OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, October 24, 1956, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1956-10-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Strana 6
816
KONCERTI
PIKNICI I
PROSLAVE
Odsjek br. 32 proslavit će 60-godišniicu
Svog opstanka s banketom i programom
Chicago, III. Odsjek broj 32 Hrvatske Bratske Za
jednice proslavit će 60-godišnjicu svog opstanka u subotu,
17. novembra 1956. Za ovu proslavu mladje članstvo mnogo
se interesira, kao i za sam svečani banket, koji će biti
priredjen sa jednom posebnom atrakcijom, koja će biti pru
žena gostima što do danas običaj nije bio.
Svi vi koji želite prisustvovati ovom svečanom banketu,
nastojte rezervirati mjesto čim prije, tako da ste sigurni
da je vaše mjesto rezervirano. Odbor je već sve priredio,
samo čekaju dan 17. novembra.
Naknadno pisati ćemo opširnije o programu i svečanosti.
Za odsjek 32 H.B.Z., Luka Biondić, perovodja.
Poziv na proslavu odsjeda br. 648 H.8.Z.
Kirkland Lake, Ont., Can. Odsjek broj 648 H.B.Z.
priprema se da na jedan lijepi i dostojan način proslavi 30
godišnjicu svog društvenog opstanka i djelovanja s plesnom
zabavom u subotu, 10. novembra o. g., u Poljskoj Dvorani
Sa Wood Street. Zabava počima točno u 7 sati u večer.
Pozivamo sveukupno članstvo našeg odsjeka, kao i sve
ostale članove Hrvatske Bratske Zajednice u ovom mjestu
i iz okolice, te sve prijatelje Hrvate i ostale Slavene, da nas
posjete i pomognu nam uzveličati ovu našu rijetku proslavu.
Odbor čini pripreme da bude svega što pripada takvoj
zabavi i proslavi, a na vama je, draga braćo i sestre čla
novi odsjeka, da posjetite ovu rijetku zabavu i proslavu 30
godina našeg društvenog rada. Svi vi, stari i mladi dodjite
na ovu proslavu i time se pokažite da ste dostojni članovi
odsjeka i Hrvatske Bratske Zajednice.
Dakle, ne zaboravite braćo i sestre i svi ostali prija
telji, doći na proslavu u 7 sati u večer, 10. novembra, u
Poljskoj Dvorani. Josip Vuković, tajnik.
Duquesne University Tamburitzans
Dolazi u Zeigler na 17-og novembra
Zeigler, 111. Društvo "Sloboda", odsjek br. 452 Hrvat
ske Bratske Zajednice priredjuje koncert, koji će se održati
subotu, 17. novembra 1956., u 7:30 u večer, u Zeigler
Community High School. Koncertni program će izvadjati
glasoviti Duquesne University Tamburitzans iz Pittsburgh,
Pennsylvanija.
Mi članovi od odsjeka 452 H.B.Z. zaista smo radosni,
što imamo tu priliku da ovo već sedamnaesti put pripremi
mo doček za naše mlade školarce, koji to od nas zaslužuju
•a svojim radom, koji vam je svima dobro poznat.
Ulaznica će biti $1.00 po osobi za ddrasle, a 50 centi
Z& djecu ispod 12 godina.
Poslije koncerta oni će isto svirati u Eagle Klubu do
3 sata u jutro.
Pozivi jemo sve Hrvate i Slavene ovog mjesta i okolice,
da posjete ovaj koncert rečenog dana. Isto ove školarce i
glazbenike moći ćete čuti preko Radio Stanice WFRX od
4 sata do 4:30 isti dan poslije podne.
Dodjite da se naužijete lijepog programa.
Za odsjek broj 452 H.B.Z., Joe Povich, tajnik.
Ulaznice za ovaj koncert mogu se dobiti u Pabst The
atre Box Office i preko članova raznih odsjeka Hrvatske
Bratske Zajednice.
Ovaj koncert se priredjuje uz suradnju Majčinog Klu
ba H.B.Z. i uz pomoć mnogih odsjeka H. B. Zajednice u
Milwaukee i okolici.
