OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, January 29, 1958, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

li
Osigumcije
500
i-rV- idrtiini
ODSJEK "SVI SVETI" BROJ 1 U ČAST
SVOJE KRAUICE FRANCES MATIJACA
Pittsburgh, Pa. Odsjek br. 1 priredjuje banket i za
bavu u-počast svoje članice-Kraljice Miss Frances Matijaca,
koja je krunjena za Kraljicu Hrvatskog Zajedničarskog
Dana u Pittsburghu, prošle godine na proslavi istoga dana.
Frances je kćerka Nikole i Lucije Matijaca. Ona ima
još dvije sestre. Svi su članovi odsjeka broj 1. Povrh toga
Frances i njen otac Nikola su aktivni i dobri članovi u na
šem pjevačkom društvu "Javor". Njoj u počast dolazi "Ja
vor" da otpjeva nekoliko pjesama na banketu, što je lijepo
i pohvalno.
Banket u počast naše članice i Kraljice održaje se u
Dvorani odsjeka broj 1, na 1546 E. Ohio Streqt, North Side.
Banket će biti u nedjelju, 2 sata poslije podne, 16. februara.
Dinner će se servirati u 2 sata poslije podne. Uz odsjek
br. 1 ovaj banket u počast svoje kraljice ujedno priredjuje i
gnijezdo odsjeka br. 111. Pristup na banket i zabavu jest $2.
Ovime se umoljavaju svi članovi odsjeka, prijatelji i
članovi ostalih naših odsjeka Pittsburgha i okolice da po
sjete ovaj svečani banket, na koji dolaze i odbornici Ujedi
njenih Odsjeka H. B. Zajednice Zapadne Pennsylvanije.
Stjepan Devunić, izvjestitelj.
$600.00 ZA 111 POL CENTI MJESEČNO
Kod Hrvatske Bratske Zajednice dobiva se najjefti
nija osi gurao i ja za djecu na Term certifikat osiguranje,
kad se odbije sve što se dobiva: godišnje pet-mjesečni
oprost, za prvu godinu se neplacas ako je roditelj član
i kredit 50 centi mjesečno. Osiguracija na .S600 dobiva
se za% samih 11'4 centi mjesečno ili godišnja uplata sa
mo $1.38.
U slučaju smrti nakon šest mjeseci starosti djeteta,
dakle, Hrvatska Bratska Zajednica plaća potpunoma $600
za samih 1114 centi mjesečno ili $1.38 godišnje.
Zamislite, gdje možete dobiti jeftiniju osiguraciju za
svoje dijete? Nigdje!
Nema tako dobre knjige,
koja bi mogla biti od koristi,
ako se čita nemarno. Se-jdanas, i ona će se ponovno
neka pojaviti sutra. Emerson
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 20 godina
Za oba odjeljenja
Pomladak ili odrasle
(Nova ili povišena osiguracija)
Svota
Novac
Vrijednost
Točkica
6
15
Gotovina
6.00
'15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
150.00
$
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10.000
Neki će uvijek biti iznad
drugih. Ukinite nejednakost
Svota
Osiguracije
$ 500
22
30
37
4$
52
60
67
75
150
Novac
Gotovina
$ 5.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
42.00
48.00
54.00
60.00
120.00
1,000
1,509
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5000
10 00©
DRUGE OSIGURACIJE
Vrsta protekcije Novac Točkice
Novi plan bolna potpora $5.00 5
Pomladak CSO Term ...» 1.00 1
Bolna potpora .........J I.d0 1
Ošteta iU
operacije 1.00 1
Vrijednost
Točkica
5
12
18
24
30
5-JAN 3
w*
8-
a
Banket će se održati u nedjelju, 2. februara, točno u
1 sat poslije podne, u Hrvatskom Domu na 6314 St. Clair
Avenue.
