OCR Interpretation


Zajedničar = Fraternalist. [volume] (Allegheny, Pa.) 1894-current, February 12, 1958, Image 5

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024547/1958-02-12/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

3.2. veljače 1958.
E 6 Juraj Zagorac
Filip Mark ovir
14 Luka Marktisić
19 Franjo Kelečić
24 Daniel Sajatović
32 Franjo Grenko
33 Vid Babić
59 Petar škacui
92 Ignac Kuchefski
102 Josip Prahović
Svježi Grobovi Naših Dragih Pokojnika
MKU ČLANOVI H. B. Z.
PRIJAVLJENI OD 31. JANTARA DO 7. FEB., 1958
6 POKOJNIH U ODSJEKU
BROJ 423 V GODINI 1957.
Aliquippa, Pa. Ako se uzme
1957. godina za naš odsjek, to jest
ako nije mnogo napredovala, nije
ni nazadovala, jer ipak prijašnjih
par godina bio je po 2 do 3 puta
veći pomor. Ali za 1957. godinu
i na broj članstva bila je kud 1 ka
mo bolja, jer od šest izgubljenih
članova, nije ni jedan po sto umr
lo. Onda ne može se ništa reći, ne
go da je bila jedna od najboljih
godina za naS odsjek. A sada o
našim pokojnicima, koji su umrli
u godini 1957.. a koji su kako sli
jedi:
Franca Mlinarić, umrla je 8. si
ječnja. Rodjena 1e 1880. u Tmo
vica, Garešnica. Hrvatska. Pristu
pila je u HBZ u julu 1919. Bila je
Članica 37 godina. Sahranjena je
na Mt. Olivet R. C. groblju.
Luča Pesicli, umrla 17. maja.
Rodjena 1893. u Baslina. Dvor,
Hrv. Pristupila je u naše redove
li marću 1922. Bila je članicom 35
godina. Sahranjena je na Mt. Oli
vet R. C. groblju.
Matija Galović. umro je 20. ju
la. Rod jen je 1888. u selu Pobija
irik, Čazma, Hr. Pristupio je u
HBZ u marču 1916. Bio je članom
41 godinu. Takodjer sahranjen na
Mt. Olivet R. C. groblju.
Alex Marovich, umro 8. augusta.
Rodjen 1894. u Drežnica. Ogulin,
Kn'. Pristupio u maju 1951. Bio je
članom 6 godina. Sahranjen na
St. Ilija pravoslavnom groblju.
Katarina Kanđruk. umrla 11.
kolovoza. Rodjena 1902. u Debra
nić, Romiš, Ukrajina. Pristupila
je u travnju 1951. Bila je članica
6 godina. Sahranjena na St. Ilija
pravoslavnom groblju.
Marija Tomić, umrla-13. »kolo
voza. Rodjena 1889 u Zamić, Ogu
lin, Hrv. Pristupila je u prosincu
1929. Bila je članicom 28 godina,
i ona je sahranjena na St. Ilija
pravoslavnom groblju.
Dakle, svaki za sobom ostavlja
tugujuću familiju.
Naš je odsjek učinio svoju duž
nost. te im položio lijepe vijence
odnosno cvijeće na odar. gdje se
je nalazilo cvijeće od rodbine i pri
jatelja pokojnih, kod nekojih više
kod nekojih manje, već prema ve
ćem prijateljstvu. Braća i sestre
su ih sproveli do hladnih njihovih
grobova uz crkvene obrede poje
dinaca. već kojoj su vjeri pripa
dali. to se može viditi na kojim su
grobljima sahranjivani.
Neka jc našim pokojnicima mir
i pokoj vječni, a njihovoj rodbini
1 prijateljima naš9 iskreno i du
boko saučešće.
Ivan Bablch, tajnik.
ČETIRI POKOJNIKA
ODSJEKA BROJ 598
McDonald, Ohio. Ovime jav
ljamo članstvu HBZ., da smo sa.
smrću izgubili iz redova našeg od
sjeka broj 598 kroz godinu 1957.
četiri slijedeća člana:
Prvi je član Ivan Tomac, koji je
umro dana 15. aprila 1957., a sa
hranjen je na Calvary Cemetery u
Youngstown, Ohio. Pokojni brat
Ivan Tomac pristupio je u naš od
sjek 1. marča 1927. Za sve vrije
me svog' članovanja bio je dobar
i aktivan član u našem odsjeku.
Rodjen je 6. juna godine 1878. u
mjestu Stari Laz, pokrajina Rav
na Gora, Kotar Vrbovski, Hrvat
ska.
Dvuga je članica Sorban Gizela.
koja je umrla dana 19. augusta
3957. a sahranjena je na St. Ste
phens Cemetery. Niles, Ohio. Po
kojna sestra S. Gizela pristupila
je u naš odsjek 13. decembra 1923.
Bila je aktivna članica u našem
odsjeku, te dok je bila mladja u
vijek bi kod naših odsječnih za
bava mnogo suradjivala i napra
vila koji ručni predmet od kojeg bi
odsječna zabava dobro uspjela.
Rodjena je 8. maja godine 1882.
u mjestu Rojtaki, pokrajina Slavo
nija, kotar Niglas, Hrvatska. Po
kojna iza sebe ostavlja sina Stje
pana i snahu Mary, i tri unuke,
i troje praunučadi.
