OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, November 28, 1956, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1956-11-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Hrana 4
Thco]
Operni Pjevač Cangalović dolazi u I
Cleveland u nedfelpi 9. decembra
Cleveland, Ohio. Ovdje donosimo sliku Opernog Pje
vača, Miroslava Cangalovića, koji je kako već znamo došao
i* Jugoslavije, te priredjuje koncerte po Americi u raznim
gradovima, a koji će doći i u Cleveland u nedjelju 9. decem
bra. Koncert će se toga dana održati u W. H. K. Studio
na 5000 Euclid Avenue, toč-f
no u 4 sata poslije podne.
Na programu će isto na
stupiti još tri zbora, a to su
'Abrašević", "Slavulj' i St.
4
Orth(..!(!x Catho­
lic Cathedral.
Koliko smo već čitali, da
je Cangalović bio primit s ve
likom pohvalom po svim gra
dovima, gdje je do sada pri
redjivao svoje koncerte. Sto
ga radi i mi apeliramo na
naš narod da dodje i posjeti
ovaj koncert, jerbo će po pr
vi puta čuti Operne pjesme
u našem jeziku.
Od uvodnog članka organi
zacionog sekretara Jože Sa
vore "Slovenski svećenici i
značenje staleškog društva",
pa preko svečanog govoro de
kana Alojza Kurenta, pred
sjednika Matije Medvedšća-
Drugo želim javiti, da je
Cangalović pripoznat kao je
dan od najboljih Opernih Ba
sista u Evropi, jerbo je na
stupio u raznim Operama po
svim velikim gradovima, kao
London, Pariz i t. d. U ko
liko mi je poznato u Ame
riku je pozvat po Columbia
University, a u Clevelandu
nastupa pod pokroviteljstvom
Cleveland Opera Association
Ulaznice možete dobiti u
obadva Hrvatska Doma, te
kod svih članova Pjevačkih
Zborova, ili pozovite John Bi
rek HE 1-6632, ili Joseph
Gregurinčić KE 1-5S70. Sto
ga apeliramo na naš narod,
da si ulaznice naruči čira pri
je, pošto su iste poredane po
brojevima te tko prvi kupi
dobije bolju stolicu.
Dakle, ne zaboravite u ne
djelju 9. decembra, dodjite
da po prvi put čujete pjevati
Operne pjesme u našem je
ziku, a mi smo sigurni da će
vas Cangalović opiti sa svo
jom milom pjesmom, i ostat
će vam taj dan trajna uspo
mena u vašem životu.
KNJIGA "SLAVNI DANI"
Medju svim knjigama, što ih je jugoslavenski tisak iz
bacio na tržište u toku 1956, po svome sadržaju je naj
zanimivija "Slavni dani", Ljubljana, 1956. Zašto je ova
knjiga zanimiva? U ovome burnome vremenu evropskog i
svjetskog zbivanja ova mala knjiga od jedva 269 stranica
malog formata riše nam jasan i odlučan stav, zatim liniju
rada dobro organizovanogf
dijela patriotskog svećenstva
Jugoslavije.
Njen sadržaj počima za
nosnim riječima slovenskog
svećenika pjesnika Jože Vov
ka iz njegove pjesme Naša
beseda: "Bratje, čujte uro,
čujte čas". Te riječi su bile
istaknute na sceni sadržaja
knjige, iznad govornice, u
pročelju ljubljanske filhar
monije, na trgu revolucije u
Ljubljani, gdje je ćirilo
metodsko društvo katoličkih
svećenika N. R. Slovenije, u
prisustvu brojnih delegacija
svećenika iz svih republika
Jugoslavije 1954 u mjesecu
s e e u o a v a o s v o e
treće redovno zasjedanje i
proslavu svog petgodišnjeg
rada. Sadržaj sačinjavaju re
ferati, govori i diskusije o
držane tih dana u Ljubljani,
pa prema tome se i čitava
knjiga dijeli na govore na
sjednici proslave (18), refe
rate i govore treće skupštine
(12), dsikusije staleško pa
storalne komisije (9), soci
jalno političke komisije (14),
organizacijske komisije (14),
drugog zasjedanja treće skup
štine (7), odluka, rezolucija,
pozdravnih pisama (Titu, bi
skupima, predsjedniku N. R.