Imati ćemo vrlo kratki program, na kojem će nastupiti
naša vrlo umjetna pjevačica, Miss Shirley Kufrin uz prat
nju tamburaškog zbora "Plavi Dunav", pod vodstvom Fra
nje Muža. Sestra Kufrin je članica odsjeka broj 14 H.B.Z.,
a pjeva sa City of Cleveland Orchestra Chorus.
Glavni govornici u ime Hrv. Bratske Zajednice biti će
braća John Badovinac, predsjednik Glavne Porote i Edward
Servov, pravni savjetnik.
Hrana će biti vrlo ukusna i po domaću priredjena. Za
ples će svirati Franjo Muža i njegov tamburaški zbor
"Plavi Dunav".
Odbor se brine za dobru podvorbu i svima unaprijed
kliče: Dobro nam došli! Anna Reščić, tajnica.
U Clevelandu veliki tamburaški koncerat
Prilikom gostovanja glasovitog zbora Duquesne Uni
versity Tamburitzans u Clevelandu u nedjelju, 9. februara,
nastupiti će na zajedničkom programu 125 mladih tambu
raša, učenika "Škole Tamburaške Glazbe", koja se već ne
koliko godina razvija pod pokroviteljstvom Duquesne" Uni
versity Tamburitzans u pittsburškoj okolici.
Nastupajući za vrijeme pauze poslije prvog dijela du
kejnskog programa, ovaj impozantan ansambl od preko sto
pedeset mladih tamburaša će predstaviti clevelandskoj pu
blici najbolji i najljepši tamburaški koncerat u historiji
grada, kao i značajan dokaz kulturnog rada, kojim se Du
quesne Tamburitzans već nekoliko godina zanima medju na
šom hrvatskom mladeži u Americi.
Mladi tamburaški zborovi, koji će učestvovati u ovom
programu, su tako zvani "Junior Tamburitzans" iz Clair
tona, McKeesporta, Ambridgea i Trafforda, Pa. Prve tri
grupe su već "stari majstori", posto su već učestvovali u
takvim velikim koncertima, kao što je bio onaj koji se je
Koncertne točke su dali Hrv. Pjevačko Društvo "Javoi"
i Pittsburgh Junior Tamburitzans pod vodstvom tvoga di
rektora brata John Gregurića.
"Javor" je nastupio u početku programa i pri svršet
ku pod vodstvom svoga učitelja Mr. Boris M. Dobrovolsky.
a v o e o i n o e v a o
što nam je vrlo drago i stoji svojim lijepim i ugodnim gla
na svojoj visini, kao pjevački som u svom soprano solo.
zbor. U zboru su nastupili i Nadmašila je sama sebe, jer
soloisti Walter Bubanovich, u početku se pjevanja opaža
bariton, majstorski je izveo! lo, kao da je malo nervozna,
svoj solo. On ima u o a n ali se je brzo snašla i dobro
glas, te je obogatio "Javor"!je izvela svoje pjevanje. Ta-
avnii™ n^vni-A«, S^vp hn naž "Tavnr" Hiv-
sa svojim pjevanjem. Steve i ko je naš "Javor" opet div
Barkovich, takodjer je dobro no iskočio sa svojim majstor
skim pjevanjem.
izveo svoju partiju sa tenor
solom. Tako se lijepo istakla
i e v a i a e e n a v i s a
Glavna nagrada Hrv. Bratske Zajednice u Kampanji plaćena posebno u novcu
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
20-godišnje uplaćivanje
Za oba odjeljenja
.Pomladak ili odrasle
(Nova Ili povišena osiguracija)
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Isplata iza 65 godina
Samo za odrasle
Isplata iza 85 godina
(Nova ili povišena osiguracija)
Novac Vrijednost
Gotovina Točkica
Svota
Osiguracije
$ 500
$ 4.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
100.00
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10,000
BROJ (NUMBER) 5 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, SRIJEDA 29. SIJEČNJA (WEDNESDAY, JANUARY 29th), 1958 GODINA (YEAR) LIII
ZAJEDNIČARSKI BANKET U CLEVELAND!! OBAVJEST IZ GI. UREDA
Cleveland, Ohio. Ovime se poziva sve članstvo H.B.Z.
i sav naš narod mjesta i okolice, kao i sve djevojke i nji
hove roditelje da dodju na banket, kojeg priredjuju Ujedi
njeni Odsjeci Hrvatske Bratske Zajednice grada Clevelanda
u počast svih djevojaka, koje su se natjecale za Kraljicu
Zajedničarskog Dana u prošlosti.
prilikom su stvorili nukleus najvećeg tamburaškog ansam
bla na svijetu.