Treća je članica Ana Kendjelić,
koja je umrla dana 5. novembra
1957. a sahranjena je na Calvary
Cemetery, Youngstown, Ohio. Po
kojna sestra Ana Kendjelić pristu
pila je u naš odsjek 20. juna go
dine 1926. Bila je aktivna članica
u našem odsjeku sve do svoje smr
ti, a iza sebe ostavlja svog supru
ga Ivana, i četiri sina. i d^je sna
he, i dva unuka. Rodjena je 18.
juna godine 1901. u mjestu Lipa,
Kotar Daruvar. Hrvatska.
Četvrti je član Yakop Kopec,
koji je umro dana 10. decembra
1957. a sahranjen je na Calvary
Cemetery. Youngstown, Ohio. Po
kojni član Yakop Kopeć pristupio
je u naš odsjek 18. oktobra god.
1922. i bio je aktivan član za sve
vrijeme medju nama. Rodjen je 15.
jula godine 1882. u mjestu Kopte,
pokrajina Dikovjec, kotar Koljbi
srvar. Poljska. Iza sebe ostavlja
suprugu, četiri kćerke, dva sina.
devet unučadi i troje praunučadi.
Neka je pokojnim članovima sla
va 1 pokoj vječni i lahka zemlja
u kojoj počivaju, a njihovim milim
i dragim naše bratsko saučešće.
Maria Cvetnić, tajnica.
MARCEL BLAŽIČ
Sheboygan. Wis. Društvo
"Sloboda", odsjek broj 582 HBZ.
ovime javlja članstvu naše Zajed
nice i prijateljima, da smo iz naših
redova sa smrću prošle godine
1957. izgubili slijedeća tri člana:
Prvi je brat Marcel Blažić. vri
jedni i dobri član našeg odsjeka,
koji je svoje trudne oči zauvijek
zaklopio dana 15. maja 1957. On je
bio rodjen godine 1883. u selu Sve
ta Nedjelja, u ono vrijeme kotar
Samobor, Jugoslavija. Da je bio
dobar marljiv član to potvrdjuje
i njegova prošlost, pošto je u od
sjeku obnašao skoro svaku čast.
Takodjer kad se je u našem odsje
ku pojavilo pitanje, da organizi
ramo svoje gnijezdo Pomlatka, on
je bio medju prvima i išao od ku
će do kuće nagovarati roditelje,
da svoju djecu dadu upisati u gni
jezdo. On je to činio skupa sa svo
jim drugovima, koji su zajedno
uspjeli da organiziraju gnijezdo
broj 184. koje danas broji preko
100 članova, a iz kojeg svake go
dine pr?lazi odrasla omladina u
redove našeg odsjeka. Prema to
me naš pokojni brat Marcel Bla
žić zaslužuje priznanje za svoj
časni i plemeniti rad od sviju nas.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u General Funeral Home,
gdje mu je odar bio iskićen broj
nim vijencima i kitama cvijeća od
rodbine i prijatelja, medju kojima
bio je i vijenac našeg odsjeka u
znak zadnje počasti, prema svomu
dobrom članu i bivšem odborniku.
Takodjer je odsjek u sporazumu
s familijom, i u suglasju naših pra
vila učinio sve ono, što ga spada
u vezi pripreme sprovoda i poko
pa, tako da je na lijepi i dostojni
način sproveden na vječni počinak.
Pokojnika oplakuju supruga mu
Agata, dva sina i pet kćeri, koji
su svi poženjeni i udati i svi
11
Njegovo mrtvo tijelo bilo je po
loženo na odar u General Funeral
Home. te okićeno brojnim vijen
cima cvijeća od roda i prijatelja,
medju kojima se je isticao i kras
ni vijenac našeg odsjeka u znak
zadnje počasti. Na 25. jula povor
ka je krenula od pogrebnog zavoda
u crkvu Svetog Cirila i Metoda,
gdje je odslužena misa zadušnica,
Ustanovit« godine 1911 Phone: FEdermI 1-0526
Ako želite jeftiniji ili trajan spomenik, obratite ae
na DU!
članovi smo Hrv. Bratske Zajednice
Obavljamo sav posao sa nadgrobne
spomenike.
a nakon toga na Greendale Gro
blje. gdje su njegovi mrtvi ostaci
predani majci zemlji na vječni po
činak.
Iza sebe ostavlja ražalošćenu
suprugu Rosie Startz: dva sina,
Frank i John. i dvije kćeri i mno
go unučadi.
Brate John Startz, počivaj u mi
ru i neka ti bude lahka gruda
zemlje u kojoj počivaš, a tvojoj
suprugi, sinovima, kćerkama i u
nučađi, izražavamo duboko sauče
šće.
IGNAC BAĆURA
Treći Je brat Ignac Baćura, du
gogodišnji elan našeg odsjeka, ko
ji je bolovao par godina i premi
nuo 8. septembra 1957. Pokojnik
je bio aktivni član odsjeka 582
kroz pune 33 godine i medju na
šim članstvom bio obljubljen, Jer
J« uvijek prema svojim skromnim
silama radio za dobrobit odsjeka.
Ranije je bio i tajnik našeg od
sjeka za par godina, te stalno bio
biran u nadzorne odbore. Uvijek
je radio na odsječnim zabavama
i piknicima, tako, da ga nije nika
da trebalo pitati. Ako bi se bilo
što zaboravilo, u vezi priredbe za
piknik ili bilo kakve zabave, on
bi se odmah odar.vao i dovezao ono
što je trebalo, i nikada zato nije
tražio plaću. Mi »vi trebamo sli
jediti njegov dobar rad. koji je
uvijek bio za dobrobit našeg dru
štva i naše Zajednice.