Slovenije, predsjedniku Iz
vršnog Vijeća, predsjedništvu
SSRNS) i izvještaja o raz
nim svećeničkim priredbama
tih dana.
Izvjestitelj
najveći živući filozof Jugo
slavije, Dr. i profesor Jan
žeković, zatim ideolog krš
ćanskog socializma Dr. An
gelik Tominec, franjevac
preživjeli mučenik nacističkih
logora Njemačke. Oni su uz
svoje drugove profesore, žup
nike i pomoćnike uzeli i ak
tivnog učešća u radu ove ve
lebne skupštine svećenika o
kojoj govori knjiga "Slavni
dani".
Iz čitave knjige, svih go
vora, referata i diskusija, a
najviše iz skupštinskih od
luka i rezolucija, vidi se jas
no, da udruženja svećenika
Jugoslavije a posebno Ćirilo
metodsko društvo katoličkih
svećenika Narodne Republike
Slovenije, nisu više nikakova
socijalistička parada i pro
paganda. Ova su udruženja
prešla fazu manifestacionih
osnivačkih parada, obrane i
učvršćivanja i danas u no
vom socijalističkom poretku
Jugoslavije sve više i više
zauzimaju ulogu istinskog,
dobro organizovanog sveće
ničkog patriotskog aktivizma
koji se rame uz rame bori
s članovima partije za izgrad
nju što jače duhovne zajed
nice svih jugoslavenskih na
roda, njen ugled i snagu na
medjunarodnoj pozornici. O
ni ne gledaju mnogo na to
da li netko vani voli Jugo
slaviju ili ne. Oni znadu, da
je vole njeni narod', jer je
ona njihova bratska zajed
nica, pa su odlučili, da u nje
nu veličinu i moć ugrade sve
svoje materijalne i duhovne
snage orgnnizovane u snažna
svećenička udruženja sa iz-
ka, referata dekana teolos-i razitom jugoslavensko socija
kog fakulteta u Ljubljani dr. lističkom linijom i ciljevima.
Stanka Cankarja "O petgo
dišnjici" i izvještaja oca Jo
že Savore do zadnjeg Can
karjevog govora na strani
267, teško je reći šta je u
ovoj knjizi "Slavni dani" za
nimivije i važnije. Od preko
74 razna sastavka svaki iz
ražava i obradjuje ili zaseb
nu sasma novu misao, ili i
stu osvjetljuje sa drugog gle
dišta, što čitavoj knjizi daje
jos veću vnjednost.
Ovdje se više ne radi o ne
kolicini neuravnoteženih sve
ćeničkih tipova, kakovih se
ponekad može naći u pojedi
nim krajevima svijeta, nego
se radi o stotinama i stotina
ma najaktivnijih službenika
Crkve iz pojedinih republika
Jugoslavije i to od onih sa
terena izmedju vjernog puka
do profesora bogoslovlja
fakulteta, koji su,
teoloških
graničenu odanost u
(uz nc0
Vrijedno je istaći, da su svakom pravcu svojoj Crkvi,
ovim sastancima prisustvo- odlučili, da organizirano, bez
vali, pored delegata udruže
nja Slovenije, svećeničkih de
legacija drugih narodnih re
publika (Hrvatska 94), pred-
kompromisa, .služe svojoj so
cialističkoj domovini Jugo
slaviji, bratskoj zajednici svih
njenih naroda. Oni vrlo do-
stavnika vlasti i svećenici ne-. bro znadu koliko je njihove
članovi kao profesor teološ- braće svećenika na razne na
kog fakulteta Dr. Trstenjak, čine izginulo u zadnjem ra-
tu, koliko ih je izbjeglo u
inozemstvo, da zadrže stalno
potpuno oprečan politički
stav, koliko ih se još nalazi
u zatvorima, kakav je stav
Crkve prema njihovoj domo
vinskoj narodnoj vlasti, ka
kav je ideološki stav ruko
vodstva te vlasti prema re
ligiji i Crkvi, s kolikim bije
som reakcionarne snage, u
koje su ukopčane i mnoge iz
bjeglice, kušaju potkopati
njihovu državu vani i unutra,
i zato upravo što to znadu,
oni su se organizirali i svr
stali u čvrst front sloge, lju
bavi i bratstva svih jugo
slavenskih snaga, front, koji
više nikakove makinacije re
akcionarnih snaga, propa
gande, špijunaže i potplaći
vanja ni sa istoka ni sa za
pada neće moći potkopati i
pretvoriti Jugoslaviju u bure
baruta od čije bi eksplozije
stradali prvo njeni narodi.
