OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, July 11, 1956, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1956-07-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

li. srpnja 1956.
IZ
ODJELJENJA GLAVNOG
Joseph Brila, glavni tajnik
»ovima ograničiti samo na
0ne slučajeve, koji su zaista
Mli takove naravi, da im je
'fcomoć bila od skrajnje po
trebe.
v
Glavni Odbor uzeo si je za
zadaću, da se ne će dozvoliti,
da ijedan član Zajednice ne
bude dostojno sahranjen na
Iton njegove smrti samo
jfcadi toga, što je siromašan,
s tim ciljem u vidu prešlo
••-lie je na rad, da se u toj for
$ii nešto uredi za dotične
banove. Prema dohocima, ko
ji se primaju u Narodnu Za
kladu, stvoren je bio slijede
ći zaključak:
"Na pomoć iz Narodno-
Prosvjetne Zaklade imat! će
""fravo samo oni stari, izne
mogli i siromašni članovi, za
koje se nema tko brinuti da
*9i pokopa nakon njihove smr
ti, osim njihov odsjek".
Ti članovi, ako nisu u sta
nju plaćati svoje članske pri
stojbe, mogu biti stavljeni na
rzervu i ostaju na rezervi ta
ko dugo, dok se njihova re
zerva potpuno iscrpi. Kad je
njihova rezervna vrijednost
e i i k a a i s e n a o n a
mogu zatražiti pomoć iz Na
rodne Zaklade, što moraju u
činiti preko svoga odsjeka.
Nakon je takva pomoć po Iz
vršnom Odboru odobrena, za
takve članove plati se dugo
vina iz Narodne Zaklade i o
ni imaju pravo dobiti certi
fikat za $400.00 osigurnine.
Ovaj certifikat, odnosno svo-
TAJNIKA
H.B.Z.
Primjetili smo, da su neki stari članovi krivo upućeni
u stvar, kako i na koji način Zajednica pomaže svoje stare,
iznemogle i siromašne članove. Neki su uvjerenja, da svaki
stpri član ima pravo na certifikat u svoti od $400.00, ako
nije u stanju plaćati svoje redovite mjesečne pristojbe i ako
je članom 40 godina ili više, što nije ispravno.
Ovo pitanje bilo je izneseno valjda pred svaku kon
venciju Zajednice i na svakoj konvenciji bio je izabran po
sebni odbor, koji je imao za-f
daću: Kako i na koji način
da se pomogne starim i iz
nemoglim članovima? Kad se
ta, ne može se upotrijebiti za
ikakve druge svrhe, nego sa
mo za pogrebne troškove čla-
je taj odbor suočio sa pita- na. U slučaju, da potpuna
njem: Odkuda takvu pomoći svota od $400.00 nije upo
^namirivati koliko će se u toj
pomoći mjesečno izdavati?
odmah se je došlo do uvje
renja, da se to ne može rije
šiti kroz ono kratko vrijeme
zasjedanja konvencije, i od
bor je na svakoj konvenciji
preporučio budućem Glavnom
.Odboru, da to pitanje prouči
i da nad je načina kako bi
wt moglo pomoći starim čla
novima. Glavni Odbor bio je
suočen sa istim pitanjem kao
i odbor na konvenciji: Od
kuda da se dobije novac za
jtomoć svima starim članovi
ma bez razlike u kakovom se
^Inancijalnom stanju oni na
ježe? Budući je to bilo ne
moguće učiniti, moralo se po
,Bioć starim i iznemoglim čla-
trebljena za pogrebne troš
kove, onda se preostatak ima
povratiti u Narodnu Zakladu.
Za svaku godinu članova
nja, član ima pravo dobiti
$10.00 osigurnine na račun
takvog certifikata. Na pri
mjer: Onaj član, koji je u
Zajednici 25 godina, ima pra
vo na certifikat od $250.00,
a za 40 godina članovanja
član ima pravo dobiti certi
fikat za $400.00. Ako je ne
tko članom više od 40 go
dina, on ipak nema pravo na
cetrifikat veći od $400.00, jer
je izdavanje ovih certifikata
ograničeno samo do svote od
$400.00.