Pokojni brat Baćura bio je ro
djen 1896. u selu Blato, općina
Stupnik, kotar Zagreb, Jugoslavi
ja. Došao je ti Ameriku pred Prvi
svjetski rat kao mladić i putovao
diljem Amerike, dok jednom se
oženio i nastanio u gradu Shebov
ganu. AVis.. gdje je teško radio a
poslije 1 obolio, tako da mu je
smrt uzela prerano život.
Njegovo mrtvo tijelo bilo je iz
loženo u pogrebnom zavodu Mr.
Ram. gdje mu je odar bio iskićen
mnogobrojnim vijencima cvijeća
od rodbine i prijatelja, medju ko
jima bio je i vijenac našeg odsjeka
u znsk zadnje počasti prema svo
me bratu. Nad otvorenim pdrom.
u ime odsjeka oprostio se je s po
kojnim bratom naš potpredsjed
nik, Frank Lopuh, te napomenuo
što znači biti članom HBZ. Tada
je povorka krenula u crkvu Sv.
Cirila i Metoda, gdje Je odslužena
i misa zadušnica, a iza toga na
Greendale Groblje, gdje je njego
vo mrtvo tijelo predano majci
zemlji na vječni počinak.
Pokojnik iza sebe ostavlja oža
lošćenu suprugu. Dora Baćura
dvije kćeri. Ana Strojenc i There
sa Spaelt i unučad.
Neka je tebi brate Baćura la
hka gruda zemlje
11
kojoj već po­
čivaš, a tvojoj suprugi. kćerkama,
unučadi i ostaloj rodbini u ime
sveukupnog članstva našeg odsje
ka, izražujemo duboko saučešće.
Matija Trgovec, tajnik.
Zahvala. Ovim putem želimo
se od srca zahvaliti svoj našoj rod
bini i prijateljima, koji su nas u
našim teškim časovima tješili i u
svemu nam pomogli. Hvala svima
onima, koji su okitili njegov odar
vijencima cvijeća i koji su sa svo
jim automobilima u sprovodu i po
kopu sudjelovali. Našem pokoj
nom suprugu i ocu neka je slava
i pokoj vječni.
Ožalošćena supruga, Dora Baću
ra, kćerke
i zeti.
FRANK DONAIT
Johnston City. 111. Odsjek 325
HBZ. javlja žalosnu vijest član
stvu i svima prijateljima, da je na
glom smrću umro naš član, Frank
Donat, od srčane bolesti na 29. de-
do­
brom stanju, kao i više unučadi.
Brate Marcel Blažić, počivaj u
miru i neka ti bude lahka gruda
zemlje u kojoj počivaš, a tvojoj
suprugi Agati, sinovima, kćerka
ma i unučadima, izražavamo na
še duboko saučešće.
JOHN STARTZ
Drugi je brat John Startz, koji
je umro 22. jula 1957. Rodjen je
godine 1876. u selu Ribnica, kotar
Ribnica, Jugoslavija. Pristupio u
SI Hrvatsku Zvezu u Calumet,
Micli., godine 1903. Godine 1923.
odsjek broj 33 S. H. Zveze preselio
se u Sheboygan i tako su pristu
pili u Zajednicu godine 1939. Na
kon par godina odsjek se je pri
ključio u naš odsjek 582 i tako je
pokojni brat bio član našeg odsje
ka. Bio je dobar član i redovito
plaćao svoje pristojbe.
cemb. ICui.. ciju jliku ovdje do
nosimo.
Bio je rodjen u selu Čepić, Hr
vatska. Pristupio je u HBZ. godi
ne 1912. u Oglesb.v, 111. Ovdje u
Johnston City živio je 45 gpdina
i kroz to vrijeme je radio u coal
mine sve dok nije pošao u miro
vinu. Bio je članom U. M. W. of
America i još nekoliko vjerskih
organizacija u ovom mjestu. U
našoj Zajednici je bio članom 45
godina, te bio mnogo poštivan od
svih onih, koji su ga poznavali.
Iza sebe ostavlja suprugu Stella,
dvije kćeri Mrs. Betty Parott u
Las Vegas, Nevada i Mrs. Lucille
Murphy u Olive, 111., i dva sina
Franka i Alberta ovdje i 4 brata
isto u državi Illinois.
Društvo mu je priredilo dosto
jan sprovod uz crkvene katoličke
obrede, a pokopan je u Lake view
Cemetery u Johnston City. Za od
sjek i HBZ izrekao je nadgrobno
slovo brat Radosevich.
Neka ti je brate Frank lahka
ova gruda zemlje u kojoj počivaš,
a tvojoj suprugi, djeci i ostaloj
rodbini naše iskreno saučešće.
G. Radosevich, tajnik.
IVAN SEMATIĆ
L'okeburg, Pa. Ovime Javlja
mo tužnu vijest članovima HBZ.
i prijateljima, da je društvo "Sve
ti Juraj", odsjek broj 354 izgubilo
iz svojih redova dugogodišnjeg
člana, brata Ivana Semetića, koji
nas je zauvijek ostavio i u vječ
nost se preselio 13. novembra 1957.