Polazna i osnovna točka
svega njihova organizovanog
rada jest neograničena lju
bav prema Bogu i bližnjemu,
prema Crkvi i »Iržavi, prema
svakome čovjeku i narodu.
Aktivna ljubav u mislima, o
osjećanjima, riječima i djeli
ma, koja na svim linijama
radja dobrom voljom i brat
skim odnosima, zalaganjem i
žrtvama, jest njihovo naj
jače orudje rada i oružje bor
be az bolji i ljepši život me
dju ljudima i narodima. Lju
bav je i inače najbolje orudje
pod kojim se razvija progres
i oružje, koje sigurno po
bjedjuje svijet. To je ona si
gurna i široka platforma,
s koje su im otvoreni najširi
i najsvjetliji vidici u zamra
čenoj atmosferi sadašnjice i
koja ih vodi od uspjeha do
uspjeha. U duhu te sveobu
hvatne ljubavi oni se svrsta
vaju u svoje svećeničke or
ganizacije, da bi bolje, lakše
i sigurnije izveli nuždan du
hovni preporod u sebi i u
novim jugoslavenskim naraš
tajima.
U referatima, govorima,
diskusijama ove knjige rad
nastojanja svećenika u nji
hovim udruženjima kroz pet
godina vrlo su lijepo pri
kazana. Posebno u referati
ma Cankarja i Šavore su u
pravo jednim briljantnim lije
pim načinom i stilom izložene
sve peripetije, kroz koje su
udruženja prošla, i smjer
nice, po kojima je zavrtan,
i dalje se odvija, njihov rad.
Knjiga nam u stvari pri-
kazuje jednu prekretnicu u
životu i radu svećeničkih u
druženja i to prelaz iz osni
vanja i učvršćivanja u izrav
nu aktivnost i izravnu sa
radnju sa narodnim vlastima
socijalističke Jugoslavije.
Ma šta tko mislio o današ
n o u o s a v i i e n a e
stvar sigurna, a ta je, da je
socijalistička revolucija na
pravila veliki prelom u srci
ma i dušama jugoslavenskih
naroda. Taj prelom je naj
bolje osjetilo niže, terensko
svećenstvo u svom svagda
njem životu. Zato i piše Canj
kar: "Odlučnom voljom smo
obračunali sa ruše v i n a a
prošlosti i iskreno smo od
rezali bolesno od zdravog.
Kao stalež smo ispitali sa
vjest i sa svježim elanom la
tili se posla".
Odnosi izmedju katoličke
Crkve i jugoslavenske države
nisu još na uobičajen način
uredjeni i vjerojatno i neće
biti uredjeni sve dotle dok
postoje napeti odnosi izme
dju komunističkog i nekomu
nističkog svijeta. Ali na prin
cipima, na kojima su zasno
vani odnosi društvenih sna
ga u današnjoj Jugoslaviji
svećenstvo je našlo ne samo
svoj način života nego i ak
tivno učestvovanje u razvoju
nove države i svih njenih ma
terijalnih i duhovnih snaga.
Istina je, da svećenstvo, za
hvaljujući naopakoj prošlo
sti, još nema na raspolaga
nju svih sredstava, koje bi
moglo koristiti u svome radu
za dobro naroda i države, ali
po svojim udruženjima i po
vezivanjima kroz sve repu
blike, ono osvaja teren i do
biva mogućnosti za mnogo
šire akcije, nego ikad prije.