Članovi, koji se nalaze u
staroj domovini, imaju pra
vo na pomoć iz Narodne Za
klade samo onda, ako se do
kaže po Narodnom Odboru
njihove općine, da žive u vrlo
oskudnom stanju i da se za
njih nema tko brinuti, da ih
pokopa nakon njihove smrti
Takav član ima pravo na svo
tu osigurane, koja bi se mog
la kupiti za onu svotu nov
ca, koju član ima pravo do
biti iz Narodne Zaklade. Na
primjer: U prošlosti bila je
praksa, da su za člana bile
plaćane članske pristojbe
za svaku godinu članovanja
plaćano je dva mjeseca pri
stojbi. Ako je netko bio član
20 godina, a plaćao je mje
sečno pristojbe dva dolara
to znači, da je član mogao
dobiti iz Narodne Zaklade
svotu od $80.00. Ako iz Na
rodne Zaklade pomoć traži
član, koji je star 70 godina,
a nalazi se u staroj domo
vini, on bi mogao dobiti u
plaćeni certifikat za svotu od
$111.00.
Mi želimo ponovno nagla
siti, da na pomoć iz Narodne
Zaklade imaju pravo sa
mo oni stari, iznemogli i siro
mašni članovi za koje se ne
ma tko brinut! da ih pokopa
nakon njihove smrti, osim
njihov odsjek. Za svaku traž
nju pomoći iz Narodne Za
klade, član to mora osobno
zatražiti kroz svoj odsjek i
članstvo odsjeka mora o to
mu glasovati na svojoj sjed
nici.
IZVJESCE GLAVNOG BLAGAJNIKA ZA APRIL, 1956
Odsjeci uplatili na račun rasporeza $172,340.63
Kanadski odsjeci uplatili na račun rasporeza .... 18,477.57
Primito za kamate na bondove 115,530.78
Na račun dugovine na certifikat* 3,127.72
Na račun zajmova na certifikate 1,649.13
Primito za razno 2,313.06
Ukupno ...... *V...J$313,438.89
Gnijezda uplatila u aprilu, 1950
Gnijezda uplatila na račun rasporeza $ 16,301.03
Kanadska gnijezda uplatila 2,607.18
Primito na račun kamata •*.•••••••«*•%*» 4,732.60
Primito za razno 14.66
Ukupno $ 23,655.47
Tiskara H. B. Z.
Ukupni primitak tiskare 9,484.00
Dječji Dom H. B. Z
Ukupni primitak Dječjeg Doma $,028.25
Zaklada malodobnih bažtinika
Ukupni primitak 2,537.10
Sveukupni primitak u mjesecu aprilu, 1956 $351,143.80
M. Krasich, glavni blagajnik.
IZVJEŠĆE GLAVNOG BLAGAJNIKA ZA MAJ, 1956
Odsjeci uplatili na račun rasporeza $172,600.04
Kanadski odsjeci uplatili na račun rasporeza .... 20,592.14
Primito za kamate na bondove 35,699.48
Na račun dugovine na certifikate
Na račun zajmova na certifikate* 669.49
Primito za razno 1,180.57
Ukupno ^...$233,597.44
Gnijezda uplatila n maju, 1956
Gnijezda uplatila na račun rasporeza 17,304.19
Kanadska gnijezda uplatila 2,278.29
pripito na jrapun kamata 3,146.61
)d$jek 220 povećan
Sa dva
mlada
člana
Mystic, Iowa.— Ovime jav
ljamo veselu vijest svemu
članstvu H.B.Z., da se ^je naš
odsjek broj 220 povećao sa
dva mlada člana, čije slike
ovdje donosimo.
Prvi jr brat George L.
Kruzich, koji je rodjen 15-og
augusta 1937. u mjestu Dia
mond, Iowa, od dobrih i če
stitih roditelja, Johna i Rose
Kruzich. Osnovnu i srednju
školu svršio je s vrlo dobrim
uspjehom, a sada se nalazi
u vojnoj službi svoje domo-
U ime našeg odsjeka 220
želimo dobro došlicu našem
mladom članu i svako dobro
u njegovu životu, a njegovim
rođitelii™1?* čestitamo na do
brom Hl HVOif K'CO.