Pokojni brat Sematić pristupio
je u redove HBZ. 14. novembra
godine 1918., odmah kako je do&ao
u ovu svoju novu domovinu iz
svog rodnog mjesta Lasinja, Hr
vatska. Cijelo vrijeme, kako je do
šao u ovu zemlju, sproveo je ov
dje u Cokeburgu i radio je u ru
dokopu za £et4le&em SteeJ Cor­
"ZAJEDNIČAR"
poration, te zadnje vrijeme svoga
života bio je u mirovini.
Njegovi mnogi prijatelji i rod
bina došli su ga pogledati u Jones
& Thompson Funeral Home, u
Bentlcyvill", Pa., rrdjo* su se od
služili i vjerski obredi u subotu
u jutro po Rev. Father William
Hutnik. našem župniku r. k. cr
kve Svetog Josipa u Cokeburgu.
Članovi našeg odsjeka došli su
zajedno u pogrebni zavod, da po
kojniku izraze svoje zadnje pošto
vanje u petak večer, 14. novembra,
gdje je potpisani progovorio o ži
votu 1 radu pokojnog brata Sema
tića i njegovim aktivnostima, kao
i 0 dobrobiti koju Hrvatska Brat
ska Zajednica daje svomu član
stvu i njihovim baštinicima.
U subotu u jutro, 15. novembra
na dan pokopa, članstvo našeg od
sjeka opet se je sasta'o u našem
Hrvatskom Domu i odatle zajedno
u grupi na sprovod. Zatim je pre
dan majci zemlji na vječni poči
nak u Scenery Hill Cemetery, u
Scenery Hill, blizu Cokeburga. Tu
nad otvorenim grobom, niže potpi
sani izrekao je nadgrobno slovo u
hrvatskom i engleskom jeziku i ta
ko smo se zauvijek rastali s jed
nim od najstarijih članova našeg
odsjeka.
Pokojni brat Sematić iza sebe je
ostavio pet kćeri, Verna, Julia,
Katheryn. Mildred i Rose, i jednog
sina Michael.
U ime sveukupnog članstva na
šeg odsjeka 354 HBZ., mi ovime
izražavamo našo bratsko sauče
šće cijeloj Sematić familiji, a po
kojnom bratu želimo lahku grudu
zemlje i da mu svijetli vječna
svijetlost.
MARIJAN GRENKO
Gallup, New Mex. Odsjek 886
javlja žalosnu vijest, da smo sa
smrću izgubili našeg dobrog čla
na, brata Marijana Grenko, koji
MariJan Grenko, Sr.
je umro tragičnom smrću u auto
mobilskoj nesreći. Na 15. novem
bra išao je u
lov
na srnce i sa so­
bom je uzeo svoga sina, Marijan
Grenko. .Tr. i svoje sestre sina
Gregori Savel, koji su već svi mr
tvi i čije slike ovdje donosimo.
Toga kobnog dana na cesti broj
70. blizu San John, Arizona, dogo
dila se je nesreća, na prvom ko
taču automobila je guma pukla i
pokojnik je izgubio kontrolu, te
udario u teretni truck. Njegov 13
godišrtji sin, Marijan Grenko. Jr.
ostao je na mjestu mrtav, dok su
oca Marijana odvezli onesviješće
nog u St. John bolnicu, isto tako i
njegove sestre sina, Gregori Savel,
15 godir". star, i nakon Četiri da
na, to jest na 19. novembra i oni
su dva umrli u bolnici. To je bio
zaista žalosni sluć.pj jedne obitelji,
MfcHjan Grenko, Jr.
tri mrtvaca koji su ležali kod po
grebnika Roly.
Brat Marijan Grenko. Sr. rodio
se je 6. septembra, 1912. u Gallup.
New Mexico, a sin i nećak rodjeni
su u Crakdale. Ariz. Marijan sta
riji bio je veteran
11
Drugom svjet­
skom ratu. Bio je član H. K. Z.
odsjeka broj 59 i odsjeka HBZ.
broj 886. Mladi Marijan je bio
član gnijezda broj 541 HBZ., kao
što je bio i Gregori Savel. Njihova
tri lijesa bila su okićena vijencima
cvijeća od rodbine i prijatelja, me
dju kojima su bili i vijenci našeg
odsjeka 866 i gnijezda Pomlatka
541 u znak zadnje počasti.
Na 21. novembra žalosna povor
ka je krenula od pogrebnog zavoda
u Sacred Heart Cathedral crkvu
Gregori Savel
sa tri lijesa, gdje su odslužene mi
se zadušnice po Rev. Chrispin, a
nakon toga prevezeni su na groblje
gdje su njihova tijela predata
majci zemlji na vječni počinak.
To je zaista bio žalosni prizor,
i svima prisutnima, kako u po
grebnom zavodu, tako i na grob
lju oči su bile orošene.
Pokojni brat Marijan, Sr. iza
sebe ostavlja ožalošćenu suprugu
Katarinu, kćerku Frances, oca
Grgu i Majku Frances, i dvije
sestre u Arizoni.
Neka je njima svim trima lahka
zemija, u kojoj već prerano upoći-
Molba na Pakračane
Detroit. Mich.- Draga braćo
i sestre, pred par tjedana primio
sam pismo od župnika. Ivana
Cvetka iz Obrije Dolnja, općina
Pakrac, kotar Daruvar. Gospo
din župnik se obratio na mene
s molbom, koja se tiče za popra
vak crkve sv. Marije Magdale
no. Pošto oni sami nisu u sta
nju da istu poprave, oni su se
obratili na nas iseljenike da im
mi pružimo pomoć.