Pozivaju se svi interesiram ljudi Clevelanda i okolice da
prisustvuju jednoj od najvažnijih slavenskih kulturnih do-,
gadjaja našega vremena veličanstvenog Tamburaškog izvježbani u narodnim ple
Festivala, sa preko 150 tamburaša, svi na pozornici isto-
vremeno! Program će biti pod rukovodstvom Walter W.
Kolara, direktora Duquesne University Tamburitzans.
Mjestni organizatori za ovu funkciju su članovi odsjeka
broj 859 H. B. Zajednice "ZurAberais" Odbor
DOBRO USPIO KONCERAT ODSJEKA Br. 4
Na 19. januara, nedjelju poslije podne, naš veliki pio
nirski odsjek "Andjeo Čuvar" br. 4 imao je koncerat u svom
Novom Domu u Etna, Pa.
sov'ma
ŽIVOTNA OSIGURACIJA
Za školovanje
Samo za Pomladak
Isplativ iza 18 godina
(Nova ili povišena osiguracija)
Svota
Novac
Osiguracije
$ 500
4
10
15
20
25
30
35
40
45
60
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
100
10,000
NAGRADE IZVAN KAMPANJE
Nagrade u ovoj ljestvici uredjene su za kampanju
na osnovi točkica. Dočim Zajednica plaća u kampanji i
posebne nagrade pobjednicima, a kad nema kampanje
plaća iste nagrade za nove članove i novu osiguraciju
po ovoj ljestvici.
Vrijednost
Točkica
6
15
22
30
37
45
52
60
67
75
150
Gotovina
$ 6.00
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
150.00
SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE
GLASILO HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AMERICI
ČLANSTVU ODSJEKA 730
Kampanjski Odbor Hrvat
ske Bratske Zajednice ovime
umoljava svu braću i sestre
odsjeka broj 730 H. B. Z. u
Rcedlcy, California, da pri
sustvuju idućoj njihovoj re-!
dovitoj sjednici, koja će se o-1
državati u nedjelju, 2. febru-
i
ara 1958., u vrijeme i dvo
rani kao i obično.
i
Na ovoj vašoj redovitoj
sjednici održat će se jedna vr
lo značajna svečanost. Naime,
kako vam je svima poznato,
članica i tajnica vašega od
sjeka, sestra Sava Hure, bila
je prva pobjednica u prošloj
kampanji, kojoj Zajednica po
red nagrade uručuje i zlatnu
uru. koju će joj na ovoj va
šoj sjednici uručiti gl. pot
predsjednik Hrv. Bratske Za
jednice, brat Mato Kovačević
iz Los Angeles, Calif.
Prema tome, bilo bi lijepo
da sva braća i sestre ovoga
odsjeka dodju i prisustvuju
ovoj svečanosti.
Kampanjski Odbor
pokazali u svim svojim lije
pim točkama programa pod
vodstvom s v o a učitelja Joliet Joe, napustio je
Johna Gregurića. Jedno je po
zornica za veću grupu dosta
omalena i to im je štetovalo,
da nisu polučili onaj efekat,
kako su to zaista zaslužili.
naroda u
održao u Carnegie Hall u Pittsburgh« prošle godine. Onon/* progr»»aa^AStu- Joliet, gdje u miru želi pro-. °.n ,^e°wru^.!
pila je i Etna omladina u div
nim narodnim nošnjama u tri
grupe, mali, srednji i veći.
