OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, April 18, 1956, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1956-04-18/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 4
IZVJEŠTAJ UPRAVITELJA DJEČJEG
DOHA HRV. BRATSKE ZAJEDNICE
Glavnom Odboru Hrvatske Bratske Zajednice.
Štovana-sestro i braćo:
Na 30. lipnja, na dan, kada sam na zahtjev glavnog
tajnika podnio moj izvještaj devetoj Konvenciji H.B.Z., bilo
je u Dječjem Domu H.B.Z. 48 djece: 32 dječaka i 16 dje
vojčica. Od toga dana do danas u Dom je došlo troje (3)
djece, dva dječaka i jedna djevojčica, a u isto je vrijeme
iz Doma otišlo 18 djece.
Od Otvorenja, kako knjige pokazuju, od 1927 od kada
se je počeo Dječji Dom, u Dom je došlo 504 djece i to 288
dječaka i 216 djevojčica. Kroz ovo razdoblje otišlo je iz
Doma 471 dijete, što ostavlja danas broj djece od 33 u Do
mu. Ovih smo dana poslali sedam (7) molbenica za djecu
čiji skrbnici, otac ili majka bi ih rada poslati u Dječji Dom.
Kako vidite, da je današnji broj djece malen, no ali,
za ovo navodim dva razloga. Prvi je: da su današnje eko
nomske prilike kud i kamo bolje, te ako majka ili otac ima
nekoliko djece za koje dobivaju pomoć od Social Security,
onda takovi, umjesto da šalju djecu u Dom, zadrže istu
kod kuće, jer uz državnu pomoć i malu zaradu mogu da
prilično živu. Drugi je pako razlog taj, da se danas plaća
za djecu u Domu, pa i ako neki misle, da radi toga što su
članovi H.B.Z. imadu podpuno pravo da im djeca budu ba
dava u Dječjem Domu. Ovakovi tumače pravila krivo, jer
tamo se veli, da ako dijete nema nikoga i nema nikakovih
sredstava, onda za takovo dijete plaća Hrvatska Bratska
Zajednica iz fonda zato odredjenog.
Glazbena djelatnost u Domu
Dječji Dom ima svoj tamburaški zbor. Zapravo imade
mo dva zbora. Jedan ima pokuse ponedjeljkom, a drugi
srijedom. Svega se podučava 28 djece, te ih 15 svira do
bro i mogu nastupiti u raznim programima. Njihov učitelj,
brat Rozgaj, uspješno ih u tome osposobljava. Naravski,
da nije za nas ugodno slušati skoro uvjek jedne pjesme.
No, ali moramo priznati i to, da dok se dijete nauči pravo
valjano svirati, njegov je termin istekao i to dijete napušta
Dom i odlazi u slobodni svijet. Zato čujemo uvjek isto.
Pjevački Zbor
Ovdje su isto ista djeca. Njih u pjesmi podučava pro
fesor sa Vojne Akademije Fedor Kabalin. Pjesmu učiti isto
kao i tamburicu, nije lahka stvar. Od dva sata što se ima
pokus kod pjevanja, utroši se jedan sat na tumačenju i
izgovaranju riječi. Svaka se riječ posebno izgovara, a onda
se istu mora protumačiti što znači, da tako što više djeca
pjevajući nauče naš jezik. Nastoji se što bolje ugladiti, ali
je vrlo teško. No, kako sada stvar izgleda, djeca su po
čela bolje razumjevati smisao naše pjesme.
Plesačka Grupa
I ovdje imademo dvije grupe. Pomladak i Odrasli. Ple
sanje je sasma lahka stvar gledom na pjesmu i muziku.
Djesa se tome lahko prilagode i plesanje im ide vrlo dobro.
Njih u tome podučava Miss Marie Čuljak, koja je svršila
Škole sa Duquesne Tamburitzon.