Zato. braćo i sestre diljem Ka
nado i Amerike, ja izlazim s o
vom molbom pred sve vas. da
pokucam na vaša plemenita srca
te da uzmete ovo u obzir i po
mognete ovu svetu stvar. Ponaj
više se obraćam na naše Slavon
ian?. da izadju u susret i da do
prinesu koliko im je moguće,
jer svaki pa i najmanji dar do
bro će doći za popravak crkve.
Svi darovatelji biti će objavlje
ni kroz naše hrvatske novine, ta
ko da budete znali koliko je sa
kupljeno.
Braćo Slavončani. u ime naše
župe i naše siročadi, ja vas mo
lim da pomognemo popravak na
še crkve. Nemojte biti zadnji,
nego pružimo si ruke i da zajed
nički učinimo ono. što smo zamo
ljeni. Isto molim sve ostale Hr
vate. koji su mogući da bi po
mogli po mogućnosti. Unaprijed
hvala svima.
Darove šaljite na označenu a
dresu:
Roman Sandrini. 6251 W.
Za crkvu Svetog
Lovre u Petrinji
Hazel Park, Mich. Draga
braćo i sestre, kao što vam je
poznato, da smo prošle godine
.stavili molbu na vas preko na
ših ovdašnjih hrvatskih novina,
da crkva sv. Lovre treba vaše
pomoći i vi koji ste se odazvali,
mi vam se mnogo zahvaljujemo.
Već mnogi od vas su nas pitali,
koliko je sabrano, pa vam o
vim putem sada odgovaramo:
Do sada smo ukupno sabrali
svotu od $273.00. Do juna mje
seca 1957. smo sakupili $210.00
i to smo poslali na 17. juna
1957., a župnik je primio 126 hi
ljada dinara. To je vrlo mala
svota, jer materijal i radnici je
koštalo za župnu crkvu 330 hi
ljada dinara, kapela sv. Katari
ne 35 hiljada dinara, toliko i
župni stan, to je samo krov. Ali
ima još dosta drugoga popravka
i župljani su se lijepo odazvali,
otkinuli su od svoje bijede. Na
21. januara 1958. smo poslali još
$63,00,.
Mi ponovno kucamo na vaša
srca za pomoć, jer kako je žup
nik jednom naglasio, crkva je
u lijepom parku, cvijeće cvate
oko nje, ali ona sirotica bez igdje
ikoga zapuštena, da prolaznici
ma upada u oči.
Mi vam se mnogo zahvaljuje
mo na dosadašnjem daru, a ta
ko se isto zahvaljuje i župnik,
što ćete vidjeti u njegovu pismu.
Sa štovanjem vaši zemljaci.
Josip i Katica Pejaković,
23400 Bottelle Ave.. Hazel
Po $1.00: Matilda Klučka, Ma­
vaju, a njihovim milim i dragima,
koji za njima plaču i tuguju, u
ime sveukupnog članstva našeg
odsjeka i gnijezda Pomlatka, izra
zujemo duboko bratsko saučefiće.
Matt C. Pleše, izvj.
Zahvala. Ovim putem zahva
ljujemo se svoj našoj rodbini i
prijateljima, koji su nas tješili u
našim tužnim časovima, i koji su
okitili odre naših milih i dragih
pokojnika, koje ne ćemo nikada
zaboraviti. Isto hvala i onima, ko
ji su nosili njihove lijesove, koji
su došli na sprovod 1 koji su pla
tili svete mise za pokoj njihovih
duša.
Tugujuća supruga Katarina,
kćerka Frances, stari otac i
majka, braća i sestre 1 sva
rodbina.
Ako je koje ime nehotice is
pušteno. rado ćemo ispraviti.
Sada slijedi list od župnika.
Javna zahvala župnika crkve
Sv. Lovre u Petrinji. Hvaljen
Isus i Marija. Dragi naši iselje
nici. u prvom redu danas je pr
vi dan Nove Godine primite
Vi naši dobročinitelji srdačne i
tople čestitke.
Sretna i blagoslovljena Vam
1958. godina. Uspjeh, zadovolj
stvo, mir i zdravije pratilo Vas
ri sve dane, u Vašem radu i na
stojanju.
Potrebno je osim gore nave
denoga da Vam obznanim o na
šim poslovima i radovima, ove
jeseni oko crkve. Hvala dragom
Isusu i sv. Lovri mi smo glavni
dio odvalili. Crkva sv. Lovre je
prekrita, isto i kapela sv. Kata
rine u Majdancima i župni stan.
Vama se u tome pothvatu naj
toplije zahvaljujem, jer ste Vi
iz dalekog svijeta bili začetak
toga rada. Tada su župljani po
primili, ako i u bijedi po moguć
nosti. Na blagdan sv. Katarine
kad je proštenje, bila je svečana
sveta misa u zahvalu za darova
telje iz Amerike.
Na koncu završujem ovo par
rečenica. Vama i svima šaljemo
svoje pozdrave, naše zahvale za
Vašu dobrotu i pomoć, te naše
preporučanje za budućnost. Još
ima mnogo popravka, a ove go
dine će biti sv. krizma (firma),
pa nam je želja da se Sto ljep
še crkva uredi.
Vaš u Kristu odani,
Mile Ljubić. župnik.