Grupa Pittsburgh All-University Tamburitzans se sa
itoji od 25 talentiranih osoba, mladih momaka i djevojaka,
koja većinom polaze razna sveučilišta u Pittsburghu. Na
svojim koncertima izvadjaju narodne plesove, glazbu i pje
sme, obučeni u razne šarolike narodne nošnje, sve ono što
je našem narodu milo i drago. Njih predvodi Mr. Matt L.
Gouze.
Pozivlje se sav naš narod mjesta i okolice, da dodje na
•ovaj koncert u što većem broju, te da povedu i svoje prija
telje bilo to naše ili druge narodnosti. Svi bez razlike dobro
ste nam došli! Odbor
Javno-bilježnički poslovi:
gruntovne i sve dru^e dokumente, kao: Punomoći, Darovanja, Kupo
prodajne ugo\ort. Oporuke, naslednja i druga Očitovanja.* Svaki
posao mogu izvršiti i dopisivanjem.
PETAR REšKOVAC, Javni Bilježnik
Obavljam sve službe
ne poslove za stari
k i I z a u e
JHCH»OOi0HW3KK 0CHCH00 O O O
CKJ a-CHS O O
Zašto da plaćate skuplje kada Vam naša firma daje
prvoklasnu robu po najnižim cijenama.
PAKETI NTIŽl ZA 3-1 N'EDIEl.JE
100 lbs. najfinije KANADSKO BRAŠNO BliELO "000"
do ZADNJE STANICE samo S9.S0 -Do RIJEKE SJ.25
37 lbs. najbolje SVINJSKE MASTI $11.50
SVE DRI GE NAMIRNICE ZNATNO SNIŽENE CLIENE
Tražite naš veliki eijenik ftaliemn besplatno.
ŠALJEMO u JUGOSLAVIJI' DINARA GOO za 1 dolar.
Za troškove samo $1.50 bra obzira na sumu.
S. SKORICH
a H30000KKH9000HKJ
O K O N A K E I
Svečani banket odsjeka 13 "Sv. Lovro"
Steelton, Pa. Ovime dajemo do znanja svim članovi
ma i prijateljima, da će naš odsjek broj 13 "Sveti Lovro"
H.B.Z. održati svečani banket u subotu večer, 27. oktobra
ove godine, u svojoj vlastitoj Dvorani na 589 So. 2nd St.,
Steelton, Pa. Banket će početi točno u 6:30 poslije podne.
Na banketu ćemo imati više odličnih govornika iz gra
da Steeltona, t. j. službenih predstavnika mjesta, a naš glav
ni govornik i počasni gost biti će V. I. Maijdić, glavni pred
sjednik Hrvatske Bratske Zajednice iz Pittsburgh, Pa. Na
kon banketa imati ćemo veselu i plesnu zabavu, za koju će
svirati dobar orkestar, a koja će trajati do kasno u noći.
Ulaznica za banket biti će samo $2.00 po osobi, pa ne
mojte reći da je to preodviše, jer zato ćete dobiti veliki ta
njur pun "ehikana i mirisave salate". Vi stariji sjetite se
starog kraja, kad su naši stari kuću gradili i pri svršetku
barjak visoko digli. To je bio znak da se kuća sutra po
kriva, pak je trebalo hešto i popiti, da krov ne će nikada
procuriti. Vama je takodjer poznato, da i mi sada našu
društvenu kuću popravljamo, pa sigurno nijedan ne ćete
ulaznicu odbiti, nego istu unaprijed kupiti, jer se radi za
dobrobit naše društvene dvorane. Vi braćo i sestre i prija
telji, koji niste članovi našeg odsjeka, vama će na 27. ok
tobra isto biti vrata otvorena dvorane našeg društva "Sve
tog Lovre".
Dakle, svi do jednog dobro ste nam došli! Živili i svi
se skupa vidjeli na našem banketu u subotu večer, 27. ok
tobra! i Ivan Trulac, član odsjeka 13.
Druga grupa Jugoslavenskih umjetnika
Dolazi u St. Louis, Mo., na 31. oktobra
St. Louis, Mo. Dolazi nam i druga grupa iz stare
domovine po imenu "Kolo", koja će davati svoje koncerte
pod naslovom "Slavenska Rapsodija". Kako nam naše St.