Druga po redu je sestra
Joanne Kauzlarich, koja je
rodjena 12. marča 1938. u
Centerville, Iowa, a odgojena
u Hammond, Indiana. Ona je
kćerka od Mrs. Mary Kauz
larich i pokojnog oca Marion
Kauzlarich. Joanne je bila
članica Pomlatka gnij e z a
broj 350 u Mystic, Iowa, za
17 godina, iz kojeg je sada
prešla u odraslo članstvo od
sjeka 220.
Ona je bila vrlo dobra u
čenica u Hammond Morton
High School, sa kojeg je
s velikim uspjehom graduira
la mjeseca juna ove godine.
Sada se uči za stenograficu,
a na jesen u mjesecu sep
tembru namjerava polaziti
Indiana University, gdje će
učiti za učiteljicu osnovne
škole.
Tvojoj majki čestitamo na
dobroj brizi i uzgoju svoje
kćerke, a tebi sestro Joanne
želimo dobro došlicu u naše
redove, te želimo svaku sre
ću u tvome budućem životu
i da uspiješ u svom školo
vanju.
And,jelo Jovanović, taj.
"&UEDN1ČAB"
Odsjek 650 povećan
Sa tri nova člana
Toronto, Ontario, Can.
Odsjek broj 650 H.B.Z. ovi
me javlja radosnu vijest, da
je svoje redove povećao sa
tri slijedeća člana:
Prvi je naš mladi brat An
thony Senzel, koji prije reda
prelazi iz našeg gnijezda Po
mladka U odraslo članstvo,
kojeg sliku ovdje donosimo.
Hisjeku.
natopi ovoje viijtjtiut rodi
telje, Poldu i Juliju Senzel,
a u Pomlatku ostavlja svoju
vine Amerike. U Pomlatku mladju sestru, Viktoriju, ko
ostavlja još jednog brata, ja će kad za to vrijeme do
pak se nadamo da će i on
slijediti njegove stope i doći
u naš odsjek kad mu za to
vrijeme dodje.
dje slijediti njegove stope
Naš mladi brat je rodjen
31. maja 1939. u mjestu Til
sonborg, Ont., Canada. Tebi
brate kličemo: dobro nam
došao u naše redove, a tvo
jim roditeljima čestitamo na
dobrom odgoju svoje djece.
Druga je naša sestra Je
lica Boljkovac, koja je ro
djena u starom kraju u Za
gorju, a došla je k svomu
suprugu ovdje, koji ima svo
ju robnu trgovinu u Torontu.
Tebi draga sestro kličemo:
dobro nam došla u naše re
dove, a tvome suprugu želi
mo dobar uspjeh u trgovini.
Treća je sestra Ce i 1 i a
Dzigoda, koja je rodjena 25.
aprija 1932. u mjestu Nad
wina, Poljska. Tebi draga se
stro kličemo: dobro nam do
šla u naše redove.
Za odsjek broj 650 HBZ.,
Marko Banjavčić, taj.
Piknik odsjeka 739
Montreal, Quebec, Can.
Odsjek br. 739 H.B.Z. ovime
daje do znanja svome član
stvu i svemu našem narodu
i prijateljima mjesta i oko
lice, da ce održati svoj prvi
ovogodišnji piknik u nedje
lju, 22. jula, na našem sta
rom mjestu na Ville La
salle.
Stoga pozivljemo sve naše
članove i prijatelje, kao i sav
naš naroa mjesta i okolice
da nas posjete na ovom na
šem prvom ovogodišnjem
pikniku. Mjesto je bolje u
redjeno nego što je bilo prije,
više je mjesta i lijepa je hla
dovina. Biti će pečene janje
tine već po našem lijepom i
starom običaju. Dodjite i do
vedite sa sobom svoje prija
telje. Odbor će se postarati
za dobru podvorbu. Bratski
vas pozivljemo i do vidjenja
na pikniku.
Odsječna sjednica i Pri
redjivačkog Odbora će se o
držati u petak, 13. jula, u 8
sati u večer.
Za Priredjivački Odbor,
M. Pollch, tajnik.
Dosta ih je koji su dobri
plesači, ali slabi orači.
Hrvatski Katolički Dan u Chicagu, III.
Hrvatska katolička crkva i škola Presv. Trojstva na
Throop ulci u Chicagu će slaviti Hrvatski Katolički Dan
u nedjelju, dne 15. srpnja (July) ove godine u bašči Justice
Park Gardens, Justice, 111., na Archer and Kean Avenues.