Sportske i druge aktivnosti
Kako je bilo pitanja na konvenciji o raznim aktivnosti
ma djece u Dječjem Domu, te što nas traži i država i škola
i mi sami, da djeca moraju pripadati u razne sportske i
druge grupe, pa tako i naša djeca sada u svim aktivnosti
ma, kao Baseball, Football, Basketball, hrvanje, plivanje,
boxanje, preskakivanje "brklje", dizanje „"osovine", kugla
nje, tenis i sve redom, pa je i upravitelju i njegovoj su
pruzi tek par sati na raspolaganju, da se odmore ili da bez
brižno spavaju, jer kada čekate do jedan (1) sat u jutro
neku djecu, onda znate kakove su brige i kako se tu može
lahko spavati. Nu, ipak djeca spadaju u sve toic i lahke
kategorije sportova.
školstvo
Višu Školu polazi osmero (8) djece. Nižu dvadeset
(20), a pet (5) djece su ispod školske dobe. Njih se drži
u kući i daje im se svaki dan razne igračke, da se tako za
bavljaju ili paze televiziju onog programa, koji djeci od
govara.
Aktivnosti u Domu
Kako već znate, imamo Tamburitzu, plesanje, pjevanje,
baseball, football, razne druge igre, koje se ovdje izvode.
To je tek nuzgred a drugo se sve radi u školama ili zato
odredjenim prostorijama. Mi ovdje imademo ogromno i
vrlo lijepo uredjeno igralište, te se i tu djeca mnogo za
bavljaju i svoje prijatelje iz škole dovedu na ovakove igre
firdje, da tako nisu sami.
Zdravstveno stanje u Domu
Naš doktor, Dr. Jakopić, koji uštrcava injekcije kada
je to vrijeme protiv raznih bolesti, često i uvjek na poziv
dodje pregledati i djecu i nas odrasle, da tako udovoljimo
tražbini države i za bolju sigurnost sa zdravstvenog gle
dišta nas samih.
Dr. Jakopić redovito vrši svoju dužnost, te ako se desi
da nemože, onda za manje bolesti i pregledbe, dodje njegov
zamjenik Dr. H. Heller, koji dogovorno sa Dr. Jakopičem
prepisuje ljekove ako se takovi kada moraju upotrebljavati.
Naravski prehlade, glavobolje, trbuhobolje i ovakovih slič
nih bolesti ima dnevno i bilo ih je dosta. Negdje se je de
silo po 5—6 djece u krevetu, a ni mi stariji nismo bili od
toga poštedjeni. No, ali ipak nije bilo gorih posljedica.
Zubar
Ovo je jedan problem i jedna glavobolja. Zubar neće
ni da čuje da bi došao ovamo i da pregleda ili da liječi dje
cu. Upravitelj po dva i tri puta mora, tjedno, da djecu po
tri ili četvero vozi poslije 3 sata k njemu u ured na pre
gledbu, te tamo mora čekati sate i sate dok se stvar uredi
i dok su djeca gotova za poći kući. Ovo se čini kroz ne
koliko mjeseci i to, kako rekoh, poslije školskih sati.
Doktor za oči
Ovo je isto kao i kod zubara. Upravitelj mora da dje
cu odveze k njemu najprije na pregledbu, onda na tako
zvani "test", pa opet na pregledbu i tako uzme nekoliko
mjeseci dok se i ovo posavrši i kada si sa ovime gotov,
opet zubar, pa liječnik, pa zubar i sve redom kao u kotaču.
Nakon je doktor za oči pregledao djecu, ustanovilo se je,
da će jedno desetak djece trebati naočale i te se sada prave.
Bolničarka
Ovo je najteže, jer se dnevno netko ozlijedi ili polupa
koljeno, čelo, glavu, lakat ili rame i Upraviteljeva žena mo
ra da to krpi, lijepi i zapire prije nego li se može poslati
doktoru na usavršeno liječenje. Država zahtjeva da se ov­
dje mora imati bolničarku, pa i ovome će se morati prije
ili poslije udovoljiti, jer drugčije neće moći ni biti. Meni se
čini, da se neke važne stvari premučava i ostavi ih ne
opažene.