Louiške novine javljaju, ovi jugoslavenski umjetnici na
stupiti će kod nas u srijedu, 31. oktobra, u 8:30 u večer, u
najvećem kazalištu ovoga grada, u Kiel Auditorium Opera
House.
Ova grupa se sastoji od 55 profesionalaca iz svih kra
jeva Jugoslavije, a najviše iz Beograda. Ista je posjetila
sve države Evrope, kao i neke gradove Azije, te svagdje
gdje su bili odnesli su veliko prvenstvo, kako u vještini ta
ko i bogatim narodnim nošnjama iz svih krajeva Jugosla
vije. Imati ćemo priliku da se opet ponovno naužijemo na
ših narodnih kola i drugih narodnih plesova, pak pjesme i
muzike, kao i tamburice, pastirske gajde, sopile, gusle i t. d.
Prikazivati će nam plesove iz Hrvatske, Slavonije, Dalma
cije, Srbije, Makedonije, Crne Gdre, Slovenije i drugih po
krajina naše stare domovine.
Stoga upozorujem sve naše jugoslavenske narode u St.
Louisu i okolici, da si nabave ulaznice na vrijeme, pošto su
sve sjedalice rezervirane po abecedi.
Do vidjenja 31. oktobra u Kiel Auditoriumu na 14th
i Market Streets. Vinko Bubanj, izvjestitelj.
Zabava u Cokeburgu
Cokeburg, Pa. Plesačka
Kolo grupa odsjeka broj 351
H.B.Z. održati će krabuljnu
plesnu zabavu u petak, 26.
oktobra o. u Hrvatskom
Domu. Ples ce početi u 8 sa
ti u večer i trajati do pol no
ći, a za istog će svirati Paul
Wrublesky i njegova Poljska
Američka Orchestra.
Umoljavamo svakoga, u
ključiv članove Kola kluba,
da dodju u maškaradnim o
dijelima. Takodjer molimo da
nitko ne dodje obučen u hr
vatskim nošnjama, jer iste ne
odgovaraju za ovakove pri
gode.
Košara groserije će se dati
dobitniku nagrade na vrati
ma, te dvije novčane nagrade
će se dati dvojici od onih,
koji će biti najljepše i naj
smiješnije obučeni. Kao i o
bično u našem klubu će biti
posluženi sa raznim pićem o
ni, koji će imati članske knji
žice pri ruci.
Pozivljemo sve prijatelje
mjesta i okolice, da nas po
sjete na ovoj našoj krabulj
noj zabavi u petak večer, 26.
oktobra.
Bernard M. Luketich,
predsjednik.
Haškaradni ples
Detroit, Mich. Majčin
Klub našeg odsjeka br. 351
"Zora" i gnijezda Pomlatka
broj 318 H. B. Z. održat će
maškardni ples sada u subotu
na večer, 27. oktobra, u Hr
vatskom Narodnom Domu na
1735 E. McNichols Road.
Mnogi se spremaju u raz
nim kostimima, a koji će biti
najbolji dobiti će prvu na
gradu, drugu i tako dalje, a
tako isto i oni koji budu o
bučeni u najsmješniju isto će
dobiti nagradu. Stoga se ple
sači umoljavaju, da ne do
laze u našim narodnim noš
njama, jer se iste ne će uzi
mati u obzir, nego samo maš
karadne nošnje.
Za bogatu podvorbu s je
lom i pićem pobrinuti će se
odbor Majčinog Kluba. Ova
zabava pocima u 8 sati u ve
čer, a tako isto i svake su
bote u večer imademo zabave
s glazbom u našem Domu,
na kojim Majčin Klub imade
preko sebe kuhinju.
9
Stoga svi dodjite na ovu
maškaradnu .zabavu, na ko
joj će biti dosta šale i ve
selja za sve.
M. Kramaricli, izvj.
DUG JE LOSI DRUG. Pla
ćaj stalno svoje pristojbe, ti
me ćeš olakšati poeao tajni
ku svog odsjeka i sebi mM
ge neugodno«** i itetau
"ZAJEDNIČAR'
Krabuljna zabava
Društva "Javora"
... N« J8k Pittsburgh, Pa.