Ovisi još jedino o veličini i
širini, njegove patriotske i
socialne svijesti i odgovorno­
^ZAJEDNICA**
Zahvala Kraljice
Zajedničarskog Dana
Pittsburgh, Pa. Dragi
braćo i sestre, članovi od
sjeka broj 1 Hrvatske Brat
ske Zajednice: Ovo pišem, da
vam iskažem moju zahvalu i
priznanje za krasni banket,
kojeg ste priredili meni u po
čast. U mojem životu ja još
nešta takovog nisam doživila
i jedva mogu pomisliti, da ću
više ikad doživjeti nešto ta
ko divnog u mojem životu.
Hrana je bila izvrsna i teč
na, pa se želim zahvaliti svi
ma onima dobrim članicama,
koje su ju priredile, kao i
o n i a k o i s u u u i v a i
Štrudl, kojega je bilo svako
mu i na pretek, bio je izvan
redan. Ja ne znam imena svi
ju članica, koje su ga ispek
le i donijele, ali neka im je
ovim putem iskazana poseb
na zahvala od moje strane.
Cijela večer bila je za me
ne "a thrill" veliko uzbu
djenje. Banket je bio tako
jednostavan i gosti su bili ta
ko prijateljski raspoloženi
ljubezni, da je to meni izgle
dalo kao objed u vlastitom
domu, pa smo se svi osjećali
kao jedna velika, vesela obi
telj, a ja sam se osjećala,
kao favorizirano mezimče
dijete.
Svi govornici su se tako
lijepo o meni izrazili, da sam
se osjećala upravo čedno. Ja
ću nastojati, što ću više mo
ći, da živim onako, kako su
se oni o meni izrazili.
Ja sam od dragosti plakala
isto onoliko, koliko i na dan
kad sam bila okrunjena Kra
ljicom Zajedničarskog Dana
naših Odsjeka Zapadne Penn
sylvanije, ali se nisam mog
la od toga suzdržati, jer sam
bila ganuta iskrenim osjećaji
ma i poštovanjem, koje mi je
izraženo po svima prisutnici
ma. Vidjela sam i osjetila, da
su prisutni, kao i ja, bili vrlo
veseli i ugodno raspoloženi.
Čini mi se, da me se je naj
više dojmilo prisustvo na o
vom banketu starih pionira
članova odsjeka, koji su na
sti koliko će postati odluču
jućim faktorom novog druš
tvenog života Jugoslavije.
Već danas više ne može ni
tko govoriti o Jugoslaviji ob
jektivno, a da nema pred o
čima i ovaj činbenik sveće
ničkih udruženja, jer oni sto
je rame uz rame s članovima
komunističke partije Jugo
slavije. Stari hrvatski sveće
nik, kanonik kotorske bisku
pije, vrlo ugledna ličnost
Monsignor Niko Luković ka
že: "Iako su nam pogledi na
svijet različiti, ipak nam je
pogled na narod i zemlju isto
vjetan, a to je bezgranična
ljubav prema otadžbini i rad
protiv iskorišćavanja čovjeka
po čovjeku, što je u duhu
Evandjelja. Iz tih razloga mi
smo saradjivali sa komuni
stičkom partijom u narod
nom frontu Jugoslavije i da
lje ćemo saradjivati sa Sa
vezom komunista Jugoslavije
u Socijalističkom savezu rad
nog naroda i sa svim ostalim
naprednim ljudima, kojima
leži na srcu socijalni napre
dak čitavog našeg naroda."
Kad mi ovo donosimo u Za
jedničaru to ne znači, da se
mi slažemo sa stanjem i ten
dencijama u Jugoslaviji, jer
mi o svemu tome imamo svo
je mišljenje i svoj stav, koji
ne želimo nikome namećati,
jer to i nije naš posao ni za
daća. Ali ovo donosimo ra
di informacija i upozoravamo
na knjigu "Slavni dani", ko
ja o tome radi, da naši čita
telji imaju uvid u zbivanja u
zemlji naših pred ja i ništa
više. Upozoravamo na jedno
činjenično stanje bez obzira
da li je to kome ugodno ili
neugodno, ali je stvarno.
IZ ODJELJENJA GLAVNOG TAJNIKA
PKEmiFT OBAVIJEST O !K *7.