Primjedbe
Mi smo u zadnje dvije godine, na samo povišice plaća,
razumijete, na povišice samo, potrošili nešto oko $13,000.
Pravljenje novog Paviliona i zahoda na zemljištu za izlete
potrošeno je oko $10,865.00. Stolovi na zemljištu za izlete
oko $1,200.00. Kupalište ili ljetnikovac oko $11,000.00. Of
fice za prodavanje tiketa na izletu oko $500.00. Nova vatro
gasna cijev nešto oko $1,000.00. Sav ured ja po kućama,
kao navlake, zavjese, razni namještaj nešto izmedju $10,000
do $12,000.00. MoŽem reći mirne duše, da se je potrošilo
na te izvanredne stvari oko $50,000.00 do $55,000.00, a da
još nisam ni uračunao povišenje naših pristojba na In
surance, koji dosižu na hiljade i više dolara.
Zato bi ja zamolio neke odbornike, da kada daju raz
na izvješća o Dječjem Domu, da bi se zavelo točne cifre
i da se zna koliko je zašto potrošeno. Naprimjer kada se
u izvješću kaže: salary Matrons ili salary to other em
ployees, da se ovdje navede koji other employees, jer ja
nevidim, da se je igdje zavelo plaće Odboru Dječjeg Do
ma, a član nemože ovo drugčije tumačiti već da misli, da
je ovo sve trošeno na stalno namještene osobe u Domu.
Takodjer bi ja želio, a to ako je to moguće, da se tako
djer rastumači članu, što je "depreciation", da to nije tro
šak gotovine, već da je za toliko opala vrijednost na nekoj
zgradi ili na zgradama. Znam, da će uzeti malo više vre
mena i prostora, ali će slika kud i kamo biti jasnija za
svakog člana, koji bi čitao izvještaj u našem glasilu.
Dolje niže u mojem izvještaju ćete vidjeti povišice rad
nicima, pak se iz ovoga svega može razabrati, da je Dječji
Dom trošak, a da ga se mora uzdržavati o tome nema ni
govora, jer kako sam rekao prije, ja to ponavljam opet,
da je on potreban Hrvatskoj Bratskoj Zajednici, kao što
su potrebne štake kljastu čovjeku.
Dječji Dom je uza sve što je potreban, naše narodno
obiležje za nas, jer po našem humanitarnom radu nas zna
du bliži i dalji stranci, a i uvaženi Amerikanci.
Gledom na poslovanja u Domu
Dozvola za poslovanje još nije izdana, ali,. kako ste i
sami u glavnom uredu primili list od gosp. Haremskog, raz
log je bio taj što se nisu "Sirene" za u slučaju vatre bile
postavile. Da nisu bile postavljane na vrijeme, nije krivnja
na nijednom pojedincu, već što su takove prilike i što se je
pitalo i Springfield i Chicago, da li bi se moglo nas opro
stiti a da ne bi trebali postavljati "Fire Alarm", te ako da,
da li bi mogli uz što manje zahtjeva i sa što manje troška.
Zato je za teglo postavljanje toga "Fire Alarm-a" i zato se
je kasno istoga postavilo. No, ali danas sam u posjedu
pisma od ureda Fire Marshalla, gdje se javlja, da je sve
izvedeno na njihovo zadovoljstvo i čim to dodje do ureda
gosp. Haremskog, vjerujem, da će i naša dozvola poslo
vanja biti odobrena.