Hrvatsko Pjevačko Društvo
"Javor" priredjuje krabuljnu
plesnu zabavu (Hallowe'en)
Dance) u subotu večer, 27.
oktobra 1956., u Javor Dvo
rani na 822 N. Canal Street,
N. S. Pittsburgh.
Na ovoj zabavi će se dava
ti nagrade, a za istu će svira
ti vrlo dobro poznata i popu
larna Continentals Orchestra.
Poželjno je da plesači dodju
u maškaradnim odjećama.
Uz ples i dobru glazbu bi
ti će i svega drugog po na
šem običaju, odnosno jela i
pića, o čemu će se postarati
naš odbor.
Pozivljemo sve plesače i
plesačice, kao i ostali naš
mladi i stariji narod, da do
dje na ovu zabavu i da se
naužije u šali i veselju, čega
će biti obilno te večeri u na
šoj Javor Dvorani.
Dobro nam došli i do vidje
nja na zabavi! Odbor
Poziv na zabavu
Cleveland, Ohio. Kultur
ni Klub u Collinwoodu održat
će Card Party i plesnu za
bavu u nedjelju, 28. oktobra
1956., u Hrvatskom Domu na
15711 Waterloo Road. Card
Party će početi u 3 sata po
slije podne, a doprinos (do
nation) je $1.00 po osobi.
U večer će biti plesna za
bava besplatno, za koju će
svirati Kasunic Brothers Or
chestra.
Čist prihod od Card Party
je namijenjen za kupnju no
vih instrumenata za našu o
mladinsku tamburašku gru
pu.
Pozivljemo sav naš narod
da dodje na Card Party po
slije podne i na plesnu za
bavu u večer.
Poziv na piknik
Miami, Fla. Američko
Jugoslavenski Klub priredju
je jesenski piknik u nedjelju,
28. oktobra 1956., u Greynold
Park, N. E. 175th Street, je
dan block od Highway br. 1.
Piknik počima u 12 sati o
podne pa sve do kasno u ve
čer. Imati ćemo na ražnju
pečene janjetine, te charcoal
steak i raznovrsnih napitaka
svima dosta.
Pozivamo sve članove i nji
hove prijatelje da nas posje
te. U slučaju kiše imademo
pokriveno. Svi ste dobro
došli!
Poziv na proslavu
Hamilton, Ontario, Can.
Muška organizacija H. S. S.
"Pavle Radić" čini sve mo
guće pripreme, da na jedan
lijepi i dostojni način pro
slavi 25-godišnjicu svog lije
poga i slavnoga društvenoga
opstanka sa banketskim pro
gramom i plesnom zabavom
u subotu, 27. listopada. Ovo
slavlje će se održati u Hrv.
Nar. Domu, 173 Beach Road,
Hamilton. Banket će početi
točno u 6 sati poslije podne.
Ulaznica za banket je $2.00
po osobi.
Pozivamo s v e a n o v e i
prijatelje ovih organizacija iz
bližih mjesta, kao Toronto,
Cooksville, Welland i Wind
sor i sve okolice grada Ha
miltona, da nas posjete u što
većem broju i time nam po
mognu uzveličati ovu rijetku
i značajnu proslavu 25-tu
godišnjicu našega društva.
Od strane naše organiza
cije H. S. S. biti će počasni
gost i. glavni govornik Stje
pan Gazi. Iza banketa i pro
grama slijediti će plesna za
bava, za koju će svirati svi
ma nam dobro poznati i po
pularni tamburaški zbor Hr
vatskog Nar. Doma.
Dodjite svi i dovedite svo
je rodjake, prijatelje i po
znanike. Mi cemo učiniti sve
u granicama naše mogućnosti
da se svatko u našoj sredini
toga dana osjeća ugodno i
zadovoljno, tako da ova na
ša proslava ostane nam svi
ma dugo u najlepšem sjeća
nju.
Braćo i sestre, nemojte za
boraviti dana 27. oktobra.
Neka vas svi putevi vode u
Hamilton na proslavu Hrv.
Seljačkog Pokreta.