Većinom djevojčice ,i prilično
što je publika vrlo za-
voljela i uživala u ovoj dič
noj našoj dječici i mladeži.
Programom je upravljao od
sječni predsjednik brat Mar
ko Vinski. Na programu su
govorili predsjednik i tajnik
Odbora Kampanje HBZ, bra
ća Michael Grasha, upravi
telj Pomladka, engleski i Jo
seph Bella, gl. tajnik, hrvat
ski. Publika ih je burno po
zdravila. Predstavljeni su pu
blici bili, brat John Ovcarich,
tajnik odjela potpore i ošteta
i hrvatski urednik.
Dvorana je bila puna kao
šipak špica, da nije ostalo ni
jednog stolca za sjesti, a teš
ko je bilo naći mjesto i za
stajati. Tako je Nova dvo
rana bila pretjesna. Kuharice
večere, kako reče sestra Ka
therina Trdina, da su tri da-
premale jelo, ali su ipak
na S
kratkC) dft hrane ne smo
goše smoći za sve goste.
Jedno je čestitati odsjeku 4,
da ima izvrsne i vrijedne čla-
ritzans grupa opet su se lijepo i nice, za kuhanje i za podvor
bu, pak i za vući stolice i sto
love, dok se muškarci drže po
strani.
svojom priredbom, na čemu
mu čestitamo! Uredništvo.
PAPUANSKI "ISPIT
ZRELOSTI"
Pobjeda nad strahom o
i snovna je tema gotovo svih
i obreda, koji se održavaju u
vezi s proglašavanjem zrelo
i sti kod primitivnih plemena.
i
Melanežani s Novih Hebrida
provjeravaju hrabost svojih
mladića na taj način, da ih
'navode da skaču s velike vi
sine.
Jedamput godišnje oni po
i dižu drvenu kulu visoku 25
Imetara, s trambulinima na
i
različitim visinama zapo
čevši od 5 metara pa do 25
metara. Jedan za drugim, lju
di skaču s trambulina, i to
s toliko veće visine, koliko je
njihov rang u plemenskoj I nosti u Maroku.
Na slici jesu odbornici pjevačkoj /ho
ra "Preradović". lT prvome redu sa lijeva
na desno: Barbara (Jass, članarina Mary
Cost, tajnica Andrew Livovich, predsjed
nik William (Bill) Hegie, podpreds jed*
nik Stanko Sveško, blagajnik ođbornice:
Kalherine Wilkening i Louise Keleminić,
J0LIET J0E PLESE
Činovnik Hrv. Bratske Za
jednice brat Joe Pleše za sko
ro 18 godina, poznat i kao
ovih
Ove dvije kulturne grupe I polovice januara 19oS. dine. U njegovome go\ oru g.
zaista zaslužuju poštovanje i Prije je bio i glavni odbornik, šipušić je izi azio njego\ o mi
priznanje svoga
Pittsburghu.
naše Zajednice. šljonje i osjećaje kada je re
Joe je otišao natrag u svoj ^a0, ^ao društveni pred-
vesti svoje stare dane, a gđjeSV0Ju
tjednik odsjeka "Sveti Rok",
v o d7a odsjeka narodnog očekujcda
društva. Svoju Zajednicu je
ljubio, koja mu je bila sve
tinja. On je, dakle, bio slabi
političar, a veliki zajedni
čar!
Njegova djeca, snahe i u
nučad svi su članovi Zajed
nice, a on je skoro za sve
plaćao članarinu. Dakle, Joe je
imdo zašto živjeti za svoju o
bitelj i za svoju Zajednicu.