Stanje radnika i činovnika
Glavni Odbor pita informacije ili izvještaj o radnicima
odnosno namještenicima. Neznam što želi Odbor znati o nji
ma, ali ću ja reći ono što iz iskustva znam i što svaki dan
vidim i kroz što prolazim. Radnici rade normalnim tem
pom, a kadkada neki i "abnormalnim", jer tamo nije zgod-^
no satove odrediti, pa neki radnici počnu ili su počimali
raditi oko devet (9) sati, a poslije objeda negdje i u dva
sata. Nije se nikada radniku ovdje oduzelo od njegovog
posla ako nije bio na poslu na vrijeme, nego naprotiv, ako
je radio koji dan u večer, jer se je trefilo nešto važno, ta
kovom se je radniku dala prilika, da uzme dan izlaza i on
da, kada to nije njegov redoviti dan izlaza. Naravski, upra
vitelj je nastojao, da ovo malo sredi na jedan način, da
se počne raditi onako kako to treba i da se prestane iz
laziti van sa zemljišta za vrijeme radnih satova i to kada
se kome prohtije, pa kod nekih je postala ova primjedba
nepoželjna i svakako kod takovih je Upravitelj bio pre
ziran, ali se je ovo moralo učiniti i tako barem donekle,
da se pokaže i državi i članstvu, da želimo Dječji Dom do
vesti na nivo kako to odgovara.
Radnici u Domu imadu svoj Blue Cross, a uz to H.B.Z.
ima za svoju i radnika protekciju "Compensation", za ko
jeg H.B.Z. plaća, da tako na jednoj strani da radnik bude
protektiran, a na drugoj strani da H.B.Z. bude osigurana,
da ne će imati nikakovih poteškoća u slučaju bilo kakove
nesreće.
Kada sam 1952 deveti (9.) novembra preuzeo odgovor
nost kao Upravitelj Dječjeg Doma. odmah sam tražio po
višice za radnike i namještenike pošto sam smatrao, da se
ne može veselo, zadovoljno ni dobro raditi, ako se čovjek
ne osjeća da je barem približno prilično plaćen. Onda je
Handy-man dobivao $165, a danas dobiva $220. To je $55
povišica. Janitor je dobivao $160, a danas $210, a to je
$50 povišica. Kuće-paziteljice su dobivale $130, a sada do
bivaju $175, a to je $45 povišica na mjesec. Naša kuharica
je dobivala $140, a sada dobiva $200 na mjesec. Pomoćna
kuharica dobivala je $130, a danas dobiva $175 na mjesec.
Knjigovodja dobivao je $165, a danas dobiva $210. Uz to
dobiju stan i hranu.
Da radnici rade svi jednako i da li svi jednako pri
vredjuju, ja to nemožem reći, jer kako se je osvjedočilo
nekoliko naših odbornika, da je u mnogo čemu razlika od
jednog i drugog radnika. Dok jedan radi na pričuvi i spo
razumno, drugi radi kako njemu imponira, ali o ovom u
detalje ne ću ovdje govoriti, jer je to posao Upravitelja i
Odbora Dječjeg Doma, da oni zavire u tu stranu našeg
poslovanja i da i to povremeno urede.
Naravski, da se neki radnici, zato što su članovi H.B.Z.
osjećaju, da nisu odgovorni Upravitelju, te Upravitelj ne
smije ne samo, da im ako nevoli posao kako rade, pri
govori, nego čak ne smije ni da im reče što treba raditi.
Još je gore sa onima, koji se umisle, da zato što su dulje
vremena ovdje, da im se uopće nesmije reći što trebaju
činiti, te bi se sa Upraviteljem najradje svadjali sa izjava
ma, da Upravitelj nije gospodar i da nisu odgovorni Upravi
telju već Odboru. Naravski Upravitelj bi ove i ovakove iz
jave jednom dva pa i više puta premučao ili preko njih
prešao, ali nakon se to ponavlja više puta i kako se ono
A S I U O S
^ZAJEDNICA«"
*ii
Proslava 60-godišnjlce odsjeka 29 H.B.Z.
