OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 22, 1958, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-01-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
SLOZI JE MOC!
Pittsburgh, Pa. Odbor Ujedinjenih Odsjeka H.B.Z.
Zapadne Pennsylvanye živo radi da Croatian Center Pitts
burgh učini pravim Narodnim Hrvatskim Parkom. U tu
svrhu poduzeo je veliki podhvat i izgradjuje veliko pozorište
na svom zemljištu, a za koje je trebalo jedno brdo sravnati
gdje će se to pozorište podići za par tisuća gledalaca i sa
velikom pozornicom, gdje će se moći prikazivati i veliki pro
grami i predstave naše narod-*
ne kulture. Čitavi rad se od
vija prema programu pak na
rednog proljeća za sezonu na
ših izleta, piknika i proslava
pozorište će biti gotovo. U
suglasju toga ove godine o
držati će se u našem Parku
Croatian Center Hrvatski Za
jedničarski Dan četvrtu ne
djelju na 27. jula 1958., a na
četvrtu nedjelju 24. augusta
imati ćemo proslavu Croatian
Centra.
Da se ovaj podhvat izvede,
đ* može Croatian Center slu
žiti narodnim društvenim po
e a a o e n o e s e
stava dobrovoljni rad i no
vac dakle, pomoć naroda.
Dohodci što dobivamo od na
ših odsjeka i društava za iz
najmljivanje zemljišta za pik
nike i proslave, nisu dovoljni.
Trebali bi povisiti najamninu,
ali mi ne želimo da bi bila od
više velika, već da bolje po
služi društvima za
NATJEČAJ ZA KRALJICU
POPULARNOSTI
Ovime raspisujemo natje
čaj za naše kraljice popular
nosti. Svaki naš odsjek ili ba
rem veći odsjek trebao bi
po novom planu da ima
svoju djevojku u natječaju.
I može da ju ima, a da bi
ona mogla i pobjeđiti na o
snovi ovog novog plana.
U natječaju će se prizna
vati samo oni tiketi koje ona
.ie djevojke u natječaju, taj
će svoje tikete predati izrav
no Odboru Ujedinjenih Od
sjeka i koji se tiketi neće da
vati u kredit nijednoj dje
vojci.
U tom slučaju će biti bolja
pogodnost za djevojku da po
bjedi pošto neće imati, kon-
OF COHOfltSS
V
i A
V
.! 1 ON
0
kurenciju sa drugim odsjeci
ma, već će njena pobjeda o
visiti o aktivnosti i pomoći
njenoga odsjeka i gnijezda.
Tiketima je cijena 50 centi,
a izigravati će se ove godine
1958 Two Door Plymouth
Plaza, koga smo dobili uz sni
ženu cijenu kod Sanford Mo
tors, Inc.
Ova godine dajemo 20 po
sto odsjecima za prodane ti
kete, tako da odsjek može i
mati dobit od ovih prodanih
tiketa. Odsjek može da taj
postotak dade svojoj djevojci
ili bilo kojem članu koji ih za
odsjek rasprodava, ili pako
može da uredi tako da jedan
dio profita zadrži za sebe, a
drugi dade onima koji tikete
za odsjek proda vaju. Naši od
sjeci bi trebali da ovo uvaže,
a naša je želja, da bismo po
moći naših bratskih odsjeka
što više tiketa prodali. Ako
njihovu uspijemo u toj prodaji time
blagajnu. Da pak dodjemo do bi se pomoglo doći do novca
potrebitih sredstava tražimo za izgradnju Croatian Centra.
drugi način po kojem naši od
sjeci i članovi pojedinci mo
gus malim doprinosima i do
brom voljom pomoći.
Tiketi su već gogtovi, pak
ih se može dobiti u glavnom
uredu Zajednice kod tajnika
Ujedinjenih Odsjeka, hrvat
skog urednika Zajedničara.
Ujedno molimo naše brat
ske odsjeke, naime, braću taj
nike, koji to nisu učinili, da
nam čim prije pošalju imena
i adrese svojih delegata za! °Psta"a
Ujedinjene Odsjeke H. B. Z.