Pridružila su nam se sva potporna, prosvjetna, sport
ska i crkvena društva. Bašča je veoma udobna, prostrana
i šumovita. Imat ćemo raznih zabava za odrasle i djecu.
Tamburica "Jadran" će svirati i zabavljati prisutne goste.
Imat ćemo dovoljno svakojake hrane i pića. Bit će pečene
janjetine i svinjetine svinjetine na kotlu, kobasica, kolača,
kave, sladoleda i slatkiša.
Molimo sve naše župljane i prijatelje da nas posjete
toga dana u bašči, te da se zajednički porazgovorimo i po
zabavimo. Za sve one, koji nemaju automobila, imat ćemo
na raspolaganje autobuse, koji će voziti narod do bašče i
natrag. Autobusi će ići ispred crkve u 11 sati i u 2:30
poslije podne.
Do vidjenja 15. srpnja u nedjelju u Justice Park bašči.
Odbor 1 župnik
Primito za razno 5.00
Ukupno $ 22,734.09
Tiskara H. B. Z.
Ukupni primitak tiskare .... 8,192.76
Dječji Dom H. B. &
Ukupni primitak Dječjeg Doma 1,098.69
Zaklada malodobnih baštinite
Ukupni primitak 229.97
Sveukupni primitak u mjesecu maju, 195$ ...$265,852.95
M. Kraaich, glavni blagajnik.
RAZJAŠNJENJE ISPLATA DIVIDENDA
ČLANSTVU ZAJEDNICE OVE GODINE
Joseph Bella^ glavni tajnik
Kako je to običaj svake godine u mjesecu lipnju, tako
i ove godine vaša Zajednica obavješćuje vas sa ponosom
da je dividend 1956. godine poslan svima odsjecima, da se
isti razdijeli članstvu u mjesecu srpnju.
Svota ovogodišnjeg dividenda iznaša $248,637.08. Više
nego je Zajednica ikada prije raspodijelila, što ujedno po
kazuje da rastemo i bivamo $
snažniji svake godine.
Učinjeno je nekih manjih
promjena u načinu razdijele
dividendi, za članove koji i
madu certifikate raznih vrsti,
te ćemo niže nastojati da raz
jasnimo načine razdijele divi
denda
1. U prošlosti, mi smo i-
spostavljali čekove članovima
za Dividende, to može biti iz
razloga što su takovi članovi
mijenjali svoje certifikate na
drugu vrstu certifikata, u
kojem slučaju novi certifikat
nije dosta dugo vremena u
krijeposti za plaćanje divi
dendi ove godine.
6. Članovi, koji su prešli
iz
sa uplaćenim (matured) cer-
Pomlatka u odraslo član-
slv0-
tifikatima, koji su uplaćivali
u druge razne fondove Za
jednice. Takovi članovi sada
će biti na poslednjem listu
Imenika za Dividende, te će
biti uključeni u dividende
cjelokupnog članstva odsjeka.
Dividendi članova sa upla
ćenim (matured) certifikati
ma se nešto malo snižuju na
kon 20 godina, što znači da
će takovi članovi primiti ma
nje dividende.
2. Dividendi članova, koji
imadu uplaćene certifikate i
koji više nisu aktivni članovi
i ne doprinašaju u fondove
nlsu
REZOLUCIJA ODSJEKA BROJ 177 H.B.Z.
Izvršnom i Glavnom Odboru Hrvatske Bratske Zajednice
3441 Forbes Street, Pittsburgh 13, Pa.
Štovana braćo i sestro, članstvo odsjeka br. 177 H.B.Z.
na svojoj redovitoj sjednici, održanoj 17. juna 1956. uzelo
je na dnevni red aferu bivšeg odbora u Dječjem Domu, od
noseći se na uzimanje komisije na koju nisu imali pravo.