N. S. Pittsburgh, Pa. Članovi i članice Hrvatske
Bratske Zajednice grada Pittsburgha i okolice ovime se po
zivaju da dodju na svečanu proslavu 60-godišnjice opstanka
Gospojinskog Društva Sveta Ana, odsjeka broj 29 H.B.Z.
u North Side Pittsburghu. Proslava će se održati u ne
djelju, 29. aprila o. g., u velikoj dvorani Javora, 822 North
Canal Street, N. S. Pittsburgh. Početak u 2 sata po podne.
Društvo Sveta Ana jedno je od najvećih gospojinskih
društava i jedan od najstarijih i vodećih odsjeka u redovi
ma Hrvatske Bratske Zajednice.
Svoju jubilejnu proslavu održati će u petu nedjelju u
aprilu, kada nijedan od naših odsjeka nema svoje mjesečne
sjednice, pak se zato nada i vjeruje, da će se zajedničari
i zajedničarke u velikom broju odazvati, da uzveličaju tu
proslavu i svojim prisustvom odati zasluženo priznanje na
šemu društvu.
Odbor odsjeka spremio je za tu proslavu naročiti pro
gram, tokom kojega će u ime naše Zajednice prisutne po-
veli, mjera predje vrhunac, onda dodje do obračuna.
Upravitelj je odgovoran za sve u Domu. I baš zato što
je on odgovoran za sve, neće i nemože dozvoliti nikome, da
radi na svoj način a ne specialno ako je to na štetu i ne
korisno kako za Dom, tako i za Hrv. Bratsku Zajednicu.
i
i
.•
slavenske organizacije u drža- odsjeka broj 5 biti će pred
vi Washington, da isti dan nejsjedatelj (toastmaster), koji
priredjuju svoje piknike ili! će predstaviti Edward E. Ser
bilo kakve druge priredbe, ta-1 vov, pravnog savjetnika HBZ.
ko ne škodimo jedni drugima,
i
me za to, ali svejedno nemojte
zaboraviti naš piknik, koji će
biti u North Lake Park na 4.
jula.
Bratski pozdrav sveukup
nom članstvu HBZ.
Odbor za piknik
Pittsburgh, Pa. Dolaze
će subote poslije podne, 21.
I Capital Alleys, Franklin 1
Vine Streets, u kojem će u
čestvovati petnaest teamova
i to će biti jedan od naših
i
najvećih ovakovih Tourna
menta.
Na ovom Tournamentu će
učestvovati kuglači Pomlatka
iz Etna, Pa., Pittsburgh, Pa.,
Wilmerding, Pa., K e e s
Rocks, Pa., Versailles, Pa.,
Ambridge, Pa. i domaći team
iz Johnstown, Pa. Mnoga dje-
Ovaj na slici omladinski tamburaški zbor "Sloga" nastupiti ce na proslavi 60-godišnjice gospojinskog odsjeka broj 2^
u N. S. Pittsburgliu.
Moja je želja, da svaki radnik bude pošteno plaćen ako kupili su prošle godine jednu
ne kako se želi, ali barem prilično dobro, da se tako može- |f™au'za
mo odvijati poslove u onoj i onakovoj mjeri kako to od nas
očekuje i članstvo Hrvatske Bratske Zajednice i hadgled-
mi
Naš je činovnik brat Kutuzovic. Kako nema nikakovin piesnu
prigovora iz glavnog ureda, po mojem mišljenju, brat Ku- proslaviti otvorenje ovog na
tuzović radi poslove na zadovoljstvo i mi dvojica radimo šeg Doma.
ovo je preko tri godine zajedno, ali nikada medju nama' Imati cemo i doličan pro
nije došlo do bilo kakovog razilaza i brat Kutuzović radi S1"*111?
-».T i
na moje zadovoljstvo. Naravski, da se negdje podvuče ne-
ka omanja pogreška i to se odmah ispravi ako se opazi, predsjednik Hrvatske Brat
a ako to neopazimo mi, čim namse javi is glavnog ureda, gke Zajednice. Uz to ćemo
to se odmah ispravi. i imati našu^ talentiranu Ne-
Toliko sam imao reći prigodom ove sjednice, a drugo venku Usmijani iz Weirtona.