Zapadne Pennsylvanije, da ih
možemo pozvati na godišnju
konferencu. Bilo bi dobro i
lijepo da su svi naši odsjeci
zastupani na konferenciji, na
kojoj se stvara program ra
da za tekuću 1958. godinu,
pfoda i njezin odsjek, a što,pak molimo odsjeke, koji još
znači, da jedan odsjek neće i nisu, da izberu svoje dele
moći svoje tikete davati u ko-,gate, da odsjek može biti za
rist djevojke u o a od- stupan u ovoj bratskoj or
sjeka. Koji odsjek nema svo-' ganizaciji i za napredak Hr
vatskog Parka Croatian Cen
tra u Pittsburghu, što je važ
no za kulturni i zajedničarski
rad u sjelu Hrvatske Bratske
Zajednice.
Imena i adreae delegata
šaljite na tajnika Philin
Vukelich, 3441 Forbes Street,
Pittsburgh 13, Pa.
Braćo i sestre članovi i ne članovi
(I. B. Zajednice u Detroitu i oblici
prodavati ulaznice za banket. Umjesto ulaznica, svaki će do
biti jednu kovertu i onaj koji bude priložio najveći poklon,
dati će mu se čast, da položi Temeljni Kamen novom Hrvat
skom Narodnom Domu.
Drugim riječima član koji je uložio najveću svotu za po
klon od 19. juna 1955.- od kada su se prilogi počeli sakup
ljati, pak do 9. februara 1958, bit će počašćert, da položi
temeljni kamen novom našem Narodnom Hrvatskom Domu.
Braćo i sestre. Već godinama se govori, kako nam je
jedan moderan Dom potreban. Činjenica, koju nitko ne mo
že osporiti. Dom, koji bi morao biti žarište našeg kulturnog
rada u gradu Detroitu i okolici. Konačno je došlo vrijeme,
da ae i taj posao uspješno kraju privede.
Svi naši odbori, u suglasju sa članicama naših potpor
nih i kulturnih organizacija, dočekati će vas, kao iskrene za
jedničare i one koji još nisu članovi. Ugostit će vas kao
one, kojima je AA'areu,da §e Hrvatski Narodni Dom čim
prije sagradi.
Pozvani su, a rili Vjerujemo, đa će se odazvati, gradski
i države Michigan predstavnici. Nadamo se, da ćemo toga
dana u našoj sredini srdačno pozdraviti i guv. Williams«.
Ovoga puta, braćo i sestre, svi na posao.
tU
U nedjelju, 9. veljače (februara) 1958. u dva i trideset skim spomenicima i sa no
pwlije podne u H^Ukom Domu, Građevni Odbor, Odbor »om izgradnjom svog starogj™ ko^anje^KoviljačeT Sat
Korporacije kao i Odbor odsjeka broj 351 "Zora", održati kraja. Matice preuzimaju na
će proslava polaganje Temeljnog Kamena za novi Narodni sebe brigu za svakog pojedin-
Hrvatski Dom, koji je već u procesu gradnje. ca na turnejama, odklanja-,brovnika
Svi se pozivate na anket, kojega priredjuju naše čla- Jući time teškoće, koje su vi-|Zad RHeku Onatiiu i Pn
niđe u svrhu gradnje novoga Doma. Ovoga puta se neće1*"
nnt°
BROJ (NUMBER) 4 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 22. SIJEČNJA (WEDNESDAY, JANUARY 22nd), 1958
Bemvood, \\. Ya. Gornja slika prikazuje đjreu
članove gnijezda Pomlatka broj 60 H.B.Z., koja je snim
ljena na Christmas Party održanom za djecu 1. decembra,
1957., u Hrvatskom Kulturnom Klubu u Bemvoodu. Dvo
rana je bila dupkom puna ne samo djece, nego i njihovih
roditelja, praroditelja i članova naših mjesnih odsjeka
broj 2 i 745. članice ovih odsjeka sa sestrom Helen Ba
ron priredile su bogatu večeru, koja je izgledala kao ve
liki banket. Po običaju došao je i Santa Claus, koji je^sve
pozdravio i s djecom se rukovao. Prikazivale su se i po­
naSe« odsJ
'ka-
Stoga ovim putem pozivljemo sve članove našeg od
sjeka, kao i ostalu braću i sestre susjednih odsjeka i sve
prijatelje mjesta i okolice, da dodju time pomognu nam
uzveličati ovu našu rijetku ali važnu proslavu. Naš je od
sjek kroz ovih 40 godina uvijek potpomagao svaku dobru
stvar za H.B.Z., oko ujedinjenja i t. d., te njegovo članstvo
posjećivalo proslave i ine priredbe naših bratskih odsjeka i
drugih naših organizacija, a to će činiti i u buduće.