Njegov odsjek broj 131 i
"Javor" žele mu najbolje u
njegovu Jolietu, gdje se je i
rodio. Živio Joliet Joe Pie-
se: Prijatelj.
hijerarhiji viši. Prilikom pro
glašavanja zrelosti mlad i a,
probama se podvrgavaju ne
Tako je naš dični odsjek samo oni, nego i ostali čla
broj 4 divno uspio sa ovom novi plemena. Da pri padu ne
bi poginuli što bi dovelo
do izumiranja plemena lju
de privezuju za trambulin li
janama, koje amortiziraju
pad. Dobar dio kinetičke e
nergije čovjeka, koji u blizini
zemlje dostiže brzinu od 70
kilometara na sat. absorbira
ju trambulini sračunati na to,
da se slome točno u onom
trenutku, kad su 1 i a n e do
maksimuma zategnute, a tije
lo čovjeka na jedan metar od
zemlje.
LIST ZA POČETNIKE
U ČITANJU
Prva godišnjica nedjeljnog
lista "Manar'al Magrib" (Ma
o k a n s k i s v e i o n i k e
stavlja značajan datum, zato
m°ć
od
da cera0 mi tada biti u
U RACU
ima tri odrasla oženjena sina !*vo "Preradović" na što viši Croatian Center, 3673 Broad
unučad i više rodbine, pa i stepen. Da je njegova namje- way.
mnogo prijatelja. Mi mu želi-
ra
Pleše je odlični zajedničar,
n e s a o k a o i n o v n i k v e
kao aktivni zajedničar u radu. J6 .h8^
Za više godina bio je pred-!vaznostl
mo sve najboije kao svome velike važnosti da se mo u proslavi 45-te godišnji
ličnom prijatelju. pokusi pohadjaju redovito, i: cc "Slavulja" u Dotroit, Mich.
da se dolazi na vrijeme. Na Na 8. juna i 31. augusta
svršetku njegovog govora, on'održati ćemo naše izlete (pik-
8!0
zbil-'n0
broi 131 Takodior ic bio iiJc Je
predsjednik Hrvatske Narod-
ne Dvorane "Javor". On je
svoje dužnosti vršio časno i
požrtvovno, pak nije bio sa
mo jednostavni član nego i
1
sPrenino
sv°je£
mo i dalje širiti našu hrvat
sku pjesmu i kulturu.
Zatim, g. Z. I. Kerhin, kao
predsjednik i začasni pred
sjednik Američko-Hrvatskog
Pjevačkog Saveza, dao nam
je izvještaje o aktivnosti Sa
veza.
Nakon dulje rasprave o
raznim pitanjima i prcdlozi
ma za dobrobit našega zbora,
prošli smo na formiranje pla
na rada za godinu 1958, i na
biranje nove uprave.
Slijedeći datumi jesu od
redjeni za naše koncerte' i
druge priredbe: N nedjelju 6.
aprila (na Uskrs), po našemu
dugogodišnjem običaju, do
premićemo Duquesne Univer
sity Tamburitzans, tada će o
ni održati dva koncerta, jed
noga poslije podne a drugo
ga na večer.
i bivši predsjednik Tomo šipuAić. 1' dru
gome redu jesu odbornici: Joseph Puntaj',
Frank Keleminić, Z. 1. Kerhin, (.ieo. Niek
sich, Nikola Erbesti i Sylvia Nil s:ć. Od
bornici: Zlata Vanov, Ros«1 Babilla, Ka
therine Vild i Joseph Radošević nijes:i bili
prisutni kada je slika bila snimljena.
Sa godišnje sjednice pjevačkog društva
"Preradović"
Gary, Ind. U nedjelju, 5. januara ove godine, naš
Pjevački zbor održao je svoju godišnju sjednicu u našim
dana svoj posao kod Za jed-1 prostorijama na 3169 Broadway. Predsjednik gosp. Tomo
nice i stupio u penziju, da u-' Sipušić otvorio je sjednicu sa pozdravom i sa čestitanjem
stupi mjesto mladjinia. Radio'nove godine svima članovima zbora.
je stalno kod Zajednice skoro Nakon čitanja zapisnika i izvještaja tajnika i drugih
18 godina od 1. januara 1940. odbornika, gosp. Sipušić je ocrtao društveni rad prošle go-
Na 18. maja, naš zbor pt&>
uspostavi druš- red ju, je proljetni koncert a|r
uvjeri članstvo daf Na 31. maja učestvovati će­
-|c °. velike nike).