ću sve reći ustmeno ukoliko na mene bude koje pitanje po- pVa"r godim'doita'S Dal
stavljeno i ukoliko cu na isto moći odgovoriti. Želim, da
Ovaj put sam odustao od tražbina i preporuka raznih,
jer to će podnesti naš predsjednik i tajnik. Hvala vam i
živjeli! N. D. šarić, Upravitelj.
Predobjava
Seattle, Wash. Odsjek
broj 439 i gnijezdo Pomladka
broj 220 HBZ. priredjuju svoj
godišnji piknik, koji će se o
držati dne 4. jula ove godine,
na veliki dan američke neod
visnosti, u North Lake Park,
Nakon kuglanja u večer, veće slavlje u povijesti Hrva
djeca će biti počašćena s ve- ta i našeg društvenog rada u
čerom na Victory Banketu, Benwoodu zadnjih 65 godina.
vo je zemljište vrlo dobro po-! koji će se održati u Hrvat-: živila bratska sloga, HBZ. i
znato, pošto naš narod na is-!skom Domu na 612 Broad njezino članstvo. Svi nam do
tome svake godine održava
svoje piknike. ketu će se predati trofeji po-! Mile Perković, predsjed
Stoga mi umoljavamo sve bjeđnicima za 1956. godinu.' nik H. K. Kluba.
naše bratske odsjeke i druge: Frank M. Sopcic, predsjednik
1
n A*
kao glavnog govornika. Ta-
Po ovom pitanju ćemo kas-i kodjer na programu će biti
nije još pisati kad bude vrije-
v
nrprkWI-
V. I. Mandic, glavni predsjed
nik, Michael Graslia, upravi
telj Pomlatka i Frank Brai
dić, direktor sporta i prosvje
te.
Frank Braidic, Direktor
Odjeljenja Sporta i Prosvj.
Zabava u Welland«
Welland, Ontario, Can.
zdraviti i održati prigodni govor brat Stephen Brkic, ured"
nik engleskoga dijela Zajedničara. Takodjer će tokom tog
programa poznato diletantsko društvo "Sloga" iz Farrella
prikazati šaljivu igru "Žene, žene .". Nakon programa
pako biti će za prisutne tečnih zakusaka da u prijateljskom
razgovoru ni sa te strane ne bucte pomanjkanja. Tokom
večernje slave Rev. Marijan Sorić, naš hrvatski župnik, biti
će s nama.
Odbor i članstvo odsjeka broj 29 H.B.Z. u svakoj pri
godi u prošlosti pružilo je saradnju ostalim bratskim i se
strinskim odsjecima u sličnim prigodama, pak se zato pra
vom nada i vjeruje, da će naići na spremni, odaziv tih od
sjeka, braće i sestara, povodom ove proslave svoga odsjeka.
Zapamtite stoga dan: peta nedjelja u aprilu, 29. aprila
mjesto: Javor dvorana na 822 North Canal Street, N. S,
Pittsburgh i vrijeme: 2 sata po podne.
U tom očekivanju svima neka je i ovim putem naša
dobrodošlica!
Uz sestrinski pozdrav za odsjek broj 29 H.B.Z.