Zahvala darovateljima
Za crkvu u Bribiru
Anaconda, Mont. štovani
prijatelji Bribirci! Ovdje u Ana
conda. kao i svuda po Americi,
kada su stigla pisma od upravi
telja župe Bribira. Vlado šušić,
da se nešto sakupi za popravak
crkve. Ja, Ivan Jurčić i naš sta
rina skoro od 80 godina, Jura
Vlasetelić, zauzeli smo se da ne
što sakupimo za tu svrhu.
Dakle, dragi moji Bribirci, mi
ovdje u Anacondi smo se lijepo
znači da poštuju svoje roditelje,
29. januara 1958. Darovatelji su
kako slijedi:
Po $15.00: Tvan i Zora Čor
po S10.00: Marija Dražić i sin,
Josip i Marija Kovačić, Z. Dra
galjino, Ivan i Milka Jurčić.
Po $1.00: Karlo i Marija
Chor, Steve i Kate Kraljić, Kate
Kovačić, Zvona i Dona Kovačić,
Albina Tonković, Ivan Dobroti
nić, Joe Bolkovatz, Prijatelj. Jo
sephine Kovačić. Bob i Mary
Kovačić. Ivan Kabalin—Novlja
nin.
Još jednom svima hvala.
John Jurcirh, izvj.
Za crkvu Sv. Marije
Magdalene u Oštrcu
Windsor, Ont., Can. Kako
sam čitao naš list Zajedničar te
u njemu naidjem i na članak
brata Mahovlića. Kad sam ga
pročitao osjećao sam da bi i mi
u ovom gradu 2umberčani do
prinjeli svoj dio na molbu žup
nika fare Svete Marije Magdale
ne u Oštrcu, 2umberak, Alojzije
Švaljek. Na ovu molbu sam si
uzeo malo brige i truda i posje
tio sam svakog našeg 2umberča
na ovdje u Windsoru, i svi su se
dobre volje odazvali za ovu stvar
i doprinjeli svoj dar, po moguć
nosti. Darovatelji su kako slije
di:
KALENDAR DOBRI PASTIR!
ZA NOVU GODINU 1958
Netom amo primili veliku
o i k u k a e n a a o i
Pastir" za. godinu 1958. u for
mi knjige, pisan s lijepim hr
vatskim pučkim jezikom po
sve u vjerskom katoličkom
duhu, posvećen svetim sakra
mentima. Kalendar sadrži po
s e n o osnaeene blagdane i
svece rimo-katoličke crkve.
Dobra knjiga, dakle, za vjer
nike katolike. Toliko da zna
du koji je naručuju pak da
nam poslije ne spočitavaju.
Kalendaru je cijena samo
jedan dolar. Tko želi da ga
ima neka jednostavno stavi
dolar u kovertu i biti će mu
kalendar odmah poslan.
Važno za omladinu, koja
Zeli učiti naš jezik
Pittsburgh Pa. Već lije
pi broj studenata na ovdaš
njim školama izrazilo je svo
je mišljenje, da bi želili učiti
srpsko-hrvatski jezik.
i U n i v e s i y u i s
burghu je voljno otvoriti ta
kove tečajeve, gdje bi se stu
e n e o u ča v a o s s k o
hrvatski jezik, ako bi se do
voljan broj studenata za to
prijavilo.
Ovi tečajevi bi po prilici
počeli na jesen 1958., koji bi
se sigurno održavali u večer.
Oni studenti, naročito srp
ska i hrvatska omladina, koji
žele da. što bolje nauče srp
ski ili hrvatski jezik na ovim
tečajevima, trebaju da pišu
prije prvog februara, 1958.
na Mr. Michael Jovanovieh,
258 N. Bellefield Ave., Pitts
burgh 13. Pa., te da navedu
svoje ime, adresu i koju vc-
odazvali, a mislim da ćete se I čer bi željeli za takove te
čajeve.
Michael Jovanovieh
svuda po Americi odazvati pone
što. Tako nas dvojica, ja i Jura
Vlasetlić svima vam ne najljep
še zahvaljujemo na svakom da
ru, a pogotovo lijepa hvala našoj
djeci, koji su od nas potekli a I
ovdje rodjeni. Kogagod se je u-! Kasno popodne 30-og juna
pitalo svaki je dao ponešto, Stol 1957
Pao meteorit u Braziliji
pao
je obilan pljusak ka-
men a
koji smo dosh iz Bribira.
Ovaj sakupljeni „ovac poslali Pokrajine Minas
smo na župnika u Bribiru, dana!
\z svemirskog prostora
u
Braziliji, zaplašivš!
brojne stanovnike okolnih na
sci ja svojom gromovitom de
tonacijom. Na osnovu poda
taka očevidaca astronomi su
zaključili, da je golemi me
teorit eksplodirao u visini iz
medju 10 do 12 tisuća metara
iznad Zemljine površine. Bio
je jajolikog oblika i žarko cr
vene boje.
Priloženi crtež prikazuje
kako su svijetao trag vidjeli
pojedini promatrači iz raznih
područja, medjusobno udalje
nih i do 200 kilometara.
Glavnina meteoritskih kr
hotina pala je blizu sela Ibi
tire. gdje se najprije čula ja
ka detonacija, a zatim fijuci
slični padu avionskih bombi.
Tek nakon teoretskog od
redjivanja mjesta pada pro
nadjen je kasnije samo jedan
komad, koji je prouzročio na
tlu oveći krater. Analizom je
utvrdjeno, da se sastoji od
silicija, magnezija, željeza, a
luminija, kalcija i kroma.