Za zabavni odbor organi
zacije H.S.S.,
Stanko Spehar, predsj.
Zabava gnijezda br. 60
Bemvood, W. Va. Ovime
se daje do znanja svima od
sjecima H. B. Ž. Benwooda,
Warwooda. Weirtona i York
ville, Ohio, da će gnijezdo
Pomlatka broj 60 H.B.Z. o
držati svoju godišnju plesnu
zabavu u subotu večer, 27.
oktobra 1956.. u Hrvatskom
Kulturnom Klubu na 4853
Eoff St., Benwood, W. Va.
Na zabavi će svirati i go
ste veseliti dobro pojata
"Yorgovan" Tamburitzan i
.Accordion Solo Orchestra iz
New Brighton, Pa., pod di
rekcijom brata Nikole Chav
lovich.
Stoga pozivamo sve čla
nove i članice gore navedenih
mjesta i odsjeka, kao i svu
braću Slavene naših ostalih
organizacija, da nam pomod
nu uzveličati ovu godišnju
zabavu naše djece, s koje će
sav čist prihod biti upotreb
ljen za njihov Christmas
Party, t. j. kojeg po običaju
pravimo svake godine za sve
članove našeg gnijezda Po
mlatka.
Inače na zabavi će biti sve
ga dosta za uživati po našem
hrvatskom običaju, a za do
bru podvorbu brine se odbor
John M. Baron, Sr., uprav.
Poziv na piknik
Želimo da nam se naš na
rod pridruži u štd većem bro
ju, pošto će ovo uistinu biti
požrtvovni i plemeniti piknik,
s kojeg će se čist dobitak da
rovati jednoj vrijednoj obi
telji, koja je nastradala od
požara. Ova cijela obitelj su
članovi u Klubu i odsjeku
broj 978 H. B. Zajednice.
Na pikniku će svirati dobri
i popularni tamburaški zbor.
Podvorba na pikniku biti će
po običaju.
Na zabavi će svirati dobro
poznata Jimmy Anment Or
chestra iz Youngstown, Ohio.
Ulaznica ili doprinos biti će
samo $1.00 po osobi.
Stoga pozivamo sve članove
i članice našeg i bratskih od
sjeka, kao i svu braću Sla
vene naših ostalih organiza
cija, da dodju i pomognu nam
uzveličati ovu prvu jesensku
zabavu našeg Pomlatka. Inače
na zabavi će biti svega dosta
za uživati po našem običaju.
Zabava počima u 9 sati u
večer i trajati će do 12:30 po
navadi. Nemojte zaboraviti,
negOr dodjite da probudimo
naš Bessemer,
dobro dodli!
Lud wig Delis, izvj.
Zabava gnijezda 19
Bessemer, Pa. Ovime se
daje do znanja članstvu na
šeg odsjeka br. 309 H.B.Z. i
drugih odsjeka naše okolice,
da ce gnijezdo broj 19 H.B.Z.
održati svoju prvu ovogodiš
nju jesensku plesnu zabavu u
subotu večer, 27. oktobra, u
Hrvatskom Domu na 6th St.
i E. Poland Ave., Bessemer.
ZAPISNIK
(Nastavak sa 5. strane)
u svoti od $200.00 za školsku godinu 1956-1957:
Odsjek broj Im«
Slažući sa specijalnim odborom, da su ovih 20 molitelja
za pomoć za školarinu najzaslužniji, da im se pomoć dade,
Glavni Odbor ,je zaključio, da študenti, koji su odabrani za
davanje pomoći za školarinu, moraju podnijeti primjerak
svojih "Entrance papers" (spis za pristup u školu) od one
Univerze (Sveučilišta) koju polaze, i da čekovi za školarinu
imaju biti poslati izravno na Univerzu, a ne na študenta.
Glavni Odbor je takodjer zaključio, da se nagrada za škola
rinu bilo kojem študentu, ili Studentici, koji ne uspiju dobiti
pristup u školu, automatično obustavi..
Nakon toga je Glavni Odbor, bez ijednog glasa protiv,
odobrio izvještaj ovog specijalnog odbora, koji je preporučio
20 najzaslužnijih studenata za "Scholarship Award (Na
gradu za Školarinu).