KIJEVA NM U
"ENDOWMENT CERTIFIKATA"
Ova obavijest odnosi se na one članove, koji imaju
"Twenty-Year Endowment" certifikate, koji dozrijevaju na
31. decembra 1956. godine.
Ova obavijest daje se namjerno unaprijed, tako da se
član može upoznati sa raznim "Option-ima" (izborima), ko
ji mu se pružaju.
Svi takovi članovi upućuju se, da dodju u dodir sa od
sječnim tajnicima čim im je prije moguće, tako da mogu
raspravljati i izabrati "Optiort", koji mora biti poslan Glav
nom Uredu gore navedenog datuma kad njihov certifikat
dozrijeva.
Vaša brza pažnja i suradnja biti će mnogo cijenjena.
Bratski Vam pozdrav,
Joseph Bella, glavni tajnik HBZ.
31. JANUARA 1957
banket došli, da mi na taj
način izraze počast.
Vrhunac te nezabor a v n e
večeri bio je, kad mi je pred
sjednik odsjeka, brat Nikola
Kos, predao dar od odsjeka,
jednu "bracelet", što me je
tako ganulo, da se to sa rije
čima neda opisati. To je za
ista divni "bracelet", urešen
srebrom sa mojim "birth
stone". Odsjek je takodjer u
moju počast priredio krasni
"cake" (kolač) od kojeg ve
ćeg još nisam vidjela. Brat
Kos mi je takodjer uručio
"corsage" od bijelih "mums"
i "carnation" boja kakve je i
moja oprava. Ovo je bio dar
mojeg gnijezda broj 111 Po
mlatka.
Takodjer sam dobila mno
go privatnih darova od prija
telja, doma i na banketu, ali
je toga previše, da se poseb
no napominje. Medju darovi
ma je "Diary" (Dnevnik) u
kojeg mogu bilježiti moje
svakodnevne dogodjaje kroz
godinu. Jedan drugi dar jesu
bojadisane slike, koje je u
zeo jedan prijatelj.
Nakon banketa mnogi go
sti ostali su u dvorani od
sjeka broj 1, i uz svirku glaz
be se ugodno zabavljali i ple
sali do pred zoru. Ja sam se
kući povratila vrlo umorna
ali vesela Kraljica!
Još jednom hvala svima,
koji su me sa ovim banketom
Paket broj 98 $34.25
100 lbs. bijelog braSna
22 lbs. tjestenine
22 lbs. Šećera
22 lbs. masti
11 lbs. riže
6 lbs. kave
4 lbs. sapuna za vel
4 kom. toalst. sapuna
Paket broj 71 $11.60
10 kg. Šećera
5 kg. riže
3 kg. kave
k o
ne vjeruje neka uzme knjigu
pa neka čita. U njoj će naći
još mnogo toga i u odnosu
na emigraciju, što je svakako
vrijedno vidjeti i razmotriti.
Neka se zna, kojim kanalima
teče voda života
počastili i kao gosti došli, da
mi izraze počast kao Kralji
ci Zajedničarskog Dana Od
sjeka Zanadne Pennsylvanije
godine 1956.
Kakvu veću čast može dje
vojka poželiti, nego biti
Kraljica Zajedničarskog Dana
Hrvatske Bratske Zajednice
u Americi!
Sve vas mnogo voli i po
štuje, Betty Ann Migalić
Važno za Chicago
Chicago, 111. Mi ovdje u
Chicago imali smo priliku da
gledamo na T. V. od Chicago
Motor Club u prošli petak, pa
su tom prilikom rekli, da će
drugi petak 30-og novembra
prikazivati slike iz Jugosla
vije od 8:30 do 9 sati u ve
čer, na stanici broj 9.
Moli se naš narod da na
vinu svoj televizion u to
vrijeme na gore pomenutu
stanicu.
COSULICH BOŽIČNI PAKETI
POTPUNO SLOBODNI OD CARINE
Jedina Firma koja ima svoju Agencijn u Kanadi
i vlastito skladište *u Trstu.
GARANTIRAMO (MELOSTI ZA SVE NASE POŠILJKE,
KOJE STIŽU ROKU OD 20 DO 25 DANA PRIMAOCU.
KVALITETA NASE ROBE JE UVIJEK PRVORAZREDNA.