DUG JE LOŠI DRUG. Pla
ćaj stalno svoje pristojbe, ti
me ćeš olakšati posao tajni
ku svog odsjeka i sebi mno
ge neugodnosti i štetu.
(Duralia), Mile Relić, Josip Bu
čar, Pero Janković, Franjo i Re
zika Vlašić, Milica Obrknez (Se
lebaj), Zorica Slobosky (Dura
lia).
Po $2.00: Nikola Periz. An?
Kos, Dako Vukobrat, Jure Gali
nac, Nikola Badovinac. Pero
Smičiklas. Stevo Bučar. Janko
Golub. Ilija Dančulović, Dragu
tin Vlašić. Jože Duralia.
Po $1.00: Ilija Sajatović. Jan
ko Brajković, Janko Radić, Ili
ja Bastašić, Anica Pižem, Franjo
Marohnić, Nikola Horvat, Wal
ter Chorney, Luji Pećarić.
Ukupna svota iznaša 76 dola
ra ($76.00).
U ime moje i našeg sirotnoga
naroda u Domovini, svima se da
rovateljima najsrdačnije zahva
ljujem.
Novac sam poslao na župnika,
Alojzije švaljek, Oštre, 2umbe
rak.
atrana
DRUŠTVENI
-VMESNIK-
OfNJek to. v Pittsburgh. Pa.
Ovim se poziva članstvo ovo
odsjeka na redovitu sjednicu u
nedjelju. 16 februara 1958.. točno
u 2 sata poslije podne, u prosto
rijama kao i obično. Na ovoj sjed
nici imamo da glasujemo, hoćemo
li da dademo iz društvene blagaj
ne 5 dolara za drugo izdanje Hr
vatske Povijesti Francis Prevede
nu.
Uz gore pomenuto imamo da li
JeSimo i druge stvari. Stoga dođji
te na. sjednicu na vrijeme.
Bratski vam pozdrav,
Florian Mufcević, tajnik.
Odsjek 181, Pittsburgh. Pa
Ovime se pozivlje sveukupno član
stvo našeg odsjeka na Izvanrednu
sjednicu, koja će. rp odrAa^ati u
nedjelju. 16. februara 1958.. u 7
sata poslije podne. 11 Javor Dvo
rani. N. Š. Pittsburgh. Pa.
PoSto Je naS dosadašnji odsječni
predsjednik, brat Josip Plefle te
Sko obolio i
dan
ostavku na svom
položaju, stoga moramo da Iza
beremo potpredsjednika i pred
sjednika nadzornog odbora. Sto »e
mora učiniti na ovoj sjednici.
Zato molimo sve članove naM
odsjeka, da prisustvuju ovoj važ
noj sjednici.
A I O A S N I K
Z A E N I A A
CIJEX1K
Obična mala potraga, kftfoj
•e trati znanca dl prijatelja,
za svaku iivrstbn 91.M
J'ko trati radnike, po Inči 2.00
Tko prodaje kuću, zemlju,
trgovinu Ili slično, po inči.. 2.90
Za tri uvrstbe 5.00
/enidbenl oglasi I ponude ne
primaju se.
POTRAGA Traži se Damjan
Mladen. Za njega žele doznati
njegov djed i ostala rodbina u
starom kraju. Oni mole njega
ako vidi ovu potragu, ili biftj
koga od čitatelja Zajedničara
ako Sto znadu o njemu, da jave
na ovu adresu: Djuro Rupee,
Gornji Banovac br. 11, Kopriv
nica. Jugoslavija, ili pak nft
A. 1. Svak, 2120 Arms Driv®,
Girard. Ohio. (4-5-6-7-8)
PRODAJA U KRAJU
Prodaje se kuća na dva kata u
Novom Vinodolski. Hrv. Primorje,
koja se nalazi na glavnoj cesti
Senj Rijeka uz morsku obalu.
Sve informacije se mogu dobiti kod
vlasnice: Mrs. Lena Segulja Vauch,
R0r W. Alameda, Manteca. Calif.,
ili kod: Augustin Kabalin Javor,
Novi Vinodolski. Jugoslavija.
(5-6-7*
Sjednica Središnjeg
Odbora u Kansas City
Kansas City, Kaiis. Go
ri i n a sjednica Središnjeg
Odbora H.B.Z., koja se ie tre
bala održati treći ponedjeljak
u januaru, morala se je od
goditi radi nižnog vremena,
odnosno velikog snijega.
Stoga naša godišnja sjed
nica ce se održati u ponedje
ljak, 17-og februara 1958.. u
Hrvatskom Domu na 5th
i
p]lizabeth, Kansas City. Kans.
Pozivlju se svi novoizabra
ni predstavnici u Sredi n i
Odbor, da prisustvuju ovoj
važnoj sjednici. Važno je za
to. što je ova godina dobra
prilika za sve. Naš rad u Hr
vatskoj Bratskoj Zajednici
u
Kansas City je uistinu vrlo
važna stvar. Naš upliv na za
jedničarskom radu treba da
sc osjeti u našoj koloniji. Mi
se trebamo posvetiti ovom za
ista važnom radu, to jest u
ovogodišnjoj kampanji H. B.
Z. za novo članstvo, kao i za
sve druge stvari u vezi kam
panje. Ako ćemo se dati na
ovaj rad, nas će svi članovi
u našem mjestu i okolici iz
dašno potpomoći.
Takodjer na ovoj sjednici
biti će izbor nove uprave Sre
dišnjeg Odbora za ovu 1958.
godinu.