da drustv0 ,madc
°"i
loJalno
Na
4'
i,anstv0
ko"
decembra, namjera
^ra jeste da pnrcd.rao 'Bo-
da žrtvuje par zicna Priča to je glazbena
vremena svaki igra u jednom činu, koju je
tjedan, da na vrijeme dolazi komponirao nas nezaborav­
na pokuse i da se drži disci
pline, da je to jedini temelj
koji će osigura ono što se! Jugoslaviju nakon 2
ljeni skladatelj Rudolf Matz,
koji s? je povratio natrag u
godine
Pitkog zbora. boravka u našoj sredini.
sta1
Umoljavamo druge pjevač-
nju da osiguramo život zbo-:ke zborove, koji su članovi
ra i na taj način, pomoći će- Zupe "Mihanović" da uvaže
gore navedene datume.
Naši novi odbornici za go
dinu 1958. jesu slijedeći: An
drew Livovich, predsjednik
William Hegie, podpredsed
nik Stanko Sveško, blagaj
nik Mary D. Cost, tajnica
Katherine Wilkening, a i
var Barbara Gass, sakupljali*
nje članarine. Katherine Vili®
i Katherine Wilkening, odboP
štampe. Nadzorni Odbor: Jo
seph Radošević, Frank Kele
minić i Joseph Puštaj'. Kuć
ni Odbor: Joseph Radošević,
Stanko Sveško i William He
gie. Tehnički Odbor: Louise
Keleminić, Zlata Yanov, Z. I.
Kerhin i Nick J. Erbesti. Zu
pe "Mihanović" delegati jesu:
Z. I. Kerhin, William Hegie,
Nick J. Erbesti, Rose Babilla
i Sylvia Nikšić. Naš zboro-
Sav dobitak od vodja je g. Samuel Cuzella.
Dalje, na predlog gosp. Si-
Ovaj list, koji izdaje Maro- pušića, jednoglasno smo za
kanska liga za osnovnu na- ključili da darujemo $25 St.
stavu, namijenjen je ljudima Joseph the Worker church,
koji znaju da čitaju, ali nisu' Takodjer, riješeno je bilo da
dovoljno obrazovani da bez
i
čestitamo g. V. I. Mandiću,
teškoća prate štampu, kao i glavnom predsjedniku H.B.Z.,
učenicima osnovnih škola. koji je bio izabran za pred
Kada je februara 1956. go-1 sjednika od State of Pcnna.
dine osnovana marokanska Fraternal Congressa.
Liga za osnovnu nastavu, do- Za vrijeme božičnih blag
nesena je odluka, da se iz-1 dana imali smo odmor, te sa
da je jedan nedjeljni bilten za da smo se dali na ozbiljni po
početnike u čitanju. Poslije sao i održavamo pokuse sva
ke srijezde od 8 do 10 sati
u veče, a sjednice održavamo
prve kampanje protiv nepis
menosti, aprila 1956. bilten je
pretvoren u nedjeljni list. U- svakog četvrtog petka u mje
spjesi koje je list "Manar al secu, u 8 sati na veče, u na-
što obilježuje jednu važnu e- Magrib" postigao od svog o- šim prostorijama.
tapu u borbi protiv nepisme- snivanja do danas, potpuno i Katarina B. Wilkening,
Isu opravdali ovu odluku. za odbor |tamp«.

E I A Y O O N E S S
O E S S I N O A U
E A N E 6 I I V
W A S I N I O 2 5 O
Miss Frances Matijaca
-36
42
48
54
60
120
ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
OFFICIAL ORGAN OF THE OCOTIAN FRAT0WAL UNION
Pittsburgh Junior Tambu-
ova dva koncerta ide u
Duquesne University Scholar
ship Fund.

xml | txt