100 lbs. najfinijeg KANADSKOG BIJELOG
BRAŠNA do zadnje stanice primaoca
100 lbs. najfinijeg KANADSKOG BIJELOG
BRAŠNA do Rijeke
STANDARD PAKETI
Pallet broj 84 $6.50
3 kg. kave
lhb kg. riže
Tražite naše cijenike, za sastav paketa po Vašoj želji, kao I
naš kompletni cljenik sa standard paketima i ostalim kućnim
artiklima, zatim radia, bicikle, frižidere, Šivaće maSine, pisaće
mašine, Sporetc, harmonike, štofove I platna, IJ"kove itd.
1 Par prvoklasnih muških ili ženskih cipela $6.00
1 Par prvoklasnih dječjih cipela $5.00
£nn dinara Cl isplaćujemo uz potpunu
i OUU mil!Q!Q £d I našu garanciju u roku
I od 10 do 15 dana, preko Narodne Banke. Za svaku
1 pošiljku, bez obzira koliko se šalje, trošak opreme $1.00
(Cijena za U.S.A. lit kanadske doiare Ista)
Za sve narudtbe i potrebe obratite se na:
(BRANCO COSIJLICH)
George Juretić, izvj.
Mi smo spori da vjerujemo
u ono, što mislimo da će
povrijediti naše osjećaje.
Ovid
Fowler
Tko si gradi tudjim nov
cem, taj slaže kamenje za
svoj nadgrobni spomenik.
$10.50
$8.75
Paket broj 91 $12.80
22 lbs. Šećera
11 lbs. riže
6 lbs. kave
1 lb. čaja
li lb. papra u zrnu
Paket broj 96 $13.20
10 lbs. riže
10 lbs. šećera
10 lbs. tjestenine
5 lbs. kave
5 lbs. bakaiara
Paket broj 28 $8.50
5 lbs. kave
5 lbs. masti
5 lbs. riže
5 lbs. Šećera
mg**
ZAPISNIK
Sjednice Izvršnog Odbora, održavane 24. oktobra 1956.
Glavni predsjednik, brat Mandich, otvara sjednicu sa služ
benim pozdravom. Prisutni su svi članovi Izvršnog Odbora.
Zapisnik sjednice od 10. oktobra primljen je kako je pročitan.
Glavni tajnik, brat Bella, podnaša za riješavanje slijedeće
slučajeve:
Odsjek 47. Sestra Marija Kolman želi imenovati svoj "Es
tate" (vlasništvo) kao baštinika osmrtnine od $300.00, pa Izvršni
Odbor to odobrava.
Odsjek 174. Sestra Roza Nlžić imenovala je sa baštinika
osmrtnine svoga supruga, koji je umro prije nje. Izvršni Odbor
je odobrio, da se osmrtnina isplati šestorici njihove živuće djece.
Odsjek 602. Brat Ivan Aleksa umro je godine 1953. i je
dan dio svoje osmrtnine ostavio je svojoj suprugi, što je zadržano
kod Zajednice obzirom na njezinu bolest. Budući je i ona umrla,
Izvršni Odbor je odobrio, da se njezin dio isplati njezinoj živućoj
kćeri.
Izvršni Odbor je odobrio molbu za ujedinjenje odsjeka 879
i 434 u Sacramento, California, i ujedinjenje stupa u krijepoflt Od
1. novembra 1956. godine.
Izvršni Odbor je odobrio preporuku Odbora Dječjeg Doma,
da Glavni Ured tiska "Christmas Cards" (božićne karte) za Dje
čji Dom i da ih se pošalje našim odsjecima.
Takodjer na preporuku Odbora Dječjeg Doma, jednoglasno
je zaključeno, da se proda sva mašinerija (strojevi) za obradji
vanje farme Dječjeg Doma.
Brat John Badovinac podnio je pismeni Izvještaj o zasjedanja
Ohio Fraternal Congress-a, kojemu je prisustvovao kao naš 4ele
gat u Columbusu, Ohio, u mjesecu oktobru. Njegovi potrošci u
svoti od $107.37 odobreni su za isplatu.