Dobro nam došli na proslavu u nedjelju, 26. januara!
James Robich, predsjednik.
PROGRAM TURNEJA ZA ISELJENIKE
KROZ JUGOSLAVIJU U 1958. GODINI
Pridržavajući se odluka koje je Koordinacioni odbor Ma
tica doneo povodom proslave "Iseljeničke nedjelje" u 1958.
godini i upućivanja poziva iseljenicima širom svijeta za u
čestvov^nje u ovoj proslavi, Matice iseljenika Srbije, Hrvat
ske, Slovenije i Makedonije izradile su svoje programe pro
slava i turneja za iseljenike kroz razne krajeve Jugoslavije.
Programe turneja Maticef
su izradile na način, koji će
najbolje omogućiti iseljenici
ma-učesnicima da se što bo
1 e upoznaju sa prirodnim
ljepotama, kulturno-historij-
šo puta neizbježne za pojedin-
ee u ovako obilnom progra-
mu, kao i da im pruzi moguć-1
nost da najracionalnije (jef
tinije) koriste sredstva koja
oni odvajaju za ovakvu ple
menitu svrhu.
Plan turneja Matica kroz
Jugoslaviju obuhvaća slijede
ća mjesta i gradov#:
Matica iseljenika Slovenije
Polazak avionom iz Ljub-
ljane 8. jula u 5 sati ujutro
jspred prostorije Matice u u-
Ovo putovanje traje 12 đa
da, a obaviti će se avionom
i autobusima. Troškovi iznose
117 dolara.
Proslava 40-godišnjice odsjeka br. 337 Vrlo važno za Cleveland i okolicu
Euclid, Ohio. prušU'o "Jutarnja Zora", odsjek 337 Cleveland, Ohio. Ovime se pozivaju svi zastupnici od
H. B. Zajednice proslavit cc 40-godišnjicu svoga opstanka prošle godine, kao i oni koji su izabrani za ovu godinu, da
s banketom i lijepim programom u iduću nedjelju, 26. janu- dodju na sjednicu Zajedničarskog Dana, koja će se održati
ara, u Slovenskom Društvenom Domu na 20713 Recher Ave.', u petak, 24. januara, točno u 7 sati u večer, u Hrvatskom
Euclid, Ohio. Banket će početi točno u 2:30 poslije podnq. Domu na 6314 St. Clair Avenue.
Poslije banketa će omladina Euclid Kolo Kids i«r Opominju se svi društveni tajnici, koji nisu javili ime
vadjati moderne kolo plesove, a biti će i drugih točaka na.jug, i adrese svojih novoizabranih zastupnika, da to odmah
programu. Glavni govornik biti će brat John Bado\ina£L učine, a odsjeci koji još nisu izabrali zastupnike, da to učine
predsjednik Glavne Porote Hrvatske Bratske Zajednice. na svojoj dolazećoj sjednici. Imena i adrese pošaljite na taj-
Dakle, četrdeset godina je odmaklo hitrom brzinom ii nicu Zajedničarskog Dana, Mrs. Reačić, .19301 Ren
svi smo onda bili mladi ljudi, a sada smo atarci. Bilo n^SfWood Avenue, Euclid 19, Ohio.
je 30 na broju kada smo se upisali u Hrvatsku Zajednicu
Illinois, a današnju Hrvatsku Bratsku Zajednicu. Od tadaš
njih 30 članova još nas je samo osam na životu, šest čla
nova i dvije članice. To je dakle samo kratka povijest 40-
Matica iseljenika Hrvatske
Polazak 8. jula u 8 sati u
jutro ispred prostorija Ma
tice iz ulice Gajeva 2A:
greb, preko Slavonskog
da u Beograd. Od Beograda
jevo
ra
šaraieva preko Mo-
Iz
^ara
s
u
't gibenik"
za Spli
1
,z
|Iu
Pu|e ko
Ljubljane u Z
Ovo putovanje traje 17 da
na sa autobusima i brodovi
ma. Troškovi iznose 128 do
lara.