Članstvo smatra da je spomenuti odbor otišao predaleko,
kada se je mašio u blagajnu Dječjeg Doma, a što nisu za
služili. Nakon svestrane ra-^
sprave, usvojena je slijedeća
Rezolucija:
Srazloga, što odbornici Dje
čjeg Doma nisu stalno na
mješteni u Dječjem Domu i
Srazloga, što odbornici u
Dječjem Domu imadu jedan
put mjesečno sjednicu, za ko
ju su plaćeni kao i delegati
na konvenciji, te uz to i pod
voz za putovanje na sjed
nicu i
Srazloga, sto su životne
namirnice išle gore u prošle
četiri godine, to u njihovu
slučaju nije opravdano, jer
oni imadu ručak u Dječjem
Domu za kojega ne plaćaju i
Srazloga*. što su stvar po
kušali pokriti da članstvo ne
opazi, to jest da nisu donijeli
u svom zapisniku pred član
stvo i
Srazloga, što ovakovi po
stupak stvara sumnju kod
članstva, da gubi povjerenje
ne samo u odbor, nego i u
Zajednicu.
Prema tome, članstvo od
sjeka br. 177 zaključuje slije
deće:
1. Pošto su priznali da
su nepravilno uzeli komisiju,
članstvo odsjeka br. 177 tra
ži, da Glavni Odbor spome
nutim odbornicima dade za
pisničko nepovjerenje.
2. Članstvo odsjeka 177
osudjuje zaključak Glavnog
Odbora na sjednici u marču
mjesecu 1956., jer nakon is
traga, dokaza i priznanja, da
su nepravilno uzeli komisiju,
Gl. Odbor ih riješava kriv
nje i oprašta taj odbor.
3. Ako Gladni Odbor ne
izvrši zahtjev članstva od
sjeka 177, odsjek će tražiti
putem referenduma od sve
ukupnog, ekn*tv* Zajednice,
navedeni u Ime-
mku ZR
Dividende, posto
u
S
primili dividende kada su još
bili članovi Pomlatka.
7. Članovima,, koji su se
a i u s o s a v i i u a k i v n o
članstvo putem "Lien-a", pri
mjenjen je dividend kao na
plata dugovine na Lien.
8. Članovi, koji su pristu
pili u drugi odsjek sa Pre
stupnom Listom, nisu primili
svoje dividende, nego će iste
primiti kada se njihove liste
prime u glavnom uredu.
Ovo donosim ukratko u o
vom članku našim članovima
za razjašnjenje, dočim u en-
Zajednice, biti će zadržani u|vom ^roju Zajedničara izići
Glavnom Uredu. Ako takovi I
članovi žele svoje dividende
dobivati godišnje, oni osobno
moraju zatražiti zato tiska
nicu od odsječnog tajnika.
3. Dividendi članova koji
se nalaze na rezervi, biti će
kreditirani njihovom računu
u glavnom uredu, i na taj na
čin će se produljiti vrijeme
ostajanja na rezervi.
4. Dividendi članova sa u
plaćenim certifikatima (Paid
up certificate) čije nam bo
ravište nije poznato, biti će
uloženi u specijalni račun u
glavnom uredu dok se dozna
adresa takovog člana.
5. Ako u vašem odsjeku
Imade članova koji su primali
dividend prije ove godine, ali
više nisu navedeni u Imeniku
nicama isto u o-
gleskim stra
formacije
će opširnije in
u
frama po ovom pitanju. Ka
ko sam u početku ovog član
ka rekao, da je svota ovo
godišnjih dividenda najveća
što ih je Zajednica ikada do
sada raspodijelila u jednoj
godini, a to je $248,637.08.
Ovo je dakle samo za odraslo
članstvo bez Pomlatka. Ak
tivni članovi u Sjedinjenim
Državama primiti će svotu
od $216,672.80, tako isto ak
tivni članovi u Kanadi pri
miti će svotu od $17,989.48.
Aktivni članovi će primiti u
kupnu svotu u USA i Ka
nadi od $234,662.28. Razlika
izmedju gornje i ove doljnje
svote ostaje u glavnom u
redu, kako sam to gore ob
jasnio.
da ovu aferu osudi.
4. Takodjer traži od u
redništva Zajedničara, da o
vo donese pred članstvo čim
prije.
Za odsjek broj 177 H.B.Z.,
u Los Angeles, Calif.,
Mato Kovačević, predsj.
Lube Prskalo, tajnica.
