Hotel'i hranu plaćao
to{kica
svaki iz džepa Iati
jest uključen0 u glavnu
pobjedni.
nagrađu đavalo
$150.00
c!ma
treba dati na posao i čim
prije se odlučiti za uspjeh. I
Ova ekskurzija, što ju pri-'
redjuje Hrv. Bratska Zajed
nica za svoje vrijedne čla-1
gotovu novcu
u
za troškove.
Usporedimo n a a u o
600 točkica te kampanja sa
ovom sada. Florida je u A
merici, skoro pod nosom,t i,
Jugoslavija je na istočnog
dijelu Europe, na Balkaaj^
Turneja za Jugoslaviju
mjesec dana, dakle više ođ
duplo kako je bila za Floridu
i sve plaćeno. U suglasju te
usporedbe vidimo da je tur
neja u Jugoslaviju vrlo jef
tina i bolje su pogodnosti. To
je dakle vrlo dobra prilika za
naže članove, koji žele ^a po
sjete svoj Stari Kraj, pak
braćo i sestre, nastojte se sa
ovom pogodnosti, koju vam
pruža vaša Hrvatska Bratska
Zajednica, okoristiti.
Sada Zajednica prima čla
nove na životnu osiguraciju
do deset tisuća dolara. Mi
imamo dobro stojećih ljudi,
trgovaca i profesionalaca da
mogu sebe i svoju djecu o
sigurati na tako visoku svo
tu. U dobivanju više točkica
dobro je da se to iskorišćuje,
a kod upisivanja novih čla
nova treba nastojati da se
isti osiguravaju što bolje, na
ime, na veće svote, pak će 1
novi članovi imati bolju ko
rist od svoje životne osigura
cije. Phil.
sistem kanaliizacje, tako da sintetski kaučuk. Ali u mn6~
će se povrće moći navodnja-1 gim zemljama Dalekog Isto
vati. Kad se Konavosko po- ka i Latinske Amerike pro
lje isuši, dobit će se oko 750 sjek potrošnje hrane po sta
hektara novih obradivih po- novniku još je uvijek manji
vršina kvalitetne zemlje, ko- od predratnog prosjeka, koji
ja će se moći navodnjavati. je ionako bio vrlo nizak. Zna
Time će se ujedno znatno po- či da stanovnici golemih pro
većati narodni dohodak i bru-| stranstva nemaju još dosta
to produkt Konavske općine. sredstava za nabavljanje po-
M. K.
PRODUKCIJA HRANE
Danas se u svijetu proiz
vodi oko 20 posto više riže,
mlijeka i pamuka nego prije
rata, oko 30 posto više žita,
masti i mesa, 50 posto više
voća i šećera, a 80 posto vi
še kaučuka, ne računajući
trebne hrane.
Tako dolazi 4o nagomila
vanja hrane u zemljama ja
ke proizvodnje, dok u dru-
Prema podacima F. A. O., gim zemljama, toliko siro
(Organizacije Ujedinjenih na-j masnima da ne mogu plaćati
roda za prehranu i poljopri- visoke cijene, velika većina
vredu) opća svjetska produk- stanovništva gladuje ili je ne
čija prehrambenih artikala
(bez Sovjetskog Saveza i i
stočno-evropskih zemalja U
1954. godini premašila je za
25 posto onu iz 1946. i 1947.
godine.
dovoljno ishranjena.
Životna osjeguracija djeep
a našem Pomladku, jest jed
na najjeftinija osjegurac i a
Sto u svijetu postoji, na Term
to Age 16—18 certifikate, jer
kad se odbiju otpisani raspo
rezi. isplata kredita i drugo,
za dfjote se plaća os je gii raci
ja oko 3 centa mjesečno, a
dobiva se n 'slučaju smrti od
$17.00 do $600.

ALL FOR ONE- ONE FDR ALL
Knezevich i Dick Cram, svi od Duquesne University Tam-
januara u Ambridge High School Auditoriu-
|-vo postoji izmedju Duquesne University Tamburitzans i

xml | txt