Brat Jđato Goretta podnio je pismeni izvještaj o zasjedanju
Michigan Fraternal Congress-a, kojemu je prisustvovao u Jack
sonu, Mich., u mjesecu oktobru. Njegovi potrošci u svoti od $81.69
Odobreni su za isplatu.
Na preporuku glavnog tajnika, Izvršni Odbor je odobrio, da
se naruči jedan "gross ribbon coupons" za pisaće strojeve od
Kraus Ribbon & Carbon Co. i jedan "gross" od Panama Carbon Co.
Brat Mandich je odredjen, da prisustvuje priredbi "70th
Anniversary of Statue of Liberty", A. M. I., na 28. oktobra.
Na predlog brata Mandića, poduprt po bratu Grashi, Izvršni
Odbor je jednoglasno zaključio, da se tiska 1,000 primjeraka knji
žice "The History of Croatian Immigration of Allegheny County",
koja je napisana po S. Gaži-ju pod pokroviteljstvom "University of
Pittsburgh."
Brat Mandich skreće pažnju Izvršnog Odbora na rezoluciju
Glavnog Odbora Hrvatske Katoličke Zajednice kako je objeloda
njena u izdanju službenog glasila rečene Zajednice, "Naše Nade",
od 17. oktobra.
Jednoglasno je zaključeno, da se svima potpisnicima rečene
rezolucije pošalje slijedeći telegram:
"Na 17. oktobra, 1956. godine, cjelokupni Glavni Odbor Hr
vatske Katoličke Zajednice objelodanio je u svojem službenom
glasilu, "Našoj Nadi", rezoluciju poprimljenu na 11. oktobra, 1956.
godine prigodom svoje 35-godišnjice. Sadržaj te rezolucije sastoji
se od mnogih stvari odnosećih se na "Zajedničar", službeno gla
silo Hrvatske Bratske Zajednice u Americi. Svi navodi u toj re
zoluciji su klevetnički, prostački, nepristojni i prosto neistiniti.
U toj rezoluciji vi ste oklevetali urednike "Zajedničara" i sa svo
jim žučnim i zlobnim blatnim izjavama i objelodanjenjem ovom
i prijašnjim prigodama, oklevetali ste odbornike i cjelokupno član
stvo Hrvatske Bratske Zajednice u Americi. Mi vam napominjemo,
da procenat vaših članova, takodjer su članovi Hrvatske Bratske
Zajednice u Americi. Djelo vašeg Glavnog Odbora u hotimičnom
objelodanjen ju i potpisivanju njihovih imena (odbornika) pod
one klevetničke izjave krši sve temeljne principe kršćanstva i fra
ternalizma (bratstva). U slučaju, da se u vašem službenom gla
silu odmah ne učini nama povoljni opoziv, naš Izvršni Odbor je
danas naredio našem pravnom savjetniku, da ovu stvar odmah
istraži i da stavi u kretnju zakonski postupak, da tuži, ako je po
trebno, svakog, ili sve osobe, koje su odgovorne za ove lažne,
objelodanjene izjave.
Za Izvršni Odbor:
28. student 1956»
V. I. Mandich, glavni predsjednik
Joseph Bella, glavni tajnik.
Zatim brat Mandich iznaša pitanje o članskoj kampanji Hr
vatske Bratske Zajednice, za koju je Glavni Odbor, na svojoj sjed
nici od mjeseca septembra 1956. godine, povjerio izradbu plana
Izvršnom Odboru.
Obzirom, što je Glavni Odbor odlučio, da se članska kampanja
u godini 1957. posveti počasti našeg članstva u Kanadi, urednik
engleskog dijela Zajedničara priredio je za Izvršni Odbor nekoliko
planova za devet-dnevni posjet u Kanadu dojdućeg mjeseca augu
sta, po dobitnicima Glavnih Nagrada u Kampanji.
Konačna odluka, koliko "pointi" (točkica) je za to potrebno,
ostavljena je dok se dobije više informacije od agencija, koje su
odabrane da predvode predvidjenu turneju.
Izvršni Odbor je zaključio, da urednici Zajedničara imaju
predvoditi Odbor za Člansku Kampanju u godini 1957., 1 to da
urednik engleskog dijela Zajedničara, brat Brkich, bude predsje
datelj, a urednik hrvatskog dijela Zajedničara, brat Vukelić, taj
nik toga Odbora.