Zatim pred Glavni Odbor dolazi pitanje članske kam
panje u godini 1957.
Za vrijeme rasprave, koja je slijedila, predloženo je,
da Glavna Nagrada u kampanji bude putovanje u Ka
nadu, a takodjer putovanje na obale na Zapadu za vrijeme
National Fraternal Congress-a godine 1957.
Svi članovi Glavnog Odbora rekli su nešto konstruktiv
nog o dojdućoj članskoj kampanji, da je rasprava o ovom
važnom pitanju, dakako, bila opsežna.
Brat Borić konačno predlaže, a brat Bella podupire
predlog, da se svi planovi, odnoseći se na člansku kampanju
godine 1957., prepuste Izvršnom Odboru za neodvlačno dje
lovanje. Prima se jednoglasno.
Brat Skrtić zatim predlaže, a brat Hinić podupire pred
log, da oni, koji žele učiniti bilo kakvo putovanje (posjet)
u vezi sa članskom kampanjom godine 1957., imaju naj
manje 50% potrebnih "points" (točkica) od one količine,
koja se traži za članove, koji dobivaju Glavnu Nagradu.
Prima se.
Nakon toga brat Hinić pita, da li bi Odjeljenje Pomlat
ka bilo voljno produljiti vrijeme do kojeg se mogu izmjeniti
"Term" certifikati za C.S.O. 3% certfikate.
Upravitelj Pomlatka, brat Grasha, odgovara i veli, da
on osjeća da se je dalo dovoljno vremena za takve izmjene,
i onda je dao mnogo dobrih razloga, da se vrijeme za to ne
produljuje. Na kraju, brat Grasha se je saglasio, da bi on
bio voljan, da se vrijeme za to produlji do 31. decembra,
1956. godine, ali ne dulje.
Brat Borić zatim predlaže, a brat Škrtić podupire pred
log, da se poprimi taj datum (31. decembra, 1956.) za tak
vu izmjenu certifikata. Prima,se jednoglasno.
Brat Bella, nakon toga daje predlog, da se svi nepro
čitani zapisnici ovog zasjedanja ovjerove po Izvršnom Od
boru. Prima se.
Budući je Dnevni red iscrpljen, brat Ovčarić predlaže,
a brat Kovačević podupire predlog, da se polugodišnje za
sjedanje Glavnog Odbora u mjesecu septembru sada, u 10:15
sati u večer, 28. septembra, 1956. godine, zaključi. Prima
se jednoglasno.
Glavni predsjednik zahvaljuje članovima Glavnog Od
bora za njihovo razumijevanje i suradnju za vrijeme ovog
zasjedanja i izražuje osjećaj, da je mnogo dobrog učinjeno
za Hrvatsku Bratsku Zajednicu i njezino članstvo u Sjedi
njenim Državama i Kanadi kao posljedica rasprava, koje
su se vodile odkad je zasjedanje Glavnog Odbora otpočelo
na 24. septembra.
Brat Mandich zaželjuje svima članovima Glavnog Od
bora sretan povratak njihovim domovima i zaključuje ovu
zadnju sjednicu.
(Ovaj zapisnik odobren po Izvršnom Odboru).
Svi ste nam
Matt Fabljancich,
tajnik odsjeka 309.
Božični darovi!
RRACMH Najfimije kanadsko
3 kg. Kave Santos 5 lbs. Kave Santoa
5 kg. Riže—Rice 5 lbs. Šećera
5 kg. Špageta 5 lbs. Riže
5 kg. Šećera—Sugar 5 lbs. špageta
Paket broj 42 $10.95
1 kg. K&ve Santoa
2 kg. Masti—Larđ
6 kg. Riže—Rice
5 kg. Šećera—Sugar
5 kg. Špageta
3 kg. Kave Santoa
6 kg. Riže i šećera
VA7MAI
AKO
Prijateljstvo je jedina
stvar na svijetu o čijoj vri
jednosti svi se ljudi slažu.
Cicero
MI PLAĆAMO CARINU i sve TROŠKOVE do
zadnje stanice primaoca. ŠALJITE BEZ BRIGE!