Nakon sjednice bit će re
freshments za sve prisutne.
Gosti se takodjer pozivlju i
dobro nam došli. Svima će se
dati prilika, uključiv gostima
da donesu svoje sugestije i
nove ideje. Napokon, sjed
nica se i sazivije za izmjenu
naših mišljenja. Dodjite i slo
bodno se izrazite po svim pi
tanjima, koja će biti od ko
risti za naše odsjeke i HBZ.
Bratski vam pozdrav.
•John P. Ribić, predsj.
George Fracoi, tajnik.
Hvala je od strane svjetini
obično lažna. Njome se prije'
n a a u e a i n u n e o 8
vrlinu. Bacon
£4^ Putnička agencija
iTdajrmn kartr pat
u kraj 1 u doprrmltl
rodbinu na brodove i
avione.
ialjemo 600 dinara sa $1.
IZVRŠAVAMO INCOME TAX
Otvoreno do ft sati, Snbota

i

331 Janko Mikulan
150 Marija Sporer
229 Franjo Mikan
5813 Mijo Košić
$04 Tomo Karol
Sol Katarina Kostrić
642 Tony Zbodula
963 Katarina Stefanac
989 Thomas J. Mandich
202 SINGER AVENUE
West Park Monumental Worits
FRANK LOUSHIL & SON
McKEES ROCKS. PA.
Bernard M. Luketich, predsj.
Vernor, Detroit 9, Mich.
Park. Mich, i Ivana Karkan,
128 Edgevale St., Detroit 3,
Mich.
Ovdje prilažemo imena daro
vatelja
Po $25.00: Hrv žena grana 5
Katarina Zrinski, Helen Grego
rić, Detroit. Micli. Pepica Ma
tovac i Marija Mur, Chicago, 111.
Po $10.00: Josip i Katica Pe
jaković. Franjo Stromar, Stefo
Tonković, Ivo Morelić, Detroit,
Mich. Malčika Žarko, Dayton,
Ohio: Mato Klepac, Quency,
Mich. Marijan i Paula Srnak,
Chicago, 111. Barbara Fill, La
Puente, Calif. Stefo i Katica
Fiket, Chicago. 111.
Po $5.00: Ivana Karkan, Ivan
Orlich, Vinko Svehar. Mato Ko
rač, Mico Crnković, Mary Lipak,
Josip Korač, Mary Cardoni, A
dela Kasun, Detroit, Mich. Cili
ka Mance. Dearborn, Mich. Mi
co Janeković, New York, N. Y.
Slava Korač. New Jer, N. Y.
Mary Sever, Anka Krušlji, Day
ton, Ohio Steve Janković, Los
Angeles, Calif. Josip Pavković,
Detroit. Mich.
Po $3.00: Ivan Korač, Filip
Pavković, Katica Dumić, De
troit, Mich. po $2.00: Barica
ćorić, Ivan Pisacić, Detroit,
Mich. Stela Filjak, New York,
N. Y.: Roza Korakoš, Rochester,
Mich. Blaž Gregurić, Gary,
Ind.: Katica Choks. Pontiac.
Mich.
ry Miškulin, Kate Perđar, De
troit, Mich.: Stanko Ljubos. Chi
cago Height, 111.: Mary Janeko
vić, New York, N. Y. Kate Hu
lek. Marine City, Mich.
Po $5.00: Jura i Anica Vlaste
lić. Ivan i Marija Chor-Beli, Ma
rija Tus, Anka Jurčić i sinovi,
Mary Marinčić. Franka Chor.
Marija i Tom Pavlak, Steve i
Kate Kalafat, Maksa Pipinić,
Miho Varelija i sin, Ivan i Fran
ka Arbanas, Valter i Angela
Saftić, Anton i Zora Stipeč. Ka
ta Blažičcvić Sandorka, Ivan
Martinčić. John i Anica Chor,
Josipi Ljubica Saftić. Josip i A
nica Blaz, Frank Corr, Steve Mi
kić- Rošo. Josip Marušić. An
dre i Marv Tuss. Danko i Milka
Blažičević, Tereza Tonko, Mary
Sokolić —Novijanka. Ivan i Pa
ulina Pomajerić.
Po $3.00: Mary Knez, Mary i
Jack Mareni, Tony i Ane Saftić,
Rudy i Kate Chor: po $2.50:
Andre i Barbara Kovačić."
Po $2.00: Mary i Guy D. An
gelo, Stanley i Angela Blaz. John
i Maria Jurčić, Luca Antonić,
Mirko i Mary Mandić, Mare Kr
šul, Steve i Angela Antonić,
Matt i Rose Saftić, Josip i Mary
Corr, Justa Hein, Mary Jelša,
Kate Antonić, Pave Pancić, Ma
rv čorr— Šegina.
Po $5.00: Rev Fr. Dr, Lujo
Ivandić, OFM.. Bili i Marv- Ba
binec, John i Dragica Badovinac
Naručbe i novac šaljite na:
Philip Vukelich, 3441 Forbes
Street, Pittsburgh 18, Pa.
Mile Relić, član odsjeka 638,
1388 Erie Street E.,
Windsor. Ont., Canada.
Pisarica: Dragica Relic, čla-,
nica pomladka 422, Windsor, On-1
tario.
Frank Pastorkovil, tajnik
Philip Vukelich, perovodja.
National Express Co.
600 WGodward Ave.. Room 700
DETROIT 28, MICHIGAN

xml | txt