(Pečat)
Javna zahvala
McKeesport, Pa. Ovime
želim obznaniti sve članstvo
odsjeka broj 44 H.B.Z., kao
i ostale prijatelje i rodbinu,
da sam dne 2. jula došao ku
ći iz bolnice, gdje sam bio
20 dana poslije operacije, ko
ju sam imao 12. juna. Sada
sam kod kuće i hvala Bogu
na putu za oporavak.
Ovim putem se želim za
hvaliti svima onima, koji su
me pohodili u bolnici, i koji
su mi poslali karte u bolnicu
i zaželili mi oporavak. Isto se
želim zahvaliti g. Anthony
Brajdić, koji ie preko svoga
Radio Sata (WMCK) u Mc
Keesportu najavio moju bo
lest i zaželio mi što brži o
poravak.
Hvala vam svima!
Paul Rupčić, tajnik
odsjeka or. 44 HBZ.
Predobjava
Chicago, 111. Ovime se
daje do znanja našem na
rodu mjesta i okolice, da će
Okić Klub održati svoju i
granku dne 30. septembra o
ve godine, na kojoj će biti
dosta veselja i lijepih pred
meta.
Stoga se umoljava cijenje
no općinstvo i društva, da ne
bi isti dan priredjivali svo
jih zabava, jer bi time na
škodili sebi i nama.
Nadamo se, da ćete ovo
svi uvažiti i svojih zabava
toga dana ne ćete priredji
vati« Odbor
SWISSAIR SVICARSKA ZRAKOPLOVNA LINIJA,
m.
H. B. Zajednica zaista je Dom Bratstva
Michael Grasha, Upravitelj Pomladka
(vni.)
Svaki odsjek pruža svojim članovima raznovrsne po
godnosti. Clan predstavlja mnogo više od običnog broja na
certifikatu.
Kritičar naše Hrvatske Bratske Zajednice bi se mogao
osigurati bilo gdje, i to bi bilo sve. U odredjenim vremen
skim razmacima posjetio bi ga agent osiguravajuće tvrtke
da od njega dobije pristojbe. I kad na koncu nastupi čas,
u kojem osiguratelj mora i
spuniti svoj dio obaveza, u
dovica će, bez svake sumnje,
primiti u redu svoj ček i ti
me se svi poslovni odnosi iz
medju njih kidaju.
Posve su drugi odnosi iz
medju članstva Hrv. Bratske
Zajednice. Odsječna sjednica
preporuča molitelja u član
stvo i ona ga, po primitku
certifikata, svečano prima u
svoje redove. U tome času
član pogtaje dio bratskog ko
la, čiji su članovi odlučili da
žive u smislu gesla "svi za
jednoga, jedan za sve". U to
me kolu dijelit će zajedno
s drugom braćom bol i tugu
zajedno s njima će se rado
vati i veseliti.
ci-
Čitave knjige bi trebale, da
se u njima opiše divan uspjeh
naših odsjeka. Velikodušnost
je opći značaj svima, no sva
ki od njih imade i posebna
obilježja s obzirom na vrije
me i mjesne prilike.
Odsjeci moraju prije kon
ca svakog'mjeseca podmiriti
svoje obaveze prema Glav
nom Uredu HBZ. No svi čla
novi ne podmiruju svoje o
baveze tako redovito. U to
me slučaju odsječna blagajna
snosi za njih taj teret. Po
nekad, u slučaju novčanih po
teškoća pojedinog člana, od
sječna blagajna snosi njegov
teret i po nekoliko mjeseci,
osiguravajući svome članu
sva prava, premda on kroz
to vrijeme nije bio u stanju
da pokrije svoje pristojbe.
Za vrijeme velike gospodar
ske depresije, na desetke ti
suća članova je primilo ta
kovu pomoć mnoge su od
sječne blagajne bile skoro i
spražnjene, ali u plemenitu
svrhu.
Prije nekoliko godina po
sjetili smo jednu hrvatsku
koloniju u malenom gradiću
nedaleko Pittsburgha. I ako
je taj gradić malen, rad je
našeg odsjeka velik i zna
čajan. Zadivila nas je lije
pa zgrada, na kojoj se koči
ponosan naslov "Hrvatski
Dom". Sagradili su ga u vri
jeme gospodarske depresije
članovi, koji su na taj način
odradjivali svoju dugovinu na
pristojbama, ili su svojom za
radom plaćali članarinu i če
sto puta uz to zaradjivali
kruli svoj svagdanji. Možda
je slična povijest hrvatskih
domova u mnogih hrvatskim
kolonijama.