U cijenama ZA HRANU uračunato je SVE. Primaoc, kad primi Vaš "Dar" nema ništa pla
titi osim 200 dinara takse. Ako dodat« na svaki paket hrane ili vreću brašna po 70c, onda
je sve plaćeno. Tada, ako bi Vaši imali neke troSkove MI smo odgovorni, da će novac, kojeg so
platiti, primiti nazad. Hrana se Šalje iz Trsta i stiže primaocu za 25 dana.
100 lbs. $10.75
PfiMjnv bijelo "ooo-a" 50 ib$. $ 6.25
KILOGRAMI: LIBRE:
Paket broj 41 $12.95 Paket broj 45
.$8.95
Paket broj 46 $11.95
5 lbs. Kave
Santoa
Paket broj 47 $12.75
.75
Paket broj 43
Paket broj 44 $14.75 Paket broj 48 $12.50
1 kg. Kave Santoa 15 lbs. šećera
2 kg. Bakalara 11 lbs. Riže
2 kg. Masi. Ulja 10 lbs. špageta
4 kg. Riže—Ric® 3 lbs. Kave Santos
5 kg. Špageta lb. Čaja—Tea
5 kg. šećera—Sugar U lb. Bibera—Pepper
24. listopada 1950.
Putiijte sa
I A I A N I N E
za Trieste
Kapija za
Jugoslaviju!
Jesen je VRIJEME za pu
tovati Južnim Sunčanim
Putem Italian Linn za Ju
goslaviju. Uživat ćete pro
ljetnu temperaturu, vanj
ska plivaća kupališta, pro
strane palube i olmene ka
bine na putu sve do Trieste
na Vašem kao Izlet ushi
ćenom putovanju. I zapam
tite. ovo je "Sezona Šted
nje". Cijene su niske kao
Slf)5 (Kabina Turističke
Klase) ... $175 u 8-kreveta
spavaonici.
"YULCANIA"
"SATURHIA"
Napulj Patras
Venecija Trieste
i redovito kasnije.
Obratit# Vajeni Hl'TNI
fKOM AG KN TI ili
Zabava odsjeka 374
Rock Springs, Wyo. Od
sjek 374 H. B. Z. priredjuje
svoju jesensku plesnu zabavu
u subotu, 27. oktobra o. g.,
u Slovenskom Domu.
Program će početi točno u
8 sati u večer, kojeg će iz
vadjati naša odsječna omla*
dina. Na ovom programu će
nastupiti dvije sestre, Maria
i Grace a o z a, koje su
pred dva mjeseca došle is
Italije. Obje su rodjene u Dal*
maciji, majka im je slovefc«
skog a otac talijanskog po
rijekla. One će pjevati u tali
janskom i hrvatskom jeziku.
Uz to ćemo imati i druge š*»
le, a takodjer će nastupiti
naš dobro poznati pjevački
zbor (Croatian Glee Club) u
svojim narednim nošnjama.
Naši programi su svake go
dine sve to ljepši i uspješniji,
pak smo uvjereni da će bitfc~
i ove godine. Poslije pro
grama biti će plesna zabava,
za koju će svirati odlični pleis
ni orkestar. Takodjer će biti
dobrih zagrizaka i hladnog
pića svima na zadovoljstvo,
Stoga pozivljemo sve čli
nove našeg odsjeka i član
stvo susjednih odsjeka, kao i
sve naše prijatelje mjesta i
okolice, da nas posjete na p
voj zabavi u što većem broju,
pak da se zajednički te vfk
čeri pozabavimo i proveseli
mo.
Nikotina Glavota, taj.
BOGADEKOV RJEČNIK
Veliki noH Enf*.-Hrvatski I HrT.-E«
gleski rjefnlk. Najveće I nijbolje l
danje, sa prldodatkom gramatike
(leikoK Jeitka, atranih riječi, krsnik.
Imena, pitanja I odRovora za molitelj«
Američko* RradjanBtva. Cijena $6, po
štarina 25c. CIJenik se šalje besplatna.
Novae w lalje na Palandeeh's Books,
705 S. Wells St., Chicago 7, 111.
Fino žuto KUKURUZNO BRAŠNO!