Proslava otvorenja našeg
Doma u Benwoadu
Benwood, W. Va. Naša
ovdašnja društva i pojedinci
vatski
Kulturni Klub. Zgradu
preuredili tako, da će
smo
nici Države Illinois. odgovarati našim društvenim
Činovnik potrebama. U subotu, 28. a
.,
prila imati ćemo banket i
bavu, i time ćemo
za
na
a,
kojem ce nastupiti
razni govornici, a glavni ce
|t
biti br
jviandić, glavni
v
jje koja odlično pjeva,
mac
zajednički rad vodi vas svih jednom cilju, a to je bratska piege i svira u harmoniku. I
suradnja za dobro ime hrvatskog naroda i za korist Ame- mati ćemo i jedan sat "Floor
rike i u njoj naše Hrvatske Bratske Zajednice. Show", od profesionalne ple
sačke škole Florence Black, i
Takodjer imati ćemo uglednih
govornika i gostiju taj dan s
nama, te zastupnici odsjeka I
IHBZ. broj 2, 745, 523, 595 i'
ca će putovati 75 milja ili vi- 546. Nadamo se, da će i brat
še, što je samo po sebi zanim- ski odsjeci iz Diles Bottom i
ljivo i što pravi djecu da ra- Powhatan, Ohio biti s nama
zumiju, da je to njima omogu- na ovoj veličanstvenoj pro
ćeno samo zato, što su člano- slavi.
vi Hrvatske Bratske Zajed- Mi činimo sve u našoj mo
nice. ći, da ovo bude uistinu naj-
Pittsburgh, Pa. Deseti
Five Pin Kuglački Tourna
ment Hrvatske Bratske Za
jednice će se održati u petak
i subotu, 20. i 21. aprila 1956.,
u Karry Bowling Alleys na 14
Terauly Street, Toronto, On
tario.
Domaćin ovog Tournamen
ta biti će odsjek 832 HBZ. u
Toronto. John Stanich će biti
predsjednik, a Bob Nizich
taJnik
Odsjek broj 617 H.B.Z. za-!nJe
uz dobru glazbu. Dodjite svi
da se bratski pozabavimo i
porazgovorimo. živili i dobro
nam došli!
Svirati će Silver String
Orchestra, pod vodstvom To
ny Zlatar, a ulaznica je 75c
po osobi.
Za odsjek br. 617 HBZ,
Jack Buban, tajnik.
Tournamenta. Kugla-
ce
P?č.eti
u
jedno sa Kuglačkom Ligom te nastaviti u subotu u podne
održati će plesnu zabavu u'Pa dok ne svrši u večer,
subotu večer, 28. aprila 1956,
i
aprila 1956., održati će seju vlastitom Domu na petoj drugog materi jala za publika
Kuglački Duckpin Tourna- ulici. °iju osim onog za Victory
ment Pomlatka Hrvatske Stoga pozivamo svu braću Banquet i ples, koji uključuje
Bratske Zajednice u Johns-! i sestre iz Wellanda i oko- govornike i predavanje trofe
itown. Pa. Kuglanje će biti u lice, da nas posjete u što ve-jja pobjednicima, s kojima se
ćem broju. Biti će mekog i zaključuju ovakve sportske
tvrdog pića do grlića, a za- priredbe slično svim bivšim
bava će biti do kasno u noći i Tournamentima.
Petak
večer
Mi nismo primili nikakvog
Frank Braidic, Direktor
Odjeljenja Sporta i Pro
svjete.
Članom naše Zajednice mo
že postati svaki čovjek hrvat
skog ili slavenskog porijekla,
koji je u dobrom zdraviju, u
dobi od 16 do 60 godina.
18. travnja 1956.
Mary Ivštć, predsjednica
Dragica Blaškovie, tajnica.
NAROD
Narod Je zajednica ljudi
Iste krvi, istoga jezika, iste
narodne ili autohtone kul
ture, iste historijske prošlo
sti, koji cjelovit živi na svom
historijskom teritoriju pot
punim narodnim životom, te
kao subjekt ili na temelja
živoga i narodnog prava Je
dino Je svoj čimbenik uprav
ljanja. Sarin ić.
BOGADEKOV RJEČNIK
Veliki novi Eng.-Hrvatski i Hrv.«..
Engleski rječnik. Najveće i najbo
lje do sada štampano izdanje, sa
pridodatkom gramatik« engleskog
jezika, stranih rječi, krsnih ime
na, pitanja i odgovora za moliteljo
Američkog gradjanstva, 1100 stra
nica, u platnu vezana. Rječnik sva
kome potreban za učenje i tuma
čenje Engleskog i Hrvatskog
je­
zika. Cijena $6. C. O. D.