Matica iseljenika Srbije
Polazak 8. jula u 8 sati u
jutro ispred prostorija Ma
i e i z u i e N u i e v a 4
Beograd za Smederevo. Iz
Smedereva u Beograd a za-
Titovo
tim u
užice ko
Robije
planine
lici Cankarjeva br. 1 za Beo- Qd Sarajeva u Zenicu, a za
tim preko Sarajeva u Mostar.
Iz Mostara preko Trebinja u
grad. Iz Beograda avionom u
Sarajevo. Iz Sarajeva auto
busima za Dubrovnik, Split,
Plitvička Jezera i Dolenske
Toplice.
Sarajevo,
u
Dubrovnik. Iz Dubro v n i k a
kroz Boku* Kotorsku u Ce
tinje, Titogralfl, Nikšić pa
preko Titograda u Kolašin i
na Biogradsko Jezero, preko
planine a k o a u Andrije
^vicu, «atiar irPeć, Prizren,
Prištinu pa preko Kosovog
Polja i Kosovske Mitrovice,
Raške, Vrnjačke Banje, Se
vojna u ćačak. preko Kragu
jevca u Beograd.
Ovo putovanje traje 18 da
na autobusima. Troškovi iz
nose 138 dolara.
Matica iseljenika Makedonije
Polazak 7. jula u 10 sati i
50 minuta uveče u spavaćim
kolima sa željezničke stanice:
Iz Skoplja u Beograd. Iz
Beograda za Sarajevo. Iz Sa-
Za-i
rajeva autobusima preko Mo-
Bro-j
stara, Dubrovnika, Cetinja,
Titograda, Peći, Skoplja, za
tim preko Mavrova, Ohrida,
Oteševa i Bitolja u Skoplje.
Ovo putovanje traje 17 da
na željeznicom i autobusima*
Troškovi iznose 138 dolara i
50 centi.
Navedeni troškovi turneja
uključuju: Prevoz, ishranu i
prenoćišta u najboljim hoteli
ma u dotičnim mjestima za
tim izlete, razgledanja i upo
znavanja kako sa kulturno
historijskim spomenicima i u
stanovama, tako i sa izgrad
njom i prirodnim ljepotama.
Kod izrade svojih progra
ma turneja Matice su vodile
računa, da se svi iseljenici-!
učesnici nadju zajedno jed
nog odredjenog dana u Beo-!
gradu, glavnom gradu Jugo
slavije, a tako isto i u Sara
jevu na glavnim svečanosti
ma.
Iseljenici se mogu, prema
svojoj sopstvenoj želji, opre
djeliti na kojoj od četiri tur
neja žele đa učestvuju.
Prema navedenim troško
vima turneja uplaćivanja se
V
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE
ZAJEDNICE
U AMCRICI
mične slike ii?. zadovoljstvo djece, roditelja i svih prisutnih.
Dakle, ovaj Christmas Party, kao i svi drugi u pro
šlosti koji su se održali za djecu našeg gnijezda Pomlat
ka, ostati će za trajnu uspomenu kako djeci, tako i nji
hovim roditeljima i svima, prisutnima. Od moje strane ja
se svinia zahvaljujem koji ste ovom Party prisustvovali
i koji ste bilo što učinili, da je onako lijepo uspio. S tak
vim radom trebamo proslijediti i u buduće.
ISve vas pozdravlja upravitelj našeg gnijezda br. 60
Hrv. Bratske Zajednice, John M. Baron, Sr.
Ovim putem isto se pozivlje sve članstvo H. B. Zajed
nice i ostali naš narod da dodju na banket, kojeg priredju ju
Ujedinjeni Odsjeci H.B.Z. grada Clevelanda, u počast svo
jim djevojkama, koje su se natjecale za Kraljicu Zajedni
čarskog Dana u prošle tri godine.