100 lbs. $10.50 -50 ibs. $6.00
POSEBNI PAKETI:
3
kg.
Kave "Santos" $ 6.95
6 lbs. Kave "Santos"..$ 6.50
10 lbs. Riže—Rice $ 3.00
20 lbs. Šećera-Sugar ..$ 4.95
20 lbs. špageta i 5.50
20 lbs. Graha-Beans ... S 5.50
20 Ibs. Jecina-Barley S 4.S5
10 lbs. (iriza—Farina $ 3.35
37 Ibs. Masti—Lard .. $12.50
10 Ibs. Masti—Lard ....$ 4.75
20 lbs. Bakalara $13.50
5 lbs. Bakalara $ 3.95
5 lbs. Milk u prahu ..$ 4.95
5 lbs. Milk Conđens. 3.75
5 Ibs. Suhe slanine ....$ 3.85
5 Ibs. Sapuna za veš..$ 2.25
2 lbs. Sapuna za lice..$ 1.25
lbs. Kakao—Cocoa ..$2.25
lbs. Milk čokolade. .$ 2.15
lbs. Cikorije $ 1.50
lbs. Jaja u prahu... $ 2.50
Ibs. Marmelade $ 1.80
lb. Čaja—Tea $ 1.35
lb. Bombona-Candy S, .65
lb. Bibera—Pepper $' 1.00
litre Maslin. ulja ....$ 6.95
10 env. Lipton juhe 8 2.35
2EL1TE DRUGAČIJI SASTAV PAKETA. ILI BILO ŠTO DRUGO. DA
AlnU: VAŠIMA TREBA. VI NAM PIŠITE 1 CIJENU CEMO VAM ODMAH JAVITI.
SVE JE OSIGURANO PROTIV DJELOMIČNOG ILI TOTALNOG GUBITKA!
NarudSbe kao i Monty Order ili čekove šaljite na:

Pittsburgh A'MJni versitv Tamburitzans
Dolazi u Milwaukee u utorak 20-og nov.
Milwaukee, Wis. Pittsburgh All-University Tambu
ritzans održati će svoj koncertni program u utorak," 20. no
vembra 1956., u Pabst Auditoriumu, u Milwaukee. (Nije na
vedeno kad počinje, opaska uredništva).
Madison Avenue, M. S. Pittsburgh 1'», I'a. Phone C'E 1-7756
EXPORT-IMPORT
860 North State Street Chicago 10, 111., U.S.A.
Miss Donna Dragas, izvj.
Stephanie Cucuiić, blag.
Phoenix, Arizona. Cro
atian American Club prire
djuje piknik, koji će se odr
žati u nedjelju, 28. oktobra
o. g., u South Mountain Park
u Phoenixu.
5 Rudolph William Pavich
10 Mathew J. Pavlovich
13 Michael J. Marinak
27 Amelia Frances Sisu!
50 Meri Ann Narancich
126 Bernard Lucicli
210 Carol A. Tupac
217 Jo Ann Valsoano
238 Peter Michael Malkovich
320 Bernard Pisacich
388 John Mark Zrno
423 Ivan Paul Babich
437 Ernest D. Razum
4-84 Elizabeth Josephine Palaitil
593 Thomas Francis Basick
677 Madelyn Ann Petrovich
734 Charles Joseph Lukinac
930 Victor George Oreskovich
930 Mary Veronica Ann Grsich
952 George Budak
Stephen F. Brkich
10 lbs. Riže
10 lbs. šećera
15 lbs. Bij. Brafina
20 lbs. šećera
10 lbs. Riže
6 lbs. Kave Santos
4 lbs. Špageta
Iz New Yorka za Trieste
29. okt., 8. dee., 21. sije£.
Lisabon Gibraltar
Barcelona Napulj
Palermo Patras
Venecia Trieste
19.* nov., 3. siječnja
Lisabon Gibraltar
Barcelona Palermo
Italian Line
Suite 1012, Fidelity Trntt
Building, 123 South Broad St.,
Philadelphia, Pa., Tel: King
Hley 5-8489.
•N'" tiče Barcelonu
AMERICAN EXPORT GIFT COMPANY
30-92 42nd Street Astoria 3, New York

xml | txt