Ne samo, da je Glavni U
red HBZ stavljanjem na re
zervu spasio osiguranje de
setke tisuća svojih članova,
već je na tisuće članova sa
čuvalo svoje osiguranje za
hvaljujući pomoći odsjeka.
Strana 4
Zagreb
Beograd
LJUBLJANA—RIJEKA—6 PLfT-BUBIIOVMfK
SARAJEVO—TITOQRAD—SKOPUC
{edina inozemna zračna linija koja ItN
direktno u Jugoslaviju. Najbrža I
(lajbolja veza izmedju Sjedinjenih
Država i Jugoslavije.
Pitajte Vašeg putničkog agenta tfl
SWISSAIR.
Zo opsirn« infofmočit« moret« n obratiti fit*
Sk Š1
JHi A 1
*mm SWISSAIR
REET,
Najbolji primjer brige, ko
ju odsjek posvećuje svojim
članovima, dolazi do izražaja,
u slučaju bolesti. Tada je
bratski osjećaj najvrijedniji,
slijedeći nauk Prvog Propo
vjednika bratstva "posjećuj
bolesne". Imade li za boles
nika boljeg lijeka od posjeta
i čavrljanja s braćom iz od
sjeka
Bez ikakove sumnje svi su
naši odsjeci prepuni takovih
primjera. Njihovo dnevno po
slovanje bilježi uvijek nove
primjere suštine bratstva.
Spomenimo samo jedan
slučaj bratske ljubavi, koji se
dogodio prije nekih 50 go
dina. U New Mexico je obo
lio član jednog odsjeka. Lije
čenje je pojelo sve njegove
uštede. Na koncu je on sam,
a i njegova braća iz odsjeka,
pronašao, da se ne će moći
izliječiti u New Mexico. U
Pittsburghu, 2,000 milja da
leko, bio je liječnik, koji bi
mu mogao pomoći. Odsjek ga
je poslao na svoj trošak u
Pittsburgh. Trošak je iznosio
$400.00, a u to vrijeme za
mašna svota novaca. Deveta
konvencija Narodne Hrvat
ske Zajednice je odlučila po
vratiti polovicu svote odsjeku
i na taj je način svaki član
Zajednice bio sudionikom u
tome plemenitom činu.
I naravski, najznačajniji,
najdjelotvorniji i najdrago
cjeniji znak ljubavi prema
bližnjemu nastupa kad dodje
posljednji čas. Baš u tome
času vrijednost certifikata
daleko nadmašuje obično o
siguranje. Članstvo odsjeka
dijeli tada bol i tugu s čla
novima obitelji, dok obično
osiguranje daje samo materi
jalnu pomoć i to je sve.
Evo to su sve razlozi na
predka HBZ. I naša sadaš
nja kampanja za upisivanje
novog članstva zbog toga po
kazuje tako lijepi napredak.
Naši naime graditelji proda
ju nešto više od običnog o
siguranja. Oni prodaju udjele
Zajednice, koja je posvećena
pravome bratstvu.
(Nastavit će se)
Sramota nad sramotama
(Nastavak sa prve stranice)
Nelte naše novine i kato
lička štampa opet su počele
raspirivanjem mržnje, blaće
njem svoga naroda i kleveta
njem Hrv. Bratske Zajednice
"komunizmom", da kod vla
sti stvore sumnju iz svoje
pakosti, zlobe i lažne pro
pagande.
To je naša narodna nesre-
ća i sramota, što nas bije i
u stranom svijetu.
liki i Tip
1" list Matice iseljenika Hrvatske u Za
PlA I Iv A grebu izlazi redovito svakoga mjeseca
i donosi obilje članaka i slika iz života našeg iseljeništva,
kao i iz staroga kraja.
Godišnja pretplata 3 dolara (ili odgovarajući iznos u
valutama drugih zemalja. Pretplatiti se možete preko:
Matice iseljenika Hrvatske
Gajeva 2a Zagreb, Jugoslavija

Yl VII NI. 10
NEW VOtK M, M. V.
Y U O S A V O O K S
816 Fifth Avenue New York 21, N. Y.
ili direktno preko

xml | txt