Na banketu ćemo imati vrlo kratki program, na ko
jem će nastupiti naša vrlo umjetna pjevačica, Miss Shirley
Kufrin uz pratnju tamburaškog zbora "Plavi Dunav", pod
vodstvom Franje Muža. Seslra Kufrin je članica odsjeka
broj 14 HBZ. Nju i sve djevojke će predstaviti brat John
Badovinac, predsjednik Glavne Porote H.B.Z., koji će isto
biti i jedan od glavnih govornika, a iz Pittsburgha će doći
brat Edward Servov, pravni savjetnik H.B.Z.. koji će isto
održati govor u ime Hrvatske Bratske Zajednice.
Anna Reščić, tajnica.
mogu izvršiti unapred čekom
na jednu od spomenutih Ma
tica ili lično na dan polaska
turneje. Da bi se na vrijeme
mogja izvršiti rezervacija ho
tela i prevoznih sredstava za
turneje iseljenici-učesnici tre
baju obavjestiti Maticu u ko
joj će turneji učestvovati naj
dalje do 15. maja 1958. god.
Adrese Matica koje organi
zuju turneje:
Matiea iseljenika Srbije
Beograd, Nušićeva 4/1
Jugoslavija
Matica iseljenika Hrvatske
Zagreb, Gajeva 2A
Jugoslavija
Matica na iselenicite od
Makedonija
Skopje, Orce Nikolov 90
Jugoslavija
Čitavi Kontinent
Potpuno ime i prezime
Potputik Adresa
će
Put u Jugoslaviju
svoju godišnju konfercncu u nedjelju.
Slovenska izseljenska
Matica
Ljubljana, Cankarjeva
Jugoslavija
Dekleracija za glavnu nagradu u Kampanji
1968 -19)9 članske Kampanje Glavna Nagrada
Put u Jugoslaviji
PoUljite mi Molbenica za odrasle 2a pomladak
NAPOMENA: Molimo Vas pošaljite nam svoju fotografiju za štampu u
Zajedničaru. Nemojte slati nejasnu sliku što u štampi nije jasno. Svu svoju
poštu adresirajte na
GODINA (YEAR) Lni
Godišnja Konferenca Ujed. Odsjeka HBZ
Četiriju kotara bit će ha 26-og januara
t'okeburg, Pa.
Ujedinjeni Odsjckj H. B. Zajednice
kotarima Fayette, Greene, Washington i Westmoreland o
držati
1958. Naš domaćin ovoga puta biti će odsjek broj 72 H.B.Z.
u Unontownu, a konferenca će se održati u njegovoj dvo
rani, odnosno u Hrvatskom Domu na Franklin St., Inion
town, Pa. Kao
i
legata, koji su trebali biti
rani na godišnjim
se još makar nekoliko drugih Charleroi, 910 na vaš radio,
odsjeka priključe k nama. Odbornici i delegati naših
Kao što je običaj na svim Ujedinjenih Odsjeka ovim
našim godišnjim konferenca-! zahvaljuju mnogim
ma, tako ćemo i na ovoj bi-
rati novu upravu za ovu go-! tel jima, za njihovu izdašnu
dinu, a stara uprava će pod-! Pom°č. finaneijalnu i moral
nijeti svoj izvještaj za prošlu •nu*
godinu. Takodjer ćemo ras- jednom, mi opomin je
pravljati i stvoriti odluku o:mo
svc
pripremi našeg Četvrtog Go- Prisutni u Hrvatskom Do
dišnjeg Hrvatskog Za jedni-.
u
gim aktivnostima za ovu go
dinu.
Takodjer ovim putem že
lim skrenuti pažnju našim
delegatima na ovu činjenicu,
da smo već bili zatraženi-po
nekim drugim odsjecima, ko
ji se nalaze izvan naša po- flciv ,rpna f||7Jfo
stojeća četiri kotara, da bi.