Takodjer je zaključeno, da si članovi Izvršnog Odbora Za
jednice i drugi časnici u Glavnom Uredu Odbor Dječjeg Doma:
Glavna Porota svi zamjenici i svi delegati devete Konvencije od
godine 1955., imaju biti smatrani odgovornim članovima Odbora
za Člansku Kampanju u godini 1957.
Nadalje je zaključeno, da se Ameriku (Sjedinjene Države) i
Kanadu razdijeli u kompaktne (obližnje) predjele za natjecanje
u raznfm predjelima, da se s time pospješi upisivanje novih čla
nova u odraslo članstvo i u Pomladak a nadasve primjereno
novo upisivanje povišenja osigurnine.
Slijedeći računi odobreni su za isplata:
Doprinos odsjeku 126 za kupovanje "jackets" za "softball
team champions", $100.00.
M. Hamalak & Co., za 22 "jacket-a" za "1956 basketball Jun
ior and Senior champions", $415.50.
Gnijezdu broj 4 u Johnstown-u, povratak za "10 pin bowlers",
$15.30.
Na predlog brata Grashe, poduprt po bratu Ovčariću, Izvršni
Odbor je. jednoglasno odobrio doprinos od $200.00 za "United
Fund" sabiranje.
H. N. Bruce & Assoc., Ka aktuarsku poslugu u septembru,
$125.00.
Brat Ovčarić podnaša Izvršnom Odboru slijedeći slučaj za
riješavanje:
Odsjek 541. U mjesecu novembru, 1955. godine, brat Hen
ry Matulja, cert. C-100792 je bio suspendiran radi neplaćanja
pristojbi H. B. Z. Na 27. februara, 1956. godine, on je potpisao
tiskanicu za uspostavu i izjavio, da je u dobrom zdravstvenom
stanju i da nije polazio k liječniku za vrijeme suspendacije. Me
djutim, mi smo dobili informaciju, da je on bio liječnički otpušten
iz U. S. Army (vojske Sjedinjenih Država) na 10. februara, 1956.
godine radi bolesti, koja bi mu bila spriječila da bude uspostavljen,
da je Glavni Ured o tomu znao. Stoga je Izvršni Odbor jedno
glasno zaključio, da se ovog člana uzme sa osiguranja za boles
ničku potporu i odštete i da mu se povrate sve pristojbe uplaćene
u ovu zakladu.
Budući na dnevnom redu nije bilo drugih stvari za riješavati,
glavni predsjednik zatvara, sjednicu.
Joseph Bella, glavni tajnik HBZ.
GARANTIRAMO 600 DINARA ZA DOLAR
NAJSTARIJA HRVATSKA BANKOVNA POSLOVNICA
JOHN ZAGAR & CO.
1548 W. 63rd Street Chicago 36, 111.
SADA JE VRIJEME, DA ŠALJETE NOVČANE POŠILJKE U
DOMOVINU, da stignu Vašima prije Boftlća. Naplaćujemo $2.50 za
svaku pošiljku do $100.— Javite točno ime i adresu korisnika.
Pišite za informacije.

Odsjek Ime člana (ice) Certifikat broj
5 Nikola Cvjetkovic E-40193
20 E-40183
56 E-40053
170 Christine Peretin 15-40106
189 Mary Katherine Thompson ... E-40022
440 Dan Hecimovich E-39981
440 E-39971
557 E-39972
583 E-39965
590
590 George Radiclt E-40033
590 Barbara Vajdic E-40154
590 Matthew J. Wajdic E-40155
677 E-39984
677
677 Katherine McCornatok E-39986
677 E-39987
684 E-40161
684 E-40162
726 E-40011
784 William Joseph Fabina E-40217
784 Helen Marie Verbanic E-40216
804 Nick N. Naglic E-40080
812 E-40031
828 Rose A. Jurkovac E-40255
COSULICH TRAVEL SERVICE
279 Queen Street West Toronto, Ontario, Canada
Telephone: EMpire 6-3877

xml | txt