HRVATSKI KALENDAR
Hrvatski Kalendar /-a 1 !)."(!, ve
liko izdanje Fratara Franjevaca u
veličanstvenoj opremi, sa slika
ma $2.00
MATI od GORKOGA
Veliki znameniti roman Maksi
ma Gorskog u dva dijela. Luksuz
no ukoričeno izdanje, u pola ci
jene $1.50
GRAMATIKA Englesko-Hrvat
skog jezika, ukoričena $8.00
Hrv. Kat. Molitvenik, Novo lije
po ukoričeno izdanje $3.00
O A I N K A
Hrvatska lirska i ljubavna
pje­
smarica, 400 pjesama $1.25
ČUVAJTE SE RAKA (CANCER)
"RANI ZNAKOVI RAKA", da
va sva upustva i savjete kako se
treba čuvati od ovog najvećeg ne
prijatelja. čovječanstva. Od Raka
se treba čuvati dok ste zdravi, od
Dr. Tićinovića $1.00
12 HRVATSKIH KNJIGA ZA $2.00
12 najljepših romana, pripovjeda
ka, pjesama, poučnih narodnih hi
storijskih i savremenih djela, Ša
lju svakome za $2.00
S A N O V N I K
Sastavljen po najstarijim egi
patskim, perzijskim i grčkim ru
kopisima. Tumačenje sanja, različ
nost u sanjlma, i duševni saobra
ćaj sa drugim licima $1.50
Novac se šalje na:
I
skih ploča, poklon paketa i novča
nih pošiljka šaljemo svakome. 600
1 dinara za $1. šalju u Jugoslaviju,
i Trošak $2.50.
PETER SPRAJCAR
Notary Javni bilježnik
Izvršuje sve javno-bilježničke
poslove u obim jezicima.
Udaljeni nek pišu.

JUGOSLAV LIQUOR STORE IN HOLLYWOOD!
Sllvovltz from Senta, Sarajevo, Ljubljana: Kruškovac Dalmatian rod
bnrgundy Gewuertztraminer (Ljutomer) Sauvignon (Maribor) Chi
pon (Ljutomer) Riesling (Haloze) Žilavka (Mostar) Traminer (Rad
gona) Riesling (2upa) Maraschino (Zadar) Cherry wine and liqueur
(Zadar) Pelinkovac Vlahov bitters Dreher beer (Trieste), etc. and
a Beautiful Selection of 150 Wines, Spirits, Brandies, Liqueur«, Beers
from Austria, Hungary, Switzerland, Germany, Scandinavia.
HO 9-5570
1055 N. Vine St. (Sooth of Santa Monica Blvd.), Los Angeles 38, Calif.
CLOSED ON 8UKDAYB WE SHIP ALL OVER CALIFORNIA!
izmedju Seattle i Tacoma. O
Kuglački Tournament
Pomlatka u Johnstownu
Street u Johnstownu. Na ban-1 bro došli!
Kuglački Tournament HBZ
U Toronto, Ontarnio, Can.
Dal ma ti
a
A new book by Eric Whelpton,
noted author and lecturer. One of
the best books ever written in En
glish on D.ilmatia, its history, the
hundreds of islands along its Adri
atic coastline and the gorgeous
scenes and historic places $5.00
HOLIDAY IX YUGOSLAVIA,
by Ernest YVelsman, noted author
and traveler with beautiful pic
tures, maps and historic disrup
tion $4.50
PALANDECH'S BOOK STORE
705 S. Wells St., Chicago 7, IU.
Novi cijenik knjiga, gramofon-
Day Phone: BE 3-9992
Night Phone: BE 3-7047
802 Millef Avenue
Clairton, Pa.

xml | txt