It
26.
januara,
u prošlosti, konferenca će početi točno u
2 sata poslije podne, pa sto-'? 1
ga apeliramo na sve naše de-Isjeći su napredovali u član
legate da dodju na vrijeme.! stvu i financijalno. Ovo je sa
tako da možemo proslijediti! mo mali doka? o važnosti na
s našim dnevnim redom pre- ših Ujedinjenih Odsjeka, a da
ma odredjenom planu. o nr.Šem radio programu i ne
Za sada u našoj organiza- govorimo. Naš radio program
ciji imamo 13 odsjeka, koji je "posvećen promicanju Hr
svaki ima pravo na četiri
de-
i vatske Bratske Zajednice
bi-jnaših
sjednica-'"Glas
i
Ujedinjenih Odsjeka,
Odsjeka H.B.Z.", kako
ma. Mi se nadamo, da će svi: se naziva naš radio program,
izabrani delegati prisustvova- možete slušati svake nedjelje
ti ovoj godišnjoj konferenci, iizmedju 12:30 i 1 sat poolijc
a takodjer želili bi vidjeti, da'podne preko stanice1
WESA,
rijateljima
i sluša-
napG
delegate, da bu-
Uniontownu u nedjelju,
carskog Dana, kao i o dru- 26. januara, 1958. na godiš
njoj konferenci, a naša jc že
lja da ova sloga i ^tspjesi i
nadalje proslijede u ova na
ša četiri kotara.
Svi nam dobro došli!
V.ItCIi
Cilfl IUlIJC
želili postati dio naših Ujedi- Predstavnik britanske li
li
jenih Odsjeka. Stoga mi
tre-
prave, za atomsku energiju je
bamo po ovome stvoriti naš neki dan izjavio, da britanski
zaključak na ovoj godišnjoj, učenjaci vjeruju, da im je u
konferenci, to jest da li će- toku eksperimenata vršenih u
mo proširiti naš okrug, ili
će-
cilju ostvarenja kontrole nad
mo ostati kako smo i sada.' procesima sličnim onima ko
ja mislim da nam to ne bi ji se odvi jaju prilikom eks
štetilo, da naš okrug proširi- plozije hidrogenske bombe, u
mo, ali prisutni delegati neka' spjelo da izvrše fuziju vodi
o tome stvore konačnu od-jkovih atoma. Rezultati eks
luku. iperimenata s novim termo-
IsLo želimo skrenuti paž-, nuklearnim uredjajem "ZE
nju nekim našim odsjecima u TA" bili su izvanredno dobri,
ova četiri kotara, koji se još! Uspjeh ovog eksperimenta
nisu priključili k nama. d? bi, prema izjavi predstavnika,
njih ne će koštati niti jedan bio prvi korak k potpunoj
cent ako ,se priključe i po- kontroli procesa fuzije. Ure
stanu dio naših Ujedinjenih djaj "Z E A" je tako kon
Odsjeka. Sve što mi tražimo, struiran, da može proizvesti
od njih jest to, da se njihov toliko visoke temperature, ko
odsjek malo više interesira u liko je potrebno za postizava
naš rad. Naših 13 odsjeka,, nje fuzije plinova koji se u
koji zajedno sačinjavaju U- njemu nalaze, fuzije prilikom
jedinjene Odsjeke učinili su! koje se oslobadjaju znatne
izvrsni posao zadnje dvije go-1 količine energije.
dine, i sada su bliže jedan! U toku eksperimenata vr
drugome nego što su ikadajšenih s tim uređiajem u i
bili u svojoj povijesti. Prošle straživačkom centru u Har
godine mi smo imali više ak- wellu (Harvelu) postignute
tivnosti u četiri kotara, nego
ikada prije do sada, a ođ-
su temperature od preko
1.000.000C. Medjutim. da bi
se energija hidrogenske bom
be mogla ekonomično iskori
stiti kao "gorivo", potrebne
su temperature od 100,000,
OOOC!
Odsjek
•,»
UREDNIŠTVO "ZAJEDNIČARA

CROATIAN CENTER K6Z PITTSBURGH
POSTAJE NARODNI HRVATSKI PARK
•"i"*"* i Za odbor« Ivan Yankovich 1
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL ORGAN OF THE CRCWIAN FRATERNAL UNION
Dubrovnik a iz Du-
Kdet na Caribbean
Bernard M. Luketich, taj.
3441 FORBEŠ STREET PITTSBURGH 13, PENNSYLVANIA, U.S.A.
Caribbean Izlet

xml | txt